תוריעזה תוליהקב תודירמה

ןיא .תועטוקמ ןה ,תוריעז תוליהקבו םינטק תואטיגב תודירמה לע ונילא ועיגהש ,תועידיה
תוליהקמש ,טלחהב ןכתי יכ ;םינושה תומוקמב תודירמה לכ לע ונא םיעדוי םנמוא םא ,תואדו
לע רפוסמהש ,ללכ יאדו הז ןיא ,ןכ ומכ .תויושחרתהה לע רפסיש ,דע םוש ראשנ אל תומיוסמ
.ולא תוליהקב ללוחתהש לכ תא הצממ ,תודע ןהירחא וריתוהש ,תוליהקה ןתוא

םדק אל המצע תוצרפתהל ,רמולכ ,ינטנופס יפוא תולעב ויה תונטקה תוליהקב תויוממוקתהה
ןיב םיטבל ,תרתחמב תונגראתה :םילודגה תואטיגב הנשנו רזוחה ,ךשוממהו בכרומה ךילהתה
תוצרפתהה .'וכו תינלופה תרתחמה םע רבחתהל םיצמאמ ,קשנ גישהל תונויסנ ,וטיגו רעי
,תונוש תובכש ינבמ םישנא לש תורבדיה לש האצות בור יפ לע איה םינטקה תואטיגב
,הליהקה לש תגציימה תירוביצה תרגסמב הלבקתנש ,הטלחה לש לעופל האצוה םימעפלו
.ימוקמה ברהו טארנדויה הכותבו

תוינטנופס תויוצרפתה ויה אקוד םינטקה תומוקמבש ,עריא דציכ :הלאשה אופיא תלאשנ
הבושת ונל ןיא ?הלועפל םינומה ךושמל יוכיסה ביזכה םילודגה תואטיגב וליאו ,תוינומה
הבריק תמייק התיה םיבר םינטק תומוקמבש ,ררבתמ .הלא תולאשל הדיחאו תיעמשמ-דח
ירשקב םירבוחמ ויה - םיטארנדויה ישאר םג םיתעלו - להקהו ,םיבשותה ןיב תימיטניא
טארנדויה ןיב רתוי בר ןומא ררש ןכ לע ;ולוכ רוביצה ךותב םיבר םע תודידיו החפשמ
אל םינטקה תומוקמב יכ ,ןכתי .דחיב לועפלו הציע סכטל תונוכנ התיהו ,רוביצה ןיבו
קלח המרתש ,האווסהו םיבזכ ,המרוע לש הקינכטה תא ךכ-לכ הבר תויתטישב םינמרגה וליעפה
,תורעיה ירוזאל םיכומס ויה םינטקה תואטיגה ,ףסונב .קפסלו הכובמל ךכ-לכ בושח
רתומ .רעיב םקמתהל ןויסנו החירב ידי-לע הלצהל המ-יוכיס החתפ תינטנופסה תוצרפתההו
ןטק םוקמב רתוי הרורב הרוצב הנמתסנ רתויב עורגב ןימאהל תונוכנה םצע יכ ,חינהל םג
ירפ ויהש ,תוילשאו םירוצעמ םתוא ויה אל ןטקה בושייב םידוהיל יכ ;הלודגה ריעב רשאמ
ויה םג םינטקה תומוקמב םידוהיה .רואנה םלועהו להקה תעד לע תוכמתסהו יפוריאה ךוניחה
.לארשי תאנש לש יתימאה ףוצרפה תא רתוי בוט וריכהו ,םינחבמב רתוי םינסוחמ
יכ ,רבכ ןייוצ .םילודגה תומוקמב רשאמ רתוי םדקומ ועריא םינטקה תואטיגב תויוממוקתהה
.דרמל תונושארה ויה הלא תוחדינ תוליהק