.ןודנולב הננוכ הלוג הלשממ .היגוורונ תא הינמרג השבכ ,תוברק רחאל ,1940 לירפאב 30-ב
תורישי ףופכ היהש ,ןבוברט ףזוי ידי-לע הטלשנו ,ךיירה לש תוביצנל הכפה היגוורונ
םויק תא רסא ,ואסכמ הלוגה ךלמה תא ןבוברוט חידה 1940 רבמטפסל 25-ב .רלטיהל
רש תושארב ,תיצאנ-ורפה תימואלה תודחאה תגלפמ דבלמ תויטילופה תוגלפמה לכו הלשממה
-רטסינימל ןבוברט ידי-לע הנומש ,גנילזיוק .גנילזיוק םוקדיו ,רבעשל יגוורונה המחלמה
.רוטטקידל ומצע תא ךפהו תיגוורונה הקוחה תא לטיב ,אישנ
.תוומל ןודינו טפשנ ,רצענ גנילזיוק ,םינמרגה וענכנ 1945 יאמב

המחלמה ינפל היגוורונ ידוהי

לש היסולכוא ךותמ - (הפוריא זכרממ םיטילפ 300 םכותמ) שיא 1,800 ונמ היגוורונ ידוהי
ויה םידוהיה .םייהדנורטב 300-כו ,ולסואב ויח םידוהי 1,000-מ הלעמל .שפנ ןוילימ 3
.תוימשיטנאמ ולבס אלו אלמ תויוכז ןויוויש ילעב

המחלמה תפוקתב היגוורונ ידוהי

.ופסינ היגוורונ ידוהימ 900-כ

ינפל דוע ,קסע יתב לושינ ןוגכ תידוהי יטנא תוליעפב ולחה גנילזיוק לש רעסה תוגולפ
קסעה יתב לכ ווטצנ 1941 ילויב .תידוהי יטנא תוינידמ לע ורוהש ןבוברוט לש םיווצה
רוסמל תויצניבורפה ילשומ ושרדנ רבמבונב .םתד ןויצ םע םידבוע לש תומישר רוסמל
.תידוהי תולעבב תועקרק לש תומישר
.תוהזה תודועתבו םינוכרדב "ידוהי" םושיר לע הרומה וצה ףקותל סנכנ 1942 ץרמב 1-המ
.היגוורונ ןופצב הדובע תונחמב ואלכנ םהו םידוהי רחא םידוצמ ולחה 1942 רבמטפסב
.םידוהיכ והוז ויחצורמ םיינשו גנילזיוק לש לובג רמוש חצרנ ,1942 רבוטקואב 23-ב
יצחכ .םידוהיה רחא שדח דוצמב לחהו ,ידוהיה שוכרה לכ תמרחה לע גנילזיוק הוויצ שנועכ
תוינוא יתש וחלשנ 1943 ראורבפבו 1942 רבמבונב .ואלכנ וא ורצענ היגוורונ ידוהימ
הדובע תונחמל רתוי ןטק רפסמו ,ץיוושואל םבור ,הדמשהה תונחמל םידוהיב תוסומע
.ודרש ושרוגש םידוהיהמ 23 קר .הינמרגב
.היגוורונב םידוהי ורתונ אל .הידוושל לובגה תא וצחו קומחל וחילצה םידוהי 900-כ

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת