ל"זח תודגא תארוהל

,יתדה ידוסי-לעה רפסה תיבב תורפסל תווצה ,ןמרניילק הטיג
םידומיל תוינכתתודגא לש גציימ רחבמ תללוכ יתדה רפסה-תיבב םייניבה-תביטחל תורפסב םידומילה תינכת
תיתורפס הריציכ הדגאל דימלתה תא ברקל ותמגמ הז רחבמ .םינווגמ םיאשונ יפ-לע ל"זח
דימלתה ינפב גיצהל רחבמה ןווכמ ןכ ;לארשי ימכח לש ינחורה םמלוע תא תפקשמה תיתוכיא
רפסל אובמב בתוכ קילאיב נ"ח .םהינימל םידוביע יפ-לע אלו רוקמה ןושלב תודגאה תא
הריצי איה אלא ,רבועו יערא תורפס ןויזח הדגאה ןיא התוהמ יפ לע" :ןושלה וזב הדגאה
הללכבו הרקיעב :תורודל תמייק ןרקו התעשל תוריפ הל שיש הריצי ,ונמע חור לש תיסאלק
ובתכנ תודגאהש ףא ,םנמאו ."הישיאו המואה חור לש םילודגה םייוליגה ןמ דחא איה ירה
םג תויטנוולרה ,רוביצ לשו דיחי לש תוימויק תויעבב תוקסוע ןה ,הנש םייפלאל בורק ינפל
תונב תואיצמלו ןושלל ןהב תראותמה היווהה לולכמ תא םגרתל עדנ קר םא ,ונא ונימיל
.ונימי

הנשמב היוצמ וז תורפס .הקיתעה תידוהיה תוברתה תשרוממ קלח איה הדגאה תורפס
,אנהכ ברד אתקיספ ,בוט רחוש ,הבר שרדמ :לשמל ,םישרדמ יצבוקבו דומלתב אתפסותבו
תקסוע ,תווצמ םויק לש יתוגהנתהה-ישעמה םוחתה הניינעש ,הכלהה תורפס ומכ אלש .אמוחנת
לארשי-ץרא תודהי לש תירוקמ תירבע הריצי ונינפל .שגרהו הבשחמה םוחתב הדגאה תורפס
ךשמב הרבעוה וז תורפס .שרדמה תיבב ורפוסו ורצונש ,םישרדמ יפלא הליכמה ,הרקיעב
םייסאלקה הדגאה ישרדמ .םינוש םיכרוע ידי-לע הסנוכו הבתכנש דע הפ-לעבש תרוסמכ תורוד
ןברוח ינפלש הפוקתב ,םיארומאהו םיאנתה ימיב לארשי ץראב ורבחתנש ולא םה םיבושחהו
ץראב םינש תואמ ךשמב חתפתהל הדגאה תורפס הכישמה ןברוחה רחאל .וירחאלו ינש תיב
.תוצופתה בורבש םיידוהיה םיזכרמבו

רבדמה ,חלוקהו יחה ןנונגסבו דחוימה ןמסקב דימתמו זאמ םעה בל תא וכשמ ל"זח תודגא
לש םינפ" :גנועו החמש ררועמה םרוג ןהב ואר ל"זח ,ןכאו .הנומתהו לשמה ,רופיסה ןושלב
לע שרדמבו ,('ב הבר תלהוק) "הדגאל תוקחוש םינפ ,דומלתל תוריבסמ םינפ ,ארקמל המיא
רבד עומשל הוואתמ םדא היה היוצמ הטורפה התיהש הנושארב" :רמאנ (ה ,ב) םירישה ריש
."הדגא רבדו ארקמ רבד עומשל הוואתמ םדא היוצמ הטורפה ןיאש וישכעו .דומלת רבדו הנשמ
ןתויהו ל"זח תודגא לש תיתונמאה ןתלוגס רבדב תיללכ המכסה שי הדגאה תורפס ירקוח ןיב
תובר םימעפ ועיגה ןה ןנונגסו יתונמאה ןבוציע תניחבמ .ונמע לש תיסאלקה הריציה בטיממ
- תונייטצמ ןה הב תופירחהו תונינשה ,םימכח ןושלב יתיצמתהו ריהבה ןחוסינ .תומלש ללכל
.תורוקמב םייוצמ םניאש ולא ברקב םג םידהוא ןהל ונק

תא שרדה ךרד לע שרפלו ביחרהל האב איהו ארקמל הקיזב הליחתכלמ הרבחתנ הדגאה תורפס
הנבהל ,ארקמה תונשרפל ונייהד ,הדגאה יכרדל אצומ תדוקנ וויה ארקמה יקוספ .וב רפוסמה
קסוע וניאו ופקיהב םצמוצמ יארקמה רופיסה .ירסומ חקל תקפהלו ל"זח תפוקת לש תירוטסיה
םירוביג רואיתבו המואה ישיא ןויפאב וביחרה ל"זח .םיעוריאה יטרפבו תויומדה רואיתב
םה םיתעל .םהל תרכומה הילאירל תוסחייתה ךותמו םנמז יגשומ יפ לע ארקמה ןמ םיעוריאו
.רקבל ףאו ךירעהל ,שיחמהל ,תוריתס בשייל ,םירורב םניאש םירבד ריבסהלו שרפל ואב
ךות תוירסומו תויכוניח תולאשב ןווכלו ךירדהל הדעונ הדגאה תינשרפה המגמל רבעמ ,םלוא
.הדמע תטיקנו העשה תויעבב קוסיע

הניחבמ .ואולמו םלוע וב וללכנ יכ דע ,ל"זח תודגא לש םיאשונה לגעמ בחרתה ןמזה תצורמב
,הדגאה תורפס לש עירכמה בורה איהו ,ארקמל הרושקה הדגא ןיב רקיעב ןיחבהל שי תיטמת
הדגא ןיבל ,ארקמה רחאלש הפוקתה ןמ תוערואמו םישיא לע תרפסמה ,תירוטסיה הדגא ןיבל
,יתד ,ירסומ אשונ טעמכ ןיא .תועדהו תונומאה םוחתב ןעמנה תא החנמה ,תיטקדיד-תירסומ
:ולא םיאשונ םיקרפ ישארב הנמנ .וב הקסע אל הדגאהש ,יתרבח וא יכוניח
םע לש המודקה הירוטסיהה ןמו ארקמה ןמ םיעוריא לעו תויומד לע םירופיס
.לארשי
תודלותו םהיתוכילה ,םהישעמ :דומלתהו שרדמה ימכח לע םירופיס לש תוביטח
הצרעהל תויוארה תפומ תויומדכ בור-יפ-לע ובצוע םה ולא םירופיסב .םהייח
.יוקיחלו
.העשה תויעב לעו תואיצמה לע םירופיס
.אבה םלועהו ןדעה-ןג לע םירופיס

.םימגתפ ,המכח ילשמ ,תושרד ומכ ,םהיתועד תעבהל םיכרד המכ ודמע הדגאה ילעב תושרל
תרבעה םשל תומדו הלילע ומכ תודוסי לש הפדעה לע הדיעמ תירופיס ךרדב םתריחב םצע
.תועדו תונומא יוטיבב םתילכת רקיעו ,קהבומ יטקדיד יפוא ילעב םה ולא םירופיס .רסמה
יכרע רסמ אלא ,םירישי הפטה ירבד הדגאה ירופיסב ןיא תיטקדיד-תיכוניחה המגמה ףא לע
רבגתהל ותלוכיב ,םדאה לש ירסומה-ינחורה וחוכב הנומאה םהב תצבצבמ ןיטישה ןיבמ .יומס
.תיטמרד תירופיס ךרדב תשגומ וז תימויק הסיפת .םיימוימויה םייחה יאנתל לעמ תולעתהלו

לש ,תוחיש לש ףצר תועצמאב שממתמה יתלילע ןיערג ליכמ יסאלקה ידומלתה הדגאה רופיס
םיתעל תופשוח ולא תולועפו תוחיש .תויומדה תועצבמש הלועפו החיש לש בוליש וא תולועפ
הבוט הנבהל תויומדה תועיגמ ופוסבש ,ףירח תומיע ללכל םיעיגמה םייתרבחו םיישיא םיחתמ
.ישיא ירסומ ןוקיתלו תואיצמה לש רתוי

תרוקיב לש םילכב החותינ ידי-לע הדגאה לש היומסה תועמשמה תא ףושחל ןתינ םיתעל
רוציקהש ףא .תויומדה לש תונוכתהו בוציעה יטרפ וא הלילעה הנבמ תקידב ומכ ,תורפסה
,םייוסמ יוניש םהב תולגל ןתינ ,תויומדה לש אלמ חותיפ רשפאמ וניא םירופיסה לש ברה
ףא .עדוי-לכה רפסמה גוסמ איה ל"זח תודגאב רפסמה תומד .תושחרתהה תובקעב תומדב לחש
תוהזל רשפא ,תויומדה לע ותעד עיבמ וניאו רופיסה ךלהמב ברעתהל הטונ וניא הז רפסמש
.ןתוא ותגצה ךרדמ ותדמע תא

:ולא םיכרדב תושעיהל לוכי הדגאה ירופיסב ןויע
תא תוטרפמה תודגאב) טשפל הדגאה ןיב האוושה :הדגאה לעב לש תומגמב יטמת ןויע .א
.הדגאה לש ימואלה וא ירסומה ,ינויערה חקלה יוליג ,ירוטסיהה עקרה תקידב ,(םיבותכה

,ימלשורי) איצק ךלמ לצא ךלהש ,ןודקומ רדנסכלאב השעמב ןויע אוה יטמת ןויעל אמגוד
תויצאוטיס תועצמאב .תויומד ןיב םיגולאיד לע ורקיעב יונב רופיסה .(ב"פ אעיצמ אבב
וטיאל חתפתמ הז תומיע .םישיאה ינש ןיב יטמרד תומיע גצומ םינושה םיגולאידהו טפשמה
אולמב ףשחנ תויומדה יתש לש ןמלוע תסיפת ןיבש דוגינה .םויס תארקל אישל ועיגה דע
.ישיא חקל קיפהל לוכי ךלמהשכ ,הדגאה םויסב תירסומה ותועמשמ

םהבש םייתונמאהו םיירוטרה םיעצמאה תקידבו טסקטה הנבמ חותינ :ינרוצ-יתורפס ןויע .ב
תדמע תניחב ,תומדב לחש יונישה ,עקרה רואית ,ינושלה בוציעה ומכ ,הדגאה לעב שמתשה
יטתסא דממ ףיסוהלו אלמ רואב ל"זח ירופיס תא דימעהל ידכ וב שי יתורפסה ןויעה .רפסמה
.ולא םירופיס לש תינויערה תובכרומה תניחבל

.('כ תינעת) וב בלעו רעוכמ שיא שגפש ,ןועמש 'רב השעמה שמשל לוכי יתורפס ןויעל המגוד
יתש תא ריאהלו הקד הינוריאו םייומס םידבר ףושחל יושע הנושלבו הדגאה הנבמב ןויע
ודואמ לכב הסנמ שיאל אטחש ןועמש 'ר :הנושאר האירקב לבקתמה הזמ הנוש רואב תויומדה
ןושאר טבממש ,רעוכמה שיאה ;וריע ישנא ינפב היסהרפב ןובלע גפוס ףאו ואטח לע רפכל
םדאכ וירבד לש ינושל חותינ תועצמאב הלגתמ ,ותמכחמ תולעפתה ףא ילואו הדהא ררועמ
שרוד אוהו ,ןועמש 'ר לש ותוישיאב והשלכ יוניש לח הדגאה םויסב .תושיגר רסחו השקונ
.'וכו הנקכ ךר םדא אהי םלועל :קיפהש חקלה תא שרדמה תיבב

המכ אוצמל ןתינ םיתעל .תודגאה לש ירוקמה חסונה רמשנ דימת אל :יתאוושה ןויע .ג
לחש יונישהש ,תולגל לוכי הדגא לש תונושה היתוסרגב יתאוושה ןויע .הדגא התואל תוסרג
התועמשמבו הדגאה תמגמב טלחומ וליפא וא יקלח יוניש ללוח ןושלב וא םיביטומב ,תויומדב
ל"זח לש םתוגהבו לארשי תודלותב תויזכרמ תויעב ריאהל לוכ הזכ ןויע .תינויערה
.(ןלהלש רמאמב האר ךכל תואמגוד)

היפרגוילביב
.א"לשת סנגאמ ,תועדו תונומא יקרפ - ל"זח ,םירפא ךברוא
.ל"שת ריבד ,הדגאה רפס ,יקצינברו קילאיב
.ל"שת ,קילאיב דסומ ,הדגאה יליבש ,לאונמע ןוירוג-ןב
.1967 הדסמ ,ז-א םיכרכ ,םידוהיה תודגא ,יול גרבצניג
.י"שת ,סנגאמ ,הדגאה יכרד ,קחצי ןמנייה
.1975 ,רתכ ,ןהיתודלותו תודגא ,ףסוי ןמנייה
דחואמה ץוביקה ,הדגאה רופיס לש ינחורה ומלועב םינויע ,הנוי לקנרפ
.א"משת
דרשמ ,תרדושמ הטיסרבינוא ,הדגאה תורפס לש המלוע ,רודגיבא ןאנש
.1987 ןוחטיבה


תווממ ליצת הקדצ
.תומתו שחנ הנכשי הפוחל סנכיתש םויה ותוא :םיידלכה ול ורמא .תב ול התיה אביקע 'ר
העגפ .לתוכב התוא הצענו הנבכמה תא ותב הלטנ םויה ותואב .הברה רבדה לע רצמ היה
הל רמא .הירחא שחנה אבו ררגנ םשמ הנבכמה תא הלטנשכ רקובב .הב הבשיו שחנ לש וניעב
ןיאו הדועסב םידורט לכה ויהו ,חתפה לע ארקו ינע אב ברעב :ול הרמא ?תישע המ :היבא
אביקע 'ר אצי .תישע הווצמ :הל רמא .ול היתננו יל תתנש הנמ יתלטנו יתדמע .ול עמוש
.(ונק תבש) המצע התיממ אלא הנושמ התיממ אלו ."תוממ ליצת הקדצו" :שרדו

וללה םינש :רמאו דחא סוגולורטסא םארו ,םיצע ץצקל ואצי אנינח 'ר לש םידימלת ינש
אלש םימי השולש ירה !ימע וכז :םהל רמא ,דחא ןקז םהב עגפ ואצישכ .ורזחי אלו םיאצוי
:םהל רמא ,םהילע ללפתהו לכא .ול ונתנו הצחמ וסרפ ,תחא רכיכ םמע התייהו .םולכ יתמעט
םש ויהו .םולשב ורזחו םולשב ואצי .םכשפנ םויה םייקתת ךכ ישפנ תא םויה םתמייקש םשכ
שי :ורמא "?ורזחי אלו םיאצוי וללה םינש" :תרמא ךכ אלו :ול ורמא . ולוק ועמשש םדא ינב
הצחמ ,הניכח ואצמו ושפשפו וכלה ןכ יפ-לע-ףא !רקש ולש איגולורטסאש ,ןרקש םדא ןאכ
.השעמה ותוא םהל וחס ?םויה םתישע בוט רבד המ :ורמא .תרחא הליבחב הצחמו תחא הליבחב
,ו"פ תבש 'שורי) !רכיכ יצחב סייפתמ םידוהיה לש םהיהלאו - תושעל לוכי ינא המו :רמא
.(טה

הז םדא :לאומשל טלבא ול רמא .םגאל םיכלהמ םדא ינב וארו ,םיבשוי ויה טלבאו לאומש
דע .רוזחיו ךלי אוה לארשי ןב םא :לאומש ול רמא .תומיו שחנ ונכשניש ,רוזחי אלו ךלי
ול רמא .םיינשל ךותח שחנ וב אצמ - ואשמ קרפו טלבא דמע .רזחו ךלה - םיבשוי םהש
וניניב היה םויה .םילכואו דחיב תפ םילייטמ ונייה םוי לכב :ול רמא ?תישע המ :לאומש
ימצע יתישע ולצא יתעגהשכו .ליטאו דומעא ינא :םהל יתרמא .שייבתמ היהו תפ ול ןיאש דחא
ליצת הקדצו" :שרדו לאומש אצי .תישע הווצמ :ול רמא .שייבתי אלש ידכ ,ונממ לטונש ימכ
.(ונק תבש) המצע התיממ אלא הנושמ התיממ אלו - "תוממ