-הינמרג ריצל ףרטצהל הצלאנ היקבולס .תיאמצע הנידמכ היקבולס הזרכוה 1939 ץרמב
.תומחול תודיחי קפסל ,רתוי רחואמו ,החרזמ רבעמ םינמרגל רשפאל ידכ ןפי-הילטיא
.אישנל וסיט רחבנ 1939 רבוטקואב
הסובתה רחאל .יתיישעת חותיפו רחסמב היילעמ היקבולס התנהנ המחלמל תונושארה םייתנשב
םילייח .םינמרגל םידהוא תוחפ ושענ הלשממהו םעהו חורה ךלה הנתשה דרגינלטסב תינמרגה
.איה ףא הרבג תיממעה תודגנתההו ,םירהב תרתחמל ףרטצהלו קורעל ולחה יקבולסה אבצב
הינמרג .יללכ סויגו םוריח בצמ לע זירכה וסיט .1944 טסוגואב הצרפ היולג המיחל
.הנידמה לע הטלתשהו םידרומה לע הרבג רבוטקואבו ,היקבולס תא שובכל תונויסנב הלחה
.היקבולס הררחוש 1945 לירפאבו ,היקבולס ךרד תיסורה תומדקתהה הלחה 1945 ראוניב

המחלמה ינפל היקבולס ידוהי

כ .הירגנוהל רסמנש חטשב 40,000 םכותמ ,היקבולסב םידוהי 135,000-כ ויח 1938-ב
ללכמ 3%-כ וויהש ,םידוהי 90,000-כ ורתונ .המחלמה ינפל ורגיה םידוהי 5,000-
תוכאלמ ,יאנועמק רחסמב רקיעב וקסעו דורי ילכלכ בצמב ויה םידוהיה בור .היסולכואה
תירגנוה ירבוד םידימא םידוהי לש ןטק טועימ .םינימאמ םידוהי ויה הלא םידוהי .םיתורישו
.ללובתהל וטנ
םלוא .יתד שפוחמו תויוכז ןויווישמ םידוהיה ונהנ תיכ'צה הקילבופרה תפוקתב
.םירכיאה ברקב רקיעב ,דאמ הצופנ התיה תוימשיטנאה

המחלמה תפוקתב היקבולס ידוהי

.ופסינ היקבולס ידוהימ 75,000-כ

םידוהי .(עזג אלו) תד סיסב לע םיידוהי יטנא םיקוח קקוחל היקבולס הלחה 1939 לירפאב
.תונוש תוימשיטנא תולועפב טקנ "הקנילה" רמשמ .םינוש תועוצקממ ודונ
יניינעל ץעוי שמשל ינצילסיו רטיד ןמכייא לש וגיצנ הבלסיטרבל עיגה 1940 טסוגואב
לטוהו ס"סה תנוכתמב שדחמ ונגרוא ס"סל םייקבולסה םיבדנתמה ןוגראו "הקנילה" .םידוהי
.םידוהיה דגנ תונקתה תא עצבל םהילע
.םידוהיה יניינעל הדיחיהו תיזכרמה תוכמסכ "םידוהיה זכרמ" םקוה 1940 רבמטפסב 26-ב
םידוהיה תא ורידגה ראשה ןיבש םיידוהי יטנא םיקוח תרדס ומסרופ 1941 רבמטפסב 9-ב
םתוא וקליסו הייפכ תודובעל םתוא ודיעוה ,בוהצ יאלט דונעל םהילע וויצ ,עזג תצובקכ
.םימייוסמ םירוזיאמ
,םישרוגמל ףוסיא יזכרמ 5 ומקוה 1942 ץרמב .שוריגה תינכותב לחוה 1941 ףוסב
םבור ,1942 רבוטקואל דע ושרוג היקבולס ידוהימ 58,000-כ .וכשמנ םישוריגהו
.ץיוושואל
.תילותאקה היסנכה תוברעתה לשב רקיעב ובכעתה םיפסונ םישוריג
ינמרגה שוביכה ךלהמב .םידוהי 5,000 םכותמ ,19,000 ורסאנ 1944-ב תוממוקתהה רחאל
הלאמ 10,000-כ .דרשיהלו רתתסהל וחילצה םידוהי 5,000 .םידוהי 13,500 דוע ושרוג
.היקבולסל ובשו םייחב ורתונ 1944-ב וחלושש

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת