לע ראשנ םתכה" רישב ןויע
ןדיבא דוד/"ריקה

יגולונכטה ביתנב תורפס תווצ תרבח ,קולירפ הצינ.הז "חתפמ"ל םאתהב ושרפלו האחמ יריש לש רנ'זל ךיישל ןתינ "ריקה לע ראשנ םתכ"ה תא
ילואו ותושידאמ ורענל שקבמ ,ארוקב ףילצמ אוה ;יתרבח רסמ ,ללכ ךרדב ,שי האחמ רישל
יריש ןיב .הלאכש םישעמב ךרוצה לע הבשחמל תוחפל וא ,םישעמל וררועל וא ונברדל ףא
תעמתשמ האחמהש - ונינפלש הז ומכ - שיו 1 תשרופמו היולג תינויערה םתועמשמש שי האחמה
לש תירקיעה ותנווכ ,הרקמ לכב .(תוחפ בקונ וא ףירח רישה תא השוע וניא רבדה) םהמ
.התונשל ןוצר ךותמ תואיצמב םימגפ לע עיבצהל איה האחמה ררושמ

הדבועב תוצוענ "ריקה לע ראשנ םתכה" רישה ןמ תולועה דיה תלזא תשוחתו תימיספה המינה
,וחילצה אל תואיצמה ינפ תא תונשל דיחיה לש ויתונויסנ :ילטוט ןולשיכב םייתסמ רישהש
2 .וייחב ול הלע קבאמהש אלא ,םולכב הליעוה אל ותאחמש קר אלו

םדא לש תונויסינ תודוא הרואכל םימת רופיס תרפסמה תירופטמ תושחרתה לע יונב רישה
שישו ,ילמס דבור רפוסמל שיש לילעב שח ארוקה םלוא .םלוכ ולשכנש - ריקמ םתכ ריסהל
תיתרבח תואיצמ לש םיבצמכ רופיסה לש םיבלשה ןמו תונומתה ןמ תחא לכ שרפל ותלוכיב
:המגודל .האחמ ריש לש "חתפמ"ל םאתהב תמיוסמ

וא חופיק ,יוכיד ,הילפא לש בצמ :ןוגכ ,יתרבח עגנכ ,יהשלכ הלוועכ שרפתהל לוכי - םתכה
בטיה ריהבהל יושע רובידה ןושלב שומישב אצמנה "ןופצמה לע םתכ" ףוריצה .תויוכז תסימר
אלו ריק לע יוצמ אוה ;לכ ןיעל יולגב ססונתמ (לוועה וא) "םתכ"ה .רישב הנווכה תא
הז ינושל רשקהב םג .יתרבחה עגנה ףקיה לש המצעהב תועמשמ שי ךכל םגו - רותסמ םוקמב
.וראבמו האחמה רופיס לש וכלהמל םלוה "םוטא ריקב לקתנ" ירויצה בינה ירה

תובהלתהו הדמתה ,זע ןוצר לעב ,םחול םדא לש רופיס ונינפל ,רישה לש וז תונשרפל םאתהב
תורשפה רסח וקבאמב םלוא .םיבר תוחוכ ולש םילאידיאה שומימב עיקשהלמ האלנ וניאש
יפכ ראשנ "םתכ"ה וא לוועה - אוושל היה ,רבתסמ ,ותומ םג .סבומ םדאה תולוועה קוליסל
.גהונ וגהנמכ םלועהו ,היהש

הליחתב .האחמ תלועפל ףחסנש םדא רבועש ישפנה ךילהתה ראותמ םיעוריאה תרשרשל ליבקמב
,טילחמ אוה ךכ רחא .(..."דרגל הסינ והשימ") תימתס העפותב דצהמ ןנובתמכ הלגתמ אוה
ןיא זא םגו .יונישל לקו טושפ ,יאדוול בורק ,ול הארנה ןיינעב קלח תחקל ,יארקאב וליאכ
רחא והשימל הנופ אלא ,םיבר םיצמאמ תישיא עיקשהל ןווכתמ וניאו תורישי ברעתמ אוה
חכונ אוהשכ - הז בלשב קרו .(..."דייסה תא יתרכשו" ..."עבצה תא יתחלש") ןודנב לעפיש
דע בצמה יונישל חור רצוקב לעופו תישגר ברועמ השענ אוה - וחוכ יאב לש םנולשיכב
סופיט ;םחולל הרושה ןמ םדא לש ותכיפה ךילהת לש תוחתפתה םגד ןאכ טטרושמ .רמה ופוסל
תוברועמל ,דעצ רחא דעצ ,וחרוכ לעב ילואו םישמ אלב טעמכ ררגנה תצקמב יביאנו םימת
.הכרעמב "דדוב רוביג" ףוסבל ךפוהו אשונב

