תונושה תוצראב תידוהיה תינזיטרפה העונתה


רשא ,םיישקה לכ תורמל המק איה .םידוהי יפלא תורשע הפיקה תידוהיה םינזיטרפה תעונת
יחרכה יאנת איה תדהוא תיתיב הביבס ירהו .תירכנ עקרק לע התחימצ - םהב ןושארו שאר
.םינזיטרפ תמחולל
;תינזיטרפ העונת המייקתנ אל ןיידע םיידוהי תואטיג םימייק ויהש תעב :רוכזל שי
וא ,ידוהיה םעה בור דמשוה רבכ ,תימוקמה היסולכואה ברקב תינזיטרפה העונתה הלחהשכו
.הדמשהל וכרדב זוכיר תונחמב אלכנ

רעיל האיצי וא וטיגב קבאמ
וא וטיגה ךותב קבאמ :ףידע המ,םיחוכיו ולהנתה םמצע תואטיגב םימחולה ינוגרא ברקב
התיה תולודגה םירעב .תורייעבו תולודגה םירעב הנוש התיה הערכההו תורעיב קבאמ
םע םירשק רושקל הווקת םג התיה .תומוחה ןיב קבאמל ךרעיהל תוסנל יהשלכ תורשפא
םייוכיסה ויה םיטעמו דואמ הקוחר התיה רעיל ךרדהש דועב ,וטיגל ץוחמש תרתחמה תועונת
לכש ,םינטקה תואטיגב וליאו .םידדובכ אלא ,תונגרואמ תוצובקב אל ןפוא לכבו ,םשל עיגהל
קבאמל ןגראתהל תלוכי ידכ דע םיקזח רעונה ינוגרא ויה אל ,תובוחר וא םיתב רפסמ םרקיע
.רתוי הבורק התיה רעיל ךרדה תאז תמועלו ,הנגהל וב ךרעיהל היה השק ףא ,וטיגה ךותב
,דחא דצמ ,םיעייסמ םיאנת רדעיהב הצוענ הביסה .רעיה לא ואצי םיבר אל ,ןכ יפ לע ףא
.ינש דצמ ,הדמשהה בצק תצואתבו

ןילופ
תורבגתה םע .עבטה ייחמ שולתו ותביבסב רז ,ינוריע ימואל טועימ םידוהיה וויה ןילופב
םידוהיה םמצע תא ואצמ ךכ .תוימשיטנאה הרבג - םידוהיה ייח תרקפהו תיצאנה הלומעתה
תואטיגה ידוהימ םג אלא ,םתביבסבש םינלופה ןמ קר אל ,טעמכ רומג דודיבב תואטיגב
תאצל םידוהיל ועייס אלש טעמכ םה ףא תוינלופה תורתחמה יכ שיגדהל שי .םירחאה
.תורעיל

תוצעומה תירב
רשאמ רתוי תובר ,הרואכל ,םשל עיגהל תויורשפאהו םיפופצ רעי יחטש ויה תוצעומה תירבב
;יצאנה הדמשהה עסמ לש םינושארה תונברקה ויה הלא םירוזאבש םידוהיה םלוא .ןילופב
.םיתמה ןיב םידוהיה בור ויה רבכ ,תיסור םינזיטרפה תעונת ןגראתהל הלחהשכ
"םיטרנדוי"ה ףא ,ןכ לע רתי .גרוהל אצוה ספתנהו עשפ תניחבב התיה וטיגה ןמ האיציה םצע
ייח תא םינכסמ םידוהיה םינזיטרפהו תרתחמהש קומינב ,האיציל ודגנתה תולודגה םירעב
.הדמשהה תא םיזרזמו םידוהיה

לא ועיגהש דע םיבר םילושכמ לע םכרדב רבגתהל וצלאנ הנכסה תורמל וחרבש הלא
תימוקמה היסולכואה ירהו ךרדב הניל םוקמו ןוזמ אוצמל ויה םיבייח לכ םדוק .םינזיטרפה
לפנ ףא ןכלו ,םינזיטרפה םיאצמנ ןכיה םיתעל עדי אל ידוהיה ריעצה .םידוהיה תא האנש
ירה ,וצפח זוחמל עיגה םילושכמה לכ תורמל םא .םייוגה דצמ הנשלהו תונטחס ישעמל ןברוק
.קשנ ילב אבש ימ אל ןפוא לכהו ,ידוהי ויתורושל טולקל םיכסה םינזיטרפ דקפמ לכ אל
- הנחמה לא ףרטצי ,םחליהל לגוסמה ,ריעצה קרש ול רמאנו ותחפשמ ינב םע ידוהי טלמנשכ
.םריקפהל אלש דבלבו וטיגל ותחפשמ ינב םע בושל רחוב היה
ךותמ םאו םקשנ תא לוזגל ידכ םא ,םינזיטרפה ידי לע םידוהי וחצרנ רופסמ םיבר םירקמב
,ידוהי :תשלושמ האנשל טקייבוא ידוהיה םחולב םיתעל התאר היסולכואה .םתס לארשי תאנש
.ןוזמ דדושו טסינומוק
וטלבתנ ,םינגרואמ יתלבו םידדוב םיבר םהב ,רעיל תונוש םיכרדב ועיגהש םידוהיה ןיב
רעונ תוצובק דחוימבו קסנימו הנבוק ,הנליו :ומכ תואטיגה תרתחממ תונגרואמה תוצובקה
.תינויער הרכה ילעב
אל) תומילא םייוג תוצובק ינפמ םידדובמ םירקנובב רעיב רתתסהל וצלאנ םיבר םידוהי
דוסי וחינה םקלחו תומחול תודיחיל םקלח ופרטצה רשוכ תעש האבשמ קרו (םינזיטרפ
.םילוחהו םידליה ,םישנה םג רותסמו הסחמ ואצמ םהב ,םייתחפשמ תונחמל

:םינזיטרפ לש םינוש תורגסמ יגוסל ולצפתה םידוהיה
.תויאמצע תוידוהי תודיחיו תוצובק .א
.םילודג םיידוהי םיזוכיר תולעב ,תוברועמ תודיחי .ב
.תוידוהי אל תודיחיב םידדוב .ג

- תוידוהי אל וא תוברועמ תודיחי ןתואב ,ומשל יואר םחול לש דמעמ ול שובכי ידוהיש ידכ
תבוחל ףקזנ ונולשכ וליאו ותדיחי תוכזל דימת הפקזנ ותחלצה .ומצע תא חיכוהל היה בייח
.ולוכ ידוהיה םעה

םג ךא ,םהינימל וירורגו יצאנה שלופה םע לכ םדוק ,קבאמב דומעל ץלאנ ידוהיה ןזיטרפה
תוכז םצע םע קבאיהל חרכוה םינזיטרפה תרגסמב וליפאש וניארו תימוקמה היסולכואה םע
.המיחלה - םייחה

לע המקנה םג אלא ,היסור תומדאמ םיצאנה שוריג לש הרטמה קר אל וינפל ודמע ותמיחלב
ינרופצמ רשפאה לככ םיבר םידוהי ליצהל ותמיחל ךות שקיב ינש דצמ ךא ,ותחפשמ ינב חצר
וברה םה .םינזיטרפ תמחלמ לש גוס לכב ליעפ קלח ולטנ םידוהיהש אלפיי אל .םיצאנה
,םבשומ תורייעב ,ועציבו ומזי םידוהיהש םשכ .תוברקב ונייטצה ףאו תושק תומישמל בדנתהל
םידוהיה חצרב התיה םדיש ,םיינמרג בצמ תולייחו הלועפ יפתשמ דגנ המקנו הלבח ישעמ
.הלא תומוקמב

ןאקלאבה תוצרא
שי ,תאז םע .םינזיטרפה תורוש ןיב םיבר םידוהי ומחלנ ברעמהו ןאקלאבה תוצראב ףא
ללגב לכ םדוק ,הפוריא חרזמב רשאמ רתוי םיבוט םיאנת ויה םש ידוהיה קבאמלש ןייצל
םידדובכ בור יפ לע םש ומחלנ םהש אלא .תימוקמה היסולכואה דצמ הילפא-יא לש סחיה
.תידוהיה םתוהז תרתסהב תחא אלו ,תיללכה םינזיטרפה תעונת ברקב

תונוש תוצרא
םידוהיה זוחא .תיתפרצה תינזיטרפה תרתחמב םיליעפה םיגיהנמה ןיב ויה םיבר םידוהי
םג תנגרואמ תידוהי תרתחמ תעונת התיה תמייק .20 -ל 15 ןיב ענ םש תרתמה ינוגריאב
וטיט לש רורחשה אבצב ףא .בר קלח םידוהיה ולטנ תיקלטיאה תרתחמב םג .רי'גלאב
ישעמב ונייטצה ףאו םיבר םידוהי ומחלנ ,םינזיטרפב ותישארש אבצ ותוא ,היבלסוגויבש
.תודגנתהה תעונתל םידוהי ופרטצה הירגלובבו ןוויב םג .הרובג
לש תרתוכה תלוג הראשנ ןילופו היסור תורעיב םידוהיה םינזיטרפה תמיחל - תאז לכ םעו
.וטיגה תומוחל ץוחמ תידוהיה תנייוזמה תודגנתהה

םוכיס
- ועיגהש הלאמו רעיל עיגהל וכז היבהלנו המיחלה ישרוד ןיבמ םיטעמ קרש ,רמול ןתינ
םג אלא ,תורעיב תוברקב ולפנש ינפמ קר אלו .המחלמה םות םע םייחב ראשיהל וכז םיטעמ
דע םיצאנב םחליהל וכישמהו םודאה אבצה תורושל ופרטצה םה םרורחיש םע דימש ינפמ
וחכונ ,םתדלוה תומוקמ לא ובש םהו המחלמה המייתסנשכ .הינמרג תמדא לע רומגה ןוחצנל
לע זא וטילחה םהיניבמ םיבר .וחצרנ םהיתוחפשמ ינב יכ ,םידומלג וראשנ םבור יכ תעדל
ופתתשה ףאו םיצולח םילייח םינזיטרפ :ח"חפ ,םנוגריא תא ורצי םה .לארשי ץראל הלפעה
ולפנ םהיניבמ םיברו רורחשה תמחלמבו םיטירבה דגנ הלפעהה קבאמב ,"החירבה" ןוגריאב
.ברקב