ינש - "הנשוש לכ"ו "לכיהל לכיהמ"
שפנבש השודקהו יפויה לע םיריש
םדאה

םידומיל תוינכתל ףגאב תורפס תווצ תרבח ,ףסוי-רב לטומח ר"ד
ןוירוג-ןב תטיסרבינואב תירבע תורפסל גוחב הצרמואובמ
הירוטסיההו ,דימתמ ישונא ףחד ,הארנכ אוה ,טלחומה ,ץרענה ,אלפומה ,הפיה רחא שופיחה
חכונל תומעפתהה תויווח .םרוקמ תא רידגהל תונויסינ לש הרוש ,ראשה ןיב ,איה תוברתה לש
יאשומ שי הפוקת לכל םלואו ,תירילה הרישל ינייפוא אשונ איה םלועבש אלפומה ייוליג
תונמאהו תורפסה ומכ ,הרישה ירהש ,תוברתה תומכסוממ קלח םיווהמה ,םיינייפוא תומעפתה
.הנמז לש תוברתהמ קלח איה ,ללכב

:רבדה ךכ אלו .תירילה הרישב עובק אשונ איה עבטה יפימ תולעפתההש ,בושחל םיליגר ונא
םיסחוימ םהו ,םיירקיע תומעפתה יאשומ םה המכחהו ןוטלשה ,לשמל ,םודקה חרזמה תרישב
תולגתה אלא ומצעשכל תומעפתה אשומ וניא הקיתע תיתד הרישב עבטה יפי .ךלמלו םיהולאל
הינומרהה תוכזב תיטתסא תולעפתה ררועמ עבטה םייניבה ימי תרישב .תיהולאה המכוחה לש
רוקמה םה עבטב םייחהו םדאה לש יעבטה שגרה תיטנמורה הרישב .וב םיררושה המכוחהו
תיריל הרישל דחוימב םייסופיט םיאשונ םה עבטהו הבהאה ןכלו ,טלחומהו הפיה לש ירקיעה
תוחוכה תפישחב תקסועה ,תינרדומ תורפס עקר לע הבתכנ הדלז תריש .תיטנמור
לש הפקשההש ,רמול רשפא הלודג הללכהב .עבטבו םדאבש םיכחוגמהו םילפאה ,םיילנויצריאה
לשו םדאה תומד לש הכמנהה .תימיספ תויהל הטונ ,םדאה לעו םלועה לע תינרדומה תורפסה
רתוי םדאה שפנב תאצומ הדלז םלוא .התוא םינייפאמה םיווקהמ דחא איה ומצע רפוסה תומד
לכמ תראופמ התיה איהו / תאזכ העיקש תוארל יתיכז" :עבטב אוצמל רשפאשמ השודקו יפוי
לש תויוכיא הל תוסחיימה תונומתב תריוצמ תלוזה לש שפנה .("לכיהל לכיהמ") "שמשה תועיקש
תייווח וא תלוזה שפנב תוננובתהה תייווח .תיטנדנצסנרט תוטלחומ לש ףאו תיטסימ השודק
תוננובתהל הליבקמה הייווחכ תראותמ תלוזה לש ימינפה ומלועו ויתושגר םע היתפמאה
שפנל הרידחה תא תראתמ הדלז .ארובב תוקבדה ךילהתל וא םינוילע תומלועב תיטסימה
,לכיהה וא ןילקרטה לא ךרדב רדח ל רדחמ רבעמ לש הצופנה תיטסימה הנומתב תלוזה
) "םיה לא םרוז דחא רהנ" רישב :וזה ךרדה לש הנכסה תאו ישוקה תא השיגדמ איה םיתעלו
רדחו ישפנב שי לפוא ירדח העשתו םיעשת תואמ עשת" :תררושמל ףרוטמ םלע רמוא (43-42
,"רנ םש קילדהלו יתונועגש יבוד תרואמ לא סנכיהל ידחפת אל תא .הצימא תא .ויז לש דחא
."יתסנ תדגובה ינאו" :ךכל תלגוסמ הניא איה ךא

רייצל התברה ,טדנרבמר תא רתויב הצירעה םירייצה לכמו ,תבבוח תרייצ םג התייהש ,הדלז
םדאה ןקויד .הבורקה התביבסמ םישנא לש ןקויד םירייצמה םיריש םג הבתכו םיטרטרופ
הבתכ הדלז .םייטנמור םיררושמ לש םתרישב ףונה ספותש הזל המוד םוק מ התרישב ספות
חיש) םיינחיר םיחמצל וא (המטנזירכ ,םוכרכ ,הנשוש) םיחרפל םישדקומה םיריש םג םנמא
.םדא ינב לש תומשנ ויה וליאכ םיחרפל תסחייתמ איה הלא םירישב ךא ,(ןרוא יצע ,ןימסי
לש תילמסה תרוסמה לע ססובמ תמלשומהו הפיה שפנה םע (הנשושה רקיעב) חרפה יוהיז
סנכנש ךלמל לשמ" :רמאנ "בוט רחוש" שרדמב .םייניבה ימימ לחה תידוהיה הקיטסימב הנשושה
ואצי ,תוילגרמו תובוט םינבא תעבוקמ ,בהז לש הרטע ול תושעל הנידמה ינב ואבו הנידמל
יל ,בהז י ל המ ףסכ יל המ :ה"בקה רמאו (...) בהז לש הרטע שקבמ ךלמה ןיא ,םהל ורמאו
םינשוש" ."םינשוש לש ?שקבמ ינא המו .יל איה הבעות תרוטקה וליפאו ,בהזה ילו ףסכה
תא םכסל הצור אוהשכ (הבס היהש) ויבא לע ,הדלז לש הדוד ,ןח םהרבא ברה בתוכ "היה
1 .האלפומה ותומדל ותצרעה

לכיהל לכיהמ

סיפמ תכלל
,דחפ ילב
,םיהלא לע הניט בלב הרומשש ילב
,שמשה יפלכ תבקונ השוב ילב
.םיבורקבש םיבורק יפלכ םינתפ תורירמ ילב

הרוצ לכמ םיניע תקישנב סיפמ תכלל
,שגר לכמ שפנ תקישנבו
,לכיהל לכיהמ תחנב רבעל
,ךרב ,תוריהזב תעגונ הנקזה דיהשכ
.וירויצב ,הזה םלועה תוריקב

תאזכ העיקש תוארל יתיכז
- שמשה תועיקש לכמ תראפמ התיה איהו
:וילא יתננובתהו ינולח תא יתחתפ
.ויסירת תא עבצ הפיה ןקזה
טאל-טאל
,יפוס-ןיא גנע ךותמ
.םישעמה-םלועמ הקישנב דרפנכ

ךכ-רחא ויתיאר
הלגע הרטזזג לע ברע-תונפל ידיחי דמוע
.קיתע רפסב ןיעמו

תישפחה ותדימעב התיה ךלמ לש תובחר
,טלחמ טקשו
."םדא יל השעי המ אריא אל יל 'ה" לש טקשה

טאה וכויח תא אמצב ותש תוננערו תורוחש םיניע
.השישיה ותשא יניע
,ךרבמה תיבל ונמזה אל םיחרוא
.תופיע םילמב סוניקואה תועש תא זבזבל לבח

רעש ימדא תוקונית ועיפוה גחב קר
תינועבצהו הטשקמה הכסבו
.תורפב םינקזה םתוא ודבכ

םייחב ירותסמו קותמ רבד ןיא
,ךר ברעב תורפ תליכאמ
.הזמ םיסקמו ברע רבד םלועב ןיא

תרתוכה
:תידוהיה שדוקה תורפסב "לכיה" הלמה לש תילמסה תרוסמה תא תעדה לע הלעמ תרתוכה
לש תיטסימה ותועמשמ ךא ,(1 'ו והיעשיב לשמל) לכיהב בשויכ ראותמ םיהולא ארקמב
רקיעב לארשי ץראב הבתכנש תידוהיה ןירותסמה תורפס ,תולכיהה ירפסב השבגתה "לכיה"ה
וז תורפסב .(636-140) םימלסומה ידיב ץראה שוביכל סונאירדא תוריזג ןיבש הפוקתב
.ארובל ברקתהל רשפא םכרדש ,םינוילעה תומלועב םינוש םיבלשו םירודמ םה תולכיהה
םלואו .בלצרבמ ןמחנ 'ר ירופיסב םג יוטיב אצומו הלבקב ךשמנ הזה חנומב יטסימה שומישה
םייחב אלא םינוילעה תומלועב אל שחרתמ לכיהל לכיהמ רבעמה ,רישה ףוגב ררבתמש יפכ
לש "ןוליח" וא תועמשמה תכמנה םושמ ךכב ןיא .הפי םתוא םייח םא ,תומדא ינפ לע םמצע
הלוכי ןכ לעו ,םינוילעה תומלועהמ קלח םה םייחהש הסיפתל יוטיב והז :ךפיהל אלא ,למסה
.השודק םהב תויהל

תיתוגה תרגסמ ךותב הנומת
תיבהו םינושארה םיתבה ינש .תררושמה לש ןכש ,ןקז שיא לש ןקויד רישה לש וזכרמב
העברא ינפ לע תערתשמה ,הנומתל םילילכמ םידגיה לש תרגסמ ןיעמ םה רישה לש ןורחאה
שרופמב תגצומ הנומתה .הנומתה ינפ לע הללכהל תומידק ןתונ הזה הנבמה .זכרמבש םיתב
לש הרידנ תומשגתהכ עיפומ ןקזה ."תאזכ העיקש תוארל יתיכז" :הללכהה לש תיטרפ המגודכ
.רוהרה ןימכ רישה תחיתפב תררושמה הגיצמ ותואש ,ףסכנ לאידיא

,הפיאש וא הווקת ןאכ העיבמ םינושארה םיתבה ינש םיחתפנ הבש ("תכלל") לעופה םש תרוצ
.המצעל שרופמב התוא סחייל ילב ,התוא ןיימדל הסנמ תררושמהש תילאידיא םייח תרוצ
,לחר לש הרישב ומכ ,רבעב הווחנש ןיימודמ בצמ רואית תרשל ,ןבומכ ,הלוכי הרוצ התוא)
סוארטש ל"א "סיופמ" איה םיתבה ינש תליחתב תרזוחה חתפמה תלמ .("םילוחה תיבב ץיקהל"
ידי לע ,יבויחה בצמה תא ,תימינפה תוסייפתהה תא ראתמ םילהתב א"לק רומזמש ,הארה
תואלפנבו תולודגב יתכלה אלו יניע ומר אלו יבל הבג אל" םילמה :הליחת וכופיה תלילש
ןושארה תיבב םיעיפומ ןאכ םג . 2 ךופהה בצמה תא םג בטיה ריכמ ררושמהש ,תודיעמ "ינממ
םירבדה לע םיזמור ךכבו ,םיכופהה ויביכרמל "סיופמ תכלל" תא םיקרפמה םירוט העברא
,דחפה בצומ סויפ-יאל םימרוגה שארב .סויפה לא עיגהל ידכ םהילע רבגתהל ץוחנש
םהש םירבד לע הנולתל חתפתמה ,ןוצרה תועיבש רסוח ונייה ,םיהולא לע הניטה - ויתובקעב
אוה ישילשה םרוגה .םלועה לש ןיקתה ורדס לע הנוממל בשחנש ימ לע וא םלועה ירדסמ קלח
םושמ ילוא ,"שמשה יפלכ" תינפומ השובהו ."תבקונ השוב" :דואמ קזחכ ראותמ הז שגר .השובה
.םתוא ריאהל חילצמ וניא אוהו םיראומ םניא וייחש ימ לש תימצעה המשאההו תותיחנה שגר
השוב וא רוביצה תמיא ,היסהרפו תויבמופ יבצמ לע זמרמ "שמשה יפלכ" יוטיבהש םג ןכתי
תושגר לע תרבדמ הדלז ןורחאה רוטב .הייח לכ הדלז תא ווילש תושגר ,רוביצב ףשחיהל
תא תוארל רשפא .החפשמה ינבל תוומ תאנש ,יוטיב םהל תתל םיטונ םניא םדא ינבש םישק
השענו ךלוה בלש לכשכ ,העדותה-תת לא תיתגרדה הרידח ןימכ "םיילילש"ה םירוטה תעברא
.תיתגרדה המצעה שי םיילילשה תושגרה רואיתבש בל םישנ .לפא רתוי

תלוכיב הנתומה סויפ והז ןאכ םג לבא ,יבויחה ודצמ וליאכ סויפה תא ראתמ ינשה תיבה
לש הזכ בצמ .תושגרל דובעישהמ ררחתשהל וליפאו תימשגה הרוצה ייותיפמ "הקישנב דרפיהל"
ילבכמ ררחתשהל לגוסמה ('וכו "הנקזה דיהשכ") ןקז םדא לש תומד הלעמ טלחומ ינחור רורחש
.(תומל ברסמה ןקז ראותמ ובש "יתוא חכש" רישל תוושהל רשפא) .םייחב ןדועב הזה םלועה
םדא לש ובצמל הזה בצמה תא המדמ הדלז :ףוגיס לש וא תושירפ לש םייח רבדה שוריפ ןיא
ומכ הב לייטמ אוהו ,אוה-ךורב-שודקה רייצש םירויצ םיקוקח היתונפד לעש הרעמב לייטמה
תעדה לע הלעמ הייאר ידי לע אלו שושימ ידי לע עגמכ םלועה םע עגמה רואית .ןואיזומב
םיריש רפסמ השידקה הדלז) .תומנפומ רתוי ןה ויתויושיגר לכש ,רוויע םדא לש הנומת
/ תולוק ודצ יארפ זוכירב" :הבתכ "םירוויע ךוניח תיבב םידלי"ב .םירוויע לש םמלועל
העיגנ איה םירבדב ןקזה די לש הכרה העיגנה .("םלועה ינפ וששימ / םוקיה עימשמש
ררחתשהל תלוכיה .תונתלעותמ הייקנ ,הבהאו דובכ לש העיגנ ,תונשוכר לכמ תררחושמ
בצמ הדלז יניעב התייה יפויה תא קר םהב תוארלו םדא ינבלו םירבדל סחיב תונתלעותמ
רישב תבתוכ איה "תוינפ ילב שפנ תברקל םיעוגעג תמולה") םיעוגעג ררועמו ףסכנ ישונא
.(176 ,"םיעוגעג תמולה"

לכשה רסומ ןיעמ תרוצב חסונמה ,ןורחאה תיבב דחוימב טלוב תוללכהה לש יתוגהה יפואה
האמב תירבעה הרישב ידמל הרידנ איה תושרופמ תוללכהל הייטנהש ,ןייצל שי .יפוסוליפ
הרישל .הדלז תרישל וז הניחבמ הבורקו ,ללכה ןמ תאצוי גרבנייטש בקעי תריש .םירשעה
"יביטקייבוא ביטלרוק" תויהל אוה הרישה לש הדיקפת יכ ,הסיפתה תינייפוא תינרדומה
,וזה הקיטאופהו ,ןמאה תעדותב תטלקנ איהש יפכ הייווחה לש (טוילא ס"ט לש חנומה)
תירבעה הרישה לש ךוות דומעל התשענ ,תושרופמ תוללכה לש תיברימ הענצהל תנווכמה
הקיטאופהמו ידיסחה רופיסה תרוסממ תקנוי ,תאז תמועל ,הדלז תריש .הנידמה םוק רחאלש
.יכוניח טביה םג הל שיש םשה תדובע לש הרוצ (ןוגינ ,רופיס) תילולימה הריציב האורה
תונויער עיבהל הדלז תרישב תיללכה המגמהמ קלח ןה תושרופמה תולילכמה תויואטבתהה
םירוהרהכ ,המצע לא הנושארבו שארב תונווכמ וללה תוללכההש ,ןבומ .תיכוניח הכלשה ילעב
.שגרמ יתבשחמ יוליג םיאטבמה

,רישעה ירופאטמה ןחוסינו קומעה ןנכת דבלמ ,תוניינעמ הדלז לש תוללכהה תא השועש המ
איהש תויתוגהה תונקסמה תא רישה ךרואל רותסל וליאכו ,המצע םע חכוותהל התייטנ אוה
טבמב תוחפל ,תוארנ םייסמה תיבב תוטלושה תוינועבצהו תוינשוחה :ותליחתב הביצה המצע
הרוצ לכמ תוררחתשה לע רבודמ ובש ,ינשה תיבה לש ותליחתל הריתסב תודמועכ ,ןושאר
דובכה רתכב תרטוע הדלז .שגר-ילוטנ םייוטיב םניא יאדווב "םיסקמ"ו "ירותסמ" .שגר לכמו
ךומנה שוחה לש תוסנתהה תא אקווד ,הליכא ומכ תירמוחו הטושפ ךכ לכ הלועפ אקווד
.המצע הנומתב ןנובתהל ץוחנ הריתס ןאכ ןיא וא שי םא טילחהל ידכ .םעטה ,רתויב

ותחפשמו ןקזה לש ונקויד
וידכנ תא חראמו תספרמה לע קיתע רפסב ןייעמ ,םיסירת עבוצ :תונומת שולשב ריוצמ ןקזה
.הכוסב

תא .התוא תוארל הכוז דחא לכ אלש ,יפוי לש הרידנ תולגתהכ גצומ ןקזה הנושארה הנומתב
ר"ומדא םע - תודיסחבו) םש ישנא םע השיגפב רבודמשכ םג םירמוא "תוארל יתיכז" יוטיבה
םושב תואגתהל לוכי וניא םייתרבחה הדימה ינק יפלש ,טושפ םדא לע בסומ אוה ןאכ ,(בושח
ידכ םיטתיפאב שמתשמ סורמוהש יפכ ,'הפיה ןקזה' ,טתיפא ול הקיבדמ תררושמה .דחוימ רבד
העיבצה תועונת .םיסירת עבוצ אוה :הלועפ ידי לע ןייפואמ אוה .םילאו םירוביג ראתל
,הזה םלועה תוריקב / ,ךורב ,תוריהזב תעגונ הנקזה דיהשכ") םדוקה תיבל תרשקתמ
תונתלעותה תלוטנ תוגנעתהה ןאכ םלואו .םלש םייח חרואל למס תושענ ןה ךכבו ,("וירויצב
םלועמ הקישנב דרפנכ" :ףוגה ןמ המשנה תודרפיה לש בצמכ ,ןיאה םע תורבחתהכ םג תגצומ
לא ךשומ וליאכ ןקזה .ול םיכוז םיקידצ קרש ,לק תוומל יוניכ אוה "הקישנב תוומ" ."םישעמה
.אבה םלועב ול הפצמה ןדעה ןג תא הזה םלועב וייח

לש "םויה םוחכ"ב םיסירת עבוצה "יולצה" ןורהא-השמ תא הריכזמ תגנעמה העיבצה תלועפ
ידי לע הבר תוריסמב תישענה תיטיא הדובע לש ילאדיאה םשורה תא הלעמו ,יקסבוחינרשט
ירוט 15 ינפ לע העיבצה תכאלמ תא טורטורפב ראתמה ,יקסבוחינרשט תמועל .טושפ םדא
:םיכראתמו םיכלוה םירוט השולשב ןקזה לש ותדובע תא תראתמ הדלז ,םיכורא ריש

טאל-טאל
יפוסניא גנוע ךותמ
.םישעמה םלועמ הקישנב דרפנכ

טפשמ םניאו ,("ויסירת תא עבצ") הלועפה רואית םה םירוטה תשולש לכ תיריבחת הניחבמ
תא שממל ךכבו ,האירקה בצק תא טאהל הדעונ םמדוקמ הלא םירוט תקתנמה הדוקנה .יאמצע
הסנמ םתועצמאבש ,(יומיד אוה ישילשה) הלועפ ירואית השולש ונינפל ."טאל-טאל" םילמה
תפקשמ איהש המ תא אלא ,תינוציחה הלועפה תא אל ךלוהו רבוג קוידב ראתל תררושמה
בוקעל תננובתמל ןתינש ןמזה עפש תא שיחממ הלועפה ןפוא לש קדקודמה רואיתה .היניעב
הרידס הרוצ םהל קינעמ הלא םירוט השולש לש רורבה יפרגה גורידה .תיטיאה הלועפה רחא
לש בצמ ללכ ךרדב תאטבמ הדלז ירישב םירוטה תוכראתה .רישל הכ דע הרסח התייהש
.בחרמל הצירפ לש ,חתממ תוקרפתה

.תויונפה ויתועשב הרותב קסוע ןקזה :"הדובעו הרות" ףוריצה תא המילשמ הינשה הנומתה
ךרד לע ותוא םינייפאמ (תומלש לש הרוצ - לוגע) הלוגעה הרטזוזגהו קיתעה רפסה
תובחר"ו "ידיחי דמוע" אוה :ותדימע תרוצמ תוזמרנ רתויב תובושחה ויתונוכת .הימינוטמה
תימינפ תורח שוחל תלוכיל תובישח תסחיימ הדלז ."תישפוחה ותדימעב התיה ךלמ לש
םיהולא םלצ רכינ ובש בצמה והז .("לוחו תבש" הרישב לשמל האר) תלוזה תוניועמ תררחושמ
הגרדה ,רמולכ ,וילע הרושה הניכשל ילוא תזמור ןקזה לש תיתוכלמה תובחרה .םדאבש
.וייח ועיגה הילאש םשה תדובע לש ההובגה

אל יל 'ה' לש טקשה" :רידנ גוסמ הרופטמב תשמתשמ איה ולש טקשה תא ראתל הצור הדלזשכ
קוספ אלא ישחומ רבד אל אוה (ליבומה) המדמה וז הרופטמב ."'םדא יל השעי המ אריא
שולשבו שדוח שארב תרמאנה ,"ללה" תליפת מ קלחל ךפהש רומזמ רכזאמה ,(6 ח"יק) םילהתמ
םירישב םג .םדאב תוסח תמועל םיהולא לצב תוסח ןיב דוגינה לע יונב רומזמה .םילגר
םימדמכ םיקוספב תשמתשמ הדלז (דועו "שדח ירפ תודליה רותב" ,"הנשוש לכ") םירחא
םיכראתמ םירוטה ונינפלש תיבב ,םדוקה תיבה לש גרודמה יפרגה ליפורפה תמועל .םיירופטמ
ינשה תיבה הנבמ ל הוושה) .םיכראתמו םיכלוה םיכוראה םירוטה רשאכ ,ןיגוריסל םירצקתמו
תאז םע דחיו המצעה הב שיש תושרפתה לש טקפא תרצוי וזה הרוצה .("התמ רופיצ ינא" לש
.ןקזל תסחוימה "ךלמ לש תובחר" התוא תא תאטבמ איה .החונמו תוביצי

:הרטזוזגה לע בצינה ןקזה תנומתל עקר ןיעמ ףיסומ תורוש עברא ןב תיב

יטאה וכויח תא אמצב ותש תוננערו תורוחש םייניע
.השישיה ותשא יניע
,ךרובמה תיבל ונמזוה אל םיחרוא
.תופייע םילמב סונייקואה תועש תא זבזבל לבח

ןקזה לש וכויחבו ויתועונתב תויטיאה םג .השאה תא ןייפאמ "השישי"ל "תוננער" ןיב דוגינה
.ותביבס לע םג עיפשמה תוננער לש ןייעמ איה ,ךפיהל .תימינפ תופייעמ תעבונ הנניא
לש הנומתל ךשמה םה גוזה לש החפשמה ייח .ןקזה לש תוינויחה לע זמור "אמצב ותש" יוטיבה
."תופייע םילמ"ב םימכתסמ םמע םיסחיהש ,םיחרוא ןימזהל טיעממ גוזה :"ידיחי" דמועה ןקזה
תודיחי יתשמ יונב תיבה .תורוגש םילמב םישמתשמ ןהבש ,ןיסומינ תוחישל איה הנווכה
רצק רצקו ךורא - םכרוא ןיב םיסחיהש ,(םירוט ינש לע ערתשמ דחא לכש םיטפשמ) תוידוירפ
תוסנכתהל יוטיב הזה יפרגה הנבמב תוארל רשפא .(אבבא) יטסאיכ הנבמ םירצוי - ךורא
.("דימתה ריע" סיגפ לש ורישל הוושה) .המינפ

םידבכתמו תוכוסה גחב ורקבל םיעיגמה וידכנבו ותשאב ףקומ עיפומ ןקזה תישילשה הנומתב
לש הנושארה הנומתל םירשקתמ הכוסה לש התוינועבצו םידכנה לש םודאה רעישה .תורפב
תליכא .תנווגמה תוינועבצהו עבצה םיטלוש הב םגש ,העיקשה רואל םיסירתה תא עבוצה ןקזה
,ךכ לע םג ילוא םיזמרמ םידכנה .וידכנ לא ןקזהמ תעפושה תוינויחה תא תלמסמ תורפ
.ותומ רחאל ךישמהל יוכיס שי ןקזה לש וייחב ררושה יפוילש

תימשגו הטושפ דואמ האנה ללהמ אוה הרואכלו ,ןטק הליהת ריש ןיעמ אוה םכסמה תיבה
,תוולנה תוילמסה תויועמשמה ךא .תורפ לש קותמה םמעטמ האנהה :תמדוקה הנומתב הראותש
דגיהה תא תואיצומ "ךר ברעב" יוטיבב תזמרנה ינשוחה ךורה תריוואו ,תורפ תליכאל ,רומאכ
תכשמהל רוניצ תויהל תולוכי תוישוח תויווח היפלש ,תיטסימה הסיפתל תונווכמו וטושפמ
.השודק

יא איה הנשוש לכ
,חטבמה םולשה לש
.יחצנה םולשה

תררוגתמ הנשוש לכב
תיריפס רופצ
."ותתכו" המשש

המדנו
בורק הכ
,הנשושה רוא
בורק הכ
,החוחינ
בורק הכ
,םילעה טקש
בורק הכ
- יא ותוא
הריס חק
.שאה םי תא הצחו

אשונ
לש וא הנומת לש ינצס רואיתב חתופ וניא "הנשוש לכ" רישה םג "לכיהל לכיהמ"ב ומכ
."הנשוש לכב (...) הנשוש לכ" :םיילסרבינוא ,םילילכמ םידגיהב אלא תירוטר היצאוטיס
- ןאכ ,('וכו "דחפ ילב ,סיופמ תכלל") "לכיהל לכיהמ" תא תוחתופה תורישיה תורימאה תמועל
תעמשנ איה ,שרופמ וניא הרימאה לש הנבומ - הלילכמ תיתוגה הרימא לש הרוצה תורמל
.האילפמו המומע ,תירותסמ

הנשוש יכ ,רורב ,ירהש ,םיירופטמכ וללה םידגיהה תא ןיבהל איה ארוקה לש תיעבטה ךרדה
האירקב ןיבהל םיטונ ונא וללה תורופטמה תא .רופיצ לש ןק וא יא תויהל הלוכי הניא
הקינעמ איהש הייווחל וא הנשושה לש היפויל (םיזגמ ירופטמ רואית) תולוברפיהכ הנושאר
הנשושה יפי לע בסנכ ולוכ רישה תא ןיבהל ןיידע םירשפאמ םינושארה םיתבה ינש .תררושמל
,ישילשה תיבל םיעיגמ ונאשכ ךא .הב ןנובתמל הקינעמ איהש הוולשהו םולשה תשוחת לעו
עיגהל השק הכ עודמ :ןבומ יתלבל בוש רישה תא ךפוה הזכ שוריפ ,רישה ףוס תארקל רקיעבו
לש היפוי תא תווחל ישוקה לע קר ןאכ רבודמ םאה ?הנגרומ הטאפ וזיאל ומכ ,הנשושה לא
?ואולמב הנשושה

:"הנשוש" לש תוילמסה תויצטונוקל סחייתהל ץוחנ האלמ רתוי הרוצב רישה תא ןיבהל ידכ
.םינוילעה תומלועה לש השודקלו יפויל ,תומלשל קיתע יטסימ למס ,רומאכ ,איה הנשושה
ירויצה היוטיב תא תאצומ תיטסימה הבשחמב םינוילעה תומלועה לש תירטנצנוקה הסיפתה
תויצטונוקה וליפאו רכשמה החיר ,הנשושה לש היפוי .הנשושה לש תרתוכה ילע הנבמב
םע ינשוחה םידחאתמ הבש ,תיטסימה הייווחה לש הביט תא תומלוה הלש תויטוראה
.טשפומ -ילאוטקלטניאה

:תבתוכ איה "ךלמה יח רשאכ" רישב ,לשמל .וז תועמשמב "הנשוש"ב םיתעל תשמתשמ הדלז םג
תפקשה תא דחיימש המ ךא .(101) "עצפ איה וישכע / םינשוש תבשה התיה / ךלמה יח רשאכ"
וז םלוע תפקשה ךותמ .םדאה שפנמ םיעבונכ יפויהו השודקה תסיפת איה הדלז לש המלוע
למסה :תלבוקמה תיטסימה ותועמשממ תצקמב הנוש תועמשמב הנשושה למסב תשמתשמ איה
תייווח .תלוזה שפנב יובחה תולעפתהה ררועמ יפויל הדלז ירישב סחוימ הזה קיתעה
תיתדה הייווחהו תלוזה שפנ לא הרידח לש תישונאה הייווחה ,חרפ לש ויפוימ תולעפתהה
.וז םע וז תוגזמתמו וזב וז תוכורכ

,דבואה בלב םג תמייקש / ,הטקשה ,תימינפה הדוקנל" :םיארוק ונא "(א) עטיקה ןצבקה" רישב
,אוהש טעמכ יתחכש / .ילוכ תא יתטשוה אל / ,ףרוטמה בלב םג םייקש תוומלאה ריצל /
ןניא תושגדהה) "םימודמדב / הנשושל ךפהית ושפנ םגש / ,שמשל החפשמ ןב / ,ינעה
וכרעב לפונ וניאש יפוי הבוחב תנפוצ םדאה שפנ יכ ,תוחכוויהה תא ראתמ רישה .(רוקמב
הל דהו ,הדלז ירישב בושח יכוניח רסמ איה וזה תוחכוויהה .הנשושה לשו שמשה לש הזמ
תרישב יזכרמ לאידיא איה תלוזה שפנ םע היתפמאהש רמול רשפא ."לכיהל לכיהמ"ב םג ונאצמ
רתוי שונא יסחיל וא תלוזה תבהאל תינטשפ האירקכ הזה רסמה תא ןיבהל ןיא .הדלז
היתפמאה תלוכיל תסחיימ הדלזש המוצעה תובישחה .עבטה לע םדאה תפדעהל וא םיימיטניא
הדוקנה" לא ,ושפנ לש הכות ךות לא רודחל םוצעה ישוקה תעדותב הוולמ תלוזה םע
,םיירטנצנוק םילגעממ יונבה םלועכ הדלז לצא תספתנ ,הנשושה ומכ ,שפנה ."תימינפה
ךותמ תאצל ינאה תא לכ םדוק בייחמה ,יתגרדה ךילהת איה המינפ הכות ל הסינכהו
לא עיגהל .(41) "הערה הנכשה"ב תבתוכ איהש יפכ ,"םוסקה יתושי לוגיע" ךותמ ,ותוריגס
עיגהל רשאמ תוחפ אל השק רבד הז - שממ ותא תוהדזהל ,תלוזה שפנבש "תימינפה הדוקנה"
.ארובה םע תוקבדל

,תיטתסאה הייווחה רושימ :םייטאמת םירושימ השולש לע אורקל אופא רשפא הזה רישה תא
וזה תשלושמה תועמשמה .תיטסימ-תיתדה הייווחה רושימו תישיא-ןיבה הייווחה רושימ
.ןושלה לש םכחותמה יטנאמסה יוביעה ידי לע תרשפאתמ

יטנאמסה יוביעה יכרד
תויטסימה תוילמסה תויצטונוקבו "הנשוש" הלמב תאצמנ רישב תיזכרמה הזימרה ,רומאכ
רשפא "יא" הלמה תא .תופסונ תוזימרל תויורשפא חתופ רישה לש ןושארה רוטה .הל תוולנה
הרישע תיתורפס תרוסמ םג הל שי ךא ,("טקש לש יא" ןוגכ) הרוגש הרופטמ םתסכ ןיבהל
תנתונ איה ןכש ,םידלי ירופיסבו םע תודגאב ידמל ץופנ ביטומ איה יאל העיסנ .תנווגמו
םלועב םייח לשו ,םיינוימד םידעי תגשה לש ,תואיצמה יישקמ תוקתנתה לש היזטנפל יוטיב
ינוידב עדמ תורפס םויכ ."ןומטמה יא" וא "וזורק ןוזניבור" ומכ תוריצי ןה ךכל המגוד .רחא
("המחה ימודמד" :םירגובמלו "םיל רבעמ" :םידליל) קילאיב ירישב .םימוד םיכרצ תאלממ
הבתכ סילקטש-ןלי םירמ .םיעוגעגהו תונוימדה ,תומולחה םלועל למסכ "בהזה ייא" םיעיפומ
ביטומ עיפומ בלצרבמ ןמחנ 'ר ירופיסב םג ."ילוא יאה לא עסמה" םשב םיסקמ םידלי רפס
חתופ רישה :בל םישנ ךא .השפחל אצוי ךלמה ןבו יאל העיגמו דוביאל תכלוהה ךלמ תב לש
בכוכ לע יחה ירפיזכא לש ןטקה ךיסנב רכזיהל רשפא ןאכ .יא איה המצע הנשושהש דגיהב
לכמ ררחושמ םלוע ,ןוימדהו יפויה םלועל למס ,ולש הנשושה תא וילע לדגמו ןטנטק
לש יטנוולרו רישע רחבמ אופא עיצמ ןושארה רוטה .ךיסנ ותוא יח ובש ,תויתילכת
לש תרוסמ דחוימבו ,הנשושה לשו יאה לש תיתורפסה תרוסמה לע תוססובמה תויצטונוק
תסחיימה ,המצע הרופטמה ידי לע םג הז תיבב קוזיח תלבקמ הדגאה תריווא .הדגא ירופיס
ךא תוכימסל םג תשמשמ "לש" הלמה .יחצנ םולש ררוש ובש יא לש ,םייטסטנפ םידמימ הנשושל
ךייש יאהש ימכ םולשה תא תוארל םג רשפאמ "םולשה לש יא" חוסינה ןכל ,ןיינק יוניככ םג
.ןושארה תיבה ינפ לע תפחרמה הדגאה תריוואל ףיסומ הז םג .תירוגלא תומדכ ונייה ,ול

."תחטבומה ץראה" עודיה ףוריצה תא ריכזמה ,"חטבומה םולשה" יוטיבה עיפומ ינשה רוטב
תויפוריא תונושלב ךא ,(וניבא םהרבאל החטבוהש) לארשי ץרא םג אוה הז יוטיב לש ושוריפ
אוה יאה .ותומשגתהב הלודג הנומא ךותמ םיפאוש וילאש לאידיא ןייצל ידכ וב םישמתשמ
תא ןיבהל לכונ) .יחצנ םולש ררוש הבש (ףסכנ םולח :ירופטמה הנבומב) "תחטבומה ץראה"
לש תוימואל-תויארקמה תויצאיצוסאה תאז לכבו ,ישיא ןבומב ןאכ רבודמ וילעש םולשה
תא ףיסומ יטילופה ונבצמל "םולש" לש ענמנ-יתלבה רושיקהו "תחטבומה ץראה" ףוריצה
תויהל לוכי וניא ישיא םולשש יאדוובו ,ישיא קר אל אוה םולשה יא לע םולחהש ,תורשפאה
לש ןקל יאמ תכפוה הנשושה ינשה תיבב .(ונלש ומכ ץראב יטילופ םולש אלל "יחצנ"ו אלמ
:תיתייווחה תופיצרב םגו ןקל הנשוש ןיב יתוזחה ןוימדב םג אוה הרופטמה לש החוכ .רופיצ
.רישלו םייפנכ שורפ ל עירפמ וניאש ףטלמו ןגומ בצמכ תרייטצמה םולשה תייווח

תא ריכזה ל לוכי הז עבצ .לוחכ העבצש הבוט ןבאמ היושע רמולכ ,"תיריפס" איה רופיצה
תא םיקחרמב שקבל םיאצויה םידלי ינש לע רפסמה "הלוחכה רופיצה" ,קנילרטמ לש הזחמה
רופיצה לש לוחכה עבצל .םתיב ךותב התוא םיאצומ ףוסבל ךא ,רשואה למס ,הלוחכה רופיצה
ריפס ךפונ" ןכש ,תידוהי השודק לש דממ ןאכ ףסונ קנילרטמ לש יטסילובמיסה הזחמב
ריפסה .(18 ח"כ תומש) לודגה ןהכה לש דופאה ןשוח לעש תובוטה םינבאה ןיב ןה "םולהיו
והיעשיב תלאגנה םילשורי רואיתב םגו 1 'י ;26 'א לאקזחיב דובכה סכ רואיתב םג עיפומ
.11 ד"נ

,ןבומכ ,והז ."ותתיכו" רזומ םש םג הל שי ,הרקי ןבאמ היושע קר אל האלפומה רופיצה
םיתאל םתוברח ותתיכו" :'ב קרפ היעשיב תמסרופמה םימיה תירחא תאובנ ךותמ ץוביש
שומיש ארקמהמ טוטיצב תשמתשמ הדלז ןאכ םג "לכיהל לכיהמ"ב ומכ ."תורמזמל םהיתותינחו
ילילצ ןיב ןוימדה לשב םג רצונ טוטיצה לש ונימב דחוימה טקפאה .רתויב ירוקמ ירופטמ
.(קורושה תאירקב םיכיראמ םא טרפב) רופיצ לש ףוצפצ לילצל הלמה

רופיצ תררוגתמ" :ינשה תיבב תופסונ לולצמ תוינבתל םיפרטצמ "ותתיכו" הלמה ילילצ
תא תואטבמכ םג ,(יטמימ לולצמ) רופיצה ףוצפצל יוקיחכ םג ןתוא ןיבהל רשפאש ,"תיריפס
"רופיצ" הלמב בלה תמושת תא תודקממכ םגו (יביסרפסקא לולצמ) התוריבשו רופיצה תונידע
3 .(דקממ לולצמ)

לע שורפה דחא טפשמ דחא לכב :םתרוצב הזל הז םיליבקמ רישה לש םינושארה םיתבה ינש
תופסונ תינרוצה תלובקתל ."הנשוש לכב" וא "הנשוש לכ" םילמב חתופו םירוט השולש
םרות הזה הנבמה .(ןק - יא) תוילמס - תוינומתו ("ותתיכו" - יחצנ םולש) תויטנמס תולובקת
.רישה לש ןושארה וקלח תא םיווהמה ,הלא םיתב ינש לש ,ינויציזופסכאה ,יטטסה יפואל
.םירצק םיטפשממו םירצק םירוטמ יונבה ךורא תיב :הנוש תיפרג הרוצ רישה לש ינשה קלחל
סומתירל ךשמתמו ולש סומתירמ ,"וטקטס"ל "וטגל"מ רבעמ אטבמ הזה הנבמהש רמול רשפא
.שגרנו עוטק רתוי

המדנו :םירמוא ונא תינקת ןושלב ."הנשושה רוא / בורק הכ / המדנו" םילמב חתופ תיבה
תא אורקל תרשפאמ 'ש'ה תטמשה .בורק הכ המדנ הנשושה רואו וא ,בורק הכ הנשושה רואש
,רמולכ ,(הנשושה רוא בורק הכ :המדנו) םייתדוקנ רחאל וליאכ / "הנשושה רוא בורק הכ"
תרכומה הלובחתה תא ןאכ הליעפמ הדלז .יטמרד רתוי אוהש ,רישי ימינפ רוביד ןיעמכ
.ינוריא םיתעל אוה הלש טקפאהש הלובחת ,יומס רוביד לש הזורפמ

לש יטסימה הנבומל ונתוא ריזח מ "הנשושה רוא" ירופטמה ףוריצה ?"בורק הכ" הארנ המ
תשק לעב ,תובר תויוברתב ילסרבינואו קיתע למס אוה רואה .יהולא השודק רוקמכ הנשושה
ארקמב .תיהולאה תוהמה םע רושק רואה תותדה לכב .תויבויח ןלוכ ,תויועמשמ לש הבחר
םג רואה תא ןיבהל ,ןבומכ ,רשפא ךא .םלועב רואה תטלשה איה םיהולא לש הנושארה ותלועפ
והשימ לע וא םייחב רוא תדוקנ אוהש והשמ לע םירמוא ונאש יפכ ,יגולוכיספ ישפנ רושימב
אל רישה תא ןיבהל תורשפאה לא אופא ונתוא ןווכמ "הנשושה רוא" ףוריצה ."ייח רוא" אוהש
הייווח לש רושימב םגו םיישיא-ןיב תושגר לש רושימב םג אלא ישוח-יטתסאה רושימב קר
קר שוחל רשפא חוחינב ירהש ,הברקה תשוחת תא דואמ ריבגמ "החוחינ בורק הכ" .תיטסימ
םע דחי .תיטתסאהו תישוחה הייווחה לש רושימה תא תרבגתמ "חוחינ" הלמה .דואמ רצק חווטמ
,"'הל חוחינ חיר"כ םישגומה תונברק לש רשקהב תובר םימעפ ארקמב העיפומה הלמ יהוז ,תאז
תלבקמ הנשושה תברק .תיתד השודק לש דממה תא תקזחמה תירשפא היזולא איה םגש ךכ
העימשו ("החוחינ") חיר ,("רוא") הייאר :םישוח השולשב תטלקנ איהש םושמ הזע השחמה
.("טקש")

תישוח תושיגר לש םיבצמל תינייפוא הרוגיפ ,(לוק סחוימ הארמל) הזתסאניס - "םילעה טקש"
בצמ יאדווב אוה טקשה .ישחומה הטושפ ידימ הנשושה תאצוהל הפיסומ איה תאז םעו ,תרבגומ
יפכ ,תיתדה הייווחה ינמיסמ םג אוה ךא ,תיברימ תיטתסא תושיגר רשפאמה בצמו הוולש לש
.(11 ,ט"י א"למ) "הקד הממד לוקב יכ (...) 'ה שערב אל" :רמאנש

תישוגיר המצעה לש הקירוטר תורצוי "בורק הכ"ב םיחתופה םיטפשמ לע תופוצרה תורזחה
עוגנל לכוי עגר דוע יכ ול המדנש ימ לש תרבוגה תושגרתהה תא תושיחממ ןה .תיתגרדה
םשורה תא רתוי דוע תוקזחמה ,םילמב חתופ םויסה טפש מ םג .הימסקמ תונהילו הנשושב
עוציבל תוארוה לש חסונ הקחמ וז יוויצ ןושל ."הריס חק" :ידיימ די גשיהב תאצמנ הנשושהש
,רדח תעיבצל ,העיסנל תוארוה ןוגכ) ימצע דומילל תונתינה תוכבוסמ אל תוינכט תומישמ
הארנש המש ררבתמ .ךופיה לש המולהמ אוה םויסה רוט הזה עקרה לע .(הגוע תייפאל
לאינד ןוזחב .וילא עיגהל ידכ שא לש םי תייצח ךירצמ הגשהל חונו ,טושפ ,בורק-בורק
םודק ביטומ אופא והז .'ה לש דובכה אסיכ תא ףיקמה "רונ-יד רהנ" עיפומ (10 'ז לאינד)
.םהילא עיגהל יח םדאל יוכיס לכ ןיאש תוזוחמל לובגה תא למסמה ,ונתורפסב

תיארנ "בורק הכ" תשגרנה הרזחה דחוימב :הינוריא לש רוא ולוכ תיבה לע ךפוש םויסה רוט
לקה גשיהה לש הילשאה לע תבסומ הינוריאהש ,תאז םע ,שיגדהל שי .ךוחיג דע תיביאנ ורואל
םי לש ומויק :ןכ לע רתי .הב ןופצה 'םולשה' לשו 'הנשושה' לש המויק םצע לע אלו ריהמהו
תא הוושנ םא ,ךפיהל .וכות לא ץופקל אלש הרהזא ושוריפ ןיא טקשהו םולשה יא ביבס שאה
,רתויב םיפיה םיעגרה אקוודש ,הארנ "לוחו תבש"לו "לכיהל לכיהמ"ל הזה רישה לש ומויס
הצחו הריס חק" הנמזהה .שא לש רהנ ךותל וא םי ךות ל הציפקכ םש םיראותמ ,השודקה יעגר
.תוריהמבו תולקב הנשושה לא עיגהל רשפאש ,בשוחש ימ יבגל קר תינוריא איה "שאה םי תא
הנמזה איה תאז םע דחי ךא ,הילא עיגהל ידכ םיצוחנה הזעהה תאו ישוקה תא השיגדמ איה
.השודק םעו יפוי םע עגמ לש תוזעו תוקומע תויווחל תיתימאו תיניצר

םיילוש תורעה
,1964 ,םילשורי ,קוק ברה דסומ ,תודהיה תוכלמב ךותב ,"ימחנמל" ,ןח םהרבא
.421-420 'מע
.1
.74 'מע ,ו"כשת קילאיב דסומ ,תורפסה יכרדב ,"םילהת יקרפ" ,סוארטש ל"א
.2
,1971 'א תורפסה ,"תועמשמ לילצל שי םאה" ,יקסבושורה 'ב :יפ לע םיחנומה
.90-60 'מע
.3