1937
1936
1935
1934
1933
1942
1941
1940
1939
1938

1945
1944
1943

1933
םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה
1933 ראוניב 30
רעונ תרזעל הדוגאה" תמקה
Judische ) "ידוהי
ןילרבב (Jugendhilfe

1933 ראוניב 30
רלטיה ףלודא יונימ
תלשממ שאר) רלצנאקסכיירל
(הינמרג


1933 ראורבפב 27
;גאטסכיירה ןיינב תפירש
יצאנ רוריטו םירצעמ-לג
הינמרגב
1933 סראמב 27
קרוי-וינב םינומה-תרצע
ידוהיה סרגנוקה םעטמ
דגנ האחמב ינאקירמאה
הינמרגב יצאנה רוריטה
1933 סראמב 9
תוערפ לש לג תלחתה
ישנא ידי-לע הינמרג ידוהיב
Stahlhelm-ו א"סה
1933 סראמ
ןושארה זוכירה-הנחמ תמקה
ואכאד :תיצאנה הינמרגב

1933 לירפאב 1
הינמרג ידוהי לש ןותעב
Judische Rundschau
טרבור לש ורמאמ עיפומ
תא הוואגב ואש" שטלו
ןושאר אוהש ,"בוהצה יאלטה
;"ונתודהיל ןכ רמול" הרדיסב
תמסיסל וכפהנ הלא תורתוכ
הינמרג תודהי לש הדימעה
1933 לירפאב 1
הינמרג ידוהי דגנ םרחה-םוי


1933 לירפאב 7
ידוהי לע רסואה קוח
םידרשמב דובעל הינמרג
םייתכלממ

1933 לירפאב 26
לש ימואלה דעווה תטלחה
םיקהל לארשי-ץרא ידוהי
הינמרג ילוע תטילקל לעפמ
1933 לירפאב 21
ידוהי לע רסואה קוח
הכלהה יפל טוחשל הינמרג
1933 לירפאב 26
ופאטסגה תמקה
1933 יאמ עצמא
תוחלשמה דעו יגיצנ
-רבחל םישיגמ תוידוהיה
רבדב המוצע םימואלה
הינמרגב םידוהי תיילפה
(םייהנרב ץנארפ לש המוצעה)


1933 יאמב 10
םירפס לש תיבמופ הפירש
לש םהירפס לשו םיידוהי
ירעב םזיצאנה ידגנתמ
הינמרג
1933 יאמב 20
ידוהי לש םינומה-תפיסא
עסמה דגנ האחמב סיראפ
הינמרגב ידוהי-יטנאה


1933 יאמ
תוברתל דוגיאה תמקה
ןילרבב תידוהי


1933 ינויב 11
םיידוהי םינוגרא לש סנכ
לע ןגהל םיכרדב ןד היזלשב
ידוהי לש םהיתויוכז
הינמרג


1933 ינויב 27
-יטנא תינומה האחמ-תפיסא
ןודנול ידוהי לש תיצאנ
1933 ילויב 14
תוגלפמ רוסיא רבדב קוח
תיצאנה הגלפמה ;הינמרגב
תיקוחה הגלפמה התע איה
הינמרגב הדיחיה
1933 טסוגואב 20
הינמרג לע םרח תזרכה
סרגנוקה ידי-לע תיצאנה
ינאקירמאה ידוהיה


1933 רבמטפסב 8
תימלועה תידוהיה הדיעווה
לע הזירכמ הבנ'זב היינשה
-יטנא םרח תעונת ןוגרא
תוצראה לכב ינמרג


1933 רבמטפסב 17
ידוהי לש תוביצנה" דוסיי
"הינמרג
Reichsvertretung der )
(deutschen Juden


1933 רבוטקוא
תשגהל "רשקה-תכשל" תמקה
ידי-לע הינמרג ידוהיל הרזע
-תוצראב םיידוהי םינוגרא
תפרצבו תירבה
1933 רבוטקואב 17
ידוהי לע רסואה קוח
תונותעב דובעל הינמרג
1933 רבוטקואב 14
תוחישה תא תבזוע הינמרג
-רבחב קשנה-קוריפ לע
םימואלה
1933 רבמבונב 27
תרבח תמקומ ביבא-לתב
לע לקהל התרטמש ,"הרבעה"
םתיילע תא הינמרג ידוהי
םידחוימ םירודיס ידי-לע
םשוכר תרבעהל

1933 רבוטקואב 19
-רבח תא תבזוע הינמרג
םימואלה

1934

םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה


1934 ראוניב 26
ןיב הפקתה-יא הזוח תמיתח
ןילופל הינמרג
1934 ראורבפ
לש הנושאר הצובק תטילק
הינמרג יטילפמ ידוהי רעונ
דורח-ןיע ץוביקב1934 לירפא
ימואלה ןוגראה" תמקה
,(ONR) ןילופב "ילאקידארה
ימשיטנא ןוגרא אוהש
ינוציק
1934 לירפאב 1
שארל רלמיה ךירנייה יונימ
הינמרגב ס"סה


ילויב 2 דע ינויב 30-מ
1934
:"םיכוראה םיניכסה ליל"
ישנא ברקב ינחצר רוריט
םיחונ םניאש םישיאו א"סה
(Roehm) םר חצר :רלטיהל
וירבחו


1934 ילויב 25
תיצאנ הכיפהל ןויסנ
תלשממ שאר חצר ;הירטסואב
סופלוד ,הירטסוא


1934 טסוגואב 2
,הינמרג אישנ תומ
תא לטונ רלטיה ;גרובנדניה
הנידמה שאר תויוכמס

1935


םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה


1935 ראוניב 7
הילטיא-תפרצ םכסה תמיתח
לאוואלו ינילוסומ ידיב
אמורב


1935 ראוניב 13
הינמרגל ראסה-לבח חופיס


1935 סראמב 16
אבצב הבוחה-תוריש שודיח
-הזוח תרפה ךות ,הינמרגה
ייסרו

1935 יאמב 31
הינמרג ידוהי לע רוסיא
יאבצ תורישל סייגתהל


1935 ינוי
תוידוהי-יטנא תוערפ לש לג
ןילופב


1935 רבמטפסב 15
-יקוח תקיקח - גרבנרינ-יקוח
םיידוהי-יטנא םיינעזג דוסי1935 רבוטקואב 3
היפויתא לע הילטיא תפקתה

1935 רבמצד
תוידוהי-יטנא תוערפ
;ןילופ תואטיסרבינואב
םידחוימ םילספס תאצקה
םידוהי םיטנדוטסל


1936


םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה
1936 ראורבפב 4
רטרופקנארפ דוד תושקנתה
תיצאנה הגלפמה גיהנמב
,ףולטסוק םלהליו ,ץייוושב
םידוהיה תופידר דגנ האחמב
הינמרגב1936 סראמב 3
םידוהי םיאפור לע רוסיא
תואירב-תודסומב דובעל
הינמרגב םיירוביצ
1936 סראמב 7
-לבחל ינמרגה אבצה תסינכ
ןיירה

1936 סראמב 9
קיט'זפ הרייעב תוערפ
ןילופבש (Przytyk)

