תבתוכה תרפסמה יניעב הביתכה
זוע 'על / ילש לאכימב

ינב תנפלוא ,עבש ראב ,'תימע' ףיקמה רפסה תיב ,יאלוזא רתסא
דרע ,אביקעהנח לש התומד תוחתפתהלו הריציל חתפמה - 'א הקספ
תבתוכ ינא .ותמ רבכ יתבהאש םישנאש ינפמ תבתוכ ינא" :הקספב חתופ ילש לאכימ ןמורה
ינניא .תומל ךלוה בוהאל יחוכ וישכעו ,בוהאל חוכ הברה יב היה הדלי יתויהבש ינפמ
1 ."תומל הצור
תיטמת הניחבמ הריציה תא תנגראמ וז הקספש ,ךכ לע עיבצהל תשקבמ ינא הז רמאמב
.רפסל יטאופסרא ןוויכ הקינעמו תרפסמה יניעב הביתכה לש תועמשמה תא תפקשמ ,תינבמו
הקספב רבכ םינגועמ םה הלאככו ,הביתכ ךילהת תניחבב תרפסמה יניעב םה תואיצמהו ןמזה
העיצמ ןמורה לש החיתפה תקספ .היעינמ לעו התביתכ לע תרפסמ ןנוג הנח הבש ,הנושארה
ןווכמו רפסב הביתכה ךילהת תאו הנח לש התביתכ רשפ תא ריבסמה יסיסב חתפמ טפשמ ןיעמ
2 :(5 'מע) הריציה ךלהמב וחתפתיש םיביטומה לא ארוקה תא
.ותמ רבכ יתבהאש םישנאש ינפמ תבתוכ ינא"
1
יחוכ וישכעו ,בוהאל חוכ הברה יב היה הדלי יתויהבש ינפמ תבתוכ ינא
.תומל ךלוה בוהאל
3-2

."תומל הצור ינניא
4

ךכ לע עיבצמ םהב ןויע .רפסב יטאופסרא ןפ תייארל ונתוא םינווכמה םידגיה רפסמ ונינפל
הביתכה ןיב רשק םייקשו ,בוהאל ועמשמ םייחב זחאיהלש ;תוומ העמשמ בוהאל תלוכי יאש
שדחמ םקלחב םיעיפומו הריציה תא םינגראמ םג הלא םידגיה .םייחב זחאיהל ןויסינה ןיבל
"תומל הצור ינניא תומל ושוריפ חוכשל ,רבד יתחכש אל ינא" :196 -ו 83 ,43 'מעב רפסב
טנמלא שי הביתכבש הנבהל ונתוא ןווכמ החיתפה תקספל הז טפשמ ןיב רושיק .(43 'מע)
:םייח איה ,החצנהו דועית הב שיש ,הביתכה ירה ,תוומ איה החכש םא .החכשמ ךפהה אוהש
'מע) "הקיתשב תומל םיקמוח םירבדה בור .לכה בותכל רשפא-יא .לכה ןאכ בותכל יתנווכתה"
תרשוק ףא בורלו ,הביתכה ןיבל וניבש רשקלו ןמזה ןיינעל תובר םימעפ תרזוח הנח .(176
:ןורכיז םע תאז
.5 'מעב הנושארה הקספה
.(13 'מע) "יתחכש אל ינא"
.(16 'מע) "הירטפידה תלחמ תא הבוטל תרכוז ינא"
המ ...יפוג תא לאכיממ יתענמ וניתולולכ ליל דע יכ ןאכ בותכל הצור ינא"
.(34 'מע) "בותכל הצור ינניא תיתימאה הביסה התיה
...העתפה תקישנ יל קשנל ילעב הסינ הביסמה ףוסב ,תאז םג בותכל תבייח ינא"
.(38 'מע) "?בושח הז טרפ םאה
הפקת םהבש םיעגר תרכוז ינא ...ןיקסנלומס ץרפ לע רזומ רבד וישכע בותכא"
.(41 'מע) "...הפירח השגרה יתוא
וליפא ריקפהל תברסמ ינא קר ,לאכימ לש ובלמ וחכשנ רבכ הלאה םירבדה לכ"
ןמזה השועש ףושיכה המ ימצע תא תלאוש ינא ,רקה ןמזה ינרפצל דחא רגרג
'מע) "ייח לש תימינפה הניגנמה איהש הימיכלא וזיא םלועב שי .תוילאנב םילמל
.(53-52

ןיינעל ,םילמה לע ותעפשהל ,ןמזל ,רמוחה תרירבל תרפסמה תועדומ רוריבב תרכינ ןאכ
לבס ייח .(195 'מע) וז העיבק םע תסמלפתמ הנח רתוי רחואמ .םייחה תסיפתלו הריכזה
ימצע תא תלאוש ינא" :הטרפוא תלילעל םימודמ םהו יתונמוא ילולימ בוציעל םה םג םירשקנ
.(56 'מע) "?הטרפוא לש הלילע םה וליאכ םירחא םישנא לש םהיתולבס ונל םיעמשנ עודמ
:ולא תורימאב יוטיב ידיל האב תבתוככ התוירחא
ינפמ ,תאזה תרבחמב בותכל העש םוי לכ השק תוירחא ימצעל תבייח יתייה"
.(72 'מע) "םיטעוש םימיהו תחנומ ינאו ילש םה ילש םימיהש
.(180 'מע) "...תאז םג בותכל ילע"
הצור ינניא ,תומל ךלוה בוהאל יחוכ וישכעו חוכ הברה יל היה הדלי יתייהשכ"
.(83 'מע) "תומל
תרמוא רפסה םויסב .תוירחא לעו העינכ יא לע העיבצמ תואיצמה םע הנח לש התודדומתה
לזרבה תותלד בסהל ,לודג לוענמ ריסהל יחוכב שי ןיידע ,יל ורתונ םילמ קר אל לבא" :הנח
ףוסה תארקל .חוכב הנח תא הניעטה הביתכה .(196 'מע) "םימואת םיחא ינש ישפוחל חלשלו
הלרוג תחקל חוכ הב שי בושו ,בותכל הלוכי איה .הנח לצא תמייוסמ תוששואתה תרכינ
.הידיב

הריציה ידבורו ןמזה תסיפת
:ןמז יבור השולש ןמורב
תב ,תישארה הרוביגה ,הנח .רפסה תביתכ ןמז לש הווהה - הביתכה ןמז
תרירבל ,הביתכה ךילהתל תועדומ ךותמ תבתוכ ,םינש רשע הז האושנ ,םישולש
.(72 'מע) תבתוככ התוירחאלו רמוחה
.1
דבור .םישולש ליגל דע םירשע ליגמ ,לאכימל היאושינ תונש רשע - רפיס ןמז
םיעוריאו םינמז לש הבחרהו ץוויכ ךות ,רתוי וא תוחפ ,תיגולונורכ רסמנ הז
הצקה אוה הביתכה ןמז םיוסמ ןבומב .התייאר תיווזמו ,תבתוכל םייתועמשמ
.רפיסה ןמז לש רתויב רחואמה
.2
הרשע שולש תב התיה רשאכ ,היבא תומ דע הנח לש התודלי תונש - רפוסמ ןמז
ועיבטהש ,תבתוכל םייתועמשמ םישגפמו םיבושח םיעוריא ושחרתה הז ןמזב .הנש
.הביתכה ןמזבו רפיסה ןמזב םילועו םיפצ הלא םירקמ .השפנב םמתוח
.3

לאכימ ,קיד יבומ ןוגכ ,התודליב הארקש םירפסמ םג ועפשוה השפנב דוסיה תויתשת
תויומדה ןמו ,לאכימ לע םינש שמח רישה וא תבשה תלמשו הל'הנח לש רופיסה ,בוגורטס
היתובשחמל ,היתויזהל ושלפ וללה םירפסה ימשר .התודלי ירפסב השגפש תויתורפסה
םהש הלא םירפס הארק הנחש חינהל שי .הלש הביתכה ךלהמב םיצבצבמ םהו היתומולחלו
.תויצמרופסנרט ורבע ,הברקב ומנפוה הלא תוריצימ םיעטק .היבא ייחב רעונו םידלי ירפס
הלא רבע ימשר .בוהאל חוכ הל היה רשאכו ,הדלי התיה רשאכ דוע השפנב וטלקנ םהמ קלח
וחכשנ אל הלא םימשר .הרפסב תורופטמלו הייתש תוארמל ,דוסי יעקשמל םינשה תוברב וכפה
.הרופיס תא הרפסב רתוי רחואמ ואטבתהו

ןיב םייקה רעפה תא םיאטבמ ןמזה תשיפתב םילדבהה .ןמורב דבכנ םוקמ ןמזה תשיפתל
תאז תעדוי הנח .יגולונורכ ןמז יפ לע םרוז לאכימ .הלעב לאכימ לשו הנח לש םהיתומלוע
- ולשב לאכימ ךא .(9 'מע) "דיפל ונניא עוצקמו ,םיחילש ץורמ הנניא החפשמ"ש ול תרמואו
סחיימ םג אוה .םיירמוח םירבד תגשהל יעצמא אוה ןמזה .תיראיניל איה ןמזה תא ותסיפת
ןמזה םע ,הפוריאל דחי לייטנ ןמזה םע .לכה ונל ואיבי הדמתההו ןמזה" :אפרמ תולוגס ןמזל
אל תינוכמהו ןמזהש תעדוי הנח .(182 'מע) "ךל בטוי ןמזה םע ,הנטק תינוכמ ונל היהת
לכה בטוי הדמתההו ןמזה םע" :לאכימל הנוע איהו (תוישגרה) היתויעבל תונורתפ ויהי
לש ותלאשל .(162 'מע) "...ךנורג ךותמ וישכע רביד לאקזחי ךיבאש ךכב תשגרה םאה ,לאכימ
,ךיבא לש ונב התאש ךכב ונניא ארונה" :ול הנוע איה ,ויבאב תלזלזמ איה עודמ לאכימ
ימאו יבאו ,ילש ןמלז אבסו ךלש ןמלז אבסו ךנורג ךותמ רבדל ליחתמ ךיבאש ךכב אוה ארונה
יקנל םיקיתעמ ,תולוספ תוטויט ונלוכ ...םדא ירחא םדא וליאכ ונלוכ ,ריאי היהי ונירחאו
וזיא .ריעז יונישב םיקיתעמ בושו ...חפל םיכילשמו םיטמקמו םילסופו יקנל םיקיתעמ בושו
.(182 'מע) "הלפת החידב וזיא ,ןוממיש הזיא ,לאכימ תלוויא

ביטומ טיילכ תורפסהו הביתכה

םיבתוכה םירוביגה
תא תבתוכ איה .התרבחמב םוי םוי תבתוכ הנח .הביתכב םיקסוע םירוביגה ןמורה ךרוא לכל
דמול אוהש םיראתל תוימדקאה ויתודובע תא בתוכ לאכימ ;לאכימ םע הייח לע יחכונה הרפס
םנונגס ,הנוש םתביתכ ךרד ךא ,םיבתוכ לאכימו הנח .הריש בתוכ רצינמק םרוי ףאו ;םתארקל
איה התואש הרטמ הל ןיאו תילגעמ התביתכ תרפוסכו ,תרפוס הנח .םתביתכ תרטמ ןכו הנוש
,תיביטאיצוסא ,תירופטמ התביתכ .היבגל בושחה רבדה אוה הביתכה ךילהת .גישהל תרתוח
התייאר תיווז .הרפסל םיסנכנו םישלופ תומולחו תויזה ;רבעה ןמ םיעטק בוליש ךות
,(72 'מע) וב ןנובתמ תטעוש תבכרב אצמנה עסונש ךרדכ םלועב תננובתמ איה .תיביטקייבוס
תצמאתמ ינניא וישכע םג" :ןוסכלאב האור איה עונלוק .ןולחל דעבמ ןנובתמה םדאכ וא
תיכוכז ךרד" תואיצמה תא האור הנח םיתעל .(196 ,20 'מע) "ןוסכלאב תננובתמ ינא ,רותפל
הרטמ ולש ,יעדמ רקחמ בתוכ התמועל לאכימ .(196 ,151 'מע) "הפוקש וליפא הנניאש
"יניינעהו שביה ונונגס תא ינא תבבחמ" :'השבי הדובע'כ ותדובע תא הרידגמ הנח .תרדגומ
הלוכסאה תא רקבמ אוהש ךותמ השביה ותדובע לע הנח לש הרעהל סחייתמ לאכימ .(93 'מע)
:(95-94 'מע) הנח לש התביתכ תא םג ילוא רקבמ ףא ןיפיקעבו ,תיטייבוסה תירקחמה
םימעפל תטקונ איה אקווד ,הימוסרפ רחא בוקעל רשפאש המכ דע ,תיטייבוסה הלוכסאה"
תורופטמב גילפהל רקוח לכל ברוא לודג יותיפ .חורה יעדמ םוחתמ םילואשה םיגשומ
תונדפקב ענמנ ומצע לאכימ .רבסה תבוח ידי תאצוי הרופטמ יכ תחוורה הילשאל ספתיהלו
,לשמל ,ותנווכ .תומייוסמ תולוכסא לע םילבוקמה םילצלצמ םיחנומב שמתשהלמ הבר
ןיב לידבמ דאמ קד לובג .הזב אצויכו סומתר ,הייחד ,הכישמ :ןיעמ םישטשוטמ םירובידל
תררועמ ךכ םושמ ילוא .בושחל לבוקמש יפכמ רתוי קד ,הדגא רופיס ןיבל רקחמ תדובע
האובב אוה הביתכל םתשיגבו םירוביגה לש םתביתכ ךרדב ינושה ."רתוי שבי םשור ותדובע
.םתוישיאבו םייפואב ןכו ,םהלש תואיצמה תייארבו םייחה תסיפתב םילדבהל

