הלביק 1940 טסוגואב .הינתור תאו םייקבולס םילבח המכ הירגנוה החפיס 1938-9 ךלהמב
תירבל הפרטצה הרומתבו ,הניו םכסה יפל הינמורמ תינופצה הינבילסנארט תא הירגנוה
.היבלסוגוי חרזמ ןופצב הק'צאב ןגא תא הירגנוה השבכ 1941 לירפאב .תשלושמה
ןוטלשה יפוליח םע .היסור ךותל תינמרגה השילפל הירגנוה הפרטצה 1941 ינויב 22-ב
.תינמרג יטנא תוינידמב הטקנו ,תגסל הירגנוה הטילחה 1942 ץרמב הירגנוהב
ףתשלו הינמרג יפלכ ותוינידמ תא תונשל יאלאק הלשממה שאר תא ענכשל חילצה אל רלטיה
םוד לרנגה תושארב השדח הלשממ המקוהו ,הירגנוה תא הינמרג השבכ 1944 ץרמב .הלועפ
לכ .רייאמנסיו דנומדא ךיירה גיצנו ס"סה ידי-לע הירגנוה הטלשנ לעופב ךא ,יאיוטש
לש התעינכ ,ןימימ היציזופוא לשב .ולסוח םייעוצקמה םידוגיאהו תויטילופה תוגלפמה
רטפתה ,הינמורו היסור לומ םיינמרגה תוחוכה תסובתו ,1944 טסוגואב היסורל הינמור
תוחוכ וצח 1944 רבוטקואב .שוטאקאל הזג לרנגה ספת ומוקמ תא .טסוגואב 30-ב יאיוטש
ס"סה ךא םיסורה םע קשנ תתיבש לע זירכה יטרוה לרימדאה .הירגנוה לובג תא םייסור אבצ
.הלשממה שארל ישאלאס "ץחה בלצ" גיהנמ יונימ תא וילע הפכו ונב תא ףטח ירגנוהה
לא וקרע יללכה הטמה שארו אבצב לש ןוילעה דקפמה ךא ,קשנה תתיבש תא לטיב ישאלאס
התיה טשפדוב .הירגנוה לש החטשמ םישילש ינש םיסורה ושבכ 1944 רבמבונב .םיטייבוסה
.הירגנוה תא םינמרגה ובזע 1945 לירפאב 4-ב .1945 ראורבפ דע יסור רוצמ תחת

המחלמה ינפל הירגנוה ידוהי

ויח םתיצחמ .היסולכואה ללכמ 5% וויה םהו ,םידוהי 445,000 הירגנוהב ויח 1930-ב
,תחא לכ םידוהי 1,000 תונב תוליהק 24-ב םירזופמ ויה ראשה .תורחא םירעבו ,טשפדובב
.םידוהי 1,000-מ תוחפ תונב תוליהק 180-ו
תורייעבו םירעב ,ללובתהל וטנ טשפדובב םידוהיה .םייניבה דמעמל וכייתשה םידוהיה
תוינידמה .םיחיכש ויה תורצנל הליבטו תבורעת יאושינ .היסקודותרואה הטלש תונטקה
1939 תנשבו דורי הדולי רועישלו הריגהל ,תדה תורמהל המרת הירגנוה לש תימשיטנאה
.שפנ 400,000-כב תידוהיה הליהקה הכרעוה
תונקת ונקות ןכמ רחאלו ,הירגנוה תא םימורגופ לג ףטש ןוטלשל הלע יטרוהש הפוקתב
ןיב .תואטיסרבינואל םתסינכ תא וליבגהו ירוביצה תורישהמ םידוהיה בור תא ואיצוהש
הרבג םישולשה תונש עצמאב ךא ,םידוהיה בצמב המ רופיש לח 1924-1933 םינשה
.תוימשיטנאה
תא ליבגהש ,ןושארה ידוהי יטנאה קוחה תא ירגנוהה טנמלרפה קקוח 1938 יאמב 24-ב
תא רידגהש קוח קקחנ 1939-ב .םידבועה ללכמ 20%-ל םייטרפ םיקסעב םידוהי לש םתקסעה
שודיח וא םישדח הדובע ירתיה תאצוה רסא ,תרושקתב קוסעל םדעבמ ענמ ,םידוהיה דמעמ
לשנל הלוכי הלשממה יכ עבקנ ,םיישפוחה תועוצקמל םידוהיה תלבק הלבגוה ןכ ומכ .םינשיה
תירגנוה תוחרזא לבקל ולכי אל םידוהי .יוציפ תרומת ,םהלש עקרקה יסכנמ םידוהיה תא
.םידוהיה לש העבצהה תויוכז ולטובו

