םילשורי בוציע לש תויורשפא יופימ
תורפסב

לרב-תיב תללכמ ,ךברוא יליל ר"דיופימה ידדמ .א
גשומ - םוקמ ריצה .1
תוסחייתהל דע םוקמ לאכ הילא תוסחייתהמ תוענ תורפסב םילשורי לש בוציעה תויורשפא
םירכזאמה םיטרפ םיעיפומ הריציבש השוריפ םוקמכ םילשוריל תוסחייתהה .גשומ לאכ הילא
היוצמ תאזכ בוציע תורשפאל המגוד .תרדגומ ןמז תפוקתב ריעה לש תיסיפה הביבסה תא
םשה תא הקיחרמ גשומכ םילשורי לא תוסחייתהה .םיחופת לשב אלרוב הדוהי לש ורופיסב
,תיתרבח ,תיפרגואיג הביבסב הפמה לע תאצמנה ריע לש םייסיפה םינותנה ןמ 'םילשורי'
וא תידוהיה תוברתב שבוגש ,יפיטיכראה ילמסה ךרעה םע םשה תא ההזמו ,תרדגומ תיטילופ
ךרעה והז .תימיימש השודק לש יסיפטמה ךרעה אוה גשומה לש סדמיכראה תדוקנ .תירצונה
לש 'ןויצ יריש'ב .גשומה לש ףסונ ןפ אוה ימואל טביה .םילשורי םשל הוולתמה ףסומה
.('ג ןלהל) דבלב גשומכ םילשורי תספתנ יולה הדוהי

ןמ תוקוחרה המכ ,דחא הצקל רתוי תובורקה תויורשפא המכ תונמתסמ הלא תווצק ינש ןיב
לש ורופיס .םהיניב ןוזיא טעמכ וא הלא םיטביה ןיב םינווגמ םיבוליש ןכו ,רחאה הצקה
לע ריעה תבחרה .םוקמה ןמ ןהו םילשורי גשומה ןמ ןה םידה קיפמ בהואל ביואמ ןונגע
םיפקתשמ רבדב םיכורכה םיישקהו תויפלת תמגוד תושדח תוידוהי תונוכש תיינב ידי
,'לארשי ץרא לע םיאנ םירופיס' ץבוקב רופיסה ץבקנ ןונגע לש תירוקמה הכירעב .רופיסב
:םירופיסה ינש ןיב תורייטצמ תויגולנא יתש .ץעה תחת רופיסה תא םג רתיה ןיב ללוכה
,םילאעמשיה ןיבל ,בהואל ביואמ רופיסב ביואה תומד ,חורה ןיב איה תחא היגולנא
הנובה רוביגה ןיב איה היינש היגולנא .ץעה תחת רופיסב ,תומחלמב תוומו סרה םיערוזה
םדק ימימ םייגולותימה םידוהיה רביכ ינב ןיבל בהואל ביואמב חורל לוכיו ותיב תא
לש ותוכזב ריכהל ץלאנ חורה .ץעה תחתב רבדמה תא םיחירפמה ,רפוסמה הווהב םיצולחהו
ץראה לע םידוהיה תוכזב ריכהל דמול ילאעמשיה םגו ,בהואל ביואמ ךפוהו תיבל רוביגה
לש טסקטב םילשורי גשומה שרפתמ ץעה תחתל היגולנאה אלב םג ךא .הכרבב תאז לבקמו
תוברתה ןוחצינכ תשרפתמ תיב תמקה ;ןויצ תיינבכ תגצומ םילשורי תיינב .בהואל ביואמ
,םיישחומה םינכתה תא םוקמה ןמ ןהו גשומה ןמ ןה הפנמ בוציעה .(חורה) יארפה עבטה לע
ןיבל עבט ןיב קבאמה תא תיטמרד תיטויפ הגצהב גיצמה ,סותימ לבקתמ ךכמ האצותכו
.וב םחלנה עבטה ןיבל תיארפ עבט תביבס ךותב תיב דימעהל שקעתמה םדאה ןיב ,תוברת
.סותימה לש דוסיה ןיערגכ סוארטש-יול דולק ידי לע רדגוה תוברת ןיבל עבט ןיב דוגינה
ןיטולחל םיקבדה םירוביג ינש ןיב םינתיא קבאמ רופיסב גצומ סותימל המודב
לש רורב ןויבצ םע סותימב ומכ יגולופיט ינללוכ אוה םירוביגה טוטרש .םתוואת-םנוצרב
ךופהתש ,הממשב ותיב תא תונבל שקעתמה םדאה לע רסמנ וניאו טעמכ רבד .היצזילאידיא
הכ אוה עודמ .המ יהיו תיב םש םיקהל עלסכ קצומה ונוצרמ ץוח ,תויפלת דיתעב תויהל
היצביטומה ןונגנמל םיעגונה םירחא םיטרפו ;םירחא םדא ינב םע ול שי םיסחי ולא ;שקעתמ
ילעפל טלחומ טעמכ ןפואב תנתינ בלה תמושת .םירכזומ םניאו טעמכ הלא לכ - תומדה לש
םיקמ אוה ,סואמתורפל המודב .היססבוא תניחבב אוהש ןוצר ,ונוצר תא שממל ודעונש םדאה
בוציעה .חוור לשו דספה לש ןובשח ךורעל ילבמ ,וז הרטמ ןעמל םחלנו היצזיליביצ
סותימה תינבתב .יגולופיט ןויבצ לקנב שבול ,םייטסילאיר םיטרפב העיגנמ יקנה ,ינללוכה
,שפנומ עבטה .תויחו המצע ולש ימורכונומו יטילונומ ןיעלג ךותל רואיתה יטרפ םיסחדנ
קבאמ .הגישהל ידכ המצעה אולמב לעופו הרטמל ןווכמ אוה ,הרכהב ןנוחמ םדאל המודבו
םישקבמה םייוגה ןיבל לארשי םע ןיב קבאמל תיביטאיצוסא רשקתמ רופיסב גצומה םינתיאה
תא ןמסמ ,ירוטסיה-א למסל ירוטסיה עוריאמ ךפה רשאו ,ך"נתב ותישארבש ,רופיס .ודיחכהל
םייוג - םידוהי יפיטיכראה קבאמל רופיסב קבאמה רושיק .ידוהיה םעה לש ימויקה בצמה
םע לש יגולופיט גציהכ ,תניועה הביבסב ,חורב םחלנה םדאה תא ןיבהל ארוקה תא ןווכמ
ענומה ,ביואה תא תגציימכ ,תתיובמ איה רשא דע תיב ירחא תיב הליפמה ,חורה תאו ;לארשי
הלילעה לשו תויומדה לש יתימה בוציעה אקוודש אופא איה הנקסמה .ץראב םעה תבישי תא
.םילשורי דילש 'תויפלת' םוקמה ןויצ ךרד רופיסב זמרנה ,ינויצה ימואלה ןפה תא קזחמ
תחכונ ריעה ,יטויפ-יגשומ אוה בוציעהש ןוויכמ ךא ,ריעה תוחתפתה תודלותל רשקנ רופיסה
.םוקמ-גשומ :הז בוציע הנכנ .ךומנ ןונימב וב

.יחימע הדוהי ירישב םילשורי לש יטויפה בוציעה תא ןייצמ םוקמה ןיבל גשומה ןיב בוליש
,םימיה תשש תמחלמ ינפל ינדריה קלחל ילארשיה קלחה ןיב התצחש ,המוחה םילשורי רישב
ביואמ רופיסב רשאמ רתוי חכונ םוקמה .ברע תוצראל לארשי ןיב הביאל למסכ תרכזומ
הז רישב םג ךא .גשומכ הבוציעל רשאמ ריעכ םילשורי בוציעל רתוי בורק רישה .בהואל
רישה .גשומ-םוקמכ וז תורשפא ןייצנ .יגשומ םג אוה בוציעה ןכלו ,גשומה לש םידה םילוע
:ימואלה יטמלבמאה למסה ,לגדה 'זאמיא ךרד םיימואלו םייתד םיטביה לע זמור םילשורי
ובשחיש ידכ / .םיחמש םהש בושחנש ידכ / .םילגד הברה ולעה / .םילגד הברה ונילעה"
בצמה לש ,יטסינמוה ,הנוש גשומ רישב רייטצמ ימואלה יתדה גשומה דגנכ ."םיחמש ונחנאש
;הסיבכ - םייחה תרגש ;'ופא תעז' - השק הדובע :םה רשאב םדאה ינב לכל ףתושמה ימויקה
םימיה תירחא תאובנב םימעה תווחא ןויערל בורק גשומה .םינולב תחרפה - תודליה םות
לע ךכב רתוונו ''ה רבד'ו ''ה תיב' ,'הרות' םילמה לע גלדנ םא ,והיעשיב 'ב קרפ תליחתב
אשינו םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו" :בותכה לש תיתדה תועמשמה
תיב לא 'ה רה לא הלענ ,וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו םייוגה לכ וילא ורהנו תועבגמ
.םילשוריב 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכה ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרויו בקעי יהלא
אשי אל .תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו םיבר םימעל חיכוהו םייוגה ןיב טפשו
םשב םיצמתמה םיימואלהו םייתדה םיכרעה ."המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג
.רזה לש היצזינמוה-הדב םימשאכ שדחה יטסינמוהה גשומה רואל םיגצומו םיחדנ 'םילשורי'
בוציעמ תוענ תויורשפאה .גשומ - םוקמ דממל סחייתהב תויורשפא רפסמ יתנייצ ןאכ דע
.גשומ לש וא םוקמ לש רתוי הובג ןונימב םיבוליש ךרד דבלב גשומה בוציעל דבלב םוקמה
רתוי הובג ןונימב בוציעה תאו ,גשומ-םוקמכ םוקמ לש רתוי הובג ןונימב בוציעה תא יתנייצ
.םוקמ-גשומכ גשומ לש

יללכ וא ישיא רשק .2
תא ריבעמ בוציעה .םוקמכ רשאמ רתוי גשומכ הדלז לש הירישמ המכב תרכזומ םילשורי
הדלז לצא .'ינא'ה לש רתויב ישיאה םוחתה לא ,ימואלהו יתרבחה ,יללכה םוחתה ןמ גשומה
תישיאה ותוהז תיינבל רמוח םישמשמה ,םיבר ןיבמ דחא פיטיכרא איה גשומכו ריעכ םילשורי
הטילבמ הדלז יריש לש תדחוימה המגודה .םיעוגעג ,תונורכז ,תודרח ,תויווח - 'ינא'ה לש
הריציב םילשורי לש תועמשמה תיינבהל תיתועמשמ המורת אוה ףא םרותה ,ףסונ דממ
ללוכה רשקהה הדלז לש הירישב .הריציב הנבנה ללוכה רשקהה אוה ףסונה דממה .תיתורפס
הדלז ירישב םילשורי בוציע .בהואל ביואמ רופיסב הנבנה הז רשאמ ןיטולחל רחא אוה
םוחתב בלושמ 'םילשורי' םשה הירישב .בהואל ביואמב הבוציעל המודב םוקמ-גשומכ השענ
ךותב הנבנה רשקההש דועב ,ישיא פיטיכרא לש תועמשמ לבקמ אוה וז תרגסמבו ,דואמ ישיאה
ללכו יתוברת ללכ פיטיכראכ םילשורי - תוברתב לבוקמו יללכ יגשומ אוה ןונגע לש רופיסה
תישיאה הרימאה ףא לא ,גשומה לש יללכה רשקהה רמשנ יחימע תאמ םילשוריב םג .ימואל
לא ןהב םיקתעמ םניא גשומהו םוקמהש תוריציב םג םייק ישיאה דממה .תימויקה תיטסינמוהה
לש המיתב תעלבומה ,תישיא הסיפת ידי לע בתכומ בוציעה ולא תוריציב םג ךא ,ישיאה רשקה
ללכיי המ עבקנ המיתה יפ לע .םירמוחה לש הריחבה תאו היציזופמוקה תא תנווכמו הריציה
'םיימלשורי' םירמוח בלשל עיצמה 'םזי' ןיעמ איה המיתה ,דחא דצמ .ןונימ הזיאבו הריציב
םע ,גשומהו םוקמה ,םילשורי תא ןיטולחל ההזמה 'רוזנצ' איה המיתה ,רחא דצמו הריציב
םירישב אבומ יתוברת ללכה ןבומהו ,הריציב ידעלב אוה ישיאה רשקהה .הריציה לש 'ינא'ה
יכ אוה רבד לש ושוריפ .ישיא 'ינא' אוהו דבלב דחא םלוע לע תרפסמה הפש לש ביכרמכ
לש םויק ידבור םיאטבמה םייתיווח םירמוחכ םירישב תלצונמ םילשורי לש תיללכה תועמשמה
הריציב רמשנ םילשורי לש ישיא ץוחה דממה תורחאה בוציעה תויורשפאב .ישיאה 'ינא'ה
ףקשמה אשומכ וא ,תוהדזה ידכ דע המיתב תעלבומה תישיאה הפקשהל בורקכ הב גצומו
תרשמו תרוקיב דדחמ ;תימואל וא תיטסיליצנטסיזקא הסיפת לש חוסינ דדחמ ;תודרחו תולאשמ
;םיימואלו םייתד םיכרע םשב ןברוח םיערוזה ,םיימואל םיכוסכס דגנ תיטילופ האחמ תעבה
.הלא םיכרע קזחמ - ךפהל וא

יתורפסה םרזהו רנא'זה .3
תעיבקב ונייהד ,הריציב םילשורי לש הינבהה ןפוא תעיבקב תובישח תעדונ רנא'זל
הסיפתל רתוי תערכמ העפשה תעדונ יתעדל ךא .הלש היציזופמוקהו הריציה לש הרוטקורטסה
ןוג תא הנקמ תיטתסאה הסיפתה .םיוסמ יתונמוא םרזל הרושקה ,הריציל תדחוימה תיטתסאה
-ה .הבר הדימב םייטסילאירוס הדלז לש היריש .המיתל םיאתמה רתויב קיודמה יוטיבה
היציזופמוק ךותב ןימאכ לבקתמ ,המיתה אוהש 'ינא'ה יוליג תארקל ישיאה quest
תורמשמה תוסיפ ,םינווגמ םירמוח תוסיפ לש 'זאלוק יושעה ,םולח תיומד תיטסילאירוס
לש םייסיפה םייחה תאו תודרחה תא ,תומולחה תא ,תולאשמה תא ,תובשחמה תובקע תא ןכותב
תורומש ,םעה לשו 'ינא'ה לש הקוחרהו הבורקה הירוטסיהב ,גשומהו ריעה םילשוריב .'ינא'ה
ןכשה לש הנשיה הפסה ומכו (ימא לש הרדח) םאה רדח ומכ ,'ינא'ב ועגנש עבצאה תועיבט
ספיספב םיגצומ ,תודגאמו תפקמ תואיצממ תוריעז תוסיפכ ,םילק םירוכזא .(רלדנסה ינכש)
יתב .היח תיעגר הנומתל תשחמתמ ןורכיזה ןמ הלועה הדורפ לכ .תורחא תוסיפמ םג יושעה
םע םיגזמתמו םישטשטימ (םילשוריב יתדמע) םירההו (ןבא תיבב יתחרפ) םילשורי לש ןבאה
לש םילשורי ,ץוחבש גלשה ,ןשבכה ,וניבא םהרבא ,בסה .םילשורי םשה לש לפרועמ רוכזא
םע) רצק רישב הז לש ובג לע הזו הז די לע הז םיבכרומ ,תורחא תובר תודורפו הלעמ
לש סיסר לכ .תודורפ לש סונייקוא ,תודורפ יפלא אוה 'ינא'ה .באכ תמירז שיחממה , (יבס
תוסיפב ,רלדנסה ןכשה לש רדחה ןמ תונומת תוסיפב םישחומ ןורכיז לשו שגר לש ,הבשחמ
תורוקמה ןמ תונומת יסיסרבו ,(רלדנסה ינכש) רופיצ לש ,חמצ לש ,הנשי הפס לש תונומת
יגולונורכהו יטסילאירה ריצה ןמ םירבוע םיעטקה .םיישיאו םייללכ םיעוריאמו םיידוהיה
,הרפל ,זעל המודב ישיא למס לש תועמשמ םילבקמו םוקמ-לע לאו ןמז-לע לא םוקמו ןמז לש
הדלז לש רישה .(רפכהו ינא הנומתה דחוימב) לאגאש ירויצב קסבטיו לש םישנאלו תוגגל
תויומד יסיסר םיריוצמ לופיק לכבו ,םילופיק היושעה הפינמ םיריכזמ לאגאש לש רויצהו
תחתפנ רשאכ .םירוחש םירחאהו םירופא םקלח ,םיינוגסס םיעבצב םקלח ,םינוש םירופיסמ
רופיסב םירדתסמ םינושה תורוקמה ןמ םיטרפהו ,הז די לע הז םילופיקה םירשייתמ הפינמה
לש ישחומ סיסרכ ,רצק רוכזאכ יטסילאירוסה רישב תגצומ ,גשומהו ריעה ,םילשורי .דחא
תלבקמ תויטסימה .תוסיפמ בכרומה ספיספב תושחרתה לשו ןורכיז לש ,תומשרתה לש ,הארמ
.וז הסיפת םלוה ,םינפה םלועל תוישחומ הנקמה ,םזילאירוסהו ,הדלז ירישב רישי יוטיב
תעבומ אוהה הלילב רישב .תיטסימה תשרה ךרד םירישב תספתנ ,גשומהו ריעה ,םילשורי
לכ עודמ רבסה ןתינ תוישיא תונומת לש תיביטקייבוס הפשב .וז הסיפת לש הקיטאופ סראה
.םש שי שיא לכל :דחוימ םלוע אוה םדא

תינבנ דקומבו ,'םתא' לא הנופ רבודה - האחמ רישכ הבר הדימב בתכנ יחימע תאמ םילשורי
.תוימתס תומחלמ תוררוגכ רישב תוספתנה ,תולבוקמ תוידסממו תויתרבח תועד דגנ הסרתה
ררועלו האחמה תקדצ יבגל קומע עונכש ארוקב תונבל תנווכמ תינויציזופמוקה היגטרטסיאה
תנייצמ תיטס'יזאמיא הסיפת .וז הרטמ גישהל םיתנבותמ הריציה יביכרמ לכ .תוהדזהל ותוא
ןושל ירויצ םה ,טוח לע ןופיפעהו העזה ,תבגמה ,ןבלה ןידסה ,הסיבכה .םילשורי רישה תא
,םוימויב םייתרגש םיטקייבוא םינייצמ םה ,דחא דצמש ,ךכב ,םיקהבומ םייטסי'זאמיא
םישוריפל חתפ םיחתופו םייביטסגוס םה רחא דצמו ,קיודמ ןפואב ארוקה ידי לע םיטלקנה
:תיגולנא הקינכט תועצמאב האחמה תמית תינבנ רישה לש תינבמה תכרעמב .הזל רבעמ םיבר
,'ביוא' גשומה לש תויצטונוקה םע תבלצומ הלאה םי'זאמיאה ןמ תרייטצמה םוימויה תרגש
הלבקהב החפשמ תריוצמ וז רואית תטישב .'דלי'ו 'תביוא' , 'ביוא' םילמב רישב רכזומה
קרפל תלעופ תיגולנאה הטישה .ביואה לש םינפה תרסחו תמייאמה ,תלבוקמה תומדל תידוגינ
שובייל הלתנה ,ןבלה ןידסה ,המגודל .ולש יפיטיכראה ןעטמה תא לרטנל ,'ביוא' גשומה תא
אוה תיטמוטוא תוריהמב .העינכ לש היצאיצוסא דימ ררוג תביואה ידי לע הסיבכה לבח לע
לש לבוקמה גשומה ןיב היגולנא תרצונ .ברקב העינכל יטמלבמא למסכ ארוקה ידי לע ההוזמ
תא ביואה בגנמ הב תבגמה םג ךכ .שדחה יתיבה רשקהה ןיבל המחלמב םכסומ ןמיסכ ןידסה
תישארבב רמאנה תא ריכזמ 'ופא תעז' .תיארקמ הזימר ךרד תינבנ תפסונ היגולנא .ופא תעז
רפע לאו התא רפע יכ תחקול הנממ יכ המדאה לא ךבוש דע םחל לכאת ךיפא תעיזב" :זי ,'ב
תטלבומ היגולנאה ןמ האצותכו ביואל רישב דמצומ תישארבב םדאה לש ימויקה רויצה ."בושת
יכ זמרנ .הקיר המודק הנומא תפשחנ הסיסבבו ,ביואה לש החיכשה היצזינמוה-הדה
תא ןיעה ןמ הריתסמ המוחה .האנש לשו תורכנתה לש ההובג המוח ללגב החמצ היצזינמוה-הדה
בגנמה שיא ,הסיבכ הלותה השא -ונומכ אוה ביואה .םימשב ףעה ןופיפעה תא אל ךא ,דליה
םי'זאמיא םיצבקתמ םוימויה לש םי'זאמיאה לוכשאל ליבקמב .ןופיפעב קחשמ דלי ,ופא תעז
תצלאמה ,המוחה םה הלא םי'זאמיא .ביוא לש לבוקמה גשומל ןפוצ אוהש ,ינש לוכשאל םירחא
'םהיניעמ' 'ונלש' בצעה תא םיווסמה ,םילגדה םהו ,תוארמ ירבשב קפתסהל ןנובתמה תא
לאו המוחה לא תרבוחמ םילשוריב תלמוסמה תימואלה תיגשומה הסיפתה .'וניניעמ םהלש'ו
(גשומה לש קהבומ טרפ) לגדהו המוחה ,'הקיתעה ריעב גג' ריעל םיקהבומה םיטרפ .םילגדה
תא ףוקתל ידכ ,םילשוריב םיברעה ייח יווהמ םיטרפלו - ביוא - חיכש ןפוצל םידמצומ
.יטסינמוהה גשומה ,שדח ירסומ גשומ ומוקמב דימעהלו לבוקמה יתדה ימואלה גשומה

דרומב םרכ רופיסב םילשורי בוציע אוה יטסילאירוסהו יטס'יזאמיאה בוציעה ןמ הנוש
.(16) לקוס יטויפה םזינויסרפסקאל ותסיפתב דואמ בורקה (4) ,דמלמ דוד תאמ 1 ןורדק
יזכרמו בושח ביכרמ איה ,(הווש טעמכ ןונימב) גשומהו ריעה ,םילשורי וז הריציב
לפנ ונב .ריעה רורחש םויב םילשוריל ןגרואמ לויטב עסונ לוכש בא .היציזופמוקב
וניא באה .ריעה רורחש םלשוהש ינפל םוי ,םימיה תשש תמחלמב ןורדק דרומב םילשוריב
שרופמ ןויצ רופיסב ןיא .לויטל ותופרטצה םצעמ םיעתפומה ,םירחאה םילייטמה םע עעורתמ
ןבה קילואש הלוע ,עסונ סובוטואהש ינפל עגר .דבלב םיזמר אלא ,לוכש בא אוה רוביגהש
תחלוק באה ןמקרטשל וניב החישהו ,הדובע ידגבב םרכה ןמ רשי אב אוה .ודי לע בשייתמו
לע עדימ תויסיטרכ ךותמ ארוק ,לויטה ךירדמ ,הקסוי .סובוטואב הרוקה ןמ דרפנ רושימב
ןונגסב וא ,דומיל רפס לש שביו לילד ןונגסב רפוסמה הווהל דעו הדוסי תליחתמ םילשורי
ריחמה' ןויצ ךות תוקיטסיטטס תרקוסה ,תיתלשממה תונותיעה תכשל םעטמ תיתמגמ הרבסה לש
גרהנ טעמכש הקסוי ,תויסיטרכה ןמ אלש הקסוי םג שי ךא .ריעה רורחש תרומת םלושש 'ךומנה
אוהו ונממ שמ אל ברקה ןורכיזש הקסוי ,ןורדק קמעב םינחנצה ברקב םימיה תשש תמחלמב
לעו ברקה לע ,ומצעל רקיעבו ,םילייטמל רפסלו ימשרה לולסמה ןמ תוטסל לויט לכב חרכומ
לש עקרה ירבדל םהיתובוגתו םילייטמה ימשר םייוצמ דרפנ רושימב .גרהנש בשוממ רוחב
.םילשורי םוי תא םיגגוח םהו ,לוכשה ןמ תישיא ועגפנ אל הלא - הקסוי

ירוהרהב ,ילואשל ןמקרטש לש ויתוגשהב ,ילואש לש וירבדב - םירושימה ןמ דחא לכב
םילגתמ - םוקמה תוארמב ,םילייטמה תובוגתב ,םעטמ תויסיטרכב ,רובידל רוביד ןיב ןמקרטש
הלוגב ךנחתהו לדג ןמקרטש .םהיניב רשק ןיא וליאכ ,לוכשה באה תעדות לש םירחא םיטביה
ונב תא םג ךניח ךכו ,ידוהי לכ לש וייחב התויזכרמ לעו םילשורי לש השודקה גשומ לע
אטבמ ותומ .םילשורי תבהא לשבו (םרכה) ןויצ תבהא לשב ותומ לא רעתסה ילואש .דיחיה
ידכ דע ,םילשוריב םיצמתמה םיכרעה תא םינפה ונב .ןמקרטש לש ךוניחה תחלצה תא רופיסב
סובוטואב ןמקרטש עמושש םירבדה תיצמת .םהילע ושפנ רוסמלו בדנתהל ססיה אלש ךכ
םוי ידמ ילא תרבעה התאש םינשה תכורא תידוהיה תשרומה ייוויצ תא יתמשגה :איה ילואשמ
לבקמ ןמקרטש לש ימואלה יתדה 'ינא'ה ?ילע ןילת יכ ךל המ ךכ םא ,יתדלונ זאמ ומויב
הווחה ישיאה 'ינא'ה דמוע יתרבחה 'ינא'ה לומ .תמ אל וליאכ גצומה תמב ימונוטוא יוטיב
לש הדימעה .האושב ופסנ הינב לכש החפשמל דיחי אצאצ ,דיחיה ןבה ןדבא באכ תא קרו ךא
תחישמ .ןמקרטשל הריהנ הניא לוכשה הווח 'ינא'ה לומ םינשה תכורא תשרומה ןב 'ינא'ה
תא קידצהל ידכ םיכרעב ןיאש קיסהל ןתינ לוכשה 'ינא'ה םע ימואלה יתדה ידוהיה 'ינא'ה
ולש עדומה 'ינא'ה םה םואלהו תדה יכרע יכ ,וז הנקסמל עיגמ וניא ןמקרטש ךא .ןדבאה
.ויתובא ייחלו וייחל םעט םה ,רוערעל םינתינ םניא ונבל ליחנהש םיכרעה .ןימאמ םדאכ
וניא .ערקנ אוה ,ןבה ןדבא תא תאשל לגוסמ וניא םגו םיכרעב רופכל לגוסמ וניאש ןוויכמ
רופיסה םג אוהש ,ורופיס תא יטמרד ןפואב ללוגמ הקסוי רשאכ .תומל ילואשל תתל לגוסמ
לוכי וניאש ןוויכמ ךא .ויניעמ םלענ ילואשו ,טטומתמ ןמקרטש ,ילואש תומ לש ישחומה
,ילואש אוה אוה - ןמקרטשכ ולש תוהזה תגגופתמ .תואיצמה תרכה ןיטולחל תרבשנ ,וידעלב
רסוחמ אוה רשאכ קר .ברקב ונבל הרקש יפכ ,לפונו תויריה רטמ תחת רוגחה םע ןורדמב ץר
.הרומג תולילצב ןמקרטש רביד ,לוכהמ רתוי ותוא יתבהא" :הנקסמה םישמ ילב תצרופ ,הרכה
העדותה .רופיסה םייתסמ ךכ ."םילשורימ רתוי וליפא לוכהמ רתוי ןב בוהאל רתומ אבאל
םיננאשהו םיגגוחה םילייטמה - רופיסה ידבור לכב רומאכ תפקתשמ ןמקרטש לש תקלוחמה
יתרבחה 'ינא'ל יחטש חוסינ ןתינ תויסיטרכה ;רבקב ימואלה יתדה יתרבחה 'ינא'ה תא םיגיצמ
ליחנמ אוה ,דלונ זאמ גפסש הבהא ,ריעל ןמקרטש לש ותבהא תא ;יתד וניאש ימואלה ןווגב
.לוכשה הווח 'ינא'ל תימונוטוא תוישחומ הקינעמ הקסוי לש תישיאה המוארטהו ;ונבל ורותב
.לבלובמה ישפנה בצמה תא ףקשמ ךכבו המוד תיטסינויסרפסקא הקינכטב גצומ םוקמה םג
םילשוריו םרכה םיחאתמ ,'ינא'כ ותוהזמ דרפנו בבוסה ןמ ירמגל קתינ ןמקרטש רשאכ ,ףוסבל
לא ןורמושבש בשומה ןמ רבע םרכה .ןורדק דרומב םרכ :תיטסילאיר תושממ ול ןיאש יוטיבב
ךותל ךסמנ ,ןויצ לש ימואלה ךרעה ,המדאה תדובע לש ימואלה ןפה .םילשוריבש ןורדק דרומ
.תיתד השודק תנייצמה םילשורי

הקינכטל דואמ המוד םיעוריאו תויומד ךרד יזכרמה רוביגה תעדות לש םיטביה בר גוציי
לש שאר גצומ האנק רויצב ימדקה רושימב .קנומ יגוורונה רייצה לש תיטסינויסרפסקאה
תמנפומ וינפ תעבה ;הלש חטשה ןמ תיצחמכו הנומתה לש בחורה וק לכ תא טעמכ ספותה םדא
תויומד יתש תוגצומ ,ירוחאה רושימב ,ודצלו קורי עבצ םתכ ךותב עוקש ולוכ ,תרסוימו
'םינימזמ' ץעהו םיינשה .היולג השאה תוורע .חופת ץע די לע השאו רבג לש תויטמיכס
ץע לש רוסאה ירפה ןמ םדאה תא המיעטמה ,התפמהו תדגובה הווח לש תירוגלא תונשרפ
תוגצומ ולא ףאו ,תורחאה תויומדה לא טיבמ וניא ימדקה רושימב רבגה .וב תדגובהו תעדה
השאהו תעדה ץע לש עודיה פיטיכראב שומישה ,תויטמיכסה .שיאה לש ומויקל תועדומ אלכ
תרסוימה םינפה תעבה תועצמאבו רויצה םש תרזעב םישרפתמ ,רוסאה ירפב שיאה תא התפמה
ריכזמ יטסילאירוסה בוציעהש העשב .תימינפה השגרהה תא תויומדב זיחממה ,ןיצחמ יוטיבכ
ריכזמ יטסינויסרפסקאה בוציעה ,תישחומ תחא הנומתל הב םידכלתמ םיסיסרהש תחתפנ הפינמ
,תורחאה ןמ ןיטולחל תקתונמ האפ לכ .העדותה תא דחי תוביכרמה ,תואפ המכ הלש ,הבית
תויומדכ םייאמצע םייח םייח ,הזמ הז םידרפומ 'ינא'ה לש העדותה יטביה :ןתוא 'האור' הניא
,םיישחומו םייח הדלז לש םירישב גשומהו ריעה םילשורי לש םינטקה םיסיסרה .תונוש
לש תוקחורמו תונוש תוניפמ םימרוז םהש יפ לע ףא ,תשבוגמ העדות לעב 'ינא'ב םידכלתמ
עדימ רסמנ דמלמ לש רופיסב .םולחהו רפסה ,ןוימדה ,תדה ,המואה רבע ,ןויסינה :ןורכיזה
התויזכרמ לשו םילשורי תשודק לש גשומה םגדומו םכוסמ .ריעה תודלות לע שבוגמו םלש
הפ לעב הדמלנש ,הדמולמ הרות םולקד הריכזמ טסקטב םהלש הריסמה ךא ,ידוהיה םעה יבגל
,ומצעל םלקדמ ןמקרטש ,ריעב תורושקה תווצמה תא םימלקדמ םידוהי לש תורוד ,תורוד -
תא םלקדמ הקסוי ,םירבד םתוא ןמקרטש ינזואב םלקדמ תמה ילואש ,ונב ינזואב ןנישו םלקד
הלאש ילבמ ,םייח םישנא ךותב לתשנש תמ והשמ לש אוה בוציעה ריתומש םשורה .תויסיטרכה
גשומהו ריעה לש םינטנטקה םיסיסרל דוגינב יח םשור ררועמ וניא יוטיבה .הרוק המ וניבי
.הדלז ירישב םילשורי

תוריציב םילשורי לש בוציעה תויורשפא תא הבר הדימב םיעבוקה םידממ השולש ונמנ הכ דע
וא ישיאכ הריציב הנבנה רשקהה .גשומכו םוקמכ םילשורי לא תוסחייתה :תורפס
ריצ םינוב םוקמהו גשומה .הריציה רנא'ז תורגסמב תלעופה תיטתסאה הסיפתה .יללככ
תאצמנ רחאה והצקבו ,דבלב םוקמ לאכ םילשוריל תסחייתמה בוציע תורשפא דחאה והצקבש
לש תוירשפאה לכ תובצומ ריצה לע .דבלב גשומ לאכ םילשוריל תסחייתמה בוציע תורשפא
הקוחר ,תווצקה דחא לא הבורק תורשפא לכ - םינוש םינונימב םידממה ינש תא בלשמה בוציע
:םייניב תדוקנב תאצמנ וא ,ונממ
גשומ____ *____ *____ *____ *____ *____ *____* םוקמ
,תורפסב תומייקה בוציעה תויורשפא לש ןווגמה תא תוצממ ןניא ליעל ומגדוהש תוריציה
.םתוליעפ תא החנמה יטתסאה ןוויכה תאו בוציעב םילעופה םימרוגה תא תושיחממ אלא
תעבוק הל תינייפואה תוכיאה תא ךא ,הריציב עמטומ (גשומ - םוקמ דממ) ינוציחה רוקמה
.רנא'זה תרגסמב לעופה יתונמואה םרזה דממבו רשקהה דממב תרדגומה תימינפה תויקוחה
ןיב ,תונמאל תואיצמ ןיבש רשקה תייגוס לש יטרפ הרקמ אופא אוה תורפסב םילשורי בוציע
גציה - וז היגוס לש רחא יטרפ הרקמ חותינ האר) הריציב םבוציע יכרדל בוציעה ירמוח
.((9)ךברוא לצא תירבעה תורפסב םיגחה

יופימה ימישרת .ב
יללכ רשקה :גשומ - םוקמ לש םידממב םילשורי בוציע תויורשפא לש םימישרת םיעצומ ךשמהב
.המגוד תאבומ תויורשפאה ןמ תחא לכל תחתמ .תיתונמוא הסיפת ;ישיא -


גשומ - םוקמ ריצה תוצקב תויורשפאה לש טרופמ רואית .ג
יטסילאיר תורגבתה רופיסב םוקמכ םילשורי בוציע :םיחופת לשב .1
ךרעה וב אצמנ אל ןכל ,אלרוב הדוהי תאמ םיחופת לשב רופיסב רכז ןיא םילשורי גשומל
רופיסב תחכונ םילשורי ריעה ךא .םלועב רחא םוקמ לכמ םילשורי תא דחיימה ףסומה
ילקול אוה רואיתה ןויבצ .רופיסה תרתוכב רכזומה עוריאה עריא םילשוריב .הטלבהב
.תמדוקה האמה ףוסב הקיתעה ריעה :יוהיזל תנתינה תיתורפס ץוח תואיצממ בואש ,קהבומ
:((17) קלוו) תיטסילאירה תונמואה תסיפת ינייפאממ דחא אוה הריציב ץוח תואיצמ גציה
םהיתוריציב ,גרוברטפ ,הבקסומ ;ןאסאפומ לשו קזלב לש תרופיסב תפרצ לש הדשה ירעו סירפ
תחיתפב .םייוודבה לש םייטסילאיר םע ירופיסב רבדמה יפונו ;יקסביוטסוד לשו יוטסלוט לש
ריעב ונרג ,רשע ןבכ יתויהב" :תיתרבחהו תיסיפה הביבסה הנושארל תגצומ רגסוממה רופיסה
ויה ,תורצח המכב ומכ ,וזה רצחב .םיפגא השולשמ הרבוחמ הלודג רצח ,םילשורי הקיתעה
החפשמ לכל בורל .רצחב ורג םינכש רשע השימחכ .תוינש תומוק םהילעו תוספרמו םינורמק
המלצמה ."םעה תלדמ ליגרכ ,ורג תונותחתה תורידב .היינש המוקב ונרג ונא .דחא רדח
לש יתרבחהו ינוטקטיכראה הנבמה לש השגדה ידכ ךות םישנאה לא םוקמה ןמ תרבוע
,ליגרכ ,ורג תונותחתה תורידב" ;"תורצח המכב ומכ" :יללכ בצמ גציימכ תימלשוריה רצחה
יפכ - יתרבחה הנבמה ןיבל תיסיפה הביבסה רואית ןיב ןוימד רייטצמ עטקב ."םעה תלדמ
םבצמש הלא .ןותחתו ןוילע - תודמעמ ינשל הרבחה תגרודמ ךכ ,תומוק יתש ןב אוה הנבמהש
רופיסב 'הטמל'הו 'הלעמל'ה .הטמל םירג םירחאהש דועב ,הלעמל םירג רתוי בוט ילכלכה
ןייצמ רופיסב .'הטמ לש םילשורי'ו 'הלעמ לש םילשורי' םיגשומל הרוצ םושב םירשוקמ םניא
,םויה ידורמ ,הנותחתה המוקה ירייד .תיתרבח היצאיצנרפיד קרו ךא 'הטמל - הלעמל' דוגינה
םגיצמ רפסמה .םתייחמל ישוקב ורכתשהש ,זאד םילשורי לש םינטק הכאלמ ילעב םיגציימ
רכומ ישומ ,"םימיה לכ תואשמו תויבח לגלגמ"ה ,לבסה ןרהא ;ןולגעה דוד - דחאל דחא
עדויו הברה האורו הירק תוצוח לכב ץיקה תומיב םידוהיה לש םנואמצ הוורמה" ,דנומילה
ןתפמה דיל ץראב הכומנ תסכ לע" בשויה ,היסילד יבא ,ינעה טייחהו ;"הברה רפסמו הברה
דע רקובמ קסוע אוהו "(ךושחו ןטק בולע רדח ולוכ לכש) ותיבל אובמ ןיעמכ יושע היהש
,םינטנטקו םינטק תוורפ-ירזג אוה ףרצמ רקיעבו םינשי םידגב אילטמו ןקתמ" ,ותכאלמב הליל
םייחה ןקויד הבר תויחב רייטצמ רופיסה ןמ ."תומלש תוורפל ,םיידגו םישבכ תורועמ
.תפדעומ המרונ אוה יתחפשמ סוחיי .19 -ה האמה ףוס לש םילשוריב םידוהיה לש םייתרבחה
תובא םע םינמנ םימכח ידימלתו םינבר רתויש לככ .וז המרונ לש קהבומ גיצנ אוה באה
ינבב טלוש באה .ילכראירטפה החפשמה הנבמ ראומ רופיסב .סוחייה רתוי הלענ ךכ החפשמה
רופיסה ףוסב .רתויב םיירזכאהו םייתורירשה םישעמה ףא ,ול רתומ לוכה ;המר דיב ותחפשמ
,ינעה טייחה לש ותב ,היסילד לש היתויעב .באה לע העפשה לכ ןיא םאלש הדבועה תטלבומ
םילשוריב תוינע תונבל ויהש םיישקה תאו חוריאה תומרונ תא ,ןיסוריאה יגהנמ תא תופקשמ
הנבמה לשו רצחה לש םיינוטקטיכראה םירואיתה .תומרונה רחא אלמל הפוקת התוא לש
עקרה תוכזב הריבס באה לש ותוגהנתה .תנווגמו תבכרומ הביבס לש השוחת םירצוי יתרבחה
לבקתמ באב ןבה לש דרמה ףא .םוקמה תריוואבו תיתרבחה הנומתב בלתשמ אוהו ,הנבנש
תריציל אופא םרות םוקמה רואית .החפשמה שאר לש השקונה תויתוכמסה עקר לע ריבסכ
םיחופת לשבב ,ןכ לע רתי .תויומדל תורבתסה הנקמו ,'הבועמ' ,תימשג םייח תביבס
םוקמה תייציזופמוק .רופיסה לש היציזופמוקב בושח ביכרמ איה םייח תביבסכ םילשורי
.תיטסילאירה תרופיסב לבוקמה ןמ תגרוח הניא

יפ לע םיבתכנה - תורגבתה ירופיס - תיטסילאיר תרופיס לש דחוימ גוס םע הנמנ רופיסה
דקומ םה רוביגה לש שפנה ייח הז גוסמ רופיסב .תיגולוכיספ תיטסילאיר תיתונמוא הסיפת
לשבב .תובישח שי תומדה שפנ לע עוריאה תעפשהל קר .םיינוציחה םיעוריאה אלו רופיסה
תא החנמה ,המיתה איה המוארטה .רוביגל המוארט םרגש ,דחא ינוציח עוריא גצומ םיחופת
עקרה תגצהב חתופ רופיסה .הלילעה לשו ןמזה לש ,םוקמה לש ,ןושלה לש היצזופמוקה
היהש יטמוארטה עוריאה לא תוריהמב םדוקמ אוהו באכה יוטבב תודקמתה ךות המוארטל
ןיב ןילמוגה יסחי .תויצאירו ינימ לכב רופיסב ךשמנ יוטיב לבקמ יטמוארטה באכה .תודליב
איה המדקהב תטלובה הלובחתה .תאז הדוקנל קרו ךא סחייתהב םיגצומ הביבסל רוביגה
,שורג ,קוור ,יושנ אוה םא ןייצמ וניא רוביגה רפסמה .הווהל םיעגונה עדימ יטרפ תרסחה
ןיא רופיסב .ילכלכה ובצמ והמ וא קסוע אוה המב הלגמ וניא אוה .םידליל בא וא ןמלא
זאמ ופלח הנש םיעבראש ,ןיוצמ היציזופסקאב ךא ,רפסמה רוביגה לש וליגל רשאב רישי ןויצ
זא היה רוביגהש ,רפוסמ רגסוממה השעמה רופיס לש 'א הקספהו .יטמוארטה עוריאה עריא
לש תובישחה רסוח תא טילבמ המדקהה תונבת .וליג והמ קיסהל ןתינש ךכ ,םינש רשע ןבכ
קחמנ הווהה .המבה לא רבעה תא האיבמ תינויציזופמוקה היגטרטסיאה .רפסמה יניעב הווהה
וב ללכנ רשא תאו רואיתה תויווז תא עבוקו רפסמה רוביגב טלוש באכה .זאמ באכה ידי לע
עטקב .תינושלה היצזופמוקה תועצמאב המצעב שחמומ באכה .המינ וזיאבו תומכ וזיאב -
ריצכ רבועה באכה תא תואטבמה תובר םילמ תועיפומ רגסוממה רופיסל םימדוקה עקרה
ערואמ" :באכ לש זע עבמל תודכלתמ תודדובה תוקספה .הריציה לש תחתופה הדיחיה ךרואל
הנחכשא אל רשא יל וערה רשא הערה הלודג" ;('א הקספ) "הפרחהו רעצה ןורכז" ,"רהמנו רמ
באכה תונבת .('ד) רבעה תא "הרמ הפיט" ;('ג) "םירוסי הברה יתלבס" ;('ב) "הזה םויה דע
,רבעה תא אלא ,הווהה תא יח וניא רפסמה רוביגהש ,רבדה שחמומש ךכ ,ןמזה תונבתב בלושמ
רבד לכ תקחומה המצע הלש תדמתמ תוחכונל ךפה אלא ,ןמזה םע ףלח אל םעפ לש באכהש
אל .באכה לש תדמתמה תוחכונה תא אטבמ 'הנש םיעברא' ןמזה ןויצ .הרקיו ,הרוק ,הרקש רחא
רוביגה ןועביק תא המיתכ ןמסל אופא תנווכמ היציזופמוקה .'םישימח ןב' ןויצה ןכ
.המוארטב

אל רופיסב .םוקמה תונבתב םג תרכינ ןמזה תונבת תא החנמה תינויציזופמוקה היגטרטסיאה
רבע וא ,ותודליב ומכ םילשוריב רג םאה - רפסמה לש הווהב וירוגמ םוקמ יבגל רבד רסמנ
רצחה :'ןומדקה' שיבה השעמ תושחרתה םוקמל תטלוב תוחכונ תנתינ ,תאז תמועל .רחא םוקמל
יפ לע םיגצומ םהיניב םיסחיהו באה ,רוביגה .םילשוריב הקיתעה ריעבש יתמוק ודה הנבמהו
יניעב 'הטמל'הו ,ןבה יניעב 'הטמל' אוה באה יניעב 'הלעמל'ה .םירוגמה תביבסל םהיתודמע
ןיבש חתמה לע ךלשומ ךומנ - הובג ,הטמל - הלעמל דוגינה .ןבה יניעב 'הלעמל' אוה באה
היצקנופ אלממ םוקמה רואית ןכ לעו .תוריהיה -באה לש תטלובה ותנוכתל רשוקמו םיינשה
.ימויקה יתרבחה ןבצמ תאו תויומדה תא למסמ הנבמל ינייפואה ךומנ - הובג דוגינהו ,תילמס
יפ לע ,ךומנלו הובגל םלועה תא רזוגכ ,רפסמ רוביג לש תיפצתה תדוקנ ךרד הפצנ באה
- 'הרות ישנאו םינבר' - ולשמ הובג יתרבח דמעמב םישנא לא .סוחייה :יעמשמ דח ןפוצ חתפמ
ןמ םיסגאבו םיחופתב םדבכמ אוה ;םתרשל ורדגמ אצויו ףנחתמ ;הרומג הענכהב באה גהנתמ
ילכלכה םבצמש ,הנותחתה המוקב םירגה םישנא ליפשמ אוה ,תאז תמועל .קושבש םיחבושמה
הלפשהה תא ןמסמ 'הטמל'ו ,ונממ םיינעל סחיב תואשנתהה תא למסמ 'הלעמל' .ולשמ השק
השוב אלל םירחא ליפשמ ,השוב אלל ומצע ליפשמ דחאה .דמעמב ונממ םיהובגה לומ תימצעה
.סקרקב שימג ןטוטהלכ באה תא גיצמ ,הלילח רזוחו ,תואשנתהל תוכימנמ ריהמה רבעמה .
באה תא טפושה ,רפסמה רוביגה לש באכהו השובה ,סעכה רואל יתמגמכ ספתנ ילילשה רואיתה
הנוגמה הדימה תא רפסמה גיצה אלמלא ,הרוטקירקל שלוג היה רואיתה .עריא רשאב םשאה
:תילמס היצקנופ אלממ םוקמה הז רשקה טוטרשב םג ,יגולוכיספ יגולויצוס רשקהב באה לש
.עיגה אל הנותחת הרידל דע ךא .הנמנ אל יאדווב םיריבג ןיבו דימא םלועמ היה אל יבא"
ול תוושל וילע הרמש רשא איה ,'םיכרצנה' גוסמ והתלידבה רשא איה היינשה המוקב הרידה
."(...) וימעב לעב לש הרוצ

תולבוקמ תשוחת באל קינעמה דיחיה רבדה אוה 'הלעמל' רוגלש ןיבהל ןתינ רבסהה ןמ
אוה ןכלו ,המוחתמ םתוא הקיחרה הרבחהש הלא ןיבל וניב דירפמה דיחיה לובגה והז .הרבחב
שיגרהל הביס באל ןיא תיתדבוע הניחבמ .'הטמל'ו 'הלעמל' ןיב לדבהה תועמשמ יבגל םיזגמ
תוחפ םיחלצומ םידוהי לש םתואיצמ אוה ולש ימצעה יומידה תא קזחמה דיחיה רבדה .בושח
.באה לש ימצעה ךרעה תא הז רשקהב למסמ 'הטמל - הלעמל' דוגינה .'הטמל' םירגה ,ונממ
תמרונ יפ לע גהנתהל תושירדב טעובו םיינעל הצרעה לשו הברק לש סחי הלגמ ןבה ,ותמועל
תיריבחתה היציזופמוקה .'ףא' ,'אלא' ,'לבא' ,'אקווד' - םילמה תועיפומ רופיסב .סוחייה
תודגנתה תא שיחממ דירפמ וק .קוסיפה ינמיס לש היציזופמוקה ידי לע תקזוחמ תיטתיטנאה
ול תוארנ ןניאש תומרונ וילע הפוכש ,באב ןבה דרמ .שארב שאר ,תיתיזח תושגנתהכ באל ןבה
םוקמה הז רשקהב םג .ךומנ - הובג דוגינה יפ לע םוקמה רואית לע אוה ףא ןרקומ ,תוקדוצ
רתוי ךומנ רגה ,ינעה טייחה לש ותיבב שקבל ןבה בהוא לוכמ רתוי .תילמס היצקנופ אלממ
דוע םידרוי ויהו ,הנותחתה המוקב רומאכ היה ,הז ןכש לש ורדח ,רמולכ ,ותיב" :םלוכמ
ןולחה דבלמ םינפב וב ןיא ןולח לכו ךומנ לבא ,לודג רדחה .וכותל תוגרדמ עברא שולש
יקנ היה" רדחה :םוקמה תובילע לע םיעיבצמה ,חטשה ינותנ תא הפיימ רפסמה ."חתפה די לעש
רצוי רפסמה ."יוארכ םירודסו םיכורע ויה ,םינשיו םילד ויה יכ ףא ,םיטעומה ויצפחו
.טעמומ ומושירש ,ןיעב םגפ היה ,טייחה תב ,היסילדל .םיריידה לשו םוקמה לש היצזילאידיא
יפוי ,תרתסנ תושיגר ןייצמ אלא ,הייחד רצוי וניא םומה םיפיימ םירואיתמ הנבנה רשקהב
לוכו לוכמ באה תא ללושה ,ןבה לש יתמגמה רואיתה תא ריבסמ באה דגנ דרמה .דחוימ ימינפ
הלעמ הלוע באה לש 'הטמל'ה .'םיכפהתמ' באה לש 'הטמל'הו 'הלעמל'ה :ויאנוש תא הפיימו
תא גיצמ רפסמה רופיסה ףוסב .הזובמ יביטמרונה 'הלעמל'הו ,םלשומה לאידיאה אוה .הלעמ
ודיב ינחקל דימ" :תוגרדמה - תושחרתהה םוקמב תדקמתמ רואיתה 'תמלצמ' .יטמוארטה שנועה
וליעוה אל .תיבל ךומסה "רדח"ל ינליבוהל ,תועמד ליזמ ינאשכ ,תיבה ןמ זגורב ינאיצוהו
תעל תוגרדמה ןמ הקזחב יתדרוה עגר ןב .ימא לש היתוניחת ודעב ורצע אלו יתוניחת
ןפואב תלמסמו ,טאלו בורקמ תגצומה ,תיעונלוק הנומתל המוד תוגרדמב הדרוהה ."רקוב
.ןובלעה ונממ הפרה אל הנש םיעברא .רוביגה שחש םינואה רסוח תאו הלפשהה תא יתוזח
השובה ,באכה - המוארטה לש למסכ תוספתנ תוגרדמה .הז עגרב אפקוה םוקמהו אפק ןמזה
,באל דגנתהל חוכה ,דרמבש חוכה תשוחת לש הגספהמ רפסמה רוביגה ךלשוה הילא - קותישהו
ןמ םיחופת הנעמל בונגלו ןכתסהל ףאו היסילדב ךומתל חוכה ,וירוסיא תא רפהל חוכה
.באה

תבנג .תורגבתה רופיסל יטנוולרה ילמס ןבומ תוגרדמה עטקל הקינעמ תיארקמ הזימר
חופתה .ןדעה ןגב תעדה ץע לש רוסאה ירפה תבנגל תיביטאיצוסא תרשקתמ םיחופתה
הזימרה .היסילד לא תיטורא הכישמ לש החימצ ינצינ לע זמור יטורא יותיפ לש פיטיכראכ
,ןייצמ רגובה רפסמה .המע רשקה לשו הניח לש תנגפומה היצזילאידיאה ידי לע תכמתנ
םעפ אל (...) הארמ-תבוטו רעיש-תריהב ,וג-תקד התיה איה" :שיגרה קוידב המ ןיבה אל דליכש
הבלש ,וז לש היתוכילהבו הינפב דרח הפוצ יתייהו ויערק ןיב יורשה היבא דיל יתבשי
יבל יגיגהמ המואמ תולג יתעדי אל ,ןבומ ,ןטק דליכ לבא .םיערק םיערק יושע אוה ףא יאדו
םוי םוי יניינעב ימע החס התייהו דואמל הילא בוט יבלש ,הארנכ ,השיגרה איה לבא .הילא
רסח ,ןטק ןטק שיגרמ אוה תוגרדמב הטמל ותוא ךשומ באהש העשב ."םילודגה דחא םעכ
הגיסנ לע דיעמ ןונגסה .תוירבגה ינצינ תא םדוק וב הררועש השאה לומ שוב ,םינוא
:"םיחופתה יל ורמה הכ" הרימאב םיחופתה לע םשאה תא ךילשמ אוה ןטק דליכ .תויתודליל
לא רבדל היפ החתפ אל םלועמ .תוגרדמל ךומס המהדנו האתשמ תדמוע היסיליד תא יתיאר"
אבא הנע - םיחופת בונגל ךיא דמלי ןעמל - ?עודמ ?הרק המ :הלאשו החתפ וישכע .אבא
,ינד םג ךכ ."םיחופתה יל ורמה הכ !יתוא העלבו היפ תא המדאה התצפ ול .ןושל ץקועב
יכ ןעוטו ךכב תודוהל שייבתמ ךא ,הכוב ,סילקטש ןלי םירמ לש רוביג ינד רישה רוביג
- םיחופת לשב רופיסה םשב תרכינ תיליטנפניא הגיסנ התוא ."ןמצעמ תודרוי תועמדה"
רפסמה .'םיחופת לשב' :יוטיבה בלושמ רופיסה לש ןושארה טפשמב רבכ .םיחופתה ללגב לוכה
הגיסנ לש הז בצמב ןיידע אצמנ אוה הנש םיעברא רחאל ,רמולכ ;תאז רמואה אוה רגובמה
םיעגר המכ ,סעוכו םלכנ ,םינוא רסח ,אוהה תוגרדמה םרג לש לפשה תיתחתל ךלשומ ,תישגר
ירמוחמ רופיסב תינבנה ,תילמסה תועמשמה .וכרעבו וחוכב שחו דרמה תגספל הלעש ירחא
האר) 19 -ה האמה ףוס םילשורי לש תיתרבחהו תיפרגופוטה הביבסה ןמ םיבואשה עקר
.יטסילאירה םנויבצ תא השילחמ הניא ,((10) הירא-ןב לצא וז הפוקתב ריעה לש רואית
אלא ,םילשורי גשומה לש םייפיטיכראה םיכרעל הרוצ םושב הרושק הניא תלמוסמה תועמשמה
יפרגופוטה רואיתה דוקפת .תמיוסמ הפוקתב םילשורי לש עקרב לישבהש ישיא אשונל
,םיקד םיזמרב תזמרנ תוילמסה .רופיסב יולג יוטיב לבקמ וניא למסמכ םוקמה לש יתרבחהו
טלוק וניאש ,ארוקהש הנדס ןיא ,תושרופמ תורימא תועצמאב םג תגצומ המיתהש ןוויכמ ךא
.המיתכ רופיסב הדוקפת תאו המוארטה תנבה תא ץימחי ,םוקמה לש תילמסה תועמשמה תא

,תיטסילאירה תיטתסאה הסיפתל המאתה ךותמו תורגבתה ירופיס לש רנא'זה תרגסמב .םוכיסל
תיתרבח היצקנופ ,תיפארגופוט היצקנופ :היציזופמוקב תויצקנופ שולש ריעה םילשורי תאלממ
םילשורי אלו ,הב לדג רוביגהש ריעה איה אלרוב לש רופיסב םילשורי .תילמס היצקנופו
וניא רופיסה .םימעה תווחא לש ריעה וא ןברוחה ריע ,הלואגה ריע ,םולשה ריע ,שדוקה ריע
תעמטנ - ריעה - תיתורפס ץוחה תואיצמה .םילשורי לש תיגשומה התוידוחיימ אופא הנבנ
תיטתסאה הסיפתה יפ לעו רנא'זה לש תימינפה תויקוחה יפלו המיתה יפ לע הריציב
.תדחוימה

יגולותימ יתד-יריל רישב גשומכ םילשורי בוציע :ילאשת אלה ןויצ .2
גשומב תודכלתמ לארשי ץראו םילשורי יולה הדוהי תאמ 2 ילאשת אלה ןויצ רישב .גשומה
תובאה - ויריחבל הלגתה לאהו הרוש הניכשה ,שדקמה תיב םקוה הב ,ןויצ - שדוקה ץרא
.רישב ןויצ גשומה לש תופסונ םינפ םיווהמ ,הלואגהו תולגה ,ץראה ןברוח ןויער .םיאיבנהו
תדחוימ תוהמכ השודקה תא תוגיצמו ך"נתה ןמ תוחוקל רישה לש תוינושלה תונומתה לכ טעמכ
לומל" םיחותפ הירעש ;(11 רוט) הניכשה תנכוש לארשי ץראבו םילשורי ריעב :םוקמה לש
םירוזפה תומוקמב ;(17) ולש דובכה אסכו 'ה לש הכולמה תיב איה ןויצ ;(12) "קחש ירעש
רואה ןמ תינהנ ןויצ ;(16 רוט) הב תמעפמ 'ה חור ;(20-19) המואה ירחבנל 'ה הלגתה הב
םיארנה םייסיפ תורוקממ ןרקומה רואב תראומ הניא ןכלו םוקמ לככ הניא ;'ה לש יטסימה
.יארקמה גשומה לע ססבתמ רישב ןויצ גשומה ,יתעדל .םיבכוכהו חריה ,שמשה תמגוד ,ןיעל
ןחלופה ךרענ ובו וב ןכש םיהלאש םוקמה .שדקמה ןמ האב ריעה תשודק ,ארקמב רישל המודב
תובאל לאה הלגתה םהבש םירחא תומוקממו םילשורימ האב ץראה תשודק .(165 ,(8) ךברוא)
רעש הזו םיהלא תיב םא יכ הז ןיא הזה םוקמה ארונ המ רמאיו (בקעי) ארייו" .םיאיבנלו
'ה תלעפ ךתבשל ןוכמ ךתלחנ רהב (םיה תריש) ומעטתו ומאיבת" ;(ז"י ,ח"כ תישארב) "םימשה
ןוכמ ךל לובז תיב ('הל המלש ירבד) יתינב הנב" ;(ז"י ו"ט תומש) "ךידי וננוכ 'ה שדקמ
.(ג"י 'ח 'א םיכלמ)"םימלוע ךתבשל

לש לארשי ץרא' גשומה תא רישב בלשמ ל"הירש ,ןעוטה ,(401 (11)) טילבסיול הנוש העד
,ךל הנכש הניכשה םש" :ךכל היאר ותעדל םיווהמ רישה לש 11-12 םירוטמ 'הלעמ
ץרא' הבחרהבו) 'הלעמ לש םילשורי' גשומש אלא ."ךירעש רחש ירעש לומל חתפ/ךרצויהו
תדרפה בקע תדרפה בקע חתפתה גשומהש ןוויכמ ,רישה תא םאות וניא ('הלעמ לש לארשי
לשו םילשורי תמדא לש השודקה גשומ ספות ,ארקמל המודב ,רישבש דועב ,םוקמה ןמ השודקה
ןולשיכ רחאלו ינש תיב ןברוח רחאל שבגתה ,'הלעמ לש םילשורי' גשומה .יזכרמ םוקמ ץראה
תיב לעמ .םימשה לא 'הטמ לש םילשורי' - תיצראה םילשורימ הקתעה השודקה .אבכוכ-רב דרמ
,ותוא ומיקה םדא ידי אלש ,תובוט םינבאו בהז יושע שדקמ תיב אצמנ ,םימשב ,ברחה שדקמה
דוסה תורפסב אלמ יוטיב ןתינ גשומל .השודק דוה הפופא ,'הלעמ לש םילשורי' - וביבסו
םיארומאה לש הנוש הסיפתל וז הסיפת ןיב תונחבה ,(8) ךברוא לצא האר) תינויזחה
תורטמל םיאתה ,ריעה ןמ השודקה גשומ תדרפהמ רצונש ,'הלעמ לש םילשורי' ןוזח .( םיאנתהו
ןכ ךא ,הפוריא ינבל רבד תרמוא הניא תישממה ןויצ .םלועב השדחה תדה תצפהב תורצנה
תמשנ לש למסכו השודקה םאה גציהכ ,היסנכה לש הירוגלאכ תימיימש םילשורי םהילא תרבדמ
ןמ השודקה קותינ לש האצותכ רצונ 'הלעמ לש םילשורי' גשומה .(48 ,(13) רדניל) ןימאמה
תיצחמב םיטסינטנומה תכב ואישל עיגה היצזילאירוטירט-הד לש הז ךילהת .םילשורי ריעה
הזופפ רפכה דיל - םיימשמ םילשורי לש התדיריל וכיח" הלא .היינשה האמה לש היינשה
.(62 ,םש) "היגירפבש

רישה לש (ריצ) הרדש דומעכו גשומכ םוקמה תונבת
,הז ריש לש היציזופמוקב יזכרמ דיקפת תואלממ השודקה לארשי ץראו השודקה םילשורי
וכרוא לכל םירוזש ,ארקמה ןמ םיחוקלה ,םיבר תומוקמ תומש .יתד יריל ריש יתעדל אוהש
אלל םירחא םירהו ןומרחה תא תללוכו הכורא המישרה .רישל הרדש דומע םירצויו רישה לש
רוט) ןורבח ;(10-9 םירוט) בקעיל םיהלא הלגתה םהבש ,םינחמ ,לאינפ ,לא תיב ;(6 רוט) םש
לארשי ץרא ריווא םירכזומ ףסונבו ;(29 רוט) באומב םירבעה רה ;(27 רוט) למרכה ;(26
הלהא יומידה תחת תורכזומ םילשוריו ןורמוש ;(32) ץראה רפעו םש אלל תורהנ ;(31)
גשומ תא םימלגמ הלאה תומוקמה י"כנתה רוקמב .(45) 'ד ,ג"כ לאקזחימ חוקלה הבילהאו
החכותה תאובנ תנווכמ ןדגנכש ,םילשורי תושנ .םייוסמ ילקול ןויבצ רמשנ תאז םעו השודקה
לע דיעמ םיטישכתה לש טרופמה רואיתה .ןהיטישכת תודונע ןואגב תוכלהמ ,('ג םילשורי)
דח ץראה לשו םילשורי לש יגשומה יפואה ל"היר לש ורישב .חטשב תודבועה םע תורכה
הביבסב םה םירכזומה תומוקמהש ,םשור לבקתמ .ילקול דירש ףא ןיא .רתוי יעמשמ
ארקמב דואמ בושחה ,יתרבחה םרוגה ;םרוג הווהמ וניא יפרגופוטה דוחייה .תחא תיפרגואיג
תורכה לע וא ,ןויצב תוננובתה לע ךמסנ וניא םוקמה רואית .ןאכ םייק וניא ,(אטוחכ םעה)
לכ לטינ יארקמה רוקמה ןמ .תודגאו ארקמה רפס אוה דיחיה רוקמה .רבעב היפונ םע תישיא
הווהב ןברוח לש ,ילידיא רבע לש תויתדגא תונומתו הראשנ השודקה קר .ילקול יסיפ ןויפא
םולחה ךרד רישב בוציעה .(54 ;45) ןורכיזבו (7) םולחב תולועה ,אובל דיתעל הלואג לשו
.ך"נתב ןיאש היצזילאידיא רצוי ןורכיזהו

םוקמה ריצל ורושיקו םיישגר םייוטיב ריצ
תומוקמה לאו ללככ ןויצ לא םינפומה ,םיישגר םייוטיב לש ריצ הנבנ םוקמה ריצל ליבקמב
,(4-1 םירוט) תיללכה החיתפל - רישה תודיחי לכל ינייפוא הז הנבמ .הב םיטרופמה
יללכה םויסב גזמנה ישיא םויסלו (46-6) ךוראה יעצמאה ךלהמל (6-5) תישיאה החיתפל
ןויצ .תישנ תוחכונכ תגצומה ,ןויצ - רדגומ ןעמנ לא תישגר היינפכ בתכנ רישה .(68-47)
הוולש ךותמ רמאנ וניא חישה .רבודה לש םיעוגעגהו ץפחה זוחמ איה .ןעמנ םתס הניא
תויוכיא .דחא שגר ידי לע ןיטולחל טלשנ רבודה .תושגר תרעס ךותמ אלא ,תעדה לוקישו
,םאכ וא הבוהאכ תרדגומ הניא ןויצש אלא ,ןויצל הבהא לע םידיעמ ונכותו ותמצע ,שגרה
.שרופמב תרדגומ הניא הבהאה םגו

לא קזח שגר ימינב םירבוחמ םדא ינב ץוביק גצומ תיללכה החיתפב - תיללכה החיתפה
םרוזיפ גצומ החיתפה תדיחי לש םינורחאה םירוטה ינשב תוכומס םילמ ששב ;הקוחרה ןויצ
תא תונייצמה םילמה ."בורקו קוחר םולש ןמיתו ןופצמו חרזמו םימ" :םלועה יבחר לכב
תא השיחממ תיקודקדה הרוצה .תוכייש תנייצמה 'ךי' תמויסב תומייתסמ ןויצ ישקבמ ץוביק
.היריסא םה ,ןויצל םיכייש םיברה םדאה ינב - ולא םילמ תרדס חתופה ,'ךיריסא' יוטיבה
קר ןויצמ םוקמב קחרמה ;קזחכ ןויצל רשקה תא ינויציזופמוקה הווטמה טילבמ החיתפב רבכ
.הילא תוקקותשהה תא ריבגמ

תמדוקה הדיחיב יללכה 'םה'ה ןמ ןעומה ףוג הנתשמ וז הדיחיב - תישיאה החיתפה
אב דימו ,('הוואת ריסא') דיחי בהואל ('בורקו קוחר' ,'ךירדע' ,'ךמולש ישרוד' ,'ךיריסא')
הז ךא ,םיבר םהו דיחי אוה .'םה'מ הנוש 'הוואת ריסא' יוטיבה ליבקמב .'ינא' ישיאה יוטיבה
תינפתה .ותמצע תרבוגו שגרה ייוטיב םיברתמ ןעומה יונישל ליבקמב .'ינא' אלו 'אוה' ןיידע
םהו דיחי אוה .'םה'מ הנוש 'הוואת ריסא' יוטיבה :םייניב תרוצ ךרד תישענ ישיאה ןעומל
תינושל הרוגיפ יהוז .'ריסא' לש יאוולה אוה 'הוואת' .'ינא' אלו 'אוה' ןיידע הז ךא ,םיבר
רשקל .שגר לש ףרחומ יוטיב והז .ןויצ - ןעמנל קזח שגר תותובעב לובכ ןעומה תא הגיצמה
תועמדה תא דירוהל 'ףסכנ' 'הוואתה ריסא' .(ןומרח) ןויצ םע (תועמד) ןעומה לש ישגרה
שגרה אוה 'ינא'ה .ילטוט אוה ןויצל שגרה .'ינא' יוטיבה סנכנ ףצרב וז הדוקנב .היררהב
הרופטמ .תויטיסינויסרפסקא טעמכ תורופטמב יוטיב ןתינ ךכל .ותוהז תרדגומ ךכ ,דבלב הזה
היינשה הרופטמה .דיחיה הלילצ והזו .הז שגר הלוכ לכש היחכ 'ינא'ה תא תרייצמ תחא
תעו ,םינת ינא ךתונע תוכבל" :שגרה תא קר עימשהל ןווכמה ,הניגנ ילככ ותוא תרייצמ
החיתפה לש הנטקה הדיחיה תא רגוסו חתופ יכבה ."ךירישל רוניכ ינא - ךתובש תביש םולחא
.היפוי אלו ,ישגרה רשקל עינמה איה ןויצ תשודק יכ קיסהל ןתינ ךשמהה ןמ .תישיאה

תומוקמ ריצ לשו שגר ריצ לש הווטמכ אוה םג הנבנ יעצמאה ךלהמה - יעצמאה ךלהמה
.שגרה ייוטיב ןיבל םוקמה ירואית ךרוא ןיבש סחיב תורומת תולח וז הדיחיבש אלא ,ןויצב
רחא הזב שגר ייוטיב ינש םיעיפומ 18-9 םירוטב :תימינפ הקולחב ןיחבהל ןתינ הז יפ לע
.רשע השימח רוט תא חתופ 'ישפנל רחבא' ינשהו ,יעישתה רוטה תא חתופ 'יבל' ןושארה .הז
םש ,ןויצב תומוקמ םירכזומ םהבש ,םירוט השימח םידירפמ תיסחי םירצקה םייוטיבה ינש ןיב
תומוקמ יללכ ןפואב םיגצומ םהבו םירוט השולש םיאב 'ישפנל רחבא' ירחא .הניכשה הרוש
תילידיא המינב ,תוכיראב םיגצומה םישודקה תומוקמה .תוהלאל ןכשמכ ושמישש ןויצב
תמצע תקדצהל אבומ רואיתה .'ינא'ה שגר תא הרצקב םינייצמה םייוטיבל םידמצומ ,תקהבומ
הניכשה ,הב םקוה שדקמה םא ,ןויצל 'הוואת ריסא' תויהל אלש ןכתיי ךיא :עדימכ אלו ,שגרה
תורכזואמ 45-19 םירוטב ?לאה הלגתה םהבש תומוקמה הכותב םיאצמנו ,םש הרוש תיהלאה
,תורהנ - ףונ יפוג ידי לע תורכזואמ ןקלח ,םוקמ םש תחת תואבומ ןקלח ,ןויצב תודוקנ
.םוקמל רואית ןתינ אלו טעמכ הז קלחב .ןויצל השודק םה םג םיפיסומ תורבק .רפע ,םירה
'ינא'ה לש םירישיה םיישגרה םייוטיבה םיברתמ ןכ .השודקה לש יגשומה רואיתל אל םג
,(22) 'יבבל ירתבל דינא' ,(21) 'םייפנכ יל השעי ימ' ,(19 רוט) 'יננתי ימ' :םיכראתמו
(26-25) 'םמותשאו' ,(24) 'ךירפע תא ןנוחא' ,(23) 'דאמ ךינבא הצרא' ,(23) 'יפאל לופא'
שגרה ייוטיב יוביר .28-21 םירוטבו םירוט ינש לכב עמשנ שגרה יוטיב .האלה ךכו
ותושגרתה - םדוקה קלחל האוושהב רבגומ יביסנטניא בצק םירצוי םוקמה ירואית םוצמצו
.'המוק'ל 'המוק'מ ישגרה יוטיבה הלוע 24 רוטב .תקחוד םש תויהל הקושתהו ,תרבוג
רשקב תודונת אטבמה ארקמל דוגינב .ןברוחה ינפלש הפוקתב ןויצ לע םלוח אוה הנושארב
הנומת ךרד ןויצל הבהאה שגר ריוצמ הנושארה 'המוק'ב .יטטס ןאכ רואיתה ,לאל םעה ןיבש
ראומ ןויצל הבהאה שגר 'הינשה המוק'ב .השודקה לאידיאכ ,ןברוחה ינפלמש ןויצ לש תמלשומ
רשקה .תורחא תותד ינבל סרדמל וכפה לאה עגמ תא ועדיש תומוקמה .ןברוחה רואית ךרד
םעני" :תרבוג הכישמה ,ךפהל אלא ,לפשל הגספה ןמ הדיריה לשב עגפנ וניא ןויצל ישגרה
,זנגנ רשא ךנורא םוקמב / .ךיריבד ויה רשא הממש תוברח / ילע ףחיו םורע ךולה ישפנל
אלמ ,ןויצ לא הבהא אלמ 'ינא'ה .(36-33) "!ךירדח ירדח ונכש רשא ךיב / - ורכ םוקמבו
ןתינ שגרה תוילטוטל יטסינויסרפסקא טעמכ יוטיב .היבירחמ לע סעכו הנממ וקוחיר לע רעצ
!טאל ,םינוגיה סוכ" :ולש הקשמכ סעכהו ,רעצל לוביק ילככ 'ינא'ה לש תינושלה הרוגיפב
הרכזא תע / .ךירורממ שפנו (תוילכל ךומסה הרדשה קלח) ילסכ ואלמ/רבכ יכ .טעמ יפרה
.(46-43)"!ךירמש תא הצמאו - (םילשורי) הבילהא רוכ / - זאו ,ךתמח התשא - (ןורמוש) הלהא

.השודקה ןויצ רואיתב שגרה רוזישמ תשקבתמה הנקסמה איה םויסה תדיחי - םויסה תדיחי
איה הניקה לש ןפוצה תלמ .הניקה ךרדב םוכיס אוה ןושארה .םיקלח ינש םויסה תדיחיב
.'ירשא' איה החנמה ןפוצה תלמ .הלואג לש תירחאל ,בוטל הייפצ אוה ןורחאה קלחהו ,'ךיא'
אוה יללכה ץוביקה לש ןושארה יוטיבה .יללכה ץוביקה לא ישיאה 'ינא'ה ןמ רבוע רואיתה
לופכ גשומה תא רזושה הנבמה ןמ תשקבתמה הנקסמה ןה הכרבהו הניקה .(48 רוט) 'ךירבח'
.ילטוטה שגרה ךותב ןויצ לש םינפה

