,1940 ץרמב ,המחלמה םות םע .דנלניפל תוצעומה תירב אבצ שלפ 1939 רבמבונב 30-ב
לע הפקתהל הינמרגל דנלניפ הפרטצה ,1941 ינויב 22-ב .היסורל םיחטש דנלניפ הרסמ
,םינמרגה ידי-לע השבכנ אל םלועמ ךא םינמרגל הלועפ סיסב התיה דנלניפ .תוצעומה תירב
ידכ םינמרגב המחלנו ,היסורל הענכנ דנלניפ ,1944 רבמטפסב .ןופצב םירוזיא המכ דבלמ
.םקלסל

המחלמה ינפל דנלניפ ידוהי

.םידוהי 2,000-כ ויח דנלניפב

המחלמה תפוקתב דנלניפ ידוהי

ץוחה רש .םידוהיה תא חלשל דנלניפ תא ענכשל הסינו דנלניפב רלמיה רקיב ,1942 ילויב
.םיכסה אל גניטיו ףלור יניפה

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת