הינמור הרסמ 1940 ינויב .1939 רבמטפסב המחלמה הצרפ רשאכ תילרטיינ הראשנ הירגלוב
הירגלוב .הינמור חרזמ םורדב םיעבורמ ןילימ 3,000-כ ,ה'גורבוד רוזיא תא הירגלובל
תא הירגלוב העבת ,הינמרג לש רבעמה תוכזל הרומתב .1941 ץרמב ריצה תונידמל הפרטצה
.היבלסוגוימ תיברסה הינודקמ תא ןווימ היקארת ברעמ לש םחופיס
תוצרא לע המחלמ זירכהל הצלאנ הירגלוב .הירגלוב לש ימינפה לוהינב הברעתה אל הינמרג
.תוצעומה תירב לע המחלמ הזירכה אל םלועמ ךא ,1941 רבמצב 13-ב תירבה
רתוי רחואמ םימי הולשו ,הירגלוב לע המחלמ תוצעומה תירב הרסא 1944 רבמטפסב 5-ב
הירגלובו הירגלובל תוצעומה תירב אבצ שלפ רבמטפסב 8-ב .קשנ תתיבש הירגלוב השקיב
.הינמרג דגנ המחלמ לע הזירכה

המחלמה ינפל הירגלוב ידוהי

55% .היסולוכואה ללכמ 1%-מ תוחפ וויה םהו םידוהי 50,000-כ ויח הנשיה הירגלובב
,רחסמב וקסע ריעב םידוהיה בור .ריעה תיסולכואמ 9%כ ונמו ,היפוסב ויח םידוהיהמ
תורישב ודבע וא םיישפוח תועוצקמ ילעב ויב םידוהיהמ 15%-כו הכאלמב וקסע ראשה
.ירוביצה
םידוהיה גיצנכ רכוה ישארה ברה .אלמ יטילופו יחרזא תויוכז ןויווישממ ונהנ םידוהיה
תונברהו תוליהקה לע םינויצה וטלתשה 20-ה האמה תליחתב .הדי-לע ןמומו הלשממה יפלכ
,םייתד תודסומ לש הפינע תשר המייק הליהקה .םיימואל םיאשונב תיזכרמ הצעומל הפפכוה
.םייכוניחו םייתליהק
התיה אלו ,יסחי ןוחטיבמ םידוהיה ונהנ ,הינמרגב םיצאנה תיילעל דעו האמה תליחתמ
.תלבגומ העפשה םע ךא ,תימשיטנא העונת ןמתסהל הלחה 30-ה תונשב .היילפא

המחלמה תפוקתב הירגלוב ידוהי

.ופסינ הירגלוב ידוהימ 14,000-כ

.ינמרג-ורפ ןוויכל התטנ תוינידמהו ,הלשממה שארל בוליפ ןאדגוב הנומ 1940 ראורבפב
ימ לככ ידוהי אצוממ םדא ינב םירידגמה םיקוח וקקחנ 1941 ראורבפבו 1940 רבמצדב
.תיעזג הרדגהמ םירוטפ ויה םימייוסמ םירמומ םידוהי .ידוהי אוה ,תוחפל ,ולש דחא הרוהש
םירוטפ ויה ףסונב ."דסח תוליבט"ו ,םיברועמה םיאושינה 1941 תנשב ורבג תאז תובקעב
םידוהי .הרובג תותוא ילעב המחלמ יקיתו וא המחלמ יכנ ,המחלמ יבדנתמ ויהש םידוהי
םה .אבצב הדובע תוצובקב תרשל ובייוח םהו ,יאבצ תוריש םהילע רסאנ ,םשריהל ובייוח
םירוזיאב ידיינ אלד יסכנ רוכשל וא שוכרל םהילע רסאנו ,תובשייתהה תומוקמב ולבגוה
.הנש ךות םתולעבב ויהש הלאכ םיסכנ רוכמל ובייוח םה .םיירפכ
טסוגואב 28-ב .רצוע םהילע לטוהו ,ידוהי שוכר לע דחוימ סמ לע טלחוה 1942 ילויב
ךמתש ,בלב רדנסכלא תושארב ,םינפה דרשמב םידוהי יניינעל "טאיראסימוק" םקוה 1942
תונוטלשה םע רשקב היה "טאיראסימוק"ה .םשוכר תעקפהו הירגלובמ םידוהיה לכ שוריגב
.םיינמרגה
שוריג לע םירומה םיווצ ואצוה .דוד-ןגמה יאלט תא דונעל םידוהיה ווצ 1943 רבמטפסב
ריעב םידחוימ םיעברב םידוהיה זוכירו ידוהי שוכר תעקפה ,םירעהמ םילטבומ םידוהי
.היפוס
ןנוכתהל ליחתהל טלחוה לכו ,הינודקמו היקארת ידוהי שוריגל תונכהב לחוה ראורבפב 22-ב
לש ץחל רחאל ולטוב המצע הירגלוב ידוהיל שוריגה יווצ .המצע הירגלוב ידוהי שוריגל
תונחמלו הקנילברטל וחלשנ הינודקמו היקארת ידוהימ 11,384 ךא .תידוהיה הליהקה
.םירחא הדמשה
,1943 יאמב ,ףוסבל ךא ,םידוהיה תא שרגל םינמרגה ץחלל הענכנ אל תירגלובה הלשממה
לש ותומ םע .היצניבורפה ירעב היפוס ידוהי לש םבושיי לע תורוהל סירוב ךלמה ץלאנ
הדמע לע טלחוה ,הירגלוב הרבעש םיימינפ םייונישו 1943 ץרמב 28-ב סירוב ךלמה
לע ןתמו אשמ חתפנ .םעפ ידמ היפוסל רוזחל ושרוה םהו םידוהיה יפלכ רתוי תילרביל
"טאיראסימוק"ה קרופ טסוגואב 24-ב .היכרות ךרד הניתשלפל הירגלוב ידוהי תאצוה
.תידוהי-יטנאה הקיחתה הלטוב טסוגואל 29-ב .םהיקוסיע תא רוחבל ולכי םידוהיהו
.הירגלובל יטייבוסה אבצה סנכנ 1944 רבמטפסב
.ולצינ הירגלוב ידוהי 50,000

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת