היבלסוגוי

.ריצה תונידמל הפרטצה 1941 ץרמב 25-ב ךא ,תילרטיינ היבלסגוי התיה המחלמה תליחתב
ךא ,תילרטיינ ראשית היבלסוגוי יכ הזירכה השדחה הלשממהו ואסכמ קלוס לואפ ךיסנה
.לירפאב 17-ב הענכנ הלשממה .היבלסוגויל רלטיה שלפ הבוגתב .תינמרג-יטנא התיה השעמל
הילטיא .הירגנוהל החפוס הק'צאב .הירגלובל הרסמנ תיברסה הינודקמ .הקלוח היבלסוגוי
שוביכ תחת התיה ,דרגלב התריב םע ,הנשיה היברס .םייאה תאו יטמלדה ףוחה תא השבכ
.תימוקמ הבוב הלשממ םע ינמרג יאבצ
תושארב ,ברגאזב המקוה הבוב הלשממו ,התואמצע לע היטאורק הזירכה 1941 לירפאב 10-ב
םינזיטרפה תעונתו ,םיילטורב רורט ישעמ לש הרדסל תיארחא התיה הלשממה .'ץילבאפ הטנא
לומגת תולועפב וטקנ םינמרגה .הרבג התעפשה .היסולכואהמ רכינ קלח יוביגב החלצהב הלעפ
ורצק םהו םיסורהמו םיטירבהמ הקפסא ולביק םינזיטרפה .םינזיטרפה תועונת דגנ תוירזכא
לש ורטשמ .דרגלב ריעהמ םינמרגה וקלוס 1944 רבוטקואב 20-ב .םינמרגה דגנ תוחלצה
.ץראה תא תיפוס ובזע םינמרגהשכ ,1945 יאמב 4-ל דע היטאורקב דמעמ קיזחה 'ץילבאפ

המחלמה ינפל היבלסגוי ידוהי

.היסולכואה ללכמ 0.4% וויה םהו ,שפנ 76,000 היבלסוגוי ידוהי ונמ ינמרגה שוביכה ינפל
ינוניבה דמעמל וכייתשה םידוהיה .םיזנכשא - 51,000-ו םידרפס םידוהי ויה 25,000
ידוהיו ,יסחי ןפואב םידימא ויה היטאורקו היברס ידוהי .תוכאלמו היישעת ,רחסמב וקסעו
.רתוי םיינע ויה תויצניבורפה
,דעס תודסומ ןכו ,הלשממה תכימתב ,בטיה תונגרואמ תויתד תוליהק 114 ומייק םידוהיה
.תוינויצ תויוליעפו ,תוברתו ךוניח
הלחה ,תיטאורק העפשהב ,30-ה תונשב .אלמ יתדו יחרזא תויוכז ןויוויש ונהנ םידוהי
.תינמרג-ורפה תוינידמהו תינמרגה העפשהה תובקעב רצונ ימשיטנא םילקא .תוימשיטנא
יטנא םיקוח ולבקתה 1940 רבוטקואב .1938-ב קלוס יבלסוגויה טאנסב דיחיה ידוהיה
תאצוה תא םיליבגמהו ההובג הלכשהל תודסומל םידוהיה תסינכ תא םיליבגמה םיידוהי
.םיווצה עוציב לע ודיפקה אל תויושרה .םידוהיל םיקסעה תונוישר

המחלמה תפוקתב היבלסוגוי ידוהי

.ופסינ םייבלסוגי םידוהי 26,000-כ

:היברס
ווטצנ שוביכה רחאל עובש .דרגלבב 8,000 םכותמ ,םידוהי 12,000 ויח הנשיה היברסב
ידודגל ףרטצהל םידוהיה ווצ 1941 יאמב .דודה-ןגמ יאלט תא דונעל דרגלבב םידוהיה
,ידוהי והימ תורידגמה תוידוהי-יטנא תונקת ואצוה 1941 יאמב 31-ב .הייפכה תודובע
ךילהת לחה ילויב .הלכלכה ייחה םידוהיה תקחרה לעו ,םידוהיה שוכר םושיר לע תווצמה
.ידוהיה שוכרה תעקפה
כ וחצר םינמרגה .רבעמ תונחמ השולשל ורבעוהו םידוהי םירבג ורצענ 1941 טסוגואב
לש תודדוב תואמ .תוומל ורונו םידוהיו םישנ ואלכנ רבמצדב .היריב םידוהי םירבג 5,000-
.םידוהי ורתונ אל .םינמרגל ורסמנו ודוצינ אבחתהל וחילצהש םידוהי

:היטאורק
ירחא דימ .הניבוגצרהו הינסובב םהמ 10,000 ,םידוהי 30,000-מ הלעמל ויח היטאורקב
לע התרוה ,םידוהיה דמעמ תא הרידגהש תידוהי-יטנא הקיחת הקקוח ,'ץילבאפ תלשממ תמקה
םיסימ התפכו ,םידוהי קסע יתבלו םידוהיל םיהשמ םיגת תאישנ לע ,ידוהי שוכר םושיר
רבמבונבו ינויב .םידוהיל הייפכ תודובע לע טלחוה ןכ ירחא דימ .םידוהיה לע םיהובג
.םידוהי תאילכו םיינומה םירצעמ לע ורוהש םיווצ ואצוה 1941
םידבועו תונחמב םיאולכ הניבוגצרהו הינסוב ,היטאורק ידוהי בור ויה 1941 רבוטרואב
םבור ,םידוהי 9,000-כ ושרוג 1942 טסוגואב .תוומל הרונ םקלח .הייפכ תודובעב
.1943-44-ב וחלוש םיפסונ םידוהי .ץיוושואל


,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת