תיברעה הרישל תירבעה הרישה ןיב
דרפסב

הפיח תטיסרבינוא ,תיתאוושהו תירבע תורפס ,יבוט ףסוי ר"דלש ורצחב תירישעה האמה עצמאב התישאר ,שדוקה תרישו לוחה תריש ,דרפסב תירבעה הרישה
לש ורצחב תריש ומצע אוה .דרפסב םידוהיה תוליהק דיגנו ידוהיה רשה ,טורפש ןב יאדסח
תיסלקה התפוקתב המויקש ,וז הריש .ישילשה ןמחרלא דבע ,הבודרוקב ימלסומה ףיל'כה
לש התעפשה הב תרכינ ,ב"יה האמה עצמא דעו התישאר זאמ ,הנש םייתאמכ ינפ לע ערתשה
היה םאה ,איה דרפסב תירבעה הרישב ןייעמהו רקוחה ינפב תדמועה הלאשה .תיברעה הרישה
הנותנ התייה אמש וא ,דבלב םוקמהו ןמזה תב דרפסב תיברעה הרישה םע רישי רשק הירצויל
לע בישהל אופא אובנש םדוק .היתולוכסאלו היתודלותל תיברעה הרישה לש התעפשהל םג
שיקהל לכונש ידכ ,המצע תיברעה הרישה לש התוחתפתהל ונתעד ןתיל ונילע ,וז הלאש
.דרפסב תירבעה הרישה לע וז תוחתפתהמ

םלואו ,הריפסל תישימחה האמל םיסחייתמ תיברעה הרישה תא רתויב םימידקמה תורוקמה
יצחב הפוקת התואב ויחש ,םיברעה םיררושמה ללכב .תישישה האמה ןמ ןה תורורבה תועידיה
םהירבח לש םנונגסב ,תיברעה ןושלב ובתכש ,םידוהי םיררושמ המכ םג ויה ,ברע יאה
םסרופמה .תידוהיה תדה ייחב םרוקמש תונויערו םיביטומ טעמ אל םירכינ יכ םא ,םיברעה
הראית םירבדה עבטמ .הידע ןב לאומש אוה הנודנה הפוקתב םידוהיה םיררושמה ןיבמ
תא ,(תורעבה=) 'הילהא'גה תפוקת' םשב תימלסאה תיברעה תרוסמב העודיה ,תיברעה הרישה
.זא לש ,תדדונהו תיטבשה ,תיברעה הרבחה לש הייח

הרישה לע תיברעה הרישה תעפשה יוטיב ידיל האב אל ברע יאה יצח תולובגל ץוחמ םלואו
וז הפוקתב .תיסאבעה הירפמיאה תוצראב תיעישתה האמה לש היינשה תיצחמב אלא תירבעה
תיחרזמה תירבעה הרישהש רחאל ,תיברעה הרישה ןמ תירבעה הרישה לא לוחה תריש הרדח
,ידוהיה רפוכה .דבלב הרותה דומילבו הליפתה יאשונב הזכרתה םודקה טויפה תפוקתמ
ירפס ובתכ ,רשא ןב השמ ,יארקה ןכו ,סרפ חרזמ ןופצבש ןאסארו'כ שיא ,יכלבה יוויח
םימי םתואב בתכ דדגבב תידוהיה הליהקה יגיהנממ דחאש ,וניצמ ףא .ריש תרוצב סומלופ
בר וליאו .םייברעה (חבש) 'חידמ'ה יריש ןונגסב ,יסאבעה ףיל'כה דובכל םייברע חבש יריש
דמעמ היהש ,תירישעה האמה תישארב דדגבב לארשי ימכח ילודגמ דחא ,ינאורהנלא יסינ
תיטאופה תרוסמב רומג שודיח רדגב היהש ,ירבע חבש ריש בתכ ,ארוס תבישי ןואגל תונמתהל
בותכל ולחה הירוסבו םירצמב ,לבבב םירבע םינטייפו םיררושמ המכו המכ ,ללכבו .תירבעה
,תורוצ - תוחפ ימו רתוי ימ - םילטונ םהשכ ,תירישעה האמה ךלהמב השדח תירבע הריש
.ברע יררושמ לש םהיתוריצימ הריש יכרעו םיביטומ ,םינכת

לש התעפשה תרבגהל - תעדה חסיהב םנמא - תורוד םתואב לוכמ רתוי םרתש ימ יכ ,הארנ
םחלנש יפ לע ףא ,(942-882) ןואג הידעס בר היה ,תירבעה הרישה לע תיברעה הרישה
םיארקה לש םהישודיח דגנכ תינברה תידוהיה תרוסמה לש התרימשל אקווד שפנ ףוריחב
לש םהיניעב רייטצהל הלחהש ,תימלסומה תיברעה תוברתה דגנכו תורחא תושרופ תועונתו
בתכ םתעפשהבו םיבר םייברע םינקיטאופ תמגודכ .לע תוברתכ לארשי ינומא ימולשמ םיבר
הז רפסב .ןורגאה אוה אלה ,לארשי תורפסב תירבעה הרישה לש ןושארה הקיטאופה רפס תא
תורפס יחנומב שומישה םצע םלואו .הנשויל םודקה טויפה תרטע תא ריזחהל ןוויכ
םהב היהש ,םירחא םייתורפס םילעפמ לש םדצב ,תיברעה הקיטאופה ןמ םילוטנה ,םייעוצקמ
ושוריפו תיברעל ארקמה םוגרת ןוגכ ,תיברעה תוברתה לא ידוהיה ליכשמה תא ברקל ידכ
אל ,תועדהו תונומאה רפס ,תיברעב תידוהיה תוגהה לש דוסיה רפס תביתכ ןכו תיברעב
,אופא אלפיי אל .התריש לא הז ללכבו תיברעה תוברתה לא תוחיתפה תא ריתהל אלא אב
תא תירבעה הרישב הנושארל שדיח ,טרבל ןב שנוד אוה אולה ,ג"סר ידימלתמ דחא אקוודש
ימימ דוע יסלקה יברעה רישה םגד איהש ,תיברעה הדיצקה לש הנבמב בותכה רישה
םיניינעב אלא ,לקשמו זורח ונייהד ,הרוצבש םיניינעב קר םירומא םניא םירבדהו .הילהא'גה
.הינכת לא ףאו הרישה ןושלל סחיה לא םיעגונה ,םייתוהמ רתוי

,חרזמב םינושארה ויתוריפ תא בינה תיברעה הרישה ןיבל תירבעה הרישה ןיב שגפמה ,ןכאו
תיעישתה האמב תירבעה תוברתהו תימלסומה תיברעה תוברתה יזכרמ ויה םש ,דדגבב רקיעבו
תוססובמ ויהש ,םינשה תבר תינטייפה תרוסמהו תידוהיה תונרמשה םלואו .תירישעה האמבו
,תירבעה תוברתה לא םייברע תודוסי לש םתרידח םע וניכסה אל יאדווב רשאו ,חרזמב דואמ
םימייק ויה אל ולא םיבכעמ םימרוג .וללה תוריפה לש םתוברתה תאו םתחבשה תא וענמ
תוברועמ ויהש ,תולודג תוידוהי תוליהק הב ומקש ,דרפסב דוחייבו הקירפא ןופצב ,ברעמב
לודג .תיברעמה תיימואה תופיל'כב ןוטלשבו הרבחה ייחב ,הלכלכה ייחב תלטובמ אל הדימב
דבע יימואה ףיל'כה לש ורצחב ןהיכש ,טורפש ןב יאדסח ידוהיה ריזווה לש ודיקפת היה
ורצחב .דרפסב םיימלסומה רצחה ייח ןונגסב םיינרצח הרבח ייח להינ אוה .ישילשה ןמחרלא
הבו דדגבמ טרבל ןב שנוד רגיה וז רצח לא .םיררושמו הרות ימכח ,עדמ ישנא ופפותסה
.יאדסח ובידנ לש וררושמכ וימי ףוס דע תריש

המ ששח רכינ םנמא .היתורודל תיברעה הרישה תא וצירעה דרפסב םידוהיה םיררושמה
דימת אלש םיאשונ - המודק הרזג ,הבהא ,ןיי ןוגכ םיאשונ לע ובתכנש ,םינושארה םירישב
תולצנתה ירבד םיתעל אצמנ םיררושמה ירבדב .תידוהיה תרוסמה םע דחא הנקב ולע
תאזו .תינוליחה תיברעה הרישה ןונגסב םיבתוכה יפלכ החטוהש תרוקיבל םידה ,תומכחתהו
תינחורהו תיתרבחה הגהנהה תבכש םע ללכ ךרדב ונמנ דרפסב לארשי יררושמ יכ ,רמול שי
תאיג ןב קחצי 'ר ,ארזע ןב השמ 'ר ,דיגנה לאומש 'ר תמגודכ ,תוידוהיה תוליהקה לש
.לארשי תרוסמל שחכתהש דרפסב דחא ירבע ררושמ אל ףא וניצמ אל .יולה הדוהי 'רו
הטובה הריתסה תא המ תדימב גיפהש ,םיוסמ ןודיע רכינ הלאה םיאשונה לע םתביתכב ,תמא
תעפשה ,ךכמ הלעמל .ןיטולחל וז הריתס לטיב אל תאז םע ךא ,תידוהיה תרוסמה ןמ בייחתמל
התייהש ,לוחה תרישב קר אל הרכינ ,תיברעה היפוסוליפה תעפשה יאדוובו ,תיברעה הרישה
ימלסומה ןוטלשה יגוחל תוברוקמה תובכשה ,תידוהיה הרבחב תומצמוצמ תובכשל יוטיב ילכ
תרגסמב בלתשהל דעונש ,יגרוטילה טויפב ,שדוקה תרישב םג בטיה הרכינ וז העפשה .דרפסב
ןיא .ןכותבש םיניינעב ףא אלא ,ןושלבו הרוצבש םיניינעב אל תאזו .תסנכה תיבב הליפתה
.ללכב ברע תוברתלו תיברעה הרישל ושחרש הצרעהב אלא תאז ריבסהל ונל

ייח ביבס הבתכנש ,תידרפסה תינרצחה תיברעה הרישה לש התעפשה התייה הלודג דוחייב
,ןייה תואתשמבו דרפסב םיברעה םירשה לשו םיטילשה לש םהיתונומראב םיססותה הרבחה
,היליבס ,הדנרג ,הבודרוק לש םיאלפומה םינגב וכרענ רשאו םידוקירבו הקיסומב וולש
לש ימלסומה אבצה דקפמ ומצע היהש ,דיגנה לאומש 'רמ דבל .תורחא תובר םירעו הניסול
ובתכ אל ,הרשע תחאה האמה לש ינשה עברב סידאבו סובח םיכלמה לש םהימיב הדנרג תוכלמ
תאז .הילהא'גה זאמ תיברעה הרישה לש הנונגסב המחלמ יריש דרפסב םירבעה םיררושמה
תיברעה הרישה לש ידרפסה ןווגה .םהייח יווהמ קלח היה אל תוליעפ לש הז גוסש ךכ תמחמ
האמה לש הנושארה תיצחמב רקיעב דרפסב לארשי יררושמ לש םתרישב יוטיב ידי ל אב
הנממ תולגל ץלאנש ,הדנרג דילי ,ארזע ןב השמ 'ר לש ותרישב לוכמ רתויו ,הרשע םיתשה
דרפס ןופצב וידודנ ימיב ובתכנש ,םיברה וירישב .הנש םישולש ליגל ועיגה םרט דוע
,הדנרגל םיזעה ויעוגעג תא ארזע ןב השמ עיבה ,תוירצונה תויוכלמה לש םתטילשל הנותנה
תירבעה לוחה תריש לע ינויעה ורפסב עבק ףא אוה .תימלסאה תיברעה התוברתלו היפונל
,ותעדל ,היוארה ,תיברעה הרישה לש היכרעמ קחרתהל םירבעה םיררושמל םהל לא יכ ,דרפסב
.יוקיחל רוקמו תירבעה הרישל תפומ תויהל

תירבעה הרישה העיגהש םע ,ב"יה האמה עצמא תארקל רערעתהל הלחה תיברעה הרישל הקיזה
הלדג הדימב וירחאו ,יולה .יולה הדוהי 'רו ארזע ןב השמ 'ר לש םתרישב האישל דרפסב
אב רבדה .תיברעה הרישה יכרעל תוחפ םיבייוחמ םמצע ושח ,ארזע ןב םהרבא 'ר תכלוהו
יברעה לקשמב שומישה דגנכ ירזוכה יתוגהה ורפסב יולה בתכש ,םישק םירבדב יוטיב ידיל
היה ,תיברעה הרישה לש ירקיעה ןייפאמה אוהש ,יברעה לקשמה ןכש ,תירבעה הרישב
םיגרוחה םיאשונ לע בותכל ולחה הלאה םיררושמה ינש .תירבעה הרישה לש טלובה הנייפאמל
הקיזה תורערעתהב לקשמ בר םרוג .תידוחיי ,תרחא הקיטאופבו תיברעה הרישב לבוקמה ןמ
םתשילפ תובקעב תימלסומה דרפס םורדב תוידוהיה תוליהקה לש ןנברוח היה תיברעה הרישל
הרבחה תא התקיחש ,תידוהיה הרבחה .הקירפא ןופצמ ('םידחיימה') ןודחוומה ימחול לש
תמייק התייה אל ,תירבעה לוחה תריש הרצונ הלא לש םתעפשהב רשאו ,התוברת תאו תיברעה
תרישל .ועיגה דרפס לש הימוחתל ץוחמ לא ףאו תירצונה דרפס לא ורגיה הינבמ םיברו ,דוע
תונותנ ויה טרפב לוחה תרישו ללכב הרישה ,ןכ לע רתי .דוע םינכרצ אופא ויה אל לוחה
.וידימלת לשו ם"במרה לש וז רקיעבו ,םידוהיה תועדה יגוה לש השקה םתרוקיבל התעמ
הקיזה תא הפי ןיעב ואר אלש ,הימכחו ,דרפס ןופצב חורפל הלבקה הלחה ג"יה האמב
.וז לש היתועפשהמ תידוהיה תוברתה לע ןגהל םה םג ושקיב ,הרזה תוברתל

,תירבעה ('תורבחמה') תומאקמה תורפס איה אולה ,לוחה תריש םוקמב האבש תיתורפסה הגוסב
לבקצ ןב המלש לש ותריצי םע ב"יה האמה לש ינשה עברב הידעצ תישאר תא הלחהש
תורפסה לש התעפשה ,ג"יה האמה תישארב יזירחלא הדוהי 'ר לש ינומכחתב האישל העיגהו
תילכתב םינוש ,הלשמ םיילוגס םיווק תירבעה המאקמה הל החתיפ דואמ רהמ .הטעומ תיברעה
רקיעו ,תידוהיה הרבחה יכרוצל המצע המיאתה תירבעה המאקמה .תיברעה המאקמה לש הלאמ
.תיתרבחה הריטסהו הירוגילאה - התמגמ

יהלשב םידוהיה שוריגל דעו ב"יה האמה עצמאמ תיברעה הרישל הקיזה תכשמנ ,ןכ יפ לע ףא
המצמצ דרפסב תירבעה לוחה תריש ךא .וז הריש םע רישי עגמ היה אל רבכש ףא ,ו"טה האמה
הרישה ןמ ירמגל טעמכ הקתנתהו חבשו תודידי לש םיירישה םיגוסל ךליאו ןאכמ המצע
.הבהאהו עבטה ,ןייה יאשונב תינרצחה