עובלג רימא לש םיריש ינשב ןויע

,יללכה ידוסי-לעה רפסה תיבב תורפס תווצ תזכרמ ,בריש הנינפ
םידומיל תינכתבוט-םש-לעב לארשי יבר
רמחה תורוב לע

.רמכנ אל ובל לעמ-רשא
.רמחה תורוב לא לארשי בש ןכ-לעו

רמחה תורוב לע הסכ גלשה רבכו
הלגעה הסכו סוסה לע הסכו
אלגעב ולוקו ,רמח לש רוב דוע ןיאו
לגלגכ בירק ןמזבו
תילטכ הטועה םיגלשה תברעב
.ץראב דחא יוג

:טילי וינפ ותרדא ףנכב
.תילטכ הטוע םיגלשה תברע
םינשוש תוחרופו .ויתועמד תורשונו
.םינויכ ןתומדו .שדקמכ ןתומדו
םינבה תעבש לע הנחכ ןתומדו
.םינקה תעבש תב הרונמכ ןתומדו
תילטב םימדא םימדא ןתומדו
רמח-ןיא לא רשא םעה הטוע
החמשב דבע
.ןיאב גומנו

ןיעב החתור ותעמד
.רמחה תורוב לע הלפונו

.רמחב תושל תושל ויתועבצאו


עשוהי ינפ

בהז וינפו .טיבמ ינפ לא לעמ עשוהיו
טונח םולח .רק םולח .טוחש
.ףוחה לא םיחצנ הכמ םיה ילגרלו
.תומל דמוע ינא ,המוד .ותיהנ הלוח ינא
יח תוכחל ינחרכמ ,ינחרכמ ךא
.דימת-לא
בעב םילוע וינפ לעמ יחא
.ףטשנה לוחב יתובקע דיגהל

.גוסנו הכמ .גוסנו הכמ םיה
.קחב תונתמ םינתיא תומחלמ
.קוחר .חרוב .רחא .חורב ינא
.תומחלממ חנ וישכע עשוהי םג
,ומעל הלחנ ליחנהש
ול בצח אל רבק לבא
.םיירפא ירהב
אצוי אוה הליל הליל ןכ לע
.םימשב חושל
תומל דמוע המוד .הלוח ינאו
רק חרי לוחב ףחימ
םימה ילושב
ףוס יב המוה ,יב המוהו
יתומ תא ילגרל הכמה
- לג רחא לג

םיבר םייח ינפ לע
.לדגתיו םמורתי

וירחאמ ריתוה אוה .םירשע ןבכ ותויהב 1937 תנשב הניארקואמ הצרא הלע עובלג רימא
תרש היינשה םלועה תמחלמ תונשב .בוש תוארל הכז אל םתוא רשא ,תויחאו םיחא ,םירוה
אוה הז ותוריש תרגסמב .הדגירבה לא המחלמה ךלהמב חפוסש ,יטירבה הלבותה ליחב עובלג
אוה 1942 -מ לחה רבכ .הילטיאבו הלפשה תוצראב ןכמ רחאלו הקירפא ןופצ תוצראב דדנ
ינב לש םלרוג תודוא וילא ועיגהש ,תועידי לע תונושאר תובוגת םהבו םיריש ץראל חלוש
.החפשמה

תליחתמ ורבוחש ,הריש יצבק וכותב דגאמה ,םימודאו םילוחכ ,העיריה בחר ויריש רפסב
הקוצמל יוטיב םינתונה ,םיבר םיריש םיעיפומ ,םישישה תונש תליחת דעו םיעבראה תונש
.םייחב רתונו ויבורק לכ תא דביאש ימ לש השקה

םייאידיאה םיטבלה תא אטבל ןויסינ םיפקשמה ,עובלג לש םיריש ינשב ןייענ ךשמהב
םש לעב לארשי יבר ,ןושארה רישה .האושה רחאלש הווהב הדימעב םיכורכה םיישגרהו
לש תפומה תומד לש הכוויתב תינויער המרב וז הדימעב קסוע רמיחה תורוב לע בוט
שפחמה יחה לש תישיא תודדומתה ףקשמ עשוהי ינפ ינשה רישה וליאו ,תודיסחה דסיימ
ולש וייח ךשמה תאו תמה םע רשקה םויק תא ול רשפאתהש ,ישפנה בחרמב הדוקנ התוא
.ומצע


רמחה תורוב לע בוט-םש לעב לארשי יבר רישב ןויע

,תידוהיה הירוטסיהה ןמ וא ארקמה ןמ תויומדב םיקסועה םידחא םיריש בתכ עובלג רימא
ןמ הירזע ןכו רוביגה ןושמש ,עשוהי ינפ ,לואש ,קחצי ,ירש ,השמ :ןוגכ םיריש
תוירוטסיה וא תויארקמ תויומד לע םיבסנה םירישב תוניינעמה תועפותה תחא .םימודאה
ומצעל לטונש תוריחה ןיבל תורוקמה ןמ תומדה לע םיעודיה םינותנה ןיב בולישה אוה
שדח רואב תומדה תא ריאהל היושע וז ןיעמ תונשרפ .וכרד יפ לע תומדה תא שרפל ררושמה
יהשלכ הדמע יוטיבל יעצמאכ תומדה תא דימעהל םג היושע איה ךא ,תוירוטסיהה היתוביסנב
תיארקמה תומדה םהבש ,םיריש אצמנ ףא עובלג לש ותרישב .הווהב םיניינעה בצמ יפלכ
ינפו קחצי םירישב ךכ .םשה תוהז תועצמאב האושב הפסנש החפשמ בורק לש ותומדב תגזמתמ
.(ןלהל ואר) עשוהי

-ה האמה לש הנושארה תיצחמב יח םנמא ט"שעבה .ונינפלש רישה תא אורקל שי המוד ןפואב
השקה שואייל תרחואמ הבוגת ומלוע תפקשהב תוארל רשפא תודיסחה תעונת דסיימכ .18
רקשה תוחישממ הבזכאה תובקעבו ט"תו ח"ת תוריזג תובקעב הפוריא חרזמ תוליהק תא דקפש
ספתיהל הלוכי רישב תראותמה "רמיחה תורוב" לא ט"שעבה לש ותיילע .יבצ יאתבש לש
תוכמתסמ "רמיחה תורוב לא בש" םילמה .תודיסחה תודסוויה לש ירוטסיהה רשקהב וז הניחבמ
ינפל ומחל תא ט"שעבה חיוורה תרוסמה יפ לע ןכש ,ט"שעבל סחוימה יפרגויב טרפ לע השעמל
תישאר לא הביש ןיעמ אופא איה רמיחה תורוב לא הבישה .ותריכמבו רמיח תיירכב םסרפתנש
.ךרדה

תביתכ דעומ םלוא .וב תראותמה היצאוטיסהמ רזגנה הז ,רישה לש ימינפה ןמזל רשאב הז לכ
-ב םסרופ רישה עיפומ ובש רקובב רקובב םיריש רפסה) םישימחה תונש תישארב ,רישה
חכונו האושה תוארומ לע הבוגתכ ,ותביתכ ןמז לש רשקהב רישה תא אורקל ןימזמ ,(1953
םיעוריאלו תומדל יטויפ רויאכ ספתיהל לוכי אל רישה תאזכ האירק תרגסמב .הנידמה תמקה
תא תכפוה םג תאזכ האירק .הווהב םיניינע בצמל הבוגתכ אלא ,קוחרה רבעהמ םיירוטסיה
ררושמה עיצמ המעש ,תמיוסמ תימויק הדמע תגציימה תומדל תירוטסיה תומדמ ט"שעבה
.דדומתהל

:םירוטב חתופ רישה
.רמכנ אל ובל לעמ-רשא
.רמחה תורוב לא לארשי בש ןכ-לעו

בש לארשי ,רמכנ אל ובל "לעמ רשא" הזש רחאמ :יתביס אוה החיתפה יטפשמ ינש ןיב רשקה
.םעה םש םג והז ךא (רישה תרתוכב רכזנכ) ט"שעבה לש ומש אוה לארשי .רמיחה תורוב לא
ךות תאז ;המדאה לא רמולכ ,רמיחה תורוב לא בש םעה םג :הלופכ תועמשמ רוטה אשונ ךכיפל
לא בש ט"שעבה םג ךא ."בושת רפע לאו תאב רפעמ יכ" קוספב םולגה ןויערה לע תוכמתסה
תועמשמ אשונה לארשי םשה תמועל .וכרד תא ליחתה אוה ,רומאכ ,םהמש ,רמיחה תורוב
םייוניכה םע הנמנ אוה ןיא .הומת אוה החיתפה תרושב םיהולאה לש ויוניכ ,הלופכ
םהמ לדבנ אוהו ,"םיקחש ןכוש" וא "םימורמב בשויה" :המוד דיקפת אלמל ולכיש ,םילבוקמה
.ןירשימב המשב בוקנל ןוצר ןיאש ,תוחכונב רבודמ וליאכ ,וילא תיוולנה תוימתסה תמינב
.ומעמ םלעתה רשא הזמ רבודה לש תנווכמ תומלעתה םושמ ןאכ שיש ןכתיי

:ובל ןומישי לש איה םיאבה םירוטב הנומתה
רמחה תורוב לע הסכ גלשה רבכו
הלגעה הסכו סוס לע הסכו
אלגעב ולוקו .רמח לש רוב דוע ןיאו
לגלגכ בירק ןמזבו
תילטכ הטועה םיגלשה תברעב
.ץראב דחא יוג

:טילי וינפ ותרדא ףנכב
.תילטכ הטוע םיגלשה תברע

,סוסהו הלגעה יכ ןיוצמ ירהש ,ט"שעבה לש ותומדמו ומצע גלשהמ דבל ןיעל הלגנ אל רבד
ףא ,ולש תואלפומה ךרדה תוציפקב ותוא םיתרשמה ,ט"שעבה ירופיסב םיעובק םירזבא םתוא
המל תודע לכ הרתונ אלש ונדמלל ,'הסיכ' לעופה עיפומ םימעפ שולש .גלשב וסוכ רבכ םה
לש ולוק קר אוה רתונש המו .דוע םיארנ םניא םמצע הרובקה תורוב .ןכ ינפל ללוחתהש
תא תואטבמ "בירק ןמזבו אלגעב" שידקה ךותמ םילמה .םיתמ לע 'שידק' אשונה ,ט"שעבה
לע שידק רמואה ידוהי לע עצבמש ,ךרד תציפק ןיעמ ,חישמה לש הבורקה ותאיבב הנומאה
ךא .תיאלפה ותלגעמ ןורחא לגלג הז היה וליאכ ,לגלגל המודמ ט"שעבה לש ולוק .ויתמ
ןכאו) .(1 א ,לאקזחי) רבכ רהנ לע לאקזחיל לאה תולגתה תא םג תעדה לע הלעמ יומידה
לע הסכמה גלשה הטעמ .יוסיכ יוליג תחת ,ןאכש אלא .(תיבה שארב העיפומ 'רבכ' הלמה
םיכירכת ול תשמשמהו ותליפתב ידוהי ומצע לע הטועש תוסכ התוא ,תילטל המודמ לוכה
וינפ טילה איבנה והילא םאו .םלש םע לע הסכמה קנע תילטכ איה םיגלשה תברע .ותומב
לוק שאה רחאו 'ה שאב אל ,שא שערה רחאו") הקד הממד לוקב הניכשה יוליג חכונ ותרדאב
ט"שעבה ירה ,(13-12 ,ט"י 'א םיכלמ ."ותרדאב וינפ טליו והילא עומשכ יהיו ,הקד הממד
,ץראב ."ץראב דחא יוג" לע תילטכ הסכמה םיגלשה תברע תממד חכונ ותרדאב וינפ טילמ
תיב תא תונבל ושקבב ךלמה דוד רמא םג יוג ותוא לע ירהו .רמיחה תורובב ,המדאב רמולכ
לאומש) "יוגו םעל ול תודפל םיהלא וכלה רשא ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו" :הריחבה
.(23 'ז ,ב

לארשי םע לש ותריחבלו הניכש ייוליגל םיעגונה םירוכזאה תועצמאב תרצונה הינוריאה
תא הילע ביחרהל ךרוצ ןיאו ,היד הרורב ,יוסיכה םשור אקווד שגדומ ובש ,יריש טסקטב
הריש התויה םע ,עובלג לש ותריש יכ ,רמולו שיגדהל םוקמה ןאכ ילוא ,תאז םע .רובידה
רקיעב ,תיטסינרדומה תילארשיה הרישהמ תלדבנ ,וכרד תליחתמ רבכ היתורוצב תיטסינרדומ
תנייפאמה תינויזחהו תיזויגילרה תואיצמה תסיפתב (לשמל ,ךזו יחימע) םישישה תונש לש וז
םילוחכ רפסב ןכש לכ אלו ,ותרישב תיטננימוד הניא תימויק הדמעכ הינוריאה .התוא
;קוחיר לש וא דצהמ הדימע לש הדמע תאטבמ הניא הינוריאה ונינפלש רישב םג .םימודאו
וז .העווזה רחאלש בלשה תא הוולמש ,תרסוימו תקפואמ תיגלא המינב הלוהמה הינוריא יהוז
ט"שעבה לש ותומד ,לוכה לע ךירכתב הסכמה גלשה תנומת .רישב ןירשימב תרכזנ הניא ףא
תוכיאה ןכו ,ויתועמדב גלשה תא סיממ אוהש ךות רמיחה תא שלהו םיתמה לע שידק אשונה
דוהדהמ םג ומכ ,תוילולימ תורזחמ הקלחב תוחפל תעבונה ,רישה לש תדחוימה תילקיסומה
לש התריציל וידחי םירבוח הלא לכ ,ומויסבו רישה תחיתפב תרגסמכ עיפומה ,רמ לילצה
.תקפואמ הניק לש המינ התוא

לש ויתועמד תוללוחמ ,הרואכל ,גלשה תילט לש ,הניכשה יוסיכ לש הזה עקרה לע הנהו
:םיאלפ ט"שעבה
םינשוש תוחרופו .ויתועמד תורשונו
.םינויכ ןתומדו .שדקמכ ןתומדו
םינבה תעבש לע הנחכ ןתומדו
.םינקה תעבש תב הרונמכ ןתומדו
תילטב םימדא םימדא ןתומדו

:םיטקייבוא לש הרושל תומודמ הלאו ,םינשוש תוחימצמ ילוא וא ,םינשושל תוכפוה תועמדה
לע עיבצהל השק .םדוא ינבאו םינק העבש תב הרונמ ,םינבה תעבש לע הנח ,םינוי ,שדקמ
הלמה לע הרזחה תורמל יכ ,רורב םינפ לכ לע .וללה םייומידה לכ ןיב ףתושמ הנכמ
.ול םימודה לכ ןיבל םינשוש-תועמד אשונה ןיב יתוזח ןוימדב הפ רבודמה ןיא ,"ןתומדו"
תיתדה תידוהיה תוברתה רגאממ הברקהו השודק לש םילמס לש הרושב ןאכ רבודמ יכ הארנ
וליאכ ,ןוויגהו יובירה אלא ,םירבדה ןיב רשקה אקווד ואל אוה ןאכ בושחש המ .תיממעהו
לש קרבהו עפשה לא ,ןיאהמ ,ןבולהמ יתוזחה רבעמה .תינועבצ תכורפל הרוחצה תילטה הכפה
תא שדחמ ט"שעבה ארוב וליאכ םשורה תא ררועמו םיהדמ אוה הלא תורוש עבראב םייומידה
.ידוהיה םילמסה םלוע

םינממסב שומיש ןאכ השוע עובלג .רישה ראשמ ןהלש הקיטאופב תוגרוח ףא הלא תורוש עברא
לע םיבר םימוד תרבכה לש תינבתהו חירבמה יקודקדה זורחה ,הרופנאה תמגוד םייטאופ
הארמ טויפל הלא םירוט לשמל וושה) םודקה טויפה לש רישה תרותמ םילאושה ,דחא אשונ
םישדוקה שדוקמ ותאצב ןהוכ הארמ היה אלפנ המו" :םירופיכה םויב 'ףסומ' תליפתמ ןהוכ
תא ונרכזה רבכו ,רישב םירחא םירוטב םג העיפומ הדומצ הזירח םנמא .("...םירופיכה םויב
םלוא ,(םויסה תורוש יתשו החיתפה תורוש שולש) ותוא רגוסו חתופה רמ יביטסגוסה זורחה
,רמ תמגודכ טלוב יביטקפא ןעטמ לעב לילצ לע תססובמה ,הדומצ הזירח ןיב ןיחבהל שי
םיברה לש תיקודקדה הרוצה לע תססובמה ,הדומצ הזירח ןיבל
.(םינקה/םינבה/םינויכ/םינשוש)

תויתואה ףוריצ לע הרזחה הלא תורוש ךרואל תדהדהמ םייומידה לש ינועבצה ןוויגל דעבמ
לש ןלילצ .(םיימעפ) "םימדא" - (םימעפ שמח) "ןתומד"ו - "ויתועמד" םילמה ןיב תורשוקה מ"ד
לש הרומתה רשפ ררבתמ ,יתחת םרזבכ ,ךכ ."םד" הלמה תא תעדה לע הלעמ הלא תויתוא
תחתמ לעופה ,יומס יומיד ןיעמכ אופא תדקפתמ וז תילילצ הרזח .םינשושל ט"שעבה תועמד
רצונה ,הז יומיד .גלשה לע םד תופיטכ ןה ט"שעבה תועמד .םייולגה םייומידה רורצל
הרדסה תא חתופה יומידל רשקתמה ,עבצה ידי לע ילאוזיו ןפואב םג ךמתנ ,לולצמה תועצמאב
."םימדא םימודא" התוא םייסמה יומידלו ,'םינשוש'

,םהב יוצמה םייומידה עפשב ,תינרוצה םתוגירחב ךכ לכ םיטלובה הלא םירוט העברא
הניחבמ .רוחאמו םינפלמ םתוא ףטועה ןבלה ןיאה ךותב תעלבומ ןיעמכ םה ,ראופמה םנונגסב
התעו החמשב לאה תא דבעש םע ותואל תינרוצ היגולנא ןיעמ םיווהמ םה יכ רמול רשפא תאז
.גלשה תילטב ולוכ הסוכמ אוה

תילטה תנומת לא הלא תורוש עברא לש האלפהה ןונגסמו םיינוגססה םייומידהמ הדחה הרזחה
תונורכזה וא ןוימידה ימורממ תימואתפ התיחנ לש טקפא תרצוי ינוריאה ןוטה לאו הנבלה
.הקירה תואיצמה לא
רמח-ןיא לא רשא םעה הטוע
החמשב דבע
.ןיאב גומנו

תא תונבל ושקיב וישנא רשא הגלפה רוד רופיסב ארקמב עיפומ רמוחל רמיח ןיב רושיקה
'רמיח תורוב' ףוריצה .(3 ,א"י ,תישארב) "רמוחל םהל היה רמיחהו" :רמאנ םש ,לבב לדגמ
ךלמ לע םש רפוסמ .םידישה קמעב ,השימחה דגנ םיכלמה תעברא תמחלמ רופיסב עיפומ ומצע
אופא רושק רמיחה .(10 ,ד"י תישארב) רמיחה תוראבל ולפנ םתסונמבש ,הרומע ךלמו םודס
ןיא"ש ,םיהלואל רמולכ ,"רמוח ןיא"ל החמשב דבעש ,רחבנה םעה אקווד הנהו .אטחלו עשרל
,ןאכו .ףוג רסחל ומצע אוה ךפהו רמיחה תורובב ןיאב גומנ ,"ףוגה תומד ול ןיאו ףוג ול
לש תוחתורה ויתועמד תלועפל תפסונ הסרג ןיעמ רישב תילעומ ,ןיאה לא הרזח רחאל
:ט"שעבה
ןיעב החתור ותעמד
.רמחה תורוב לע הלפונו

.רמחב תושל תושל ויתועבצאו

םדוק ירהש רמיחה תורוב תא תופשוחו גלשה תא תוסיממ ןהו ,דבלב תועמד ןה תועמדה התע
לא עיגהל ידכ גלשה תא ויתועמדב סיממ ט"שעבה .(תורובה לע גלשה הסיכ רבכש רמאנ
:רבעהמ םיראופמ םילמס םתוא לא דוע אל ;טושפה רמוחה לא ,ראשנש דיחיה שיה לא ,רמיחה
1 ."רמיחב תושל תושל ויתועבצאו"

אלל ךא ,הבהאב ,באכב ,המויאה הפורטסטקה לומ דמוע ט"שעבה ?וז השיל לש התועמשמ המ
רוציל ידכ ,ויתועמדב ברועמה ,טושפה רמוחה תא שולל הלחתהה תדוקנמ ליחתמו ,שואיי
רשפא ונממו השודק שי ומצע רמוחב םג תילבקהו תידיסחה הסיפתה יפ לע .שדחמ לוכה
ץראה תיינבכ הומכ רמיחה תשיל רישה בתכנ ובש ירוטסיהה רשקהב . 2 שדוקה לא עיגהל
.ןילוחמ

םיתמה לע 'שידק' תועמדב רמואה ,ט"שעבה לש ויתולועפ ןיבל תינוריאה הסרתהה ןיב חתמה
תינפומה הינוריאה ףרח יכ ,הארנ ,תאז םעו .םוצע ,ןבומכ ,אוה ,ויתועמדב רמיחה תא שלו
לש ותומד תא עובלג דימעמ ,"רמוח ןיא"ו "לעמ רשא" יפלכ ,הלעמ יפלכ רישב רבודה ידי לע
באכה תורמל שאונ תרמוא הניאש ,תימויק הדמעל תפומכ תאז היודב היצאוטיסב ט"שעבה
השיל תדובעב הלחתהמ רוציל ליחתהל תונוכנ לש הדמע ;האושב הפסנש רודה לע ארונה
האושה רחאל הנידמה תא םיקהל וילע לטוהש ,רודה ינפב הז תפומ דימעמ אוה .תינלבס
,הרופא ,תיסיסב הדובעל תוילמס םושמ שי רמיחב השילה תלועפב .הפוריא תודהי לש הלודגה
םגש ,יל הארנו .'דכו הרונמה ,שדקמה ,הרונמה ,םילודגה םילמסה לע ,ינמז ילוא ,רותיו ךות
םג ,'שידק' רמוא ט"שעבה קר ,ומצע ט"שעבה לש תיפצתה תדוקנמ רבדמ וניא רישב רבודה םא
הבישב חרוכה תא תוארל לגוסמ אוה ,"בירק ןמזבו אלגעב"ל אלמ ףתוש וניא ומצע אוה םא
.שדחמ ותשילבו רמיחה לא

תובוחר ורפסב .גרבנירג יבצ ירוא לש םימוד םירישל האוושהב םג הז ריש ןוחבל רשפא
(חפסנ) איבנה והילא :עובלג לש ורישל בר ןוימד םיאשונה םיריש ינש םיעיפומ רהנה
תנשב רואל הנושארל אצי ג"צא לש הז ורפס .בושטידרבמ יול יבר דמוע םיכרדה ץקבו
החכוה ,םנמא ,יתאצמ אל .רקובב רקובב םיריש ץבוקה ינפל םייתנשכ ,1951
,קפס לכל לעמ טעמכ ,יל הארנ ךא ,עובלג לש ורישל הלא םיריש ןיב רשקל תילאוטסקט-ץוח
האושה יפלכ הדמע חוסינ אוה םירישה תשולשל ףתושמה .ורישב ג"צאל הנוע עובלג יכ
תטבלתמ איבנה והילאב .ידוהיה םעה חור תא תירוגלא ךרדב תגציימה תומד תועצמאב
יבר דימעמ ג"צא לש ינשה רישב וליאו ,םעה ןוילכ חכונ תמעוזה הממדה והילא לש ותדמעב
וא :לאה ינפב הררב (ט"שעבה לש ושרוי ,'ץירזממ דיגמה לש וידימלתמ) בושטידרבמ קחצי יול
וא ,תישילשה לארשי תכלממ תמקה ידי לע תילכת האושב ופסינש םידוהיה לש םתומל קינעיש
עובלג לש ורישב וליאו .יניס רה דמעמ זאמ תכשמנה וז ,ויפלכ תובייוחתהמ םתוא ררחשיש
,הובגמ הלואגל הכחמ וניאו ה"בקה םע חקמתמ וניא אוה .םייתשהמ הנוש הדמע ט"שעבה גציימ
.רמיחה תא של אוה ;תמעור הקיתשב קפתסמ וניא םג אוה


רישב ןוידל תועצה

םיכרעה) ט"שעבה לש ותומד לע םדקומ עדי םידימלתל קפסל יוצר רישב ןוידה ינפל
םייושע תודיסחה לעו ט"שעבה לע הקיאדוי הידפולקיצנאבו תירבעה הידפולקיצנאב
םיקסועה ,רבוב לש זונגה רואה ךותמ םיעטק התיכל איבהל ןתינ ןכ ומכ .ךכב עייסל
תובר םורתל יושע הירוטסיהל הרומה לש ופותיש יכ ,ןייצל רתומל .ט"שעבה לש ותומדב
.(ןיינעל


רישה תאירק רחאל
.ןתועמשמ תא שרפל וסנו רישב תוראותמ ןהש יפכ ט"שעבה תולועפ רחא ובקע
?רמיחב השילה תלועפ תלמסמ המ
.1

יפכ ,ט"שעבה לש ותומד גצייל הלוכי המ .50 -ה תונש תליחתב בתכנ רישה
?הפוקתה התוא לש ארוקה רובע ,רישב תבצועמ איהש
.2

םילארשי רובע יטמוארט קפס אלל היה "המוקתל האושמ" ותונכל גוהנש רבעמה
רבעמב הז ישוקמ והשמ םימעוט ונא םויכ .האושב םהיתוחפשמ ינב תא ודביאש
.תואמצעה םויל ןורכיזה ימימ דחה
.3
?רבעמ ותוא עקר לע רישה תא ןיבהל ןתינ דציכ

?תאטבתמ איה המב ?הגירח וב שי ןכיה ?רישה ףצר תא םיראתמ םתייה דציכ
.(םיעבצל ,תירויצ ןושלל ,הזירחל בל ומיש)
.4
?רישב ןויערה שוביג ךילהתב הדיקפת והמו וז הגירח לש המושיר והמ

יהמו םימעפה יתש ןיב לדבהה המ .םיימעפ תראותמ ט"שעבה לש ויתועמד תלועפ
?הז לדבה לש ותועמשמ
.5

םידימלתה תא הנפי הרומה) ?רישב תויארקמה תוזימרה לש ןדיקפת והמ
.(םייטנוולרה תורוקמל
.6

תגציימה תומד םזכרמבש ,םירישל תופסונ תואמגוד םידימלתה ינפב גיצהל ןיינועמה הרומ
תא וא ,םתוא שיגפהל לוכי ,האושה תוארומ לומ דמועה םעה חור תא ירוגלא ןפואב
ץקב רישה) ליעל םירכזנה גרבנירג יבצ ירוא לש םירישה ינשמ דחא םע ,םהבש םיניינועמה
םידימלת קר ילואו וכרוא לשב ישוק ררועל יושע בושטידרבמ קחצי יבר דמוע םיכרדה
'מע ,רהנה תובוחר ,ואר .וב ןייעל םינכומ ויהי תדחוימ היצביטומ ילעב םיטעומ
אשונה תא דימעהל היושע המוד אשונב קסועה גרבנירג לש ריש םע השיגפה .(ה"ער-א"ער
םיתעל .תיביסנטסקא המרב תושעיהל לוכי שגפמה םצע .רתוי בחר ירישו ירוטסיה רשקהב
היושע יביסנטניא ןפואב דמלנש רחא ריש תובקעב ריש לש השיגרו תמעטומ האירק וליפא
רתוי טעמ קימעהל םג ,ןבומכ ,רשפא .הבחרהב אלא ,שממ דומילב רבודמ אל ירהש ,קיפסהל
צ"א לש הלא וירישמ דחאל עובלג לש וריש ןיב תיתאוושה הדובע םידימלתה לע ליטהלו
תודוא םייזכרמ םיטרפ לוכ-םדוק ררבל ,ןבומכ ,יוצר .תוחנמ תולאש תרזעב גרבנירג
:הלא ןיעמ תולאשל המגוד ןלהל .םירישה תועיפומה תויומדה

םיכרדה ץקב וא איבנה והילא גרבנירג יבצ ירוא לש וריש תא ןויעב וארק
.(תוצובק יתשל התיכה תא קלחל ןתינ) ...בשטידרבמ קחצי יול יבר דמוע
.(תויומד ,םוקמ ,ןמז) רישב תבצועמה היצאוטיסה יהמ וראת
?תרחא ךרדב תלעופ ?תרבדמ ?תקתוש איה םאה .רישבש תומדה תא ןייפאמ המ
?ירמ לש ?ןידה תלבק לש הדמע תאטבמ התוגהנתה םאה ?התוגהנתה רשפ המ
.םכירבד ומיגדה
?םעה יפלכ תומדה לש הסחי והמ
.וריבסה ?דיתעל םג הטבמ תאשונ וא רבעל תסחייתמ רישב תומדה םאה
וושה ?האושל ליבוהש ירוטסיהה ךלהמב לאה לש וקלחל יוטיב רישב ןתינ םאה
.גרבנירג צ"א לש רישבו עובלג לש רישב הז טביה לש ותעפוה תא
המבו עובלג לש ורישבש וזל גרבנירג לש ורישב תומדה לש התדמע המוד המב
?הנממ תלדבנ איה

,וכרא ףרח ...םיכרדה ץק לע רישה םע דדומתהל תונוכנ םילגמש םידימלת תבוטל :הרעה
רבודה תדמע תחסונמ םהב רשא וכותמ םירחבנ םיעטקל תדחוימ בל תמושת בסהל הרומה לכוי
32-17 תורוש ,ב"ער 'מע ;("םיכרדה ץקל ...ועדיש וא ...אלא") 30-17 תורוש ,א"ער 'מע ,לשמל
.("זירכמ התאש וא ...םיצור ונא")

תרוסמה םלועמ תומד תועצמאב ותדמע תא גצייל ררושמה ףידעמ ,םכתעדל ,עודמ
?תידוהיה
ימיטפוא םכל הארנ םהמ הזיא .גרבנירג לשו עובלג לש םירישה ימויס תא וושה
.וקמנ ?רתוי


עשוהי ינפ רישב ןויע

,ירשפאה ,ןוכנה קחרמה תעיבק םע תישפנ תודדומתה לש ךילהת אטבמ עשוהי ינפ רישה
,האושב הפסנש בוהאה חאה ,עשוהי לש ותומד ,רבודה יניעב .םיתמה ןיבל יחה ןיב ,לבסנה
ינפ .אובל ברקה ופוס תא שח יחה אקווד וליאו .עבטה לש תיחצנה תוירוזחמב הגזמתה
ראתמ רבודה וליאו ,"טונח ןולח" ,"רק םולח" :םיאופק םה ,הנבלה ינפב וגזמתהש ,תמה עשוהי
?ותמ לומ יחה דומעי דציכ ."קוחר .חרוב .רחא .חורב .ינא" ומצע תא

עשוהי לש ותומדו ,עובלג לש רגובה ויחא ,עשוהי לש גוזימ איה רישב עשוהי לש ותומד
:א"ע ,ה"ע ארתב אבב תכסמב בותכה לע תססובמ רישה תחיתפבש הנומתה .יארקמה גיהנמה
לש וינפ .קוספה לש ילארטיל שומימ אופא והז ."הנבל ינפכ עשוהי ינפ ,המח ינפכ השמ ינפ"
לש תולכתסה לש דמעמ ןאכ שי דחא דצמ .שממ הנבלה ינפ םה אלא ,הנבל ינפכ אל םה עשוהי
עשוהי לש וינפ .הטמלו הלעמל ןיב חתמ ןאכ שי ינש דצמו ,םינפ לא םינפ עשוהיב רבודה
באה ינפ יומידמ ויתויועמתשהב ךכ לכ הנוש וניאש ןפואב תוראותמ חריה ינפב וגזמתהש
םילספ / קחרמכ / יחא עשוהיו אבא ינפו" :"תרפוע לש םיערז" רישב םיקיתע םילספל חאהו
תעדה לע םילעמ "טונח"ו "רק" םיראתה ונינפלש רישב .(207 'מע א"וחכ) "דועו ףלא ינב
בהז :הלופכ תועמשמ אשונ "טוחש" ראותה םש .םייח חור לוטנ המ רבד םינפ לכ לע וא ,היווג
,"טוחש" ךא ,החוטש בהז תיקסדכ הנבלה הארמל המאתהב תאז ,ותוא ועקרש בהז אוה טוחש
לש וזה תועמשמה תא םג ליעפמ החיספה תועצמאב ינושלה ףוריצה קוריפו ,גורה םג אוה
,טונח / טוחש תמייסמה הלמל תחתופה הלמה ןיב וז הרושב תמייקה תימינפה הזירחה .הלמה
.הלמה לש היינשה היצטונוקה תא תקזחמ דוע

תוירוזחמה אוה חרילו םיל ףתושמה .תחתמ םיה ןיבל הנבלה ןיב ןותנכ ומצע ראתמ רבודה
ההוזמה חריהש דועב ךא ,לפשהו תואגה רוזחמב םהיניב םירושק ףא םימרוגה ינש .תיחצנה
ןיב .םילגה לש תיחצנ העונתב יוצמ םיה ,העונת רדענ ,אופק המ רבדכ ספתנ חאה ינפ םע
תא שח אוה יכו "ותייהנ הלוח" אוהש ,ומצע לע דיעמ רבודה תויחצנ לש הלא םייוליג ינש
תורמל ךא .ותויפוס תא שח אוה חצנה תא םיגציימה הלא םימרוג לומ אקווד .ברקה ותומ
תשוחתל ענכיהל אל ,"דימת לא" יח תוכחל קחוד חרוכב רבודה שח תויפוסה תעדות
.ותויפוס

"םא תבהא" ןוגכ ףוריצל לשמל ,המודב) הלופכ תועמשמ תויהל הלוכי "ותייהנ הלוח" םילמל
ימ לש ותייהנב ,ןכ םא ,יולת .(ומאל ןבה תבהאכ םגו הנבל םאה תבהאכ םג שרפתהל לוכיש
?וירחא עשוהי לש ותייהנב וא ,עשוהי ויחא רחא רבודה לש ותייהנב רבודמ םאה .רבודמ
תא וז תורתוס ןניאו תומייק תויורשפאה לכ ?ףוחה לא םיה לש ותייהנב רבודמ ללכב ילואו
איהו םיתמה לומ הדימעה לש תודדומתה התואמ קלח איה ,ימ רחא ההונ ימ ,הלאשה .וז
.יחה לש תוליפכה תשוחת תא תאטבמ

עשוהי ןיב תילולימה הלבקהה ךרד יוהיז רצונ ןושארה תיבה תא תומייסמה תורושה יתשב
םילוע" ,חריה ינפב וגזמתהש ,עשוהי חאה ינפ ."לעמ יחאו" תמועל "לעמ עשוהיו" .חאה ןיבל
,םילעופ תיירפס ,היפרגונומ) לזרב ללה רמואש יפכ ךא .ןנע לעמ םיממורתמ רמולכ ,"בעב
תיילע .'בואב םילוע' ףוריצה תא םג תעדה לע הלעמ "בעב םילוע" ףוריצה ,(131 'מע ,1984
"רבודה ינאה" תובקע רחא תמה תוקחתה ךרוצל ,הארנה יפכ ,הדעונ בואב וא בעב חאה ינפ
ףטשנ ףוחה ןכש ,תדמתמ הרזחל ךכיפלו ,דימתמ ןולשיכל הדעונ וז תוקחתהש אלא .לוחב יחה
.תיחצנה םילגה תעונתב

,ביצי יתלבכ ומצע תא ןייפאמ רבודה ,עבטה ינתיא לש העובקה תוירוזחמל דוגינב ,רומאכ
,קוסיפה ."קוחר .חרוב .רחא .חורב ,ינא" :ףוחב םיה לש תומחלמ ןתואמ קוחר ,תוביוחמ רסח
ףוקישל הלובחתכ שרפתהל לוכי עוטיקה .תעטוקמ האירק ןימזמ ,המצע ינפב הלמ לכ דימעמה
תוירוזחמב יוצמה ,םיה ןיבל וניב ינושה .תירטנמגרפ ,הביצי יתלב ,העובק יתלב תוהז
חנ וישכע"ש ,יארקמה איבצמה ,עשוהיל םג רבודה תא ריזחמ ,ףוחב המחלמ לש העובק
ןכא יארקמה עשוהי .וזמ וז עשוהי תויומד יתש תודרפנ םג תאז הדוקנבש אלא ."תומחלממ
ןוויכמו .ללכ רבקנ אל חאה עשוהי ךא .ארקמב רפוסמש יפכ ,םירפא ירהב ,עודיכ ,רבקנ
,יגולה שקיהה ךרד לע וליאכ תחסונמה ,וז הקמנהב שי .הליל לכ חושל אצוי אוה ,ךכש
וא ,ןהל השענש לווע לשב תולילב תוטטושמה םיאפר תוחור לע תויממע תונומאל דוהדה
"רק םולח"כ עשוהי ינפ רואיתב םימדוק םיזמר ויה הז דוהדהל .הכלהכ ורבקנ אלש םושמ
תיחצנה תוירוזחמב תמה חאה עשוהי לש ותוגזמתה ."ותייהנ הלוח" ףוריצב ןכו ,"טונח םולח"
.יחה חאה תובקע רחא הקחתמה םיאפר חור ןיעמל ותוא הכפה ,חריה ינפב ,עבטה לש

וציקו אוה ותלחמ תשוחת לא רבודה תא ריזחמ בוש "הליל הליל" הזה יחצנה םיאפרה טוטיש
הנפמ לח רישה לש םויסה תורוש דמצב ,הנהו .ותומ תא ברקמ וילגרל הכמה לג לכ .ברקה
ףוסה תשוחת אקווד וליאכ ,רבודה תשעתמ עתפל ךא ,תרבסומ הניא הנפמל הביסה .ימואתפ
םילמ אטבמ אוה תויח לש וז השדח תישפנ הדמעמו .םייחה לש םתמצע תא וב הקזיח ברקה
תובצייתהכ ןיבהל שי תמה לע 'שידק' רמול יחה לש וזה תלוכיה תא ילוא .'שידק'ה ךותמ
ךותמ אקווד אלא ,תויפוסהו ןולדיחה תשוחת ךותמ אקווד ואל התעו ,םיתמה לומ תשדוחמ
,םיתמה רכזל תרמאנ איה יכ ףא ,'שידק'ה תליפת לש הנכות ןכאו ."םיבר םייח" לש השוחת
תריציב השק תודדומתה התואל ןורתפ רבודל העיצמ ילוא איה ךכבו ,םייחה לא ןווכמ
.םיבוהאה ויתמל יחה ןיב םויקה ךשמה תא רשפאמה ,לבסנה קחרמה

םישנא לע קיעהש יפכ ,עובלג לע קיעה האושב ופסינש םיבורקה לא רשקה אשונש ,קפס ןיא
רשקהב הז השק אשונ םע עובלג לש ותודדומתה ןפוא לע דומעל תנמ לע .ורוד ינבמ םיבר
םהבש ,םימודאו םילוחכ רפסב ולש םיפסונ םירישב ןייעל יוארה ןמ ,רתוי טעמ בחר יריש
הוולמה שפנה ךלה .(הזל הז תוכימסב רפסב םיעיפומ ףא הלא םירישמ קלח) הז אשונ הלוע
לש השוחתל יוטיב ןתינ םהבש םיריש שי .רישל רישמ ויפואב הנוש היעבה לומ הדימעה תא
.ליעל אבוהש ,תרפוע לש םיערז רישה לש ומויסב לשמל ומכ ,ויתמ ןיבל רבודה ןיב קחרמ
,דרשש ימ ןיבל םיתמה ןיב ,שממ תיזיפ ,היומס הברק לש השוחת םיאטבמה םירחא שי םתמועל
יוטיב ידיל רבדה אבש יפכ ,םידחוימ דסח יעגרב לעופה לא חוכהמ תאצל היושעה הברק
:םוקמ לכ רישב
.םימיה לכב םה .םוקמ לכב םה !םיכורבה
.םימעפל .םקבחל יל ןתנ טק ףרה קר
.(221 'מע ,א"וחכ)

,עשוהי ינפ רישב ןתינ הל יוטיבש ,םיתמה ויבורק ידי לע ףדרנ אוה וליאכ ,רבודה תשוחת
לשו תופדרנ לש השוחת ררושמה אטבמ הבכשא רישב ,לשמל ,ךכ .םיפסונ םירישב םג העיפומ
ונממ םיעבותו הנישבו ץיקהב ויתובקעב םיתמהו םיבוהאה ויבורק םיכלוה וליאכ ,דבכ לטנ
:שרויכ ןהיפלכ ומצע תא האור אוה .םה וקיפסה אלש לכ תא םמוקמב תווחל
.תנשב יניע לע םיאב רדחל רדחמ
!יתנשב םיטילשה
,שרויה ינא ,רהדמ ינא םתבכרמב
תואר ןעמל
.שיהו םיקה .שיהו םיקה לכ תא
.(222 'מע ,א"וחכ)


רישב ןוידל תועצה

האירקל רישה תא ןיכהל תמעטומ האירקב םינייטצמה םידימלת השולש םיינשל עיצהל רשפא
:התיכב
לש הלופכה תועמשמה חונעפב חותפל רשפא רישה לא החונ אצומ תדוקנכ
הלא םילמב הנומטה הלופכה תועמשמה יכ הארנ ."ותייהנ הלוח ינא" ףוריצה
חאל םיעוגעגה תא ןה :רישב רבודה לש תיטנלוויבמאה השוחתה תא בטיה הצממ
תא אורקלו רוזחל רשפא הז ףוריצב ןויד רחאל .תופדרנה תשוחת תא ןהו תמה
.רישה לש וכרואל תאז הלופכ תועמשמ לש היוליג לע דומעל ידכ ,רישה
.1

ןה דציכ .חאה תומדב עשוהי לש תיארקמה תומדה בוריע ןיינעב ןויד ךרעיי
וז תודרפנ ןה רישב הדוקנ וזיאבו תוגזמתמ ןה ןכיה ?רישב וזל וז תורשקתמ
?וזמ
.2
וז האוושה .קחצי רישב תויומדה בוריעל ןאכ תויומדה בוריע תא תוושהל רשפא
תומדב הגוזיממ האצותכ תומדל הנקומ דממ הזיא הלאשל ליבוהל לכות
.תיארקמה

םירחא םיביכרמל סחיב הז רואית דמוע דציכו ומצע תא רבודה ראתמ דציכ
?רישב
.3

תא וריבסה ?ןהל םדקש המ ןיבל םויסה תורוש יתש ןיבש חוורב שחרתמ המ
.םכיתורעשה
.4

ותוא אורקל רישה תא וארקש םידימלתהמ שקבל רשפא רישב ןוידה רחאלו)
רישה תא אורקל ךרוצב םישח םה םאה קודבל ידכ ,תפסונ םעפ תמעטומ האירקב
םתארוה ךות ,םעפ ידמ עצבל רשפא הז ליגרת .םייונישה םיאטבתמ המבו ,תרחא
הדיחיכ רישה תא בוש תוארל תרשפאמ םג תרזוחה האירקה .םינוש םיריש לש
.(המלש

םירישל םידימלת תונפהל ןתינ ,רתוי בחר יריש רשקהב רישה תא דימעהל ידכ
ןויעה .יביסנטסקא ןויעל ,ליעל רכזנכ ,הז אשונב םיקסועה םיפסונ
םצעמ םא םג ,םיטסקט לש רתוי בר רפסמ םע שגפמל חתפ חתופ יביסנטסקאה
,ןבומכ ,רשפא .ומצעלשכ ךרע ול שי ,קימעמ ןויע רשפאל ידכ וב ןיא ותרדגה
ותאוושה ךות דמלנ אלש רישכ תימצע הדובעל הלא םירישמ דחא עיצהל םג
.דמלנש רישל
.5

םיחפסנ


דבוע םע ,םימודאו םילוחכ ,עובלג רימא


עובלג רימא / הבכשא

.יל וחינה תואשמה לכ תא .םידבכה תואשמה

,דוע םתמלח אלש תומולחה ירה !יבוהא ,יבוהא
,ונוכנ םכל ץק-דע רשא בלה-תושגר
,םייניע לומ תולעל ודמעש םיהבג-לא תוארמה
,םימי דחפל ורכנ םרטש םיקמעמ
- הממד ירכ לעו תודשא לע םירבדה תוזח
.יל וחינה תואשמה לכ תא יבוהא

!םידבכה תואשמה
.ץיקהב יניע לע םיאב םה
.תנשב יניע לע םיאב םה
.תנשב יניע לע םיאב םה
.תנשב יניע לע םיאב רדחל רדחמ
!יתנשב םיטילשה
,שרויה ינא ,רהדמ ינא םתבכרמב
תואר ןעמל
.שיהו םיקה .שיהו םיקה לכ תא
ףעיב האב איה .הלודגה החכשה הכורבו
.שאו םימלוע רופכמ יבושב
.החכש לע ךרבא תוצוחב ךלהא ןעמל
.דחפנ יתייה אלו הפ ימע םתא ול


םוקמ לכ

ינפ לע רבע אוה יכ יתימדו דחא ץע ינפ לע יתרבע
.יחטבמ וב יתמש השגרמו
ומשב והארק יתעדי אל החמשה לדגמו
.יחאמ םא ילא חלשנ יבאמ םא יתעדי אלו

אלמ וב יתחמש ךכ םא ךכ םא
.םיתבהו ולכ בוחרה יניעל ויתקבחו
ורועל דעב וימד םחל תורתוח יתפש רבכו
- אלוכ אוה יקובחמ ותמישנ רבכו
םיטבמה יפרעל ודמצנו
.םיחטשהו בוחרל רבעמ יחאו יבא רכז לש

.םימיה לכב םה .םוקמ לכב םה !םיכורבה
.םימעפל .םקבחל יל ןתנ טק ףרה קר


ןקוש תאצוה ,רהנה תובוחר ,גרבנירג יבצ ירוא

איבנה והילא

.ןיי תחת םדב והילא תוסוכ םינוילמ השש...
.םיתמב םנה יכ ,ןירוח-ינב םינוילמ השש

,םהיונ דקפל והילא אובי אל
;םיחצרמה םיבשוי םש
.לוענמה תופכב עגת אל ודיו

תוסוכמ םעטל והילא אובי אל
.םייוגה תדועסל ש"יי תחת םד ןהב

..םיבכוכ הדשו חספ לש חרי
- - הימוד ,הימוד

!והילא ,עלקיא אל םולחב ולפא
- - םולחב ולפא םי רבעל ךירצ

םבאכב-וידוהי-תוברק לע ראשנ אוה
.םבהא אוהו והובהא םה

,ול תוכחל וצרו םינלבס ויה םה
.תוכחל ונתנ אל םייוגה לבא

דיחיה ידוהיה םרבק לע ראשנ אוה
,םייוגה תרמאכ ..המרמ יתלבל
.םדמו רשבמ יח ףוג ונניא יכ

םדי ול בשי םש ,דדב ול בשי םש
,רוחס רוחס ולבאב לילו םמוי
.רופכו םשג ,ץיקו ףרח

,בלכ וילע חבני אל ,יוג וילע ףצקי אל
.םדמו רשבמ יח ףוג ונניא יכ

,תומד אלל יודה אוה ,דבלב ונחור אוה
םיקחרמ-םיקחרמ :םיללוג ויתחת
:םיקונח םימעזו

םימוחנת אלל יכ
- - םימולש אלל יכ

'מע ,םש) "םר תבושת שרודו בושטידרבמ קחצי יול יבר דמוע םיכרדה ץקב" רישה תא םג ואר
(א"ער

םיילוש תורעה
קרש ,"רמוחה ישנא" לעכ םעה ןומה לע רבודמ האנלופמ ףסוי בקעי יבר יבתכב
לש ורישב וליאו .תולעתהל םיעיגמ םה ,"הרוצה ישנא" ,םיקידצה םע םרשקתהב
,ויתועמדב הלעהש תורוצה לע ,לוכיבכ ,רתוומ ,הרוצה שיא ,קידצה ,עובלג
.רמוחה לא אקווד רזוחו
.1
שי אלא ,ןקלסל ןיא הליפת תעשב םדא לש ותעדב תולועש תורז תובשחמ לשמל
.רוהטל אמטה ןעבט וכפהיש ידכ ,הניכשה לא הלעמל ןתולעהלו תוסנל
.2