ןווי

עויסב הילטיא ידי-לע השבכנ ,יטירב עויס תורמל ךא תוילרטיינ לע רומשל התסינ ןווי
תא וקיזחה םינמרגהו ,ןווי לש החטש בורב הקיזחה הילטיא .1941 לירפאב הינמרג
ושבכ 1941 יאמב .הירגלובל הרסמנ תיברעמה היקארת .תיחרזמה היקארתו הינודקמ
.םיתרכ תא םינמרגה
הינמרג .ינמרגהו יקלטיאה רוזיאה לע תיארחא התיהש ,הבוב הלשממ הנותאב ונימ םינמרגה
םילגנאה תכימתב ,ןוויב תודגנתהה תוקזחתהל ומרג בער יאנת .ןוויב יאבצ לשמימ המייק
הלכלכה תא תינוויה תרתחמה לש הלבחו תודגנתה תולועפ ושביש 1943-מ לחה .םיסורהו
.להנימהו
.ןווי לכ לע הטלש הינמרגו ,ןוויב יקלטיאה רוזיאל ינמרגה אבצה סנכנ ,1943 רבמטפסב
לע וצחל םיסורה .םיטירבה עויסב ,תרתחמה ידי-לע םינמרגה וקלוס 1944 רבוטקואב
.תינוויה היקארת לע הרתיו איהו הירגלוב

המחלמה ינפל ןווי ידוהי

היה הז .היסולכואה ללכמ 0.9% וויה םהו ,שפנ 76,000- כ ןווי ידוהי ונמ המחלמ ינפל
20% וויה םהו ,יקינולסב ויח םידוהי 55,000 .הפוריאב בושחה ידרפסה ידוהיה בושיה
.תונוש תוכאלמבו היישעת ,רחסמב וקסע םידוהיה .ריעה תייסולכואמ
דעס תודסומ ,ךוניחו תד תודסומ ומייקש תויתד תוליהק 24-ב םינגרואמ ויה ןווי ידוהי
.תונותיעו
.היולג תוימשיטנא החוור תינוויה הקילבופרה לש רעוסה קבאמה תפוקת ,1924-1935 םינשב
תוימשיטנאה תולועפהו ,סאסקאטמ לש הרוטטקידהו היכרנומה שדחמ הננוכ 1936-41 םינשב
.ואכוד
.תינוויה השילפה תעב ןווי אבצב ותריש 13,000

המחלמה תפוקתב ןווי ידוהי

.ופסינ םינווי םידוהי 54,000-כ

םיידוהיה םינותיעה תא ורגס ,יקינולס ידוהי אישנל לאיתלאש יבאס תא ונימ םינמרגה
וקזחוהו ורצענ ,ולפשוה ,םהיתבמ וחקלנ םידוהי .הליהקה ידוהי לש םיסכנה תא ועיקפהו
.הבורע ינבכ
וסייוגו ורצענ םידוהי 10,000-כ .ךרפ תדובעב םידוהי בייחש קוח קקחנ 1942 ילויב
,םישקה םיאנתה לשב ותמ םידוהיהמ 12%-כ רשאכ .םידירחמ םיאנתב ,הייפכ תודובעל
100,000-כ תרומת וררחוש םהו ,ףסכ תרומת םידוהיה ןוידפ תידוהיה הליהקה העיצה
.רלוד
עיגה 1943 ראורבפב .תידוהיה הליהקה שארכ ץרוק יבצ תא םינמרגה ונימ 1942 רבמצדב
סנכיהלו דוד-ןגמ יאלט דונעל ווטצנ םידוהיה .ינצילסיו רטיד ,ןמכייא לש וגיצנ יקינולסל
כ ושרוג יאמ תיצחמ דע .היקארתמו יקינולסמ םישוריג ולחה 1943 ץרמב .תואטיגל
לכל בחורה ינמרגב יאבצה לשמימה ראשכ ,1943 רבמטפס ףוסב .יקינולס ידוהימ 45,000-
העבק הנקתה .םשריהל םתוא הבייחו םידוהיה תא הרידגהש תידוהי יטנא הנקת המסרופ ,ןווי
שוריג לחה 1944 תליחתב .גרוהל ואצוי ידוהי ריתסיש ינווי וא םשריי אלש ידוהי יכ
.דועו סודור ,םיתרכ ,ופרוק םייאה ידוהי זוכירב לחוהו הנותא ידוהי


,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת