קרמנד

הרטשמהו יצה ,אבצהו ואסכ לע ראשנ ינדה ךלמה .1940 לירפאל 9-ב קרמנדל השלפ הינמרג
לשמימ םייקל וכישמה םינדה .לועפל הפיסוה ךלמה ידי-לע התנומש הלשממה .ועגפנ אל
.היולת יתלב תוינידמו ירטנמלרפ
ינמרגה תווצה .הינמרגל קרמנד תא חפסל הצרו ותוינידמ תא רלטיה הניש 1942 ויתסב
.ץראה ךותב תודגנתהו הלבח תולועפב ולחהו וענכנ אל םינדה ךא ,ףלחוה קרמנדב ריכבה
רזיפו ךלמה תא אלכ ,ינדה אבצה תא קרפ ,ןגאהנפוקל ינמרגה אבצה סנכנ 1943 טסוגואב
,1944 ילוי דע םייקתהל ךישמה השעמלש ,יאבצ רטשמו םורח בצמ לע זרכוה .הלשממה תא
בצמב ויה םינדהו תיללכ התיבש הצרפ זא .רלטיה תא חוצרל ןויסנ לע תועידי ועיגהשכ
.1945 יאמב רורחשה דע םינמרגה דגנכ המחלמ

המחלמה ינפל קרמנד ידוהי

.היסולכואה ללכמ 0.2%-כ וויה םהו םידוהי 8,000-כ קרמנדב ויה תינמרגה השילפה תעב
םידוהיה .היקבולסוכ'צו הירטסוא ,הינמרגמ םיטילפ 1,500-ו םינד םידוהי 6,500 ויה םהמ
םמע ואיבה םיטילפה .םיילכלכהו םייטילופה ,םייתרבחה םייחב אלמ ןפואב ובלתשה םיקיתוה
.דאמ תלבגומ התיה תוימשיטנאה .תידוהיה תוברתה תאו תונויצה תא

המחלמה תפוקתב קרמנד ידוהי

.תידוהי-יטנא הלועפ םוש התשענ אל .םהילע הנגהו םידוהיל תוסח הנתנ תינדה הלשממה
,תונחמל םידוהיה תא חלשל טסב ךיירה םעטמ הנוממה הסינ ,יאבצה רטשמה תלעפה רחאל
הגלפמה יגיהנמ ידיל ועיגה ויתוינכות ךא .1943 רבוטקואב 1-ב תאז עצבל ןווכתהו
ורבעוהו קרמנד ידוהי לכ ורתסוה ובש ימואל הלצה עצבמ ךרענו תיטרקומד לאיצוסה
םינמרגה ידי-לע ודכלנ םידוהי 400-כ קר .המחלמה ףוס דע וראשנ םש ,הידוושל תורובעמב
בלצה יגיצנו ,הנחמב תרוקיב ךורעל תושר העבת תינדה הלשממה .טדאטשניזרטל וחלשנו
.ץיוושואל חלשנ אל דחא ינד ידוהי ףא .1944 ינויב הנחמב ורקיב ינדה םודאה
.תויעבט ורדגוהש תוביסמ םידוהי 51 ותמ טדאטשניזרטב

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת