םע האוושהב ג"בשר יריש תארוהל העצה
תינרדומ הריש

תובוחר ,ריצק ש"ע ןוכית ,יאדוד הנירו יפסכ הבהזאובמ תורעה


תינטנופס היווחל תורשפא םידימלתל ןיאש םושמ ,הלק הניא ב"המי תריש תארוה
םישקמ תויטתסאה תושיפתה לש תורזחו ןושלה יישק ,ירוטסיהה קוחירה .תידיימ
.ןיינעה לע יביטקייבוא ןפואב

לעב יטתסאה םלועה תנבהל תמרות השדח הרישל ב"המי תריש ןיב האוושהה
ךכיפל) דימלתל רכומה יריש םלועל תוסחייתה ךות םירכומ יתלבה םיללכה
היהי םיינרדומה םירישה לש חותינהו ב"המי תריש לע היהי שגדה וז העצהב
.(טרופמ תוחפ

,הפוקתה לש תויצנוונוקה תא תפקשמ איה דחא דצמש םושמ הרחבנ ג"בשר תריש
הפוקתה תולובג תא ץרופה ,ימעפ-דחה ישיאה תא אטבל החוכב שי תאז םעו
.תינמז-לע הרימאל הלעתמו תירישה

תדימ יפ לע ורחבנ םהו ,תיטמתסיס הניא םיינרדומה םירישה תריחב
.ג"בשר ירישל םהלש תויטנוולרה

םיירישה םינייפאמל רשאב תויעמשמ-דח תונחבהל עיגהל הרמוי ןאכ ןיאש ןבומכ
המכו המכ תחא לעו ,תודיחא םינפ ןיא םייניבה ימי תרישל .הפוקת לכ לש
.תולבגומ יתלב יוטיבה תויורשפא הב ,תינרדומה הרישה יבגל םירבדה םינוכנ
.הפוקת לכ לש ףתושמה הנכמה תייאר תרשפאתמ תויוגייתסהל רבעמ תאז םע דחי

:רחא יתורפס טביהמ םירישה תא ןחוב קרפ לכו ,םיקרפ העבראמ היונב העצהה
אשונה ;ררושמה דמעמו תויטאופ-סרא תושיפת ;הנבמה ;תיביטרוגיפה ןושלה
.לחרו ג"בשר תרישב הלחמה אשונ בוציע - יטמתה

םיררושמה םידמוע ב"המי תרישבש ,איה םיקרפה לכמ תעבונה תיזכרמה הנקסמה
ומלועב ןוחטב ררושמלו םימכסומ םיאשונהו יוטיבה ילכ :החוטב עקרק לע
תומרונה תריבש תוינייפוא תינרדומה הרישל וליאו ,ררושמכ ודמעמבו םדאכ
יוטיבה ילכבו םיאשונב תולובג תצירפ ,תויואדוו לש ןרוערע ,תויתורפסה
.יוטיבה ילכ לש םחוכבו הרישה דמעמב ררושמה לש ןוחטבה רסוחו

"ויתסה תולילב" תמועל ג"בשר לש "ויתס בתכ" :תיביטרוגיפה ןושלה - א קרפ
לגופ דוד לש


םיגרוח םירישה ינש .ויתסה :תפתושמ תיטאמת אצומ תדוקנ לע תססבתמ םירישה תריחב
תוקינכט תועצמאב תאזו ,תיריש ץוח תואיצמ גציימה יתייווח וא יטסילאיר רואיתמ
.ןאכ הנחביתש תויתורפס

ויתס בתכ


.םיחרפ תחימצל האיבה ויתסב םשגה תדירי :דחא טפשמב ומכסל ןתינו ,רוגש אוה אשונה
םיירויצה םיפוריצה .תירויצה תכרעמה - רישה לש וזכרמל חרכהב ונתוא תנווכמ וז הדבוע
רקיעו רישה לש דבוכה זכרמ םה המלשה תירויצה המקירה תרגסמב םתוסיחדו םיעיתפמה
:תוירויצ תוכרעמ יתש רישב .ויפוי

:תוירוטאינימ תורופטמ לש לוכשא הליכמ תכרעמ לכ רשאכ ,םידקממ םירויצ ינש


בתכמ בתוכה (קחשה) רבג לש הנומת .לע תנומת תינבנ וללה תוירויצה תוכרעמה יתשל לעמ
.(םיחרפה) דב תמקר ול תמקור הבוגתב איהו ,(המדאה) השאל הבהא

הנוב אלא ,רתוי תונטקה תויביטרוגיפה תונומתה תא תלטבמ הניא הלודגה הנומתה תורצוויה
.תונטקה תוירויצה תונומתהמ תחא לכל ץבשת השעמ הכותב הליכמה לע תנומת


:תונומתה ןיב רשקה תא םיקדהמה םיפסונ םיירויצ םיחותיפ םימייק לעה-תנומתל ףסונ

האיבה םשגה תדירי) תילאירה היצאוטיסה םוחתב האצותו הביס - "ןכל" רושיקה תלימ .א
תאנקל האיבה הפיה בתכמה תביתכ) המודמה - תירויצה היצאוטיסה םוחתבו (םיחרפה תחימצל
.(דב ילע תמקור איה הבוגתכו השאה-המדאה


- םיחרפב תונומתה יתש תודקמתהו תובלטצה .ב
(תויתואה - םיחרפה) בתכמה בתוכ םהל יארחא הנושארה הנומתב
.(המקרה םירויצ - םיחרפה) דב ילע תמקורה םהל תיארחא הינשה הנומתב

הלעמל הרזחו (םשגה תדירי רחא בקעמ ךות) הטמל הלעמלמ תוננובתהה ןוויכ - םינוויכה .ג
.רישה לש תיטמרה הריגס - ("ויבכוככ") םייסמה יומידה ידי לע

.(ויx) החיתפה תראפתב ימינפה זורחהו חירבמ זורח - תיכנאו תיקפוא הזירח .ד

ימ :םירוטיע תורחתב םיקסוע המדאהו םימשה - הקיטאופה לש תילארטילה תופקתשהה .ה
תניינעמ הניא תואיצמה :הקיטתסאה םוחתב הלוכ תנגועמה השיפת תופקתשה .רתוי הפי טשקמ
.הייופייו הטושיק אלא

.ןמגראו תלכת :םיננגוסמ םיעבצה .ו

,החנהל יוטיב ןתונ ירויצ אלה דיחיה דגיהה ,(המזגהו הגלפה לש ןושל) הלוברפיהה .ז
.תישונא תבשחמ תכאלמ ןה עבט תועפות וליפאש

םוכיסל
לש ינועבצ ספיספ תאלעה איה תילכתהשכ ,תיביטקיפ הליע קר תשמשמ תישחומה היצאוטיסה
לא בלה תמושת תא ןווכתמב ךשומ םיירויצה םישובלה לש רישעהו בחרנה הטעמה .םיטושיק
.תואיצמב ומויק ןפואמ אשונה תא קיחרמו ומצע

ויתסה תולילב
הייקנו הרקיעב תילרטיל הפשה .רישב טעמכ םירדענ םיילמרופ תורופטמו םייומיד
תודוסי תאז םע דחי ,יטסילאירה םלועהמ תוחוקלה תועפות רישה גיצמ הרואכל .םיטושיקמ
.תרחא תוננובתה םיבייחמ םייטסילאיר אל

:רישב תפחרמה תירופטמה תועמשמה תינבינ הב ךרדה תגצהל רישה ךותמ תואמגוד רפסמ ןלהל

1 תיב
םיעיקפמה תודוסי םתמועלו ,(תושחרתהו םוקמ ,ןמז+) תילאיר היצאוטיס - םיישחומ תודוסי
הטילקל תנתינ הניא הנומתה - ("םמוד" ;"הארנ אל") םיטתיפאה ;התושמממ היצאוטיסה תא
.(דדוב "הלע" לומ - "םירעי"ו תוליל") דיחיו יוביר ןיב הימתמה סחיה .תילאקוו וא תילאוזיו
דמימ תרידחל תומרוג הנממ תועמתשמה תוומ לש תויצאטונוקו ("ץראל םמוד בכוש") השנאהה
.ירופאטמ ישונא
תישונא-תילמס תועמשמב םג אלא ,עבטה םוחתב העפותכ קר אופא תספתנ הניא הלעה תליפנ
.תוומ ,הלימק ,הכיעד יכילהת לש

2 תיב
לוק ךרד קר תטלקנ ןיע ףרהכ תשחרתמש גדה תציפק ;דחא גד - םילחנה לכמ :היצקודרה
.םעמועמ ,חל אוה ומצע דהה ;דהה ךרד אלא תורישי ספתנ וניא לוקה ;םימה לא הרזחה

3 תיב
םיסוס
-
תורהד
תולצפתה ידי לע אשונה לופריע
:תוכימסה
,םיארנ אל
םיסמנ
םיכלוהו

תוערזנ
לופריעל איה ףא תמרוג ,אשונבש דחא קלחל קר םיראתהו לעופה לש רפסמבו ןימב המאתהה
.םיירופטמה םיפוריצה לש םתועמשמ

םוכיסל


תילמרופ הניחבמש תורמל ,וטושפכ רישה תא אורקל ונל םירשפאמ םניא וללה םיעצמאה לכ
ררושמה תושרל ןאכ םידמועה םיעצמאה רקיע .טשפ לש םידגיה םבורב םה םמצעשכל םידגיהה
תודיחיה ןיב םירשקה ירשקלו םירשקל ,תוקיזל .תוירויצ-אל תורוגיפו םיירוטר םיעצמא םה
דיקפתל המודב) רישה לש תועמשמה תריציב יזכרמ דיקפת שי רישב תונושה תונומתהו
.(עונלוקב הכירעה

:סיגפ ןד איבמ ךכל המגוד
."םיבוהצ םילע ורשנ ןגב .ןוראב ונמטנ םינשי םיבתכמ"

םימודמ "אוהשכיא" ."םיטושפ"ה םידגיהה ינש לש םפורצ לשב תרצונ תירופטמה הקיזה
השוחת .ישונאה םוחתב םג אלא ןגב קר אל ,ויתס לש תיללכ השוחת תרצונו תכלשל םיבתכמה
1 .שרופמב תאז רמול ילבמ תוומל זמרמה - "ןוראב ונמטנ" ףורצה לשב תקזחתמ וז

ילועבג" תמועל ג"בשר לש "שמש האר" :הנבמה םוחתב האוושה - ב קרפ
קילאיב נ"ח לש "דקתשא

:םירישה ןיב ןוימד תודוקנ

.ילאוד הנבמ ילעב םה םירישה ינש

וניא העיקשה רואית "שמש האר"ב ;תירופאטמ תועמשמ לעב אוה ישחומה דבורה
תא ריבעמה ,יביטרוגיפה םויסל אצומ תדוקנ םג שמשמ אלא ,ומצעל קר דמוע
םילחה םייונישה םיעיבצמ - "דקתשא ילועבג"ב .לאיתוקי תומ לע לבאל אשונה
הבהא לש התחירפו הנשי הבהא לש התכיעד לע ,שדחה ביבאה אוב םע ,ןגב
.השדח

דמימה תא תפשוחו הטילבמה ,תחא חתפמ-תלימ שי םירישה ןמ דחא לכב
:ףונה ירואת לש יביטרוגיפה

;םויסב - "הסוכמ לאיתוקי תומ לע וליאכ"
החיתפב - "...ךבבל-תוריק לע דוע"

תעיקש ךילהת רואית - "שמש האר"ב :דחא חתפתמ דקממ רויצ שי םירישה ינשב
.עבטב תושחרתהה ךילהת רואית - "דקתשא ילועבג"ב .הלילה תיילעו שמשה

:ןעמנ לא הינפ שי םירישה ינשב

..."המודא ברע תעל שמש האר"
"...יאר ,ישפנ תדמח"

:םירישה ןיב ינושה תודוקנ
תויביטרוגיפ תונומת 3 ליבקמבו עבטה םלועמ תוישחומ תונומת 3 הלעמ "שמש האר" :הנבמה
.ישונאה םלועהמתינבת .ישונאה םוחתב ןה תורופאטמה וליאו םייטרקנוק םה עבטה ירואת דרפנב הנומת לכב
לע וליאכ" ,םייסמה יומידה תאז םע .(תמייסמה הנומתה ללוכ) ולוכ רישה ךרואל תרמשנ וז
איה תישחומה אצומה תדוקנ התע :טסקטה לש שדחמ ןוגריא בייחמ ,"הסוכמ לאיתוקי תומ
היצאוטיסה הלוכי ךכ .לבאה לש תיביטרוגיפ הכלשה שמשמ עבטה וליאו ,ישונאה םוחתב
.םדא לש ותומ רואית גיצהלו התומלשב ךפהתהל - שמשה תעיקש רואית - תחאה
דירפהלו קרפל השקו הינשה ךותב תחא תויוצמ תויצאוטיסה יתש - "דקתשא ילועבג"ב וליאו
.וזב וז ןרימהל ןתינ אלו ,םתומלשב עוגפל ילבמ םימוחתה ינש ןיב

יושע ןגה רואית לש תויטננימודה .בר טוריפל הכוזו רישה ברימ לע תטלתשמ ןגה תנומת
,ינש דצמ .דואמ תמייוסמ תינויצאוטיס תרגסמב ןגועמ רואיתה יכ ,ארוקה ןמ חיכשהל
םניא ,ויהיש לככ םיבחר ויהיו ,ףונה ירואית ןכלו שפנה תדמח לש הינזואב םירמאנ םירבדה
תורזוחה תוינפהש אלא דוע אל .רישה לש תינויצאוטיסה תרגסמה תא םילעהל םילוכי
.םימוחתה ינש לש בלושמהו ינמז-ובה םויקל ארוקה תא תוריזחמ שפנה תדמח לא תונשנהו

םויסב איה ךפהמה עוציב תא תבייחמה תינפתה תדוקנ לש המוקימ "שמש האר"ב
לש המוקמ - "דקתשא ילועבג"ב וליאו ,הטנאופ לש הנבמ רצונ ךכבו ,רישה
תבייחמו רישה לש ןושארה טפשמב היוצמ םידברה ינש תא השיגפמה תמוצה
חתופה טפשמה .רישב בלושמב םימייקה םיאשונה ינש לש תינאטלומיס האירק
לש ומויק תא רישה תישארמ הטילבמה הרופאטמ דימעמ "...ךבבל תוריק לע דוע"
.לאשומ םויקכ ןגה

ןוימדה לע תזמרמה ,"וליאכ" הלמה תועצמאב םירשוקמ םידברה ינש "שמש האר"ב
רשק יכ הדבועה תא הטילבמ תאז םע דחי ךא ,לבאה ןיבל םימשה תורדקתה ןיבש
םירשוקמ םידברה - "דקתשא ילועבג"ב וליאו ,דבלב ןוימד רדגב ראשנ הז
- קלח םילטונש םיביכרה ןיב רתוי בר יוהיז תרצויה ,הרופאטמ תועצמאב
.םלשה לולכמב םוגפת הדרפה לכו - שגרה םוחתבו עבטה םוחתב

תרגסמב יתוהמ דיקפת ול ןיא .ימתס ןעמנה "שמש האר"ב :ןעמנה לא הינפה
תפסות הב ןיא הינפה .יביטקיפ דע לש וז דבלמ ,תראותמה היצאוטיסה
ילועבג"ב .דבלב היצנוונוק רדגב הב תוארל רשפא אלא ,רישה לש תועמשמל
היצאוטיסה .רישבש יזכרמה אשונהמ ילרגטניא קלח איה תנעמנה - "דקתשא
םע היסחילו תנעמנה לש המלועל יטנוולרה והשמ רמול הכירצ רישב תראותמה
.רבודה

:םוכיסל
תומייק "דקתשא ילועבג"בש דועב ,םינחבומו םירורב "שמש האר"ב אשונל סחיב הערכהה ינפוא
ןאכ שי יכ רמול ןתינ הימיכה םלועמ םיחנומב .הערכהה לע תושקמה תוירוטר תולובחת
."תבוכרת" לומ "תבורעת"

"רשה ינא":הרישהו ררושמה דמעמו הקיטאופ-סראה םוחתב האוושה - 'ג קרפ
ךז ןתנ לש "רייצמ רייצה" תמועל ג"בשר לש


"רשה ינא"


האב תוראפתהה .רישה - ררושמה לש ותנובת ירפב תוראפתהה אוה רישה לש וניינע רקיע
יטרקוטסיראה םלועה - הפוקתה לש (הביבסה) הילימה ןמ תוחוקלה תונומת יתשב יוטיב ידיל
.רדוהמה

הרישה תנומת - 2 הנומת
הניגנה תנומת - 1 הנומת
תועבגמו םיכלמל הרטעכ ירישו"
"םינגס ישארב
"םינגונו םירש לכל רוניכ ינא"םידמועה לש ינוטלשה םדמעמ תא ןמסמ רישה
טושיק הווהמ אוה .תיתרבח היכראריה שארב
.םינגס ישארב תועבגמו םיכלמה תרטעב יזכרמ
תרומזתב ןושאר רוניכ אוה ררושמה
שארב - רוניכה .םיפתתשמ תבר
.תילאקיסומה היכראריהה

."דבעל יל רישהו רשה ינא" :חתופה טפשמב וזב וז תורזשנ תונומתה יתש
:תויצטרפרטניא יתש רשפאמ הז טפשמ

.ול דבע רישהו לוכי לכה טילשה - רישה אוה ררושמה
.1
,רצויה דיב רמוחכ ודיב ותויהב ררושמל דבע אוה רישהו - רש אוה ררושמה
.ונוצרל ותוא של רשא
.2

.רישה לע ררושמה לש תטלחומה ותולעב תא תושיגדמ דחי םג תואירקה יתש

,םלוסה שארב דמוע ררושמה הב ,הרורב תיכראריה תכרעמ הדימעמ הלוכ תירויצה המקירה
.הרבחה תלוצא ,םינגסו םיכלמ ישארב אשינ אוה ןמזב וב ךא ,ול ףופכ רישה

:ררושמה לש וחוכו ותמצוע תא יגולה שקיהה ךרד לע הטילבמ וז הדמע

רישהמ
ררושמה
=
ינא םא
םינגסו םיכלממ
רישהו


(...מ לודג = < ןומיסה) .םינגסו םיכלממ
ררושמה
=
ינא יזא

תא ררושמב האורה תיטאופה השיפתב םג הלגתמ ,רישב ירויצ ןפואב הגצוהש ,וז היכראריה
טלחומ ןפואב םיקנוי רישה לש ויפויו ותמצוע .ירישה םלועב לוכי-לכה ארובה
ויתונורשכ בטימ םיעקשומ הבש ,תבשחמ תכאלמ אוה רישה .ןמאה-ררושמה לש תויזואוטריוהמ
לככ .םיינתלכש-םיילאוטקלטניא םילכ םה הישעה ילכ רקיעו ,ררושמה לש ויתויונמוימו
ליכשמו םכח ןמאהש
הרואכל הארנש ,םייסמה תיבה תא ןיבהל ןתינ םג ןאכמ .רישה תכאלמ וידיב חלצת ןכ ,רתוי
:רישהמ קתונמ

לש ותניבו ותמכוח רואפב גילפמה - "םינומשה ןב בלכ ןב יבלו - יתונש הרשע ששו יננהו"
.ררושמה
םירויצ תועצמאב הרישה ימוחתב םיסחיה תכרעמ תא ראתל רחוב ג"בשרש ירקמ הז ןיא
םירבדה תא גיצמ אוהש יכראריה םלוס לש וביטמ .זכרמב יתרבח-יכראריה םלוס םידימעמה
.רורבו עובק םוקמ שי וב םיפתתשמהמ דחא לכלו ,גווסמו ןחבומ ןפואב

"רייצמ רייצה"


תעב גיצמ רישה .םינפ תולופכ תורימאו םימוחת שוטשט אצמנ המוקמבו תונחבומה תרדענ ןאכ
:ילסכודרפ םויק דחיב תומייקתמה תוסיפת יתש תחא הנועבו

,תיגולוטנוא תושיי הרישב תוארל תינרמוי הפיאש םירבדה ירוחאמ תדמוע ,דחא דצמ
ההוזמ רישה-ררושמה :עבטה תודוסי לש דמעמ הל תסחיימו ןוידב לש דמעממ התוא העיקפמה
:סומסוקה לש תודוסיה תעברא םע

.("רה") המדאה
;("חור") ריוואה
;םימה
;("םח") שא

יתלבה תא תבייחמ םלועב תוימויקה תויושייה םע הרישה לש תטלחומה תוגזמתהל ההימכה
תאצומ וז השיפת .תואיצמהו הריציה ןיבש תוציחמה תלפהו יטתסאה קחרמה לוטיב - ירשפא
לא אלו םינמסמה לא בלה תמושת תיינפה ידי לע רישב יתונמאה בוציעב םג הייוטיב תא
.םירכזומה םיטקייבואה לש יביטרוגיפה דמעמה תא חיכשמ יגולטקה שומישה .םינמוסמה
.ריש-ררושמ האוושמל ארוקה תא ליבומ רישב גולטקה

ןוחטב רסוח תשוחת תרצוי ,הרישהמ תוהובג תועיבת הגיצמה ,וזכ השיפת אקווד ,ינש דצמ
יוטיב ידיל האב וז השיפת .יוטיבה ילכ לש םחוכל רשאב םיבר םיינרדומ םיררושמ לצא
תריצי (2 "...אל אוה...אל אוה" :ררושמה לש תיביטאגנה הרדגהה (1 :םינפוא ינשב רישב
הלמה תא אוצמל וחוכ לכב הסנמ ררושמהש םשור רצונ :רישה תלועפו ררושמה ןיב שוטשט
תא ןייצלו דדחל ,ןקתל הסנמ אוה ףצרה ךרואל .ררושמכ ותייווח תא רימתש הנוכנה
ררושמה .היתולבגמו ןושלה תולד תא תמלגמה הרדגהל עיגמ אוה רישה לש ופוסב .הרדגהה
רופס ןיא הבוחב תנמוטה ,הללכהו הטשפה תמרל רבועו קייודמב רידגהל ןוצרה תא חנוז
."והשמ ריאשמש והשמ" ,תויורשפא

:םוכיסל
המצע תולובג תא הריכהו תועיבת הל ויה אלש ,םייניבה-ימי תריש אקווד ילסכודרפ ןפואב
ילנויצנוונוק רנא'ז היה תוראפתהה ריש .םירבדה תא אטבל התלוכיב טלחומ ןוחטיב השח
תוארל הצורה ,תינרדומה הרישה וליאו ,ררושמה לש יתרבחה ודמעמו תרגיאה ,טעה חבשב
.םלועב תועפותה ןווגמל יוטיב תתל האובב די רצוק השח ,עבטה תוחוכמ דחאכ המצע

לחרו ג"בשר לצא הלחמה אשונ - תיטאמת האוושה - 'ד קרפ


:ןוימד תודוקנ

בורקה ץקה תעדות םע ויח םהינש :תומוד תויפרגויבוטוא תוביסנב ובתכנ םירישה .א
.םייחל רבעמש םויקהו תוומה תעדות ,םייחה תוהמ לע הביטקפסרפ הלחמה הנתנ םהינשלו
.םידדובו החפשמ ירסח ויה םהינש

תיזכרמה תוסחייתהה ןכלו ,המצע הלחמב םידקמתמ דבלב םיטעומ םיריש םהינש לצא .ב
.ימויקה םבצממ תרזגנה םלועה תפקשה תא שיגדת רישה תארוהב

רישה ;ג"בשר - הנולת יריש :ישיא יוטיבל םתפוקתב רתויב םיחותפה םירנא'זב ורחב םהינש .ג
.לחר - ירילה

:ינוש תודוקנ
.םיהולאמ קיר םלוע לומ םיהולאב הנומא .א
.םמלועב (ןמז) לרוגו םיהולא .ב
.תוומה תשיפת .ג
.םחונה יכרדו ןידה קודיצ לומ ירמ .ד

םיילוש תרעה
םילשורי ,קילאיב דסומ ,ורוד ינבו ארזע-ןבא השמל רישה תרותו לוחה תריש
.38 'מע ,1970
.1