תונורקעה יפל הריעצ הריש תארוה
תיגולאידה היגוגדפה לש

1 ןמיה יס םגו ץיבוקיבר הילד ,ךז ןתנ :וא

תירבעה הטיסרבינואה ,םירומ תרשכה ,רבוג ןתנ ר"דתורפסה תארוהו תיגולאידה היגוגדפה :אובמ.1
, 2 הררפ ולואפ לוגדה יאליזרבה ךנחמה ידיב ובצוע היתונורקעש ,תיגולאידה היגוגדפה
םויכ . 3 תורחא תוצראבו הילגנא ,הדנק ,ב"הראב הלודג תישעמו תינויע הפונתל םויכ הכוז
, 4 "תיתרוקיב היגוגדפ" םשה תאז תילקידר תיגוגדפ העונת לש םיגציימה ישאר לע לבוקמ
םיכנחמו םיבר רפס יתב .םדי לע תעצומה תיכוניחה השיגב דחוימה תא ראתל ביטימ אוהו
ףאו ,תיתרוקיב-תיגולאידה היגוגדפה תונורקע תא םשייל םיסנמ יברעמה םלועב םיבר
.םישרוש תוכהל הליחתמ איה לארשיב

רפסה-תיב לש תוהובגה תותיכב הריעצ הריש דמלמה ,הרומל עיצהל שקבמ ינא ,הז רמאמב
השיגה לש היתונורקע יפל הז אשונ דומילל עוציבו הבשחמ לש םיווק ,ינויעה
לע בוהא הז ריש . 5 יתיישעת םלוע ןמייה יס לש הריש חותינ ךות תיתרוקיבה-תיגולאידה
םימעפל םירישה לא הלבקהו האוושה ךותמ ןמייה לש רישל סחייתא .ונלצא םיבר רעונ ינב
םיבוהא יאדוובש ,ץיבוקיבר הילד לש תנכוממ הבובו ךז ןתנ לש תורחואמה תועשב
,תורפסב םידומילה תינכות יבצעמ לע םגו םתוא םידמלמה םירומה ןמ םיבר לע םילבוקמו
םינומזפ יבגל ומכ ,ןמייה יס הרשש רישה יבגל ןכ ןיאש המ .תינכתב םתוא וללכ ירהש
םידקפומה ןיאש ,דמל התא סובליסב םילולכ םה ןיאש הדבועה ךותמש ,םיברו םירחא םירישו
...הטעמה ןושל קר תאזו ,קדצב אלש וא קדצב ,הרתי הביח םתוא םיבבחמ תורפסה תארוה לע

דמללו תוסנל ןיא םלועל יכ ,עבוק תיתרוקיב-תיגולאידה היגוגדפה לש חתפמ ןורקיע
,בטיה דומלל בייח הרומה ,ןכל .דימלתה לש ומלועל רבחתמ ונניאש ,והשלכ רמוח
ןיב ,והשלכ רמוח םתא דומלל ליחתמ אוהש ינפל ,םידימלתה לש םמלוע תא ,תונכבו תוניצרב
היגוגדפה לש ןורקיעה ארקנ הז ןורקיע .רחא רמוח םא ןיבו ,םידומילה תינכתמש רמוח םא
יתלבו תיתימא הרכה .םיקסוע ונא הבש השיגה לש םיישעמה תונורקעה יבא אוהו 6 בצמה לש
עדיה תרכהב רבודמ ןיאו .תיטקדיד הקינכט וא סיסכט הנניא םידימלתה 'בצמ' לש תאשנתמ
תרכה .שדח עדי טולקל םהלש תיגולוכיספה תונכומב וא ,דבלב םידומילה רמוחב םהלש
םהל שי .םידימלת ךינפל :ועמשמכ וטושפ םבצמו םמלוע לולכמ לע הלח םידימלתה לש 'בצמה'
תוחרואב םימלוגמה ,םהלשמ םיכרעו םילמס ,םיינושל םידוק ,םהלשמ תויועמשמ יוור םלוע
אלפה ,םהל שי .םמצע לעו םלועה לע םהלשמ עדי םהל שי ,רמולכ .םהלש הלמסההו הבישחה
תועמשמ לעב אוהו ,םיהדזמ םה ותאש ,םיפילק ואידיוו םינומזפ ,םיריש לש םלוע םג ,אלפו
רסח וא ינטשפ אוהש ,וילאמ ןבומכ חינהל ןיאו ,עדי אוה םג ירה הז םלוע .םרובע הלודג
ב םייח םה - רוציקב ,םהלשמ תונושמו תונוש תויעב םג ,ןבומכ ,םידימלתל שיו .תובישח
.םידומילה תינכתמ איבמ התאש ,טסקטה תא רידחהל רומא התא וילאש ,םייוסמ טסקטנוק

תא םתוא דמלל ליחתהלו ,חיננ ,תישימח העשב ינש םויב סנכיהל ,הרומה ,התא לוכי ךיא
םירישהש ילבמ ,תאז תשרוד תכרעמהש ינפמ ,ךכ םתס ץיבוקיבר הילד לש וא ךז ןתנ לש רישה
,ירהו ?םידימלתה לש 'בצמ'ה לא תורבחתה ידכ ךות ודמליי ,םהש לככ םיבושחו םיפי ,הלאה
ונאשכ ,ונא םיאטוח המכ .ןותנ טסקטנוק לא רדוח טסקט .םלוע םע םלוע .עדי םע שגפנ עדי
ריש דמלל םיליחתמ ,הלעמלמ ,םתס ךכו ,םירישה רפס תא חותפל םישקבמ ,בצמה ןמ םימלעתמ
יפלכ רוכינ לש תועפותה תובר הכ עודמ ,םיממותשמ םג ונחנא ךכ-רחאו .רחא רבד לכ וא
!ללכב םידומילה יפלכ וא תורפסה ירועיש

םירגבתמ םידימלת לש 'בצמה' ןיב רשגל תורשפאה תא ןוחבל הסנא יתעצה לש ינשה קלחב
היצמיטיגל ןתמ ידי-לע ,םידומילה תינכתב היצמיטיגלל ,קדצבו ,וכזש ,םירישה ןיבל ונימיב
הנזאה ךותמ םירישה תשולש תא דמלי הרומה .'בצמ'ה לש רעושמ אטבמכ ןמייה יס לש רישל
לש םמלוע לא םיינונקה םינכתה תא רבחל דימתמ ץמאמ ךותמו םידמולה לש םבצמל תדמתמ
.תיתרוקיבה היגוגדפה חורב 'ימיטיגל ןכות' לש תרחא הסיפת תוכזב ,תאזו .םידמולה

הרומה לש שדחמ הדימלה לש ןורקיעה אוה תיתרוקיבה היגוגדפה לש ינש יגוגדפ ןורקיע
ףא שרדנה ,עדיה לש יוליגה ןורקיע - אוהו ,ישילשה ןורקיעה לא רבחתמה , 7 דימלתה לשו
ונושלב ,'תיאקנבה הדקפהה' ךרד ,הילא םילגרומ ונאש הארוהה ךרדב :ריבסא . 8 ונתטישל אוה
לש 'ימיטיגלה חותינה' תא - וננינעל ,יפוסו ןותנ עדי םידימלתל הרומה ריבעמ , 9 הררפ לש
רחאו ותוא ןנשל ,הזה חותינה תא גופסל םירומא םידימלתה .ץיבוקיבר לשו ךז לש םהיריש
,תלבוקמה ,תאז השיג יפל .תרחא הניחב לכב וא תורגבה תניחבב הדקפהה תא ריזחהל ךכ
םג .'עדוי'ל בשחיי זאו ,התוא לבקל ךירצ דימלתה .שארמ העודי םירישה ינש לש 'העידי'ה
גנופ-גניפ לש ,החיש לש םימכחותמ 'םייטקדיד םיעצמא' ינימ לכב 'יאקנב'ה הרומה שמתשי םא
,םיעדוי לוכה ירה ,תורחא תויצקודניא לשו 'םידימלתה ןמ הז תא איצוה'ל לשו ,אל וא
ינש לש 'ןוכנ'ה עדיה אוהו ,םינחובל םג עודיה עדיה תא טולפל דימלתה ןמ םיפצמ הניחבבש
.הייטסו ןוויג לש דאמ תולבגומ תויורשפא םע ,הלאה םירישה

'בצמ'ה ךותל הלאה םירישה ינש תא םיסינכמ ונא ,תינאיררפה היגוגדפה לש התטישל ,הנהו
דומילל ונא םיפיסומ דועו .תרחא אלו תאז התיכ לש ידוחיי טסקטנוק ךותל ,םידימלתה לש
לש ילאירה טסקטנוקה תא יהשלכ הדימב גציימ ילש החנהה יפלש ,ןמייה יס לש הריש תא
יפל ,םיהדזמה ,םידמולה לש םלועה ןיב שגפמ שחרתמ ,דומילה ךילהת ליחתמש עגרמ .התיכה
םיליחתמ םידימלתה .םידומילה תינכתבש םירישה ינש ןיבל ,ןמייה לש רישה םע ,יתחנה
רישה לש הארשהו האוושה ידכ ךות ץיבוקיברו ךז יריש תא ,ןבומכ ,הרומה תרזעב ,תולגל
םתרומ/םרומו םה .'םירומה לש' והשמ םהילע םיפוכ ןיא התע .הנתשמ היצביטומה .'םהלש'
,םילמסה ,םיגשומה םע ,םהלש היווהה ךותל וכותיה ידכ ךות ,ימיטיגלה רמוחה תא םידמול
םידימלתהו הרומה לש ףתושמה דומילה .שגפמה ןמ האצותכ םילועה םיעבמהו תויוהדזהה
עדיב שומיש ךות םתוא םילגמ םידימלתהש ינפמ ,שדח רואב 'םיימיטיגל'ה םירישה תא ריאמ
םג םידימלתה ,תאז םע .ללכב םייחה לע םהל שיש ,עדיבו ,לקה רמזהו פופה םלועמ םהל שיש
.םמלוע תא ריאהלו ןיבהל םהל םיעייסמ הלאה םירישהש ינפמ ,םבצמ תא שדחמ םידמול

,עדיה ךותמ םתוא דמול אוהש ינפמ ,ץיבוקיברו ךז יריש תא שדחמ דמול הרומה - ןכו
םמלועו םהיגשומ ךותמ םירישה תא םילגמ םידימלתה .םידימלתה לש 'בצמ'הו תונעיהה
,תידוחייה היצאוטיסה ךותמ שדח רואב םירישה תא האור הרומהו .הרומה לש ותמורת תפסותב
תעדל לוכי הרומה ןיא ןכל .שדח והשמ רצונו ולש עדיה לא רבחתמ םידימלתה לש עדיה הבש
עדיל תונעיה ךות םידומילה תינכתבש םירישה תא דמלנ םא ,הלגתיש עדיה והמ שארמ
שארמ תעדל ןיא ירהש ,הז רמאמ לש ותולבגומ םג איה וז ,ןבומכו) םידמולה לש ןיינעלו
םיווק עיצמכ רמאמה תא תוארל שי ןכל .םייוסמ הרומ םע תמייוסמ התיכב רצווי עדי הזיא
.(עוציבלו הבשחמל

ירהש ,תויגולאידה ןורקיע ,תיתרוקיבה היגוגדפה לש יתביבסה ןורקיעה םשגתמ תאז ךרדב
ול שיש המ תא קר רמוא דצ לכ ובש ,חיש-וד ןימכ הררפ לש גולאידה גשומ תא ןיבהל ןיא
תא םרות דימלתה .ידדה 'םד יוריע' ,בצמ לא בצמ לש תורבחתה אוה גולאידה .רמול
שדחמ דמול הרומה .ידדה אוה דומילה ,ךכו .ויתועדו ויתועידי תא הרומהו ומלועמ ויעבמ
.ותוא רישעמהו ובצמ תא ריאמה ,שדח עדי הלגמ דימלתהו

,תיתרוקיבה היגוגדפה לש יזכרמ ןורקיע דוע ןייצא ,תטרופמה תישעמה העצהל רובעאש ינפל
,תאזה היגוגדפה לש המשמ דמלנ הז ןורקיע .'הליגרה היגוגדפה' ןיבל הניב אוה ףא לידבמה
ןמ איה 'תעד'ה .יטטס דמעמ תעדל שי הליגרה היגוגדפב .תויתרוקיבה ןורקיע אוה אלה
םוי ,הדוקפה םויב תורזחושמו שארמ תועודי ,הדוקפ םויל תורמושמה תועידי לש ףוג
יתימא עגמ ךותמ הלגתמה ,יח רצומכ תספתנ 'תעד'ה תיגולאיד-תיתרוקיבה היגוגדפב .הניחבה
בצמה םג ומכ םידמולה לש בצמה ראומו ןבלתמ התועצמאבש ,דמול-דמלמ ןיבו םידמול ןיב
הרצונ תעדהש ןוויכמ ,ירהש ,ורופישל ,בצמה תבטהל ,יונישל ףונמ איה תעדה .הרומה לש
םיארנ בצמב םינוש םירבד .תיתועמשמ איה ,תיטנבלר תעד איה עדיב עדי לש ךותיה ךותמ
) המצוע ילעבכ ופתוש םידימלתהש ינפמו .םירופישלו םייונישל הפיאשה הלועו ,תרחא התע
ןימאהל םתוא קזחל רומא הז יוליגו ,םחוכ תא וליג םה ,דומילה ךילהתב העדו (Empowered
הדמע ךותמ דמלנ ,ונתטישל דמלנה רמוח לכ ,ןכ לע .דיתעב םבצמ תא רפשל םתלוכיב םג
ןפה והז .רופישו ןוקית לש םייונישל תרתוחה הדמע ךותמו םייקה בצמה יפלכ תיתרוקיב
לש וביט לע תדחוימו הבר הכלשה ול שיו ,הררפ ולואפ לש היגוגדפבש ןקתמה-יתרבחה
10 .תאז הטיש יפל תורפסה דומיל

ראבתהש יפכ ,הביט םצעמש ,תיגולאיד ךרדב ודמליי התע וגצויש םירישה תשולש - ונניינעלו
תמכתסמ הנניא םתא שגפמה תמורת .הרומה לשו םידמולה לש םהייחל העיגנ הל שי ,ליעל
,םדומיל ךלהמב תוחסנתמה תויווחה ,םירישה לש תורימאה .יביטקייבואו יטטס עדיב
םהש רחאמ - תיביטינגוקהו תיטתסאה היווחה ךרד םיררועתמה תושגרה ,םילגתמה םיביטומה
.הז בצמ לע םליחהלו םהב ןודל שי ,םידימלתה לש בצמה לא דומילה ךילהתב םירשוקמ
דומילה לש ינגרוא קלחכ יתרבח-יתרוקיב ןויד לש בוליש תסרוג תיתרוקיבה היגוגדפה
,םידימלתה לש בצמה ךותמ יתרוקיב חרואב םידמלנ ונינפלש םירישה .והשלכ ןכות דומילב
,דומיל לכ ,דומילה תרטמ .הלא םיריש ךרד יתרוקיב חרואב ראומ םידימלתה לש בצמהו
.ותוא ןקתלו בצמה תא רפשל ידכ ,תעדב יתרוקיבה שומישה תא דדחל איה ,יאדווב תורפסו
תעדה .םדאה-ינב לש בצמה ןמ תדרפנ תושי תעדב האור הנניא הררפ ולואפ לש היגוגדפה
תא וא הקיטתסאה תא תאז הפקשהמ עיקפהל הביס םוש ןיאו ,יתרבח יונישל ףונמ איה
.ןוכנה אוה ךפיהה .תורפסה

ינרדומה םלועב רכונמה דיחיה :דומילה תדיחי.2

םירישה לש םיביטומה חותינ .א
ידיל האב םתשולשבש ינפמ ,ל"נה תרתוכה תחת דומילל םיעצומ ונינפלש םירישה תשולש
דיחיה תא ןווכמה ,ינרדומה םלועב םעטו תועמשמ אוצמל דאמ השקש ,השגרהה ינוציק יוטיב
תוחוכה לש םביטל םנמא סחייתמ ונניא ץיבוקיבר לש תנכוממ הבוב רישה .וב טלושו
הלוע תנכוממ הלמה ןמ ךא ,תנכוממ הבוב תויהל ותוא םיבצעמהו דיחיב םיטלושה
אלא ,תרחא תורשפא דיחיל ןיא ובש ,ינרדומה םלועה תא תנייפאמה תיזכרמה היצטונוקה
.הזכש םלועב שקובמה גוסה ןמ הבוב התואל ענכיהל

ונממש םלוע ותוא לש שרופמ ןויפא ןיא תורחואמה תועשב םימעפל ךז ןתנ לש רישב םג
:הלוכ תישארב תרובח ילב" םלועב רבודמש ,בתוכ ררושמהש רחאמ ךא .הלואג שפחמ דיחיה
,תויזיפאטמ תויועמשמ לוטנ םלועב רבודמש ,םיניבמ ונא ,"שחנה ,הוח ,חופתה ,ץעה ,םיהלא
דיחיל יוכיס שי "הלילה לש תורחואמה תועשב םימעפל" קר ובש ,הלואג רסח ,שעור ,ינוליח
תווקל לוכי אוהש ,הלואגה םומיסכמ איה תילילה הוולשה תנמו .הוולש תנמב תוכזל םייוסמ
.הילא

,יתיישעת םלוע והז .שממ ילכלכה ומשב ינרדומה םלועל תארוק ןמייה יס לש רישב תרבודב
ובש ,ןוויכה והז ךא ,התעדל ,בוט רבד םוש הב ןיאש ,הדובעל רקובב שש העשב םיכלוה ובש
.תכלל םיסונא ,"תותרשמו םינודא ,תולעופ ,םילעופ" ,ונחנא

יתיישעתה ינוציחה םלועה ידי לע סונא וא ץוחל ,לבוס דיחי ראותמ ,אופא םירישה תשולשב
לש ןורתפה רואית אוה םירישה תשולשל ףתושמה :דועו תאז .תועמשממ ןקורמה ,ינרדומהו
לעו ,רישל רישמ תילכתב הנוש ןורתפהש ,אלא .הזכש םלועב םילבסנ יתלבה וייחל דיחיה
העינכ דיחיה ענכנ ץיבוקיבר לש הרישב .התיכב ןוידה רקיע בוסיי םינושה תונורתפה
תורסמתההו תימצעה הנווכהה לע רותיוה .ותוא םינווכמה םיינוציחה תוחוכל תטלחומ
תקיחמ לש ףירחמו ךלוהה ךילהת אטבמה ריש ונינפל .רתויב םיינוציק םה ץוחבמש הנווכהל
לש היצאוטיס איה רישב תיזכרמה היצאוטיסה .ינאה לע רותיו ידכ דע תימצעה תוהזה
דיחיה .וב םיטלושה תוחוכה תעדב הלועה היצלופינמ לכל ענכנ ותויהו ינאה תוקרפתה
תוחאל םיישפוח םירחאהו ,םירבשל ותוקסרתהו ותריבש ירחא ,'ינתייצו לוקש' אוה ררופמה
אללו תוינוציח תלעב הבובכ ותוא בצעל ףוסבלו ,םיצור םהש םוקמב ותוא חינהל ,ותוא
.תוישיאו תוימצע לע ילטוט רותיווב 'הנורתפ' תא תאצומ הז רישב תרבודה .תימינפ תושי
יל ןיא ,םכדיב הרוסמ ילוכ ינא :ןורתפ לש הז גוס ןייפאל ביטימ הבובה לש טילשה יומידה
.הלולחו הפי - יתוא םיצור םתאש יפכ היהא זא ,םכל המיענ יתוינוציח ,תוימינפ

ןיא .הלואג שפחמה ,יביטקא דיחי אוה .ללכ יביספ ונניא ךז לש ורישב רבודה ,תאז תמועל
,םירידנהו םימצמוצמה םוקמהו ןמזה לא ונממ חורבל הסנמ אלא ,םלועה תא תונשל ףאוש אוה
לש תורחואמה תועשב םימעפל" אצומ אוהשכו .'ומצע תא םייקל' ,ומצע אוה תויהל לכוי םהבש
,תמאב בהוא אוה ותואש רבדב קסוע אוהש ינפמ ,הב הכוז אוהש ,תילילה הוולשה תא "הלילה
,'המדנ' ןימ םנמא איה ,'הלואג טעמכ' םנמא איה הלואגה .ותלואג תא אצומ אוה ,הניגנה
ונניאש ,ונמלועב דיחיל ןורתפ איה לבא .תויואדו לש היווה םושב יורש רבודה ןיאש ינפמ
."םולע דיתעב ,ילוא ,ול םיכחמה ,רתוי םיבוטה תומלועה" ןמ

,ותויפש ,ודוחיי לע רמוש דיחיה .החירב לש ןורתפ אוה ךז לש ורישב רבודה לש ןורתפה
ותלואג תוולשב ומצע םע אוהשכו .ומצע לא חרוב אוהשכ ,ותלואג טעמכו ותוולש ,וייח םעט
תא םייקל ידכ ול שורד טעמ המ" .טעומב קפתסמ אוה .תאז תוימצעמ רוכיש אוה ןיא ,הנטקה
הוולשב קפתסמ אוה ןכלו ,תיאוריה הפיאש םוש - רמולכ ,לואש תאנקמ וב ןיא יכ ,"ומצע
םיאצמנ םניא ,םלועה ,םירחאה ,תלוזה .רשפאש המ הז .הלואג טעמכ איה ויניעבש ,תינמז
דיחיכ ,אוה .הז רישב םתלואגב קסוע ונניא אוה .םהמ חורבל חילצמ טושפ אוה .ללכ הנומתב
סוסיה ךותמ "ןאכ םג" ,תירטנצוגאו תיטרפ הלואגב הכוז ,טעומב קפתסמו יאוריה יתלב
.הלילה לש תורחואמה תועשב קרו םימעפל קר ךא ,םייוסמ ןוחטיב-יאבו

איהש ,המצע לע הדיעמ איה .הטובו תשרופמ רתוי הברה איה ןמייה יס לש הרישב תרבודה
היגולנא) םיטובורכ שממ ,העש התואב הדובעל םיכלוה םלוכ ובש ,יתיישעת םלועמ קלח
העש התואב הדובעה ןמ םירזוחו ,"הרוש רחא הרוש הדובעל םיכלוה" :(תנכוממה הבובל
תוירבה לש םהייח תא תנייפאמ איה תינקספו תיעמשמ-דח הרוצב .לוכסת לש חור-בצמ ותואבו
רוביג ונתפוקתב םישנאל ןיא .הרובג וא תויטנמור אלל ,רשפו םעט אלל םייחכ הז םלועב
,איה םגו .ןהילא עגעגתהל יוארש הבהא וא השיא ,הדיגבל יוארה ןויער ,הצרעהל יוארה
רישה לש ןושארה וקלחבש ,אלא ."יתוא עלב יתיישעת םלוע" .הז םלועמ קלח הניה ,תרבודה
תרמואו תרזוחו ןומהב תעלבנ איה וכשמהב ךא ,"םהל" - םה ןושלב םירחאה לע תרבדמ איה
,ןכאו ."דחא ןוויכ קר ונל שי/דחא ןוויכל ךלוה לוכה-ךסש" ,תלבקמ איהש ינפמ ,"ונל היה"
לש תופרטצהה תא תוקזחמה ,תוינוטונומו תוינשקע תורזחב סחדנ אוה ,םדקתמ רישהש לככ
.הרירב אלל ,דחא ןוויכב ךלוהה ,ללכה לא תרבודה

ןורתפ איה ,םלוכ םע רשפה תרסח הכילהה לא ,יתיישעת םלוע לא תאזה תופרטצהה ,הנהו
ותודידבב ותוולש תא אצומה יטנתוא רבוד םיאצומ ונא .ךז לש ורישב רבודה לש הזמ ךופה
תויהל תדחופ איה ינפמ ,יטרפ רשוא םוש שממל הלוכי תרבודה ןיא - ןמייה לצא .תיטתסאה
תויהל אל אוה ןוויכה/דחא ןוויכל ךלוה לוכה לוכה ךס" - ןכש ,'דבל'ה ןמ תדחופ ,דבל
.דבל תויהל הלש דחפה תא השיגדמה ,תלהובמ תונשקעב ולא תורוש לע תרזוח איהו ."דבל
הבורמ הדימב המוד הז ןורתפ .דבל תויהל רשאמ םוגעו רשפ רסח דחא ןוויכב תכלל בטומ
,קחמיהל ותונוכנו ינאה לש רותיו - ונייהד ,תנכוממ הבוב רישב תרבודה לש ןורתפל
.תיתועמשמ תודידב שממל תלוכיה רסוח לשב ,עלביהל

.תרבודה לש התקוצמל רחא ןורתפ ,הרואכל ,ןמייה יס תראתמ רישה לש ןושארה קלחב ,םלואו
והשמ/בוט והשמ לע תבשוח" איה קירו םוגע יתיישעת םלוע יכרדב רשפה תרסח הכילהה ךותב
תרזוח איהו ."םויה תא יל ריבעיש והשמ/בוט והשמ לע תבשוח/בורק ךתוא איביש
המ .ןהילע תרתוומ איה יכ המדנו ,ריש ףוס דע אל ךא ,ולא תורוש לע תונוש תויצאירווב
לש תוברקתהה אוה תבשוח איה וילעש ,"בוט והשמ"ה .הבהא - הרואכל ?הזה ןורתפה אוה
םע םלתב הכילהה לש 'םתס'ה ןמ תלאוגכ ןאכ תגצומ הבהאה יכ ,המדנ עגרל .הילא בוהאה
הצור איה ,אל ךא .ינרדומה םלועב תועמשמה רסוחל ןורתפה איה הבהאה ,הרואכל .םלוכ
איה בוהאה לא תורשקתהה ."םויה תא ריבעה"ל הל רוזעת תאזה הברקהש ידכ ,בורק ותוא
,ןמז תרבעה לש תורשקתה איה וז .'יתיישעתה םלוע'ל אקווד תוינייפואה תויורשקתהה גוסמ
איה ,הכירצ לש םיכרעל םירושקה ,םינושמו םינוש םייוריג תרזעב ןמז תרבעה - ונמלועבו
,יעצמאה תא תדחיימ הנניא והשלכ יעצמא תרזעב ןמז תרבעה .םדאה לש תוקסעתהה רקיע
ןיא ,הז ןיינעלו .ןמז ריבעמכ ולש ירישכמה ךרעה אוה רקיעה .ימינפ ךרע ול תסחיימ הנניא
בוהאה םדאה לא תוברקתהה תגצה .בוהא םדאב וא רוטסיזנרט לש שערב רבודמ םא הנשמ הז
תרבודה .דבלב בוהאה םדאה לא אלו ןמזה לא תוסחייתהה תא םג הריהבמ 'ןמז תרבעה'כ
שיש ,דרטמ ןימ ןמזב האור אלא ,תועמשמב תואלמתהה תנוכת תא ןמזל תסחיימ הנניא
םג ,םיילאיווירט םה םינכתה לכ - ונמלועב .רובעי אוהש ידכ ,והשלכ קוסיעב ואלמל
,האירק םוש בורקה םדאה לא תרבודה לש תרזוחה האירקב ןיא .בוהא םדא םע תודחייתה
םע םורזל ךישמהלו ןמזה תא ריבעהל - רקיעה .יתועמשמ ,אלמ ןמזל הווקת וא ןוצר תאטבמה
תאזה הטעומה הברקה לא היינפה םגש ,המדנ רישה ףוסבו ."דחא ןוויכ קר" ונל שי יכ ,םלוכ
.תשלחנ וא תמלענ

.ןמייה לש הרישב תונורתפ ינש ןיאש וניאר ,ןכש .דחאה ןורתפה לא ונא םירזוח בושו
אוה דיחיה ןורתפה .ימתס וא ילאוטיר ,ינכמ אלא ,יתוהמ ונניא לוכיבכ יטנמורה ןורתפה
יתיישעת םלוע" .דבל תויהל אלש ידכ , םלוכ םע דחא ןוויכב הכילההו םלוכ םע תועמטיהה
ןוטב תספוק ךותב" :הרמואב תאזה תוינומהב םחליהל הסנמ תרבודה יכ המדנ םאו ."יתוא עלב
,תרחא האיצי םושל התוא ליבומ ונניא הזה ןולחהש ,ררבתמ דימש ירה ,"ןולח יתינב ינא
,רישב תיטננימודה הרושה איה תאזו ."דחא ןוויכל ךלוה לוכה - לוכה ךס" ןכש ,תיטנתוא
.ולש ירקיעה רסמה םג הזו ופוסב רקיעב
,םהמ דחאב .ינרדומה םלועב דיחיה לש ובצמ תא םיראתמה םיריש השולש ,אופא ,ונינפל
- יללכה ןמ החירבה תוכזב ןטק רשואו האלמ היווה הלק העשל גישמ דיחיה ,ךז לש ורישב
רוציכ גהנתמו רומג רותיו ודוחיי לע רתוומ דיחיה - ץיבוקיבר לש רישב .ללכהו תלוזה
תא דבאמ ,דבל תויהל דחופ ,ללכה םע םרוז דיחיה - ןמייה לש רישב .תוימינפ רסח ינכמ
ףרטצמ ונניא ץיבוקיבר לש דיחיה .ימתס דחא ןוויכב רשפה תרסח הכילהב ,תועמטיהב ותוהז
חוכל ףרטצמו עמטנ - ןמייה לש דיחיה .דיחיכ טטומתמו ענכנ אוה ,ותוא םיעינכמה תוחוכל
.הלק העשל חרוב - ךז לש דיחיה .יתיישעתה םלועה לש יללכה

הדיחיה תארוהל תונויער .3
'בצמה לש היגוגדפ'ה לע ךמתסהב יכרעהו ינויערה ןוידה .א
הדיחיה דומיל תא ליחתנ (1 ףיעס ליעל האר) 'בצמה לש היגוגדפ'ה לש תושירדל םאתהב
םירישה ינשמ רתוי םידמולה לש םמלועל בורק ,יתחנה יפלש ,ןמייה יס לש רישה םע שגפמב
םלוע הריש תא תקחשמו הרש ןמייה יס תא ,רשפא םא ,ואידיווב הארנ ףאו עמשנ .םירחאה
,רישה עוציב תא םיבהוא םידמולה םא ןיבהל הסננ םילמה לא היינפה ינפל .יתיישעת
?התרוצ ?הקחשמ ?תרמזה לש הלוק ?הניגנמה ?בצקה - םתוא ךשומ המ .עודמו ומע םיהדזמ
רעשמ ינא .דחיב הלאה םיביכרמה ןמ המכ אמש וא ?תרמזה לש התוישיא וא ?הליג
םתוא תוחנהל אוה הז בלשב הרומה לש ודיקפת .רישה תולמל ךכ-לכ וסחייתי אל םידימלתהש
יכרד ,רישה תניגנמ ןיב םייחרכהה םירשקה תא תוארל םהל עיצהלו רישה תולמב ןנובתהל
םידימלתה ןמ קלחש ,יאדוול בורק .תורשומה םילמה ןיבל ,תרמזה לש התוישיאו ועוציב
,ורמאי םה .םילמל ללכב סחייתהלו וללה םירשקה תא תוארל תובישח לכ ןיאש ,ורבסי
ונניא הרומה .תרמזה לש התוישיא לשב וא ובצק לשב םתוא 'קילדמ' רישהש אוה רקיעהש
בטומ הז בלשב ,ךכ םא .יתוהמ אוה םילמה םע רשקהש ,ןויערה לש הלבק םהילע תופכל לוכי
.ןנכות לא סחייתהל תוסנלו םילמב ןייעל םידימלתהמ שקבל

דומילה ינפל ,ונייהד ,'בצמה לש היגוגדפ'ה לש תונורקעה תא ליעפהל יוארה ןמ התע
ןיבל רישה תולמ ןיבש תוקיזה לע יתרוקיבה ןוידה ינפלו רישה לש יתרוקיבהו יתורפסה
םידימלתה לש תויוהדזהה רותיא לש בר יגולאיד ץמאמ תושעל שי - עוציבהו הניגנמה
התרטמש ,טלחהב תיתורפס ץוח החיש חתפל עצומ .רישה לש םיינויערה םיביטומה םע
- ונייהד ,'יתיישעתה םלוע'ב םייחה יפלכ םהיתושגרהו םהיתועד תא אטבל םידימלתל תתל
שש העשב תיטובורה הכילהה רואית תא ףילחהל םהל עיצהל לוכי הרומה .ינרדומה םלועב
יתורפס ץוחה ןוידה ...רקובב הנומש העשב רפסה-תיבל תיביטקלוקה הכילהב הדובעל רקובב
התוימצע לע תרבודה לש רותיווה תא - רקיעבו ,רישה לש םיינויערה םיביטומה תא לולכי
ןמזה תסיפת תא ,יתיישעתה םלועה לש תועמשמה רסוח לע התעד תא ,םרזה םע התכילה תאו
אוה הז בלשב הרומה דיקפת .דועו ןמז ריבעמכ בורקה םדאל 'ירישכמ'ה הסחי תא ,הלש קירה
רותיו ,תועמשמ ,קיר ןמז :ןוגכ) רישה לש םיינויערה םיביטומה תנבהל םיגשומ תונקהל םג
ןה םהיתושגרהו םהיתועד תא תולגל היצביטומ םידימלתה לצא רוציל םגו ('וכו ינאה לע
ביחרהל הרומה לע .ונממ םיעבונה םיימויקה םידגיהה יפלכ ןהו רישה לש םיביטומה יפלכ
ןועגיש לשו הכירצ לש םלוע ,ינרדומ םלוע ,ןוגכ ,םיגשומ וב לולכלו ןוידה םוחת תא
.'וכו עפש תרבח לש ,רוכינ לש ,תונרמוח לש ,תוליעיה

ינפמ ,הדיחיה תא דומלל תיתימא היצביטומ התיכב הרצונ רבכ הז בלשב יכ חינהל שי
ונלש אלא ,יטרואיתה אל) ינרדומה דיחיה לש ובצמ תלאשב יתימא גולאיד להנתמ התיכבש
הבישח תורגל הרומה לע .הזכש םלועב ומויק תוקוצמל תונורתפ אוצמל בייחה ,(םידיחיכ
םלועה לאו המצע לא רישב תרבודה לש הדמעה יפלכ ןהו ןודנה םלועה יפלכ ןה תיתרוקיב
םייטויפהו םייתונמאה םיטקפסאב ןויד ררועל ןיא ןיידע הז בלשב ,יתעד יפל .וב היח איהש
דיחיה לע רישה לש הרימאה ןיב שגפמ תריציל ןווכמ תויהל ךירצ ץמאמה רקיע .רישה לש
.רבודמה םלועב םהייח לע םידיחיכ םידימלתה לש הרימאה ןיבל ינרדומה םלועב

םירישה ינשל רובעל רשפא רישה לש םיינויערה םיביטומה ביבס תקולחמהו ןוידה עקר לע
הילד לש רישה תא איבהל רומא הרומה .הזה רדסה יפלו ךז לשו ץיבוקיבר לש - םיינונקה
לא ךכ םתס ותוא חינצהל אל - םיאתמ ינויער ןומיז תריצי ךות ןוידה ךות לא ץיבוקיבר
העינכ לש ריש ונינפל הנה .ואיבהל ידכ ןוידב המיאתמה הדוקנה תא אוצמל אלא ,התיכה
יטאמתה רמוחה .תנכוממ הבובל דיחיה תכיפה לש ,תוהזה תקיחמ לש ,'ינא'ה לש תטלחומ
הרומה הנקמ ותגצה ידכ ךות .ותוא דדחמו התיכב גולאידה תא םיצעמ ,הז ריש ונל קפסמש
- 'וכו הימונורטה ,ףייוזמ וא ינוציח 'ינא' ,היתפא ,ינאה תקיחמ - ןוגכ) םישדח םיגשומ
תריצי לשו יוריג לש ךרדב לועפל הכישממ תויתרוקיבה היגוגדפה .(התיכה תמר יפל לוכה
תוראותמה תועפותה יבגל ןהו הלא םיאשונב רבודה לש עבמה יפלכ ןה תויתרוקיב תודמע
הרומה טילבי הז בלשב .םידימלתה לש םהיתופקשהו םבצמ יפ-לע ינרדומה םלועב תועפותכ
העינכה ןיבל ץיבוקיבר לש רישב תרבודה לש תטלחומהו תיביספה העינכה ןיב לדבהה תא
אשונב ןוידהו ,וללה העינכה יגוס ינש ןיב לדבה שי .ןמייה לש רישב תרבודה לש תיביטקאה
.רתויב ןיינעמ תויהל יושע הז

לש ינגרואה גראמה ךותל ךז ןתנ לש וריש תא בלשל החנמה לדתשי ,ןוידה םדקתיש לככ
ול אצומה דיחיה איה תורחואמה תועשב םימעפל רישה לש תינויערה דבוכה תדוקנ .ןוידה
לוכי אוה ובש ,ולש ידוחייה יטתסאה קוסיעב ,ולש הלואגה 'טעמכ' תא ,הוולשה תעש תא
ךז לש רישב .תיטרפה הלואגה תלאש איה ןוידל הלועה תיזכרמה הלאשה .יטנתוא תויהל
,תיטרפה ותלואג תא אצומ אוה :ךפיהל .ימתסה יללכה ךותל באשנ וא קחמנ וניא דיחיה
הנתומהו יסחיה הביטב ןייעל םידמולה תא ררועל רומא הרומה .תורחואמה תועשב םימעפל
תיתרוקיב הבישחל ררועל םג ךא ,רישב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,תאזה הלואגה לש דואמ
.הלואג אלל ראשנש םלועב יטרפ רשואל הריתחה לש תורשפאה יפלכ וליפאו תוירסומה יפלכ
.רורב וניה םירחאה םירישב תוענכנה תורבודה לע ךז לש רישב יטנתואה רבודה לש ונורתי
,ירטנצוגאה ונורתפ ךא .תויטנתוא לשו תוימצע לש םיעגר ירחא שופיחב דואמ יביטקא אוה
ורשואל תועמשמ ןיא אמש םג ךא ,תרחא ךרד ןיא אמש .ןויעלו תרוקיבל דמעויש יוארה ןמ
םידמולה תא ררועל רומא הרומה .ותוא םיבבוסה לש םרשואב בלושמ אוה ןיא םא ,דיחיה לש
,ךכ לע תדמתמ הרימש ךות ךא ,םירישה תשולש לש םיינויערה םיעבמב יתרוקיב חרואב ןודל
םהייח ךותמ םידמולה לש תוישיא תועבה לולכיש אלא ,דבלב יטרואית היהי אל ןוידהש
ידכ ,םישדח םיגשומ תרדחה ידי-לע ןוידה ידממ תא ביחרהל וילע המוש ,תאז םע .םהיתושגרו
.דחאכ םירישב םיראותמה םיבצמבו םידמולה בצמבש יללכהו ילסרבינואה תא תולגל

:שמח ןה הכ דע ןוידל חתפמה תולאש יכ שיגדא הז בלש םוכיסל
;(ןמייה לש רישה לע ךמתסהב רקיעב) םירישה ירבוד יניעב ינרדומה םלועה והמ
.1
;הז םלוע לע יבוחו םישיגרמ ונחנא המ
.2
;םירישה יפל הז םלועב דיחיה לש ומוקמ המ
.3
;דיחיה תלאשב םירבודה תדמע יפלכ תיתרוקיבה ונתעד איה המ
.4
בלושמב) הז םלועב דיחיל ירשפאה ןורתפה תלאשב תיתרוקיבה ונתדמע איה המ
וא ךירצ המ ,םייח ונא וב םלועב ללכל תויהל לוכי ןורתפ הזיא -תולאשה םע
.(ךיאו ותוא תונשל לוכי ימ ,וב ןקתל וא תונשל רשפא
.5

םירישה תשולשב ינרוצ - יטתסאה ןוידה.ב
רחאל םירישה תשולש לש םייתונמאה םיטקפסאה לש דומילה-ןוידה תא ליחתהל עיצמ ינא
לק יכ חוטב יניא ינויסינמ ךא ,םהיניב בלשל אוה חלצומ ןויער .יכרעה-ינויערה ןוידה
,רמולכ .הלחתהה תדוקנל רוזחל איה ןוידה לש הזה בלשל תנייוצמ אצומ תדוקנ .תאז תושעל
הז רישב תערכמ הדבוע .ןמייה יס לש רישה לש עוציבלו הניגנמל םילמה ןיבש רשקב ןודל
תורזחה ןאכמ .רישה לש ילקיסומה דועיל תודבעושמ ,בותכה טסקטה ,םילמהש איה
םלועב םייחה לש תוינוטונומה לש טקפאה .םילמו םיטפשמ םתוא לש תוינשקעהו תוברה
הניחבמ לד טסקטה ךא .ןמייה יס לש היפב העוציבו הקיסומה תועצמאב הפי גשומ יתיישעת
םירישע םניא תורופטמהו םייומידה .םיבצקמלו הקיסומל תורימאב לפט אוה יכ ,תיתונמוא
לש ימתסה םרזב הכילהה לש טקפאה תא גישהל ידכ ,םמצע לע םירזוח םהו ,םינועט םניאו
לע עיבצהל אופא איה הז רישב יטתסאה ןוידל הרומה לש המורתה רקיע .יתיישעתה םלועה
תאו ולש ילקיסומה דועייה תא םיתרשמכ םישמשמה ,רישבש םיילולימה םיעצמאה ןווגמ
.ועוציב

םע תולגל אוה ,ךז לשו ץיבוקיבר לש םירישל ורבועב ,הרומה לש ודיקפת רקיע ,תאז תמועל
,רעשל שי .ולש רסמה יתרשמכ םירישה לש ילולימה םקרמה לש דוחייהו ךרעה תא םידימלתה
,םירישב תומולגה תוירסומהו תוינויערה תויעבה ונודנש ירחא ,דומילה לש הז בלשבש
הרומה לש החנמה וקה .םירישה לש יתונמאה דצב םג קוסעל םינוכנו רתוי םיחותפ םידימלתה
ףקות הנשמ םירישה לש ינויערה רסמה לבקמ עודמו םאה - היהיש יוארה ןמ ,הז בלשב
- רחא רישמ הזרפרפב שמתשהל םא .יתונמא-יטויפ רשקה ךותב רסמנ אוהש ינפמ אקווד
טקפאה תא םירצוי העונתהו בצקמהש םשכ .רחא והשמ דיגהל ושוריפ "תרחא תאז רמול" עודמ
ילכש-ישגרה טקפאה תא רצוי ילולימ-יתונמואה םקרמה ךכ ,ןמייה לש רישב יוצרה ינויערה
ןוידל םייוארה םיאשונה ירקיע לע זומרל קר לכוא העיריה רצוק תאפמ .םירחאה םירישב
:ץיבוקיבר הילד לש תנכוממ הבובב ליחתנ :םירישה ינש ינרוצ-יתונמא
תא ריבעהל תלוכיה וב שיש אוה תנכוממ הבוב לש יטננימודה יומידבש דוחייה
תויביספהו העינכה לשו ישונאה 'ינא'ה לע רותיוו לש תונויערה תאו תושוחתה
.הזה דיחיה לש
.1
לש תועמשמה איה המ ?דבוע אוה תורומת הלא ?יטננימודה יומידה רמשנ דציכ
?היטושיקלו היעבצל הבובה לש יומידה טוריפ
.2
המ ?"םיבלכהו םילותח"ה לש עיתפמה יומידב ישילשה תיבב גשומ טקפא הזיא
?םירחאה םיתבה תמועל ישילשה תיבב דחוימה
.3
תגשומ ךיא ?תויביספה טקפא גשומ ךיא ?תררושמה תשמתשמ םילעפ וליאב
לש תוררופתהה איש ראותמ ךיא ?תוררופתהה ךילהתב תומדקתה לש השוחתה
.(ןורחאה תיבב) ?עודמ ?הבובה לש םלשומ רויצב תרבודה
.4

לש ,(?ןועגיש לש העינכ) םיווסומ םיזמר לש םתובישחל םידימלתה תא עדתל רותחי הרומה
.טסקטה ןמ עמתשמה ךא רמאנ יתלבה לש ותובישחלו (ןורחאה תיבה לכ) םיינוריא םיזמר
.קמוע לש דממ לכ טעמכ לוטנכ ןמייה לש רישל סחייתהלמ ענמיהל היהי רשפא-יא האוושהב
תוקומע תויווח ריבעהל ידכ ,הריצי לכב קמוע דממ לש ותובישח תלאש ןבולת תוריהזב
.רתוי תוקדו
ותובכרומ ביבס בוסיי הז ריש לש יתונמואה דוחייה חונעפב ץמאמה רקיע :ךז לש ורישלו
,ךרדה ירחא בוקעל שי .ותובכרומ תורמל וכרד תינקומה הוולשה תריוואו גולונומה לש
אוה ןהבש תולקה תורזחה ירחא בוקעל שי .לואג אוהש ומצע תא ענכשל רבודה הסנמ הבש
ומצע ירבדמ ולש תוינוריאה תויוגייתסהה ירחא - רקיעבו ,ענכתשהל ולש ךרוצה תא אטבמ
.("טעמכ ,"ילוא")

:ןוידל תוירקיעה תולאשה
רמול שקבמ אוה המ ?הניגנה תנומת תועצמאב ותלואג תא רבודה אטבמ עודמ
?לואשו דוד - תיארקמה היזולאה ךרד
.1
תודדובתהל רושקה ןעטמה המ ?הלילה לש תורחואמה תועשב אקווד עודמ
.('וכו תלוזב ךרוצה רסוח ,םלועה ןמ החירבה) ?הלילב תיתריצי
.2
תא עילבמו רידחמ אוה ךיא ?ןוצר עבש אוהש ומצע תא ענכשל רבודה הסנמ ךיא
?ויתויוגייתסהו ויתוששח
.3
,ונל ןתונ הז המ ?טוריפה המל ?הלוכ תישארב תרובח רוכזא לש רשפה המ
?הריציב םימעפ הברה ךכ-לכ ך"נתל הנופ אוה עודמ ?םיארוקה
.4
הינוריאה ,םירוהרהה לש רובשה ףצרה) ?תוחיספה לש ןדיקפת המ
- ןכלו יעמשמ דח ונניאש יגולונומה יפואה תרימש ,תועלבומה תויוגייתסההו
.(עוטק
.5
םיישגר םיטפשמ) תיביטאיצוסאה םתונגראתהו םינוש םידגיה יגוס ןיב הנחבה
.(ססוהמה רבודה לש לבלובמ ףצרב ,רדס אלל םיעיפומה םייביטמרופניאו
.6

.ינרוצה-יטתסאה ןוידה בולישל םיאשונ לש הלא םיזמר רוסמל אלא לוכי ינניא וז תרגסמב
שי - הרקמ לכב .שגדה םשוי המ לעו תונוש תותיכב םינוידה ולגלגתי ךיא תעדל םג השק
םירסמה תנבהל תילולימה תובכרומה לש תידוחייה המורתה תייארל םידימלתה תא תוחנהל
.םירישה לש

ראותמה ישונאה בצמב ןוידמ אצת תיתרוקיבה היגוגדפה לש הכרדב וז הדיחי תארוה ,םוכיסל
לש םירסמה לש תיתרוקיב הנבהב דקמתי דומילה .םידמולה לש םבצמל רבחתתו םירישב
יטתסאה ןוידה תא רושקי םג אוה .םידמולה לש םמלועלו םהייחל סחייתהב הלאה םירישה
.ישגרהו ינויערה רסמה תקמעהל םרות יטתסאה םקרמהש הנבהה דודיח ךות ינויערה ןוידל
ונייחל םירישה לש תיטמתה תועמשמב ןוידל ,יתרוקיבה חותינה ךרד ,עיגהל רותחנ - רקיעבו
םתס יכלוה וא "תונכוממ תובוב" תויהל אלש ידכ ,תושעל ונילע המוש המו ,ינרדומה םלועב
תוולש ,"הלילה תיליל הוולש"ב קפתסהל אל םג ךא ,"םויה תא ריבעהל" ידכ ,"דחא ןוויכב"
םא רקיעב גשות תאז הדיחי לש דומילה תחלצה .קחרתמ דדובכ ורשואל חרובה טרפה
הרזח ךא ,ינרדומה םלועב םידיחיכ םמלוע לא רוזחלו םירישה ןמ 'תאצל' ולכוי םידמולה
.דיחיל ןהו ללכל ןה םלוע ןוקית לש םיכרד שפחלו תואיצמ תונשל ןוצרו הנבה המע שיש

חפסנ

יתיישעת םלוע

רקובב שש יתיישעת םלוע
רקובב שש יתיישעת םלוע
הדובעל םיכלוה תותרשמו םינודא ,תולעופ ,םילעופ
הרוש רחא הרוש
דוגבל ימב םצעב םהל היה אל םעפ
דואמ ןטק ימוקמ רוביג םהל היה
ךכ-לכ ןטק ימואל רוביג םהל היה
בוט והשמ לע תבשוח ינאו
בורק ךתוא איביש והשמ
בוט והשמ לע תבשוח
םויה תא יל ריבעיש והשמ

ברעב שש יתיישעת םלוע
ברעב שש יתיישעת םלוע
התיבה םירזוח תולכסותמ תולעופ ,םיפייע םילעופ
הפי התיה המכ וחכש ,הפייע השיא התוא תא
דוגבל ימב םצעב םהל היה אל םעפ ףא יכ
דואמ ןטק רוביג תיבב םהל היה
בוט והשמ לע תבשוח איה לבא ךכ-לכ ןטק ימוקמ רוביג םהל היה
בורק ךתוא איביש והשמ
בוט והשמ לע תבשוח
םויה תא הל ריבעיש והשמ
יתוא עלב יתיישעת םלוע
ןולח יתינב ינא ןוטב תספוק ךותב
יתוא ץיפקמ לוצלצ לכ
הרטמה לא יתוא ץיחלמ שורשר לכ
הלק ךכ-לכ אל ךרדהו
דוגבל ימב םצעב ונל היה אל םעפ ףא יכ
דואמ ןטק ימוקמ רוביג ונל היה
דואמ ןטק ימואל רוביג ונל היה
בוט והשמ לע תבשוח ינאו
בורק ךתוא איביש והשמ
בוט והשמ לע תבשוח ינא
םויה תא יל ריבעיש והשמ
דחא ןוויכל ךלוה לוכה לוכה-ךס
דבל תויהל אל אוה ןוויכה
דחא ןוויכל ךלוה לוכה לוכה ךס
דחא ןוויכ קר ונל שי
דחא ןוויכל ךלוה לוכה לוכה-ךס
דבל תויהל אל אוה ןוויכה
דחא ןוויכל ךלוה לוכה לוכה-ךס
.דחא ןוויכ קר ונל שי


ךז ןתנ / תורחואמה תועשב םימעפל

הלילה לש תורחואמה תועשב םימעפל
המ .םדאל ול שורד המ .ןגנמו בשוי ינא
ומצע תא םייקל ידכ ול שורד טעמ

םיבוט תומלוע לע רבדל אלש ,ןאכ םג
,יאדו .םולע דיתעב ילוא ול םיכחמה ,רתוי
תונמאמה ידי .טעמ המ

ולא ,וה .ןגנמ ינאו םיענענמה לע תוקילחמ
.לואש תאנקמ יב ןיא .רשפא ךכ םג לבא .ןגנ יתעדי
הולש וילע דרת ןעמל םדאל ול שורד טעמ המ

רשפאש ,לואג התאש המדנ טעמכ .הלילה תיליל
,םיהלא :הלוכ תישארב תרובח ילב ,הזה ביבאב ,ןאכ םג תויחל
.שחנה ,הוח ,חופתה ,ץעה


ץיבוקביר הילד / תנכממ הבב

תנכוממ הבב יתייה הזה הלילב
,םירבעה לכל ,הלאמשו הנימי יתינפו
םירבשל יתרבשנו הצרא םיפא יתלפנו
.תנמאמ דיב ירבש תא תוחאל וסנו

תנקתמ הבב תויהל יתבש ךכ רחאו
,ינתיצו לוקש היה יגהנמ לכו
ינש גוסמ הבב יתייה רבכ זא םלוא
.תנקונקב הזוחא דוע איהש הלובח הרומז ומכ

תולוחמה ףשנב דקרל יתכלה ךכ רחאו
םיבלכו םילותח תרבחב יתוא וחינה ךא
.םיבוצקו םידודמ ויה ידעצ לכ ולאו

תולחכ םיניע יל ויהו בהז רעש יל היהו
ןגבש םיחרפ עבצמ הלמש יל התיהן
.ןבדבד טושק םע שק לש עבוכ יל היהו

.(35 'ע בהזה חופת תבהא)

םיילוש תורעה
ותמורת לע ,םילשוריב ןוכית ס"יבב דימלת ,ןוא-רוד השמל הנותנ יתדות
.ותביתכ ךלהמב ויתורעה לעו הז רמאמ תביתכל
.1
הרייא ןכו ,1981 א"ת שרפמ תאצוה ,םיאכודמ לש היגוגדפ ,הררפ ולואפ האר
.1990 ,א"ת שרפמ תאצוה ,רורחש לש היגוגדפ ,הררפ ולואפ םע רוש
.2
Henry A. Giroux and Peter Maclaren Edit. Critical Pedagogy, ,לשמל האר
ליכמ הז רפס .the State and Cultural Struggle, Suny, Albany, 1989
.80 -ה תונש ףוסב תיתרוקיבה היגוגדפה לש תגציימ םירמאמ תפוסא
.3
Shor Ira, Critical teaching and Everyday Life, Chicago press, :םג הארו
היגוגדפה לש השעמה תאו הכלהה תא טורטורפב ראתמה ,1987
.תיתרוקיבה-תיגולאידה
Henry A. Giroux, Routledge, 1989 Age Schooling for ,לשמל האר
.Democracy, Critical Pedagogy in the Modern
.4
.חפסנ האר
.5
םינוש תועוצקמב תיגולאידה היגוגדפה לש ימושיי רואיתלו הז אשונל האר
Shor Ira, edit. Freire for the Classroom. A - תונוש תותיכבו
.Sourcebook for Liberatory Teaching. Boynton, Cook, Heineman, 1987
.6
.ךליאו 110 'מע (2 'סמ הרעה) רורחש לש היגוגדפ האר
.7
םיכנחמלו תוכנחמל םיכפוה דציכ" ,29 'מע ,2 קרפ ,רורחש לש היגוגדפ
."םיררחשמ
.8
תיאקנבה הסיפת"ה לע ,59 'מע ,2 קרפ ,(2 'סמ הרעה) םיאכודמ לש היגוגדפ האר
."יוכיד יעצמאכ ךוניחה לש
.9
תורפסה תארוה לש תיגולאידה השיגב תכמותה תיתורפסה הירואיתה ןינעל
Eagleton Teryy, Literary ,האר ,הילא תיוולנה תיתרבחה תרוקיבבו
Tehory, An introduction, Basil Blackwell, London 1983
.10