המחלמה ינפל הינמרג ידוהי

1% וויה םהו םידוהי 500,000 הינמרגב ויח ,1933-ב ,ןוטלשל םיצאנה תיילע תעב
יטנאה תולועפה תומצעתה רואל םידוהי 150,000-כ ורגיה 1938 תנש דע .היסולכואהמ
האצותכ ורגיה םיפסונ םידוהי 150,000 .דועו היילפא ,שוכרב העיגפ ןוגכ ,תידוהי
תפסונ הריגה .הינמרג לש היופכה הריגהה תוינידמו (1938 רבמבונב 10) "חלודבה ליל"מ
.הרשפאתה אל
הפופכ התיהש ,"הינמרגב םידוהיה לש ךיירה תוגיצנ" תא םינמרגה ומיקה 1939 ילויב 4-ב
.םיימונוטואה םיידוהיה םינוגראה לכ תא הפילחהו ,ופאטסגל

המחלמה ינפל הירטסוא ידוהי

ויח 170,000 םכותמו ,(1938 ץרמב 12) "סולשנא"ה תעב הירטסואב ויח םידוהי 185,000
.ופאטסגה ידי-לע לעפוהש ,"םידוהי תריגהל יזכרמה דרשמה" םקוה 1938 טסוגואב .הניווב
דע ובזע םיפסונ םידוהי 6,000 .המחלמה ץורפ דע הירטסוא תא ובזע םידוהי 120,000
.הניווב וראשנ הירטסואב וראשנש םידוהיה לכ .1939 ףוס


המחלמה תפוקתב (לודגה ךיירה) הירטסואו הינמרג ידוהי

.ופסינ הירטסואו הינמרג ידוהימ 210,000-כ

וחלוש םידוהי 7,500-כ .ןילופב "ןאמנרבוגלארנג"ל םידוהי חלשל םינמרגה ולחה 1940 תנשב
.תפרצל טאניטאלפהמו ןדאבמ
1941 רבוטקואב .דוד ןגמ דונעל 6 ליג לעמ ידוהי לכ בייחמה וצ אצי 1941 רבמטפסב 1-ב
לעמ .קסנימו הגיר לאו ןילופבש ןילבולו השראו ,'זדול תואטיג לא םילודגה םיחולישה ולחה
.טדאטשניזרטל וחלשנ "תוכז ילעב"כ ורדגוהש םידוהי 40,000
דע .תע התוא דע לעפש הליהקה ןוגרא םוקמב "םינקז תצעומ" הניווב המקוה 1942 ףוסב
.הלודגה הינמרגמ םידוהי 150,000 וחלוש תע התוא
.םידוהימ הייקנ ןילרב הזרכוה 1943 יאמבו םיפסונ םידוהי 20,000 וחלוש 1943 תליחתב
רוסמל םיחרזאה לע הווצמה וצ אצי 1943 ילויב 1-ב .וחלוש הירבחו הרזופ ךיירה תוגיצנ
.ופאטסגה ידיל םידוהיה תא

.םידוהי 28,000 הירטסואבו הינמרגב ורתונ המחלמה םות םע

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת