לש ולרוג :ירוטסיה רוקמכ הרישה

1 סונא

ךוניחה להנימב ידוסי לעה ךוניחה לע יצרא חקפמ ,םואבנירג ןתנ ר"ד
יתדההדימב תעבונ תיתורפס הריצי .הרקיעב הארשהו ןוימד ירפ איהש ,הריציכ תספתנ תורפסה
םיתעל .דחוימב הרישב ךכו ,הלוכ הפיה תורפסב ךכ ,תושגרה לא הנופו תושגרה ןמ הבר
הרידנ תונמדזה .ירוטסיה רוקמ ןכש לכ אל ,תירוטסיה תודע שמשל הרישה היושע תוקוחר
האמה תליחתו 16 -ה האמה ףוס ונמזו ,הילטיאמ דיה בתכבש םיריש המכב יל האצמנ תאזכ
.17 -ה

טלמנש ,דרפס יסונאל ןב ,זקירנא ולאירבג םשב דחא לש ותומד לע רפסל דמוע ינא
ןמ קוחר אל הראריפ ריעב בשייתהו 16 -ה האמה לש ןושארה שילשב הילטיאל לגוטרופמ
טבשב ז"כב אמורב רמה ופוסל דע הנש 50 -כ ךשמב הראריפב לעפו יח שיאה .היצנו ריעה
,םיספתנ םיסונאה לש םלרוגו דרפס ידוהי שוריג .םניינמל 1583 ראורבפב 19 ,ג"מש'ה תנש
הלא ,לארשי םע תודלותב םייביטקלוק תונוסאכ ,האושה ומכו שדקמה יתב ןברוח ומכ
םלואו .םהיתורוק ךלהמ תא הבר הדימב ונישו םידוהיה לש םבצמ תא ועזעזש ,תונוסאה
ירחא םיבקוע ןכ םא אלא קמועו תועמשמ םילבקמ םניא םיבר םישנאל ורקש םילודג תוערואמ
םלבס ,םלעפו םהייחש ,םיטרפ לש םהילוטלטו םהילוגלג ירחא ,תודדוב תויומד לש ןלרוג
ןב לש ותומד לע ףיקשנ הז ןפואב .שפנה תא םיריעסמו ונבל לא קומע םירדוח םהייוניעו
.ובלארס ףסוי םשה תא לביקו הראריפב לומינ רגובמ ליגב רשא ,זקירנא לאירבג םיסונאה
.ותמוק רועיש לעו וילעפ לע םידמוע ונא יגארטה ותומ לע תוניקה ןמ

לש םשוריג םע .םיסונא לש החפשמב לגוטרופב יחו ירצונכ דלונ ,םיסונאה ןב ,ובלארס ףסוי
רשאכ םג .הראריפב טלקמ םוקמ םישרוגמה ןמ םיבר ואצמ 1492 תנשב דרפסמ םידוהיה
לגו ,הנידמה ןמ םיבר םיסונא וטלמנ ,1531 תנשב לגוטרופב היציזיווקניאה הגהנוה
,תויוכלמ ,תויוסכוד - תויטילופ תודיחיל זא תקלוחמ התייהש ,הילטיאל הנפ רכינ םיטילפ
תא ךפה םיסונאלו םידוהיל הטסא תיבמ הראריפ יטילש לש בוטה םסחי .המודכו הנידמ-ירע
הראריפב ורזח םיסונאה ןמ םיברו ,16 -ה האמב םיסונאה לש לודגה זכרמל הראריפ
הארש אלא ,תודהיל םיבשה םע הנמנש דבלב וז אל ,ובלארס ףסוי 'ר ,ונרובג .םתודהיל
והז .שיא 800 למ ומצע אוה ,תוניקב רפוסמה יפל .תודהיל םיסונא ריזחהל וייחב דועיי
2000 -כ זא התנמ הראריפב םידוהיה תליהקש ,ךכל ונתעד ןתינ םא דחוימבו ,רכינ רפסמ
,ובלארס ףסוי 'רש ,אופא אלפ ןיא .ידוהיה םלועב תולודגה תוליהקה תחא התייהו שפנ
דמעמל הכז ,קידצה ףסוי - ןמצע תוניקב ןכו ותומ לע תוניקל תופרוצמה תובותכב הנוכמה
.היתולובגל ץוחמ םג הליהתל אצי ומשו ,הליהקב דובכ לש

תודדומתה לש עקר לע תשחרתמ םיסונאה ויחא ברקב ובלארס ףסוי 'ר קידצה לש ותוליעפ
ןיבל סנסנרה תפוקת ןיב רבעמבו הילטיא תונידמב תויתוברתו תוינחור תולוכסא ןיב
,16 -ה האמה עצמאב .16 -ה האמה לש היינשה תיצחמב תילותקה היצקאירה לש התוטלתשה
ועיגה ,יאנריפה יאה יצחמ וטלמנש ,םידרפס םידוהי לש הצובק הראריפל האבש ןמז ותואב
תילותקה היצקאירה רובג םע .לאנברבא תחפשמ םשארבו ילופאנ ישרוגממ םידוהי םג םשל
םתאו היצנוומו הינולובמ םידוהי ועיגה ,אמורב םידוהיה ירישעמ םיבר הראריפל ואב
הראריפ תליהק .התודהי לע הריהצה איה ןאכ .(סדנמ) אישנ היצרג הנוד תמסרופמה הסונאה
לש םיקיתווה םיבשותה דצל .תיקלטיאה תודהיה לש ינחורה הזכרמ 16 -ה האמב התייה
זכרמל התייה הראריפ .זנכשאמ םידוהי םג הראריפ הטלק - ונאילטיאה - םיקלטיא םידוהי
.םידחא שרדמ יתב הב ויה ,תסנכ יתב הרשע הב ויה 16 -ה האמה עצמאב .ידוהי ידומיל
הריוואה .תיזגוטרופבו תידרפסב ,תירבעב םירפס וב וסיפדהש ,ידוהי סופד תיב דסונ ןאכ
ןיב םיקודה םירשק ויה .םירצונ ןיבל םידוהי ןיב םיחוכיו הרשפא הראריפב תישפוחה
,םירצונה ילודגמ םיבר .תירצונה היסולכואה ןיבו םידוהיה לש הליכשמהו הדימאה הבכשה
ברה לש - תיקלטיאב - ויתושרדל ןיזאהל ידכ תסנכה תיבל ורהנ ,הרומכ ישנא םהיניבו
לש קהבומהו יסופיטה הגיצנ היה אוה .תניינעמו תינוגסס תומד ,הנידומ יד הירא הדוהי
.תידוהיה הרבחב סנסנרה

םיחונ םייח יאנת הרצי ,16 -הו 14 -ה תואמה ןיב הילטיאב היתותוא הנתנש ,סנסנרה תריווא
ןיב יתרבחה עגמה ךלהו קדהתה תיתוברתה הייחתה עקר לע .הילטיא תונידמ בורב םידוהיל
.םידוהיה ברקב תיתוברת החירפל םג האיבה תילכלכ החוור .םירצונה םהינכש ןיבל םידוהיה
.הביתכה תורוצב ןהו םינכתב ןה תיקלטיאה הריציה לש התעפשה תרכינ תירבעה תורפסב
דצל .ירבע סופא רוציל ןויסינ וליפא שיו ,תירבעה ןושלב תונושאר תויטמרד תוריצי ובתכנ
,הירוטסיה תביתכב ,ןושלה רקחב םידוהי םימכח םיקסוע שדוק ידומילב יתרוסמה קוסיעה
תביתכב ,ןהילע חוצינבו תולהקמ תמקהב ןכו ןורטאיתה תונמאב ,השרדה תונמא חותיפב
ןיעמ םיקהל ןויסינ םג שי .םידוקירל רפס יתב תלעפהב וליפאו תוילקיסומ תוריצי
הרבחב סנסנרה ייוליג .תימדקא המרב לוח ידומילו שדוק ידומיל גזמתש ,הטיסרבינוא-הבישי
תודימה תותיחשל ,תיתד תופפורתהל םג ואיבה ,תיתונמאהו תיתוברתה החירפה םע ,תידוהיה
.תימואלה תוהזה שוטשטלו

'ר לעפו יח ,הרישעהו היסולכואה תבר ,תנווגמהו תססותה ,הראריפ תליהק ,תאזה הליהקב
,ותומ לע תוניקה ןמ אלא ,רחא רוקמ םושמ ויתודוא תועידי ונל ויה אל .ובלארס ףסוי
םימלענ ויהש םיבתכ ,17 -הו 16 -ה תואמה ןמ הילטיאב הריש יפסואב ,די יבתכב תויוצמה
.םינשב תואמ ךשמב ונתאמ

. 2 טשפדובב םיעדמל הימדקאב אצמנ ,יתרקס ותואש ,539 'סמ ןמפואק י"ככ ןמוסמה די בתכ
לש ומוסרפ לע .ובלארס ףסוי 'ר לש ותומ לע תוכורא תוניק עברא ללוכ אוה רתיה ןיב
,וראק ףסוי 'ר לש ותומ לע תוניק שולש קר תואצמנ די בתכ ותואב יכ ,הדבועה דיעת שיאה
.ץראה לכ השער 1575 תנשב ותריטפ םעו ,ידוהיה םלועב עודי היהש

ןכו םינטייפ המכ ידי לע ורבחתנו די יבתכ המכב תולולכ ותומ לע תוניקהש הדבועה םג
לודג םשור השע ובלארס ףסוי 'ר לש ותומ קר אל יכ םידיעמ ,תוניקה לש לבוקמ אלה ןכרוא
תובותכב .ורוד ינב דצמ הכרעהלו םשל שיאה הכז וייחב םג אלא ,הילטיאב םידוהיה לע
דיסחה ,םכחה ,קידצה ןוגכ - ראות תומשב לודגה רטפנה הנוכמ ,ןכותב םגו ,תוניקל תוולתמה
'ר ,ונלש םינוירוטסיההו םירקוחה דחא .ותומד לא םידוהיה לש םסחי תא ןייצל םיאבה -
דגנ תידוהיה תוממוקתהה תעונת רצוי תא ובלארס ףסוי 'רב האור ,ןייטשנרב ןועמש
.היציזיווקניאה יעשפ

ותוליעפ לע ,ובלארס ףסוי 'ר לש וייח לע םייפרגויב םיטרפ ונל םירסומ תוניקה ירבחמ
,היציזיווקניאה ישנא ידי לע ספתנ רשאכ ,רמה ופוס לעו הראריפב םיסונאה תליהק ברקב
הריקחה ישנא ידיל רסמנ ובלארס ףסוי 'ר .דקומה לע ותוא ולעה םשו אמורל והוליבוהש
לש רתסה יבתכמו םילוקוטורפה ןמ ןישלמה לש ומש תא םיעדוי ונאו - הנשלהמ האצותכ
המלש הנש ךשמב .1582 תנש תישארב רסאנו - הילטיאב היציזיווקניאה לש ןידה תיב
לא רוזחיש ידכ ,םייוניעבו תוריקחב וחור תא רובשל וסינו אמורב רהוסה תיבב וב וקיזחה
תשרפתמ התייה תילותקה הייסנכל ותביש .תורצנה קיח לא בושיש ידכ ,לוכיבכ תיתימאה תדה
ותריקחבו ובלארס ףסוי 'ר לש ורסאמב .תודהיל םתביש ינפמ הרהזאכו םיסונאל תואכ זא
לארשיל םיסונא ינומה הריזחמה ,היחה חורה תא תימהל םירוטיזיווקניאה וויק תכשוממה
אל אוה לבא - תפות יבאכו לבס ,םייוניע םע םוי םוי ,הריקחל חקלנ אוה םוי םוי .ותדלו
.אמור תובוחרב ןויזיבבו הפרחב קידצה תא וליבוה דקומה לע ותולעהל וטילחה רשאכ .רבשנ
,רעצבו הלהבב וב וטיבה הלא .םידוהיה תובוחרב והוריבעה םיקיזאב רוסאו שובל אלל
,העש ייחב סאומ אוה .םתנומאב םתוא קזיחו ,םידוהיה תא ,םתוא םחינ ,אג ידוהיכ ,אוהו
רמואש יפכ - הוויקו תוכבלו ןנולתהל ותחפשמ ינב לע רסא ףסוי 'ר .חצנ ייחב רחובו ,רמא
."הנובלו םימס תרוטק"כ הצריי ונברק יכ - םינטייפה דחא תאז

תא .תושעל דוע לידגה ותומב ירה ,םיברב 'ה תא ובלארס ףסוי 'ר קידצה שדיק וייחב םא
אשנ ותומ םג .תונכסהו םינוכיסה ףא לע תובהלתהבו תוריסמב אלימ אוה וייחב ודועיי
ןויערב תוקבדל המגוד השמיש דקומה לע הפרשה תעב ותוגהנתה .תיכוניחו תינחור תועמשמ
.הנממ הלעמל ןיאש תינחור תולעתהלו ישונא המוק רועישל ,תמא לש

תוניקה

יפוליח םג שיו ,די יבתכ המכב ומסרופ ובלארס ףסוי 'ר לש ותומ לע 3 תוניקה עברא
םש .הבצקבו התרוצב ,הנונגסב התרבחמ הנוש הניק לכ ,הלשמ דוחיי הניק לכל .תואסריג
ןושל יעושעשל ילכ םיררושמה ידיב שמיש ,ויתורבה שולש לע ,וב-לא-רס שודקה לש ותחפשמ
לש ולעפממו ותומדמ ןושל ירכז הלעה ,ףסוי ,רטפנה לש יטרפה ומש םג .תומש ישרדמלו
ךותמ םייתש תואבומ ןאכ .וניבא בקעי לש ונב ,קידצה ףסוי ,לארשי תודלותמ ןושארה ףסוי
.תוניקה עברא

4 א"ייזי ו"בלאר"ס ףסוי ו"מכ ףרשנה קידצה לע הניק


הניק אשי / הפשנ רה לע / הפ-לכ קעצי / 5 אפרמ תלוז
הנקז תע אב / קידצ ףסוי / 6 רמכנ שאב / רמה םוי לע
7 הנעי-ןב םג / ןינת אוה ןה / עמדי אל ךיא / עמשי רבג
8 הנש לכ ךא / דבלב םוי אל / הכדנ בל םע / הכבי אל ימ
1הנק בוט םש / ונוק דובכל / ףרשנ יח יח / ףרש תומ לע
הניכשו תד / יפנכ תחת / הבח אלמ / אב שיאה הז
הנתה םמע / לא-קח רמשל / םיבכוככ / םיבר הכז
9 הניט וא גיס / ויחא בלמ / רס םג תרכ / רשב תולרע
הנע ולגר / רצ לבכבו / רצ םוקמ לא / רצענ ךכלו
5
הנומאב םש / קידצה יח / ןירוסיבו / ןירלוקבו
הנש אל בוט / ומעט דמע / ןויסנ לע / ןויבאה םש
10 הנידמו םע / יתבר ריע / רספט די-לא / רסמנ תעבו
הנכסב / אב חבטל / רוסמ רושכו / רוסא אצי
11 הנעל םע שאר / םש והקשה / ררתשמה / ררוס ןבכו
10
אניד ןתת / שא דקומ לע / ול רמא יכ / וליהבה ףוס
הנע ידוד / טפושה לא / 12 הרותה תאז / אריא המל
אנק לא אוה / הלכוא שא אוה / לאוג ישפנ / לא חכשא ךיא
13 הנדע אצמא / הז תומב / ץפקא שאב / ץפחא תומל
הנתמ שד/ק-םד ןתנ / טוידרסל / 14 טוידהכ זא
15
הנפ הכו / הכ חמש / 15 ומוי רגסל / ומוק תעבו
הנפ לצא / קושב וילע / םירעטצמ / םירבע אריו
הניב שיא יל / קחשי םכל / רמי המ לע / רמא ומל
אנשא סאמא / העש ייח / ישפנ לע יכ / ישודק לע
הנמ ץפחא / 16 ןופצ בוטמ / םייחצנה / םייח רחבא
20
הנולתו לוק / אשי אנ לא / יתתימ לע / יתיב-ןב-לכ
הנטש וא רמ / וילע בתכי / 17 ץירפ םוש םא / ץירעי רוצ ךא
הנוע לכבו / וחור דיקפי / םימר טפוש / םימת לא לא
הנועממ ות/רזע ארקי / 18 שאר דבכבו / שרדי וילא
הנחתב ריש / ואשת יחא / ילע ןכ לע / ילמ ועל
25
הנובלו םימ/ס תרטקכ / ירמא וצרי / ירוצ ינפל
הנולמה ךות / ךלשה שגה / דיסחה זא / 19 דיס ןבאכו
הנצכ םש / רק םג שאה / ותוא לכא / ותבח שא
אנא יוא יוא / רמ חווצ / ולוק עמשנ / אל יכ תוא הז
הנעשמ יל / יהיו רמאי / יד הרצל / ידש םא יכ
30
הנוי לבות / ןיכסל ךכ / אשא לבא / אשא הכב
אנ אב לא-רש / ףסוי רמאל / םילק ושח / םילארא יכ
הנבנ ןומרא / ךל םג םש יכ / ןכסמ עמשנ / ןכוס לצא
הנר תע הז / יכבב תבל / לבוחה בר / לבת םע םא
35.הניק אשי / הפשנ רה לע / רפוס לכ תע / רפש רה לע
39

ידרפס ריש תרוצב הבותכו (םירוט) תורוש 39 ינפ לע תסרפתמ הניקה - הנושארה הניקה
שי .הניקה ךרואל רבועה דחא זורחב תומייתסמ תורושה לכ - חירבמ זורחב ,עבורמ ארקנש
.רוט לכב תונושארה תויעלצה יתש לש ימינפ זורח םג

לע ותאלעה ןמזב ןברקה לש וייוניע רואית ,םייפרגויב םיטרפ רישב םיבולש תיריל תרגסמב
דקומה לע ותויהב םג .ןויסינב האגה ותדימעו היציזיווקניאה ישנא ידיב ויתוריקח ,דקומה
םיכאלמה דציכ ןטייפה ראתמ הניקה ףוסב .וב ותנומא לעו 'הב ותוקבד לע שודקה זירכמ
.םינוילעב ןומראב ןוכשל שודקה לש ותמשנ תא םינימזמ

ןב הדוהי ןנחוי אוה קייודמה ומש) ינירטלא ןנחוי אוה הניקה לש רבחמה יכ םירבוסה שי
.(17 -ה האמה תליחת) 16 -ה האמה ףוסב הילטיאב יח אוה .ול'גנא הנוכמה ,ונירטלא המלש

ה"לז ףרשנה ו"בלא רש ףסוי קידצה לע הניק


ינואצמ / יתורחבב / יתוחנאו / יתונוגי
ינוממה / יתולגב / ינובבס / ינופפא
ינועצפ / יתרצב / יתאכדנו / יתוגופנ
ינורי / יתעמדב / העיבאו / העימדאו
1ינופטש / יתיכבב / העוש לוקו / העמד רוקמ
ינתעקב / יתעושו / רמרמתאו / רמו יהנ
ינוענמ / יתחונמ / ישפנ שושמ / 20 ישדק םויב
ינוקצי / יתדיחי / 21 יתוחדל / יתוכהל
ינורכזי / גמשה תנש / המוה טבש / 22 יל ז"כב
5
23 ינעלבל / יתעקבב / ופסאו / ופסאנו
ינתמדה / יתמילכ / שובלמ ילב / 24 שובח ףוגב
25 ינתקיצה יתכילה / שוב רדוקו / שאר יולגב
ינתבזע / 26 יתלגס / יער ילב / יחא ילב
ינוררמ / יתומיענ / ףכ קפסאו / 27 ףכא תאזל
10
ינורבע / יתלימל / 28 יברח רוצו / יבל שושמ
ינוריעי / יתניקב / ינובנבו / ינקזבו
ינרשאת / יתפרש / רסמנ שאב / ר"ש ףסויו
ינעמש / יתוא ףרש / לאש לוקב / ל"א ףסויו
יניחת / יתנומא / וברח ןושל / 29 ו"ב ףסויו
15
ינוארק / יתמעל / 30 ולולמב / ול םיפרש
ינובבס / יתיוג / תואפ לכב / 31 תואושמו
ינופרש / 32 יתמשנל / יתוביבס / יתובהל
ינוק לאל / יתדמחו / באכא אלו / באדא אלו
20ינומישי / יתלחגו / ישאר ףינצו / 33 שא יביבש
.ינוריסי / יתאטחו / לעמ ילב / 34 לע רבגל
35 ינתפרצ / יתלעפ / ינוא לכב / ינוק ןוצר
ינתדקפ / יתרזג / יתירבבו / 36 יתלימב
ינולדי / יתבכרמל / שא יסוסו / 37 שא ירוזג
25
ינרשאל / ידוחיב / דקשא םשו / דקא 38 םשו
39 ינכזת / יתניכש / ירוא ילא / ירוצ ינפ
ינואי / יתרבדב / יפרש דוסב / 40 יפנכ לוקו
ינופצי / יתראפתל / 41 םילמשחו / םילאראו
ינואשנ / יתכלב / לאירבגו / לאכימו
30
ינואיבי / יתפחב / לאפרו / לאירונו
42 ינובסי / יתלוחמ / תובבר םעו / תובכרמב
ינרטעל / יתניגנ / םתרמזו / םתרישב
ינתחמש / יתדידי / עמש בוטב / 43 עמשנ לוקו
ינועמבו / ילא הלע / יבהל ךותב / יבשת ומכ
35
44 ינורכזל / הז ישודק / םשא ילב / םש היהתו
ינתבהא / יתדיחי / הזוח ןיעב / 45 הז אנ ואר
46 ינדיעי / יתשדק / יתנומא / יתד ראפ
ינומיקי / יתד שאב / 47 יח דוחיב / יח יח יזא
ינוארי / יתולגב / בהבה שאב / 48 בהז ןושל
40
ינתרכז / יתרדהו / יתרקי / יתלגס
ינצרתו / יתחמשב / ףסוא בוטב / 49 ףסוי רואו
ינשיחת / 50 יתעושל / חלסת אטחו / חלשת תודפ
.ינאפר / יתובכל / יירמ 51 אשו / יינע האר
45
תורושה ישארב ומש תא םתחש ,ןטייפה .תיריל הלוכ איה וז הניק - תיעיברה הניקה
זורח ולו עבורמ ריש והז .ומצע ףרשנה לש ויפב םירבדה תא םש ,רפוס לאפר ,תונורחאה
הניקה .תוכורא תועונת שולשו הרצק העונת - תיעלצ לכב :עובק וב תורבהה רדסו ,חירבמ
ריהמהו דחה בצקה ."ינואצמ / יתורחבב / יתוחנאו / יתונוגי" :ןברקה לש םילמב הליחתמ
הרושב הנה .דקומה לע ופוג תפרש םע תרצקתמו תכלוהה ףקשנה לש ותמישנ תא ףקשמ
.(13-7) "ינתבזע ...ישדוק םויב" :אוהה תבשה םויב ויתורוק תא רפסל קידצה ליחתמ תיעיבשה
ףסויו" םיימינפ םיזורחל ויתורבהב שמתשמו ומש תא ןנוקמה קרפמ ןכמ רחאל תורוש שולש
םיכרועש םינפה תלבק תא ראתמו ןוימדה יפנכ לע הלעתמ ןטייפה .(20-17) "ינייחת ...רש
,איבנה והילא ומכ ,הבהלב תולעל ותמשנ תנמזומ הרמזו הניגנ ךות - ףרשנה שודקל םיכאלמה
תוליחתמה ,תונורחאה תורושב ."...ינורכזל (40-33) םילאראו" :דובכה אסיכ לש ונועמ לא
םשב ןטייפה אוה ילוא ,רפוס לאפר - ומש תא ןנוקמה ררושמה םתוח "הז אנ ואר" םילמב
.וראק ףסוי 'ר לש ותומ לע הניק רביחש שיווירט ףסוי לאפר

םיטרפו םירואית הב שי .ןלוכבש תיפאה איה וז הניק .עודי וניא הרבחמ - היינשה הניקה
םגו ג"משה תנשב ,טבשב ז"כ ,תבש םוי :דקומה לע ובלארס לש ותאלעה ךיראת ללוכ ,םיבר
לש ומש הניקב רכזומ ןכ .אמורב compo di fiore אוה אולה ,חרפ הדשב ותפרש םוקמ
היה ותוריעצב .(1585-1572) 13 -ה סוירוגירג אוה אולה ,עוריאה ערא ונמזבש רויפיפאה
לע חרכוה ךכ רחא םלואו ,אמור לש וטיגב םהילע ןגה ףא ,םידוהיל חונ 13 -ה סוירוגירג
היה הז .היציזיווקניאה יביתכתל ענכיהלו םיידוהי יטנא םיקוח קקוחל םינוציק םינמשח ידי
.סנסנרה תעונתל תילותקה היצקאירה לש םייוליגה דחא

ריש והז - הרוצה דצמ .המגמבו הרוצב תומדוקה ןמ הנוש וז הניק - תישילשה הניקה
לבאה ןמ תוחוקל ויתולימש ןומזפ ןיעמ איהו םיתבה לכל תפתושמ הנורחאה הרושה .יפורטס
תא ןטייפה אטבמ תאזה הניקב .ןהכה ןרהא ינב והיבאו בדנ לש םתומ לע לארשי ינב לש
ידי לע ותפתנש ,םידוהיה לע שנועכ אב ובלארס ףסוי קידצה לש יגארטה ותומ יכ ,הפקשהה
הרבחב תוליבומה תובכשה ןמ המכ תחאל תחא הנומ ררושמה .סנסנרה תעונת לש הימסק
םג .וז הרבח לש היעשפ לעו הילדחמ לע עיבצמו - םירחוס ,םיסנרפ ,םינבר - תידוהיה
ןמזב ותוגהנתה לשו ויתולועפ לש טוריפו ףרשנה לש ותוישיא רואית םייוצמ תאזה הניקב
תא ולעה ותומ לע תוניקה .בהז ףרוצכ ובלארס ףסוי 'ר לש וקוסיעל זמר הניקב שי .הפרשה
שיאה לש ותומו וישעמ ,ולרוג ךא ,היישנה םוהתמ ובלארס ףסוי 'ר שודקה קידצה לש ותומד
.ונימיל םג םיחקל םהב שי היעוריאו ותפוקת עקר לע

םיילוש תורעה
.1976 ,539 ןמפואק די בתכ רוטקוד םשל רוביח ךותמ םיעטק
.1
ורבחתנ םבורש ,רתויו 150 -כ ,םיירבע םיריש לש ףסוא ליכמ דיה בתכ
.17 -ה האמה תליחתו 16 -ה האמה לש היינשה תיצחמב הראריפב
.2
ברעמו חרזמ ,"ובלאראס ףסוי 'ר קדצה רג תפרש לע תוניק" ,'ש ,ןייטשנרב ר"ד
.18-10 'מע ,1930 ,צ"רת ,םילשורי ,(גי) 'א תרבוח ,ד
.3
.ותוא 'ה רוכזי :תובית ישאר - א"זי
.וב לא רס :תובית ישאר = ו"בלאר"ס
.4
,ידעלבמ םיהלא דוע ןיאו :21 ,המ היעשי :האר .אפרמ ילב - אפרמ תלוז
.יתלוז ןיא עישומו קידצ-לא
.5
.ורמכנ רונתכ ונרוע :10 ,ה הכיא :הארו ,שאב ףרשנ - רמכנ שאב
.6
תונבל ערו םינתל יתייה חא :טכ ,ל בויא ;הנעי תונבו םינת :20 ,גמ והיעשי
.םירוסייו רעצ לש אוה בויא לצא רשקהה .הנעי
.7
...הכדנו רבשנ בל :19 ,אנ םילהת
.8
תולרע ריסהל םג אלא ,רשב תולרע תרסה קר אל ;ןיטו תלוספ - הניט וא גיס
.םיירצונ םיגהנמו תולפט תונומא - בלה
.9
.אמור - הנידמו םע יתבר ריע
.10
וילא סחייתה רקוחה .הנעלו שאר הרפ שרש :17 ,טכ םירבד - הנעל םע שאר
רבדמב) םירראמה םימ הוקשהש (תורצנה ןמ) הטוס השא לאכ וא ררוס ןב לאכ
.(ה
.11
.יתיווצ ךכ :רמואכ ,37 ,ז ארקיו - הרותה תאז
.12
.ןדע-ןגב הכזי םשה תא ושדקב קידצהש ,זמר .12 ,חי - תישארב - הנדע
.13
.טוידה ןהכ :א"ע ,טנ תומבי - תונברק בירקמה ןהככ - טוידהכ
.14
.ותומ ינפל - ומוי רוגסל ומוק תעבו
.15
ןופצ וניא אבה םלועהש עדוי יוה :ד ,די האיב ירוסא ,ם"במרה - ןופצ בוטמ
.םיקידצל אלא
.16
- הנטש וא רמ ;הזה תיבה היה םיצירפ תרעמה :11 ,ז והימרי יפ לע - ץירפ
:6 ,ד ארזע י"פע ,הנשלה - הנטש ,תורירמ ירבד - רמ ;הנשלהו הלילע בתכ
.הדוהי יבשוי לע הנטש ובתכ
.17
אלא ללפתהל ןידמוע ןיא :1 ,ה תוכרב שאר תופיפכבו הענכהב - שאר דבוכב
.שאר דבוכ ךותמ
.18
.ףרשנה ןורווח - דיס ןבאכו
.19
.יתחונמ ינממ וענמ - ינוענמ יתחונמ :תבשה םויב - ישדוק םויב
.20
.'י ז ןירדהנס י"פע ,יתד לע יתוא ריבעהל ,יתוא חידהל - יתוחדל
.21
.ינורכז - ינורכזי ;תומוהמ אלמ - המוה ;"חריל" לש רוציק :תורשפא - יל
.22
.הפרשל זמור רשקה - שאכ ...םעלבי :י ,אכ םילהת פ"ע - ינעלבל
.23
ופוגל ורשקו וידגב וריסה ,ישארל שובח ףוס :ו ,ב הנוי י"פע - שובח ףוגב
.דב יקלח
.24
.שאר יוליגב הכילהה ילע הקיעה - חי ,בל בויא י"פע - ינתקיצה
.25
.וילע הביבח םדא לש ותלוגס המ :שדחב ,ורתי ,אתליכמ י"פע .יתמשנ - יתלוגס
.26
ילוק ,הרמ התייה יתשגרה - ינוררמ יתומיענ ;ו ,ו הכימ י"פע .ענכא - ףכא
.ימינפה
.27
חמש שאונה ובצמב םג .ב ,ה עשוהי יפל ,הלימ תירבב רושק - יברח רוצו
.ותלימב
.28
;שורדלו הזירחל ומש יקלחב שמתשמ ןטייפה .ומש תובית ישאר - ו"ב ,ל"א ,ר"ש
ונושל ;שקיב - אש ;רשוא תמרוג ,יתוא תללהמ :אי ,טכ בויא י"פע - ינרשאת
.וברחכ ונושל - וברח
.29
.ה"בקה לש ויוויצב ,ורובידב - ולולמב
.30
.ב ,ב הנשה שאר תכסמ י"פע ,שא תוקובא - תואושמ
.31
.יתמשנ תא - יתמשנל
.32
דובכל ןמיס - ישאר ףינצו ;ה ,חי בויא י"פע ,הפרשה תובהל - שא יביבש
.תראפתלו
.33
.א ,גכ ,ב לאומש י"פע ,הלענ שיא - לע רבגל
.34
.טי ,הק םיליהת י"פע ,יתוא הרהטו הפרש - ינתפרצ
.35
.םירחאו יתוא - יתלימ ללגב - יתלימב
.36
.ולומנ רשאכ דקומה לע האלעהב ונכתסהש םיסונאל הנווכה - שא ירוזג
.37
.ינחבשל - ינרשאל ;'ה דוחיי - ידוחיב ;םימשב - םשו
.38
.יקולאה רואה תא תוארל ותוא הכזת הניכשה - ינכזת
.39
;חי ,ג תלהק י"פע ,ינעמל - יתרבדב ;ב ,י לאקזחי י"פע ,םיכאלמה- יפנכ לוקו
.יב וצרי - ינואי
.40
וטיבי - ינופצי ;יתראפת ןעמל - יתראפתל ;םיכאלמ יגוס - םילמשחו םילאראו
.יב
.41
...םיקידצל לוחמ תושעל ה"בקה דיתע :אע ,אל תינעת י"פע - ינובסי יתולוחמ
.ןדע ןגב
.42
.ףרשנה לש ותמשנ - יתדידי ;הניכשה לוק - עמשנ לוקו
.43
.דימת ךתוא רוכזאש ידכ ינפל דומעת - ינורכזל
.44
.רשב ןיעב אלש - הזוח ןיעב ;ףרשנה יפב בוש םימשומ םירבדה - הז אנ ואר
.45
.ילע ודיעי - ינדיעי
.46
,ותרות תוכזב - ב ,גל םירבד י"פע - יתד שאב ;'ה דוחיי ישעמב יח - יח דוחיב
.םיתמה תייחת ןמזב - ינומיקי .ונברקו ותנומא
.47
.ינפמ ודחפ - ינוארי ;שאב הלצנ - בהבה שאב ;קידצה ןושל - בהז ןושל
.48
בל ירשילו קידצל עורז רוא :םילהת י"פע וא ,ףסוי לש וחור - ףסוי רואו
.םינכמ - ףסוא ;החמש
.49
י"פע ,יתודפ תא שיחת - ינשיחת ;ךילא יתקעזמ האצותכ ,יתעוש ןעמל - יתעושל
.בכ ,ס ,והיעשי
.50
.לאפר :ררושמה לש ומשל תרשקתמ םויסה תלמ - ינאפר ;חלס - אש
.51