.הינמרגב ןוטלשל רלטיה הלוע
לש תימשר תוינידמל תוכפוה עזגה תרותו תוימשיטנאה
.הנידמה
םידוהי ידי לע ובתכנש םירפס 'לכ יניעל' םיפרוש
;תיקוח הניחבמ םיווש םיחרזאל םידוהיה םיבשחנ אל
תרשל םידוהיל רוסא ;םידוהי םירטפמ םיבר תומוקמב
.אבצב
;גרבנרינ יקוח תא םימסרפמ
ןתחתהל רוסא ;ךיירה חרזא אוה ינמרג םד וב שיש םדא קר
.םידוהי םע
.הינמרגב םיילכלכה םייחה ןמ םידוהיה תא םיקחוד
הירטסואב םידוהי לע םג עזגה יקוח םילח
.םינמרגה ידי לע ושבכנש היקבולוסוכ'צבו
תא בוזעל םידוהי םיצלאנ ןמכייא ףלודא לש ותמזויב
.הירטסוא
."חלודבה ליל"כ עודי
;ינומה םורגופ ךרענ רבמבונב 9 ,10 ב
תוסרהנו םידוהי םיחצרנ ,תסנכ יתב םיפרשנ הז םורגופב
םימירחמו םיינומה םירסאמ םיכרענ ;םידוהי לש תויונח
.םידוהי לש שוכר
.הינלופל רלטיה שלופ
.תצרופ הינשה םלועה תמחלמ
ןוילימ 3¼ הב םיבשויש הינלופ לע םיטלתשמ םיצאנה
םיצאנה .(יצאנה שוביכה רוזיאב ובשי ןוילימ 2) םידוהי
םידוהיה .םירחאה םיבשותה ןיבל םידוהיה ןיב םידירפמ
ןגמ וא ,בוהצ יאלט :דחוימ ןמיס םהידגב לע םישל םיכירצ
.דוד

.תואטיגב - םירוגס תומוקמב םידוהיה תא םיזכרמ םיצאנה
.(1940 ,ויתסב דסונ) השראווב היה רתויב לודגה וטיגה

םהמ קלח ,הייפכ תודובעב דובעל םיכירצ םידוהיה
.םידחוימ הדובע תונחמל םיחלשנ
.תוצעומה תירבל םינמרגה םישלופ
לש תינומה הדמשהב תוליחתמ תודחוימ תוינמרג תודיחי
.םידוהי
.הפוריאב םידוהיה תדמשה לע םיטילחמ םינמרגה
עצבמ תא ןגראל ידכ ךיירב םייזכרמה םיגיהנמה םיסנכתמ
הזנאווב םישגפנ תיצאנה הגלפמה ישאר .הפוריאב הדמשהה
לע - "יפוסה ןורתפ"ה לע םיטילחמו (ןילרב לש רברפ)
יפל) .הפוריאב םידוהיה לש תילאטוטה הדמשהה
(םידוהי ןוילימ 11 -כ השובכה הפוריאב ויה הקיטסיטטסה
ואבוה םשלו ןילופב ומקוה םיירקיעה הדמשהה תונחמ .
.םינמרגה ידיב תושובכה הפוריא תוצרא לכמ םידוהי
,ץיוושואבו קאנדיאמב ויה הדמשהו זוכיר תונחמ
.ץ'זלבו הקנילברטב ,ונמלחב ,רוביבוסב

ותמ םיבר ;םיזגה יאתב ותמוהו וחצרנ םידוהי ינומה
.תולחמהו בערהמ ,השקה הדובעהמ האצותכ

ןוילימכ םהמ ,וז הפוקתב וחצרנ םידוהי ןוילימ 6 -כ
.םידלי