םהילע הרוהו םיינמרג-ורפ םייקאבולס םיגיהנמ ינש רלטיה וילא ןמיז 1939 ץרמב 13-ב
הינמרג השלפ ץרמל 15-ב .תדרפנ הנידמ המקוה תרחמל .תיקאבולס תואמצע לע זירכהל
בלושמ קלח - טארוטקטורפכ וזרכוה היבארומו הימהוב תוזוחמ .תודגנתה אלל היקבולסוכ'צל
יחרזא - םיכ'צהו ,ךיירה יחרזא ויהי םינמרגה ויבשות רשא ,ינמרגה ךיירה לש ימונוטוא
ןופ ןיטנטסנוק - ךיירה םעטמ רוטקטורפ לועפל לחה 1939 לירפאב 16-ב .טארוטקטורפה
.הנידמה אישנ ראותה תא לביקש ,רבעשל תיכ'צה הנידמה שאר ףופכ היה וילא ,טאריונ
לוצינו יטילופ יוכיד תועצמאב ץראב וטלש םינמרגה .וקשנמ קרופו רזופ יכ'צה אבצה
דרשמה" שאר ,ךירדייה דרהניירו םייקתהל וכישמה תוילכלכו תויטילופ תומוהמ .ילכלכ
.טארוינ ןופ לש ונגסל הנומ "ךיירה ןוחטבל יזכרמה
הלשממה ידי-לע עצובו ןנכות חצרה .ותינוכמ תוצצופתהב ךירדייה גרהנ 1942 יאמב 27-ב
תסירהב וביגה םינמרגה .םידחוימה םייטירבה םיעצבמה תלהנימ ףותישב ,הלוגה תיכ'צה
.הרבג תיכ'צה תודגנתהה .םירבגה ויבשות לכ תגירהו הצידיל רפכה
11-ב .םצראמ םינמרגה תא קלסל ,החלצה אלל ,תיכ'צה תרתחמה ימחול וסינ ,1945 יאמב 5-ב
.גארפל םיסורה וסנכנ יאמב

המחלמה ינפל היבארומו הימהוב ידוהי

וקסע םהמ 50% .םיכ'צה םידוהיה ללכמ שילשכ ,םידוהי 118,000-כ ויח היבארומו הימהובב
יחרזאו יתד שפוחמ ונהנ םידוהיה .םיישפוח תועוצקמ ילעב 10%-כו היישעתב 20% ,רחסמב
ךוניח תודסומ לש תשר המייק תידוהיה הליהקה .תירעזמ ךא ,תמייק התיה תוימשיטנאה .אלמ
.תונויצל ךשמנ הליהקה ןמ דבכנ קלח .תדו
90,000-כ וראשנו םידוהי 26,000-כ ורגיה המחלמה ץורפ דעו 1931 ץרמב 15-ה ןיב
.טארוטקטורפה ימוחתב םידוהי

המחלמה תפוקתב היבארומו הימהוב ידוהי

.ופסינ היבארומו הימהוב ידוהימ 80,000-כ

תוכמסל םידוהיה תא ףיפכמה ללוכ וצ ךיירה םעטמ רוטקטורפה איצוה 1939 ינויב 21-ב
היהש ,"םידוהי תריגהל זכרמה" םקוה 1940 ץרמב 5-ב .םאתהב םדמעמ תא רידגמו םינמרגה
תרבעהל ילכ שמיש תידוהיה הליהקה דעוו .ופאטסגה לוהינב ,ןילרבב ישארה דרשמל ףופכ
.ומשוי םינמרגה םידוהי יטנאה םיקוחה לכ .זכרמה תוארוה
םקוה 1941 ויתסב .ןילופל היכ'צ ידוהי לש םינושארה םיחולישה ולחה 1939 רבוטקואב
טדאטשניזרטל םידוהי 55,000-כ וחלשנ 1942 ךלהמב .םידוהיל יזכרמ וטיג טדאטשניזרטב
.הדמשהה תונחמל םשמו

.ודרש היבארומו הימהובמ םידוהי 10,000-כ

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת