השראו


םחולה ידוהיה ןוגראה דוסיי
'ץיבלינא יכדרמ לש ןורחאה ובתכמ
"םחולה ידוהיה ןוגראה" זורכ
תוננוגתהל ארוקה זורכ
תוננוגתהל האירק - "ריעצה רמושה"
תרתחמב תוירשק
קשנב הרזעה ןיינעב םיינלופ תרתחמ ינוגראל היינפ

The Warsaw Ghetto Uprising
תוינפה ללוכ .תונומתבו דרומה וטיגה תפמב הוולמ דרמה לש תוצמת - השראו וטיג דרמ
.וטיגה דרמל תורושקה תויפרגויבו דרמה ךלהמב םיבושח םיכיראתל
http://www.ushmm.org/outreach/wgupris.htm

Biography
.האושה ןמזב השראו וטיגב תרתחמב ופתתשהש םילוצינ לש תויודע
http://www.ushmm.org/outreach/smwgupri.htm

Images: The Warsaw Ghetto Uprising
ירוקמ לדוגב תונומתה תא תוארל ןתינ .השראו וטיג דרמ תא תורפסמ תונומת
.ןהילע הציחל י"ע
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/timeline/R1943WGU.htm