:בלשל בלשמ םיטקנינה םיעצמאב הנצקה תרכינו ,םיבלשב םישענ םתכה קוליסל תונויסינה

םיימוי-םוי הדובע ירישכמב שומיש

{

ללק דוריג
דויסו העיבצ
המחלמו קשנ ילכב שומיש

{

ןיכסב ףוצרק
ןזרגב המילה
3 .םדא םדב יוסיכה - ףוסבלו

םתכה תרסהל קבאנו דיחי דמועה םדאכ רבודה גצומ רישה לש םינושארה םיתבה תשולשב
הלע המ עודי אל םצעבש ,(ולשל המוד הרטמ לעב "והשימ" הליחתב רכזומ עקרב) "ןשקע"ה
ררבתמ םג זא .היריב גרוהל ותוא םיאיצומה םה םיעיפומ יעיברה תיבב םואתפו .ולרוגב
ל (הנטקה הצובקל הלאשהב וא) דדובה דיחיל ירשפא יתלב ילוא וא השק הכ היה עודמ
.ינלטקה קשנה ילעבו םינגרואמה ,םיברה ,"םה" לומ ירמה תמישמב חילצה

וליפא .הנתשה אל רבד לבא :אוושל היהי אל ותומ יכ ,ןימאה (םתכה קוליסל=) קדצל םחולה
."ריקה לע ראשנ םתכה - ךכ םאו ךכ םא"ו ;םתכה לע הסיכ אל םדה

רבוצ ,רישה לש ןושארה תיבה ףוסב תדחוימ תועמש מ רסחו אדירג יתדבוע עמשנה ,הז טפשמ
םיבשונה תושידאבו הניצב תמייאמ רישה ףוסב והשמ-תינוטונומה ותעפוהו תיבל תיבמ הפונת
?םתכל ול לכוי אל רבד םנמאה :ונממ

דצמ יאקפק טעמכ םש-םולע חוכו דחא דצמ םחולה-רבודה :תוחוכ ינש ןיב יומסה טקילפנוקה
תומזויה ןמ תחא לכ .רישה תא םינובה םיברה דוגינה יטפשמב םג יוטיב ידיל אב ,ינש
תוביסה םצעב יכ ,ארוקל הלגתמ .והשלכ "ךא" וא "לבא" ללגב תלשכנ םתכה קוליסל תושדחה
לש קצומ ןיינב תונבל וא םילדחמ ץרתל ןתינ דימת ירהש ,ךכ-לכ ילוא תובושח ןניא
קוליסל ומחל אלו דגנמ ודמע םישנאש הרק דציכ וריבסיש םייתטישו םייגול םיקומינ
.וז העפות עקעקל תשקבמ רישב האחמה תקעז יכ ,הארנ .הלוועה

4 דימלתל
.רישב שחרתמה תא הרצקבו ךלש םילמב רפס
.1


לכות .םהמ דחא לכ טרפ .רישב םיראותמ ריקה ןמ םתכה תרסהל תונויסינ השימח
.האבה הלבטב רזעיהל
.2


רישב ראותמ
...'סמ תיבב
....'סמ תורוש
ןולשיכל הביסה
האצותה
ילכה ,יעצמאה
םתכה תרסהל
עצבמה
תונויסינה

'א בלש

'ב בלש

'ג בלש

'ד בלש

'ה בלש

?"םתכ"ה תרסהל רתוי תוליעי ,תורחא םיכרד רפסמל עיצהל לוכי תייה םאה
.ךתעצה תא טרפ
.3:רעשל הסנ
?םתכה תא ריסהל ךכ לכ שקעתמ רפסמה עודמ .א
?עודמו ?גרוהל רפסמה תא איצוה ימ .ב
.4


ןיב האוושה ןויד התיכב ךרעיי ךכ רחא .תרבחמב ותבושת תא בותכי דימלת לכ :העצה
.םידימלתה ולעהש םינושה תונויערה

.18-17 ,13 ,9 ,6 ,4 ,1 תורושה תא רישה ןמ קתעה
.5
.הלא תורושב םיראותמה םיבצמה ןמ דחא לכב רפסמה שיגרה המ רעשל הסנ .א
לש המישמב ברועמ רבודה השענ הבש ךרדה לע ךכמ דמל התא המ :רגתא תלאש
?ריקה ןמ םתכה תרסהיפמ) יהשלכ ךרדב וילע ךל עדונש וא ,ךמצעב תיווחש עוריא ךל ריכזמ רישה םאה
?('וכו עונלוקב ,היזיוולטב ,רפסב ,ןותיעב וא ,םירחא
.6תדחוימ תועמשמ םתכל שיש אלא ,םתכ םתסב רישב רבודמ ןיאש תשח יאדווב
.רישב
.(למסל וא) גצייל לוכי "םתכ"הש תויתרבח תועפות וא םיבצמ לש המישר עצה
.7
:הלאה םיירויצה םיבינה תא רבסה
.8
"ןופצמה לע םתכ"
"םוטא ריקב לקתנ"
?רישב רפוסמה לא םרשקל לכותה."םתכה לע הסכי םדהש ,יתנמאה ךכ-לכ ינאו"
?עודמ ?גרוהל-אצומה לש ותווקת המשגתה םאה
.9.רישה יתבמ דחא לכ לש ופוסב תרזוחה הנורחאה הרושה תא םר לוקב ארק
תא רבסה ?המינ התואב לוכה אורקל וא לוקה תא ןווגל ךרוצ שיה :ךתעד המ
.ךירבד
.10
,אל םא .ךכ לע רופיס רבח ,ןכ םא ?םעפ יא רסוי םתכהש יוכיס ךתעדל שי םאה
.ךירבד קמנ
.11ררועמ רבדה םאה (רופיסב וא) רישב ןולשיכ לע ארוק התא רשאכ :רגתא תלאש
השגרה ךל שי :ךפיהל ילואו ,בצמה יונישל ךחוכ תא תוסנלו לועפל ןוצר ךב
?דובא לוכהש
.12םיילוש תורעה
ירישלו יקסבוחינרשט 'של "המדא יאר"ל ,קילאיב נ"חל "הטיחשה לע"ל המודב
."לפונ םשג ומכ אב עשרהשכ" ,"ךלש קנטה ,לרנג" :ומכ טכרב דלוטרב לש האחמה
.1
'ו תאמ "םיטילפה זולב" :"ץיק תאירק" ץבוקב םיקהבומ האחמ יריש דוע האר
המינ םג םיליכמהו תיתרבח תרוקיב םיחתומה םיריש .סיגפ ןדל "רופיסה"ו ןדוא
"הספוקה"ו קמוס ינור לש "דרעל ךרדב" םה תישיא האחמ לש תינוריא ,הקד
,תוינויחה לעב קילג תאמ "םידוהיה םינזיטרפה ריש" םג .יחימע הדוהיל
דגנ םייחל םיבאתה לש דרמו האחמ ריש םצעב אוה תובהלתההו תוימיטפואה
.לפואה תוחוכ
.2
ךפשו..." :14-13 ,ז"י ארקיו האר התטיחש רחאל היחה םד יוסיכ תבוח ןיינעל
רבודה ןאכ וליאו ,"...איה ושפנב ומד רשב לכ שפנ יכ ,רפעב והסכו ומד תא
.םתכה לע הסכי םדהש הווקמ
.3
.'י-'ט תותיכ ,רעונ יזכרמו ןווכה ,ם"מסמ ידימלתל תודעוימ תואבה תויוליעפה
.4