רחאל .הינשה םלועה תמחלמ תלחתה תא הנמיס 1939 רבמטפסב 1-ב ןילופל הינמרג תשילפ
יתש ןיב ןילופ הקלוח םפוסבש ,הינמרגל היסור ןיב תוברק וללוחתה ,היסור תוברעתה
.שפנ ןוילימ 13 לעמ לעו ןילופ חרזמב ןילימ 77,000-מ הלעמל לע הטלש היסור .תונידמה
32,000-ו גיצנד תא החפיס הינמרג .שפנ ןוילימ 22 לעו ןילימ 73,000 לע הטלש הינמרג
ידוהי לש םיינומה םישוריגב דימ וחתפ םינמרגה .היזלשל היסורפ ןיב םיעבורמ ןילימ
ידבועכ הינמרגל וחלשנ םיפלא ,גרוהל ואצוה םינלופ יפלא .םיחפוסמה םיחטשה ןמ ןילופ
,ינמרג יחרזא להנימ תחת היהש) ןילופ לש ןאמנרבוגלארנגל וחלשנ םיפסונ םיפלאו ,הייפכ
תוינלופ ימצע-לשמימ תורוצ םייקתהל וכישמה ןאמנרבוגלארנגב .(קנארפ סנאה תושארב
םינמרגה .ינמרג היהש ,ישארה זוחמה דיקפל הנותנ התיה תיתימאה תוכמסה ךא ,תומייוסמ
חקיפ ינמרגה אבצה .הרטשמהו תונותיעה ,ךוניחה ,היישעתה ,תואלקחה ימוחת לכ לע וטלתשה
.עזגה תוינידמ תא ביתכה ס"סהו ,ןאמנרבוגלארנגב יתמחלמה רוצייה לע
לש יסורה קלחה לע םג הטלתשה הינמרגו ,תוצעומה תירבל הינמרג השלפ 1942 ינויל 22-ב
.ןילופ
,ןודנולל כ"חא הרבעוהו ,1939 רבמטפסב 30-ב סירפב המקוהש ,הלוגה תינלופה הלשממה
.יתרתחמה ינלופה תדלומה אבצ תוברל ,תוינלופ תרתחמ תוצובק םע םיקודה םירשק המייק
.תירבה תולעב דצל םוחלל ידכ ינלופ ליח ומיקה תוצעומה תירבב םיינלופ המחלמ ייובש
.תינמז תינלופ הלשממ המקוהו תיחרזמה ןילופל תויטייבוס תודיחי וסנכנ ,1944 ילויב
ךא ,םינמרגב ודרמו םיינלופ תרתחמ תוחוכ וממוקתה ,השראול ברקתה םודאה אבצה רשאכ
2-ב השק המיחל רחאל םידרמתמה תא וסיבה םינמרגהו ,םתרזעל עיגה אל םודאה אבצה
םינלופה .1945 תליחתב ןילופ תא ובזע םינורחאה םינמרגה תוחוכה .1944 רבוטקואב
םינלופ ןוילימ 2.5-כ .1944-ו 1939 לש תוצצפההו המיחלה ךלהמב תושק תודיבא ולבס
.הינמרגב ךרפ תודובעל וחלשנ


המחלמה ינפל ןילופ ידוהי

75%-כ .היסולכואה ללכמ 10%-כ וויהש ,םידוהי ןוילימ 3.3-כ ןילופב ויח המחלמה ינפל
,הכאלמבו היישעתב וקסע 40%-כ .תינוריעה היסולכואהמ 27% וויהו ,םירעב ויח םידוהיהמ
הבכש טעמל .דוגיבה תיישעתב וטלש םידוהיה .םיישפוח תועוצקמב 6%-כו ,רחסמב 35%-כ
.ךומנה ינוניבה דמעמהמ םילעופ םידוהיה בור ויה םידימא םידוהי לש הנטק
וחיטבה הב תירבה תולעב םע הנמא לע היגיצנ ומתח ,1919-ב תינלופה הקילבופרה המקוהשכ
בו ,ומייוק אל הלא תויובייחתה ךא .םיטועימל יטילופו יתד ,יחרזא תויוכז ןויוויש
תואטיסרבינואל םידוהי לש םתסינכ .הצופנ התיה םימורגופה תעפות .ירמגל וחנזנ 1934-
.תידוהיה הליהקה תא ירמגל וששור תורומח תוילכלכ תונקת .הלבגוה םייעוצקמ רפס יתבלו
,םימילא םימורגופ ולחה ,תיטסישפה המגמה הצאוה ,יקסדוסליפ לשרמה לש תומ םע ,1935-ב
1938-ב .םידוהיה "קוליס"ל הלשממה לש תימשר תוינידמ העבקנו םיימשיטנא םיקוח וקקחנ
.ןילופל ץוחמ ויחש םידוהימ תינלופ תוחרזא וללשש םיקוח וקקחנ
,ךוניח ,דעס ,תד תודסומ לש תשר םע ,היח הליהק םידוהיה ומייק ,םישקה םיאנתה תורמל
םינגרואמ םג ויה םידוהיה .הפוריאב רחא םוקמ םושב היה אלש יפכ ,תוברתו ילכלכ עויס
םתכימת תא םידוהי םיעיבצמ וריבעה ,תורחואמה 30-ה תונשב .תויטילופ תוגלפמ לש הרושב
.דנובה לא ,תוינויצה תוגלפמה ןמ

המחלמה תפוקתב ןילופ ידוהי

.ופסינ םינלופ םידוהי ןוילימ 3-כ

דבלמ ,חופיסל ודעונש םיחטשהמ םידוהיה תא שרגל ךירנייה הרוה 1939 רבמטפסב 21-ב
םש ,תולודגה םירעה לא םירפכהו תורייעה ןמ םידוהיה ושרוג ןאמנרבוגלארנגה חטשב .'זדול
תחת היהש ינלופה חטשה לא וחרב םידוהי 300,000-כ ."טארנדוי" תמקה לע םינמרגה וויצ
תודובעל םידוהיה דועיי לעו ,ההזמ גת תדינע לע ורוה םיווצ לש הרוש .יטייבוסה שוביכה
רתוי תונטק ןוזמ תונמ ולביק םה ,םימייוסמ םירוזאל הסינכה םהילע הרסאנ .הייפכ
םיבר תסנכ יתב ,וחצרנ םיפלא ,םיבר תומילאו רורט ישעמל ןברוק ולפנ םידוהיה .םינלופהמ
.וסרהנ
וטיגב םידוהיה ואלכנ 1940 רבמבונב .'זדול וטיגב םידוהיה לכ ואלכנ 1940 יאמב 1-ב
ילויב .תואטיגב ואלכנ ןאמנרבוגלארנגה חטשב םידוהיה בור 1941 לירפא דעו ,השראו
וז הפוקתב .תואטיגל םידוהיה לכ ורבעוה םש םגו ,םינמרגה ידי-לע היצילג השבכנ 1941
םידוהי ןוילימ יצח תוחפלו הדובע ידודגל הייפכ יחולישו תולחמ ,בער םידוהיה ולבס
.ותמ
.ונמלחל הטראווה רוזיאמ םיחולישה ולחה רבמצדב .תוומה תונחמ לועפל ולחה 1941 ףוסב
1942 רבמטפס-ילוי םישדוחב .ץזלבל ןילבול ידוהי לש םישוריגה ולחה 1942 ץרמב
ץמאמל םיינויח ורדגוהש םידוהיה .הקנילברטל השראומ םידוהי 300,00-מ הלעמל וחלשנ
לכ תא ףילחהל רלמיה הרוה רתוי רחואמ ךא ,שוריגמ םירוטפ הליחתב ויה יתמחלמה
.בוקארק וטיג לסוח 1943 ץרמב .1942 ףוס דע תואטיגה לכ תא לסחלו םידוהיה םילעופה
לש תנייוזמ תוממוקתהב ולקתנ לבא השראו וטיג לוסיחב םינמרגה ולחה 1943 לירפאב
םינורחאה םידוהיה םילעופה 70,000 .השראו וטיג לוסיח םלשוה יאמ עצמאב .םידוהי
.1944 טסוגואב 'זדול וטיגמ וחלשנ
ודרש המחלמה םויסב .רותסמ תומוקמבו הדובע תונחמב ורתונ םיטעמ םידוהי
םידוהי 180,000-כ .הינמרגב תונחמבו ינלופה אבצב ,ןילופב םידוהי 50,000-70,000
.ןילופל תוצעומה תירבמ ורזח


,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת