לש םילשורי'ו 'הטמ לש םילשורי'
ןהיניבש המו 'הלעמ

םירופיס רפסמ ,ץרפ םולש לאויתווטו ןהיתב תורצחב תובשוי ןדריה רבעבש דעלגה תושנ ויה ,חרי יכושח ,םילפא תולילב
רי'גומ ונל רפסמ ךכ - שדקמה תיב לש ושארב העובק התייהש תקרב ןבא לש הרואל רמצ
:החבשב רפס 1495 תנשב רביחו טפושכ הב ןהיכש ,םילשורי שיא ילבנחלא ימלעלא ןיד-א
חתפב יבשויב ברעה יל ףא הריאמ תקרב ןבא התוא .ןורבחלו םילשוריל הלענה ךירדמה
םירופיסב ןאכ קוסעל ינוצרב .םכינפלש רמאמה תא תווטל יל תעייסמו לילגב רשא יתיב
הדימב יתוקחב תושעל הסנא תאזו ,םירופיס רפסמ לש וטבמ תדוקנמ םילשורי לש תודגאבו
.ידומלתה רופיסה ךרד תא תמיוסמ

דומלתה לש םילשורי
ןושאר םדא לש םילשורי
ברעמו חרזמ לש םילשורי
שדקמה תיב לש םילשורי
םיעשרו םיקידצ לש םילשורי
םוכיס
םיילוש תורעה

 .ץראל םימש ןיב רשקהו הלבקהה - דומלתה לש םילשורי
תאזו ,םירופיס רפסמ לש וטבמ תדוקנמ םילשורי לש תודגאבו םירופיסב ןאכ קוסעל ינוצרב
חתופ ילבבה דומלתה .ידומלתה רופיסה ךרד תא תמיוסמ הדימב יתוקחב תושעל הסנא
ןמזה םוחת והמ תיאזורפה הלאשב ,ונייהד ,"?ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" :םילמב
המידקמ ללכב עודמ הלאשה הלוע ןוידה תליחתב רבכו ,וב תרתומ תיברע לש עמש תאירקש
,ארמגה הבישמ ךכ לע ?תירחש לש עמש תאירקל תיברע לש עמש תאירקב ןוידה תא הנשמה
םא ."רקוב יהיו ברע יהיו" :בותכה רמוא םלועה תאירב תשרפב ירהש ,רקובל םדק ברעהש
,וישכע .רדס ותואל םישרדנ םדא ינב ונא ףא ,תירחשל תיברע םידקה אוה ךורב שודקה
,תיצראה המרל ארמגה ונתוא הריזחמ ,םלועה תאירב לש ימיימשה ערואמל ןוידה רשקנשמ
תרדגה לע תויארה רתי ןיב .האירקל קיודמה ןמזה תעיבק וניינעש ךורא רוריב ליחתמו
:םילשורי תומוח ןיינב לע הימחנ לש וירבד תא םימכחה םיטטצמ 'הליל'ו 'םוי' םיגשומה
רחא דימו ".םיבכוכה תאצ דע רחשה תולעמ םיחמרב םיקיזחמ םיצחו הכאלמב םישוע ונחנאו"
היאר ןאכמ ;"הכאלמ םויהו רמשמ הלילה ונל ויהו" :הימחנ ירבדמ ףסונ קוספ אבומ ךכ
ותילכת לכו ,יארקאב ןאכ הלע םילשורי ןיינע לכש ,המוד .םיבכוכה תאצ םע ליחתמ הלילהש
ןיב המ - שדח ןוויכל ןוידה הטונ וישכעש ןוויכמ ,תרחא וא וז ןמז תרדגהל הכימת תתל
ךעד םרטב דוע ,תיברע תפ לוכאל םימידקמו םנוממ לע םיסח םיינעה ?םדא ינב ראשל םיינע
הריזחמה תפסונ תינפת ןמזב ןוידה לבקמ הרהמ דע ךא .רואמל תורנב ךוסחל ידכ ,םויה רוא
רזעילא יבר ?הלילה קלחנ תורמשמ המכל - איה ןוידל התע הלועה הלאשה .םילשוריל ונתוא
רמשמ לכב" :רמוא אוה ךכו .ץראב םג תויהל ךירצ ךכו ,תורמשמ שולש שי עיקרבש ,רובס
ינבל יוא :רמאו םילשורי ןברוח תא הכבמו יראכ גאושו אוה ךורב שודקה בשוי רמשמו
שולשו ."םלועה תומוא ןיבל םיתילגהו ילכיה תא יתפרשו יתיב תא יתברחה םהיתונוועבש
הרמשמ :םיירויצ םינמיס ונל ןתונ רזעילא יבר ?ןהיניב םיניחבמ דציכ - ץראה לעש תורמשמ
תרפסמ השאו ומא ידשמ קנוי קונית - תישילש ,םיקעוצ םיבלכ - היינש ,רעונ רומח - הנושאר
."הלעב םע

אוה ךורב שודקה ישעמ ןיבש רשקה ונל זמרנו ,הנברוחו םילשורי ןיינע בוש הלעש ןוויכ
םעפ" :רפסמ אוה ךכו .יסוי יבר לש ורופיס תא ארמגה ןאכל תכמוס דימ ,םדא ינב ישעמל
רוכז ,והילא אב .ללפתהל םילשורי תוברוחמ תחא הברוחל יתסנכנו ךרדב ךלהמ יתייה תחא
:יל רמא יתליפת יתמייסש רחאל .יתליפת יתמייסש דע יל ןיתמהו ,חתפה לע יל דמעו ,בוטל
הברוחל תסנכנ המ ינפמ ,ינב :יל רמאו !ירומו יבר ךילע םולש :ול יתרמאו !יבר ,ךילע םולש
אמש יתייה אריתמ :ול יתרמאו !ךרדב ללפתהל ךל היה :יל רמאו .ללפתהל :ול יתרמא ?וז
ונממ יתדמל העש התואו !הרצק הליפת ללפתהל ךל היה :יל רמאו .םיכרד ירבוע יב וקיספי
ךרדב ןיללפתמש יתדמלו (תלופמו םיקיזמ ששחמ) הברוחל ןיסנכנ ןיאש יתדמל :םירבד השולש
."הרצק הליפת ללפתמ - ךרדב ללפתמהש יתדמלו

דרויו םירה הלוע ,דומלתה םיב גילפמו תרחואמ גילפמו תרחואמ הליל תעשב ינא בשוי הנהו
תעש עיגת טעמ דועו ,היינש תרומשא הלחה רבכש ןמיס - םיבלכה םיקעוצ ץוחבו תומוהת
וילע ךלמה דודו ,ןוצר תעש ,הנימב תדחוימ העש איה - םימכחה םירמוא - הליל תוצח .תוצח
קוידב העשה תא ןווכל עדי - דיסחה ןועמש יבר לש ומשב אחא בר ונל רפסמ ךכ - םולשה
תוצח עיגהש ןויכו דוד לש ותטממ הלעמל ונל יולת היה רונכ" ?ולש ונמיס היה המו .ץרמנ
דע הרות ירבדב קסועו דמוע (דוד) היה דימ .וילאמ ןגנמו וב תבשונו תינופצ חור אב הליל
."רחשה דומע הלעש


 רשגהו היילעה ,הדיריה - ןושארה םדא לש םילשורי
םא יכ תקרב ןבא וז ןיא םתסה ןמ .ירמאמ תא הב יתחתפש הבוט ןבא התואל רוזחנ וישכע
וניד ץרחנ ,תעדה ץע ירפמ םעטש ירחא ,ןושארה םדא .ןושארה םדא לש םולהיה .םולהי
תסנכהל םיסחיימ ,םתא םיעדוי ,חרזמה תוצראב לבא .שוריגל אוה ךורב שודקה ינפלמ
םא םג ,ןדע ןגמ ןושארה םדא ומכ דבוכמ חרוא קלסל טושפ הז ןיא .הבר תובישח םיחרוא
ושרגל םענ היה אל ךרבתי םשהלו ,ןדע ןגב תיב ןב היה ןושארה םדא .תיבה יללכ תא רפה
םילכאמה בטיממ וינפל שיגהל הוויצו לכוא תיבל ,אופא ,ותוא ןימזמ אוה .ךכ םתס
לייטל הצור ךניא ,םדא ונ" :ול רמא םמורמ חור בצמב םדא היהשכ .חבושמ ןייב ותוקשהלו
תאצל דחוימ ןוצר לכ היה אל ןושארה םדאלש ,איה תמאה "?םש השענ המ תוארלו םלועב תצק
םדאו ,תודשו םימרכ ,ראפ ישובלמ ,ףסכו בהז תורצוא :לוכה הרומתב ול עיצה םיהולא .ךרדל
ומכ לודג םולהי םש היה .םימולהיה רצואל ועיגה ףוסבל .רבד רחב אלו הלא לכב ןנובתה
ןג לש וחתפל םדא ךלוה .ךרדל תאצל םיכסהו םולהיה תא חקל .התפתה ןושארה םדאו חיטבא
,רוחאל טיבמ םדא ,רעשה תא םהינש םירבוע .רוחאמ ותוא הוולמ ךאלמו ודיב םולהיה ,ןדע
השענה תא ךא ,תאצל םיכסהש לע טרחתמ אוה עגרל .תכפהתמה ברחה טהל םש בצינ רבכ הנהו
דמוע ,ססהמ םדא .לחנל םיעיגמ םה הרהמ דעו ךאלמה םע דועצל ךישממ אוה .בישהל ןיא
דמוע התא המ" - :וידי יתשב ותוא ףחוד - וב ץיאמ ךאלמהו ,לחנה תא תוצחל ךיא בשוחו
המ הארת !ילש םולהיה" - .לחנה ךות לא םדא ידימ םולהיה לפנ !פוה -"!רבכ רובע ?בשוחו
לחנל םדא סנכנ ."ותוא חקו לחנל סנכיה" - ךאלמה ול רמוא - "?הרק המ ?שי המ" - "!תישע
בכעתמ התא המ" - .ולש םולהיל םימוד םלוכו תובברלו םיפלאל םימולהי םש האור אוה הנהו
ינניא" - םדא בישמ - "םימולהי הברה ןאכ שי" - "?ךלש םולהיה תא חקול אל התא המל ?םש
ול חקלש ןושארה התאש" - ךאלמה ול הנוע - "תבשח המ יכו" - ".ילש אוה םהמ הזיא ההזמ
1 "?ןדע ןגמ שרוגו הזכ םולהי

עשת עודיכ יח ןושארה םדא ?וז איה הלאש המ יכו ?םילשורילו ןושארה םדאל המ ולאשת
הדגאה הרשק םימודק םימיב רבכ .םילשוריב וילע ורבע ויתונש תיברמו הנש םישולשו תואמ
השעמל .הילא ךומס םוניהיג לש וחתפ םג ,לידבהלש ,הארנ ךשמהבו ,םילשורי םע ןדעה ןג תא
הדובעל זכרמ ותויה םוש לע תאזו ,םילשוריל ךומסה םוניה ןב איגמ םוניהיגה לש ומש רזגנ
היהו הירומה רהב ררוגתה ןושארה םדאש ,ונל רפוסמ המגודל רזעילא יברד יקרפב .הרז
.וראוצ דע םימה ועיגהש דע ,ןוילע ןוחיגה ימב םדא סנכנ" :ןוחיגה ימב לובטל דרוי
אנ רבעה !םימלועה לכ ןובר' :אוה ךורב שודקה ינפל רמא ...םימי תותבש עבש הנעתנו
."ותבושת תא לביקו '...יתבושת תא לבקו ילעמ יתאטח

תצובקל תכיישו ינש תיב ןברוחל ךומס הבתכנש ,תירוקמ תירבע הריצי אוה הוחו םדא רפס
ידה תא וב םיעמוש ןיידע ךא ,ינווי םוגרתב ונידיל עיגה אוה .ארקמל םינוציחה םירפסה
םדא ,ויבא תוחילשב ןדע ןגל תש אצוי ,הז רפסב רפוסמה יפ לע .רוקמה תפש ,תירבעה
ץעה 'ןגה ץע ירפ' תא םשמ ול איבהל ודיב הלעיש הווקתב ,יווד שרע לע בכושה ןושארה
לש ותשקב ךא .תווממ וליצהלו ואפרל ןכו ויבא תא וב ךוסל ידכ 'עשיה ןמש וב לזי רשא'
בתכנ ,רז שובלב ונידיל עיגהש ףא ,הז רפס .ורפעל רזוח ןושארה םדאו ,תינענ הניא תש
.תודהיה ןיבל הניבש תומיעה תוחקלתה ינפל תירצונה תדה תעפוה ינפל בר ןמז רומאכ
ךאלמה ךא ,םקיר םנמא הבשוה תש לש ותשקב :ףסונ ךבדנ רופיסל הפיסוה תיברעה הדגאה
תא חינמו ססוגה ויבא לא רזוח תש .םייחה ץע לש םיערז השולש וידיל רסומ לאירבג
תא םדאל םיקיתממ םה ,וייח תא םיכיראמ םיערזה ןיאש ףאו ,ונושל לע לביקש םיערזה
ןמ ,הנהו ,םילשורי תועבגמ תחאב ונב תש ידיב םדא רבקנ ותומ רחאל .תונורחאה ויתועש
לש ינשה ,זרא לש ףנע דחאה :םיפנע השולש ולו אלפומ חיש הלועו חמוצ רבקב רשא םיערזה
תעב םגו ,דימת בלבלמו קורי לבא ,ןטק םנמא חישה .הייכוב הברע לש ישילשהו תיז
לש ויפנע תשולש :תעדל תאז יכ ,וישרושמ רקענ אלו ףחסנ אל ,ץראה תא לובמה ימ םיפטושש
,תיזכ ירפ עפוש אוה ותורגבב ,זראכ ףוקזו קזח אוה וירוענב .םדאה ייח תא םילמסמ ץעה
איה (הלוכ לארשי ץרא םירמוא שיו) םילשורי ,תרחא תרוסמ יפ לע .הברעכ ףופכ ותנקזבו
.לובמה ןמזב םימב הסוכ אלו ףטשנ אלש דיחיה םוקמה

,טול יח (םיברעה יפב חלמה םי הנוכמ ךכ - 'טול לש םיה') 'טול רחב' לש ופוח לע , הנהו
.ןסוח םלועל אל ךא ,רודה יקידצמ אוה טול .הללא איבנ ,לילח-לא םיהרביא לש ויחא ןב
חכפתמ רשאכ .ןייב ותוקשהלו טול תא תותפל ,ןטשה אוה אלה ,סילביא חילצמ םימיה דחאב
לע רסא הללא ירהש ,אטחש אטחה לע דואמ רעטצמ אוה ,עריא רשא תא הלגמו ונורכישמ טול
ללפתמ טול .ותווצמ לע תעד ילבב רבע הנהו ,רכשו ןיי תותשל רומח רוסיאב וינימאמ
ואטחו ,הלבקתה ותליפת יכ ומולחב ול עידומ ךאלמו ,ואטחל חלסי יכ וינפ הלחמו הללאל
לע חמוצה ץעה תא םהב הקשיו םילשוריל םאיבי ,ןדריה ןמ םימ םוי םוי באשי םא חלסיי
תולעל ליחתמו םימב רוע תמח אלממ ,ורומח םע ןדריל דרוי טול .ןושארה םדא לש ורבק
ךלוה ךרדה םא לע האור אוה ,םילשוריל ךומס רבכ ותויהב .םילשורי הכאוב וחירי ךרדב
יל תתל לכותה .יכחל הקבד ינושלו ולזא ימימ לכ ,ינודא ,אנא" .-אמצב ףלעתמ ןקז לגר
התא ןקזה ול בישמ רשאכ .ןקזל השיגהלו תמחה תא קורפל רהממ בלה בוט טול ."?םימ טעמ
ךרדל אצוי אוה בוש ?תושעל המ .םימ תפיט ףא הב הרתונ אל יכ ,תעדל טול חכונ ,תמח
תופלוח תועשה .םילשוריל וכרד השוע אוה בושו םימב תמחה תא אלממו ןדריל דרוי ,הכוראה
עיגי טעמ דוע ,רבקה םוקמ תא קוחרמ האור רבכ אוה ,הנה ,הנה .ושאר לע תחפוק שמשהו
ותמועל וידי תא חלוש ויתוחוכ תיראשבו םדא ןב בכוש ךרדה םא לע ?הז המ לבא .ותרטמל
רהממו רומחה לעמ דרוי טול ?אמצב עווגל ול חינהל רשפא יכו ."...םימ ,םימ" :שחולו
חכונ ,תמחה תא ול ריזחמ אוה רשאכ .תוטיהלב הנממ התוש ךלההו ,םימה תמח תא ול שיגהל
.הקיר איה יכ תעדל טול

םעפב תדרלו רוזחל םכבלב זוע םיאצומ םיארוקה םתא םתייה הזכ בצמב םא עדוי ינניא
רמוחמ וצרוק םישנא ,םיעדוי םתא ,םימי םתואב .רתוומ ונניא טול לבא ,ןדריה לא תישילשה
תישילשה םעפבו ורומח לע הלוע אוה רבד רמול ילבמ .םיריבכ םישעמל םילגוסמ ויהו רחא
ינאו םתאש המ תא תולגל ידכ ,הרזחבו ןדריל םילשורימ הכוראה ךרדה תא השוע םוי ותואב
.תולובג עדוי וניאש ונואמצו ןרותה לגרה ךלוה ול הפצמ ךרדה םא לע :ןמזמ ונשחינ רבכ
ךא ,חור ךרואב ולרוג תא אשונ אוה ,הלילח ןנואתמ אוה ןיא .ךרדה דצל שתומ חנוצ טול
אל םא" - .המלש הריאשהלו הגועה תא שורפל דציכ :ןורתפ הל ןיאש הלאשה תרסנמ ובלב
תא הקשא אל םא ךא ,הללאל אטחא" - בשוח אוה ,"םיאמצ חרוא ירבוע םע יימימ תא קולחא
ויתוחוכ לובג הצקל וזה הלאשה םע עיגהש ,טול ."?תושעל ילע המ .יאטח רפוכי אל ץעה
,ארית לא" :ומולחב הללא חילש ול איבמ הבושתה תאו ,ךרדה דצל םדרנ ,םיינחורהו םייסיפה
תא הצר הללא .ץעה תא הקשהו םימשמ ךאלמ דרי ,אמצה תא תיקשהש םעפ לכב ,טול ידבע
."ךל חלסו ךישעמ

תא םימילשמו ול םיעייסמ םימשה ןמ ,ןוכנה השעמה תא השוע םדאשכ - םלועה ךרד איה ךכ
תידגאה המרה ןמ רפסמה ונתוא דירומ ןאכ םג ךכ תידומלתה הדגאה םויסב ומכו .ותכאלמ
ורפס יפ לע הדגאה םויס תא ןאכ איבא .תוישעמ תונקסמ קיסמו תואיצמה עקרקל תימיימשה
םיברעל התייה םויה ותואמ" .םימלסומה יפב הרותה תודגא - ברע ידלי סחוימ ףסוי לש
ךרדה םא לע הייתש תומוקמ - ךרד ועמשמש ,ליבש ןושלמ) םיליבס םיקהל קוחל ץראה ינב
קיזחהל םהל אוה קוחו .םירבועה תא םהב תוקשהל םהיתורייעבו םהיתב דיל (חרוא ירבועל
ןיא רשא טילשה ינפלמ האציש הרזגכ ער עגפו ןוסא רבד לכ לבקלו ,חכ לכב תונלבסה תדמב
ןמש ונל ורפסי וניתובאו .הללא תאמ לוכה :רומאל דימת םכרד הז םהייחב ,הירחא רהרהל
לעו תויאיגה לע רשא םירשגה לכ תא םינפל ץראה ינב ונב ןושארה םדא רבק לע רשא ץעה
.םיאיבנהו םיכלמה ריע םילשוריב רשא םילחנה

זיאול .ךבדנ ול הפיסוהו הקיח לא ותוא הצמיא תירצונה תרוסמה .םת אל רופיסה ךא
ךומסה סטרא רפכב םישולשה תונשב הררוגתהש ,(Louise Baldensperger) רגרפסנדלב
ארקנ רפסה .רולקלופבו םיחמצב קסועה רפס רואל האיצוה ,(המלש תוכירב דיל) םילשוריל
ירולקלופ רמוח ליכמ הז עונצ רפס .(בוזאל דעו זראה ןמ) From Cedar To Hyssop
ריזנ לש ויפמ המשרש יפכ ,ןושארה םדא לש ץעה לע הדגאה וב תאבומ רתיה ןיבו ,רישע
:הנוש הרוצב רופיסה תא תמייסמ תירצונה הדנגלה .הדוהי רבדמבש סומיסרג טנס רזנמב
םיאתמ אוה ןיאש ןוויכמ ךא ,זראה תא תרוכ ,שדקמה תיב תא םיקהל ואובב ,ךלמה המלש
,אבש תכלמ ,שיקלב האב רשאכ .ןורדק לחנ ינפ לע רשג המלש ונממ הנוב ,שדקמה יכרצל
.דחאכ תקחוצו הכוב איהו תנאממ אבש תכלמ .רשגה לע תולעל המלש התוא ןימזמ ,םילשוריל
הז ץעמ יכ החור יניעב האור איהש" ול הריבסמ אבש תכלמו ,התוגהנתה לע המת המלש
ותומב יכ הרכוזב תקחוצ ךא ,וירוסיי לע הבשוחב הכוב איהו ושיל בלצה תא ןיכהל םידיתע
םילשוריב רבקה תייסנכב ,עודיכו .תירצונה הדנגלה ןושל ןאכ דע ."םדאה ינבל לאוג איבי
.ןושארה םדא לש ורבק תא םויה דע םירצונה םיארמ

ןדע ןגמ ןושארה םדא לש ושוריג .הלואגל הפיאשה תא הכרד יפ לע אופא תאטבמ תרוסמ לכ
תורוסמה לכו ,יצראה םויקה תריפסל ותליפנלו יהולאה רוקמה ןמ ותוקחרתהל למס אוה
תוימלסומה תורוסמב ןייענו בושנ םא .ורוקמל םדאה תא רבחיו רוזחיש רשגה תא תושפחמ
רשגה אלא וניא םתסה ןמ ,וילע עוספל הנאימ אבש תכלמש רשג ותואש ,הלגנ םילשורי לע
תורפס - המודקה תידחה תורפסב םושרה יפ לע .םימלסומה יפב 'טראצ לא' הנוכמה רצה
םילשוריל הכרדב ,דמחומ תושנמ תחא ,היפצ הזה רשגה לע העספ - ןארוקל םישוריפה
,רהה תגספ לע הדמועב היתוליפת הכרע םש םגו םיתיזה רה לע התלע ךכ רחאו םש הללפתהו
הלאו ןדע ןגל הלא ,(המוקתה םוי) ןידה םויב םדאה ינב ונודי וב םוקמה והז" :הרמא רמאו
טוחכ קד אוה" הזה רשגהש ,ורפסב ונל ריבסמו ףסומ 'גא'ג'גח לא ןבא וליאו ".םונהיגל
...תימלסומ הרודהמב בלסרבמ ןמחנ יבר םכל ירה ."ברח לש הדוחמ רתוי דחו הרעשה

  קבאמו המלשה - ברעמו חרזמ לש םילשורי
הפוקת התוא עקר לע שחרתמה ףסונ הדגא רופיס ןאכ איבנ ,ךלמה המלש תא ונרכזהש ןוויכ
םשב ירכוב ידוהי לש ויפמ םשרנ הז רופיס .שדקמה תיב הב םקוהש ,ונמע תודלותב האלפומ
לש ומולח תא םישגהל טילחה רשאכש ,ךלמה המלש לע םירפסמ" :רפסמ אוה ךכו בונורהא ינמ
גהנו הבר תובהלתהב הכאלמל שגינ ,םילשוריב שדקמה תיב תא תונבלו ,ךלמה דוד ,ויבא
תישיא חקפלו הדובעה תומדקתה ירחא בורקמ בוקעל ידכ ,תיבה רה לא ומויב םוי ידמ אובל
לכ לע ףיקשמו בשוי היה םשו ההובג המב םוקמב ול םיקהל וידבע לע דקפ ךלמה .השענה לע
הקספהה ןמזב .הדובעב םחוכ לכ תא ועיקשהו ךלמה לש ותובהלתהב וקבדנ םילעופה .השענה
ךלמהו ,ןח ינבאבו םימולהיב תטשוקמ הליגרנ ךלמל םישיגמו המבה תא םיפיקמ םילעופה ויה
םע םירבד ףילחמו הליגרנה ןמ םעפל םעפמ ץצומ ,הסרוכה לע תעדה תבחרהב בשוי היה
לכבו הדובעה תומדקתהמ דואמ הנהנ ךלמה .היינבה ימי ופלח ךכ .ותוא םיפיקמה םילעופה
הנהו .ונוצר תועיבש תא םהינפב עיבמו םיצורחה םילעופה תא חבשמו ללהמ היה תונמדזה
התוא םיוולמו םתכאלמ לע החמשב םידקושה ,םילעופה לכ ןיבש ,ךכ לע ותעד תא ךלמה ןתנ
ךלמה וב ןנובתה םידחא םימי .חנאיהלמ לדח וניאש דחא תתס ונשי ,תולתהמ ירבדבו הרישב
הרמ חנאנ אוה ודיב רשא תותיסה שיטפב ןבאב הכמ אוהש הכמו הכמ לכ לע דציכ הארו
ודצל תבשל ונימזה ,תתסל ארק אוה .ךלמה דוע קפאתה אל ףוסבל .ולרוג רמ תא הכבמו
?חנאיהל ךכ לכ הברמ התא המלו המ לעו ךמש המו התא ימ ,ידידי ,יל אנ רומא" :ותוא לאשו
סא" :רמאו ךלמה לא טבמ רישיה ךכ רחא ,ךורא עגר קתש לעופה ".ךבל לע קיעמ המ יל רפס
אלש םירבד רמוא םא ,ךפא יב הרחי לא רמולכ) 'ימד לע רובע' ושוריפש ,"תאריזוג סנוכ
שי אוה ךורב שודקהש ,ךלמה ינודא התא עדוי ירה - רבדא המו רמוא המ" .(ךינזואל ומעני
ףלא שי ותוכלמ דוה ךל םגו ,ןמחר :ושוריפש ,םירכ אוה ויתומשמ דחאו ,תומש דחאו ףלא ול
ןובר .ימש אוה םירכ - דבלב דחא םש שי יל וליאו ,םירכ םשה םג םהיניבו תומש דחאו
שמשהו חורה .םימשה אבצו םיה תורצואו ץראה יבחרמ :וניינק איה הלוכ לבת - םימלועה
:רשועבו םיסכנב תכרוב ,ךלמה ינודא התא םגו ,ויפ אצומל םידרח םירההו ,ורבד םישוע
םיהולאל שדקמה תיב תא תונבל םג תיכזו ךיתונמרא םה רופסמ םיבר ,ךדיב הנוכנ הכולמה
לכב יירחא ףדור ערה ילזמו ,יננה לוכ רסחו ןויבא ,םירכ ךדבע ,ינא וליאו ,הלעתיו ךרבתי
,ןימאמ ינניא" - ".לוחל ,ןנימ רבל ךפוהו ססומתמ ידיל לטונ ינאש המ לכו ,ךלאש םוקמ
אלש הביס ןיאו ,הדובע בהואו ץורח םדא יל הארנ התא " .ךלמה ול רמא "שיב הכ אוה ךלזמש
ילש הליגרנה ןמ טעמ ןשע ,ךמוי למעמ חונו ידצל ןאכ בש .םיסכנו רשוע רובצתו ליח השעת
ךא ".הזכ רקי ילכ ידיל חקא אלש בטומ" - לעופה החמ- "אל ,אל" - ".ךניינעב רהרהא ינאו
.ךלמה ידימ הליגרנה תא לטנו תתסה הצרתנ ףוסבל .ודיל הליגרנה תא לוטיל וב קחד ךלמה
,םהינש ורהימ .לוחה ךות לא חנצו ךרע רקי םולהי הליגרנה ןמ קתינ ומצע עגר ותואב
רמא - "אנ האר" - .היה אלכ היהו לוחב עלבנ םולהיה ךא ,םולהיה תא שפחל ,תתסהו ךלמה
םולהיה שופיחל ךנמז לכ תא שידקת התאו ,תתסכ ךתדובעמ ךתוא ררחשמ ינא" - ףוסבל ךלמה
תדבע וליאכ רכש ךל םלשל ךישמא םייתניבו ,ךמצעל ותוא תחקל לכות ,ותוא אצמת םא .דבאש
שגינ תתסהו ,לוחה תא ןהב תופנל ,תורבכו תופנ תתסל איבהל וידבע לע דקפ ךלמה ".יתורשב
לוכה ךא ,םולהיה תא שפיחו לוחה תא הפינו ןניס ברע דע רקובמ תועובשו םימי .הכאלמל
.והותב ולע ואצומל ויצמאמ לכו ,ונניאו םלענ םולהיה .אושל

תברקתמה םילמג לש תיפוסניא הרייש הבגומה ותבש םוקממ המלש האור רופיסה ךשמהב
תא וינפב איבהל הווצמ אוהו ,ותונרקס תא תררועמ וזה המוצעה הריישה .ריעה ירעשל
חקפמו הריישה לעב לש ותורשב ריכש אלא ונניא הלהש ,ול ררבתמ הרהמ דע .הריישה גיהנמ
לכ לע טורטורפב ונל רפסמו ךישממ רפסמה .וינודאל תוכיישה תוריישה שולשמ תחא לע קר
אוה ימ .םיניזאמה ,ונלש ונתונרקס םג התאו תרבוג המלש לש ותונרקס .תוריישה ןמ תחא
ףכוא לע ,ןורחאה למגה בג לע ,רבד לש ופוסב ?םילשוריל אבו ברקתמה הזה גלפומה רישעה
.םיכלמ ןב הארמכ והארמו םירדוהמ םידגב שובל ריעצ רוחב עיגמ ,בהזו ףסכ ילידגב םוקר
תא ךינודא רבצ ךיאו ,דבוע התא ימ לש ותורשב" - ךלמה וילא הנופ -"ריעצ שיא ,יל רומא" -
ינא .שיא לש ותורשב דבוע ינניא" - רוחבה בישמ - "היחי םלועל ךלמה" - "?הזה רשועה לכ
םירשע ןב" - .לאושו ךלמה ךישממ - "?ךיתונש ןיינמ המו" -".תיארש תוריישה לכ לעב אוה
ריעצ הכ םדא חילצה דציכ" - המלש ךלמה רמוא - "?ןכתיה" -".ךתוכלמ דוה ,ינא םינש שולשו
ךתלוז תא תימיר אמש וא ,ךבסמ וא ךיבאמ השורי ךקלחב הלפנ םאה ?םיבר הכ םיסכנ רובצל
ירשוע תא יתשכר ידי ומב" - ריעצה בישמ - "!הלילחו סח"- "?הבנגב ךדי תחלש וא רחסמב
וילע חינמ ינאש םוקמ לכש ןוויכמ ,ירזעב היה בוטה ילזמ .רשיה ךרדמ יתיטס אל םלועמו
דימתמ ןיידעש ,תתסה לע ריעצה לש וטבמ חנ הנהו ,םירבדמ םה דוע - ".בהזל ךפוה ,ידי תא
.ההימתב ריעצה לאוש - "?הז שיא ןאכ השוע המ ,ךלמה ינודא" .דובאה םולהיה רחא וישופיחב
ןנסמו לוח טעמ ודיב ןפוח .םוקמל ריעצה שגינ .ךלמה בישה - ".יל דבאש המ רבד שפחמ" -
דבאש המ הז םאה" - .דובאה םולהיה ודיבש לוחה ךותמ ץבצבמ הנהו ,ויתועבצא ןיב ותוא
- :רמואו ריעצה רחוסה לא המלש ךלמה הנופ תאז ותוארב .רחוסה לאוש - "?ךלמה ינודא ,ךל
,הז םולהי ךל חק .'םלועל קחמי אל םימשב םשרנש המו ,ולזמו שיא שיא' - םגתפה קדוצ ןכא"
,םירבדה םיארנ" לעופה לא ותונפב ךישממ אוה ",ידידי התאו .ךדיב ורסמ בוטה ךלזמ יכ
דע ראשית תתסו תייה תתס .ותונשל ליעוי אל רבדו ,ךלת רשא לכל ךירחא ףדור שיבה ךלזמש
ךישכ המלש לש םיירויצה םירואיתהמ לחה ,הב עובט חרזמה םתוח ,וז הדגא ".ךימי ףוס
לרוגב האורה ,םייחל תיטסילטפה השיגב הלכו ,ויניתנב הפוצו הליגרנ ןשעמה ,דבוכמ יחרזמ
.לוכה תוזח

  תא תוצחל עודיכ הכז אל השמ .ונבר השמ לש ורופיס גיצמ םייחל ןיטולחל הנוש השיג
'הסומ יבנ'ב ןדריל ברעממ ותרובק םוקמ תא העבק תימלסומה תרוסמהש ףא ,ןדריה
אל השמכ לודג איבנש ,ךכ םע םילשהל היה השק תידוהיה תרוסמל םג .םילשוריל הכומסה
ןכומ השמ היה ןתנ יכרד תובאב רפוסמה יפ לע .דואמ ךכל קקותשהש ףא ,םילשוריל עיגה
לכויש דבלבו ,שדקמה תיב ירעשמ רעש לש ריצל הכימת שמשתש ידכ ויניעמ תחא בירקהל
רמא" :שרדמה ןושל וזו .התראפתב םילשורי תא היינשה וניעב תוארלו ץראה תמדא לע ךורדל
הילע וחיניו ךלכיה יתלד יבקע תחת התוא חנהו יניע יתשמ תחא חק ,םלוע לש ונובר' :השמ
תאז ףלח .םקיר הבשוה השמ לש ותשקב "'!תומא אלו תחא ןיעב לארשי-ץרא תא האראו תלדה
חחושל הכז םג םשו הלעמ לש שדקמה תיב תא ול הארהו םורמל אוה ךורב שודקה ותוא הלעה
שדקמה תיב דיתע יכ רשבתהלו םיאבה תורודב ומעל יופצה לכ תא תוארל ,דוד ןב חישמ םע
.הטמ לש שדקמה תיב ברחיש רחאל םימשמ תדרל ישילשה

,רפוסי רפס :הבר הכ הכרעהל הכז עודמו השמ לש ותלודג תא הדגאה הלות המב הארנו ואוב
ביבסמש תוצראה לכב השמ לש ועמש םסרפתה ,רבדמב ונחו םירצממ לארשי ינב ואצי רשאכש
םולשהו הנומאה ךרדב וכילומו שפנ תוריסמב ומעל גאודה ,תוכילה רשיו ןובנ ,לוגד גיהנמכ
וינזואל םגש ,לודג ךלמ תוכומסה תוכלממה תחאב טלש םימי םתואבו .ויתובא תלחנ לא
היה ךלמ ותואל .רבדמב ומע תא הנובת בורב החנמה אלפומה גיהנמה לע העומשה העיגה
ליכשה תרדוחה ותייאר חוכבו םדא לכ ןקויד ץרמנ קוידב רייצל עדיש ,ןנוחמ רייצ ורצחב
השמ לש וביט לע דומעל ינוצרב" - .דחאכ תורתסנהו תולגנה ויתונוכת תא וירויצב אטבל
אוה ".ינזואל ועיגהש םיאלפומה םירופיסה לכב תמא שי ןכא םא תעדלו" - ךלמה רמא - "הז
םגיהנמ השמ תא שוגפל ,יניס רבדמב םיבשויה לארשי ינב לא ךרדל תאצל רייצה לע דקפ
םירמוש תרבחב .ךלמה תווצמ תא אלמל רהימ רייצה .ולש הנמאנ ןקויד תנומת ול איבהלו
ינב הנחמל עיגה אוה .החלצהב ותמישמ הרתכוה תואלת בר עסמ רחאלו ,ךרדל אצי םישומח
שדוח רובעכ .ורייצל ולש רייצל חינהו ךלמה לש ותשקבל הנענ השמו ,השמ םע שגפנו לארשי
וינפל הארו רויצב ךלמה ןנובתה .רייצש הנומתה תא ךלמל רסמו ןומראל רייצה רזח םימי
לככ ,תאז םעו ,ויניעמ םיפקשנ םימחרו ךורש ,ןומא יררועמו םיאנ םינפ יוות לעב םדא
לש ותורישב ,הנהו .הב ןופצ דוס רבדו יובח והשמ הב שי יכ ,שח הנומתב ןנובתהל קימעהש
ארקל עדי םדא לש וינפב תוננובתהמש ,ףוצרפה תרותב יקב ,םכח ןינגטצא םג היה ךלמ ותוא
,הנומתב ריוצמה םדאה ימ ול תולגל ילבמו ,ןינגטצאל ךלמה ארק .ושפנ תונופצ לכ תא םהב
- .רבד רמא אלו הנומתה תא ןינגטצאה ןחב הכורא העש .וילע ותעד תא תווחל ונממ שקיב
ינודא ,רבדא המו רמוא המ" - "?הזה םדאה לע ךתעד המ יל רפס" - ךלמה וב קחד - "ונ"
לגוסמה ,םיללעמ ערו רזכא שיא אוה הז םדאש ,ךבישהל יל רצ" - ןינגטצאה בישה - "ךלמה
ךלמה רמא - "?ןכתייה" - "!וייח ימיב חצר ישעמ עציב םג םא אלפתא אלו ,הבעות השעמ לכל
בישה - "ךלמה ינודא" - "!םירצממ ומע תא איצוהש לוגדה גיהנמה ,השמ לש ונקויד הז ירה" -
תונורסחה לכש ירה ,השמ לש ותנומת ןכא יהוז םאו ,תרקשמ הניא ףוצרפה תמכח" - ןינגטצאה
ילש רייצה לש ודיב הלע אל יאדווב" - ךלמה רמא - "ךכ םא" - ".וב םיאצמנ ןכא יתינמש
לא םינפ השמב שוגפל ידכ ,ךרדל ומצעב תאצל טילחה אוהו ".הכלהכ ונקויד תא קיתעהל
ינב הנחמ לא ותיוול ינב תרבחב ךלמה עיגה רבדמה יליבשב ךרפמו ךורא עסמ רחאל .םינפ
ולש רייצה יכ תולגל עתפוה ,השמ לש וינפב ךלמה ןנובתה רשאכ .השמ ינפל אבוהו לארשי
ול רמא ךכ רחאו םולשל השמ תא ךריב אוה .ץרמנ קוידב השמ תא רייצו הנמאנ ותכאלמ השע
לכוא ךכו ,ךפוצרפ יוות תא תונמאנב קיתעיש ידכ ,החמומ רייצ ךילא יתחלש המ ןמז ינפל" :
יל רמא ,ףוצרפה תמכחב החמומה ינינגטצא ידיל ךתנומת תא יתרסמ רשאכ .ךביט לע דומעל
יתחכוה ינאו .הבעות השעמ לכל לגוסמה ועבטמ תחשומ םדא לש ותנומת יהוז יכ יתעתפהל
יכ המשאה רייצב אל יכ האור ינא התע ךא ,היימר ותכאלמ השעש לע וינפ לע רייצה תא
,ךלמה ינודא ,ךל עד" :ול בישה ךכ רחאו ךלמה ירבדל חור ךרואב ןיזאה השמ ".ןינגטצאב םא
הגש אל ןינגטצאהו ,יננהש תומכ יתוא רייצ רייצה :ועט אל ,הז םג ןכ הזכ ,ךיתרשמ ינש יכ
םילודג ףא ילואו ,רופסמ םיבר ייתונורסחו ,םיללעמ ער שיא ןכא יננה יעבטב .ושוריפב
לכב םהב םחליהל ימצע לע יתלביק ,יתעד לע יתדמעש עגרמש אלא ,ךימכח םירעשמש הממ
,ינש עבטל יל ויהש דע ,תוכופה תודימ םמוקמב יל יתלגיסו יתורמל םתוא יתענכהו יחוכ
תויהלו םירצממ ימע ינב תא תולעהל ,םיהולאב ידיב ילכ תויהל יתיכז הלא ייצמאמ תוכזבו
אלפ ןיאו ,תילכתב הנוש םלוע תפקשה הגיצמ וז הדגא 2 ".תחטבומה ץראה לא םכרדב גיהנמל
תודיסחה לש המלוע תפקשה יוטיב ידיל האב הבו ,תרחואמ תידיסח הדגא יהוז :ךכב
תויטנה לע רבגתהלו ושפנ תא ךכזל ודיבו ,הריחבה תורשפא הנותנ םדאלש ,תסרוגה
- יכנאה ןוויכב העונת םג ןמזב וב איה ומצע יפלכ וז העונתו ;וב תושרשומה תוינסרהה
.הלעמ יפלכ העונת

  ישונאה דממה - שדקמה תיב לש םילשורי
ותואב קוידב םקוה שדקמה תיבש תרמוא הדגאה .ךלמה המלשלו םילשוריל בושנו ואוב ךא
תא לבה םג הנב ןאכש ,תנעוט תרחא הדגא .חבזמה יבג לע ונב תא דקע וניבא םהרבאש םוקמ
םהיתובאש רחאל םיהולאל רשקתהלו רוזחל םדאה ינב לש ןושארה ןויסינה - ולש חבזמה
,ומצע םוקמ ותואב שדקמה תא םיקהלו וימדוק תובקעב תכלל שקבמ המלש .ןדעה ןגמ ושרוג
ךא ,הדובעל םישגינ םיאנבה םוקמה תא עבוק המלש :הטושפ הנניא המישמהש הארנ דיימ ךא
ןמזה .ויניעמ הניש רידמ גאדומה המלש .הלילב סרהנו רתסנ םויה ךשמב םינוב םהש המ לכ
אצמיו ררבי דציכ .ןמזהמ תוחפ בושח םוקמה ןיא ךא ,שדקמה תמקהל הרישכ רבכ העשה ,עיגה
תוגהלו תודשב טטושל המלש אצוי תולילה דחאב הנהו ?שדקמה תמקהל האיה םוקמה תא
םירופיצ יתש לש ןתחישל הנזאהמ .ןטק הדשל ותוא תוכילומ וילגרו ,וז הבושח הלאשב
קוור דחאה ,םיחא ינשל ךייש הדשה :אלפומ הזחמ הליל ידמ שחרתמ הז הדשבש ,ול ררבתמ
חאהש אלא .לוביה תא הוושב הווש םהיניב םיקלחמו וידחי םידבוע םהינשו יושנ ,ינשהו
לע יתעגה רבכ" - ובלב רמוא אוה - "ינא" - .ול םיקיצמ ןופצמ ירוסייו תדדונ ותנש - יושנה
םרט אוה :ילשמ םיקחוד ויכרצ ,קוורה יחא ךא .םידליו השא ,תיב יל שי .הלחנה לאו החונמה
הבשחמל השעמ ףרצמ אוהו "!יקלחל הווש קלח לבקיש קדוצ הז ןיאו לארשיב תיב הנב
.תדדונ ותנש - ויחא םגש אלא .ויחא תמרעל ותמרעמ הטיח ריבעמו הדשל אצוי הליל ןושיאבו
תתל ילע ,םידליו השא סנרפל לק אל :וראווצ לע םייחיר שי" - ובלב רמוא אוה - "יחאל" -
,ויחא תמרעל ותמרעמ םיטיח ריבעמו הדשל רהממ ,ותנשמ קוורה םק ךכו ".יקלחמ והשמ ול
האלפומ השרפ תמייתסמ דציכ הארנו ואוב .ןלדוגב תוהז תומרעה תורתונ רקוב תעלש ןבומכו
רבדכ הרקי הלילה םג םא האראו הבה" :ובלב רמא םירופיצה תחיש תא המלש עמש רשאכ :וז
לא ברקתמו ודיב תא אשונ םיחאה דחא ויניעל הלגנ הנהו רבדב רהרהמ אוה דוע ."הזה
ינש וניבה רשאכ .ודיב תא קיזחמ אוה ףאו ויחא םג םשל עיגה ומצע עגר ותואב ךא .תומרעה
ץעה הסחממ ךלמה המלש אצי עגר ותואב .וקבחתהו והער לא שיא ושגינ ,שחרתמה תא םיחאה
תיב תא וילע תונבל יוארש הדשה אוה אוה" - ךלמה בשח - "הז הדש" - .םהיניעל הלגתהו
,וזה הדשה תקלח תא םכמ שוכרל ינוצרב ,ואר" :םהל רמאו םיחאה ינש לא הנפ אוה ".שדקמה
םוקמה הזו ,תורחת אלו האנק אל המע ןיאש הבהא ,תמא תבהא איה המ יתיליג הפש ןוויכ
- "?רוכמל" - "?םכלש הדשה תקלח תא יל רוכמל ומיכסת םאה .שדקמה תיב תיינבל האיה
תא םיניבמ םה ןיא םאה ?םיחאל הרק המ ."!אל ןפואו םינפ םושב" - דחא הפ םיחאה וארק
תא רידאהל שקבמ רפסמה ךא ,בטיה ןבה םיניבמ םה ,הגאד לא ?ותבישח תאו עגרה תלודג
"!הנתמב הז הדש ךל קינעהל םיצור ונא" - םיחאה םירמוא - "רוכמל םינכומ ונניא" - :םשורה
.הדובעב ליחתהל וילעופ לע הווצמו בורל תונתמ םהל קינעמ ,םתנתמ תא לבקמ ךלמה המלש
לע שדקמה תיב בצינ הרהמ דעו ,םיכלוהו םיממורתמ תוריקה :ודיב הכאלמה תחלוצ םעפה
3 .ותראפת אולמב ולת

 םילושכמהו ךרדה - םיעשרו םיקידצ לש םילשורי
ןבא לש הרופיס תא ןאכ איבנ ,ןניקסע םירופיצ תוחישבו שדקמה תיבב ,ךלמה המלשבש ןוויכ
תורכינ הבו ,ןבא תצבושמ עלסה תפיכ לש הנבמב .עלסה תפיכ - הרחצ לא תבוק ינבאמ
?הילע תועיפומה תויומדה רשפ המו וז ןבא לש הרוקמ המ .םירופיצ דמצ לש ןהיתויומד
תא עמשו םירורד גוז לש החישל המלש ךלמה ןיזאה םימיה דחאבש ,תרפסמ תימלסומ הדגא
ארוק המלש .ונומרא תא סורהל אוה לוכי תחא ףנכ יחמב יכ ,ותייער ינזואב ראפתמ רורדה
תא ךפוה וסעכב המלשו ,ורוסל בש רורדה ךא ,אוש תוראפתהב אטחי לבל וב הרתמו רורדל
.שדקמה םוקמב םויה דע היוצמה ןבאה איה וזו ,ןבאל םירורדה ינש

ףוס רופיסל הקינעהו הזכש ירזכא שנוע םע המילשה אל ,דימ הארנש יפכ ,תידוהיה הדגאה
תפש ןיבהו לודג םכח עודיכ היה ךלמה המלש :םעה יפב רופיסה לגלגתה ךכו .ןיטולחל הנוש
ףונהמ הנהנ ,הצוחה לכתסמ ,ונומרא תספרמ לע ךלמה ול בשוי ,דחא םוי הנהו .תופועו תויח
לע ןיינעמ" - .םיחחושמו ןגב ףנע לע םיבשוי םירורד גוז ונממ קחרה אל האור אוה םואתפו
םיבשוח םתא המו .החישל ןיזאהו תספרמה הצק לא טקשב שגינ .ךלמה בשח - "םירבדמ םה המ
האור תא .חוכ הפרו שלח ףועל יתוא תבשוח יאדווב תא" :הרורדל רמוא רורדה ?עמש אוהש
יתייה יתיצר קר םאש ,ךכ םא ,ךל יעדת" - "...ונ" -"?המלש הנבש הזה ראופמה ןומראה תא
תאז לכ עמוש המלש ךלמה "!לילכ וסרוהלו ןיינבה תא עקעקל רוקמ תוכמ שולש םיתשב לוכי
"!הנה אוב" !חקל הזה ןברברה תא דמלל םיחרכומ :ומצעל רמוא אוה ךכ רחא .קוחצל ליחתמו
דמוע .דחפ בורמ ףלעתמ טעמכ - ול ארוק המלש תא עמוש ,ןכסמ ,רורדה .רורדל ארוק אוה
!הלאה םירובידה לכ המ" - ךלמה ול רמוא - "יל דיגת" - .ולוכ דעור ,םייכרב קיפב וינפל
יאדווב ודובכ .החילס שקבמ תמאב ינא ,החילס ,החילס" - "!?םיזגמ תצק התאש בשוח התא
םשור תצק תושעל יתיצר לוכה ךסב .םירישה ריש תא בתכ אוה ירה - םיבהואשכ הז ךיא עדוי
לע תצק רומשת האבה םעפב לבא ,ךל יתחלס םעפה" - המלש ול רמוא - "רדסב" - ".יתיער לע
ןזוא הטמ המלשו ,ףנעה לע ומוקמל רזוחו ונממ דרפנ ,ךלמה ינפל הדיק דק רורדה ".ךנושל
בישמ - "- הז ,הא" - .הרורדה תלאוש - "?ךלמה ךממ הצר המ" - .םעפה דיגי אוה המ עומשל
ןנחתהו שקיב אוה ,ןכ" - "?להבנ" - ".להבנו םדוק ךל יתרמאש המ עמש טושפ אוה" - רורדה
- ךל דיגא המ" - "?ול תרמא המו" - "!ןומראה תא ול סורהא אלו םויאה תא שממא אלש ,ינפל
".עגרנ אוהו ונומראב הערל עגא אלש ול יתחטבה - יתרמאש הממ דחופ ךכ לכ אוהש יתיאר
רתוי ךב תבהוא ינאש המ .החמש ךכ לכ ינא" :הרמאו הגוז ןבב תולעפתהב הטיבה הרורדה
הצע ןיא הבהאה דגנ ,ןכא" :רמאו ומצעל קחצ המלש ךלמהו "!ךתובידנו ךבל בוט אוה לכמ
אל העבראו ינממ ואלפנ המה השולש !בהלתמ בהואהש ,םלוע לש וכרד וזו ,הנובת ןיאו
"...המלעב רבג ךרדו םי בלב הינא ךרד ,רוצ ילע שחנ ךרד ,םימשב רשנה ךרד :םיתעדי

םדאה ןמ תענומ איה .הנוגמ הדימ איה הוואגה ...הוואגה ,הוואגה ,חא .דורמנ דגנכ הנוי
הסינש ,רפוסמ עשרה דורמנ לע .ורוקמל רוזחל ,ןכ לע ,ול תרשפאמ הניאו תמאה תא גישהל
העבראל המותרה הבית ךותל סנכנ דורמנ .םהרבא יהולא לע רגת אורקלו םימשל עיגהל
,םירשנה לש םהישארל לעמ התוא ףינמו רשב תסיפ דפשמ אוה ודיבש חמורה הצק לע .םירשנ
.םיקחשל דורמנ תא םיאשונו הלעמ הלעמ םיממורתמו םיפע ,רשבה תא גישהל םנויסנב ,וללהו
ראפתמ אוה ,םד םיפטונ םהיתוצקו הצרא םילפונ ויצחשכו ,םימורמל ויצח תא חלוש דורמנ
םינשרפה םיסרוג םוקמ לכמ ךכ .גד םפועמב רצע ,בגא ,םיצחה תא .םהרבא יהולאב עגפ יכ
רוצעל בדנתהו ץראל םימשה ןיבש סונייקואב יח גד ותוא יכ ,ונל םירפסמה םימלסומה
המ יכו ?םימשלו םיגדל המ ולאשת .םירחא םורמ ינכושב ועגפי אלש ידכ ,םיצחה תא ופוגב
גדה תא המגודל ולט .ריוואבו השביב , םיב : םוקמ לכב םייוצמ םיגדו םינתיוול - הלאשה
גדה .וסרכב ההשש תעב גדה םע הנוי לש ותחיש לע ונל רפסמ הנוי שרדמ .הנוי ילש
לע אובי לוכה" - הנוי רמוא - "גאדת לא" - .ןתייוול לש ויפל סנכיהל ומוי אבש ותוא ריהזמ
לבח ןתל" דיתע אוהש , קלחו דח ,הנוי ול עידומ ,ןתייוולה עיגמ רשאכ ."םולשב ומוקמ
תוקומע םשרתמ ןתייוולה ."םיקידצ לש הלודגה הדועסל ותוא חובזלו ותולעהלו ונושלב
רויס ול ךורעל גדהמ הנוי שרוד ותלצה לע הרומתב .םימי ינש ךלהמ הנוי ינפמ חרובו
לש םרבעמ םוקמ לש ירוטסיהה רתאב רוקיב רחאלו ,ותשקבל הנענ גדה .םימיה יבחרב ךרדומ
לש םילשוריל !ןבומכ םילשוריל ?ותוא איבמ אוה םתא םיבשוח ןאל ,ףוס םיב לארשי ינב
הנוי ול רמא :ומצע שרדמה ןושלב םירבדה תא עמשנו ואוב .ונילגרל תחתמ תנכושה הטמ
ףוס םי יליבש והארהו ".תומוהתבו םיבש המ לכ ינארה ,ןתייוול לש ויפמ ךיתלצה ירה" :גדל
והארהו ;הינוכמו ץרא ידומע והארהו ;וילגו םיה ירבשמ םוקמ והארהו ;וכותב לארשי ורבעש
'ה לכיה תחת םוהתב העובק ,היתש ןבא והארהו ;'ה לכיה והארהו ;תויתחת לואשו םונהיג
ללפתה ,'ה לכיה דגנ התא ירה" :הנויל גדה ול רמא .םיללפתמו הילע םידמוע חרק ינבו
ליחתהו גדה דמע ".ללפתהל שקבמ ינאש ,ךדמוע םוקמב דומע" :גדל הנוי רמא ".הנענ התאו
,'הלעמו דירומ' תארקנ םלוע לש ונובר" :וינפל רמאו אוה ךורב שודקה ינפל ללפתהל הנוי
דע ,הנענ אלו ".ינייחה -תומל העיגה ישפנ ירה ,'היחמו תיממ' תארקנ !ינילעה - יתדרי ירה
ותוא חובזלו ןתייוול תא תולעהל יתרדנ רשא - 'המלשא יתרדנ רשא" :הז רבד ויפמ אציש
גדל אוה ךורב שודקה זמר דימ ".לארשי תעושי םויב םלשא ,ךינפל םיקידצ לש הלודג הדועסב
הדוקנ התואל ,ךרדה הצקל םדאה עיגמשכ .טול לש והשעמכ הז ירה .השביל הנוי תא טלפו
ודי תלזאב ריכמו הלאמש אלו הנימי אל זוזלו קמחתהל לוכי אוה ןיאו םיצקה לכ ולכ הבש
תימלסומה תרוסמה !ינייחה - תומל העיגה ישפנ :ותעושיל הווקתה היוצמ םג םש -
ילודגמ ,ימור-א ןיד-א לאל'ג .ןפוד אצויו יתועמשמ עגר לאכ הזה עגרל איה ףא הסחייתה
'גארעמה) יתיילע ןיא' :(דמחומ) איבנה רמא" :הנוי לע רמוא ,תורודה לכב םיפוצה ימכח
ןטבב) תויתחת לואשב הלעתה אוהו םימשל יתילע ינא .הנוי לש ותיילע לע הפידע (ונושלב
םג םימלסומה םירפסמה תיברמ "'.רדגומ םוחת ןיא םיהולא ינפב תולטבתהל יכ ,(גדה
תפוקתל ההז ןמז קרפ ,םוי םיעברא ךשמב גדה ןטבב ראשנ הנויש ,םהיניב םימיכסמ
קלחכ םיפוצה לצא הגוהנה תודדובתהלו ןדע ןגמ ושוריג רחאל ןושארה םדא לש תודדובתהה
.תיטסימה םתטישמ

אלא ,הלעמל ךרדה תא אוצמל וכרד יפ לע הסנמ דורמנ .דורמנ דגנכ בקעיו םהרבא
םיעשרה ילודג ןיב םימלסומה הדגאה ילעב ותוא םינומ םניחל אל .וירכועב איה ותוואגש
,ןודקומ רדנסכלא אוה אולה , רדנכסא תאו םהרבא תא םיגיצמ םתמועלו םדקמו זאמ ויהש
הלודג הכ הרודמ הנוב אוה .שאל וכילשהל ןווכתמו םרבא תא ספות דורמנ .רודה יקידצכ
תדחוימ הארטסילב ןכ לע םינוב םהו הילע ברקתהל וליפא וידבעמ רצבנש דע תטהול הכו
הנהו .עלק ןבא היה וליאכ ,קוחרמ שאה לא וכילשהלו םרבא תא הב בישוהל ולכויש ידכ
לש ותוגהנתה תמועל תפומכ םרבא לש ותוגהנתה תא הדגאה הגיצמ וזה הדוזיפאב ,ןאכ
םרבא ךא ,םרבא תא ליצהל םלוע ארוב ינפל םתניחת םיליפמו םיקעזנ םימש יכאלמ :דורמנ
שא תא םימלסומה םיפוצה ינעב תלמסמ הכותל ךלשוהש וז שא .םימחר שקבמ ונניא ומצע
יתימא בהוא" :הלאה םילמה תא םרבא לש ויפב םימש םה .ויהולאל םדא לש הפורצה הבהאה
םירבדה עמשל "!בוהאה לש ונוצרמ קר אובל הכירצ הרזעה .ובוהאמ הרזע שקבל לוכי וניא
םרבא לוכי םא !ידידיל םולש ינתו ךמוח תא יננצ" :הל רמואו שאה לא םיהולא הנופ הלאה
ןנובתנ םא "!ךלש הפירשה תנוכת תא תונשל הלוכי ,שא ,תא םג ,ולש ישונאה עבטל שחכתהל
לש ךרדב םרבא ;הלעמ יפלכ העונת התוא תושעל םישקבמ דורמנ םגו םרבא םגש הארנ בטיה
לע לושכמ הווהמ ויניעבש המב םחליהל ןויסינ לש ,הסרתה לש ךרדב דורמנו ,היישע יא
לע רמול לוכי ונתאמ ימו) ללכ האור אוה ןיא ופאל תחתמ חנומה יתימאה לושכמה תא .וכרד
.(?האור אוהש ומצע