1936 סראמב 17
םידוהי לש תוינומה תונגפה
יגוחמ םינלופ תופתתשהב
האחמב םילארבילהו לאמשה
ןילופב תוערפה דגנ
1936 יאמב 2
ידיב הבבא-סידא שוביכ
יקלטיאה אבצה


1936 יאמב 5
היפויתא תעינכ
1936 ינויב 30
ידוהי לש תיללכ התיבש
דגנ האחמב ןילופ
תוימשיטנאה

1936 ינויב 17
הרטשמה שארל רלמיה יונימ
הינמרגב


1936 ילויב 16
םיחרזאה-תמחלמ תלחתה
דרפסב


1936 ילויב 26
תיאבצה תוברעתהה תישאר
הילטיא לשו הינמרג לש
דרפס תמחלמב


1936 רבוטקואב 25
;הילטיא-הינמרג הזוח
אמור-ןילרב "ריצ"ה תמקה

1937


םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה

1937 ראוניב 26
ידוהי לע רסואה קוח
םידרשמב דובעל הינמרג
ללכב

1937 סראמב 15
תיצאנ-יטנא םינומה-תרצע
םרחה-דעו םעטמ קרוי-וינב
דחואמה
(Joint Boycott Council)

1937 ראורבפב 22-16
;ןילופב גנירג ןמרה רוקיב
ןילופ ןיב תפסונ תוברקתה
תיצאנה הינמרגל


1937 ילויב 7
ןיס לע ןאפאי תפקתה


1937 ילויב 16
זוכירה-הנחמ תמקה
דלאוונכוב

1937 רבוטקוא
לש "היצאזירא"ה תלחתה
הינמרגב םידוהיה שוכר1937 רבמבונב 25
תיאבצו תינידמ תירב תמיתח
ןאפאיל הינמרג ןיב

1938

םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה

1938 ראוניב 21
-לע םיטועימה הזוח לוטיב
תלילשו הינמור ידי
םיבר םידוהימ תוחרזאה1938 סראמב 13
"ךייר"ל הירטסוא חופיס
ישילשה

1938 לירפאב 26
שוכר תמרחה רבדב תוארוה
הינמרגב ידוהי1938 ילויב 5
(Evian) ןאיווא תדיעו
הינמרג יטילפ ןיינעב

1938 טסוגואב 1
תריגהל הכשלה תמקה
ףלודא לש ותושארב םידוהיה
ןאמכייא1938 רבמטפסב 30-29
תופתתשהב ,ןכנימ תדיעו
רלטיה ,הידאלאד ,ןיילרבמ'צ
הילגנא תמכסה ;ינילוסומו
קלח חופיסל תפרצו
הינמרגל היקאבולסוכ'צמ

1938 רבוטקואב 5
םידוהיה ינוכרד לוטיב
הינמרגב
1938 רבוטקואב 1
םיטדוסה-רוזיא חופס
הינמרגל

1938 רבוטקואב 28
17,000-מ הלעמל שוריג
תוחרזא ילעב םידוהי
ןישנובזל הינמרגמ תינלופ
ןילופ לובגבש

1938 רבמבונב 6
ןאפשנירג לשרה תושקנתה
תינמרגה תורירגשה ריכזזמב
טאר ןופ טסנרא ,תפרצב
1938 רבמבונב 10-9
"חלודבה-ליל" תוערפ
רסאמ ;הירטסואבו הינמרגב
תסירה ,םידוהי 30,000-כ
7,500 דושו תסנכ-יתב 191
תויונח

1938 רבמבונ
ןישנובז יטילפל הרזע תשגה
ןילופב טניו'גה ידי-לע
1938 רבמבונב 15
םידוהי םידלי לע רוסיא
םיינמרג רפס-יתבב דומלל

1938 רבמצד
'ב היילעל דסומה תמקה
לארשי-ץראב
1938 רבמצדב 3
לושינ רבדב תוארוה
לש התלכלכמ םידוהיה
הינמרג


1939

םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה
1939 ראוני
-יתלבה היילעה תישאר
ףוס דע ;הינמרגמ תילאגיל
27,000 ולע 1940 תנש
שיא
1939 ראוניב 24
ךירדייה דראהנייר יונימ
תריגהל הכשלה שארל
םידוהיה


1939 ראוניב 30
גאטסכיירב םייאמ רלטיה
הפוריא ידוהי תא דימשהל


1939 ראוני
ינלופה טנמלראפב קוח תעצה
םידוהיה ןמ לולשל (םייס)
תוחרזאה תא


1939 ראורבפב 9
םוצמצ רבדב יקלטיא קוח
לש תילכלכה םתוליעפ
םידוהיה1939 סראמב 12
תוחוכה תעינכ
;דרפסב םיינאקילבופירה
ןוחצנב תמייתסמ המחלמה
םזישאפה


1939 סראמב 14
"תיאמצע"ה היקאבולס תמקה
תיצאנה הינמרג לש התוסחב


1939 סראמב 15
לש יפוסה השוביכ
תמקה ;היקאבולסוכ'צ
-הימהוב טארוטקטורפה
היבארומ


1939 סראמב 22
יאטילה רוזיאה חופיס
"ךייר"ל (לממ) הדפיילק
ישילשה

1939 לירפאב 18
תידוהי-יטנא תינעזג הקיקח
היקאבולסב
1939 לירפאב 7
הינאבלאל הילטיא תשילפ


1939 לירפאב 28
םכסהה תא תלטבמ הינמרג
תאו הינטירב םע ימיה
-יא רבדב ןילופ םע הזוחה
הפקתה

1939 יאמב 3
עבוקה קוח לבקתמ הירגנוהב
סחיב "סוזואלק סורמונ"
תועוצקמב םידוהיה קוסיעל
םיישפוח


1939 ינויב 22
הכשלה לש החולש תמקה
גארפב םידוהיה תריגהל


1939 ילויב 4
תוגיצנ" תא קרפל הארוה
) "הינמרג ידוהי
םיקהלו (Reichsvertretung
לש דוחיאה" תא המוקמב
) "הינמרג ידוהי
לופיטל (Reichsvertretung
רפס-יתבב ,הריגה-תויעבב
'וכו םיידוהי


1939 טסוגוא
תייעב רקחל ןוכמה תמקה
(Institut zur םידוהיה
Erforschung der
טרופקנארפב Judenfrage)
ןיימ רהנ לעש
1939 טסוגואב 23
-תירב ןיב הזוח תמיתח
אוה אולה ,הינמרגל תוצעומה
בוטולומ-פורטנביר םכסה
1939 רבמטפס
םידוהי 100,000-כ סויג
המחלמל ינלופה אבצל
- .םינמרגב
יעגפנל הרזע-תדעו תמקה
.(RELICO) הבנ'זב המחלמה
םהרבא ר"ד לש ותושארב
ןייטשרבליז

1939 רבמטפסב 1
ןילופל ינמרגה אבצה תשילפ
םלועה-תמחלמ תליחת -
היינשה


1939 רבמטפסב 3
תוזירכמ תפרצו הילגנא
הינמרג לע המחלמ


1939 רבמטפסב 17
קלחל םודאה אבצה תשילפ
ןילופ לש יחרזמה

1939 רבמטפסב 21
םיקהל ךירדייה תארוה
ןילופב םיטארנדויו תואטיג
השובכה
1939 רבמטפסב 27
ינלופה אבצה תעינכ
דגנ הכרעמה ףוס ;השראווב
ןילופ
1939 רבוטקוא
ברקב יללכה סויגה תישאר
;לארשי-ץראב ירבעה בושייה
אבצל וסייגתה לוכה-ךסב
ישנאמ 26,000 יטירבה
בושייה
1939 רבוטקואב 12
ידוהי לש םשוריג תישאר
רוזיאל היקאבולסוכ'צו הניו
ןילופבש וקסינ
1939 רבוטקואב 10
קלחב ןאמנרבוגלארנגה תמקה
חופיס ;ןילופ לש יזכרמה
"ךייר"ל תיברעמה ןילופ
ישילשה

1939 רבוטקואב 24
םידוהיל רכיה-ןמיס תגהנה
ריעב (בוהצ שלושמ)
הנושארל - קבאלצולו
ןילופב

1939 רבמצד-רבוטקוא
םידוהי תובבר תחירב
יצאנה שוביכה רוזיאמ
יטייבוסה רוזיאל ןילופב
1939 רבוטקואב 26
הייפכ-תודובע רבדב הדוקפ
ןאמנרבוגלארנגב םידוהי לש

1939 רבמבונ
סנכמ םולבלגניר לאונמע ר"ד
יגיצנ םע השיגפ השראווב
ןודל ידכ תרתחמב תוגלפמה
ןילופ ידוהיל הרזע תשגהב
1939 רבמבונב 23
םידוהיל רכיה-ןמיס תגהנה
-לארנגב (לוורש-טרס)
ןאמנרבוג
1939 רבמבונב 30
-תירב ןיב המחלמה תליחת
דנאלניפל תוצעומה

1939 רבמבונב 28
רבדב קנארפ סנאה תארוה
-לארנגב םיטארנדוי תמקה
-- .ןאנמרבוג
ןילופב ןושארה וטיגה תמקה
בוקרטויפ ריעב


1939 רבמבונב 29
ןיד-קספ רבדב רלמיה תדוקפ
וברסי רשא םידוהי דגנ תוומ
חולישל בצייתהל


1940


םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה
1940 ראורבפ-ראוני
לש תרתחמה-תולועפ תישאר
תוידוהיה רעונה-תועונת
ןילופב1940 ראורבפב 8
וטיג תמקה רבדב הדוקפ
'זדול
1940 סראמב 12
-תירב ןיב המחלמה םויס
דנאלניפל תוצעומה


1940 לירפאב 9
לע ינמרגה אבצה תוטלתשה
לש ימורדה קלחה לעו הינד
ןגאהנפוק שוביכ ;היגברונ
ולסואו

1940 לירפאב 27
תמקה רבדב רלמיה תארוה
ץיוושואב זוכיר-הנחמ
1940 לירפאב 15
-ןופצב יטירב אבצ תתיחנ
היגברונ

1940 יאמב 1
'זדולב לודגה וטיגה תריגס
1940 יאמב 10
לש הלודגה השילפה תליחת
,דנאלוהל ינמרגה אבצה
תפרצו היגלב

1940 יאמב 20
ץיוושואב זוכיר-הנחמ תמקה
1940 יאמב 15
דנאלוה תעינכ
1940 יאמ
םינושארה םינותעה תעפוה
תידוהיה תרתחמה לש
"רורד" רתיה ןיב) השראווב
"ןויצ-ילעופ" לש
("דנוב"ה לש "ןיטעלויב"הו

1940 יאמב 28
היגלב תעינכ


1940 ינויב 4
אבצה לש ויוניפ תמלשה
(קריקנוד) תפרצמ יטירבה


1940 ינויב 9
תוטלתשה ;היגברונ תעינכ
-ןופצ לע ינמרגה אבצה
היגברונ


1940 ינויב 10
המחלמל הילטיא תסינכ
הינמרג לש הדצב


1940 ינויב 14
םינמרגה ידיב סיראפ שוביכ
1940 ינויב 15
תידוהיה הדעווה תמקה
סיראפב תידדה הרזעל

1940 ינויב 17-15
תויטלאבה תוצראה חופיס
תוצעומה-תירבל
1940 ינוי
תלצהל עצבימ תלחתה
לאגוטרופ ךרד םידוהי
טניו'גה תרזעב

1940 ינויב 22
;יתפרצה אבצה תעינכ
לע םתוח ןטפ לאשראמ
הינמרג םע קשנ-תתיבש


1940 ינויב 28
-ןופצו היבאראסב חופיס
תוצעומה-תירבל הניבוקוב
1940 ילוי
4,000 לש הלצה-עצבימ
,אטיל ךרד ןילופ ידוהימ
ןאפאיו תוצעומה-תירב
1940 ילויב 16
ידוהי לש םשוריג תלחתה
תפרצ-םורדל ןרולו סאזלא


1940 ילוי
םידוהיב םימד-תוערפ לש לג
הינמורב תובר םירעב

1940 טסוגואב 17
לש תוינומה תונגפה
.-'זדול וטיגב םיבערומ
"ידוהיה רצבמה" ןגראתמ
(Fortresse Juive)
1940 טסוגואב 10
םיידוהי-יטנא עזג-יקוח
הינמורב
1940 טסוגואב 8
לע יריוואה ברקה תלחתה
Battle) הינטירב ימש תנגה
(of Britain


1940 רבמטפסב 27
-אמור-ןילרב "ריצ"ה תמקה
ויקוט

1940 רבוטקואב 3
לש תידוהי-יטנא הקיקח
(Statut des ישיו תלשממ
Juifs)
1940 רבוטקואב 7
לש ותסינכל הינמור תמכסה
הצראל ינמרגה אבצה

1940 רבוטקואב 28
היגלבב תידוהי-יטנא הקיקח
1940 רבוטקואב 28
ןווי לע הילטיא תפקתה

1940 רבמבונב 15
השראו וטיג תריגס
1940 רבמבונב 13-12
ןילרבב בוטולומ רוקיב


1940 רבמבונב 24-20
הינמור ,הירגנוה תופרטצה
-ןילרב "ריצ"ל היקאבולסו
ויקוט-אמור
1940 רבמצד
םיקמ םולבלגניר לאונמע ר"ד
ןויכראה תא השראו וטיגב
"תבש-גנוע" יאשחה1941


םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה
1941 ראוניב 12-11
לש תוינומה תונגפה
תמקה ;'זדול וטיגב םיבערומ
לש םתופתתשהב םואית-תדעו
,(לאמשו ןימי) "ןויצ-ילעופ"
ריעב םיטסינומוקהו "דנוב"ה
וז
1941 ראוניב 20
םידוהיה לש םשוריג תישאר
ברעמבש תורייעה ןמ
;השראו וטיגל היבוזאמ
וטיגב םיטילפ 130,000
השראו


1941 ראוניב 26-21
ידיב הינמור ידוהיב תוערפ
"לזרבה-רמשמ"
1941 ראוניב 22-21
"לזרבה-רמשמ" תכפהמ
הינמורב

1941 ראוניב 22
יניינעל ראסימוק" יונימ
תלשממ ידי-לע "םידוהי
ישיו


1941 ראוניב 23
םיידוהי-יטנא עזג-יקוח
היראגלובב


1941 ראורבפב 23-22
םאדרטסמאב םידוהי תופיטח
דלאוונכובל םחולישו
1941 סראמ
שארל ןאמכייא ףלודא יונימ
םידוהיה יניינעל רודמה
(IV B 4) ופאטסגב
1941 סראמב 1
"ריצ"ל פרטצמ היראגלוב
תבצה ;המחלמל תסנכנו
תוינמרג אבצ-תודיחי
היראגלובב


1941 לירפאב 4
ידיב הבבא-סידא רורחש
תוחוכו יטירבה אבצה
םייפויתא


1941 לירפאב 6
ינמרגה אבצה תשילפ
ןווילו היבאלסוגויל


1941 לירפאב 17
היבאלסוגוי תעינכ


1941 לירפאב 24
רוזיא תא תשבוכ היראגלוב
ןוויבש היקארת


1941 לירפאב 27
ןווי תעינכ

1941 יאמב 15
הייפכ-תדובע רבדב קוחח
הינמורב םידוהי םירבגל
1941 יאמב 2
קאריעב יטירב-יטנא דרמ
דודיעב ,ילע דישאר תושארב
תיצאנה הינמרג

1941 יאמ
Pretzsch הרייעב
םינגראתמ הינוסקאסבש
חצר עוציבל ןפורגצאזנייאה
םידוהיב ינומה

1941 ינויב 8-7
ח"מלפ-תודיחי תופתתשה
תירבה-תונב תשילפב
הירוסל
1941 ינויב 25
ידי-לע יסאי ידוהיב חבט
ינמורה אבצה
1941 ינויב 22
-תירב לע הינמרג תפקתה
תוצעומה
1941 ינויב 25
לש ןושארה ןוילגה תעפוה
תידוהיה תרתחמה ןותע
"טראוו רעזדנוא" תפרצב
1941 ינוי
ידוהימ תללוש ישיו תלשממ
תא תיתפרצה הקירפא-ןופצ
תפרצ יחרזאכ םהיתויוכז
תובר תולבגה םהילע תרזוגו
1941 ינויב 28
לש התריב שוביכ
ידיב ,קסנימ ,היסורולייב
אבצה תוטלתשה ;םינמרגה
תוצראה לכ ל ינמרגה
תוצראה לכ לע תויטלאבה
קלחה לעו תויטלאבה
הניארקוא לש יברעמה
היסורולייבו
1941 ינוי ףוס
ןוילימ עברכ תופרטצה
אבצה תורושבש םידוהי
הינמרגב המחלמל םודאה
1941 רבמצד דע ינוי ףוסמ
חצר םיעצבמ ןפורגצאזנייאה
תומוקמב םידוהיב ינומה
ינמרגה אבצה ידיב םישובכה
הפוריא-חרזמב


1941 ילויב 2
םתופתתשהב ,בובלב תוערפ
םיניארקוא םינמואל לש


1941 ילויב 7
םינמואלה לש ןוגראה ישאר
םיריהצמ (OUN) םיניארקואה
םחליהל םת "ונוכנ" לע
םידוהיב ,םיקיבשלובב
חצר-ישעמ ;"םיטארקוטולפבו
-לע הניארקוא ידוהי ברקב
ןוגראה ידי


1941 ילויב 8
ידוהיל רכיה-ןמיס תגהנה
תויטלאבה תוצראה
1941 ילויב 12
-תירב ןיב יאבצ הזוח תמיתח
הינטירבל תוצעומה

1941 ילויב 31
ךירדייה תא הנממ גנירג
ןורתפה" עוציבל יארחאל
"יפוסה
1941 ילויב 21
לע ינמורה אבצה תוטלתשה
היבאראסב

1941 ילוי
םידוהי לש ינומה חצר
דע ;הנליו דילש ראנופב
םוקמב וחצרנ 1944 ילוי
םידוהי 100,000-כ הז

1941 טסוגואב 24
-יטנאה הדעווה תמקה
-תירבב תידוהיה תיטסישאפ
תוצעומה


1941 טסוגואב 14
ידיב קסנלומס שוביכ
םינמרגה

1941 רבמטפסב 1
ידוהיל רכיה-ןמיס תגהנה
ישילשה "ךייר"ה
.-היקאבולסוכ'צו
םידוהי יפלא תדמשה
ץנמאקל ושרוגש םירגנוה
קסלודופ
1941 רבמטפסב 19
םינמרגה ידיב בייק שוביכ

1941 רבמטפסב 9
גרבנרינ-יקוח תגהנה
היקאבולסב


1941 רבמטפסב 19
רימוטי'ז ידוהי תדמשה


1941 רבמטפסב 29-28
םידוהי 34,000 חצר
ראיבאבב


1941 רבוטקואב 2
הדמשהה-הנחמ תחיתפ
היטאורקבש ץאבונסאי
1941 רבוטקואב 12
יוניפ ;הבקסומ דיל םינמרגה
-תירב תריב לש יקלח
תוצעומה

1941 רבוטקואב 2
סיראפב תסנכ-יתב סרה


1941 רבוטקואב 10
טדאטשנייזרט וטיג תמקה
היקאבולסוכ'צב


1941 רבוטקואב 15
דגנ תוומ ןיד-יקספ תגהנה
תואטיג תא ובזעיש םידוהי
ןאמנרבוגלארנגה
1941 רבוטקואב 16
אבצה ידיב הסידוא שוביכ
ינמרגה

1941 רבוטקואב 19
דארגלב ידוהי חצר

1941 רבוטקואב 25
וטיגב תניוזמ תודגנתה
קסנלומס רוזיאבש קסראטאט
.-
תרבעה תעב תניוזמ תודגנתה
סבודוראטס וטיגל םידוהיה
קסנלומס רוזיאבש
1941 רבוטקואב 23
הסידוא ידוהי 19,000 חצר


1941 רבוטקוא
ידוהי לש םחוליש תלחתה
תואטיגל הירטסואו הינמרג
הנבוקו הגיר ,קסנימ ,'זדול
ואנקריב הנחמ תמקה .-
(!!ץיוושוא)

1941 רבמבונ
-תצובק תונגראתה
תידוהיה םינאזיטראפה
הקלחמה) תפרצב הנושארה
םינאזיטראפה לש היינשה
(םיישפוחה םיעלקהו
1941 רבמבונב 10
םידבכ םייפסכ תוסנק תלטה
ידי-לע סינות ידוהי לע
םינמרגה םישבוכה

1941 רבמצדב 11
הגילפמ "המורטס" היינאה
םע לארשי-ץראל הינמורמ
התלע היינאה) םילוע 769
לכ לע העבטו שקומ לע
ראורבפב 12-ב היעסונ
(1942
1941 רבמצדב 8
ונמלח הדמשהה-הנחמ תחיתפ
לירפא דע ;'זדול דילש
360,000 וב ודמשוה 1943
םידוהי
1941 רבמצדב 7
-לרפ לע ןאפאי תפקתה
רובראה


1941 רבמצדב 11
תוזירכמ הילטיאו הינמרג
תירבה-תוצרא לע המחלמ
1941 רבמצד
רעונ לש תרתחמב תונגראתה
(Mouvement תפרצב ינויצ
.-de Jeunesse Sioniste)
תניוזמ תרתחמ תונגראתה
הצובקה תאיצי ;קסנימ וטיגב
הנושארה תניוזמה תידוהיה
תוינאזיטראפ תולועפל
רוזיאב
1941 רבמצדב 16
תוליהקה דוגיא קוריפ
ידי לע הינמורב תוידוהיה
זכרמ" יונימו תונוטלשה
"הינמורב םידוהיה


1942


םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה
1942 ראוניב 21
ינאזיטראפה ןוגראה" תמקה
וטיגב (א"פפ) "דחואמה
הנליו
1942 ראוניב 20
דוביע - הזנאו תדיעו
תא דימשהל תינכתה
הפוריא ידוהי 11,000,000

1942 ראוני
-יטנאה ןוגראה" תמקה
.-הנבוק וטיגב "יטסישאפ
תא םיקמ יקסלאיב היבוט
םינאזיטראפל ןושארה סיסבה
ברעמבש יקובילאנ תורעיב
היסורולייב

1942 ראוני
וטיגל םינושאר םיחוליש
טדאטשנייזרט


1942 סראמב 1
תופרשמב הדמשהה תישאר
רבוטקוא דע ;רוביבוס
עברכ םש ודמשוה 1943
םידוהי ןוילימ


1942 סראמב 17
תופרשמב הדמשהה תישאר
1942 ףוס דע ;ץ'זלב
600,000-כ ודמשוה
םידוהי


1942 סראמב 17
וטיגב "היצקא"ה תלחתה
לירפאב 21 דע ;ןילבול
-תונחמל םידוהיה בור ושרוג
תוומה


1942 סראמב 26
60,000 לש םחוליש תישאר
םקלחב ,היקאבולס ידוהי
קנאדיימל םקלחב ץיוושואל

1942 סראמ
תידדה הרזעל ןוגראה דוסיי
הדעווה" - היגלב ידוהי לש
(Comite' de "הנגהל תידוהיה
De'fence Juive)
1942 סראמב 28
ידוהי לש ןושאר שוריג
ץיוושואל תפרצ

1942 לירפא
"יטסישאפ-יטנאה שוגה" תמקה
.-השראו וטיגב
לש "תינמרגה הקלחמה" תמקה
תולועפ עוציבל ח"מלפה
אבצה ףרועב תודחוימ
ינמרגה


1942 יאמב 18
םואב טרברה לש ותצובק
-יטנאה הכורעתה תא התיצמ
ןילרבב תיטייבוס
1942 יאמב 27
ידוהיל רכיה-ןמיס תגהנה
היגלב

1942 ינוי
,ץיבונאראב תוביבסב
היסורולייב ברעמבש
םינאזיטראפ-תדיחי תנגראתמ
השמ לש ודוקיפב תידוהי
.-ץיבונמלז
ברעמבש םינולס תביבסב
-תגולפ תנגראתמ היסורולייב
םש-לע תידוהי םינאזיטראפ
סרו'צש
1942 ינויב 1
הדמשהה-הנחמ תחיתפ
טסוגוא דע ;הקנילברטב
כ הז הנחמב ודמשוה 1943
.-םידוהי 700,000-
ידוהיל רכיה-ןמיס תגהנה
תפרצו דנאלוה


1942 ינויב 23
ידוהי לע לודגה דוצמה
-תונחמל םחלשל ידכ סיראפ
הדמשהה
1942 ינויב 28
הילטיאו הינמרג תואבצ
תנכס ;ןיימאלע-לאל םיעיגמ
ץאוסה רוזיא לע הפקתה

1942 ינויב 30
םיידוהיה רפסה-יתב תריגס
הינמרגב

1942 ילויב 21
-ולייב ברעמבש קצלק ידוהי
שאב םהיתב תא םילעמ היסור
וטיגה ןמ םיצרופו
1942 ילויב 17
ידוהי לש ןושאר חוליש
ץיוושואל דנאלוה

1942 ילויב 22
לוסיח תעב תניוזמ תודגנתה
ברעמבש 'זייווסיינ וטיג
היסורולייב
1942 ילויב 22
הלודגה "היצקא"ה תישאר
13 דע ;השראו וטיגב
300,000 ושרוג רבמטסב
הקנילברטל םידוהי

1942 ילויב 28
ידוהיה ןוגראה" תמקה
וטיגב (ZOB) "םחולה
.-השראו
םינאזיטראפ-תצובק תושקנתה
לסראמ לש ודוקיפב תידוהי
ןופ לש וייחב ןמייר
ינמרגה לשומה ,גרבמואש
סיראפב


1942 ילוי
תנגראמ ןמשיילפ יזיג
-ןוגרא תא היקאבולסב
- םידוהי תרזעל" תרתחמה
.-"הדובעה תצובק
לש ישארה הטמה דוסיי
ריעב םידוהיה םינאזיטראפה
תפרצבש ןויל


1942 טסוגואב 7
הקסנא'ציפיל ה'צשפ תורעיב
היסורולייב ברעמבש
םינאזיטראפ-תגולפ תנגראתמ
ר"ד לש ודוקיפב תידוהי
סאלטא לאקזחי
1942 טסוגואב 4
ידוהי לש םחוליש תישאר
יסנארדל תפרצ-םורד
םירחא תונחמלו

1942 טסוגואב 9
לוסיח תעב תניוזמ תודגנתה
-ולייב ברעמבש רימ וטיג
היסור
1942 טסוגואב 5
םידוהי לש ןושאר חולשמ
ץיוושואל עיגמ היגלבמ

1942 טסוגואב 10
הפקתהב םידוהי תופתתשה
לע םינאזיטראפ לש הלודג
ברעמבש ןי'צרד הרייעה
היסורולייב
1942 טסוגואב 29-10
;בובל וטיגב "היצקא"
-תונחמל ושרוג 40,000
הדמשהה
1942 טסוגואב 12
לי'צר'צ ןיב תויוצעייתה
הבקסומב ןילאטסל
1942 טסוגואב 25
"רדסה-תוריש" דקפמ תעיצפ
,יקסנירש ףזוי ,השראו וטיגב
תצובקמ לאנאק לארשי ידיב
"אביע"
1942 טסוגואב 28
ןפרווטנא ידוהי בור חוליש
הדמשהה-תונחמל

1942 טסוגוא
םינאזיטראפ-תגולפ תונגראתה
שריה לש ודוקיפב תידוהי
לט'ז תביבסב יקסנילפאק
תיברעמה היסורולייבבש
1942 טסוגוא
ידוהי לש םחוליש תישאר
ץיוושואל היטאורק

1942 רבמטפסב 3
לוסיח תעב תניוזמ תודגנתה
ברעמבש הווחאל וטיג
היסורולייב
1942 רבמטפסב 3
יניינעל טאיראסימוק תמקה
היגלבב םידוהי

1942 רבמטפסב 9
לוסיח תעב תניוזמ תודגנתה
ברעמבש ץינימרק וטיג
הניארקוא
1942 רבמטפס
ידוהיל רכיה-ןמיס תגהנה
היראגלוב
1942 רבמטפסב 23
-לאב םיטירבה לש דגנ-תפקתה
ןיימאלע
1942 רבמטפסב 23
לוסיח תעב תניוזמ תודגנתה
ברעמבש ןי'צוט וטיג
.-הניארקוא
השמ לש תניוזמה הצובקה
ץרוק וטיגמ תאצוי ןמגדליג
תולועפל הניארקוא ברעמבש
רוזיאב תוינאזיטראפ


1942 רבוטקואב 28
הלודג תניוזמ הצובק תחירב
המחלמ-ייובשל הנחממ
תישאר ;ןילבולב םידוהי
תידוהיה םינאזיטראפה-תעונת
רוזיאב
1942 רבוטקואב 28
וטיגמ ןושאר חוליש
ץיוושואל טדאטשנייזרט

1942 רבוטקוא ףוס
ידוהיה דעווה" תמקה
דעו ;השראו וטיגב "ימואלה
היהי היפלש הטלחה לבקמ הז
"םחולה ידוהיה ןוגראה"
תרתחמה לש תניוזמה עורזה
.-וטיגב תדחואמה
םחולה ידוהיה ןוגראה תמקה
Organisation ) תפרצב
(Juive de Combat
1942 רבמבונב 2
לע יטירבה אבצה ןוחצנ
ברקב םיקלטיאהו םינמרגה
ןיימאלע-לא לע


1942 רבמבונב 7
םיינאקירמא תוחוכ תתיחנ
הקירפא-ןופצב םייטירבו
1942 רבמבונ
ץולחה" תרתחמה-ןוגרא תמקה
וטיגב "דחואמה
טדאטשנייזרט
1942 רבמבונב 25
ידוהי לש םשוריג תישאר
ץיוושואל היגברונ
1942 רבמבונב 11
-םורדל ינמרגה אבצה תשילפ
תפרצ


1942 רבמבונב 19
אבצה לש הלודג הפקתימ
דארגנילאטס רוזיאב םודאה
1942 רבמצדב 2
-תדעו תמקומ השראו וטיגב
דעווה" תא תדחאמה ,םואיתה
תאו "ידוהיה ימואלה
"דנוב"ה


1942 רבמצדב 4
תרזעל דעווה" תמקה
לש םתופתתשהב ,"םידוהי
תידוהיה תרתחמה יגיצנ
תינלופה תרתחמהו


1942 רבמצדב 5
םינאזיטראפה-דקפמ תליפנ
תעב סאלטא לאקזחי ללוהמה
ברק


1942 רבמצדב 17-16
-הנחמב תניוזמ תודגנתה
לילגבש הנישורק הדובעה
םודאר
1942 רבמצדב 10
ידוהי לש ןושאר חולשמ
.-ץיוושואל עיגמ הינמרג
םידוהיה ינורחא לוסיח
גוב רהנה לע ובשיש
הירטסיינסנארטב
1942 רבמצדב 17
תודחואמה תומואה תערכה
ואובי ידוהיה םעה ידימשמש
םשנוע לע
1942 רבמצדב 22
ןוגראה" לש תוניוזמ תולועפ
תובוחרב "םחולה ידוהיה
-ישנא לע הפקתה ;בוקארק
םינמרג אבצ

1942 רבמצדב 26
;"בוסאלו לארנג תדעו"
תודיחי לש תונגראתה
-ףותישל תוניוזמ תויסור
םיצאנה םע הלועפ
1942 רבמצד
ןוגרא םקומ תפרצ םורדב
הרזעלו תודגנתהל ידוהי
Union des Juifs ) תידדה
pour la Re'sistance et
.-l'Entraide - UJRE)
ןמ תניוזמ הצובק תחירב
תישארו ץיבונסוס הרייעה
תידוהיה םינאזיטראפה-תעונת
לילגבש ב'צראפ תורעיב


-תגולפ תנגראתמ ;ןילבול
ודוקיפב תידוהי םינאזיטראפ
ןאפשנירג לאיחי לש1943

םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה
1943 ראוניב 10
-הנחמב תניוזמ תודגנתה
יקצייבוזאמ-קסנימ הדובעה
ןילופבש


1943 ראוניב 15
תידוהיה םינאזיטראפה-תדיחי
ןאילוי לש ודוקיפב "תוירא"
הרייעה לע תטלתשמ ןמנזייא
םודאר לילגבש הציב'זד

1943 ראוניב 25-14
השיגפ) הקנאלבאזאק תדיעו
(לי'צר'צל טלווזור ןיב
1943 ראוניב 21-18
הנושאר תניוזמ תודגנתה
בוחר-ברק ;השראו וטיגב
יכדרמ לש ודוקיפב
ץיבלינא
1943 ראוניב 21-18
וטיגב היינשה "היצקא"ה
השראו

1943 ראוני
הלצהה-דעו לש החולש דוסיי
אטשוקב ילארשיצראה
.-סלרב םייח לש ותושארב
ידוהיה ןוגראה תונגראתה
.-השראו וטיגב (ו"זז) יאבצה
הנחמב יאשח ןוגרא תמקה
יקסישקוטנייוש בורטסוא
תגהנהב םודאר לילגבש
ןייטש השמו לפוק םיחאה
1943 ראוניב 26-20
וטיגמ םידוהי יחוליש
ץיוושואל טדאטשנייזרט

1943 ראורבפב 12-5
הנושאר תניוזמ תודגנתה
קוטסילאיב וטיגב
1943 ראורבפב 12-5
;קוטסילאיב וטיגב "היצקא"
;םוקמב םיגרהנ םדוהי ףלא
םיחלשנ 10,000
הקנילברטל
1943 ראורבפב 2
לש ישישה הנחמה תדמשה
רוזיאב ינמרגה אבצה
דארגנילאטס

1943 ראורבפב 24
יקינולאס וטיג תמקה


1943 ראורבפ
ידוהיל רכיה-ןמיס תגהנה
ןווי

1943 סראמב 13
ןיב תוניוזמ תויושגנתה
ןיבו "םחולה ידוהיה ןוגראה"
השראו וטיגב םיצאנה
1943 סראמב 13
בוקארק וטיג לוסיח

1943 סראמ
"קבאמה-תגולפ" תמקה
לאיחי לש ותושארב
.-הנליו וטיגב םיובנייש
הצובק לש תורעיל האיצי
ןאיצניווס וטיגמ תניוזמ
.-אטילבש
תוסייגתהל תיבגמה" תמקה
לארשי-ץראב "הלצהלו
1943 סראמב 15
ידוהי לש םחוליש תישאר
הדמשהה-תונחמל ןווי

1943 לירפאב 19
השראו וטיג דרמ ץורפ
יאמב 16 דע לירפאב 19
1943
השראו וטיג לוסיח
1943 לירפאב 13
םהירבק יוליג :ןיטאק תשרפ
םינלופ םיניצק יפלא לש
םוקמב וחצרנש
1943 לירפאב 20-19
תידוהי םינאזיטראפ-תגולפ
םיריסא-תבכר תרצוע היגלבב
תרשפאמו ץיוושואל הכרדב
חורבל םיריסאל


1943 לירפאב 20
-תצובק לש תורעיל האיצי
וטיגמ הנושאר םינאזיטראפ
הנליו

1943 לירפאב 19
-תוצרא יגיצנ :דנומרב תדיעו
םינד הינטירבו תירבה
תונברק תלצהל םיכרדב
םיצאנה
1943 יאמב 8
הטמ לש רקנובה תליפנ
םחולה ידוהיה ןוגראה
לש דקפמה תומו 18 אלימב
יכדרמ ,השראו וטיג דרמ
ץיבלינא
1943 יאמ
ידוהי לש םחוליש תישאר
רבמטפס דע ;םאדרטסמא
םידוהי 13,000 וחלוש
רוביבוסלו ץיוושואל
1943 יאמב 9
םיינמרגה תוחוכה תעינכ
סינותב
1943 יאמב 10
ןוגראה" לש םימחול-תוצובק
תואצוי "םחולה ידוהיה
תולועפל השראו וטיגמ
תורעיב תוינאזיטראפ
בוקשיו


1943 יאמב 17
ידוהיה ןוגראה" ןיב ברק
ןיבו ידורב וטיגמ "םחולה
אבצה לש םילודג תוחוכ
הרטשמהו ינמרגה
תיניארקואה


1943 ינויב 25
ןוגראה, לש תניוזמ תודגנתה
וטיגב "םחולה ידוהיה
בוכוטסנ'צ
1943 ינויב 11
לוסיחה רבדב רלמיה תדוקפ
ןילופב תואטיגה לש יפוסה

1943 ינוי
םינורחא תודגנתה-ייוליג
.-השראו וטיגב
םינאזיטראפ-תדיחי תדמשה
לאיחי לש ודוקיפב תידוהי
תוחוכ םע ברקב ןמרווארב
לילגב םילודג םיינמרג
.-םודאר
לוסיח תעב תניוזמ תודגנתה
בובל וטיג
1943 ינויב 21
לוסיחה רבדב רלמיה תדוקפ
יחטשב תואטיגה לש יפוסה
תוצעומה-תירב


1943 ינוי
בובל וטיג לש יפוסה ולוסיח

1943 ילוי
-תדיחי תונגראתה
תידוהיה םינאזיטראפה
ץוראנ תורעיב "המקנ"
אטילבש

1943 ילויב 9
תירבה-תונב תשילפ
היליציסל


1943 ילויב 15
תינמרגה הפקתימה ןולשכ
הליחתמ ;קסרוק רוזיאב
אבצה לש הלודג הפקתימ
םודאה


1943 ילויב 24
תחדה - הילטיאב הכיפה
וילודאב ידיב ינילוסומ
1943 טסוגואב 2
הקנילברטב דרמה
1943 טסוגואב 3-1
לבחב תואטיגה לוסיח
,ץיבונסוס ,ןידנב) היבמלגאז
(הבורבמוד

1943 טסוגואב 3
לוסיח תעב תניוזמ תודגנתה
ןידנב וטיג


1943 טסוגואב 16
.-קוטסילאיב וטיג דרמ ץורפ
בוכירק הדובעה-הנחמב דרמ
ןילבול לילגבש


1943 רבמטפסב 1
לוסיח תעב תניוזמ תודגנתה
בונראט וטיג

1943 רבמטפסב 3
תשביל תירבה-תונב תשילפ
הילטיא
1943 רבמטפסב 2
תדיחי ןיב ברק
-תדיחי ןיב םינאזיטראפה
לע תידוהיה םינאזיטראפה
ןיבו ץיבלינא יכדרמ םש
םילודג םיינמרג תוחוכ
בוקשיו תורעיב


1943 רבמטפסב 8
םינאזיטראפ-דודג תמקה
באר יאב ידוהי
היבאלסוגויבש

1943 רבמטפסב 8
-תתיבש לע תמתוח הילטיא
קשנ
1943 רבמטפסב 13-8
תוצובק שמח תאיצי
הנליו וטיגמ תונגרואמ
תוינאזיטראפ תולועפל
ץוראנ תורעיב
1943 רבמטפסב 14-11
וטיג לש יפוסה ולוסיח
קסנימ

1943 רבמטפס
םינאזיטראפ-תדיחי תונגראתה
םש-לע תידוהי
תוביבסב הזדיקינו'זדרוא
ברעמבש קדורגובונ
היסורולייב

1943 רבמטפסב 20
;םינמרגה ידיב אמור שוביכ
לע ינמרגה אבצה תוטלתשה
הילטיא יחטש בור


1943 רבמטפסב 25
אבצה ידיב קסנלומס רורחש
םודאה
1943 רבוטקואב 8
םינאזיטראפ-תדיחי תדמשה
ףסוי לש ודוקיפב תידוהי
םינמרגה םע ברקב ןמזאלג
אטילבש יקינדור תורעיב
1943 רבוטקואב 2
ידוהי לש שוריג תדוקפ
הלצה-תלועפל תודוה ;הינד
םיחילצמ תינדה תרתחמה לש
טלמיהל םידוהי 9,000-כ
םידוהי 475 קר ;הידוושל
םינמרגה ידיב םילפונ

1943 רבוטקואב 12
תדיחי תופתתשה
תידוהיה םינאזיטראפה
ןמלז לש ודוקיפב "טנומגיז"
לש לודג ברקב טאטשנייפ
בוצניפ דיל םינאזיטראפ
ןילופבש

1943 רבוטקואב 13
לע המחלמ הזירכמ הילטיא
הינמרג
1943 רבוטקואב 14
רוביבוסב דרמה


1943 רבוטקואב 20
םינאזיטראפ לש לודג ברק
דילש בוליג תורעיב םידוהי
ותומ ,השראו לילגב בוכלי'ז
םינאזיטראפה דקפמ לש
לאומש ,רוזיאב םידוהיה
קלשוא
1943 רבוטקואב 18
אמור ידוהימ 1,000 שוריג
ץיוושואל

1943 רבמבונב 17
םינאזיטראפ-תצובק תוטלתשה
עשוהי לש ודוקיפב תידוהי
אלכה-תיב לע רקוצ
היצילאגבש בו'צשרובב
םיריסאה רורחשו תיחרזמה
םידוהיה
1943 רבמבונב 3
רוזיאב הדובעה-תונחמ לוסיח
10,000 חצר ;ןילבול
.-קנאדיימ הנחמב םידוהי
הגיר וטיג לוסיח
1943 רבמבונב 6
אבצה ידיב בייק רורחש
םודאה
1943 רבמבונב 19
הנחמ יריסא תוממוקתה
בובלב יקסבונאי


1943 רבמבונב 23
םינאזיטראפ-תגולפ תאיצי
הנבוק וטיגמ הנושאר
יקינדור תורעיל

1943 רבמבונב 28
ןיב השיגפ) ןארהט תדיעו
(לי'צר'צו ןילאטס ,טלווזור

1943 רבמצדב 1
תא ריבעהל ינילוסומ תדוקפ
זוכיר-הנחמל אמור ידוהי לכ
םשוכר תא םירחהלו


1944םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה
1944 ראוני
טספאדובב תידוהיה תרתחמה
תודועתל לעפמ המיקמ
דע ;הלצה יכרוצל תופיוזמ
לעפמה קפסמ הנשה ףוס
10,000-מ תרויל תודועת
שיא1944 ראורבפב 25
ידוהי תיראש חוליש
קרוברטסו הנחממ םאדרטסמא
ץיוושואל

1944 סראמב 14
םינחנצ תצובק תאיצי
,היבאלסוגויל םילארשיצרא
הינמורלו הירגנוהל
1944 סראמב 24
הנותאב םידוהי רסאמ
,ןודייה הנחמל םחולישו
ץיוושואל םשמו
1944 סראמב 19
ינמרגה אבצה תסינכ
הירגנוהל
1944 לירפא
הלצהלו הרזעל דעו תמקה
וטוא לש ותושארב טספאדובב
רנטסאק ףלודורו ילומוק
1944 לירפאב 3
ידוהיל רכיה-ןמיס תגהנה
הירגנוה
1944 לירפאב 10
הסידוא רורחש

1944 לירפאב 28
תואטיגה לוסיח תישאר
הירגנוהב


1944 יאמב 15
ידוהי לש םשוריג תישאר
27 דע ;ץיוושואל הירגנוה
םשל וחלשנ ינויב
שיא 380,000


1944 ינויב 9
שנס הנח תינחנצה רסאמ
םירגנוהה ידיב

1944 ינויב 4
אמור רורחש
1944 ינוי
םיטילפל הרזעל דעו תמקה
ר"ד לש ותושארב טסראקובב
ןוטרמ טסנרא

1944 ינויב 6
תירבה-תונב תשילפ
הידנאמרונל


1944 ילויב 3
קסנימ רורחש
1944 ילויב 13-8
םינאזיטראפ תופתתשה
וקינדור תורעימ םידוהי
הנליו רורחש לע תוברקב
1944 ילויב 13
הנבוק וטיג לוסיח
1944 ילויב 13
הנליוול םודאה אבצה תסינכ

1944 ילויב 15
אטילבש ילוואש וטיג לוסיח

1944 ילויב 25
םינאזיטראפה-תגולפ תסינכ
לאיחי לש ודוקיפב תידוהיה
ןילבולל ןאפשנירג

1944 ילויב 20
תצובק לש תלשוכ תושקנתה
ייחב םינמרג םיניצק
רלטיה
1944 ילויב 26
םינאזיטראפה-תגולפ תסינכ
לאיחי לש ודוקיפב תידוהיה
ןילבולל ןאפשנירג


1944 ילויב 26
ייחב תחלצומ תושקנתה
,םידוהיה יניינעל ביצנה
ןויל ריעב ,לראק קראמ
םינאזיטראפ ידיב תפרצבש
םידוהי


1944 טסוגואב 5
-הנחמ יריסא תופרטצה
השראווב "הקבושנג" זוכירה
תרגסמב םבור ,ינלופה דרמל
לש תידוהיה הדאאגירבה"
תופרטצה ;"יממעה אבצה
ידוהיה ןוגראה" ימחול
ינלופה דרמל "םחולה
השראווב
1944 טסוגואב 30-6
'זדול וטיג לוסיח
1944 טסוגואב 1
ינלופה דרמה תלחתה
השראווב
1944 טסוגואב 15
תיברק הדיחי תונגראתה
לאומש לש ודוקיפב תידוהי
דרמב הפתתשהש ןייווסגינק
תרגסמב השראווב םינלופה
הבויארק הימרא

1944 טסוגואב 25-15
סיראפב דרמה
1944 טסוגואב 25-19
אבצה לש םיבצומ תפקתה
ידיב סיראפב ינמרגה
תוניוזמ תוידוהי תודיחי

1944 טסוגואב 23
-תונב דצל תרבוע הינמור
לע המחלמ הזירכמו תירבה
הינמרג
1944 טסוגואב 26
םינאזיטראפה-דודג תופתתשה
ויה וימחול בורש ,"הטרביל"
רורחש לע ברקב ,םידוהי
ןויל

1944 טסוגואב 25
אבצה ידיב סיראפ רורחש
ינאקירמאה
1944 טסוגואב 30
ידוהיה דודגה תונגראתה
דרמב ףתתשהש "יקאבונ"
היקאבולס

1944 טסוגואב 26
היקאבולסב דרמה תלחתה
1944 רבמטפסב 20
-ץרא םינחנצ לש הצובק
היקאבולסל העיגמ םילארשי
1944 רבמטפסב 23
הנחמב םידוהי םיריסא חצר
הינוטסאבש הגולק
1944 רבמטפסב 3
לסירב רורחש
1944 רבמטפסבב 28
טנמלאלראפב עידומ לי'צר'צ
הדאגירבה תמקה לע יטירבה
תידוהיה

1944 רבמטפסב 9
;היפוסל םודאה אבצה תסינכ
-תונב דצל תרבוע היראגלוב
תירבה
1944 רבוטקואב 7
ודנאמוקרדנוזה דרמ
ץיוושואב
1944 רבוטקואב 31
ידוהי 14,000 חוליש
ץיוושואל היקאבולס
1944 רבוטקואב 3
םינלופה םידרומה תעינכ
השראווב


1944 רבוטקואב 28
היקאבולס ידרומ תעינכ
1944 רבמבונב 1
תידוהיה הדאגירבה תאיצי
הילטיא תיזחל
1944 רבמבונב 8
לש תוומה-דעצימ תישאר
טספאדוב ידוהימ 20,000
הירטסואל
1944 רבמבונב 5
אבצה ידיב יקינולאס רורחש
יטירבה
1944 רבמבונב 23
םינאזיטראפ-תדיחי תדמשה
םהרבא לש ודוקיפב תידוהי
םינמרגה םע ברקב ןמרבה
לילגבש ידוו הסיל דיל
םודאר
1944 רבמבונ
םידוהי 20,000 שוריג
טדאטשנייזרט וטיגמ
ץיוושואל

1944 רבמבונב 26
תידוהי םינאזיטראפ-תדיחי
לילגבש ה'צלוד תורעימ
תיזחה ךרד תצרופ בוקארק
םודאה אבצה לא
1944 רבמצדב 16
הלודג תינמרג הפקתימ
םינדראה רוזיאב

1945


םידוהיה תוליעפ
םידוהיב המחלמה
םיימואלניבה תוערואמה
"ךייר"ב םיעוריאהו
ישילשה

1945 ראוניב 17
תלחתה ;ץיוושוא יוניפ
יריסא לש תוומה-דעצימ
ץיוושוא
1945 ראוניב 12
אבצה לש הלודג הפקתימ
ןילופב םודאה

1945 ראוניב 25
לש תוומה-דעצימ תישאר
ףוהטוטש הנחמ יריסא
1945 ראוניב 17
השראו רורחש

1945 ראורבפ
םידוהיה ינורחא חוליש
טדאטשנייזרטל היקאבולסמ
1945 ראורבפב 11-4
הטלאי תדיעו


1945 ראורבפב 11
םודאה אבצה תסינכ
טספאדובל
1945 לירפאב 11-9
רהנה לע רשגה-שאר שוביכ
ידיב הילטיא תיזחב וינס
תידוהיה הדאגירבה
1945 לירפאב 10-6
יריסא לש תוומה דעצימ
דלאוונכוב
1945 לירפאב 13
הניוול םודאה אבצה תסינכ


1945 לירפאב 20
ינאקירמאה אבצה תסינכ
גרבנרינל


1945 לירפאב 30
רלטיה תודבאתה
1945 יאמ
םילייח ןוילימ יצח ךרעב
תורושב םיתרשמ םידוהי
תירבה-תונב תואבצ
הפוריאה

1945 יאמב 2
םיינמרגה תוחוכה תעינכ
םודאה אבצה תסינכ ;ןילרבב
הינמרג תריבל


1945 יאמב 8
ךייר"ה ץק - הינמרג תעינכ
"ישילשה