םימכסה לע המתח היסורו ,ןילופ תא םהיניב היסורו הינמרג וקליח 1939 רבמטפסב 28-ב
ב .הלא תוצראב םייאבצ םיסיסב םיקהל הל רתוה םתחת ,הינוטסאו אטיל ,היבטל םע םג
תוצראה 3 וחפוס 1940 ילויב .הניבוקוב ןופצו היברסב תא היסור השבכ 1940 ינויב 28-
םירוזיאב היסולכואה .היסור ידי-לע ושבכנו תודרפנ תוקילבופרכ תוצעומה תירבל תויטלבה
.םינמרגה תא הפי ןיעב הלביק ,םיסורה לש השקונ שוביכ תוינידממ הלבס רשא ,הלא
'ץיינורול המורד וקב ,הבקסומל ,ןופצב דרגנינלל החרזמ ומדקתה םינמרגה 1941-42 ךלהמב
רוזיא ראשנ הז חטש לש יחרזמה רוזיאה .רוחשה םיה רבעלו ,דרגינלאטסל ןודה רהנ ךרואל
.ינמרג יחרזא להנימל ףפכוה ,ינלופה חטשה ללוכ ,יברעמה חטשה .יאבצ להנימל ףופכ יאבצ
הנומ דרפנ ביצנשכ חרזמה תוצראל ךיירה תוביצנל וחפוס הנבלה היסורו תויטלבה תוצראה
,הניארקואל ךיירה תוביצנ העבקנ םורדב .הנבלה היסורלו הינוטסאל ,אטילל ,היבטלל
.רוחשה םיה דע המורדו קסבוטיל טסרב דע הנופצ הערתשהש
ובשחנ הניארקוא יבשות .הימונוטוא לש תלבגומ הדימ תויטלבה תוצראל ונתנ םינמרגה
הנבמב הנגרואש ,םינזיטרפה תעונת .השקונ ינמרג ןוטלש תחת ומשוה ןכלו תיעזג םיתוחנ
.המצוע הרבצ ,םודאה אבצה יניצק ידי-לע הבקוסממ הגהנוהו יאבצ
וקחדנ םינמרגה .דגנ תפקתימב לחה םודאה אבצהו דרגנינל לע רוצמה ץרפנ 1943 ראוניב
.1944 ףוסב היסורמ וגוסנ ףוסבלו רוחאל


המחלמה ינפל תויטלבה תוצראהו תוצעומה תירב ידוהי

:תוצעומה תירב
,תוצעומה תירבב ןוילימ יצח :םידוהי ןוילימ 3-מ הלעמל תוצעומה תירבב ויח 1939 תנשב
תירב לש ינאיסאה רוזיאב ראשהו ,הנבלה היסורב 375,000 ,המצע היסורב ןוילימכ
.ןא'גדיבוריבב תידוהיה הימונוטואב ויח םידוהי 20,000-כ .תוצעומה
לעב היה הובג זוחא .תודיקפו םיישפוח תועוצקמ ,תוכאלמב וקסע םידוהיהמ 70%-מ הלעמל
.ההובג הלכשה
םמויק רסאנו םייתרוסמה םייתליהקהו םייתדה םינוגראה ולסוח תיקיבשלובה הכיפהמה רחאל
תונותיעו תוברת ,ךוניח ייח ומייקתה 30-ה תונש עצמא דע .תוידוהי תוימואל תועונת לש
.הלודגה םירוהיטה תפוקתב ולסוח הלא ךא םיידוהי
.הניארקואב דוחייב ,תוימשיטנא ייוליג ויה ךא ,יחרזא תויוכז ןויווישמ ונהנ םידוהיה