םיבתוכה תויומד תא תפקשמ הביתכה
תוטויט" :הביתכב רושקה יטנמס הדש לש םיחנומב םיפלוחה תורודה תאו םייחה תא האור הנח
לפת היניעב הארנ לכה ךכו .(182 'מע) ,"םיקחומ" ,"םיקיתעמ בושו יקנל םיקיתעמ" ,"תולוספ
.םלועב עיבטמ אוהש דחוימ םתוח אללו דוחיי אלל ומדוק תא הקחמ רוד לכ .םעט רסחו
תחורא רואית .ריש לש הייאר תיווז ךותמ טעמכ הדי לע תראותמ הטושפ רקוב תחורא וליפאו
תראותמ תוריציה יתשב .רקוב תחורא רווארפ קא'ז לש וריש תא הבר הדימב ריכזמ רקובה
ילאנבה תא ההיבגמ הביתכה ךרד ךא ,תוילאנב םילמבו הרואכל שבי ח"ודכ רקובה תחורא
3 .םיהז םיטפשמ המכ וליפאו ,המוד היצאוטיסה תוריציה יתשב .תיריל המרל

רווארפ קא'ז / רקוב תחורא
הפק ןתנ
לפסב
בלח ןתנ
הפקה לפסב
רכס ןתנ
בלחב-הפקב
הנטקה תיפכב
שחב
בלחב-הפקה תא התש
לפסה תא חינהו
ילא רבדל ילב
קילדה
הירגיס
םילוסלס לסלס
ןשעב
רפאה תא ןתנ
הרפאמב
ילא רבדל ילב
ילא טיבהל ילב
םק אוה
שבח
ושארל ועבוכ
שבל אוה
םשגה ליעמ תא
דרי םשג יכ
םשגב ול ךלהו
רמא ילב
ילא טיבהל ילב
יתספת זא ינאו
יתיכבו ידיב ישאר


(114-113 'מע) זוע סומע / ילש לאכימ
םיחונ ,רקובה תחורא תעשב חבטמה ןחלוש ירבע ינשמ ינאו ילעב בוש .לבאה-ימי ומת
.םוקמוקה תא לאכימ לא תברקמ ינא .הוולש האריו ונב העטי רז יכ דע םישירחמו
הקיתממ ינא .םחל עצוב לאכימ .הפק תגזומ ינא .הגיזמל םילפס ינש יל שיגמ לאכימ
:ולוק ינקיספמש דע ,דועו דוע תשחובו הפקה ילפס ינש תא
."ראב תחדוק ךניא ירה .שוחב רבכ .הנח ,יד"
שש ,שמח ,עברא :הנומ ינא .בלח טעמב לוהמל גהונ לאכימ .רוחש הפק הפידעמ ינא
יטבמו ילמשחה ררקמה ןפוד לא ןעשנ יבג :םיבשוי ונא ךכ .ולפס ךות לא בלח תופיט
תולוכי ויניעו ןולחה לא לאכימ לש ובג .חבטמה ןולח אוהש תלכת ףוטש ןבלמ לא הנפומ
,ןורדסמה ןמ עטק ,חבטמה תלד תא ,ררקמה יבג לע תוחנומה תוקירה תונצנצה תא תוארל
םיירבע םיריש ,תולק רקוב תומיענב וידרה ונתוא ףיקמ ךכ רחא .םיתורישה ירדח חתפ
אוה .תרחואמ תישענו תכלוהה העשה תא םיריכזמ םה לאכימלו ירוענ ימי תא יל םיריכזמה
ןורדסמב ריסמ .חבטמה ןמ אצוי .ותחלצו וסוכ תא ףטושו רויכה לא ןכור ,רבדל ילב םק
.בלוקה לעמ ותעבגמ תא דירומ .רופא טקא'ז שבול .ץוח ילענ לעונו תיבה ילענ תא
יחצמ לע יל קשנל ידכ חבטמה לא אוה בש ,ועורז תחת ןשיה רוחשה וקיתו ודיב ותעבגמ
ול םשר ומצע אוהו .לזאש טעמכ טפנה .םירהצב טפנ תונקל חכשא אנ לא .םולש דיגהלו
ררבלו םימה תונובשח תא עורפל ידכ םימה תקלחמ לא םויה רוסל אוה בייח יכ וסקנפב
ינא .ינורג תא תוצווכמ תועמדהו תיבה ןמ אצוי לאכימ .הלפנ ילוא רשא תועט םהמע
לוחכ רקוב ילע ריכעהל חיגה תללוקמ הרואמ וזיאמ .הזה רעצה אב ןינמ ישפנ תא תלאוש
הרפס לכ תקדוב .םיררופתמ תונורכז המרעב תטטחמ ינא ירחסמ דרשמב תינסקנפ ומכ .חוטש
תוארל יתימיד ןכיה .איה םייניע תזיחא םאה .השק האיגש תרתתסמ ןכיה .ךורא ןובשח ירוטב
ינא .םירפכב האוג תורמרמתה וזיא לע עתפל רבדמ אוה .רישל לדח וידרה ,הסג תועט
תא ךרוצ אלל תזרזמ .יקנרא תא תפטוח יבא .חינמ ונניאו חנ ונניא ןמזה .הנומש :תתעבנ
.ןידלז הרש לש םידליה ןג לא םיכלוה ונחנא ,ידיב ודי .ינפל דוע ןכומה ריאי

הנח"ש רמא ויבאש רפסמ אוהו יתורפס ןפואב םלועה תא האור הנחש ןייצמ אוה ףא לאכימ
שידקמ ןושארה ורקחמ תא .(182 'מע) "םיריש תבתוכ הנניאש יפ לע ףא תררושמ ויניעב
'מע) ןמכיפ תריש רפס הל איבמ רצינמק םרוי .(102 'מע) "שפנה תרישע ותשא" ,הנחל לאכימ
רשאכ .הנח יפלכ םיזמר וב שיש ,(162 'מע) ערפיטופ תשא לע הבהא ריש בתוכ ףאו (125
,הנח לע עיפשמ רבדה ,הטיסרבינואב תורפס דמלי אלש רפסמו רפסה תיבמ קלוסמ םרוי
אלו תאשינו הפצ היהא התעמ ,יתחצונש השיגרמ ינא" תנעוט איהו ,החצונש השיגרמה
,התוא לאוש רוספורפה וליפאו ,רבעב תורפס הדמל איהש םג רוכז .(162 'מע) "תחנומ-תמרוז
תא תבתוכ איה ;הזורפ אלא ,הריש אל ךא ,תבתוכ הנח םנמא .הריש רפס הזיא הניכמ איה םא
.הייח תאו השפנ

.הלש עקרב םגו התביתכב תרכינ וז הדבוע .רתוי תבכרומ איה .תוהמ וא תועמשמ תשפחמ הנח
לע ובתכנ וא ורמאנש םיטפשמ בותכלו ףוסאל גהנ היבא .הביתכב וא תורפסב וקסע הירוה
ורפס רוביג תא הרקחו תורפס הדמל הנח .תיסור הקיסאלק הארק המא .םיבושח םישנא ידי
לש טויפה םלועלו שפנה ייחל דגנמ .םייחה יכרדב העת הומכ אוה ףאש ,ןיקסנלומס ץרפ לש
.שוחב רבכ" :םיחודיקו תוריפח לש םיגשומב תואיצמה תא האורו המדאב רפוח לאכימ הנח
יניעב ןח תאשל ידכ רתיה ןיב ,המדאב רפוח לאכימ .(113 'מע) "ראב תחדוק ךניא ירה
םוהת .(61 'מע) "םיסוס ץורמב סוס ומכ ותוא םיריהדמ" רשא ,ויתודוד יניעבו ויבא
.םלוכ ומכ ,הדוקנ ,יח לאכימ .הלעב לש וז ןיבו הנח לש הייח תסיפת ןיב הרועפ תינורקע
בתוכה לאכימ ןיבו "ךיא"ה ןושלב תבתוכה הנח ןיב רעפה םצעתמו הלוע ןמורה םויס תארקל
תאזל תעדומ הנח .וזמ וז תונושה םיריצ תוכרעמ יתשב םייוצמ םהש ,רבתסמ . 4 "המ"ה ןושלב
יח התא המ ליבשב לאכימ ,ימינפה בועתה תא אולכל ילב יתרמא" :הרפסב תאז תאטבמו
םה ,ליבשב םייח םניא םישנאה ,ןבומ םוש ןיא ךתלאשל ,עבק ףוסבלו בישה אל לאכימ .ללכב
ברעב ...הדוקנ ,ץנאג הכימ ,בולע ספא תרוצב תומת התאו תדלונ התא ,יתרמא .הדוקנ ,םייח
רצקהו רוכינה .(180-179 'מע) "בירה תמירגב ומצע םישאה ונתיאמ דחא לכ ,ונסייפתה
םמצע לע המשאה תליטנו סויפה םצע .סויפב אקווד ,אלפה תיברמל ,םיאטבתמ םהיניב
םהיתוסיפת ,םהיניב הרועפ םוהת .םתייעבל םיעדומ םניא םירוביגהש ,הדבועה תא םיפקשמ
,בירה תמירגב תלוזה תמשאהל וא תימצע המשאהל וא תוסייפתהל תועמשמ לכ ןיא .תודגונמ
.וזמ וז ןיטולחל תונושה תוסיפת ןיב תומיע אלא וניא בירה רשאכ

תוומהו הביתכה
אוהו ,הריציב ביטומכ שמשל ךישממ הנושארה הקספב רבכ שרפנש הביתכל תוומה ןיב רשקה
ילש תרבחמב בותכל ,העש לכ לע םוי לכ לע ,השק תוירחא תבייח ינא" :תוריהבב טרפתמ
הנבל ,תומי יסרפה ןקריה ,תומי לאכימ ,תומא ינא .תחנומ ינאו ילש םה ילש םימיהש ינפמ
זאו ...תומת םילשורי לכ ,ותומי םיבשותה לכ םינכשה לכ ,תומי ןמשידק ,תומי םרוי ,תומת
לע הנח תרפסמ ותליחתב .ןמורב המצע תבר תוחכונ תוומל ."םירז םישנא האלמ תבכרה היהת
"םלועב רחא שיא לכמ רתוי יתבהא יבא תא" :תנייצמ איה .13 תב התויהב היבא תומ
לע רפוסמ ןמורה ךשמהב .(102 'מע) לאכימ יבא ,לאקזחי תומ לע עמשנ רתוי רחואמ .(6 'מע)
"תיאשממ העיגפמ ץיקב הרטפנ תננגה ןידלז הרש"ו ,(171 'מע) תוילכ תלחממ ןמשידק תומ
אל ינא .יתודלי ימיב ונתיב ידידימ ...םישנא השולש ותמ ויתסב" :ךשמהבו ,(176 'מע)
יא .לכה ןאכ בותכל יתננוכתה .םיקדס הל ץורפל החילצה החכשהש ינפמ םהילע יתרפיס
ףא הרטפנ רלופנרט 'בג .(176 'מע) "הקיתשב תומל םיקמוח םירבדה בור ,לכה בותכל רשפא
ינפל םימי הרשע רטפנ קילג ןכשה ,(הדירפ) הירציוושל וחלשנ אבאו הסדה ,(186 'מע) איה
הנח הנומ רפסה םויס תארקל .רטפנ ךברוא ר"ד אפורה ,תכעוד הנח לש המא ,רדסה
םיבורק םקלחבו הל םיבורק ויהש ,ורטפנש םישנא לש הסוחדו הכורא המישר תויביסנטניאב
לש ומא תומ לע רפוסמ לאכימ תחפשמל הנח ןיב הנושארה השיגפב ,תאזמ הרתי .הבלל
לאכימש תשקבמ םאה .תוומה לצב טעמכ איה םג תשחרתמ הנח לש המא תיבב השיגפה .לאכימ
הנח לש המא תשבול הנותחל .(31 'מע) חונמה הלעב לש הרוחשה ותפילח תא הנותחב שבלי
ידכ תשוחנ טישכת התדע םעפה" :'43 תנשב באה תומ רחאל המצעל הרפתש הרוחש הלמש
רופא םעבצש םיננועמ םימשה" :היוולכ תראותמ איה םג הפוחה ."ןוסאל החמש ןיב ןיחבהל
.(37 'מע) "רדוק רופא לש שוגב ברועמ