יתד יריל ריש :רנא'ז
הנבמ ,תויביטרוגיפ ,תולבקה ,לולצמ :תונוש תומר תנגראמו תמכחותמ רישב היציזופמוקה
תולובחתה לולכמ .תוינויציזופמוקה תולובחתה לכ תא גיצהל העיריה ןאכ הרצק .ירוטר
,יטננימודה דוסיה אוה שגרה .ןימאו יטמרד ןפואב שגרה תגצה :תחא הרטמ תרשל ןויכמ
.ןויצ אלו יטננימודה דוסיה אוה 'בל'ה תינבמ הניחבמ . ןויצ אוה ולש ץפחה אשומו ,דקומ
רתויב בושחה דוסיכ שגר הדימעמה ,היכרריהה .ראומו רישב ףשחנ באוכהו קקותשמה 'בל'ה
רישב שגרה .(92 (א9) ךברוא) ירילה רישה רנא'זל תינייפוא ,ותועמשמ תא רישל הנקמהו
'הוואת ריסא'מ 'הוואת ריסא'ל 'ןויצ יריסא'מ רבעמה .בלב רחא שגר ןיא ,ילטוט אוה ירילה
רישה לש דחוימ סופיט לע דיעמ ,םדא ינב ץוביק םינייצמה ,םייללכ םייוניכל ונממו 'ינא'ל
לש ןויצ ירישל ךיושמ רישה .תיתד הז הרקמב ,תיללכ תועמשמ לעב יריל ריש - ירילה
'ינא'ה .םיזנכשאה ידי ילע באב העשתב הניקכ רמאנו ,תיתד הסיפת אטבמכ ספתנ ךא ,ררושמה
ותקוצמב גציימו ,('ב) המולש ישרודו ('א רוט) 'ןויצ יריסא' לש לודגה להקה םע הנמנ
הווהמ תיביטקלוק תיגוציי הרוגיפכ 'ינא'ה .יתדה ימואלה ןפה תא 'ונחנא' הלאשמבו תישיאה
.ןויצ ירישו ץראה תריש םיכייתשמ וילאש ,תימואלה הרישה רנא'ז לש רכיהה ינמיסמ דחא
,יריל ,ישיא ףחד ידי לע תיחנומ היצזופמוקהו תויה ,ירילה רישה רנא'זל תכייש הריציה
לאה .תיתד השודק תגציימכ תספתנ איהו ,תיטסילאירה התושממ השלקנ ,הבוהאה ןויצ .טלוב
אל הזע ותומדקל ותבשהלו בצמה ןוקיתל הפיאשהו ,ןימאמבו לאב עגופ ןברוחה .הב חכונ
ףתושמ םוקמל יתדה שגרה .םייחל םעט ןיא לאה םע רשק ידעלב יכ ,תויחל ןוצרה ןמ תוחפ
רישה תליחתבש 'ינא'ל ללכה ןמ רבעמה תויעבטב םילבקתמ ןכ לע .תירבה ינב לכלו 'ינא'ל
תקוצמכ איה ולש תישגרה הקוצמה .ןפוד אצוי וניא 'ינא'ה .ופוסבש ללכל 'ינא'ה ןמ רבעמהו
זמר ףא ןיא רישב .ללכה לש אלו ,תפשחנה איה ולש השוחתה תאז םע דחי ךא ,רוביצה ללכ
ישיאה שגרה .תולגהו ןברוחה שנוע לטוה ויאטח לשבש ,םעה דגנ הטובה תיארקמה תרוקיבל
.דחא הנקב ומע םילועה ,יארקמה גשומה לש םיטביהה תא קר רישב הריאשמה תננסמכ לעופ

תיתימ תיטתסא הסיפת
,רז םוקמ יפלכ ,רחא שגרל םוקמ הריאשמ הניאש ,תטלחומ ,תטהול הבהא שיגרהל ןתינ דציכ
הקיזה קר ?וב רושקה השודקה גשומ לשב אלא ,םייפרגופוטה תוארמה לשב אל ןיינעמה
תא גיצמ רישה .קזחה שגרל תונימא הנקמ ,םוקמל לאה תוחכונ תא תיסיפ תרבחמה ,תיטסימה
ןויצ לש ונניא רואיתהש יפ לע ףא .תינושל הרוגיפכ אלו תישממ הברקכ לאל הברקה
,יביסנטניא הכ יתד שגר אטבל לוכי יתימ רואית קר .ותוא ןייפאמ יתימה ןונגסה ,תימיימש
המוד ךא ,םדאה ןמ הלודג תומדכ גצומ גשומה רשאכ ,הנימאכ תלבקתמ יתד גשומ תבהא יכו
'ינא'ה לש היינפכ בתכנ רישה .הבשחמ ררועלו בושחל ,תושגר ררועלו שיגרהל תלוכיב ול
תומדה יכ ,םוקמ תוהלא לש תינגפ תומד וז ןיא .םימוצע םידממ תלעב ,תשנאמ ןויצ תומדל
ענמנ רישה .עורגה בצמה תא תונשל הלשמ ןוצרו חוכ ילב ,אל קפס ,תעמוש קפס ,תיטטס
יקסבולברו) ארקמב ינשה והיעשיב תאזכ המגמ תנמתסמש תורמל ,םאכ וא הבוהאכ ןויצ רויצמ
תמגמ לע העיבצמ הבוהא השאכ וא םאכ ןויצ רויצמ רישה תוענמיה .(173-172 ,(12)
ךותמ ןויצ לא הנופ 'ינא'ה :תיתימ איה רישה תסיפת תאז תורמל .תוינגפה ןמ תוקחרתה
=) הפורטסופא םתס הנניא ןויצ לא היינפה .שממ ול הבורקו ול הבושק איהש המלש הנומא
,ןעמנה תושממב ןוחטיב עמשנ רישבו תויה .(השנאה לש ךרדב ןויער ,טשפומ גשומ לא היינפ
םאות ךכבו ,תומדה תושממב ןומא שגרומ .הקיר הצילמ םניא השנאה לש םיינושלה םירויצה
תטלחומ תמא וב םיאורו תושממ ול םיסחיימ םינימאמהש ,רופיסכ סותימה תרדגה תא רישה
הביתכה לכב אלא ,ילאשת אלה ןויצב קר אל תטלוב תיתימה הסיפתה .((15) יקסבונילמ)
רבד ,קהבומ יטסימ ןויבצ תלעב איה תיתדה ותנומא .ל"היר לש תיתורפסהו תיפוסוליפה
בורק היה ל"היר .(682 ,(14) םמוק) לאה לשו ןויצ לש יתימה רואיתה תא ריבסמה
ןויגיהה .(683 ,םש) ותביתכ לכב טילש שגרה .ותפוקתב דרפסב וחרפש םייחישמה תונויערל
ידי לע תעפשומ הניא וזש םושמו ,תיגולותימה הבישחה לש אוה םוקמה בוציע ירוחאמש
'וכו ןורבח ,םילשורי ,ןומרחה :ןיינעה ןמ וניא םוקמ לש יטסילאיר רואית ,יטסילאיר ןויגיה
.תומוקמה ןיב הלידבמה תיתרבח תיפרגופוט תוידוחיי ןיאו ,ינויער רשקב םידכלתמ

היפרגוילביב
םיטסקט .1
.רחש םע ,'םיחופת לשב' ,הדוהי ,אלרוב
.1
;(15-13) 'אוהה הלילב' ;ה"משת ,ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,הדלז יריש ,הדלז
תיבב יתחרפ' ;(63) 'םילשוריב יתדמע' ;(23) 'יבס םע' ;(117) 'םש שי שיא לכל'
.(17-16) 'רלדנסה ינכש' ;(12) 'ןבא
.2


,'א ךרכ ,'סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה ,'ילאשת אלה ןויצ' ,הדוהי ,יולה
.489-485 ,א"כשת ,םילשורי ,קילאיב דסומ ,ןמריש םייח ךרוע
.3

,ביבא-לת ,םילעופ תירפס ,ןורדק דרומב םרכ ,'ןורדיק דרומב םרכ' ,דוד ,דמלמ
.42-48 ,ב"משת
.4

תחת' ;ב"פת-'פת ,ט"כשת םילשורי ,ןקוש ,ולאו ולא ,'בהואל ביואמ' ,י"ש ,ןונגע
.א"סת-ט"מת ,'ץעה
.5

.163 ,ה"כשת ,ביבא-לתו םילשורי ,ןקוש ,םיריש ,'םילשורי' ,הדוהי ,יחימע
.6

ןויע ירפסו םירמאמ .2
,היתוקיתעו לארשי-ץרא תריקחל הרבחה ,היתורודל םילשורי ,ךרוע ,ףסוי ,םריבא
.ט"כשת
.7

.(171-156 ,(7)) -ב ,הטמ לש םילשוריו הלעמ לש םילשורי ,םירפא ,ךברוא
.8
תיב תללכמ ,גח ירקחמ ,'תורפסב םיגח יגציה לש תונוש תויורשפא' ,יליל ,ךברוא
.153-130 ,ח"משת ,לארשי ידעומ רקחל זכרמה ,לרב
.9

!?תמאב .'רפסה תיבב ירילה רישה תארוהל יביטרגטניא לדומ :ינפיה רישה' ___
.121-91 ,ח"משת ,"התארוהו םידלי תורפס רקחל המימי זכרמ ,לרב תיב תללכמ
.א9

די ,הקיתעה ריעה 19 -ה האמב םילשורי - הפוקת יארב ריע ,עשוהי ,הירא ןב
.ז"לשת ,םילשורי ,יבצ ןב קחצי
.10

הנש) ,המואה ,'יולה הדוהי יבר לש ןויצ ירישב םידחא םיביטומ' ,המלש ,טילבסיו
.411-401 ,(1975 טסוגוא ,(44) 3 תרבוח ,ה"לשת לולא ,גי
.11

.(178-172 ,(7)) -ב ,'תוצראה לכל ןילופורטמ' ,יבצ ,יקסבולברו
.12
םילשורי ,'תיטנזיבה הפוקתב תורצנו תודהי ןיב םילשורי' ,ךרוע ,ןונמא ,רדניל
,ז"משת ,םילשורי ,יבצ ןב קחצי די ,לארשי תריב דע ןושארה תיבה ימימ
.78-48
.13

לולא) דלומ ,'יולה הדוהי ירישב םינויע - האובנל הריש ןיב' ,ןורהא ,םמוק
.697-676 ,(222-221) 12-11 תרבוח (ה"כ) 'ב ךרכ ,1969 רבמטפס ,ט"כשת
.14

Malinowski, Bronoslaw, Magic, Science and Religion. Doubleday, Garden
City, New York, 1948.
.15

Sokel, Walter H. The Writer in Extremis: Expressionism in 20th ct.
German Literature, Stanford University, Press, 1968.
.16

Wellek, Rene, The Concept of Criticism, 3rd ed. Yale Univ. Press, New
Haven and London, 1965.
.17


םיילוש תורעה
תנשל תונורחא תועידי לש רצקה רופיסה תורחתב ןושאר סרפב הכז רופיסה
.מ"שת
.1
.121 'מעב רישה האר
.2