1938-ב תוגלפמה לכ תא קריפ לורק .ינשה לורק ידי-לע הינמור הטלשנ המחלמה ץורפב
לע רומשלו "לזרבה רמשמ" לש וחוכ תא ליבגהל הסינ אוה .וידיב ןוטלשה תא זכירו
תא לורק קתינ ,תפרצו ןילופ תליפנ רחאל .ריצה תומצעמו תירבה תולעב ןיב תוילרטיינ
.ריצה תונידמ לש "תילרטיינ תירב תלעב" איה הינמור יכ זירכהו תפרצו הילגנא םע םירשקה
ימכסה תרגסמב .היברסב לכו הניבוקוב ןופצ תא תוצעומה תירבל רוסמל הצלאנ הינמור
תא הינמור הרסמ ,ןכ ומכ .הירגנוהל הינבליסנרט לש ינופצה קלחה תא הינמור הרסמ ,הניו
.הירגלובל תימורדה ה'גרובוד
לאכימ ונב .תולגל אציו ,"לזרבה רמשמ" ישנא ידי-לע 1940 רבמטפסב ואסיכמ חדוה לורק
קוחל ץוחמ איצוה רשא ,וקסנוטנא ןוי לרנגה "רוטקודנוק"ה ידיב הטלשנ הינמורו ךלמל הנומ
.הינמורל וסנכנ םיינמרג םילייח 120,000-כ ."לזרבה רמשמ"מ ץוח תוגלפמה לכ תא
,"לזרבה רמשמ"ו אבצה ןיב םימילא םיקבאמ ולחה .ריצה תונידמל הינמור הפרטצה רבמבונב
הננוכו ,תטלחומ הטילשב הכז אבצה .םידוהיב דירחמ חבט "לזרבה רמשמ" ךרע םתרגסמבש
השילפב ףתתשהו ינמרגה אבצל ףרטצה ינמורה אבצה .וקסנוטנא תגהנהב תיאבצ הרוטטקיד
הניארקואמ קלחו תוצעומה תירבמ היברסב תאו הניבוקוב תא השבכ הינמור .היסורל
.תימורדה

םיסורה וסנכנ טסוגואב .הסידואו היברסב ,הניבוקוב תא םודאה אבצה שבכ 1944 לירפאב
ענכנו הלשממה לע טלתשה ,וקסנוטנא תא לאכימ רצע ,1944 טסוגואב 23-ב .היבדלומל
.היסורל

המחלמה ינפל הינמור ידוהי

היסולכואהמ 4% התוויהו ,שפנ 757,000 הינמורב תידוהיה היסולכואה התנמ המחלמה ינפל
הניבוקוב ,שרומאראמ ,הנאשירק ,היכאלאוו ,היבדלומ ,היברסבב םיזכורמ ויה םה .תינמורה
,תירגנוה הטילשל הינבליסנרטב םידוהי 150,000 ורבעוה ,1940 טסוגואב .הינבליסנרטו
3%-ו ,רחסמב 40% ,הכאלמבו היישעתב וקסעוה םידוהיהמ 40% .הניו ימכסה תובקעב
.הנידמה תורשבו םיישפוח תועוצקמב

1938-ב .םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב אלמ תויוכז ןויווישל וכז אל הינמורב םידוהיה
ולבס םידוהיה .םתוחרזאמ םיבר םינמור םידוהי לשינש ,"תוחרזאל ןוקית" דחוימ וצ םסרופ
.המילא תוימשיטנאו תילכלכ היילפאמ
רתוי תולודגה תוליהקב ידוהי ןויבצ לע ורמש ךא ,ללובתהל וטנ תויצניבורפב םידוהיה
היצרדפה היה יזכרמה ידוהיה ןוגראה .תירקיעה הפשה התיה שידייה .היברסבבו הניבוקובב
.תוידוהיה תוליהקה לש

המחלמה תפוקתב הינמור ידוהי

.ופסינ הינמור ידוהימ 300,000-כ

.הנידמה תורשמו אבצהמ ,תוברתה ייחמ םידוהיה תא קליסש וצ לורק איצוה 1940 טסוגואב
שוכרב ועגפ םיפסונ םיקוח .תונוטלשה רושיא אלל ידיינ אלד יסכנ שוכרל םהילע רסאנ
.הייפכ תודובעל םידוהיה תא ובייחו ,ןדיצב ןרכשש תורשמה לכמ םידוהיה תא וקליס ,ידוהי
חבטב ,טשרקובב םידוהי 170 וחצרנ 1941 ראוניב .תומילאבו םימורגופב וול הלא םיקוח
.דירחמ

לש ןוילעה דוקיפה ריתה תינופצה הניבוקוב לש שדחמ הסיפתהו תוצעומה תירבל השילפה םע
םידוהי יפלא .יסאיב םימורגופ וללוחתה 1941 ינויב .םתגירהו םידוהי תזיב ינמורה אבצה
ותמ םידוהי 8,000-כ .םימו ןוזמ אלל ,רדגומ אל דעיל וחלשנו רקב תונורק לע וסמעוה
.ורונ וא קנחמ
וחצרנ 200,000-מ הלעמל .ןהיתוביבסבו ץנ'זורוטסב ,ץיבונר'צב וחצרנ םידוהי 12,000
.ינמרגה שוביכה חטשל םידוהיה תא שרגל םינמורה ולחה 1941 טסוגואב .היברסבב
רטסניידה תורהנ ןיב ,הירטסינדסנארט רוזיאש ומיכסה ףוסבל ךא הליחתב ודגנתה םינמרגה
,םידוהי 320,000 םשל ורבעוה 1941-42 םינשב .הינמור ידוהי לש הרומש שמשי ,גובהו
קר הירטסינדסנארטב םייחב ורתונ ,1943 רבמטפסב .תופיגממ וא בערמ ותמ םהמ םיבר ךא
.םיסור םידוהי 25,000-30,000 דועו םינמור םידוהי 50,000-כ
המוקמב המיקהו תוידוהיה תוליהקה לש היצרדפה תא הלשממה הרזיפ ,1941 רבמצדב 16-ב
,תידוהיה הליהקהמ הלשממה תועיבת תא עצבל היה ודיקפתש ,םינמור םידוהיל זכרמה תא
.הליהקה לש םיפטושה היניינע לכב לפטלו
ןיינעב תינמורה הלשממה םע המכסהל ,רטכיר באטסוג ,ןמכייא לש וגיצנ עיגה 1942 ץיקב
ךא ,תינכותה לע ירמגל ורתיוו ,םתעד תא וניש םינמורה ךא ,ןילבולל הינמור ידוהי שוריג
.שוכר תועקפהו הייפכ תודובעב הרתונש תידוהיה היסולכואה תא אכדל וכישמה
םהל ריתי אוה ,ןילופל םידוהיה חוליש םוקמבש ,םינמרגל וקסנוטנא עידוה 1942 ףוסב
תויורשפא לע תינמורה הלשממה םע ןתמו אשמב הלחה תידוהיה תוגיהנמהו ,הניתשלפל רגהל
ךא ,לעופל האצי אל הריגהה תינכת .הירטסינדסנארטב םיאנתה רופיש לעו הניתשלפל הריגהה
םינושארה םידוהיה ורזח 1943 רבמצדב .רפתשה הירטסינדסנארטב םירתונה לש םבצמ
.םתדלומ ץראל םשמ םיידוהי םימותי 1,500-כ ורזחוה 1944 תליחתבו ,הינמורל

.הנשיה הינמור יחטשב םבור ,םינמור םידוהי 300,000 ורתונ המחלמה םותב

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת