הריקס - ינזיטרפה קבאמה

וז התיה אל .הפוריאה תונושה שוביכה תוצראב תינזיטרפה העונתב רכינ קלח היה םידוהיל
,הבחרה העונתה ךותב ובלתשה םידוהיה םינזיטרפה ;אקווד ידוהי ןויבצ תלעב העונת
לש תוחוכה םע םואית ךותו ,ףרועב שבוכה לש ןיקתה ךרעמה תא שבשל היה הדיקפתש
תיזחה וקב םידעי רורחש וא תיזחה לע סמועה תלקה ןעמל לועפל תיזחב תירבה-תולעב
ידוהיה סרטניאה לע ונע אלו תויללכ ויה הזה יאבצה קבאמה תורטמ ,ןבומכ .הברקה
.רחא וא הז םוקמב רייטצהש יפכ ,םידוהיה בצמ וא יפיצפסה

,דרפנב בר ןמז ךשמב ומייקתנש ,תודיחי וא תומלש תוידוהי תודיחי תומייק ויה ,תאז םע
וכרדוהו ,תרתחמה ירבח ידי-לע תונטק תוצובקב וא םידדובכ ומחלש ,םיבר םידוהיל ףסונ
םג תדחאמה תרגסמה לע רומשל ,ןבומכ ,ולדתשה הלא םינוגרא ירבח .רעיל קשנ םע ועיגהו
תוצובק תורעיב וזכרתה ןכ .וטיגב דוע בצועש ,ינויער ןכות ינזיטרפה םקבאמל ונקהו ,רעיב
ןויבצ לעו םדוכיל לע רומשל ושקיב םה ףאו ,תורייעו םירע יאצוי םידוהי לש תודיחיו
.דרפנ ידוהי

םע עגמ ומייק אלא ,תרגסמה לש ידוהי יפואבו ידוהי בכרהב וקפתסה אל תוידוהיה תודיחיה
םיתעל וטלקו ,רעיל םאיבהלו םידוהי ררחשל וסינ ,ומייקתנ ןיידעש הדובע תונחמו תואטיג
,םירקמה םה םיבר .תויללכ תוינזיטרפ תודיחיל ולבקתנ אלש ,תורעיב םידדונ םידוהי
לש זוכירה לע תונשקעב ונגהו ורמשו םייתחפשמ תונחמ ןתוסח תחת ולטנ תוידוהי תודיחיש
ומקנ םידוהי םימחול לש תוגולפו םידוהי םינזיטרפש ,ונל עודי .םימחול-יתלבה םידוהיה
תדידשו םתרגסה ,םידוהי תחיצרב ונייטצהש ,תימוקמה היסולכואה ןיבמ הלועפ יפתשמב
.םשוכר