ב"המי תריש אשונב הדימל זכרמ

,(תזכרמ) קילמ יליג :ןורשה תמר ןורשה ףיקמ ןוכית תורפסל םירומה תווצ
,ןיברו תירונ ,לופרק הבינ ,טאטשטוג לעי ,רואל תניע ,ןמטיירב הרימ
.ןרטש הואנ ,טיבש הקברתרישל שדקויש תורפסב הדימל זכרמ תמקה לע הטלחהל ונתוא ואיבה תויזכרמ תוביס יתש
:ב"המי

תשקב םיחמתמה םידימלת םידמול םא-תתיכ לכבו ,תוינגורטה תותיכמ בכרומ רפסה תיב .א
,בכר תואנוכמ ,הימיכ ,תורפס ,היגולויב ידימלת םידמול תחא התיכב .תועוצקמ לש הבחר
ובש בצמ רצונ ,רמגל םישגינ יעוצקמה ביתנה ידימלתמ קלחש ןוויכמ .תוריכזמו תולכירדא
תודיחי 2 תמרב תורגב ,רמג ידימלתמ תבכרומה התיכב הארוה םע דדומתהל הרומה לע
ךרד שפחל תורפסל םירומה תווצ תא ועינה הלא םינותנ .תורפסב םיחמתמה םידימלתו דומיל
.םיישקה תא רותפל הסנתש ,השדח הארוה

תשוחת ללגבו הפשב קוחירה ללגב רקיעב דומילל השק אשונ םינש הז הווהמ ב"המי תריש .ב
תרישב יוצמה בכרומה יביטטונוקה םלועה בקע םגו ,ךכ בקע תרצונה םידימלתה לש קוחיר
.ב"המי

:זכרמב הדימלה ךלהמב הנגשותש תורטמ רפסמ ונינפב ונבצה ךכל יא

.הדימלה זכרמ תועצמאב הארוהה תטיש ןוויג .א
.זכרמה תנכהב םידימלתה ףותיש ידי לע תידומיל היצוויטומ תריצי .ב
,תוברועמ תוצובקב הדובע ידכ ךות םירצונה םידימלתה ןיב תידדה הרזעו הלועפ ףותיש .ג
.תיביטקלוק איה םיגשיהל תוירחאהשכ
.שלחה דימלתל ןמז רתוי שידקהל הרומל תונמדזה תנתונ תונוש תוניפב הדובעה תטיש .ד
תפש"מ םינותנ םיאשונב םיריש רוביח ידכ דע ,טסקטה ןיבל דימלתה ןיב רישי רשק .ה
."ב"המי

דומילה ךרד רואית


ללכ אובמה .זכרמב הדובעה תטישל הנכהו אובמ הלוכ התיכה הלביק זכרמב הדימלה ינפל .א
אובמה רועישב םידימלתל ורבסוה ןכ ומכ .ישיאו יתרבח ,ילכלכ ,יטילופ ,ירוטסיה עקר
.(דועו חירבמ זורח ,רגוס ,תלד ,תיב) ב"המי תריש לש םייסיסבה םייטאופה תונורקעה

.עובש לכב דומיל תועש 5 ,םייעובש ךשמב זכרמב הרקיב התיכ לכ .ב

התיה הדובעה .הניפל הניפמ הרבע הצובקה .(הרומה תוברעתהב) תוצובקל הקלחתה התיכה .ג
.הדובעה תויסיטרכבו הניפה תוחולב תונותנ ויהש תורורב תוארוה י"פע ,תימצע הדובע
.ןתומלשב ועצוב ןכא תומישמהש קדב הרומהש רחאל קר עצבתה הניפל הניפמ רבעמה
.תויתריציו תוינויע ויה תומישמה

םידימלתהו הרומה וסחייתה וב ,התיכב םכסמ רועיש םייקתה זכרמב הדובעה םויסב .ד
דע םשרתהל היה ןתינ וז החישב .ומצע זכרמב ועיפוה אל ךא ,תוניפב תורושקה תודוקנל
.םידימלתה יבגל יביטקפא דומילה היה המכ

.דמלנה רמוחל וסחייתהש תולאשו עודי יתלב עטק ללכש ןחבמ ןתינ ןכמ רחאל .ה

הדימלה זכרמ רואית


.יתגרדה ןפואב תקלוחמ הניפ לכ רשאכ ,(תוניפ וא) םיינשמ םיזכרמ 9 -מ יונב זכרמה .א
.(םיריש יגוס) יגוס ןורקע היה תוניפל הקולחב החנמה ןורקיעה .ב
.תושר תוניפ 3 -ו ,הבוח תוניפ 6 רובעל בייוח דימלתה .ג
תוניפה רואית
הבוחה תוניפ .1
."11 -ה האמה חסונ תונויצ" .א
הפי" ,"יתקושת ינתקיצה" ,"חרזמב יבל" - יולה .י לש ןויצ יריש תא הללכ הניפה
."לובמ אבה" ,"ףונ
."ובזכ - רישה בטימ" .ב
רחש ומכ תאז ימ" ,"הדליכ ץרא" :ל"הירו ג"בשר לשמ תבש יריש הללכ הניפה
."הנוי תאו" ,"הלוע
.הבהא יריש .ג
האוושה ךות ,"התלג ליל" ,"ןח תיבצ" ,"היבצל םולש" הבהא יריש הללכ הניפה
.(ךז ןתנו ןמרתלא ןתנ) תינרדומ הבהא תרישל
.עבט יריש .ד
."םיספ תונתכ" ,"םיקחש יבע" ,"ותס בתכ" ,"שמש האר" עבט יריש הללכ הניפה
.המאקמה .ה
."ןיאושינה" ,"תסבוכה" תומאקמ 2 הללכ הניפה
.שדוק יריש .ו
."תודלי קיחב הנשי" ,"ךשקבא רחש" ,"חור לפש" :םירישה תא הללכ הניפה

עקר ירמוח ועיפוה םהב םירפס ללוכ ,רזע ירפסב םידימלתה ורזענ תוניפהמ קלחב :הרעה
.ב"המיב םיררושמה דמעמל

תושר תוניפ .2
.היפרגואגו היפרגויב .א
וטטריש רזע ירפסו (םידימלתה ידיב) תומליא תופמ ,םיסלטאמ תופמ תרזעב
.םיררושמה לש םהידודנ ילולסמ תא םידימלתה

.הקיסומו תולכירדא ,תונמא .ב
תוללוכה תוטסקו ,תידוהי תונמאו םלסיאה תונמאל םיסחייתמה תונמא ירפס
לע תונעלו םשרתהל םידימלתל ורזע ,18-12 תואמהמ תסנכ יתב לש הקיסומ
.תולאש

.םינודיחו םיצבשת .ג
.ב"המיב םיקסועה םיצבשתו תודיח תריתפ

תונקסמ


.רתויב תיבויח התיה זכרמל םידימלתה תבוגת
.1
.הדיצב הרכש ךא ,תעגיימו השק התיה זכרמל הנכהה תדובע
.2
.ומצע תא זכרמה חיכוה (תוברועמ תוצובק) תיתרבח הניחבמ
.3
תננכותמ בורקה ןמזה חווטב ,ומות דע קדבנ םרט אשונה .םיידומיל םיגשיה
,ןייצל ילע תיקלח תומשרתה ךותמ .אשונל סחייתתש םיחקל תקפה תבישי
םיהובג םה המכ דע - תומדוק םינשב םיגשיההמ םילפונ םניא אשונב םיגשיההש
.םיעדוי ונניא ןיידע תאז - רתוי
.4