נ"ח לש םיריש ינש תארוהל העצה
תימצע הדובע לש ךרדב קילאיב

הפיח ,'ה ינוריע ןוכית ,גרבנטור ימענאובמ
הלולע ,רישה תא ונידימלת םע דחי "םיחתנמ" ונחנא הבש ,הארוהב החיכשה ,תילטנורפה ךרדה
תארוה תעב דחוימב תטלוב הרגשה .םימוכיס ,תובושת תולאש ,רישה תאירק :תינוג-דח תויהל
.םידימלתה לצא ןיינע רסוח לש םייוליג - האצותה .קילאיב נ"ח תריש :ןוגכ תולודג תודיחי

יתאצמו ,תימצע הדובע לש ךרדב קילאיב נ"ח ירישמ םיינש דמלל יתיסינ תונורחאה םינשב
.הז ינויסינב עוצקמל םיתימע ףתשל ינוצרב ,ךכש ןוויכ .דואמ חלצומ היה ןויסינהש
םידימלתה לכ (2 ;תדחוימ תוכרעיהב ךרוצ ןיא (1 :ןלהל תעצומה הדובעה לש היתונורתי
לש תידוסי האירק םילגרתמ םידימלתה (4 ;הבוט תידומיל הריווא התיכב שי (3 ;םיליעפ
וז ךרדב םיטלקנ (הזירח ,השנאה ןוגכ) םיגשומ (5 ;ארקנה תנבהב ליגרת ידכ ךות ,רישה
םיילטנורפה םירועישה לש הרגשה ףצר רבשנ (6 ;ליגר ילטנורפ רועישב רשאמ רתוי בוט
,ביחרהל וא םצמצל ,תולאשה תא תונשל רשפא :תומרה לכל המיאתמ הטישה (7 ;םיליגרה
.תושקהל וא לקהל

הדובעה ךרד
ןתינ) .דחא רועיש ךשמב וב םיקסועו ,תימצעה הדובעל תוליעפה ףד תא םילבקמ םידימלתה
גאוד ,ןיינעתמ ,ךרוצה תעשב רזוע הרומה .('וכו ןכשה םע ץעייתהל ,תוגוזב ,תודיחיב דובעל
.רדסה יפל הדובעה ףדבש תולאשה לע תונעל םישקבתמ םידימלתה .ודבעי םידימלתה לכש
.תיבב תובושתה תא םילשמ ,רועישה ךשמב הדובעה תא םייס אלש דימלת

.םידימלתה לש תימצעה הדובעה לע ססבתמ אוהו ,ילטנורפ רועישכ להנתמ אבה רועישה
יפל .רתוי קצומ סיסב שי םידימלתלש ,ךכב ליגרה ילטנורפה רועישהמ הנוש הז רועיש
.ההובג המרב ,ינרע ,רתויב חלצומ רועיש החיטבמ המידקמה תימצעה הדובעה ,ינויסינ

ביבא ימעפ לע

(הליחת ולוכ רישה תא אורקל שי) ןולאשה
?םילמה שוריפ המ - "ביבא ימעפ" :תרתוכה

.1
:הנעו תיבה תא ארק :ןושאר תיב
.2
(ג) ;םירהה (ב) ;םימשה (א) יבגל הנתשה המ :הנעו תוחתופה םילמה תא קתעה
?םיצעה (ד) ;שרגמה
?תיבב הנורחאה הרושב רזוח הנושארה הרושבש דגיהה ,ךתעדל ,עודמ
דציכ בותכו ,השנאה גשומה תא רבסה .התוא קתעהו הז תיבב השנאה אצמ
?רישה םשל וז השנאה תרשקתמ
.ב"א תויתואב תיבבש הזירחה תא ןמס
.תיבה לש יריבחתה הנבמה ןיבו הזירחה ןיב רשקה תא אצמ
?תיבה לש ןכותה ןיבו הזירחה ןיב רשק שי םאה

:הנעו תיבה תא ארק :ינש תיב
.3
?תוסחייתמ ןה המל - - - - - - םילמב חתפנ תיבה
.הלחתהה קר וזש ,ךכ לע םיעיבצמה ,םיפסונ םייוטיבו םילמ תיבב אצמ
.םתוא קתעה
תיבבש וזל התוא הוושהו (ב"א תויתואב) הז תיבב הזירחה תא ןמס
.ןושארה
?ונכותו תיבה הנבמ ןיבו הזירחה ןיב רשק שי םאה

:הנעו תיבה תא ארק :ישילש תיב
.4
.(תופדרנ םילמ םג) רוא עיפומ ןהבש םילמה תא קתעה
?"תרתע" הלמה שוריפ המ
.ל"נכ הזירחה תא ןמס
?ונכתו תיבה הנבמ ןיבו הזירחה ןיב רשק שי םאה

:הנעו תיבה תא ארק :יעיבר תיב
.5
?רבודה לש ביבאה עיפשמ דציכ
?םימדוקה םיתבב ומצע לא סחייתמ רבודה םאה :קודב
םילמה תא קתעה) ישילשה ,ינשה ,ןושארה תיבב םדא לש ותוחכונ
.(וז תוחכונ תונמסמה
"עבטהו רבודה" וא "עבטהו םדאה" אשונה לש חותיפה ךלהמ תא םכס
.רישב
?רישל וז םויס תרוצ תנתונ המ ?רישה םייתסמ דציכ

תימצעה הדובעה תובקעב ילטנורפה רועישה
:םייללכ םיווק המכ איבא ךא ,רועישה ךלהמ תא טרפא אל

."תרחא חור התיה" ביטומה לש ינבמה ןוגראה תועמשמ רוריבב חתפיי רועישה
ללכב םדאה לא עבטה ןמ :תרחאה חורה לש תוחתפתהה ןוויכב ןיחבהל ןתינ
.טרפב רבודה לאו

תעפש" ,"םימולעה זוזע" ,"םיחתפתמ םיציצ ירוטפ" :םירוענה ביטומ לש הקידב
םירוענה לא ,עבטב תושדחתה לש הנועכ ,ביבאה ןמ - "םישדחה ירוענ" ,"רעונ
.רבודה לש םישדחתמה

טביהה :תימצעה הדובעב םידימלתה וקסע אל ובש ,ףסונ טביהל תוסחייתה
"ביבא ימעפ" םילמה .םעב תרחא חור לש השוחת םג תזמרנ רישב .ימואלה
:טפשמב המולגה תיארקמה היצטונוקה ןכ-ומכ ."חישמ ימעפ" םילמל תורשקתמ
,םולש עימשמ ,רשבמ ילגר םירהה לע וואנ המ" - "ביבאה ילגר תודמוע רהה לע"
יוטיבכ םג ןורחאה תיבה תא שרפל ןתינ ךכ .(7/ב"נ והיעשי) ,"בוט רשבמ
.תימואלה הייחתה לע םינשיה תומולחה תושדחתהל

לש רשקב ילוא ,קילאיב לש םירחא םירישל הז ריש רשקל (יאדכ םגו) רשפא
.ררושמה לש םירחא םיישיא םיריש ל האוושהב רתויב ימיטפוא ריש והז .דוגינ
:ביבאה תחירפמ קתונמ רבודה וב ,"לזלז ול חנצ"ל תוושהל ןיינעמ דחוימב
,תיב תדובע תרגסמב ךרעיהל לוכי הז רושיק) ."...הלתא יעזג לע ידבל יכונאו"
.(ןחבמב הלאשכ ןתניהל וא

עווג ץיקה
הנושה ,יפוריא ויתס ראתמ רישהש םידימלתל ריבסהל יאדכ םידימלתה תדובעל המדקהכ
הפוריאב .םימשגה אוב םע ץיקה ינוברחמ רורחש שי ויתסב ונלצא .ונצראב ויתסה ןמ ירמגל
.םיטהול םינווגב םיעבצנ םיצעה ילעו ,בצע לש הריווא תררוש -

.(הליחת ולוכ רישה תא אורקל שי) - ןולאשה
.1
ןיפיקעב ,עבצ תוראתמה םילמ - ןירשימב) ?רישב םיעיפומ םיעבצ וליא
.(עבצ ונתעדותב תורצויש תונומת -
.םתוא קתעה ,ףוס םיעיבמש םייוטיבו םילמ רישב שי
_____________________:לש ףוס ראתמ רישה
?תרצונ איה דציכ ?רישב הריוואה יהמ
םילמה תא קתעה) ישילשה תיבב ,ינשה תיבב ,ןושארה תיבב ףונב םדאה
.(רישב "ףונב םדאה" אשונ חתפתמ דציכ בותכו ,םדא תוראתמה
םדאה" אשונל תורשקתמ ןה דציכ בותכו ןתוא קתעה :רישב תושנאהה
."ףונב
?ישילשה תיבב ,ינשה תיבב ,ןושארה תיבב רבודה ןנובתמ המב
?םירבדה רדסמ קיסהל ןתינ המ
תורושה יתשבש וזל רישה לש ןושארה וקלחב הריוואה תא הוושה
?הנתשה המ .תונורחאה

:תימצעה הדובעה תובקעב ילטנורפה רועישה
ךלה תוחתפתה תא םינמסמה ,רישב םיינבמה תונורקעב זכרתהל יאדכ הז רועישב
רבעמה) .םוי-םויה לש תוירורפאה לא יטנמורה בגשה ןמ הדירי :ובש חורה
עבמה תמינו רבודה תדמע לע התעפשהו ,(תיסיסב תיאזורפ הילאירל - עבטהמ
.ולש
.2