רישכ קילאיב לש דקתשא ילועבג
יטסילובמיס

ףסוי-רב לטומח ר"דהמדקה

ילב ,"ומצעל אוהשכ" רישה תא אורקל הפידעמה השיג הטלש ןהבש םינש תורשע המכ רחאל
תועדומ לש הפוקתב בוש םויה םיאצמנ ונא ,יטאופו ירוטסיה ,יפרגויב עקרל סחייתהל
:איה הלאשה .דחא ריש לש וליפא ,הנוכנ תונשרפל יאנתכ הלא םיאשונב עדימה לש ותובישחל
?ןוכיתה רפסה תיבב הארוהל הלא תושיג ריבעהל ןתינ ןפוא הזיאבו םאה

שקבמו רישה לע ובתכנש םיבושח תונשרפ ירבד לש המלש הרוש לע ךמתסמ ןלהלש רמאמה
תורפסה לש יתורפס-יתוברתה עקרב תובשחתה הרקיעש ,תפסונ תוננובתה םהילע ףיסוהל
תונשרפה ירבד לכ תא ארקי םא הרומה השעי בוט .רישה לש ותביתכ תפוקתב תיפוריאה
רועישהש ידכ ,התיכל איבהל יאדכ ותנבה יפלש המ תא םכותמ רחביו ,רישה לע ובתכנש
.תורפסב ותוניינעתהל םגו דימלתה לש עדיל םג םורתי

ודעונש עדימ ירוריפ םה יפוריאה םזילובמיסה תודוא לע הז רמאמב םילולכה םירבדה
לש התקיזבו תירוטסיה הקיטאופ לש תולאשב ותוניינעתה תרבגהל ,הרומה לש עדיה תבחרהל
חנומה תא ריכהל בייח דימלתהש ,רבדה שוריפ ןיא .תיללכה תורפסל תירבעה תורפסה
םרז םע תורכיהל הבוט אל ךרד איה םזילובמיס לע הרצק האצרהש רורבו ,'םזילובמיס'
תונמאה םוחתמ תודחא תואמגוד איבה ל רשפא הזה חנומה תא ריהבהל ידכ .הז בושח יתורפס
.תיטנמורו תיטסילאיר תונמא לש תואמגוד םע ןתוא תמעלו ,תורפסהו עונלוקה ,תיטסלפה
תומיגדמ רמאמה ירחא תועיפומש ןוידל תולאשה .םימדקתמ םידימלתל הדעונש תורשפא יהוז
קקדזהל ילב רישה תארוהל וב ורכזוהש םירחאה םירמאמבו הז רמאמב שמתשהל תורשפאה תא
אדוול אוה רישה תארוהל ןושאר יאנתש ,רמול ךרוצ ןיא .'םזילובמיס' חנומה רבסהל
.רישב םילמה לכ לש טושפה ינולימה ןנבומ תא םיריכמ םידימלתהש

א
תא םילבקמ םישרפמה לכ .תקולחמב יונש ואשונש ריש אוה 1 (?ג"סרת) "דקתשא ילועבג"
:תולאש יתשב םהיניב םיקולח םה ךא ,שדחה ידי לע ןשיה שוביכ תא ראתמ רישהש ,החנהה
ותעדותב ,השיאל רבג ןיב ,עבטב שחרתמ אוה םאה ?ךילהתה שחרתמ ובש םוחתה והמ ,תישאר
םייפוסוירוטסיה םיכילהת ,םיימואל םיירוטסיה םיכילהת ןאכ םיראותמ םאה ?ררושמה לש
ינשמ הזיא םע ,תינש ?הריציה תכאלמ םוחתב וא תורפסה םוחתב םיכילהת ,םיילסרבינוא
תוהדזה וב תררועמ שדחב ןשיה תופלחתה םאה ?ררושמה ההדזמ ,שדחה וא ןשיה ,םידדצה
?באכו תודגנתה וא החמשו

הבש ,ח"סרת תרודהמב .ןיפיקעב ותעד תא ,לוכיבכ ,ומצע קילאיב עיבה רישה אשונ תלאשב
.עבטה יריש תביטחב לולכ רישה ,םיאשונ יפ לע אלא יגולונורכ רדסב אל םירדוסמ םירישה
םנמאש ,בתכ רבוחל . 2 הנמז רבעש הבהא תושגרל לשמ איה ןגה תנומתש ,רבס ןמכיפ םלואו
הלאשה' אלא םניא וב םיראותמה הבהאה יסחי ךא ,הבהא רישכ ספתנ רישה הנושאר האירקב
תא סנכלו ןשיה תא זונגל שיש ,יללכה ןויערה תא ףקשמ רישה רבוחל ירבדל .'תירויצ
וירמאמב תובר םימעפ ותוא עיבה קילאיבש ןויער ,שדח לודיגלו החימצל יוארה ,אירבה
לש תופקתשה רישב האור חמצ ידע . 3 תירבעה תוברתה לש הבצמל רשקב הפ-לעבש וירבדבו
םע ההדזמ קילאיב וירבדל .תיטאופ-סרא תועדומ לשו םישק םיישיא םיישפנ םיכילהת
םייתורפסה םימרזה תא םיגציימה תוחוכ ידיב הפירשל םיאבומה ,םיחריקה םילועבגה
,ושוריפ יפל .הניבל וניבש םיסחיה לע רישה אשונ תא דימעמו רזוח ירפ םחנמ . 4 םישדחה
הארמ אוה ךכל עקרה תא ןיכהל ידכו ,ותבוהא תא שוטנל שקבמה רבג לש גולונומ אוה רישה
,יטאופה-סראהו יפוסוירוטסיהה דממה תא הטילבמ רימש הויז . 5 ןגב שחרתמה תא הל
6 .תחא הפיפכב רישב םינכוש םהש השיגדמו

,רישב ראותמה בצמה יפלכ ררושמה לש תיכרעהו תישגרה הדמעה תלאש ,היינשה הלאשב םג
שפנה ךלהו ולקשמ ,וניינב" תניחבמ רישה תא גיצמ רבוחל .םיעד תומימתמ םיקוחר םירקבמה
שוריפל שגינ אוהשכ ךא ,"הגונ ,ההכ חור-ךלה ילעב" םיריש תצובקמ קלחכ "וב עבומה
הנומא וב אצומ אוה .ןורחאה-ינפלש תיבל "תדחוימ השדקה"ב ןיזאהל עיצמ אוה ותועמשמ
ותנומא תא אטבמ רישה רבוחל לש ושוריפ יפל . 7 "שדח ,רחא םייח ןוחטיב"ו השדח החימצב
.ונממ בייחתמה ריחמה לכ םע ,תימואלה הייחתה ןויערב קילאיב לש תימיטפואה

בתוכ קילאיב .ומצע קילאיב לש ותריש אלא ןניא "תולבונה"ש רובס ,תאז תמועל ,חמצ ידע
תזמרנה היזולאה לע עיבצמ אוה ."הלבנו הרבעש היחמצה דירש ,ולש וביל ןברוח לע" רישב
לש תוללעתהה תא הריכזמ רדעמה לש ותלועפ :"רפעב רפעו ץעניה ,רדעמה רבוע רבכו"ב
םע האוושה ךמס לע .(13 ז"ט 'ב לאומש) םולשבא ינפמ וחרבב ךלמה דודב ארג-ןב יעמש
םג זמור קילאיב רישה לש ופוסב םילועבגה תרעבהבש ,הארמ אוה קילאיב לש םירחא םיריש
לש תימצעה הלפשההו םירוסייה תייווח תא ,חמצ ידע תעדל ,אופא אטבמ רישה .ולש ותומל
8 .ןשיה לע רבגתמ שדחהש העשב קילאיב

תחירז לע תוגנעתה לש ןמזכ רישב ראותמ וניא ביבאהש ,ךכל בל תמושת הנפמ ירפ םחנמ םג
והז .ולבנש םילועבגה תרעבהו תועיטנב ץוציק ,רודיע לש ןמזכ אלא ,החירפ לעו שמשה
קר אל תושענ ןגה תרשכה תולועפש ,ךכ לע עיבצמ ףא אוה .ירפ לש וחוסינב ,"ביאכמ ביבא"
םיעצבמ ,םהב תזחואה די אלל ,הרמזמהו רדעמה .ינומד והשמ םג םהב שי אלא תוירזכאב
תיתימאה ותנווכ רשא ,רישב רבודה ושוריפ יפל .תומילאה םהיתולועפ תא החמשבו תוזירזב
ויתושגר תא ךכב אטבמ אוהו ,וזה תינודזה החמשל ףתוש ,תנעמנה םע וירשק תא קתנל איה
המ לש הכלשה ,ירפ תעדל ,איה רבודה עיבצמ הילעש עבטה לש תוירזכאה .ררושמה לש
הל הארמ אוה ותקדצהלו ,התוא שוטנל שקבמ אוה :תנעמנה השאל סחיב רבגה שפנב שחרתמש
םג אלא רבודה קר אל הז שוריפ יפל .עונכש ךרוצל היצלופינמ ןימכ ,עבטה יקוח תא
9 .עבטבש תוירזכאה תא קידצמ ומצע ררושמה

הינומרה קר אל ,םלואו" :תבתוכ איה .ןוניגה תולועפבש תוירזכאל תסחייתמ רימש הויז םג
תצקמב תירזכאו המילא וליפאו תיתורירש ,תנסרמ תוברעתה םג םא יכ ,עבטב וב שי בולישו
,"יתורירשהו ביאכמה ןמ םג ילוא ןהב שי" םוזיגהו ץוציקה ,רודיעה תולועפ ."םדאה לש
תולועפ רואיתל שמתשמ קילאיב םהבש םייוטיבל הוולנה תויצטונוקה ןעטמ רואל דחוימב
לע ,ללכושמו ינומרה ותושעל ,ונדעל ,עבטה תא ןסרל אוה ירקיעה ןדיקפת התעדל ךא .הלא
10 .קילאיב תרישב שיגדהל תשקבמ איה התואש תיסלקה הסיפתה יפ

ב
רשפאמ רישה לש טסקטהש ,לוכ םדוק ,הדיעמ איה ?וזה תנווגמה תונשרפהמ דומלל רשפא המ
הנק תא הב םיאורה שיש הנוכת ,תורחא םינפ םעפ לכב וב תולגלו בושו בוש ותוא אורקל
ריש ,רמולכ ,"ינופואירטס" ריש ונינפלש ,איה תרחא הנקסמ .יתונמא גשיהל הדימה
הנועבו תעב םינוש תואיצמ ירושימב אשונה תא ןיבהל תרשפאמ וב תראותמה היצאוטיסהש
ימואל רישכ םג ,ישיא רישכ םג ,עבט רישכ םג תחא תבב רישה תא ןיבהל רשפא ,לשמל .תחא
םדאה ייחב ,הירוטסיהב תטלושה תויקוחה לע םייללכ םייפוסוליפ תונויער עיבמה רישכ םגו
,לשמל) וירחא ובתכש םיררושמ ירישמו קילאיב ירישמ בטיה ונל רכומ הזה בצמה .עבטבו
אל דימת איה הרישה ןושל ,םנמאו .הרישל יעבט ונל הארנ ילוא אוהו ,(ןמרתלאו יקסנולש
ןיב ,עבטל שגרה ןיב ,טשפומל ישחומה ןיב הלבקה לע םייונב םיבר םירישו ,תיעמשמ-דח
אטבמה רישב ,היצאוטיס התואמ תעמתשמה תיטאמת תויתבכש-בר ךא .המודכו ,ללכהו דיחיה
,תטשפומ הייאר) תיסיפאטמ תויקוחו םיירוטסיה-םייתרבח םיבצמ ,םיעדומ-תת םיבצמ
םזילובמיסה תא דחוימב תנייפאמה תינונגס העפות יהוז - (הלוכ תואיצמה לש תיפוסוליפ
םיקמעמה תובכשב שחרתמש המ לש םג הכלשה אוהש ילאיר בצמ תראתמה היצאוטיס .יסורה
תחא יהוז - תיסיפאטמ תויקוח לש םגו ללכב םדאהו ררושמה שפנבש תונכוסמהו תורתסנה
ברעמ תוצראב החתפתהש יפכ ,תיטסילובמיסה תונמאה תריצי לש תוידוחייה היתונוכתמ
תיסורה תיטסילובמיסה הרישב .םירשעה האמה תליחתו הרשע-עשתה האמה ףוס תארקל הפוריא
תועמשמה ידבור ןיב םילולכ הלש הירוטסיהה יקוחו ,המואה לרוג ,יביטקלוקה עדומ-תתה םג
.רישה לש

ןודיע וא תנדועמ תוירזכא לש הריווא איה םזילובמיסה תונמאל תינייפואה תפסונ הנוכת
איה וז הריווא .השיאה תומד לע רקיעבו ,םדאה לעו עבטה לע תכלשומ וז הנוכת .ירזכא
,תיטסימיספ םלוע תסיפתמ קלח הווהמ איה .םזילובמיסה לש םייטנדקדה םינממסהמ דחא
תא תפשוחו ,עפש ףדוע ךותמ תונוונתה לש םייתרבחו םיישיא םיבצמ תראתמה ,תיטסינימרטד
ןורחאה רושעב היסורל רדח םזילובמיסה .ולוכ עבטבו םדאה לש העדותה-תתב טלושה עורה
תונומאה תא הריפכה ןמיסב דימעהש םושמ ,קומע םיכרע רבשמל םרגו ,הרשע-עשתה האמה לש
תא ןהיניבו ,ןכל םדוק הנש םישישכ ךשמב תיסורה תוברתבו תורפסב וטלשש םילאידיאהו
שמשל ןמאה לש ותבוחבו םדאה לש תיטסיאורטלאה תוירסומב ,תדלומהו םעה תבהאב הנומאה
.ומעל גיהנמו איבנ

םירישבו) הז רישב רצונש חתמה לע דיעהל םילוכי "דקתשא ילועבג" לש תונשרפה ילדבה
תורפס לש תויתרוסמה תוסיפתלו תימואלה הייחתה יכרעל תונמאנ ןיב (קילאיב לש םירחא
תא אטבמכ םג ןיבהל רשפא רישה תא .תוינרדומה תועפשהה לוחלח ןיבל הרשע-עשתה האמה
האמב תיסורה תוברתה לש הבישחה תומכסומ עקר לע וחמצש םיכרע ,תימואלה הייחתה יכרע
ויתונומאש ,םזילובמיסהו סנדקדה לש תינונגסה העפשהה תא אטבמכ םגו ,הרשע-עשתה
.תימואלה הייחתה ןויער לש חורה בצמלו היגולואידיאל טלחומ דוגינב ודמע ותריוואו

םיררושמ ידי לע ובתכנש םירחא ביבא ירישל רישה תא הוושנ םא ןיעל טולבת וז הדבוע
11 "ביבאה שמש לא" הנאמ יבצ יכדרמ לש ורישב ,לשמל .הרשע-עשתה האמה ףוסב םיירבע
רחא ררושמ .תושגרה תוררועתה לשו החמש לש ןמז ,תחרוז שמשה ובש ןמזה אוה ביבאה
ובש ,יביבאה ףונה תא טוריפב ראתמ ('ץיבוכורב) ךורב בייל קחצי ,ןויצ תביח תריש תפוקתמ
םירפיצ ,םיללצו תורוא לש קוחש ,עבצ ינוג ,םימשבו תוחיר ,םיחרפו םיציצ אצומ אוה
הוקת-בר תלכת לש ךויח" םיכייחמ םימ ימגא םגו ,הלודג תילגרמכ הריהזמ שמש ,םירפרפו
. 12 "ןנאשה םלועה ףקשנ הב תחנב / ,המת הדלי ןיעכ הלוחכה םניע-תב הכז / ,ןנערו
בתכ וירוענב קילאיב לע ץרענ היהו תיסורב ויריש תא בתכש גורפ ןועמש ידוהיה ררושמה
תוריחו הייחת תוחוכ ררועמ ביבאהש ,ךכ לע ןנואתמ אוה ובש ,"ביבאה" םשב ריש אוה םג
לש בהזה ימיל םיעגעגתמ ,הווקת אלל ביבאב םג ונראשנ ונמצע ונא ךא ,תודש לעמ םיפחרמה
אוה גורפ לש ורישב ביבאהש ןבומ . 13 שורח-אלה רינה דיל בצעב שאר םיניכרמו רעונה
.הצורח הדש תדובעכ רייצמ גורפ התומשגתה תאש ,תימואלה הייחתל הקוחש הרופטמ

לש הרואפת עקר לע ביבאה תא ראתמ (א"נרת) "ביבא ןויזח םולח" זונגה ורישב ומצע קילאיב
רואו תלכתה ימש ,םירופיצ הלהקמב הוולמה רימזה תריש ,וחאב תוחמוצה תולצבחו םינשוש
ינשוח גנוע ,בחרמ תשוחת קינעמ ביבאה (ס"רת) "ביבא ימעפ"ב .בהז תורטמכ הצרא ךתינה
םיחרפה ינצינ םיגציימ םתואש ,םיצרפתמ םייח תוחוכ לש השגרהו רואה םעו חורה םע עגמהמ
,עבטה יבחרמב תשחרתמה ,המיענמו המיענ הנוע אוה ביבאה וללה םירישה לכב .םינבלה
תדמשה לש תולועפל אלש יאדוובו ,הדובעל זמר ףא ןיא (גורפ לש ורישב דבלמ) םלוכבו
.ונרישבכ (רפעב רפעל) ודובכב העיגפ לע םיזמרל וא (תועיטנב ץוציק) ןשיה

עבטה יבחרמב תבצומ הניא הרואפתהש ,ןיינעמ ךא ,החימצב רושק םנמא ביבאה ונלש רישב
ללכ ךרדב ובש ,יטנמורה רישה תמועל .("ךבבל תוריק לע דוע") תוריקב רוגסה ןג ךותב אלא
בחרמה תא ןולחה ךרד תוארל רשפא ונממש םוקמב וא חותפ בחרמב תשחרתמ היצאוטיסה
תנומת תא למסמה ,ןיטולחל רוגס םוקמב תובורק םיתעל שחרתמ יטסילובמיסה רישה ,חותפה
םינתינ םניאש תואיצמ יקוח לש תדוכלמבו תיביטקייבוסה העדותה תולבגמב האולכה םלועה
.יונישל

ןהב שיש תולועפב תינתומה החימצ תשחרתמ עבטבש ירה ,עבטה תא גציימ ונרישב ןגה םא
וב חקול םדאהש ,םיוסמ עור שי רישב ראותמה עבטב .תינודזה תוזילעהמ ףאו ,תוירזכאהמ
"םלוע תיב" ןיבל "דקתשא ילועבג" ןיב ןוימד שי וז הניחבמ .ךכל עדומ תויהל ילבמ קלח
- לוקה .תורבקה תיבב םיחמוצה הלאה יצע לש התפמה םלוק תא עמוש רבודה םש .(א"סרת)
החימצה ןיב תלובקתה תטלוב "םלוע תיב"ב .תוומ תדוכלמ ול ןיכמ - עבטה תוחוכ לש םלוק
תועדומ-יתלב תוומ תוהימכ ףקשמ תולאה לש ןלוק .תובצמל תולאה ןיב ,תוומה ןיבל
רישב םג .הלא תונכוסמ תוהימכל תויצ איה עבטה םע תוגזמתההו ,ררושמה לש העדותה-תתב
ילכ .םדא ינב לש עדומה םנוצר וא םתנווכ ךותמ אלש ,הילאמ וליאכ תלעופ תוירזכאה ונלש
איה הריעבל םילועבגה תא הליבומה ןנגה תבו ,םהב תזחואה דיהמ קתונמב םילעופ הדובעה
תישפנ תושחרתה לש הכלשה איה עבטב תושחרתהה םירישה ינשב .הפיו המת הדלי
הרופטמ אוה ןגב הרוקש המ ."דקתשא ילועבג םיקרפתמ ךבבל תוריק לע דוע" :תעדומ-יתלב
רזוח רבודה ןכלו ,ול תעדומ הניא איה יכ םא ,תנעמנה לש השפנב הרוקש המל תבחרומ
.וב ריכהל תלגוסמ הניא וא הצור הניא ילוא המצע איהש המל הבל תמושת תא הנפמו

ןה הלא - ןאירדנא לש העדותה ןג ,בוגולוס רדויפ לש לערומה ןגה ,רלדוב לש עורה יחרפ
,חורה תוריח לש םוקמכ אל גצוה עבטה ןהבש ,תויטסילובמיס תורפס תוריצי לש תורתוכ המכ
,תירזכא החימצ לש רוגס םוקמכ אלא ,תימיימש הבהא לשו ינושארה רהוטה תושדחתה לש
תא האמה ףוס תונמא התליג ןמטרה ןופ דראודאו ראואהנפוש ,ןיורד תובקעב .תקנוח ,המילא
ילועבג" .שלחה תא דימשי קזחה יכ םירזוגה ,םינימה תמחלמ יקוח םיטלוש ובש םוקמכ עבטה
תיתונמאה תרוסמה לש הריוואהו ןונגסה םתוחב עובטה ריש אוה קילאיב לש "דקתשא
ץמיא קילאיבש ,אוה רבדה שוריפ םאה .תואמה רבעמ תפוקתב תיפוריאה תורפסב החתפתהש
?וז תונמא הנייפאש תירסומ-אלהו תימיספה םלועה תפקשה תא

לשו עורה לש היצמיטיגלה איה סנדקדהמ ועפשוהש תונמאהו הרישה לש םישודיחהמ דחא
ךותמ אלא תוממוקתה לש הדמע ךותמ אל ןודזהו עורה תא ראית יטנדקדה ןמאה .תוירזכאה
תונמאהמ רכינ קלחב תלחלחמ וז החנה .םירבדה לכ לש םתוהמב אצמנ עורהש החנהה
םהש ךכב וננמז ןב ארוקל בושח תוריש םישוע ירפ לשו חמצ ידע לש םישוריפה .תינרדומה
רתוי תמאב םה קילאיב ירישמ קלח .םזינרדומל קילאיב תריש לש התברק תא םיפשוח
"דקתשא ילועבג" תא ירפ תובקעב אורקל היהי ןוכנ םאה ךא .בושחל גוהנשמ םיינרדומ
תוגהנתה םע קילאיב לש תוהדזהה תדמע תא םיאטבמכ (קילאיב לש םיפסונ םירישו)
םזילובמיסהו סנדקדה לש לוחלחה תא םיגדמ רישה ןבומ הזיאב ?תינודזו תיביטלופינמ
ומלוע ןיב יסיסבה לדבהה תא םג םיגדהל לוכי אוה ןבומ הזיאבו ,קילאיב לש ותרישל
?םזילובמיסהו סנדקדה לש םלועה ןיבל ירסומהו ישגרה

ג
המו ,םישנ יתש הז רישב תועיפומ עודמ :איה הב קמעתהל התברה אל תרוקיבהש ,תפסונ הלאש
ריש אוה רישהש החנהב) םאה ?ןורחאה תיבב העיפומה "הפיה ,המתה" ןנגה-תב לש התומד רשפ
תוננערהו החמשה תא ול הריזחמה ,ררושמה לש תיתימאה "ושפנ תדמח" איה ןנגה-תב (הבהא
תא תגציימ איה םאה .רישה לש ןורחאה תיבב זמר לכ ךכל ןיא ?תנעמנה לש הנגב תורסחה
תומד עיפוהל ,המודמכ ,הכירצ התייה הז שוריפ יפל ?תימואל הייחת לש םיאירבה תוחוכה
תריוצמ המתה הדליה לבא ,רדעמו םיחרפ רז הדיב תזחואה ,תיביטקודורפו הצורח ,האירב
,התעפוה ןמז םג .הפירש ל םילבומה םילובנ םילועבג תדוגא היתועורזב תטקלמ איהשכ רישב
תינייפוא קילאיב תרישל .השדחה החימצהו תויחתהה ןויער תא םלוה וניא ,"ברע תונפל"
העיפומ הניא ןנגה תב .רבעה תורפסב תמיוסמ תרוסמ םהל שיש ,םיילמס םיביטומ לע הרזחה
.תירבעה וא תימלועה תורפסב רכומ ילמס ביטומ הניא איהו ,קילאיב לש רחא ריש םושב
לכוי , 14 (1891) "תיננגה תונב" ,לתסנמפוה ןופ וגוה ירטסואה ררושמה לש ורישב ןויע
תיפוריאה תורפסה עקר לע ותייאר תא דדחלו "דקתשא ילועבג" לע ףסונ רוא ךופשל ילוא
הנרדומה תרוקיבב םירקחמ ,רהאב ןמרה לש ורפסב רכזנ רישה .תואמה רבעמ תפוקתב
. 15 םיעשתה תונשב הירטסואבו הינמרגב החתפתהש תיטסילובמיס הרישל המגודכ (1894)
ארקש ךכל תודע לכ ןיא ךא ,תיסורל םימוגרתב ןהו רוקמב ןה ,תינמרג הריש ארק קילאיב
תונב"מ עפשוה "דקתשא ילועבג" תא ובתכב קילאיבש ,חיכוהל ונתנווכב ןיא .הזה רישה תא
תמייק התייהש המלש תרוסמל המגודבכ רישב ןנובתהל אלא ,לתסנפמוה ןופ וגוה לש "תיננגה
.וז תרוסמל קילאיב לש ותקיז תא תוארהלו ,האמה ףוסב תיפוריא תונמאבו תורפסב

:ילולימה ומוגרתו רישה הנה

,טפלדמ םידכה תא תאלממ תחאה
םהילע שי םירופצו םילוחכ םינוקרדש
:םיריהב םיחרפ ינצינ לש יופר רזב
תועבונ תולשב םינשוש ןאכ ,ןימסי הנה
...םיסיקרנו םינרפצו תוילדו
תוהובג תוינגרמ תודקור םהילעמ
גלשה-ירודכו םידנדנתמ ךליל תולוכשאו
...הפכירו ףסכה תמולפ ,ןושאר תודנ םילבישו
...תינחיר הילנחקאב
תמטוק תונידעו תורוויח תועבצאב היינשה
,םישקונ לועבג יהובג םיבלחס
...רצה לטרגאה רובע השולש וא םיינש
,םימומעה םיעבצה םע םיפקדזמו
םירזומו םילתופמ ,םיכראמ םינקבא םע
רהוז לש םימתכ םעו םירוק ןמגרא םע
תומוח ,תולוגס רתנפ תורהב םע
םיתפמו םיברוא םיעיבג םעו
...םיצור תימהלש

,םיחרפ ראתמ רישה בור השעמל ךא ,תורענ יתש ונינפב גיצהל החיטבמ רישה תרתוכ
םתוא תרדסמו םיחרפ הדיב הקיזחמ ןהמ תחא לכ .תורענה תונוכת םע תוגזמתמ םהיתונוכתש
ילעב םקלח ,םיזע םיעבצ ילעב םקלח ,םיחרפ לש עפוש רז הנושארה לש הידיב .לוביק ילכב
םילמב ררושמה םכסמ םהמ הלועה םשורה תא .םיריעשו םיכר םקלחו םירכשמ תוחיר
התשמ השוריפו ,ןייה לא ,סוחקב לאה לש ומשמ הרזגנ 'הילנחקאב' הלמה) 'תרכשמ הילנחקאב'
תמסרופמה תידנלוהה ריעה ,טפלדב השענש לודג דכב םיחרפה תא תרדסמ איה .(עורפ תוללוה
לש הריווא ררועמ דכה לע םירויצה רואית .לוחכב םיריוצמה םייתיבה הקימרקה יצפחב
קר אל לוחכב םיריוצמ דכה לע ךא ,("ינווי דכל הדוא" סטיק לש ורישב ומכ) תיסלק תוברת
הרענה לש התנומתמ הלועה ירקיעה םשורה .הלא דצב הלא ,םינוקרד םג אלא םירופיצ
םגו ,תוקיתעו תויתיב םג ,תוחירו םיעבצ לש עפש םג תללוכה ,תוינויחה איה הנושארה
.תוארפו תוינומד

ןדועמ הממח חרפ ,םיבלחס השולש-םיינש קר הדיב הקיזחמ ,תאז תמועל ,היינשה הרענה
לש טרופמה רואיתהמ .ךוראו רצ ילכב םתוא תרדסמ איה .םייטוזכא םהיעבצו םיגנודמ וילעש
תויתוכאלמ לש ךלוהו רבוג םשור הלוע הרענה ידי לש םצמוצמה רואיתהמו םיבלחסה
.תוומו תוירזכא ,םינוא-רסוח ,תויביטקודס ,תוינלוח

רצויה םיחרפו תורענ לש בוליש אוצמל רשפא 16 םזילובמיסהו סנדקדה ירייצ לש םהירויצב
תונוכתה תא םלגמ היחרפ רז םע היינשה הרענה לש ילולימה רויצה .םימוד םימשר
לש אירבה הדוגינכ תואריהל היושע היחרפ רז םע הנושארה הרענה .סנדקדה לש תוקהבומה
עפשה ,םינוקרדה :םייטנדקד תודוסי שי התנומתמ הלועה תעפושה תוינויחב םג ךא ,התוחא
ארוקה תא תוליבומ תורענה יתש לש ןתנומת .תוחירב תודקמתההו ישוחה יוריגה לש ףדועה
תובקעב .ינפרוטה ,ןכוסמה טביהה לא ןתוישנ לש התפמהו םסוקה ,עפושה טביההמ הגרדהב
לש ביטומה תיטסילובמיסהו תיטנדקדה הרישב חוור רלדוב לש (1861-1857) עורה יחרפ
,תעפוש איה סנדקדה תעפשה תחת םינותנה םירויצב הייחמצה .תוומ יחרפ םיחמוצ ובש ןגה
איה - עבטל השיאה ןיב ,ללכבו - חרפל הרענ ןיב הלבקהה .תישחנו תישנ ,תלסלוסמו תלתופמ
החנהה לע תססובמ וז הלבקה םזיטנמורה תונמאב .תונמאבו תורפסב הכורא תרוסמ תלעב
םג .תיעבט תוננערו שוגיר ,תומימח ,תוינטנופס ,רהוט ומכ תופתושמ תויבויח תונוכת רבדב
ןיבל ןניב - רתוי בחר ןפואבו ,םיחרפל תורענה ןיב תלובקת תינבנ לתסנמפוה לש רישב
ובש ןג והז .ןנגה לש אלו תיננגה לש היתונב ןה הרקמב אל) עבטה ןיבל ןניבו תוישנה
הרענב רכשמ ינשוח ףדוע ןה םיחרפלו ןהל תופתושמה תונוכתה לבא .(םישנ קר תוטלוש
תונמאב השיאלו עבטל וסחויש תונוכת ,היינשה הרענב תוירזכאו תויתוכאלמ תוינלוחו ,תחאה
.סנדקדה

ירז ינשמ הלועה םשורבו הריסמה תמינב תוישגר לש טלחומה רדעיהל בל םישל םג יואר
םג שגרה ןואפיק .יטנמורה הנבומב תוישגר אל לבא ,תוירציו תוינשוח םיפידמ םה .םיחרפה
וז הדבוע .םזילובמיסהו סנדקדה תורפסב ירילה 'ינא'ה לשו תומדה לש םינייפאמה דחא אוה
םילועבג לע רפסמ רישהש ,תעבוק תרתוכה ."דקתשא ילועבג" רישה תרתוכל ונתוא הריזחמ
.חלכה וילע דבאש והשמ ,רמולכ ,"דקתשאד גלש" יוטיבה תא תדהדהמ איה .הרבעש הנשהמ
תורוקמב יוצמ אל אוה :'ךומנ' אוה ורוקמש ,לובכ ףוריצ לש הריבש ונינפל תינושל הניחבמ
,םשורה תא תקזחמ 'הכומנ'ה ןושלה .שידיימו תיסורמ הליאש םוגרת אוה אלא םיירבעה
אלו םילועבגב רבודמ ןאכ םנמא .תדחוימ תושגרתה ררועל ידכ וב ןיאש המ רבד לע רבודמש
לובכה ףוריצה ךא ,הנשה חומצל בושל לוכי הרבעש הנשב ולבנ וילועבגש חמצהו ,גלשב
אצומה תדוקנ יהוז .םילועבגה יפלכ תושידאה תא ,לוטיבה סחי תא אקווד שיגדמ עקרבש
רבכ .םינושארה םירוטה ינשב קר תרמשנ איה ךא ,(רבוחל עיבצה הילעש) רישה לש תילאנוטה
ךלוה ןוטה ."!יאר !ישפנ תדמח" האירקה םע הלוע ןוטה ןושארה תיבה לש ינשה םירוטה גוזב
דרויו רזוח בוש אוה ןורחאה תיבב ךא ,יעיברה תיבב ואישל עיגמ אוהו תיבל תיבמ הלועו
אוה רישה לש יללכה בוטה ,"ביבא ימעפ"ל האוושהב ,ןכא .ילוכנלמהו יביספה לא ןוויכב
קילאיב לש וריש ,'ןנגה תונב' לש ןיטולחל אופקה ןוטל תיסחי ךא ,יגלאו ינוטונומ רתוי
םגו תוישגר עיבמ רבודה ךא ,יוסח תורענה לש ישגרה ןמלוע .שגר לש העונת אלמ עמשנ
תא ןיבהל רשפאמ אוה ךכב ."תואירבה הניחתו רפע וכחלי תולבונה" :ותנומא לע ריהצמ
סרהש הנומאה ,ונייה - תוימיטפואהו תוישגרה .תימיטפוא רתוי הרוצב תיביבאה תושחרתהה
דיתעב האור רבודה ובש ,יעיברה תיבב אישל תועיגמ - השדח תוינויחל הבורע אוה ןשיה
."ויטבש תובבר לכב/יחו קינימו קנויה" סדרפ

תנעמנה איה ןהמ תחאש ,תורענ יתש תועיפומ "דקתשא ילועבג"ב םג "תיננגה תונב"ב ומכ
תחאה לש "הבבל תוריק" לע .תימינוטימ הייחמצ לש עקר לע ,"ןנגה תב" איה היינשהו
םיפנעה תא הדיב הקיזחמ היינשה ,םתוינויח תא ודביאש םישלחו םיכורא םיפנע םיקפרתמ
םות - היינשה ,תויביספו הלימק ,םינוא רסוח תגציימ תחאה .הפרשל םתוא הליבומו םישביה
לש רישב תורענה יתשל תומוד ןה וז הניחבמ .הדמשהו לוסיח תוחוכ םג לבא - יפויו
הצור" ךא םייח תאלמ היינשה וליאו ,הפרו תיביספ איה תחא הרענ וב םגש ,לתסנמופה
."תימהל

עקר לע .השיאה לשו עבטה לש יטנדקדה םינפה לפכ תא תוגציימ תורענה לתסנמפוה לש רישב
לש הלוסיח ךילהתב םיבלש תוגציימכ קילאיב לש רישב תורענה יתש תא ןיבהל רשפא הז
םיבלשה ינש .המילאה תוירזכאה לש בלשהו ןדועמה ןויפרה לש בלשה :הילכל הנודנש היווה
עבטל ומכ ,ישנ יפוא סחוימ הזה ךילהתל .עבטה יקוח ומכ יטסינימרטד ךילהתמ קלח םה
לש ורישב תריוצמה הנומתה תא .ויוצימל ותוא האיבמה איה ןנגה תב אקווד ןכלו ,ללכב
.םזילובמיסהו סנדקדה תרוסממ העפשוהש תונמאל ףרצ ל אופא רשפא קילאיב

אל ,ןיבהל ןתינ ותואש ,ךילהת לע אלא יטטס בצמ לע אל רבודמ קילאיב לש ורישב םלואו
םיכילהת לש רשקהב (רקיעב ילואו) םג אלא השיא-רבג יסחי לשו עבטה לש רשקהב קר
יזכרמה ומוקמ ,םייתרבח םיאשונל קילאיב לש ותושיגר .ידוהיה םעה לש ולרוגל םירושקה
םיימואל םיבצמ םע תוישיאה ויתויווח תא תוהזל ותייטנו קילאיב ירישב ימואלה אשונה לש
.יפוריא ברעמה םזילובמיסהו סנדקדהמ בר קחרמ ותריש תא םילידבמה םינייפאמ םה הלא -
,בונוויא בלס'צאיו ומכ םיסור םיטסילובמיס םיררושמ לש תוריציב תויוצמ הלא תונוכת
.ילייבו קולב

דע וניא קילאיב לש רישה .תוומו ילוח לש הריווא וכרוא לכל תטלוש לתסנמפוה לש רישב
תואצותה לע רבדמ (קדצבו ,שיגדהל רבוחל שקבמ ותואש) יעיברה תיבה .ימיספ ךכ ידכ
קינימו קנויה סדרפה הגשי הככ" :עפשהו תוירופה ,םייחה ךשמה לע ,ךילהתה לש תויבויחה
ינש .ירזכא לבא יחרכה ךילהת והז .יחרכה לבא ירזכא ךילהת והז."ויטבש תובבר לכב / יחו
לוסיחב םיכורכה תושדחתה יכילהתלו קילאיב לש יטנלוויבמאה וסחי תא םיפקשמ םיחוסינה
.ןשיה

תיבויח רתוי איה קילאיב לש רישב תורענה יתש לש ןתומדש ,הארנ האוושהה תא ךישמנ םא
ביבאל אלא תורענל תסחוימ הנניא תוינודזה "דקתשא ילועבג"ב .לתסנמפוה לש רישב רשאמ
הניא תוירזכאה .תונפקות לע וא עור לע דיעמה רבד םוש ןיא ןמצע תורענב .וירישכמלו
וז דצב וז תועיפומ ןניא קילאיב לש רישב תורענהש בל םישנ .ןביבסש הממ אלא ןהמ תעבונ
לש "ושפנ תדמח" םג םנמא איהש) תנעמנה לש הבל ךותב יוצמ ןגה .וז ךותב וז וליאכ אלא
,תחמוצ ,ןגב תושחרתמה תויוליעפה ראש ומכ ,ןנגה ןב . 17 ןנגה-תב העיפומ וכותבו (רבודה
הל ארוק רבודה ךכיפלו) הכותב שחרתמש המל תעדומ הניאש ,תנעמנה לש הכותב ,לוכיבכ
.הדמשה יכילהתב תפתתשמ איהש ךכל תעדומ הניאו "המת" איה ןנגה-תב םג .(תוארלו ןנובתהל
ןהש המלו ןכותב שחרתמש המל תורענה לש תועדומה-יא תא לתסנמפוהמ רתוי שיגדמ קילאיב
.תושוע

"ישפנ תדמח" ארוקו רזוח אוה תחאל .הביחב תורענה יתשל סחייתמ רבודהש בל םישל יאדכ
תורענה יתש לש תועדומה רסוח לא תינפומ רישב הינוריאה רקיע ."הפי ,המת" איה היינשהו
ררושמה לש וסחי םגש ןבומ .הרוקש המל ןהלש תושידאה לאו תופתתשמ ןה ובש ךילהתל
קחרמה בר ןאכמ לבא .תועדוי ןניא ןהש המ עדוי אוה ירהש ,המ תדימב ינוריא אוה ןהילא
לש תועדומה .תנעמנל סחיב (ומצע קילאיבלו) רבודל סחיימ ירפש ינודזה יביטלופינמה סחיל
היווההמ קלח וניה אוה םגש הז ןבומב קר םהב ףתוש ותוא השוע ןויליכה יכילהתל ררושמה
.לוסיחה תחמש םע ההדזמש ימכ אלו ,תלסחתמה

יאנת םהש ,ךכב םחנתהל לדתשמ אוה .םיענמנ יתלבכ וללה לוסיחה יכילהת תא האור קילאיב
דרוקאב אל םייתסמ רישהש ,ךכמ םלעתהל רשפא יא תאז לכבו .דיתעב האירב החימצל יחרכה
ילואש ,הפיהו המתה ןנגה תב התוא תעצבמ .הלודג הפירש לע הגונ האובנב אלא החימצ לש
ילועבג לש םנדבאל סחייתהל העיצמה תרתוכה .ינמרגה רישהמ קילאיב לש ורישל העיגה
םג ,תוירזכאל קילאיב לש וסחי .רישה ךרואל ינוריא ךופיה תרבוע דקתשאד גלש לאכ דקתשא
.תוהדזה לש אל יאדוובו ,תושידא לש סחי ונניא ,בל םותב תישענ איה םא

םיעובט ,םירשעה האמה לש ןושארה רושעב ובתכנש הלא דחוימב ,קילאיב ירישמ רכינ קלח
ילועבג"ש אלפתהל ןיא ךכיפל .יסורה וחסונב רקיעב ,םזילובמיסה לש העפשהה םתוחב
תויקוחל המגוד אוה ןגב שחרתמש המ .םינוש תואיצמ ירושימב תלעופה תויקוח ףקשמ "דקתשא
.תעדומ אל ,היומס תוירזכא םג החמשה םע דחי הב שיש ,שדחב ןשיה תופלחתה לש תיללכ
םגו זילעה ןודזה תא םג שיחמהלו שוחל לגוסמ אוה ,ענמנ יתלב ךילהת ךכב האור ררושמה
.תומת םידיב תופרשיהה תא

:ןוידל תולאש
,"דקתשאד גלש" יוטיבה תא רבסה ?"דקתשא ילועבג" תרתוכה לש השוריפ המ
הייחמצל ישפנה סחיה רבדב תרתוכה תררועמש תויפיצה לע ונממ דומלל הסנו
.הרבעש הנשהמ
.1
ריש ,ישיא ריש ,יטילופ ריש :ןוגכ ,םילבוקמ םיאשונ יפ לע קלחל רשפא םיריש
(זעלב המת) אשונה תא רידגמ תייה ךיא .המודכו הבהא ריש ,תודידב ריש ,עבט
?"דקתשא ילועבג" לש
.2
?ביבאה תא ראתמ קילאיב ךיא רבסה .ביבאה תא ראתמה עבט ריש ונינפלש חיננ
ארק ?ריכמ התאש םירישב ביבאה ראותמ ללכ ךרדב ךכ םאה ?הרוק קוידב המ
ןיב לדבהה המ .םירישה ינש ןיב האוושה ךורעו קילאיב לש "ביבא ימעפ" תא
?םיביבאה ינש
.3
רבודה רבגה ןיב םיסחיה םה המ - ךכ םא .הבהא רישכ רישה תא םיאורה שי
רבדל םוקמב ןגב שחרתמש המ תא הינפב ראתמ אוה המ םשל ?תנעמנה השיאל
?היפלכ ויתושגר לע
.4
המ ?דקתשא ילועבג לש םמוקימ לע רמוא אוה המ .החיתפה רוט תא בוש ארק
?ןגב תויושחרתהה תועמשמ לע ךכמ ןיבהל רשפא
.5
.םתוא חסנל הסנ .םילשמנ המכ ול תויהל םילוכיש לשמ אוה ןגב הרוקש המ
.6
:בל םיש) ?ךתעד יפל ,ררושמה לש ותדהא הנותנ םהינשמ ימל - שדחהו ןשיה
עודמ ?ןשיה לש הפירשה רואיתב וא שדחה ןוחצינ רואיתב םייתסמ רישה םאה
(?רישה תא ךכ םייסמ קילאיב
.7
?הזה דוגינה תא ןיבמ התא ךיא ?השוע איה המו ןנגה-תב תיארנ דציכ
.8
םאה?תוירזכאב םיכורכ החימצו יוניש יכילהתש ,ךכל תואמגוד ריכמ התא םאה
עצבתהל וא ביאכהל בייח החימצו הלידג לש ךילהת לכש רובס התא
?תוירזכאב
.9
?םדאה לשו עבטה לש תיתוהמ הנוכת איה תוירזכאהש רובס התא םאה
.10
לש אשונה תא תולעמה עונלוקב וא תורפסב תופסונ תוריצי ריכמ התא םאה
?באכבו תעדומ-יתלב תוירזכאב ךורכ ועוציבש (ימואל וא יתרבח ,ישיא) יוניש
.11
הרופטמה יוטיב ידיל האב דציכ קודב .לחר לש "ךיתעטנ ינגב" רישה תא ארק
.םירישה ינשב "בלה ןג" לש
.12

Hugo von Hofmannsthal, 1891 לש וריש :חפסנ
Gedichte und Lyrische Dramen, Stokholm, Bermann-Fischer Verlag, 1946 :ךותמ

DIE TOCHTER DER GARTNERIN
Die eine fullt die groben Delfter Kruge,
Aut denen blaue Drachen sind und Vogel,
Mit einer lockern Garbe lichter Bluten:
Da ist Jasmin, da quellen reife Rosen
Und Dahlien und Nelken und Narzissen...
Daruber tanzen hohe Margeriten
Und Fliederdolden wiegen sich und Schneeball
Und Halme nicken, Silberflaum und Rispen...
Ein duftend Bacchanal...
Die andre bricht mit blassen feinen Fingern
Langstielige und starre Orchideen,
Zwei oder drei fur eine enge Vase...
Aufragend mit den Farben die verklingen,
Mit langen Griffeln, seltsam und gewunden,
Mit Purpurfaden und mit grellen Tupfen,
Mit violetten, braunen Pantherflecken
Und larernden, verfuhrerischen Kelchen,
Die toten wollen...

םיילוש תורעה
רואל אציש הפוצה ןותיעה לש חספה ןויליגל תפסותב הנושארל םסרופ רישה
רבוחל ג"פרת תרודהמב רישה לש ומוקימ יפ לע .366 'מע 'ב ךרכב השרווב
'מע ,י"שת ,רבוחל) ג"סרת רייא-ןסינב ,ומוסרפ ינפל הנשכ בתכנ רישהש ,רעשמ
ושענש םילק םינוקית לע דיעמה ,רישה לש די בתכ הלגתה הנורחאל .(469
םיזוחא ךבבל תוריק לע" :הרושב חתופ םדקומה חסונה ,לשמל .ונל רכומה חסונב
'מע ,1987 ,ביבא לת ,סוריפפ ,אצמית ןיאמ הרישה ,רימש הויז) "םייולתו
.(198
.1

.3 'מע ,ב"משת ,קילאיב דסומ ,םילשורי ,קילאיב תריש ,ןמכיפ בקעי
.2
'מע י"שת קילאיב דוסמ ,םילשורי ,ותריציו וייח - קילאיב ,רבוחל לשיפ
.470-469
.3

'מע ,(תישילש הרודהמ) 1976 םילשורי ,רפס תירק ,רתתסמה איבלה ,חמצ ידע
.22-15
.4

לת ,םייאטיסרבינוא םילעפמ ,קילאיב יריש לש יטנאמסה הנבמה ,ירפ םחנמ
.186-184 'מע ,ז"לשת ,ביבא
.5

.198-192 'מע ,ליעל 1987 ,רימש הויז
.6
.ליעל ,רבוחל
.7
.22-20 'מע ליעל ,חמצ ידע
.8
.ליעל ,ירפ
.9
.186 'מע ,ליעל ,רימש הויז
.10
דסומ ,םולב-ןוטרק תור תכירעב ןויצ תביח תפוקתב תירבעה הרישה ךותב
.144 'מע ,1969 'תורוד' תירפס ,קילאיב ,םילשורי
.11

.204 'מע ,םש
.12
S.G. Frug, Polnoye Sobranie Sochinenii, Odessa 1913, T.2 S. 29-30
.(תיסורב)
.13

Hugo Von Hofmannsthal, 'Die Tochter Der Gartnerin', Gedichte und
Lyrische Dramen, Stockholm, Bermann-Fischer Verlag, 1946, S. 76
.14

Herman Bahr, Studien Zur Kritik Der Moderne, Frankfurtwm 1894, S.
32
.15

:םובלאה ךותב (Apparition, 1905) 'העפוה' ןודר לש ורויצ לשמל
John Christian, Symbolists and Decadents, New York, 1985 Plate 5
.16

ירופטמה ימינפה בלה ןג ןיב האוושה דימעמ רישהש ןיבהל םג רשפא תאז םע
ןנגה תב םג העיפומ ובו ןוניגה תדובע תשחרתמ ובש ינוציח ישממ ןג ןיבל
.(תכרעמה תכרעה)
.17