םיפד - ל"הירל ינויער ךמשב ינוריעי
ימצע דומילל

לת זוחמב הכירדמ ,גרבנזור תידוהיו ,תורפסל תיצרא הכירדמ ,ריאמ היבצ
ביבא



םיגשומ ,תורפס יגשומ ,הבישח יגשומ :םיגשומ תרהבה לע תתתשומ הזב תאבומה 1 העצהה
היתונווכ לש ,היזמר לש ,התיתשת לש הנבהל םיצוחנה ,תיללכה תוברתה ןמ םיגשומו תודהיב
תויחנהו רקחמה ןמו תרוקיבה ןמ םיעטק םיאבומ ,ןכ ומכ .הריציה לש התועמשמ לשו
יפד .אשונב םינדה ,םירחא םירצוי לש וא רצויה לש - םירחא םייתורפס תורוקמ םע האוושהל
תומישמ וא תולאש םהבו דימלתל הדובע יפד םייוצמ 'א קלחב :םיקלח ינשל םיקלחנ הדובעה
םיפדה תועצמאב הארוהה .הריציה לש םוכיסו םישוריפ ,תורעה םיאבומ 'ב קלחבו ,תוכירדמ
תנכהלו הדימלה יכרד ןוויגל תפסונ הארוה ךרד םניה הליעפ הדימל לש ךרדב ימצע דומילל
.היתויועמשמו היביכרמ לכ לע תיתורפסה הריציה םע תימצע תודדומתהל דימלתה

תושר - ינויער ךמשב ינוריעי
ינפל ךידסח ומישיו
יניעב תאלפנ איהו יב הרושק
יניסב היה דמעמ ולאכ
יננעב דריו יב ךדובכ
.יי ךדובכ םש ךרבל
ינויער ךמשב ינוריעי
התרצי שפנ רבד ינוניבה
ךב ןמאיו ךאר יבלו
רבעו ינויזחב ךיתשרד
יעוצימ יפעש ינומיקה

רישל םירבסהו תורעה


תדובעל ימצע ריעא ינא :ותנווכו ,לק ןיינב לש ותועמשמב ליעפה ןינב - ינוריעי
ןמריש 'ח לש ושוריפ יפ לע) תולכסה תנשמ ינוריעי :רתוי הבחר תועמשמב "ינוריעי" .ארובה
.(סנאבורפבו דרפסב תירבעה הרישה :ורפסב
.יירוהרה ,ייתובשחמ - "ינויער" .ךופה דומיצ ןיעמ - יינויער - ינוריעי
.ךמש תרכזה תועצמאב - ךמשב

.ןיבהל ינוררוע ,יל וראב ,ינוריבסה - ינוניבה
."ךיתווצמ הדמלאו ינניבה ינוננוכיו ינושע ךידי" :73 ,ט"יק םיליהת :ןייעו
."ךיתואלפנב החישאו ינניבה ךידוקפ ךרד" :27 ,ט"יק םיליהת :ןכו
.ןיינע - רבד
.יל תנבומ יתלב ,ייניעב תאלפנ איה ,יב הרושק שפנהש ףא - יניעב תאלפנ איהו יב הרושק
.לפשה ףוגהו תיהולאה המשנה ףוריצבש אלפה - תאלפנ
."וניניעב תאלפנ איה תאז התיה 'ה תאמ" :23 ,ח"יק םיליהת :ןייעו

ירזוכ .םיאיבנה וננוח הז חוכ לש הרתי הדימב .תינשוח אל ,תימינפ הייאר - "ךאר יבלו"
...ופלחתי אל םהיניעב םירבד האור תרתסנ ןיע ויאורבמ רחבש ימל (םיקולאה) םשו..." :ג ;ד
םלועה םיאור קפס ןיאמ (םיאיבנה) הלאו" "...תמאב חקיפה אוה - איהה ןיעה ול הארבנש ימו
."תרתסנה ןיעב יקולאה אוהה
.יניס רהב שממ םניעב םיקולאה תולגתה תא וארש ,לארשי ינבל המודב .דמוע - דמעמ
רהמ ולבק רודו רוד לכב תואבנתהל םידיתע םיאיבנהש המ :קחצי 'ר רמא" :ח"כ הבר תומש
ונניא רשא תאו ...םויה דמוע ונמע הפ ונשי רשא תא יכ :לארשיל םהל רמוא השמ ןכש ,יניס
.הדימע ןהב הרמאנ אלש ,שממ ןהב ןיאש ,תוארבהל תודיתעה תומשנה ולא ...םויה ונמע הפ
ולבק דבלב םיאיבנה לכ אלו .ולש תא לביק דחאו דחא לכ ,העש התואב ויה אלש פ"עאש
ולש תא לביק דחאו דחא לכ ,רודו רוד לכב םידמועה םימכחה ףא אלא ,םתאובנ יניסמ
."יניסמ

.ץיקהבש תומולחב וא ייתומולחב - ינויזחב
םינבא תוחול ינש לוספיו" :5-4 ,ד"ל תומש יפ לע - יננעב דריו יב ךדובכ רבעו
תוחול ינש ודיב חקיו .ותוא 'ה הויצ רשאכ יניס רה לא לעיו רקובב השמ םכשיו ,םינושארכ
דריו" תמועל ,רישב ןאכ "יננעב דריו" ."'ה םשב ארקיו םש ומע בציתיו ןנעב 'ה דריו .םינבא
.ןנעכ איהש םדאה תמשנ ךות לא יקולאה לש הרידח וז ןאכ .תומש רפסבש קוספב "ןנעב 'ה
.ןנעכ איה םדאה תמשנ - "יננע"

הליפתב וז ךרד .הנושאר הרושב חתפש המב םייסמ הנורחאה הרושב .ינוררוע - ינומיקה
.'החיתפ ןיעמ המיתח' םשב תארקנ
"...המדרת לופנב הליל תונויזחמ םיפיעשב" :13 'ד בויא ,ייתובשחמ - יפיעש

םידימלתל תימצע הדובע


תושר :טויפה גוס .1

,הליפתב םמוקמ לע דומע ל דואמ בושח .הליפתב בלתשהל ידכ ובתכנ םייניבה ימיב םיטויפה
טויפ ןייצמ 'תושר' םשה .הליפתב טויפה םוקמ תא ןייצמ םשה בורל .האלמ הנבה םניבהל ידכ
תוליפתל תושר יטויפ שי .ללפתהל תושר לטונש ימכ ,הליפת ינפל אבה טויפ ,החיתפ
.הליפת לכל החיתפכ אובל םייושעה ,םייללכ תושר יטויפ שיו ,םימיוסמ םימילו תומיוסמ

:רישה יפ לע וקמנו וחיכוה - תולאשה לע ונע
?וז 'תושר' הרבוח הנשב דעומ וא םוי הזיאל .א
?וז 'תושר' תרמאנ הליפת וזיא ינפל .ב
?רישה לש ורבחמ אוה ימ ונל ןיינמ .ג

יניס רה דמעמ .2

רומאה םע הלא םירבד וושה .ל"היר ידי לע אוה ףא רבחתנש ירזוכה ךותמ האבומ םכינפל .א
הנומאב יניס רה דמעמ לש ומוקמ תנבהל םיליבקמ תונויער ואצמ .'הב הנומאה לע ונרישב
:ארובה לש ומויקל החכוהכ תידוהיה

ול רמאשכ הערפ םע רבדל השמ חתפ ןכו .ינתלאש רשאכ ךיתובישה הזה ךרדה לע :רבחה רמא"
.ךארובו יארוב אלו ,ךילא ינחלש ץראהו םימשה יהלא רמא אלו ...ךילא ינחלש םירבעה יהלא
אלו ,"םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא 'ה יכנא" :לארשי ןומה לא וירבד םיהלא חתפ ןכו
,יתנומא לע ינתלאש רשאכ ,רזוכה ךלמ ,ךל יתחתפ ןכו ."םכארובו םלועה ארוב ינא" :רמא
דמעמה םלצא ראבתה רשא ,לארשי להק לכ וב ןיבייחו וב (ןימאהל) בייח ינאש המ ךיתובישה
.(הכ ;א) ."ןיעה הארמכ איהש ,תכשמנה הלבקה ןכ רחאו םהיניע תוארב אוהה

:ןלהל םיאבומה יקסנליו רלה הרש 'פורפ הבתכש םירבדב ונייע .ב

יתש הב םיאצומ ונא ,םייניבה ימי לש תידוהיה היפוסוליפה תודלותב םינייעמ ונאשכ"
הטושפה הנומאהש ,תרמואה ,תילכשה הסיפתה .א :תיתדה הנומאה תוהמ לש תונוש תוסיפת
תגצוימ וז הסיפת .ילכש עונכשו םייעדמ תודוסי לע תססובמה ,תילכש הנומאל ךופהל הכירצ
תוקבדלו לאה תבהאל םדאה עיגמ תילכשה הרכהה תועצמאב קר ,ותעדל ,רשא ם"במרה ידי-לע
רבחה .יולה הדוהי 'ר לצא הנושארל תאצמנ רשא ,(תינויסנ) תיריפמאה הסיפתה .ב .וב
בקעיו קחצי ,םהרבא יקולאב םינימאמ ונחנא' : 2 םילמב וירבד תא חתופ ("ירזוכה רפס"ב)
ןויסינה ןמ תעבונ הנומאה :רמולכ .'םיתפומבו תותואב םירצממ לארשי ינב תא איצומה
,ךכבו .תוקפסל םוקמ הב ןיא רשא ,תינויסינ תיריפמא הנומא יהוז .תולגתהה לש ירוטסיהה
םייונישה אקווד .תילכש תוננובתה לע תססובמה תיפוסוליפ תואדו לכ לע הלוע איה ,ותעדל
."ןוצר לעב םיקולא לש ותואיצמ תא םיחיכומה םה ,םיסנה ,עבטב םייופצ יתלבה

?תרבחמה יפ לע ל"היר לש ותבשחמב יניס רה דמעמ לש ומוקמ המ :וריבסה

הסיפתה לע אלו תיריפמאה הנומאה לע 'הב הנומאה תססובמ ונרישב ףאש תוארהל ולכותה .ג
?תאז תונייצמ םילמ וליא ?דבלב תילכשה

?הז רישב יניס-רה דמעמ לש ותויזכרמ תא ררושמה טילבמ םיינרוצ םיעצמא וליאב .ד
?םישגדהה םינייצמ המ :הייחנה


ינפל ךידסח ומישיו
יניעב תאלפנ איהו יב הרושק
יניסב היה דמעמ ולאכ
יננעב דריו יב ךדובכ
.יי ךדובכ םש ךרבל
ינויער ךמשב ינוריעי
התרצי שפנ רבד ינוניבה
ךב ןמאיו ךאר יבלו
רבעו ינויזחב ךיתשרד
יעוצימ יפעש ינומיקה

קודקדה תריש .3

תא תושיגדמה ,רישבש תויקודקדה תורוצה לע הבר הדימב יונב ינויערהו ינכותה דצה
.לאל םדאה ןיב םיסחיה

:הז חתפמ יפל תואבה םילמה תונמוסמ ובו רישה לש ףסונ םוליצ ךינפל .א




.עובירב ןתוא ןמסו לועפה סחי יוניכב רישב תופסונ םילמ אצמ
.לוגיעב ןתוא ןמסו חכונל ןיינקה יוניכב רישב תופסונ םילמ אצמ
.לסלוסמ וקב ןנמסו ןושאר ףוגל ןיינק יוניכב תופסונ םילמ אצמ



יניעב תאלפנ איהו יב הרושק
יניסב היה דמעמ ולאכ
יננעב דריו יב ךדובכ
.יי ךדובכ םש ךרבל
התרצי שפנ רבד ינוניבה
ךב ןמאיו ךאר יבלו
רבעו ינויזחב ךיתשרד
יעוצימ יפעש ינומיקה

תועפותב ןד רמאמה . 3 ןלהל אבומה ןזח םירפא 'פורפ לש ורמאממ עטקב ונייע .ב
:רישבש תויקודקדה

ודוסיב אוהש ,חירבמה זורחה .הז ריש ךותמ הלועה 'קודקדבש הרישה' תא הליחת קודבנ"
ירבדכו ,וכותמו ומצע םדאה ןמ האבה תוררועתה לע הפי עיבצמ ,ןושאר ףוגל ןיינק יוניכ
'ד הלמה לש המויס .'והררועל םהילע לטינש םה ויתובשחמו ובל' הז ריש לע יקסרימ 'א
םשכ הלמה לכ תא ללכ ךרדב םיספות ונאש אלא ,ןיינק יוניכ ודוסיב ןייצמ ,ןורחאה זורחב
םע דחיו הרקיע לא הלמה תרזוח הז רישב .וננזואל עמשנ וניא ןיינקה דוסיו ,יטרפ םצע
לא ונתוא תרשקמ איהש יפלו ,'וינודא'ל םדאה לש תוכיישה רשק הב עמשנ ,'ינ'ה ייוניכ ראש
,שקבמ 'יניס' םשה םג וז תרגסמב יכ ,יל הארנ .םותיחה תראפת תא תרצוי איה ,הליפתה
יניס .'יניסב היה דמעמ ולאכ ךב ןמאיו ךאר יבלו' רבודה לא ןיינק יוניכב ורשוקל ,לוכיבכ
םימעפ עברא דוע הז רצק רישב רזוח יx ןיינקה יוניכ .ךיישו ישיא ,בורק ןאכ השענ
,יפעש :תורחאה םימעפבו ,ינויזח ,ינויער :םייניב זורחכ םיימעפ םהמ ,(םיזורחה דבלמ)
:םייניב תזירח רצויו םימעפ שולש רישב רזוח ,לועפה יוניכ ,ןושאר ףוגל רחא יוניכ .יעוצי
תיבבו ב ,א םיתבב תונושארה םילמה ןה הלא םילמ שולש .ינומיקה ,ינוניבה ,ינוריעי
םג םיאב ןושאר ףוגל םייוניכ .םדאה תא םיריעמה םיימצעה תונויערה :דחא ןרקיעו ,ןורחאה
,ונינפלש רישב ,טילש המכ דע שיגדמו הלגמ הז לכ .(ג תיב) 'יבל'ו (ד ,ב תיב) 'יב' םילמב
".רבודה ןמ האבה תימצעה תוררועתהה ןויער

.(חכונ ףוגב) רישי רוביד אוה ונרישב ארובה לא הנפומה רובידה ןזח 'א 'פורפ תעדל .ג
לע םידיעמ רישב םיפסונ םייוטיב וליא .וילא תישיא השיגו לאל הברק הטילבמ וז ןושל
.רישב חירבמה זורחל בל םיש ?לאל הברק

המב - ?םשמ וחקלנ רישב תויוצמה תויקודקד תורוצ וליא .ט"יק םיליהת רפסב ןייע .ד
?רישה תנבהל האוושהה תמרות

לוריבג ןבא המלש 'ר לש ריש םע הז ריש תאוושה .4

לוריבג ןבא לש ותשוחת הנוש המב .לוריבג ןבא המלש 'ר לש תועובשל 'תושר' ךינפל .א
?יולה הדוהי לש ותשוחתמ יניס רה דמעמ יבגל


יניסב דרי םוי
יי יכנא םנכ
ינועמב ןכושל
ינויער יתש

.1
יתמו טעמכ
יתעמשכ רובד
יתזפחנו יתלהבנ
יתעתרנ דאמל

.2
הפ ונניא רשאו
הפ ונשי רשאל
ופוצפצ ףיטה
ופוצ תפנמ

.3
םינומא רמוש יוגל
םינוכנ ויה םנ םוי
םינותחת םיא
םינוילע שיערה

.4
לארשיל ותד
לאיתוקי די לע
לארה לע ליחנה לא
ץימאו קזח

.5

.ץמאו קזח המלש - תועובשל תושר
םויב תורבדה תרשע תא עימשה רשאכ םימורמב ןכושה לאל יתובשחמ תא יתנוויכ .1
ירבד תא יתעמש רשאכ - יתעמשכ ;יתדחפנו - יתזפחנו 2 .יניס רה לע דרי ובש ,תועובשה
רה דמעמבש לארשי ינבל םימיענה וירבד תא רביד םיפוצ תפונכ איהש הרותה ןמ .3 .לאה
םויב ,םדאה ינב ןיב דחפו המיא ליטהו םיכאלמה ןיב שער ררוע .4 .םהירחא םערזלו יניס
.יניס רה - לארה .5 ,הרותה תא לבקל ,םימי תשלשל םינוכנ תויהל לארשי ינבל רמאש
.ותרות - ותד .השמ - לאיתוקי

?םירישה ינש ןיב לדבהה תא שיחממ ג"בשר לש ורישב יוטיב הזיא .ב

רישה םוכיסו הרומל תוינשרפ תורעה


עקרה .א

.תועובשה גחב 'וכרב' תליפת ינפל רמאיהל דעונו 'תושר' אוה ינויער ךמשב ינוריעי טויפה
.וזכרמו רישה בל איהש ,תישילשה הרושב יוצמ ומוקימו רישה זכרמ אוה יניס רה דמעמ
רה דמעמ :ומכ םיירוטסיה םיעוריאל תובישח שי ירזוכה רפסבו יולה הדוהי 'ר תרישב
יבגל םג החכוה תושמשמה 'תישארב תועפות' תניחבב םה הלא .'דכו תבש ,םירצמ תאיצי ,יניס
םיעוריאהו ,ותרישמ דרפנ יתלב קלח אוה יארקמה טסקטה .רתוי םירחואמה תורודה
" ןויצה .לאה לש ומויק רבדב תוקפסל םוקמ ןיאש ,ךכל תיריפמא החכוה םישמשמ םירפוסמה
תוחכונכ הומכ 'ה תרכה היפל ,ל"היר לש וכרד תא ריבסמ - "יניסב היה דמעומ וליאכ
הז ןויצב .(ירזוכהב ןייצמ אוהש יפכ) האובנה תוגרדב ההובג הגרד יהוזו ,יניס רה דמעמב
לכ תינייפואה תירילה היווחה ןיבל תירוטסיהה היווחה ןיב דחוימה שגפמה יוטיב ידיל אב
.ל"היר תרישל ךכ

רישה תנומת .ב

ותוא וריעה הריציה השעמ לעו רצויה לע ויתובשחמו ,הניש לש בצמב יורש רישב רבודה
הנישמ תוררועתה :תיעמשמ וד תויהל הלוכי הנישהמ תוררועתהה .'הל הליפתל והומיקהו
לש הנישמ תוררועתה וא "'ה ךדובכ םש ךרבלו" ללפתהל ידכ םק אוה היתובקעבש ,הליגר
.תוינמז תואנה רחא הפידרהו הזה םלועה ילבהב העיקשה איה 'תולכס תנש' .'תולכס'
.םיינחור םייח תארקלו ויקולא תארקל בלה לש תוררועתה איה תאזכש לבה תנשמ תוררועתהה
לא ןשי וא תודלי קיחב הנשי :ןוגכ ,ל"היר לש םירחא םירישב םג הז ביטומ אוצמל רשפא
הציקי - הניש לש הז רויצ "!ךיהולא לא ארק םוק" ,םדרנ ךל המ ,ךל יד :רמאנ ובש ,םדרת
.הבר תובישח ול שי ןכלו ,םייניבה ימי תפוקתב םירחא םיררושמ לש שדוק ירישב םג עיפומ
תוררועתההו ,הנישה איה תולגה .תולגה תשחמהל םייניבה ימי תרישב הז יומיד שמשמ םיתעל
לש ובצמ ןיב היגולנא ןיעמ תמייק םיתעל .תולגה תכשחמ לארשי תלואג תא תנייצמ הנממ
.הלואגל תלחייימה לארשי תסנכ לש הבצמל ושפנ תלואג שקבמה דיחיה

רישה הנבמ .ג

םש לש ןוכיטסורקאל תופרטצמ םיתבה תוחיתפ .'הבורמה' לקשמב םיתב השימחמ יונב רישה
'ה םשמ קלח איהש וז הרבהל .'ינ' :חירבמ זורחב םהיניב םיזרחתמ םיתבה .'הדוהי' ררושמה
ףא עיפומ הז זורח .תוכיישה סחי ,ןיינקה סחי תשגדה לש דיקפת םג שי 'יניס' הלמהמ קלחו
שיגדמ אוהו ,הז רצק רישב תופסונ םילמבו "ינפל" - "ינויער" :רישה לש 'החיתפה תראפת'ב
םה םינושארה םיתבה תשולש .'יקולא'ל ,'יניס'ל 'ינא' ןיבש רשקה תאו תוכיישה תשגרה תא
םיפרטצמ "ינויער" אשונל ."ךאר יבלו ...ינוניבה ...ומישיו ...ינוריעי" :דחא טפשמ לש ףצר
,"ינוריעי" תויקודקדה תורוצה .רוביחה ו"וב ומדוקל רשוקמה טפשמ םהירחאו םילעפ השולש
ליעפה ןיינב לש תוקיתע תורוצ ןה ,רישה ןמ םיתב השולש תוחתופה ,"ינומיקה"ו "ינוניבה"
םדאה ןיבש רשקב קסועה ,םיליהתב ט"יק רומזמב רקיעב תוחוור ןה .לועפה סחי ןתועמשמו
.םיליהת ירומזמ לש םחורמ העפשוה וז 'תושר'ש קפס ןיאו ,לאל

םה ויתובשחמ - וינויער אלא ,ונממ האב הניא תוררועתהה .יביספ אוה רבודה רישה תליחתב
ןיבל םדאה ןיב הקולחה תא ונינפל םילעמ םדאה תא םיריעמה תונויערה .ותוא םיררועמה
םייחה ,חצנה ייח רחא תשפחמ שפנהש דועב ,ותוואת רחא ףדור ףוגה וז הקולח יפל .ושפנ
איהש יפ לע ףא ,ומצע םדאה ןמ תעבונ 'ה תרכהש ,הנבהה תעבומ ינשה תיבב .םיינחורה
ךאר יבלו" :שונא תונוכת ולו ,בלה אוה אשונה ישילשה תיבבש הרופטמב .ויניעב תאלפנ
יניס רה דמעמ לש ירוטסיהה עוריאה תא 'תואר'ל תלוכיה איה בלה תייאר ."ךב ןמאיו
ומצע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב" :חספ לש הדגהב רמאנש יפכ ,תיטנתוא היווחכ
תיבב ןכלו ,יביטקא תויהל רישב רבודה ךפוה וז השוחת בקע ."םירצממ אצי אוה וליאכ
:ליעפ תויהל ךפוה רבודה - 'ינא' אוה אשונה םעפה ."ךיתשרד" :הלמב חתופ אוה יעיברה
לש איה השוחתה ."יננעב דריו יב ךדובכ רבעו" :וז ותוליעפל רכש שי ."ינויזחב ךיתשרד"
יניס רה דמעמ רחאל לארשי ינב תא ווילש דובכה יננעב ותוחכונכ - ויננעב 'ה תוחכונ
.(5 ,ד"ל תומש - "ןנעב 'ה דריו")

:תורעה בצמ תילכת תא ןייצל ידכ ,ותנשמ והוררועש תובשחמה לא רזוח רישה לש ומויס
םש תא ךרבל :תילכת שי הנישהמ תוררועתהל ."'ה ךדובכ םש ךרבל - יעוצימ יפיעש ינומיקה"
תואדווב םייתסמ אוהו ה"בקה לש הריציה השעמ תנבה לע הייהתב אופא ליחתה רישה .ךדובכ
.'הב הנומאה לש

םוכיסל .ד

וישעמב דיחיה תוננובתה ורקיעש ,ישיא ריש לש דוסי תינבתב יונב ינויער ךמשב ינוריעי
האבה בלה תוררועתהו הנישה ןמ הציקיה תנומת יכ ,ןייצל יוארה ןמ ךא .'ה לש ויכרדבו
הנישה ימואלה רושימב .דיחיה תרישב קר אלו תימואלה הרישב םג תועיפומ היתובקעב
תא תלמסמ הנישה ןמ הציקיה וליאו ,לארשי םע לש לפשומה ובצמ תאו תולגה תא תלמסמ
םדאה עבטבו ותגהנהבו םלועה עבטב םיננובתמ הז גוסמ םיטויפ .תולגה תכשחמ םעה תלואג
.וב קובדלו ותוא הבהאל 'הב הנומא ידיל םדאה אב וז תוננובתה ךותמו ,ותוחתפתהבו

רישה תנבהל רזע רמוחו תורוקמ


לש תיתוגהה ותנשמ ,'ל"היר לצא הנובתל הנומאה ןיב סחיה' ,'ש ,יקסנליו-רלה
.51-41 ע"ע ,ח"לשת םילשורי ,תוברתהו ךוניחה דרשמ תאצוה ,ל"היר

.1
תאצוה ,יולה הדוהי 'ר תריש רואל ידרפסה טויפב רישה תרות ,'א ,ןזח
.ו"משת ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ

.2
רחבמ - יולה הדוהי ,'יולה הדוהי יברל שדוקה תרישב דיחיו םואל' ,'א ,ןזח
.247-239 ע"ע ,ותריש לע תרוקיב ירמאמ

.3
,םילשורי ,תינקירמאה הימדקאה ,יולה הדוהי 'ר לש שדוקה יריש ,'ד ,ןדרי
.מ"שת

.4
,תינקירמאה הימדקאה ,'ב ,לוריבג ןבא המלש 'רל שדוקה יריש ,'ד ,ןדרי
.367 'מע ,ג"לשת ,םילשורי

.5
.1969 ,ביבא-לת ,הגד ,םייניבה ימיב שדוקה תריש ,'ע ,רשיילפ

.6
ירמאמ רחבמ ,יולה הדוהי :ךותב ,'דרפס תרישב זורחה תועמשמ' ,'א ,יקסרימ
.193-185 ע"ע ,1988 ,דחואמה ץוביקה ,ותריש לע תרוקיב

.7
ירמאמ רחבמ - יולה הדוהי ,'ל"היר תריש לש יסאלקה עבטמה' ,'מ ,ץרווש
.172 'מע ,1988 ,דחואמה ץוביקה ,ותריצי לע תרוקיב

.8
תאצוה ,'ב קלח ןושאר רפס ,סנאבורפבו דרפסב תירבעה הרישה ,'ח ,ןמריש
.513 'מע ,א"ת - ריבד ,םילשורי ,קילאיב דסומ
.9

םיילוש תורעה
ןושלו תורפס תארוהל ר"מפמה ,ואדנל 'פורפ לש ותייחנהבו ותטיש יפ לע
.יתדה ךוניחב
.1
לש תיתוגהה ותנשמ :ךותב ,ל"היר לצא הנובתהו הנומאה ןיב סחיה" ךותמ
.46-41 'ע ,ח"לשת ,םילשורי ,ךוניחה דרשמ תאצוה ,ל"היר
.2
,םילשורי ,סנגאמ ,ל"היר תריש רואל ידרפסה טויפב רישה תרות ,'א ,ןזח
.209 'מע ,ו"משת
.3