םדא לא ,רוקמה לא בושל ונילע הבושתה תא אוצמל ידכ ?דורמנש הלודגה ותוואג דוס והמ
שודקהש ,הנימב תדחוימ תנותוכ .תנותוכ התייה ,הדגאה תרפסמ ךכ ,ןושארה םדאל .ןושארה
תנותוכ .םלועבש תורוצה לכ ויה תוריוצמ הילעו ,ןדע ןגמ ושוריג םע ול קינעה אוה ךורב
הליחנהו תנותוכה תא חקלש הז אוה םח .חונ לש וידיל העיגהו ןבל באמ השוריב הרבע וז
היח ,המהב לכ - התוא שבול דורמנ היהיש העשבו" :הדגאה ונל תרמוא ךכו ,דורמנל ףוסבל
םירובס םדא ינב ויהו .םהינפ לע וינפל םילפונו םיאב ,תנותוכה תא וילע םיאור ויהש ףעו
ריע ונל הנבנ הבה' :ומעל רמאו ,םהילע ותוא וכילמה ךכיפל .ותרובג חוכמ השוע אוהש
םימיה דחאב .דיצ רוביג אוה םגש ,וישע לש ותומדב הרחתמ דורמנל עיפומ הנהו "'.לדגמו
המ" - "!יתוא ליצהל חרכומ התא - ול רמוא אוה - ה'לקנעי" :ויחא בקעי לא וישע עיגמ
דיצה חטשל תועטב יתסנכנו הלייא ירחא יתפדר .דורמנ םע יתכבתסה ,עמש" - "?םיניינעה
ץראה' - יל םזפמ אוה ךכ - 'התא וא ינא וא' .בלל ידמ רתוי הז תא לביק םדא ןבהו ,ולש
בקעי "!?תושעל המ .תוומלו םייחל ברקל יתא תאצל הצור אוה .'ונינש ליבשב ידמ הנטק
:ריחמ הזל שי לבא ,הזמ ךתוא איצוא ינא ,ילש םודא עמשת" :רמוא אוה ךכ רחא ,תצק בשוח
המ חק .תומל ךלוה ינא ירה ?הרוכב יל הז המלו ?הרוכב" - "!הרוכבה לע רתוול ךרטצת
ןמ אב לש חוכה לכ .תנותוכ שי דורמנל .טושפ יד ןיינעה ,הארת .רדסב" - ".הצור התאש
םכח" - "!םיתשו תחא ותוא לסחמ התאו ,םינפה לע אוה התוא ריסיש עגרב .תאזה תנותוכה
ינא תוחורהו םידשה לכל ךיא זא ,ןוכנ תמאב רמוא התאש המ םא" - וישע רמוא -"הלילב
אב ולש חוכה .טושפ ארונ הז" - בקעי רמוא - "הארת" - "?התוא דירוהל ותוא ענכשמ
ךכל ברע אל ינא "!ולש חוכה הזש חוטב אוה .הז תא חכש ןמזמ רבכ אוה לבא ,תנותוכהמ
:אבינ בקעיש ומכ קוידב היה ףוסה לבא ,םהיניב ופילחהש תוקיודמה םילמה ויה ולאש
ואצמת ולוכ רופיסה תא .וישע דימ ותומ תא אצמ ךכו תנותוכה תא דירוהל םיכסה דורמנ
הביסה - רופיסה רמסמ לע לבא ,דבוכמ רתוי תצק שובלב יקיצנברו קילאיב לש הדגאה רפסב
ידידי ,עלס יסוי .הקיתשב תורוקמה םירבוע - תנותוכה תא דירוהל םיכסה דורמנש ךכל
םירבדה תא ןאכ רסומ ינאו ,הז ןיינעב ייניע תא ריאהש אוה ,'רפסמה ףסוי'כ םיברב עודיה
איבמה לכ :םימכח ורמא רבכו .תירכובה הדעה ןב בויבל ןויצ ןב ודידימ םעמשש יפכ ,ומשב
!ועמשת דימ ?םילשורילו תאז לכל המ .םילשורי ,ןכ הא .םילשורי .רמוגו ,ורמוא םשב רבד

ףיקמה טבמה - בקעי לש םילשורי
שח אה וימי לכ .תאז םע םלש אל ובל לבא ,ולש איה הרוכבה .וישע ינפמ חרוב בקעי
והז .בקעי לש יטרפה ולרוג קר וניא הזה לרוגהו .תוכזב אלו דסחב ול הנתינ הרוכבהש
היה לוכי אל המל ?המל .תופוקתה לכב ,םינמזה לכב ולוכ לארשי םע תא ףדורה לרוג
הביס ול התייה ?רוכבה הליחתכלמ היהי בקעיש ,ךכ םיניינעה תא רדסל םלוע לש ונוביר
דימת רכוז אוה .וחוכ לעו ומצע לע ךמוס וניא םלועל בקעי ,הזה דחוימה בצמה ללגב :הבוט
הכרבה וזו ,ונממ הלעמלש המל רשקתהלו רוזחל איה תועמשמ לש םויקל הדיחיה ךרדהש
.ןרחל וכרדב עבש ראבמ אצוי בקעי .ריכזהלו רוכזל :םימעה ןיב לארשיל שיש תדחוימה
בכעתי אלו ןרחל עבש ראבמ וכרדב ףולחי בקעיש ןכתייה - שרדמה לאוש - ?ןכתייה
םאו ?תועמשמ יריתע תוערואמ ויתובאל וערא םש ,הירומה רהב ,םילשוריב הרצק הליפתל
ןיא ומצע ךותמ רכזנ ונניא םדא םא !רבד לכל םעט שי ?ול םיריכזמ ןיא עודמ - חכש
רכזנ אוה ךא ,רכזנ ןכא בקעי .(!טול תא ורכז) הטמלמ אובל הכירצ המזיה .ול םיריכזמ
הז עגרבו ,הצמחהש תונמדזהה לע רעטצמו רכזנ אוה .ןרחל ךומס ,וכרד ףוסב רבכ ותויהב
.םילשוריב ומצע תא אצומ אוה ךרדה תציפקבו ,ודיב םיעייסמ םימשה ןמ :הרזעה האב שממ
לכויש ךכ ,המחה תעיקש תא דחוימב םימידקמ הזכש דבוכמ חרוא דובכל ,ךכב יד אל םאו
,עשוהי ןמזה אובב ןזאי ןמזה תמדקה ןיינע תא) הליל תנילל ראשיהל תואיו תיברע ללפתהל
םירבדה םיעמשנ ךיא הארנו ואוב .(רמוגו ,םוד ןועבגב שמש :ףסונ ןמזב ךרוצה ררועתי רשאכ
רחאמ ,לואשל שיו . 4 זעול םעמ ורפסב ילוכ בקעי יבר םתוא איבמש יפכ בותכה ןושלב
יכ ועד ?םש בכעתיש םימשה ןמ ול וזמר אל המל ,רבע םש ירהש ,הירומה רהב רבע בקעיש
ןמ ול םיעייסמ ,ליחתמ אוהשכו ,תווצמה תא םייקלו לדתשהל םדאה ךירצ תודהיה ןיינעב
,וידי תחתמ תטמשנ איה ,הווצמב חרוט םדאה ןיא םא לבא .הווצמה לכ םייקל לכויש םימשה
.וצפח יפכ וכרדב ךליל ודיב הריחבה ול שי דחא לכש ,םייקל ול םירמוא אל םימשה ןמש
םימשה ןמ ול וארה אל ,הליפת וזיא רמול טק עגר בכעתנ אלו הז םוקמב בקעי רבעש ינפמו
אלש דכו םימשה ןמ ול וארה זא ,רוזחל שקיבו ךכ לע רעטצנו ןרחב היהשכ לבא .זמר םוש
ללפתהל הירומה רהל רזח םשמו ,ןרחל עבש ראבמ ךלה בקעיו .הזה סנה ול ושע וחירטהל
.טעומ ןמזב השע תאזה הכוראה ךרדה לכו ,ןרחל רזח םשמו

תאזה ןבאהו" .םילשוריל תונושה תורוסמה תורשוק ושאר תא הילע חינה בקעיש ןבאה תא םג
תאזה ןבאהש" :שרדמה ונל ריבסמו ."םיהולא תיב היהי" - בקעי רמוא - "הבצמ יתמש רשא
תיב הנבנ הילעש היתשה ןבא איהו .ת"ישה ינפל הילע תווחתשהל תדחוימ םיהולא תיב היהת
לארשי ץרא לכ תא לפיק ה"בקהש ונבתכ רבכ לבא ,לא תיבב היה בקעיש יפ לע ףאו .שדקמה
ןבא יכ תועבוק ,םלסאהו תורצנה ,תורחאה תויתדה תורוסמה םג ".וניבא בקעי תחת
םיאצוי תוחורהו םיננעה ,תורהנה לכ" .םלועה זכרמ איה - םיברעה יפב הרחצ לא - הייתשה
"לילכ וקחמי ויעשפו ויתונווע לכש ךכל הכוז ללפתמש ימ לכו ,םילשוריבש עלסל תחתמ
םש אוהו ,תוימלסומו תוידוהי תודגאב לודג ןעדיו דמחומ לש ורוד ןב ,הרירוה ובא רמוא
ןאחסא ןבא ונל רמוא ןכמ רחאל הנש תואמ שולש .ומצע דמחומ איבנה לש ויפב הלא םילמ
לקד ינפ לע אצמנ (שדקמה תיב) סדקמלא תיב לש עלסה" :דמחומ לש ומשב אוה םג ,יבלעתלא
םישנה תובשוי הז רהנ די לע .ןדע ןג תורהנמ רהנ ידי לע אצמנ לקד ותואו ןדע ןג ילקדמ
תובשוי ,השמ תוחא ,םרמע תב םירמו (הערפ תשא לש תתרשמה) םחאזמ תב היסא תוינקדצה
".(המאיקלא םוי) המוקתה םוי דע ןדע ןגב םיבשויה םיקידצל ראפ ידגב תוניכמו תוגרוסו

בצמ םלס הנהו םולחיו" :ומולח תא ארקמה ראתמ ךכו ,םלוח אוה .םוקמב ןולל ראשנ בקעי
ומולחמ בקעי ררועתמשכו ."וב םידריו םילע םיהלא יכאלמ הנהו המימשה עיגמ ושארו הצרא
םוקמה ארונ המ :רמאיו ארייו .יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב םיהולא שי ןכא" :רמוא אוה
המ ?הדערו ליח בקעי תא וזחא המ לע "!םימשה רעש הזו םיהלא תיב םא יכ הז ןיא :הזה
םיטרפ לש עפש ףיסומו ארקמב ובתכש המב קפתסמ וניא שרדמה .םלוסה הארמבש הלודגה
עיגמ ושארו ,עבש ראבב הצרא בצומ םלוס האר אוה .םילשוריל ערואמה תא םירשוקה
יונב שדקמה תיב תרוצ תא וניבא בקעיל ה"בקה הארהו ...הלעמ לש שדקמה תיב לומ המיימשה
דיתעל בוש הנבייו ברחיו רוזחיו והונביו ברחיל דיתע אוהש ול הארהו ,ךלמה המלש דיב
ומכ ,הלעמ לש םילשורי ...וב םידרויו םילוע םלועה תומוא ירש לכ הארו .הפי הרוצב אובל
רבכ הילעש ,םימשל ץראה ןיב רוביח לש תורשפא התואל םילמס רדגב םה ,ומצע םלוסה
בלש האור וניא בקעי :וילע עיבצהל בושחש ףסונ טנמלא שי ןאכ לבא ,רתוהו יד יתזמר
יטטסו יתדוקנ ןפואב ומצע תא םדא ספות ליגרה ןפואב .ולוכ םלוסה תא האר אוה ,םלוסב
,תאז תמועל ,בקעיל עריאש המ .בחרמבו ןמזב והשלכ םוקמב תדקוממה המלש היווה רותב -
לכב ןמזב וב ומצע תא תוארל תורשפאה ול הנתינ ןיע ףרהל :והומכ ןיאמ אלפומ רבד אוה
אולמ תא - ואולמב ומצע תא האור םדאשכו .דחאכ תממורמהו הלפשה ,וב תומייקה תומרה
,תולצעה תאו המזיה תא ,םיבוריסה תאו תונוצרה תא ,וב םימייקה תוריתסהו םידוגינה
רסח ץמאמ הז ןיא בוש .תירשפאל תיתימאה העונתה םג תישענ יזא - תויביספהו תויביטקאה
ןושלבו) ךרדה ףוסב הפצמה הליפנה תא רבד לש ופוסב תולגל ידכ םמורתהלו תולעל תלחות
םיכאלמה ושעש יפכ ,דרילו תולעל ךכב תלעותה המ :רמואו רהרהמ היה בקעי לבא" :שרדמה
רבודמה ןיא בוש .ףיקמו םלש והשמכ םייחה תנבה לש ,תובחרתה לש העונת יהוז ,("הלאה
תימינפ הייאר התוא ךותמו .ןהיניבש המב אלא ,הטמ לש םילשוריב וא הלעמ לש םילשוריב
השמל ומכ .ןמזה תייווה םג אלא םוקמה תייווה קר אל :תפסונ היווה בקעיל תילגנ הפיקמ
ןמזה תא האור בקעי םג ךכ ,דיתעה תא וחור יניעב האורו הלעמ לש םילשוריב רקבמה
ארקנש המ וא ,תירוטסיה הייאר םתס וז ןיא ?וז הייאר לש השוריפ המו .ופקיה אולמב
ףצר ךותב תומלשכ םלועה תייווה לש הסיפת הנושארבו שארב יהוז ,תונדיתע ונימי ןושלב
המ ,ןכא" .ךיראהל (עמשמ יתרת) םוקמ ןאכ ןיאו ,םוקמלו ןמזל רבעמ איהש היווהכ ,ןמזה
."םימשה רעש הזו םיהלא תיב םא יכ הז ןיא ,הזה םוקמה ארונ

  םוכיס
,רפוכ וניא רבחמה .םירופיס רפסמ לש הייארה תיווזמ םילשורי תא גיצהל ןויסינ ןאכ השענ
.תחתנמ תיטמטסיס הנומת תתל ודי תלזאב הדומ אוה .םירמאמ תביתכל תיסלקה השיגב ,הלילח
לש םילשורי קר הניא םילשורי .'בקעי םלוס' הנכמ אוהש המ לש השיג ץמאמ אוה תאז תחת
תשמשמ איה וזה הניחבה ןמו ,םייח לש םלוע הנושארבו שארב אלא ,םילמס לשו הירוטסיה
תונושה תותדה ינבו תודעה ינב לש תודגאהו םירופיסה .ויטבה לכ לע ולוכ םלועל האובב
תודגונמ םלוע תופקשה לש ,תוריתס לש ,םיחתמ לש ינועבצו ססות םלוע םיפקשמ םילשוריב
לע םילשורי אשונ תא וידימלת ינפב גיצהל שקבמה הרומ .תונווגמ תוירוטסיה תוסיפת לשו
איה הנושארה הייטנה .תוערואמ לשו םירופיס לש ,תודבוע לש םיב עבוט ,ותובכרומ לכ
ןיפולחל וא ,היתורודל םילשורי - תירוטסיה הייאר תיווזמ אשונה תא גיצהלו 'רדס סינכהל'
דימלתה ךלוה וידעלבו בושחו ץוחנ אוה הזה רדסה .היתונוכשל םילשורי - תיבחרמ תיווזמ
עגרבו ,ןושאר ךבדנ תניחבב אלא אוה ןיא ,ינוציח רדס ותויהב ,תאז םע דחי ךא .דוביאל
המב ובל תמושת תא דקמלו ףסונ דעצ תושעל בושח ,תירוטסיה הביטקפסרפ דימלתה לביקש
5 .'ימינפ רדס' הנכמ ינאש

,יצראה דממל ימיימשה דממה ןיב רשק לש תורשפאל למסכ תובורק םיתעל תגצומ םילשורי
ןרקומ הכרדו הנממ :םלועה תיתשת איה םילשורי ,דחא דצמו :ירטס וד אוה הזה רשקהו
תולעתהל םדאה לש תורשפאה תא תלמסמ איה ,ינש דמו ,יהולאה עפשה םלועה לא םרוזו
הזה למסה תא אלמל תנמ לע יממע ירופיס רמוחב שמתשהל ןתינ ךיא .ורוקמל רוזחלו
תחתנמה השיגה ינפ לע ירופיס ףצר לש הרישיה השיגה תא יתפדעה רמאמה ףוגב ?ןכותב
דומלתב .םילשוריל תידומלתה השיגה תגצהב יתחתפ .ימע יקומינו ימעטו ,'תיביטקיבואה'
תוסחייתההו ,ישונאה דממל יהולאה דממה ןיב הקיז ףרה אלל רוציל ןווכמ ץמאמ השענ
דימ הלגמ תרחא תכסמ לכב וא תוכרב תכסמב זופח ןויע .הז ןויסינמ קלח איה םילשוריל
.הרצקב ךכל יתזמר קר ןאכו ,ידומלתה טסקטב םילשורי לש םירוכזאה רפסמ אוה בר המ דע
ץמאמה והמ .רשגה תמקהל םישורדה םיאנתה תא םירופיסה תועצמאב ריאהל יתיסינ ךשמהב
,והמו ?הלואגל ףאושה םדא לש וחתפל םיצבורה םילושכמה המ ?יולת אוה המב ?שרדנה
ידוהי אלהו ידוהיה יממעה רופיסהו םישרדמה רצוא ,דומלתה ?םלועב ומוקמ ,רבד לש ופוסב
ךנחל הצורש ימ .תורישי שפנה לא תרבדמה הרוצב וללה םירסמה תא ריבעהל םיסנמ דחאכ
ךרד ןאכ אוצמל יושע ,עדיב םטיעלהל קר אלו הלמה לש בוטהו ןשיה ןבומב וידימלת לא
לש אשונל ,יטילופ ,יתד ,ירוטסיה אשונמ םילשורי אשונ תכיפהלו םינכת תגצהל תקתרמ
.תישיא תוברועמ

תועצמאב םילשורי תא גיצהל תובר תויורשפא שי .םיבר ינימ דחא קר אוה הז ןוויכ
רמוחה תא רדסל ןתינ ;םידוגינ ןיב העונתכ הגיצהל ןתינ .ימינפ רדס יפ לע םירופיסה
(ימיימש) רומוה ןיב ,וצרת םא וא ,ףלוחל יחצנה ןיב וא ,תואיצמל ןוימד ןיב העונתכ
אלש ךכב אוה םמסק לכ ,יממעה רופיסהו הדגאהש ,אוה ןיבהל בושחש המ .(תימוהת) תוניצרל
וליגל םאתהב עימטהלו לכעל וחוכבש המ תא םהמ טלוק עמוש לכו ,םיוסמ ליגל ודעונ
םירופיס םירגובמה ייניזאמ להק ינפב איבהל גהונ ינא םירופיס רפסמכ .םיישיאה וינותנלו
םישרדמו תודגא םידימלת ינפב איבמ - ךפיהלו ,ןבר תיבד תוקונית ינזואב יתעמשהש
.םירגובמל ודעונ הרואכלש

 םיילוש תורעה
תב ורפסב טרוק ןולובז איבמ ןטסינגפא ידוהי לש רולקלופה רצואמ הז רופיס
.ידזי ןועמש לש ויפמ םיחרפ רזל הכפהש ךלמה
.1
ירופיס) בר השעמו הנומאה ךרד רפס לע ךמתסמ םכינפב יתאבהש חסונה
,ןוירג ןב ףסוי הכימ לש ורפסב תאבומה הסרגה יפ לע ,1898 השרו ,(םידיסח
לארשי רוקממ
.2
הד וידקרא םשרש הסרגל ןאכ יתדמצנ ינא .תובר תואסרגב עיפומ רופיסה
CUENTOS :ורפסב (ARCADIO DE LARREA PALACIN) ןיסלפ האירל
- POPULARES DE LOS JUDIOS DEL NORTE DE MARRUECOS
) ןווטטב 1952 תנשב רואל אציש ,וקורמ ןופצמ םיידוהי םע ירופיס
ידוהי לש םהיפמ םירישו םירופיס טקילש ,טסירולקלופ אוה ןיסלפ .(TETUAN
רתוי בורקה ידרפס ידוהי בינ - היתיקיחב ודי לע םשרנ רמוחה .ןווטט
.תידרפסה וקורמב םידוהיה ברקב רבודו 'ונידל'ה רשאמ תינקתה תידרפסל
.3
בלשמה םישרדמ ףסוא - םידרפסה וניחא לש 'הניארו הניאצ'ה אוה -זעול םעמ
תשרפ יפלע םיכורעו םיבר תורוקממ םיחוקלש הכלה ירבדו תונשרפ וכותב
הכז אל ,הכאלמב ליחתהש ילוכ בקעי 'ר .ונידלב ורוקמב בתכנ רפסה .עובשה
ןאצ יסכנל הכפהו םירחא ידי לע הריציה המלשוה ותומ רחאל ךא ,המייסל
םיניזאמ תיבה ינב לכ ויה תבש תולילב .תידרפסה תידוהיה החפשמה לש לזרב
היה תירבע ורביד אלש םהיניבמ הלאלו ,לוקב ונממ ארקש החפשמה יבאל גנועב
.תידוהיה םתשרומ םע הבורק תורכהל דיחיה רוקמה טעמכ הז
.4
םידימלתל דעוימו רוגע תאצוהב רוא הארש ,םירופיס לש םילשורי ירפסב
רפסה .השעמל הכלה וז השיג םשייל יתיסינ ,םיניבה תביטחבו תוכומנה תותיכב
יבחרב לויט לש תרגסמ רופיסב םיצבושמה תודגא לשו םירופיס לש ףסואכ יונב
.ןאכ גצוהש ןוויכ ותוא םג ,רתיה ןיב ,וב אצמי קימעמש ימ ךא ,ריעה
.5