ןב ןיבל הניב קתנה ךלוהו ףירחמ הריציה ךלהמב .רחא ןפואב םג רפסב אטבתמ תוומה ביטומ
הלצא ההוזמ ,בוהאל תלוכיה יא אוהש ,םהיניב קתנה .(5 'מע) ותוא םג הבהא רבעבש ,הגוז
היבאש העשב תומל ליחתמ הז חוכש ןכתי .תמו ךלוה בוהאל הרוביגה לש החוכ .תוומ םע
.לדג םהיניב רוכינהו ,לאכימ םע הייח ךלהמב תומל ךישממו ףפורתמ בוהאל חוכה .רטפנ
,וניארש יפכ .הנדרי םע עעורתמ וליפא לאכימו ,הלעבמ קתנה ףירחמ רופיסה ףוס תארקל
תיצמת הבו ,רופיסה םויס םצעב איהש ,רפסה לש הנושארה הקספב רבכ ץוענ תוומה ביטומ
.הריציב םישחרתמה םיעוריאה

יגולוכיספ ןמורב יטיופרת ךילהתכ הביתכה
ןתינ תיגולוכיספ הניחבמ .יטיופרת דצ םג וב םייקו ,יגולוכיספ ןמור ונינפל םייוסמ ןבומב
לש התייאר תיווזמ ,ןושאר ףוגב בתכנ ןמורה .תרפסמה לע םירבועש םיכילהת רחא בוקעל
לע רסמנ תובר .הרוביגה לש התלחמו היתויזה ,היתומולח ,היתושגר רחא בקוע אוה .הנח
הרשע שולש ליגמ הנח לע ונל רסמנ אל רבד .םייחה ןיב היה היבאש ןמזב הנח לש הייח
תורכיההו באה תומ ןיבש וז הפוקתב יתועמשמ רבד ערא אלש ןכתיי .הנש םירשע דעו םינש
אל הנחש רשפא .הדי לע הקחדוהש וא ,היניעב קיר ללח תניחבב התיה וז הפוקת .לאכימ םע
,הלשב הניאשכ ןיאושינה ייחל העיגמ איה ןכלו ,םיאתמה ליגב תורגבתהה ךילהת תא הרבע
החפשמ ייח תונבל הנממ ענומו ידמ רחואמ הלצא שחרתמ תורגבתהה ליג רבשמ ןיעמ והשמו
איה .דדומתהלו דורשל חוכ הנחל שי ןואכידו תוררופתה יכילהת ףא לע .םילשבו םירגוב
לע .תישגר התוא תסנרפמו הנזש הביתכה תועצמאב תדדומתמ איהו תומל הצור הניאש הריהצמ
יתבתכש תוביסה תחא" : 5 ומע ךרענש ןויאירב זוע סומע רפסמ ,תוררחתשהל יעצמאכ הביתכ
אל בר ןמז .החונמ יל ןתיתש ,(ןנוג הנח לש התומדמ) הנממ רטפתהל ידכ התיה רפסה תא
יבזע ,תרפוסל יכלת ...רחא רפוסל יכלת :הל יתרמא ללכב ,ילש לאכימ תא בותכל יתיצר
תאצל תמאב התיה הררבהש דע ,תיביססבוא הדוקנ דע המשנל יל הסנכנ איהשכ לבא ...יתוא
,ישיא חרכה איה רפוסל רפסה תביתכ ."הנממ דרפיהל ,הנממ קחרתהל ידכ ,יתבתכ זא ,יתעדמ
איה םג ןנוג הנח ידיב רפסה תביתכו ,ותעדמ רבחמה תא איצוהל המייאש היססבואמ רורחש
.םלועב תויפשב דורשלו ראשיהל ןויסינו הלש תויססבואמ רורחש

תוילאיצנטופ תויורשפא ןיב הרירבכ תואיצמו הביתכ
איה תורפסה תמיוסמ הדימב .תורפסו תיתורפס הביתכ ןיבל תואיצמ ןיב רשק הלוע רפסב
תומייקמ תואיצמהו תורפסה .תונווגמ הייאר תויווזמ וא םוקע יארב - םתופקתשהב םייחה
ןמזה תא ,תולוספ תוטויטכ תואיצמה תא האור הנח .דחוימ יטויבמס רשק הביתכה תועצמאב
,ךכב תואיצמל הביתכ ןיב הלבקה תמייק .םייתועמשמ םילדבה אלל ,תוקתעומ תוטויטכ
תובשחמה תא הרידסמ הביתכה .תויורשפא ןיב הרירבה תמייקתמ דחי םג תואיצמבו הביתכבש
התועצמאב עיבהלו לכה בותכל תורשפא ןיא ,תיראיניל איה הביתכהש ןוויכמו ,תוטשפומה
המ ,טימשהל המ ,בותכל המ טילחהל ,רדס טילשהל תבייחמ הביתכה .תינטלומיס םירבד המכ
לעופב ךא ,תויורשפא לש בר רפסמל לאיצנטופ םייק ;תואיצמב ךכ .רחאל המו םידקהל
תא הריכזמו תויורשפאה יוביר ןיינעל רופיסב תסחייתמ הנח .תחא תורשפא קר תשממתמ
הזיא םע םואתפ ןתחתהל יל השרמ התיה אל ימא התיה וליא" :(36 'מע) רלופנורט 'בג ירבד
שוגפל אל וא ,רחא םדאב הרקמב שוגפל םג יתייה הלולע ירהו ,בוחרב הרקמב ויתשגפש םדא
תסחייתמ תיטסינימרטד טעמכה הרירבה לומ תויורשפאה יובירל "?וז ךרד הכילומ ןאל ?שיא
:(10 'מע) תמדקומ החיש הריכזמ איה הבש ,לאכימ םע החישב רפסה לש ומויסב םג הנח
םאה" :הרמואב וז החיש הריכזמ הנח ןכמ רחאל ."ימאו ךיבא ושגפנ וליא היה הפי ילוא"
וליא היה הפי ילוא יכ תרמא ,הרטע הפקב דחי ונבשי רשאכ םינש הברה ינפל לאכימ תכחש
ךממ השקבב ,לאקזחי ףסוי - םיתמה ונירוה .ךנוימדב תאז תוארל הסנ וישכע ,ונירוה ושגפנ
ןה תובר הכ ,תוחאו חא התאו ינא ,הנומתה תא ךמצעל שיחמהל הסנ ...ךייחל ףוס ףוס לדח
."...םימו ןבא םיחישו העבג ,הנבו םא ,תויורשפאה ,תושיגפה

הביתכה ןכו ,תואיצמה םע תודדומתהכ הביתכה ,תואיצמ - תורפס סחיהו הביתכה םוכיסל
.םירחא םיבר םיאשונ דצב ילש לאכימ ןמורה ריצב םייוצמ הלא לכ - םייחה םע המירזכ

היפרגוילביב
.1988 ,דבוע םע ,היחל לא ןיב ,םהרבא ,ןבלב
.1980 ,םילעופה תיירפס ,היפרגונומ ,תירונ ,ץרג
.1982 ,םילעופה תיירפס ,םיבחרמ ,תירבעה תורפסב שדח לג ,ןושרג ,דקש
הטיסרבינואה ,60 -ה תונשב תילארשיה תרופיסה ,'ילש לאכימ' ,תירונ ,ץרג
.1982 ,החותפה
,5-4 'בוח ,חיש ילע ,'זוע סומעל "ילש לאכימ"ב רפסמה תומד' ,הסדה ,ינבואר
.1977 ,219-202 'מע
,רבד ,ובנ תעפי םע ןויאיר ,'תוחור תעבשהכ הביתכה' ,תעפי ,ובנ
.10.6.1968
.ץראה ,'זוע סומעל "ילש לאכימ"' ,יכדרמ ,ולש
.דקע תאצוה ,רימא 'א םוגרת ,רווארפ קא'ז ירישמ ,קא'ז ,רווארפ
.קילאיב יבתכ לכ ,'ןושלב יוסיכו יוליג' ,נ"ח ,קילאיב

םיילוש תורעה
.רתכ תאצוה ,ילש לאכימ ,סומע ,זוע
.1
.א.א - ילש אוה םיטפשמה רופסמ
.2
.א.א - ילש ןה תושגדהה תוריציה יתשב
.3
."ןושלב יוסיכו יולג" ,נ"ח ,קילאיב
.4
.225 'מע ,היחל לא ןיב ,ןבלב םהרבא לש ורפסב 24 הרעה
.5