:אטיל
כ ,רחסמב וקסע םהמ 50%-כ .היסולכואה ללכמ 8%-כ וויהו שפנ 155,000-כ ונמ םידוהיה
הזוח יפל .םיישפוח תעוצוקמב 9%-ו ,תואלקחב וקסע 10% ,הכאלמבו היישעתב וקסע 40%-
ךא ,היטועימל תויתוברתו תויתד ,תויחרזא תויוכז חיטבהל אטיל הבייחתה סירפ לש םולשה
.תאז תובייחתהב הדמע אל
תוגלפמ .םיחבושמ םיינוליח רפס יתבו תובישי ומייקו ,םירישע הליהק ייח ומייק םידוהיה
.םידוהיה םיסרטניאה לע ונגה תוידוהי תויטילופ
םיקסעב םידוהי יפלכ תוימשיטנאה .הקוסעתבו הובגה ךוניחב היילפאמ ולבס םידוהי
.הרבג היישעתבו

:היבטל
ונהנ היבטל ידוהי .היסולכואה ללכמ 5%-מ תוחפ וויה םהו םידוהי 93,000-כ ונמ םידוהיה
רפסה יתבב ודמל םידוהיה ידלימ 50%-מ הלעמל .היישעתב רקיעב וקסע ,יסחי גושגשמ
יתב וא ,תינמרג התיה דומילה תפש םהבש רפס יתבב ראשהו ,תיסור התיב דומילה תפש םהבש
.םייטל רפס יתבב דמל טועימ .םיירבע וא םיידי רפס
,תיבטלה הפיסאב םיידוהיה םיסרטניאה לע ונגה תיטילופה תשקה ןווגממ תויטילופ תוגלפמ
הימונוטואה הלסוחו תירטמלרפה הלשממה הקלוס 30-ה תונשב .הטעומ העפשה ילעב ויה ךא
.הרבג תוימשיטנאה .רפסה יתב לש

:הינוטסא
ררוגתה םתיצחמכ .היסולכואהמ ½%-מ תוחפ וויהו ,שפנ 5,000-כ ונמ הינוטסאב םידוהיה
.םיישפוח תועוצקמ ילעב ויה םהמ 10%כו ,היישעתבו רחסמב וקסע םה .ןילאט הריבה ריעב
.תירעזימ התיה תוישמיטנאה .םיידוהי ךוניחו תד תודסומ ומייקתה

המחלמה תפוקתב תוצעומה תירב ידוהי

.ופסינ תוצעומה תירב ידוהי ןויליממ הלעמל

ידיב השובכה ןילופמ םידוהי 300,000-כ וטלמנ ,ןילופ חרזמ לש יטייבוסה שוביכה רחאל
10,000-כ ולגוה ,תויטלבה תוצראה לש יטייבוסה שוביכה תפוקתב .החרזמ ,םינמרגה
יפלא םג .םירחא תומוקמבו ריביסב הייפכ תודובע תונחמל תויטילופ תוביסמ םידוהי
.הייפכ תודובע תונחמל וחלשנ ,תינלופה םתוחרזא לע רתוול ובריסש ,םינלופ םידוהי
היסורב ,יטלבה רוזיאב םידוהיה בור תא הדכל 1941 יוניב 22-ב היסורל תינמרגה השילפה
ינמרגה יחרזאה להנימהשכ .יריב וחצרנ םידוהי יפלא .םירקבו היברסב ,הניארקואב ,הנבלה
רימוטי'ז ,בליהומ ,קסנימ ,הגיר ,ילבאש ,נהבוק ,הנליו םירעב תואטיג ומקוה ,טלתשה
33,000-מ הלעמל ורונ ,1941 רבמטפסב ."טארנדוי" תמקה לע ורוה םינמרגה .ב'צידרבו
יפ-לע םידוהי ןוילימ עבר וחבטנ ,1941 רבוטקוא ףוסב .ראי יבאבב בייק ידוהימ
.תוחיצרב הפתתשה תויטלבהו תויניארקואה תויסולכואה .תוינמרג תוקיטסיטטס

1943 ץיקב .תולחממו בערמ ולבסו הייפכ תודובעש תואטיגה ידוהי וקסעוה תוחיצרה ןיב
ילוי דע ומייקתה ילבאשבו הנבוקב תואטיגה .תואטיגה ידירש תא לסחל םינמרגה ולחה
.1944

.םינזיטרפל ורבחו וטלמנש םידוהי ויהו תידוהי תודגנתהל תונגראתה התיה תואטיגה בורב

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת