יקסנולש םהרבא תאמ הפוס רישב ןויע

ףגאה ,יתדה ידוסי-לעה רפסה תיבב תורפסל תווצה תרבח ,ןמניילק הטיג
םידומיל תוינכתליהיו
הפוס

תומז יכ תפנא יכ
קוחרמ
תומער וערפנ
קח ילבל
תייה יכב אמש
קוחצ אמש
תיאג יכ תיעג יכ
קוחרמ

הברע תועתלמ הפשח דע
הברע תופעלז האלמ דע
עוגיו םדאה עוש דע
תברא תא
תברק תא
הבבי יפלאל תייה תא

הנניא 'האוש' הלמהש ףא .האושה אשונב קסועה יהיו םירישה רוזחמ תא חתופ הפוס רישה
איה הפוסהש ,זמרמ םירישה רוזחמב רישה לש ומוקימ ,('הפוס' הלמה םג ךכו) רישב תרכזנ
םכילע אובב התאי הפוסכ םכדיאו םכדחפ האושכ אובב" :קוספה םג .האושה רואיתל הרופטמ
אשונב רישי חוסינמ תוענמיהה .האוש-הפוס לש רשקה תא קדהמ (זכ ,א ילשמ) "הקוצו הרצ
,השוחתהו הארונ הכ הייווח םע תורישי דדומתהל ישוקה .יקסנולשל קר ינייפוא וניא האושה
םיבר םיררושמ לצא ודילוה ,םארומ לכב האושה ימיא תא אטבל ישונאה עבמה לש ודי הרצקש
.הז אשונב זמורמבו ןיפיקעב קוסעל תונויסינ

תחאב הכמה זכורמו רצק יוטיב - ואולמב ונכות תא םלוה ויוטיבש ,שבוגמ ריש ונינפל
ישונאה םלועה סרה לע רפסמ רישה .עיתפמו ףטחב תפקותה הפוסל המודב תורופסה ויתולמב
.התלועפ רואית ידכ ךות םיררבתמ הידממש ,הפוסה לש התומדב וילע התחנש תונערופ בקע
'הפוס' הלמה לילצ .הקומע תוימיספ תורשמ רישה תורושב תומולגה ןדבאהו המיאה תושוחת
תוזח ,םלועה ץק לש יטפילקופא ןוזח רישב תלמסמ הפוסה ,םנמאו .ףוס לש היצאיצוסא הלעמ
.תודוסיה לכ תוטטומתה ,םדאה לע האבה השק

תשנאומ תושיכ הפוסה
חתפב רבכ .עבטה תוחוכמ דחא תא תנייצמה ,אמלעב הרעס חור העמשמ ןיא רישבש הפוסה
ףא ןורחו סעכ ןושל) "תפנא" - ונוצר חוכמ לעופה ,יח לש תונוצרו תוחוכ הל םיסחוימ רישה
התוגהנתה ."תברא תא" - םויסבו ,(המיזמ םגו המיז ןושל) "תומז" ,(ףואינו הדיגב ןושלמ םגו
:תעצבמ ףאו תרזוג ,היתוביבס לע התיתיח הליטמ איה .ןולק תוא הב העיבטמ ןסרה תחולש
עבט יעגפ לש תוירקמל דוגינב .תוערפ תערופו תיתצלפמ המצוע לש רידא ןעטמ תקרופ
,עשפנו הנוגמ ןונכת ירפ ,תיעבמ םויאכ םירסמנ היללעמ :הארונ המשאה הפוסה יפלכ תחטומ
תושי ;ןודזהו עורה רוקמ לש תירופטמ תומלגתהכ תלבקתמ איה .םילא שומימ ללכל אבש
.הנסרלו הדעב רוצעל ךרד ןיאש ,תיאמצע

ימושיר תא םישיחממ היתולוקו רישה תא האלמ התוחכונ ,המשב תרכזנ הפוסה ןיא רישבש ףא
ילבל" - ןמזבו בחרמב תויפוסניא לש ןורקיע יפ לע תלעופ איה .תיארפהו תירזכאה התוהמ
עבט תעפות לש העובקה תוירוזחמל רבעמ ,תואיצמה יקוחל תויצ אללו לובג אלל :"קוח
הקידב אלל הכרד לע בצינה לכ תא הברק תא תפסוא איה התמירזב .התעש אוב םע תפלוחה
"...הברע תועתלמ הפשח דע" :האסה האלמתנשמ אלא רוצעמ תעדוי הנניא איה .תוהש אללו
םירכזנ םניא בושי תומוקמ .םייפוסניאה היבחרמ לע הברעה תא הבוגתל הסיסתמ התפקתמ
הדימתמ הפוסה .הערזש סרהל הפיסומו הפוסה םע הלועפ תפתשמה ,הברעה קר הרתונ .ללכ
םה ףא םיקעדזמ הברעה יבחרמש דע ,תיעג יכ - קוחרמל תעמשנש ,תנאוסה התוצרפתהב
סרהה תכסמ לא םיפרטצמ ,הברדא אלא ,םדאל הנגה םינתונ םניאש קר אל :תועתלמ םיפשוחו
.ותדמשהב הלועפ םיפתשמו ןברוחהו

הפוסה לש התייוול ןב אוה תוומה םלוא .ומשב רישב עיפומ וניא ,תוומה םג ךכ ,הפוסה ומכ
לא ףדרנה הפוסה עוגפ םדאה לש ולוקב םיפקתשמ םה :םוקיה לע םמושיר םיליטמ ויתותואו
הקוצמ עיבמה לוק םדאהמ םיבינמ (היח לוק - תיעג) הפוסה לש םייתייחה היתולוק .ותומ
שיגדמ הפוסה תולוקל םדאה תעווש ןיבש הז דוגינ ."עוגיו םדאה עוש דע" - הרזעל האירקו
תא :הרמ הינוריא לש המינ תרזוח רישה םויסה .עמוש ןיא ולוקלש םדאה לש ותונוא-ןיא תא
הכפה (ס ,דכ תישארב) "הבבר יפלאל ייה תא" הקבר התכז הב הכרבה ."הבבי יפלאל תייה"
הפוסה :דרפה יתלבל דע הפוסה תולוק ךותב תלעבנ םדאה תעווש .האושה-הפוסה תללקל
.תחא תושיל םיכפוה הנברוקו

רבודה לש ומוקמ
ןמ קתונמה אשומ אשונ לא איה היינפה .ןעמנו ןעומ הב שיש תירוטיר היצאוטיס ונינפל
בצינ אוה .רישה זכרמ תא הפוסל חינמו םיעלקה ירוחאמ לא טסומ רבודה :הפוסה לא - ינאה
.הנעמ ןהל ןיאש תויהתב סומע ,הפוסה לש היללעמב הפוצו ,הנומתל ץוחמ ,דצה ןמ לוכיבכ
הינפה תלמב תחטומה המשאה ,רישה ךרואל הפוסה לא היינפה ךא ,ותוחכונ תא עילבמ אוה
.תושונאה ןברוח לע ןנוקמש ימכ וילע תוזמורו ומויק תא תוריכזמ תוירוטירה תולאשהו תא
הפוסה תולוקש טקפאל ."קוחצ אמש תייה יכב אמש" :הפוסה לש התוהמ לע ההות רבודה
תדוקנל םעיגה דע הזב הז םילהמנה קוחצו באכ לש ירבאקמ יוטיב שי םישוחה לע םיליעפמ
אלא ,הפוסה לש התוגהנתהל ינויגה רבסה רחא רותל הסנמ וניא רבודה .םלאו ןואפיק
,לבס לשו המיא לש יכבב הדוסי הפוסב השממתהש ןודזה תנווכ םאה :הרוקמ תא רידגהל
לש התוניצר תדימב קפסה ?תעד תולקו תוצירפ לש קוחצב הדוסי אמש וא ,עדונ אל ורועישש
ףא אוהש אלא ,הנממ ץרופה םינתיאה חוכבש סרהה תמצעמ טיעממ וניאש קר אל ,הפוסה
.הפוסה לש הקוחצ תא הבלמ ןברוקה לבסש ,יוליגב הלחלח ררועמ

רישה הנבמ
לש ףרוטמ בצק ןימב ,הגופה ול ןיאש ףוצר טויס ומכ ,קוסיפ ינמיס לכ אלל בותכ רישה
הרבהה :םויס תדוקנ ןיא רישה ףוסב םג .המילבה תמיא לע ,לוכיבכ ,תוסכל אבה ,המירז
,הזירחה .הפוסה תולוק לש םידה תועמשיהל םוקמ הריתומכ ,(הבבי) החותפ תראשנ הנורחאה
תרצויה תימינפ הירטמיס תרכינ םיתבה ינשב .רישה תרגסמ תא םינוב לולצמהו תורופנאה
תודיחא ,ותוללכב רישלו ,דרפנב תיב לכל תוושמ החיתפה לא םויסה ןמ תוקיז :ילגעמ הנבמ
תורצויו רישה תא תושדוגה תורופנאה תומרות תוילגעמלו תודיחאל .תחאכ תיטמיתו תינבמ
תחא הלמ ןיב - הנוש ךרוא תולעב תורוש םיתבה ינשל .הפוסה תעונת תא םאותה סומתיר
ךרואב הז קחשמ .םילעפ תוליכמה תוכוראה תא תומילשמ תורצקה תורושהשכ ,םילמ עבראל
איהשכ ,תורצק תורושה ,קוחרמ הכמ הפוסהשכ ,הליחת :רישה תוחתפתה תא שיחממ תורושה
.התוחכונ תא תושיחממ תוכראתמה תורושה (ינשה תיבב) הברק

ירשקב תינויערו תירוטיר הזל הז םירשקנ םה ךא ,דיחא הנבמ ילעב םניא רישה יתב ינש
וטלש הליחת ;תברק תא - הברקתה איה םויסב ,קוחרמ התייה הפוסה הליחת .האצותו הביס
חתמ םייק ןושארה תיבב .הבביהו הקעזה - ךילהתה תואצות תוטלוב םויסב ,המיזמהו סעכה
בלושמ ,("קוחצ אמש תייה יכב אמש") ימתירהו רצקה ינקפסה רוהרהה :ימנידל יטטסה ןיבש
תוטלבומ אמשו יכ תורצקה םילמה .הפוסה תלועפ תא ןתממ וניא ךא ,תימנידה תוליעפב
:הברעל הפוסה ןיבש חתמה ןמיסב דמוע ינשה תיבה .ןמואי יתלבל קוזיח תתל ןוצר ךותמ
רוקמכ המוקמ תא סופתל הפוסה הבש םויסבו תושחרתהה דקומב הברעה תדמוע תיבה תליחתה
םירוטה תשולשבשכ ,וז תסרוק תכרעמב הברעה לש הקלח תא הטילבמ דע הרופנאה .האלתה
.הפוסה לא ונתוא הריזחמ תא תטלשה הרופנאה םינורחאה

תיביטרוגיפה ןושלה
תורימאב םצעומ רישה .לולצמהו םיינושלה םירויצה ידי לע הבר הדימב תעבקנ רישה תריווא
לש התוהמ תא שיחמהל םינווכמה םילמ יפוריצבו תיביסנטניא הלועפ תואטבמה תוירוטיר
,תירבעה ןושלה ינמכמב ותטילש ,יקסנולש לש תינושלה תופירחה הלגתמ רישב .האושה
םילמב שומיש לע םשוה דחוימ שגדש ,הארנ .ולש ןושלה יקחשמו תוירוקמה ויתוקרבה
םלוה ףא אוהו רישה תועמשמ תא ביחרמ הז שומיש .'תומער' ,'תומז' 'תפנא' ומכ תויעמשמ-וד
ןוימד לע תויונבו תוינושל ןרקיעב ןה רישב תויצאיצוסאה .הפוסה תוהמ לע תויהתה תא
,השגרהו לילצ ןיב הקיז רוציל המגמה תרכינ .הריוואה בוציעל תומרות ןה תאז לכבו ינרוצ
לש ותקיז .התוחכונ תא תוטילבמ הפוסה תולוקל 'פ 'ו 'ב םילילצה ןיבש הברקה ,לשמל
,'תומער וערפנ' ,'תומז' ,('א ,ב"י והיעשי) 'תפנא' ומכ םייוטיב הבינמ ארקמה ןושלל ררושמה
ילבל היפ הרעפו השפנ לואש הביחרה ןכל") לואשל יארקמה זמרהה .'קוח ילבל' ,'הבבי יפלא'
איהו לואשב הרוקמש םיאפר חורכ הפוסה לש הידממ תא ביחרמ (ד"י 'ה והיעשי ,"קוח
.סרהו תוומ היתוביבס תערוז

לולצמהו הזירחה
תגרוסמ הזירחה ןושארה תיבב .תימינפ הזירח ףא ןקלחלש ,תוזרוחמ תורושב ןגרואמ רישה
תפחוסה תרעוס תימניד תוליעפ לש ,ריהמ בצק לש השוחת תרצוי הזירחה תורידת .האלמו
.הדיחא תימינפ הזירחב תוזרחנ ינשה תיבב תונושארה תורושה שולש .ולוכ םלועה תא המע
הברעה לש הקלח תא השיגדמ 'הברע-הברע' הרופיפאה .הנורחאה הרושה םע םג תוזרחנ ןה
הרבהה תמועל ,הפוסה לוק תא תמלוהש ,החותפ הרבה לש לילצה טלוש ולא לכב .ןוסאב
.ןושארה תיבבש הרוגסה

,הוואג - האג :לשמל .יקסנולש לש ותרישל ינייפוא הז רישב יוצמה םינופומוהב שומישה
הברקה .(היכבב העג) םדא לש וא היח לש המיהנ לוק תעמשה ,תיתייח הייעג - העג :תוריהי
ןיב ,ינוציחה היוטיב ןיבל תימינפ השוחת ןיב תורשקמ תילולימה היצאיצוסאהו תילילצה
ינרוצ דוסיו (םער) ילוק דוסי לע ססובמ "תומער וערפנ" ינושלה רויצה םג .לוקל שגר
םמודה תולוק :ילילצ ןוימד לשב וב הגזמתנש ,תילמס תועמשמ אשונ הז רויצ .(המער)
,ןויזח םע לוק תגזממה היווח אופא הנוב תילולימה היצאיצוסאה .יחה תועונתב םילברעתמ
.יח םע םמוד

רישה תארוהל תועצה

האושל הרופטמכ הפוסה .א
ןוימד יווק המכ ןייצ .האושה רואיתל תנווכמכ רישבש הפוסה תא םישרפמה שי
תונשרפ תוקזחמה רישב תועפותה ןהמ .האושל הפוסה ןיב האוושהב םיירשפא
?וז
.1

הלוכי המ :בושח ?תירופטמ ןושל תועצמאב האושב קסועה ריש לע ךתעד המ
?וז ןיעמ העיגנ לש המושיר המו ,ךכל הביסה תויהל
.2

.ךתבושת קמנ ?רישב יעמשמ-דח אוה האושל רשקה םאה
.3
םכילע אובב התאי הפוסכ םכדיאו םכדחפ האושכ אובב" :קוספב רזעיהל לכות
.(חכ-זכ ,א ילשמ) "ינואצמי אלו ינורחשי הנעא אלו ינוארקי זא הקוצו הרצ

"הרצ ימיב יהיו רמאנש םוקמ לכ" :הרצ תאטבמכ יהיו הלמה תא ושרד ל"זח
ןושל אלא וניא יהיו רמאנש םוקמ לכ" :רחא ןושלבו ,(ד ,במ הבר תישארב)
ןכותל יהיו םירישה רוזחמ לש תרתוכה הקינעמ המ .(ב"ע ,י הליגמ) "רעצ
?תוישרדמהו תויארקמה תויצטונוקה רואל הפוס רישה
.4

הפוסה תוהמ .ב
רישהש תעדל ןתינ ךיא .רישב העיפומ הנניא וז הלמ ךא הפוס לע רבדמ ריש לכ
?תרתוכה אלב םג הפוסה לע בוסנ
.1

התוהמ תא תושיחממ - 'הברע' 'תופעלז' ,'תיאג' ,'תיעג' ,'תומער וערפנ' - םילימה
וללה םילמה ןיבש רשקה תא רבסהו םגדה .תינסרה עבט תעפותכ הפוסה לש
.הפוסל
.2

ןדיקפת תא רבסה .תיאמצע תושי לש ילמס דממ הפוסל תוושמה םילמה תא ןייצ
.רישב
.3

הנבמה .ג
?הפוסה תא וז העפות תמאות הדימ וזיאב .קוסיפ ינמיס לכ ןיא רישב
.1

?ךיתונקסמ ןהמ .הזירחהו תורושה ךרוא ,הנבמה תניחבמ םיתבה ינש תא הוושה
.2

?ותועמשמ תקמעהל רישה בוציע םרות המ
.3

ינושלה בוציעה .ד
?הז לוק םיקזחמה םיפסונ םילילצ שי םאה .הפוסה לוק תא תאטבמ הבבי הלמה
.ךתבושת קמנ
.1

.ןדוקפת ןפוא תא קודבו רישב ןמוקימ תא ןייצ .תודחא תורופנא שי רישב
.2

רישה תועמשמ תא תוביחרמ ולא תויצטונוק .תויארקמ תויצטונוק המכ שי רישב
.וז העיבק קמנו םגדה .תוקמע רתי ול תונקמו
.3