ונתריש לעו קילאיב נ"חל רבד רישה לע
1 ןמזה-תב

תירבעה תארוה לע זכרמ חקפמ ,ינרוגה םהרבא ר"ד תאמרבד

,איבנה ,האלה הרז ךחבזמ לעמ שאה תפצר-תא
- םילבנל התשטנו
םריס תופשלו םילצ הילע תולצל ,םהל יהת
,םדי-ףכ םחהלו
תיצהל ומל יהיו ,הרז ךבבלמ ץוצינה-תאו
םהיפב רשא תרטקה םולג
,םמפש תחת בנגכ ברואה ,ןודזה קוחש לע ריאהלו
.םהיניעב רשא הידצה-לעו
םיאב םה הנה ,םילבנה ,םיכלוה םה הנה
,םנושל-לע םתדמל רשא הלפתהו
םשפנו - ךתוקת םיוקמו ךבואכמ-תא םיבאוכ
;ואשי ךחבזמ תוסירה-לא
,ותלפמ לגב וטטחו סרהה-לא ןכ-ירחא וטעו
,תוצפונמה וינבא-תא וצלחו
,םנג רדגבו םתיב תפצרב ןתוא ועקשו
;ןומיקי םירבק-לע תובצמו
- ףורשה ךבבל-תא ןתתכמב ואצמי-יכו
.ותוא וכילשי םהיבלכל

- ןולק לגרב טעב ,ךחבזמב אופא טעב
.רערעתי ונשעו ושא-לעו
שיבכעה ירוק-תא תחא די יחמב תיחמו
ךבבלב רונכ ימינל וחתמנ רשא
,העושי ןוזחו היחת ריש םהמ ךל גראתו
- םינזא תימרתו אוש אשמ

םלועה ללחב םירחצו םיעורק ועתו ,חורל םתירזו
,ץיק תירחאב חצ םויב
,והער-תא רוקו ויחא-תא ףסכ טוח אצמי אל רשא
;ודבאי ןושארה רירגסה םויבו
קפד ברמ רבשנ רשא ,לזרבה שיטפ ,ךשיטפו
,ליעוה-ילבל ןבא תובל-לע
,רדעמל ותוא תותכו רבש ינפ-לע רבש רבשת
.רבק ונל תירכו
בק ותוא - ךיפב םיהלא םעז םישי רשאו
;ךתפש דרחת-לאו
- תומה אוה אוה יהיו ,תומכ רמ ךרבד יהיו
.העדנו ונעמשנ
,םיכשחמ ונופש ,ונתסכ הלילה תעפש ,האר
;הששגנ םירועכו
,לפנ-המ עדוי ןיאו וניניב רבד לפנ
,דיגמ ןיאו האור ןיאו
- העקש םאו שמשה ונל החרז חרז-םא
.םימלועל העקש םאו
והתה ביבסמ ארונו ביבסמ והתה לודגו
;טלפמ ספאו
- ללפתנ-יכו ךשחב עושנ-יכו
?עמשת ימ ןזא
- ללקנ הירזכא םיהלא תללק םאו
?לוחת ימ שאר-לע
- ץפקנ םעז ףרגאו ןש קרחנ יכו
?תחני ימ דקדק-לע
,חורה אשי ,והתה עלבי םלכ תא

;ודבאי ודבאי רשאכו
- ןיא ךרדו ,די תלזאו ,דוע ןעשמ ןיאו
;םישירחמ םימשהו
- ואטח לואש ,ונל ואטח המ םה םיעדוי
.םנוע ואשי הממדבו
,תירחאה איבנ ,ךיפ-תא התא אופא חתפ
!רמא - רבד ךמע-שי םאו
- תומה אוה אוה יהיו ,תומכ רמ יהיו
!רמא
,ונפתכ-לע בכור וכאלמו - תומ ארינ המל
;וגתמ וניתפשבו
םיקחשמ תולהצמבו ,םיתפש-לע היחת תעורתבו
.הדדנ רבק-ילא
ד"סרת לולא ,יזורמ

יוטיבה תונשדו ,תויארקמ-ומכה תולובקתהו םילמה רחבמ ,םעזה תמינו יאובנה ןוטה ףרח
גוסב קילאיב לש םיידוחייה יוטיבה-ינממס - שגרה לש ועבמ תורישיו ,ןויערה תא שיחממה
.תאש רתיב ,םויה ילואו ,םויה םג יילא רבדמ ןיידע "רבד" רישה - םיריש לש הז

ןמ המכ ,הווקמ ינא ךכ ,הנילעת וכותמש ,רישב ןויע עיצהל ,םיאבה יירבדב ,שקבמ ינא
הדימ (ד"סרת לולא :םשרנ וילושב) האמה תישארב בתכנש ,הז רישל ,יתעדל ,תונקמש תולוגסה
תויחל ונילע רזגנ ,וננוסאל וא ונרשואלש ,וז האמ לש הפוס תארקל םג תוילאוטקא לש הבר
היסורב הנושארה לשכה-תכפהמ עקר לע בתכנ ,בנישיק-תוערפ ינפלו ירחא אב רישהש ןיב .הב
- תונויצה שמש תעיקש עקר לע וא ,השדח החירזל םיפצמ םידוהי ופחסנ הילא םגש ,(1905)
,אוה הנש האמכ רחא ל םג ארוקה לא רבדל רישה לש ורשוכ - (ד"סרת זומתב) לצרה לש ותומ
.וב דמועש ימב לזלזל ןיאש ןחבמ ,המודמכ

ותא ץעייתהשכ .ר ב ד םשה תא דואמ בישחה ומצע קילאיבש ,קפס ןיא .םשה ןיינעב חתפא
דסייל דמעש לארשי-ץרא ילעופ ןותיעל ןוכסי םש המ ,רפס שיא ומצעב ,ןוסלנצכ לרב ותעשב
םשה תא קילאיב עיצה - ?רחא םש וא ,לשמל ,"דבוע םע" םשה םא ,םירשעה תונש עצמאב ותוא
אלו "וישכע" אל ,"תועידי" אלו "תושדח" אל ,"רחמה" אלו "םויה" אל .רבד :ומצע הזה
!רבד קר ,"םייחה" אל ףאו ,"דיתעה"

הכפהמ ללוחלו השדח הרושב איבהל הנווכתהש ,םימי םתוא לש םילעופה-תעונת ,הרואכל
.ר ב ד ,הזה הרואכל ימתסהו רזומה םשה תא לולשל התייה הכירצ םייחה ימוחת לכב יתבר
לש ובצמ תא רתויב הלענה הרוצב אטבל ליכשהש ,םדא קילאיבב הארש ,ןוסלנצכ לרב לבא
,יהשלכ הגלפמ וא יתרבח דמעמ םשב ללכ רבדיש ילבמ תאזו ,הקוצמבו תולדב יורשה םדאה
.היהו םק ,"רבד" ןותיע רמולכ ,רבדהו .העצהה תא לביק

םילוגלג המו ונלש םילעופה-תעונתל םייתניב הרק המ ןאכ ןוחבל התע ונניינעמ הז ןיא
ןיינע שיו שי ,תאז תמועל .רחא רבד וא אוה רבד םא ,םויה דעו זאמ "רבד" ןותיעה לע ורבע
תופוכת הב םישמתשמ ונתאמ םיברש ,רבד ,וז הנטק הביתב הב םולג ,תאז לכב ,המ ןוחבל
ילבמ ,םירמוח-םירמוח ,םילמ ראש חורל םוי-םוי םירוז ונאש ךרדכ ,הרתי הבשחמ אלל
ימיב ,םלועל ואבש העשב ,ןהירבחמ יניעב ,הלא םילמ ויה המ תעדה לע ללכ תולעהל
.ןתרובג

,רמאמ ,רוביד :ןוגכ ,הזה םשב םינופצה םימעטהמ המכל זמר ,ילוא ,אצמנ ןולימב ןייענ םא
הצעו" - 18 ח"י והימריב רמאנ - "ןהכמ הרות דבאת אל יכ" .סוגול ,ןוזח ,אשמ :םג ךא .הלמ
האורש ,רבוד לש ויפב וירבד תא םישל קילאיב לש וז ותשלוח לעו ."איבנמ רבדו םכחמ
.רובידה תא ןאכ ביחרהל ךרוצ ןיא ,איבנ ומצע

ירפסמ ,"ןויזיחה" םגו "ןנחוי רפס" םג ררושמל ושמיש הארשה-רוקמכ םא םנמא תעדל ןיא
אוה יכ ,ריהצהש ,"ןנחוי רפס" ותואב רפוסמ ליבטמה ןנחוי לע ,םוקמ לכמ .השדחה תירבה
.ךרד ונפ :רבדמב ארוק לוק אלא איבנ ונניא ומצע

תא היה רבדהו ,רבדה היה תישארב" :םיאבה םיקוספב ,רוכזכ ,תחתפנ "ןנחויל רשא הרושבה"
,ודי-לע ויהנ םישעמה לכ ,םיהולאה תא שארמ היה אוה ,םיהולא היה רבדה אוהו ,םיהולאה
ךשוחהו ךשוחב חרוז אוהו .םדאה רוא םה םייחהו םייח אצמנ וב .וידעלבמ השענ רבד ןיאו
."ונליכי אל

םיברחנו םיארבנ רובידב - רישהו םלועה


םירבדה תרשע וא רבידה וא רובידה יכ תולגל ידכ ,השדחה תירבל תכל קיחרהל ךרוצ ןיא
הדוחיי םתועצמאבו דמוע םלועה םהילעו ,םירפסה-רפסב םיחוור תורבידה תרשע וא
הבר הכ תוסיחדב םירכזנה תודוסיה ןמ המכ לבא .הז םלועב תודהיה לש התוינושארו
סחייתאו ,"רבד" רישב םג ,דואמ םימיוסמ םיבולישב ,םייוצמ ןנחוי לש תאזה הרושבל החיתפב
םגש יפכ ,השמיש ,ןכ רמול ןתינ םא ,תאזה "תיננחוי"ה החיתפה :ןכ לע רתי .ךשמהב םהילא
,רומאכ ,ךכל םגו .םיקסוע ונא ובש רישה לע תוידורפ בתכש ,עודי ררושמ ,ךשמהב הארנ
.עיגא

,רמאנ ירהש .םלועה ארבנ - רבידה-רובידה-רבדה תועצמאב יכ ,רוכזל בושח ,םוקמ לכמ
- םלועב ארבנש המ לכ .השענו רביד .קלחו דח ."רוא-יהיו רוא יהי םיהולא רמאיו" ,לשמל
םלוע לע הילכ וילע רזגית ,הלילח ,םא םגש ,ילוא ,ןאכמו .ארבנ יהולאה רובידה תועצמאב
,איבנל ול רשפא יא ,רבדב תרחא וא וז ךרדב ,ברועמ היהי - רבדה ןיעמ ,והשלכ רוביד - הז
.לוכ-הלכמ חוכ םג לוכ-ארובו תוביסה-תביס אוהש רובידל סחייל אלש ,םירבדה-שיאל ,ררושמל
ןויזח - התוא םתוחה "ןויזיחה" לא םג ,השדחה תירבה לא סחייתנו דוע ףיסונ םאו
זא יכ ,םלוע-יאבל התוא רשבל ידכ ןנחויל ושי רסמש ,הספילקופאה ונייהד ,םימיה-תירחא
לוקהו םיחתפנה םימשה קר אל :תניינעמ ךרדב וכליו ורהבתי ונינפלש רישב םיפסונ םיקלח
,"רבד"ב שחרתמש המל רומג ךופיהב הליחת הלא לכ - הרקי רשא תא תוארהל החטבההו עמשנה
לעמ שא האלמיו תרטקמה תא ךאלמה חקיו" :םתועמשמ ךופיהב ולגתי תרטקמהו חבזמה םג אלא
ץוצינה תאו שאה-תפצר תא תורזל איבנה שקבתמ ובש ,ונרישב ומכ אלו .(5 ,'ח) "...חבזמה
."םהיפב רשא תרוטקה םולג/תיצהל ומל יהיו" - ובלבש יהולאה

רמה ר ב ד ה אוה אוה - םימיה תירחא ןויזחב םיטרפ אלא םניא ,רמול ןתינ ,הלא לכ ךא
.ומצע תוומה אוה ,תוומכ

אוה רבודה - "תיננחוי"ה םימיה תירחא תאובנל דוגינב - ובש ,ונינפלש רישבש ,הביסה וז
,בצמה .ותמישמ תא עצבל ,ררושמה לע ,"רבדה לעב" לע השקי הכ ןכלו ,חלוש-אלל-חילש
וילע לטומ ותואש ,הלכמה ,ילרוגה רובידה ינפמ המיאה אוה ,הז רישב איבנה עלקיי וילאש
.ווהתהש תוביסנה לגרל ,ונוסאל ,עימשהל

רבד שממתהל ךירצש יפכ ,שממתי ןכא אוהו ,הלילח ,רבדה תא רבודה עימשי םא :המלידהו
אל םאו ,דחאכ רבודה לשו םינעמנה לש - תוומה ,ןויליכה רשאמ תוחפ אל הז אהי ,תמא איבנ
לש בזוכ ןוזחו הייחת לש אווש-אשמ ,תאז תחת ,עימשיו ותוחילשל שחכתי םא וא ,עימשי
אל אוהו ריש היהי אל ורבד .רבד הז אהי אל זא יכ ,להקה ידי-לע עבתנ אוהש יפכ ,העושת
."ררושמ" ראותל יואר היהי

רשאו" :רמוא קילאיבו ."םייח אצמנ (רבדב) וב" :רמאנ ןנחוי רפסב - רבדה דיב תוומהו םייחה
אוהו ."העדנו ונעמשנ - תוומה אוה יהיו ,תוומכ רמ ךרבד יהיו (---) ךיפב םיהולא םעז םישי
שי םאו / ,תירחאה איבנ ,ךיפ תא התא אופא חתפ" :םויסה תארקל םג הלא וירבד לע רזוח
ןנחוי ירבד ךרד לע "!רומא - תוומה אוה אוה יהיו ,תוומכ רמ יהיו / !רומא - רבד ךמע
םייחה רוקמ ,םלועה ארוב םיהולא ךא ."םיהולא היה רבדה אוהו םיהולאה-תא היה רבדהו"
."תוומ"ל ףדרנ התע ךפוה רשא ,רבדה ,ילכה קר רתונו ,קילאיב לצא קלתסמ ,רבדה תועצמאב
תויועמשמה לכ תא רבדל סחייל ןתינו ,ררושמה-איבנה ידיב דקפומ ,רבדה ,הזה םויאה ילכהו
.תורחא דועו ,ליעל ורכזנש

ךכ לע רוזחל ךרוצ היה אל זא יכ ,רבדה תעמשהל תילרוג הכ תובישח תסחוימ התייה אלמלא
."תוומה אוה אוה יהיו" :רוביד ידכ ךותו ,"תוומכ רמ" ,יומידה ךרד לע ,הליחת :רישב םיימעפ
םויסב ירה "םיהולא היה רבדה" ןנחוי לצא םא יכ .אל ללכו ללכ ,לק ונניא הזה דגיהה
ינשה תיבב םנמא שי .ללכ חכונ םיהולא ןיא ,רמאנש יפכ ,קילאיב לש "רבד" רישה
לש ,איבנה לש ומעז והז לבא ,"ךיפב םיהולא םעז םישי רשאו" .לובכ ףוריצכ "םיהולא-םעז"
תועצמאב םיריואמ הללקה םגו םעזה םג ."ללקנ הירזכא םיהולא תללק םא"כ והומכ .ררושמה
םעזל יא ול ,יאוולל ,הרופטמל ןאכ ךפה אוה .ונניא ומצע םיהולאו ,"םיהולא" ראותה
,םישירחמ - םויסה תארקל רמאנש יפכ ,םימשהו .םימחרל אל ,דסחל אל ,הכרבל אל ,הללקלו
.םתמשאב םיריכמכ

חלוש אלל חילש - ינוליחה ררושמה

תועמשמ ןיידע שפחמש ,ונימי-ןב ררחושמה םדאה תא גציימה ,וצרת םא ,ינוליחה ררושמה
חילשכ ,רומאכ ,ומצע שח - םירחאל התוא ליחנהל הצורו ותשוחתו ותניב חוכמ ישונאה בצמל
לעב רבדה דקפומ ודיבש ,שח אוה .ונימי-תב תורפסל רז ונניאש יגרט בצמ :חלוש אלל
ילרוג שומיש וב תושעל לוכי אוהו ,םלועמ םדאה עדי רשא לכמ רתויב הברה המצעה
ןיאו ,הנוילעה תושרה אוה-אוה .יהשלכ הנוילע תושר םע ץעוויהל לכויש ילבמ ךיפה-יתלב
אוהש הדוה ,והימ והולאששכ .ליבטמה ןנחוי םע האוושהה ונניינעל ךכ לכ הבושח ןכל .ותלב
םע .אל :ןעיו ?התא איבנה .והילא ינניא ,בישה ,אל .והולאש ?והילא התאה .חישמה ונניא
רישב ראותמה בצמל האוושהב טעמ ונניא הזו ,רשבמ דע אוהש ומצע לע דיעמ אוה ,תאז
.ונינפלש

איבנ" לא ךכ רחא ,"איבנ"ל ,הליחת ,הנופה רבוד) ןהב הסכתמ אוהש תוינושלה תוכסמל דעבמ
אוה הווצמהש תעדה לע תולעהל ןיא ירהש ,ומצע לא הנופה ררושמה אלא הז ןיא ("תירחאה
,תויהל ומצע ררושמה לע ,לא רדעיהב .ומצע םויק תא ,רישה ךשמהב ,שיחכמה לאה ותוא
ףילחת ,לוכיבכ ,תויהל וילע הזכש תרותב .רישה לעב אוהש ןוויכ ,רבדה לעב ,רומאכ
דיגמ ןיאו האור ןיאו עדוי ןיא יכ ,םיילרוגה וירבד לע תוירחאה לכב תאשל .םיהולאל
.ודבלמ

,אשמ ,רבד וב אהיש ,ריש לכמ ,רישה ןמ ןאכ עבות קילאיב יכ ,רמול רשאמ רתוי הברה הז
חרכהה ךותמ דלונש ריש אוה הז חור-ךלה יפל תמא-ריש יכ .אוה תמא-ריש םא ,סוגול ,הרושב
,ויתוקפסמ םדא לואגל ,םלוע אורבל חוכה ןמ וב ןיא םאש ;רתויב השק םג ולו ,רבד עימשהל
אלו הזמ אל וב ןיא םאו .םלוע ,הלילח ,בירחהל ידכ המצע וב שי ירה הכשחה תא ול ריאהל
.םלועל אב אלש ול בטומ - הזמ

קלח ,השעמל ,תלסופ איה .הריש יבגל יידמל הרימחמו תינוציק איה ,המצעלשכ ,וז הסיפת םג
םיחתנמו םידמלמ ונחנאש המ תוברל ,"הריש" תרתוכה תחת ונלצא התע בתכנה לכמ דואמ רכינ
םילעמ םניאש םידגיה ;םיתעל ,תולפת תויומכחתה ןיעמ :ונידימלת ינפל םיגיצמו הרישכ
אל .שפנ הווש ךתוא םיריאשמ ןושארה - העתפהה קרב רחאלש ,הלאמ .םידירומ םניאו
.וישכעו ןאכ לש תוילאיווירט "תויווח" .תוומה-רמ אלו םהב םייח-תוקיתמ

ונחנאש תומרונה לע ,תורפסכ םילבקמ ונאש הממ רכינ קלח איה רתויב השק הירוגטק
ואוביש "םיררושמ"ב ,וישרויב ,ובש יאובנה שוחב ,הפצ קילאיב .חפטל ,וניתונוועב ,םיעייסמ
תישארב רבכ ,ונתוא ריהזהו םהלש רוביצה יסחי ישנאבו םהישרפמבו םהירקוחב ,ויתובקעב
ינפמ ןנוגתהלו םמוקתהל וצרי הנוש תיטאופ הסיפת ילעבש אופא אלפיי אל .םהינפמ ,האמה
אל .רישה לש יאוולה רסמ קר והז ,רומאכ ,ךא ,יירבד ךשמהב דומעא ךכ לעו ,תאזכ הסיפת
הדיריהמ קלח ןה ,לוכה תולככ רחאל ,הפוליסו הרישה תונוונתה ירהש ,ירקיעה רסמה
.רודה לש תיללכה

םדאה לש ובצמ לע

אובתש הל רשפא יא ,ירישה דגיהה דיקפת לע ,הרישה תוהמ לע תאזה תינוציקה הסיפתה םצע
הבש ,הנימב תדחוימ םייניב תפוקתבו ררושממ רתוי הברה אוהש םדא ידי לע אלא םלועל
ןיינועמה ,והשלכ ןוילע חוכ לש ותואיצמב ומויק דמתהבו םלוע-ירדסב ןוחטיבה רערעתמ
.תוומל וא םייחל :ףכה לע לטומ לוכה הבש ,ונתפוקתכ הפוקת .רבשמ תעשב ברעתהל לגוסמהו
רואה ינפל ,השדח הפוקת ףס לע התע ונא םידמוע םאה .םיצקה לכ ץקל וא השדח הלחתהל
תויחל לוכי וניא םדא ?ץקה ינפל ,הלילח ,וא ,תורואמ יוקיל לש םייניב-תפוקתב וא ,לודגה
.יהשלכ הרושבלו תולגתהל הווקת אלל ,תויכשמהב ןוחטיב לוטנ ,תועמשמ-רסח םלועב
:יכ איבנ אוהש ררושמל ,האורל ,ןיעה-דחל רורב דחא רבד

,לפנ-המ עדוי ןיאו וניניב רבד לפנ
,דיגמ ןיאו האור ןיאו
- העקש םאו שמשה ונל החרז חורז-םא
.םימלועל העקש םאו

תויהל לוכיש וקל התע ונא םיבורק םעפ יאמ רתוי .םושלש-לומתכ וניא ,ונמלוע ,םלועה ןה
םיבר םינמיסהו תושוחתה .יפוס ןויליכל ,הלילח ,וא ,רחא םלועל ,רחא ןדיעל השדח החיתפ
תלחותו ,ךלוהו םצעתמ עדיה ,םוקיה תודוסב עגונ םדאה - תושיערמ תוילגת ,דחא דצמ :םה
םויקה לע תומייאמו הזמ-יא תוצרופש אפרמ-תוכושח תולחמ :ינש דצמ .תכראתמ םייחה
המדאו ,תויניערג תולקתו תיניערג המיא .ןברוח תנכסו תונופטשו בער ,תרוצב .ישונאה
תכלוה ,תיטפילקופא רתויו רתוי תישענ םדאה לש ותביבס .וניתחת תדעור ,היפ תרעופה
ןגמה תבכש .תחשומ עבטה .תמייאמו תנכוסמל תאזה הטנלפה תא תכפוהו וניניעל תברחנו
תואנקו האנק ,שפוחהו תוחיתפהו המדקה דצב :תושונאבו .תצרפנ ונמלוע ריווא תא תפפואה
ךירצ ןיאו .דימשהלו דבאל קוביד יזוחא םינומהו ,שאב םילוע םירפסו םייניבה ימי רוחשו
ןאכמו ,ןוזחו הייחת ריש ןאכמ :םיחמש םירבדה ןיא ,הנטקה וז ונתניפב ,ונלצא םגש ,רמול
:ןכ לעו .ונפתכ לע בכור תוומ לש וכאלמ

,םיכשחמ ונופש ,ונתסכ הלילה תעפש ,האר
;הששגנ םירועכו
,לפנ-המ עדוי ןיאו וניניב רבד לפנ
דיגמ ןיאו האור ןיאן
(. . . .)
והתה ביבסמ ארונו ביבסמ והתה לודגו
;טלפמ ספאו

אמש .דרח :האורש ,התאו .דיגמ ןיאו האור ךדבלמ ןיא .תבותכ ןיא .והשמ עריא .ר ב ד לפנ
.םישירחמ םימשה ןה ?יהולא םעז .תוומה אוה אוה ,ודוסיב יהולאה םעזהש ,רובידה םצע
אל י נ א ו /ביתנ םכב לאלו לא םכב שי םא/!יילע םימחר ושקב ,םימש" :חסונב אל וליפא
.ןיא ביתנ םגו ,תולגתה ןיא ,"םישירחמ םימשהו" :אלא ,"ויתאצמ

,ראשה ןיב ,רמוא (ט"משת ,ןקוש) 1985-1988 םיריש ורפסב ,הדש סחנפ וננמז-ןב ררושמ
"החולדו הלוחכ תיכוכז"כ םיארנה םימשה לע תינימשה המוקב ורדח ןולחמ הפוצ אוהש העשב
םימשה לא הנופ ינא" - "םיסייטה שיבכ ינוכישו הווקתה תנוכש ,םלש רפכו והילא די" לעמ
ךא רבד םירמוא םניא םימשה / .הזה רבדכ יל ושעת אנ לא / ,לא :םהינפל החוטש יתשקבו
תונשל / ונל אל .םירבדה םימושר וילע ןויליגה קר ונא ,םדא-ןב / םתבושת תא עמוש ינא
תורצחה תחאמ הלוע רומח תריענ לוק / ךל עמשי ילוא ךיהולא לא ארק (. .) בותכה ןמ
האור ,הזוח ררושמ ,וננמז ןב ררושמ ךכ ."הדוב יניאו ץצולתמ יניא / אל .םלש רפכב
םינורחאה ,םדא ינבכ םינושארה םא :רמול ןתינ תאז לע .(27 'מע ,םש) תולוק עמוש ,תוארמ
,ןדיבא ,יחימע ,ךזמ לידבהל ,קילאיב לש לודג ץירעמ אוהש ררושמב רבודמו .םירומחכ
.ןשוימ ררושמ וב םיאורש

אל ,םלועב םדאה לש תימויקה הלאשה לע תיהולאה הבושתה תיצמתמ רומחה תריענב םא
ינויצה הייחתה לעפמ לכ תא םכיס ,לוכיבכ ,קילאיב יכ ,רחא םוקמב עבקש ,הדש לע אלפיי
תעורת דגנכ ,ןכלו .םיימואל םיריש דוע בתכ אל ,ץראב ,ןאכש םושמ "תינוכמה" ולש ןומזפב
ךכ .טהל לש וריע יפלכ רומחה תריענ תא הדש סחנפ דימעה ,יאקילאיבה רישב רפושה-רפוצה
ויארוקל הווחמכ ,בתכ ,ןג-תמרב ,וימי בורעבש ,קילאיב ותוא תא הדש "ןיבה"
,תודליה לא ,דוסיה תויווח לא הרזח שי הבש ,"הדירפ" תשגרנה הרישה תא ,םיילארשי-ץראה
םג ךא ,הלודגה ריעל האיציהו ונממ הדירפהו ,ןנאשה רפכה לא ,דובאה ןדעה ןג לא
ןחמ דוע ןכש יכ / ,הירחא יבל תפייו ,ייניעב הירקה בטיתו" :שוריפב ,המע תוסייפתהה
,חספ הדש .ויריש תנבה לש - "ןג תמר" םע םג ררושמה תוסייפתה ."הילע ורקי ויזמו רקובה
לע ספתנ םדא ןיא ."תונומזפו םירומזמ" :ןכשה רודמל ךרדה ול הצאו "הדירפ" לע ,המ םושמ
.ותולגתה

"רבדה"ו הידורפה - "לוגלג" המאופה

ןורימ ןד חיכומש יפכ ,קילאיב רודב ,ולש וימיב רבכ ויה קילאיב יריש לע תוידורפ יבתוכ
ברקמ וליפאו ,"קילאיב יסרפ" לש רודב קר אלו ("םדעומב םידדוב" ורפסב)
תותובעמ ררחתשהל הדיחיה ךרדה יכ .ויריש לע תוידורפ ירבחמ ויה וידימלת-ויצירעמ
,לשמל ,ריעצה יקסנולש תאו .ול םכחתהלו ותביתכ ןונגסב רזאתהל התייה לודגה קילאיב
תומאופ יתש סניכ ובש ,וירוכיב-רפסל ארקש דע ותעד הררקתנ אלו ,"רבד" רישה דואמ דירטה
."יווד" :רבד לש ולילצמ וב שיש םשב אלא "רבד" שרופמה םשב אל םנמא ,תוינרמוי תויטמרד
טינרבק ידימ תירבעה הרישה שוביכ ןוזח תא ראתמ אוה הבש ,המאופה בלב ,הז רפסבו
הריכזמש ,הקיתע הליגמ ארוק אוה ,(ןמחנ םייח - נ"ח לש תויתוא ךופיה) חנ הרישה תניפס
:והשמ ונל

יווד םיהולא םלצב םדאה תא םיהולא אביו ,םיהולאה תא היה יוודהו יוודה היה תישארב"
תישארב" :ונינזואב םידהדהמש ,השדחה תירבהמ םה ןנחוי יקוספ םג אלה .'וגו "ותוא ארב
שומיש השע קילאיב םגש ,ךכב זומרל יקסנולש הצורה "...םיהולאה תא היה רבדהו ,רבדה היה
?הלא םיקוספב םכחותמ

םג דה ונא םיעמוש ,יווד ,ומצע הז רפסב תסנוכמש ,"תערצ" ,ולש תרחא המאופב ,םוקמ לכמ
קחשמ חכונ קפאתהל לוכי ונניא יקסנולש ."לפנ המ עדוי ןיאו וניניב רבד לפנ" קוספל
תונבל ,תושודק תורפל השדחה תורפסה תובא תא המדמ אוהש רחאלו .יאקילאיבה םילמה
,דבכנ ,ילירטס ,רוהט אוה ןבל וליאו ,תושדח םיכרד ץרופ ,ריעצ ,הפי אוה רוחש ולצא)
רבד אלה" :םש זרכומ .םישקתמ וללהו ,תודשב םיללג ,ונילע אל ,תוליטמ הלא תורפו - (שישק
ןכא"ב בוש רמגנ עטקהו ,'וגו "לופיי ןעמל לילכ למג םרט םאו / ,אוה רבד םנמא - / אוה
.הצוחנה הרושבה תא עימשה אל .בזכא ,הדבתנ - קילאיבל אוה זמרה - "ןהכה"ו ."אוה רבד
רחאה והשימהש רמול ךירצ ןיאו ,לופנה ןוזחה תא ,רבדה תא אשייש ,רחא והשימ ץוחנ ןכל
.תרחאה הרישה-תריס גיהנמ ,ומצע ריעצה יקסנולש אוה ,"בויא" ,הנוכמה ,הזה

ילעב תא קילאיב רסיי ,ד"סרת לולאב בתכנש ,"רבד"ב יכ שחש ריעצה יקסנולש םהרבא
,הזה החכותה רישל "ןענמנ"כ ,היה לוכי אל ,הנש םירשע רובעכ םג אובל םידיתעה תוידורפה
ומצע אוהש םג המ ,(ד"פרת) יווד וירוכיב רפס תא םסרפש רחאל םג םויה רדסל רובעל
,ה"פרת תנשב .הבר הכ תוצרחנב קילאיב עבקש וזל תדגונמו תרחא הקיטאופ חתפל שקיב
המאופה תא - יווד רפסה לש תומאופה יתשל ךשמה רביחו אופא ףיסוה ,סיראפב ותבשב
םיעירכמ תודוסי חנעפל ילבמ ןיידע ,האולמב המסרפתה הנורחאל קרש ,"לוגלג" תיטמרדה
,םילעופ תיירפס) 'ב ,יקסנולש רפסב ,ררושמה לש ונובזע ךותמ ,טיבש יזוע ידי-לע ,הב
.(ו"לשת) ילש טרוטקודה תדובעב רבכ הנודנ ךא ,(ח"משת

"רבד"ל תצרחנו הלודג הבושת ,הארנכ ;"לודג רבד" ,ותעשב ,הב האר ומצע יקסנולש
,ךכ :תאזה המאופה ןיינבל םינבא ושמיש ירוקמה רישה ךותמ םינוש תודוסיש ,יאקילאיבה
לעב ,תירחאה איבנ ."תישארבב :רמוגו תירחאב :ליחתמ" תושחרתהה ןמזש ,עבוק אוה ,לשמל
דעו הנושארה תישארבמ םלועב םדאה בצמ תא םכיס :ולש תא אופא השע ,קילאיב ,רבדה
"רבד" רוביח דעומל זמר - ולוכו שיר-וית לולא דע - ישישה ףלאה לש הכובמה תפוקת
םיחוור םיגשומ ,"תרחא תישארב" ,"השדח תישארב" ,שדח ןדיע חותפל ךירצ יקסנולש .(ד"סרת)
ותריציב דואמ תחוור ןכ םגש הבית - שדח יתישארב "יהיו" עימשהל םג ךירצ אוה .ותרישב
.ארובה םיהולאה רבד ,"רבד" לש לוגלג אלא הנניאו תמדקומה

:ח"פרת תנשב (תסנכב) יקסנולש םסרפש ,המאופהמ עטקל המדקהב תולגל ןתינ דחוימ ןיינע
ךא ."םלועל היופצ הילכ" ."םיאבנתמה ואבינ רשאכ תאפוקו תכלוה שמשה ,םימיה תירחאב"
ףילחת ,"למשח לש המח" וילע תולתל לדגמ םינוב ןאכ :"רבד"בש םימיה-ץק ןויזחל דוגינב
ןיינעב רבד יקוספל "תוסחייתה" םג ,ראשה ןיב ,שי תיטמרדה המאופה יעטק ןיב ןכא .שמשל
ירישה רבודה רמוא ךכ ."ותוא וכילשי םהיבלכל/ףורשה ךבבל-תא םתתכמב ואצמי יכו" :בלה
,הריציב תויאקסנולשה תויומדה תחא ,"ןויקומ"ל הליע םישמשמ הלא םיקוספו ,יאקילאיבה
ןילוקמה לא םיהולא בכר ובש ,םיצלה ןיינמל םררת 'ה תנשב ,דחא לולא רקוב לע רפסל
ףא זא רחייו / .ףדועו / הפיא ולקשמ ,חתנ אצמיו" :תובבל השעמל רשב ול תונקל (זילטיא)
לודג ורועיש / :שיאה-בבלל / הפירט לוספ חתנה / - ששיטע - ע / :ורוזיו - םיהולא
/ - הפירש ירמוח םג / ...םגו / !םח המ / םד וב שיו / ,ףדונ ונממ שא חירו / ,לופכמ
לא / תלוספה רשב / תא לכ-ארוב ,ךלשיו // .םט הר הט-הרט / !םתו / הפירט לוספ חתנה
הזו / !אוה ילש / :חבנ הז / ,םיבלכ םיינש ןיב / ברק-וד זא עלגתה / !בה-בה / .םיבלכה
,ח"משת םילעופ תיירפס ,'ב יקסנולש רפס "לוגלג" ,יקסנולש 'א) "!יבנז ייח ,ילש / :ותמועל
שדוחה לש זמורמ רוכזא ךות ,תונציל-השעמ ,םיכשמנו םיכשמנ םירבדה ,(99-98 'מע ,1987
,"םילבנ"ה יפלכ תיאקילאיבה החכותה תגעלה ךותו "רבד" רישה רבחתה םהבש הנשהו
,ונברוחל םהיניע םיאשונ ךא ,וריש תא םיכישממו ובאכ תא םה םיבאוכ יכ םינפ םידימעמש
.םיבלכל ובל - לוכמ ול רקיה תכלשה ךות ,ונממ תונביהל ידכ

ירפסב יתדמע וילעש ,קילאיב-יקסנולש ךשמתמהו יומסה גולאידב םיגלפומ םיאיקב קר םנמא
יקוספ לש ץבשתה השעמב ןיחבהל םילגוסמ (1985 ,םע-רוא) קילאיב תותובעב יקסנולש
יכ אוה הז רשקהב ןייצל יתשקיבש המ ךא ,יאקסנולשה "לוגלג"ב םיתוועמה יאקילאיבה "רבד"
תותובעמ תוררחתשה אלל ולשמ יאמצע ריש רבד חותיפל עיגהל היה לוכי אל יקסנולש
םגו ,התומלשב םלועמ םסרפ אל התואש ,הלוכ תיטמרדה המאופה תמלשה ידכ ךות קר ,קילאיב
הריש םג םהיניבש ,םיעטק-םיעטק "לוגלג"מ קיפהל היה לוכי אוה - םסרפל ךרוצ ול היה אל
,םירחא םיעטק דועב ,תונוש תומבב םתוא םסרפלו ,תמחנמו הפי תיצולח תילארשיצרא
.דרפנב ומסרופ - הידורפה קשנב שומיש ךות ,קילאיב םע תיתורפסה המחלמל םיעגונה

הכונח גח גחוי םש רשא םוקמה לא ךרדב" :אוה "ךרדב" המאופה יעטק לש םניינע ,לשמל ,ךכ
המאופב לבא .םימלועל עקשת שמשהו ,תירחאה איבנ" לש ונוזח םשגתיש רחאל תאז ,"המחה
דוע יתוכובנ יכ" :הכובמה םצע לע תונשנו תורזוח תוציקע תוללכומ התומלשב תיטמרדה
"ןיא הל םינפ יכ ומדתו / םתיאר הירוחא תא קר םתאו / ,הכובמה ינפ תא יתוזחב / רתוי
ררושמה בלב רבגתמ - הנולקב תגצומ רגובה ררושמה אוה הגציימש ,הכובמהש רחאל .(6 ,םש)
גרבנירג יבצ ירוא לש הבגשנה וכרדב ך לוה אוה ןיא םנמא .םחנלו רשבל ךרוצה ריעצה
יפל העופה ךר םיזע הלט תוכזב" :םייחבש תוטוזה תא הבוט ןיעב ריאמ אלא ,"ןוזח" עבותה
ינפ הזחא דוע / םשו הפ המק ביהזת דוע / ,לגר ילע הלרעה ןרופיצ תוכזב / ,ומות
רשפאש ,יאקילאיבה שואיי ל הפיקע הבושת יהוז .(10) "םיעגרל הפ ךייחת יכ הניכשה
לש "והוב ינבא"ל ומצע אוה הנפ םרטב ,םירשעה תונשב תיצולחה ותריש תא חתפל יקסנולשל
.םירשעה האמה

ותלודגב תדדצמה ,לוכי-לכ םדאב םיהולא תרמה לש תרחא הסרג םג םש אוצמל ,ןבומכ ,רשפא
,רומאכ ,יהוזו "!יהי" :שדחמ זירכהלו תישארב תבשחמ תולעהל לגוסמש ,םדא ,םדאה לש
.יאקילאיבה שואייל יקסנולש לש תיצולחה הבושתה

,לואשה לא ונפחודו ונפתכ לע בכורה תוומה-ךאלמ ןויזח תא הז ךרוצל רימהל ףא רשפא
ראשו תולוח לע ריע תונבלו הממש ריבדהל ידכ ,למעה לועב ןוצרמ תומתריהב ,ןידה םויבכ
.הבר יכ תיגולונכטה ותלוכי תא םדאה חיכומ םהבש ,םילעפמ

אל תאז ךא ,"רבד"ב ומכ המשאמו השובמ םשאר םישבוכ םימשהו הטוחש שמשה "לוגלג"ב םג
ףיסומ וירוענב ומכו .םדאמו םילאמ ושובש םושמ אלא ,רמול רבד םהיפב היה אלש םושמ
םייאקילאיבה םידגיהב ,תיביאנ הנומאב קפס הטוש לש תוסדנוקב קפס ,יקסנולש הרגתמו
,רבד חתפנ הבש ,חבזמל לעמ שאה תפצר תיירז תחת ,לשמל ,ךכו .תירחאה ידגיה ,םיילנימרטה
ילצה םג .םלועה ללחב תרוטק תוציפמה ,לולא-תוחור הרוזה לילל רש ,"לוגלג"ב ,"הטושה"ה
"ןויקומ" יפב תשבלתמ תרוטקה-םולג תתצהו "םינויה רשבמ ילצ"ל ךפוה יאקילאיבה ינוריאה
"רבד" רוביח ךיראת ,ילרוגה לולא שדוח בושו בוש .(53) םיבכוכה רואמ תרטקמ תתצהב
:בוהצה טרחב קוחי ם"תס-רפוסכו / ויליווג לע לולאה חשי הנה יכ" !ועטת לא :ץרוק-ץבצבמ
םיהולא חורכ / - ןורחאה ארפ - זא ידבל יכונא ילואו" :תירחאה ררושמ לומו ."...תירחאב /
.(םש) " - היהו / - !'יהי' באשאו / עונא השדח תישארב ינפ

...דלונה תא הפצ קילאיב

,םייאקילאיבה ןושלה יקחשמ םסקמ ררחתשהל ידכ םיררושמל תושורד ויהש ,הז גוסמ תוידורפ
.רבד םעה ריש ,ירוקמה רישה תמצעב ללכ ומגפ אל

םילטונה הלא תא ,דלונה תא ,האמה תישארב רבכ ,הפוצ אוהו ול יאובנ שוחש ימכ לבא
ימואלה ררושמה תצרעה לש הווסמב לפת שומיש םהב תושעל ידכ םיינוזחה וירישמ םירמוח
ךילשהל ,איבנ לש תומדב ררושמה לא רבודה תיינפב וריש תא קילאיב חתופ ,ומע תוהדזהו
- "םיפרשה דחא יילא ףעיו" .חבזמה לעמ ,תיהולאה תלחגה ,ףשרה ,ףצרה תא ,"שאה תפצר" תא
לע הפלח" ,רחא רישב ."חבזמה לעמ חקל םייחקלמב - הפצר ודיבו" - 6 ,ו היעשיב רפוסמ
לע תרעובה השודקה שאה "?ושא תפצרב יפ-ליעגי רשא ףרשה אוה ימו" :ררושמה לאוש "יינפ
בצמה בוש ."םילבנל התשטנו ,איבנה ,האלה הרז" :רבודה וילא ארוק ותוא ,ובל ךותב ,וחבזמ
יחבזמ לע ףרשנה ינא ,םכילא יתוחילשב רסייתמה ינא .םתא לומ ינא - חיכשה יאקילאיבה
םתא ותואש ,ידיחיה רבדה .ךכל םייואר םכניא ,םכתומכש םילבנ ,םתאו לוקה תא לצה ןעמל
יאובנה ןויערה ןיב רעפה ,םיידימה ףוגה יכרוצ .תמשוגמה תונרמוחה אוה ןיבהל םילגוסמ
:יצחו הרוש ןב דגיהמ יונב אוה .ןושארה תיבב בר םעזב ריוצמ דעיה-להק ןיבל

,איבנה ,האלה הרז ךחבזמ לעמ שאה תפצר תא
- םילבנל התשטנו

תא ,ימינפה יהולאה רואה תא םיכפוהה ,"םילבנה" ראותה ילעב לש טרופמ רויא אוה ךשמהה
ויניעב םיארנ ילוא ךכ .םהינימל "םילגנמ"ל םומיח רוקמל איבנה-ררושמה בלבש שדוקה שא
,הירגיס םמצעל תיצהל ידכ ובבלבש ץוצינב םישמתשמ .תיוושכעה תירבעה הרישב ויכישממ םג
םשמ איצוהל ,ולוכ חבזמה תא םתועצמאב רערעל ידכ וירישמ םיקוספ יטטצמ .תרטקמ ןשעל
םיבלכל ,תומיטא ךותמ ,םה ,בלה לא ,רקיעה לא םעיגהב ךא ,םהיניינב תא תונבל םירמוח
לא / םשפנו - ךתווקת םיווקמו ךבואכמ תא םיבאוכ" :תוהדזה לש הווסמב לוכהו ,והוכילשי
."ואשי ךחבזמ תוסירה

ושא-לעו ...ךחבזמב אופא טעב" :םעזנה דגיהב ינשה תיבה םג חתפנ הזה שיבמה בצמה חכונל
םהו .ותריש רוקמ ,בלבש םימינלו רוניכל םיפלחתמ שאהו חבזמהש אלא ,"רערעתי ונשעו
,ינומתה ,יביטרוגיפה רושימה ןמ דחא טרפ ,בושו .חתופה תיבב םג רבוד ךכ לע יכ םידיעמה
הסגה םתעיבתב .ותרישל "םיענמנ"ה לש םביט תשחמהל חתפ אוה ,הז הרקמב ,רוניכה-ימינ
ררושמה ץלאנ ,"העושי ןוזחו הייחת ריש" םהל רישלו אקווד הייחת-ררושמל םהל תויהל ונממ
םא ,וילילצ רשאו ,דימע יתלב ,החוד רמוח .שיבכע-ירוקמ םייושע וירתימש ,הניגנ-ילכ רוציל
,ימואלה ררושמה דיקפת דגנ תוממוקתהה .הקיטתסאה תועיבת תא אלמלמ םיקוחר ,הלאכ םנשי
תא ץפנל ןוצרה תא וב תררועמ ,םימשוגמה םינימזמה תמוקל ותריצי תא םיאתהל ץלאנה
םהינמיס ידירש תאו םיפיוזמה םילילצה תא חור לכל תורזלו חבזמב טועבל ,ילכה
.םיפפורה

שיטפב :קזח רמוחב הזה שולקה רמוחה תא ררושמה ריממ ,תלובקתה חוכמ ,המישנ התואב ,הב
איהש שיו ,ונשפנ לש םיקד רתויה םימינה לע תטרופ איהש שי ,העבט הז הרישה ןה .לזרב
התואב ,הבו .רבשיהל לולע לזרב שיטפ םג ,עמושה בל אוה םוטא םא .ונבל חול לע קזח הכמ
תיירכלו רדעמל שיטפה תא תתכל ,ובש ימינפ לוק ,רבודה ידי-לע ררושמה ארקנ ,המישנ
יתש - בר קחרמה ןיא תוומה לא רבקה ןמ .דחאכ ומצע ולו םילבנל - םהל ףתושמה רבקה
הדימעה ןמו ףושחה ימויקה בצמה לא תחתופה תרגסמה ןמ רבעמה .הז הרקמב תויריש תורוש
היינפב חתפנ ייודיווה ,ירילה עטקה .ליבקמב השענ - תעדל םישקבמה ונחנאה לא םתאה לומ
תשגרה ."םנווע ואשי הממדב"ש םימשב םייתסמ אוה "...ונתסיכ הלילה תעפש ,האר" :"התא" לא
ןיא .תצרמנה הללקה תיינפהל ,תוסחייתהל ןעמ רדעיה - לוכמ עורגהו ,םינוא-רסוח ,םעז
.תוומה - דחאה אצומה ךא ,המוד ,רתונו ,דוע ןיא ךרד םג .ןעשמ

לע בכור וכאלמו - תוומ ארינ המל" :דגיהה שוריפ המ .םויסה אוה עיתפמ אלו עיתפמ
ורבד תא ,ףוסבל ,רמול ררושמה יסוסיה לע םינעמנה לש תעדה תלק םתבושת וז םאה ?"ונפתכ
?הרהזא וז םאה ?בצמ רואית הז םאה ?המלשה וז םאה ?תווממ רמה

דגנכ ,וחוכ לכב ,םמוקתמ קילאיבו תושעל המ ךא .תיוושכע הקיטילופב קסוע ינניא
חכונ ,רומאכ ,הזב האור אוה ."העושי ןוזחו הייחת ריש"ב ,תאזה תעל ,םעה תא םיטיעלמה
ישונאו ימואל תוירחא רסוח ;"םיינזוא תימרתו אווש אשמ" :רישה תישארב וראותש םיאנתה
ךרדב ונתוא ליבוהלו ןכוסמ ךאלמ ןיעמ וניבג לע בכרל שקבמ .תודבאתהל הייטנב לבוגה
לע הייחת תעורתבו" םיינזואה תימרתלו אוושה אשמל םיספתנ ונאש שיו .ןודבא ל החוטבה
םוכיס וצרת .םייניע חוקפל :הרהזא ,וצרת ."הדדנ רבק-ילא / םיקחשמ תולהצמבו םייתפש
,ךכ םושמ .רתוי עלוק יוצימ וננמז-תב הרישב יתאצמ אל ,םדאה לש יחכונה ובצמ לש ירזכא
.תאש רתיב ,ילוא ,םויהו ,הזה רישה ילא רבדמ םויה םג

םיילוש תרעה
.2-1 'בוח ,ד"ס ,םיינזאמב הנושארל םסרופ
.1