המחלמה תפוקתב הירגנוה ידוהי

.ופסינ הירגנוה ידוהימ 450,000-מ הלעמל

כ"הסו ,הניוו ןכנימ ימכסה רחאל הירגנוה ידוהי תייסולכואל ופסונ םידוהי 250,000
םידוהיל ובשחנ םירצונ 100,000-כ ,ףסונב .שפנ 650,000 תידוהיה היסולכואה התנמ
.םידוהי-יטנאה םיקוחל םיפופכ ויהו ,תויעזג תוניחבמ
לובגל רבעמ לא םתוא הקחדו הינתור יחטשב םידוהי 17,000 הלשממה הפסא 1941 טסוגואב
יפלא המכ םירגנוהה וריזחה ,םינמרגה דצמ תונולת רחאל .ינמרג שוביכ תחת ,הניארקוא
םידוהי יפלא המכ .ראשה תא וחבט תוינמרגה רעסה תודיחיו הייפכ תודובע ךרוצל םידוהי
.םירגנוהה ידי-לע םה ףא וחבטנ הק'צאבב םייבלסוגוי
היה תינמרג-ורפה יאיוטש תלשממ תמקהו 1944 ץרמב הירגנוהב ינמרגה שוביכה תמלשהל דע
לש הצובק םע טשפדובל ןמכייא עיגה שוביכה םויב ךא .ריבס הירגנוה ידוהי לש םבצמ
29-ב .םינמרגה יווצ עוציב לע יארחא היהיש "טארנדוי" תמקה לע הרוה אוה .ס"ס יניצק
ובייח ,םיישפוח תועוצקמב דובעל םהילע ורסאש ,םיפסונ םיידוהי יטנא םיקוח וקקחנ ץרמב
םידוהיה תא זכירו בוהצ יאלט דונעל םתוא ובייח ,םתעקפה תארקל םהיסכנ תא םושרל םתוא
.םידחוימ תומוקמב
איבה אוה .םידוהיה שוריג עוציב תארקל םירוזיא 6-ל הירגנוה תא קליח ןמכייא
תא ץבקל ולחה ,תירגנוהה הרטשמה תרזעבו תודחוימ תומישמל הדיחי ךכ ךרוצל ןזואהטואממ
םידוהי 50,000 ללוכ םידוהי 437,000-מ רתוי ושרוג ילויב 7-ה דע .םידוהיה
.ץיוושואל וחלושו טשפדובמ
אשמ תועצמאב הירגנוה ידוהי תיראש תא ליצהל תידוהיה עויסה תדעו התסינ הזה בלשב
הירגנוה ידוהי לש תחא תבכר דבלמ ,ירפ ואשנ אל םהיצמאמ ךא .ינליצסיו רטיד םע ןתמו
ןעמל תויוברעתה ולחהו ,םלועל תאצל םידוהיה שוריג לע תועידיה ולחה ,ףסונב .הלצינש
,ןוטלשה תא ספת שוטאקאל הלשממה שארשכו ,םיחולשמה תא קיספהל הרוה יטרוה .םידוהיה
.םידוהיה דגנ תולבגה ריסהו ןמכייא לש תודחוימ תומישמל הדיחיה תא קלסל שקיב אוה
לש חולישה תולועפ ולחה בוש ןוטלשה תא ספת "ץחה בלצ" גיהנמ רשאכ 1944 רבוטקואב
תודובעל ולצונש ,םישנו םירבג ,םידוהי 35,000 וזכור רבוטקואב 26-ה דע .םינמרגה
דעצמב םידוהי 27,000 ודיעצה םינמרגה .לוסיח ךילהתב התיה רבכ ץיוושואו רחאמ הייפכ
רועיש לשב םידעצמה תא קיספה ישאלאפ .הירטסואל הירגנוהמ ןילימ האממ רתוי לש העווז
.הובגה תותימה
.תופיגמו ,בער ,רוקלו "ץחה בלצ" ישנאל ףרט ויה ,טשפדובב ורתונש םידוהיה 160,000-כ
.ותמ םכותמ 20,000-כ .תע התוא לכ וכישמה תויסורה תוצצפהה

כו ,טשפדובב דרש םידוהי 144,000-כ .טשפדוב תא םיסורה ושבכ 1945 ראורבפב 14-ב
.תויצניבורפב ודרש םידוהי ,50,000--60,000


,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת