האמה תליחת לש םילשוריב רוקיב

רואנ יכדרמ ר"דרזעיהל לוכי ,ץראב התישארב היה המ תעדל ןיינעתמה לכ .המויסל תברקתמ םירשעה האמה
:תוחפ אל הבוט ךרד שי ךא .ןמז רחאל ובתכנש רקחמ ירפסבו אוהה ןמזהמ עסמ ירפסב
םילשורי אוה הזכ רפס .םהה (?םיבוטהו) םיקוחרה םימיה לע הבתכנש הפי תורפס אורקל
הכיזו האמה תליחתב רוא הארש ,(1940-1858) ףלרגל המלס תעדונה תידבשה תרפוסה לש
בקעי ידיב םירשעה תונשב תירבעל םגרות אוה .1909 תנשב תורפסל לבונ סרפב ףלרגל תא
התאר ,רצלמ ןושמש לש וטע ירפ ,םוגרתה לש תנכדועמ הסרג .םיכרכ ינשב ספדנו 'ץיבוניבר
ללכב לארשי ץראב ךשוממ רוקיב הכרע ףלרגל המלס .1957 תנשב דחא ךרכב רוא
איה .םירשעה האמה לש םינושארה םישדוחבו הרשע עשתה האמה ףוסב שממ טרפב םילשוריבו
דע קיחרה ,רוש ןתנ ,לארשי ץרא רקוחו ,דבא אוהש אלא ,טרופמ עסמ ןמוי םג הבתכ
.אוושל ךא ,ואצמל ידכ םלוהקוטסב תיתוכלמה היירפסל

םינקירמאו םידבש
ראתמ ןושארה קלחה .םידומע םיתאמכ דחא לכ ,םיווש םיקלח ינשמ בכרומ םילשורי רפסה
דע הרשע עשתה האמה לש םינורחאה םירושעב הידבש זכרמב םירכיא לש םהייח תא הבחרהב
.םילשוריב בשייתהלו (םיירצונ) תד לש םימעטמ לארשי ץראל תולעל םהיניבמ המכ תטלחהל
ןיעב םיעסונה לע םיטיבמו הזה גירחה ךלהמה תא םיניבמ םניא םירתונה םירכיאה לש םבור
תרגסמב םתוטלקיהבו םילשוריב םידבשה לש םהייחב קסוע רפסה לש ינשה קלחה .הער
םבורש ,תירצונ הצובק ירבח לש תורשע המכ ריעב ומיקה וז הבשומ .תינקירמאה הבשומה
הצובקה שארב .(םירכיאה תא ץראל וכשמש םהו) הידבש יאצוי ויה םקלחו ,וגקישמ ועיגה
עברא ועבט ובש ,ימי ןוסא תובקעב .הנא ותשאו דרופאפס ויצרוה הליחת ודמע תינקירמאה
ריעב ,שדוקה ץראב םישדח םייחב חותפל וגקישמ דרופאפס גוזה ינב וטילחה ,ןהיתונב
םייתנש תב ,תוכרה םהיתונב יתש םע ,1881 רבמטפסב הצרא ועיגה םה .םילשורי שדוקה
ינוהמתל דרופאפס ויצרוה בשחנ וגקיש תא בזעש ינפל .םהידיסחמ המכב םיוולמ ,הנש תבו
יתלב םיכרדב תלוזל עויסלו שפנה ןוקיתל תעה לכ ףיטה ןכש ,ןכוסמ םדאל וליפאו
.חצינ םגו לבס ,ושי יח הז םוקמב" :בישה ,םילשוריל עוסנל טילחה עודמ לאשנשכ .תויתרגש
םינקירמאה ובשייתה הליחת ."חצנל ךיא - דחוימבו ,לובסל ,תויחל ךיא דומלל הצור ינא םג
.תודעה לכ לע םילבוקמ ויהו תוריהמב ומלקאתה םה .סודרוה רעשמ קחרה אל ,הקיתעה ריעב
םילשוריב תרישש ,לירמ הלס ,םצרא לש לוסנוקה אקווד םהינפב םירעה םידחוימ םיישק
בתכ םג ךכו ,םילשוריב רקיבש ימ לכל רמא ךכו ,ןעט לירמ .הנש שמחו םירשעכ (תוקספהב)
םייח ,רקיעב םירפוכ םה ,םתוא הניכש יפכ ,'םיטסידרופאפסה' יכ ,ןוטגנישווב וילע םינוממל
אלא םניא השעמלו ,('ץוביק' ןיעמב ,אתווצב םהירוגמ לשב תאז) ירסומ יתלב חרואב
."לודג ףקיהב תרוויע תיתד תואנק לש תונברוק"

םע שגפיהלמ התוא אינהל לירמ לוסנוקה הסינ ,1899 -ב ,םילשוריל ףרלגל המלס העיגהשכ
אוה .1888 -ב הלעב רטפנ זאמ דרופאפס הנא הדמע השארבש ,תידבשה תינקירמאה הצובקה
לש םתברקה תדממו םתונוכנמ ןה תוקומע המשרתה תידבשה תרפוסהו ,ךכב חילצה אל
רפסבש ,הרובחה תגיהנמ ,דרופאפס הנא לש התוישיאמ ןהו ,םינקירמאהו םידבשה םיבשייתמה
הבשומה תא םידבשהו םינקירמאה ומיקה רתוי רחואמ .ןודרוג 'בג םשב העיפומ םילשורי
תא אשונה ןולמ םויה דע אצמנ םשו ,חאר'ג-'חיש תנוכשב ,תומוחל ץוחמ השדחה תינקירמאה
,תואובתו תוקרי ולדיג ,ריעה תלכלכב תובישח בר םרוגל וכפה םה .'ינולוק ןקירמא' םשה
םלצל וברה הימלצש ,םוליצ תונח תוברל ,הקיתעה ריעב םיקסע וחתפו בלח קשמ ומיקה
.הארוהב וקסע ןכ ומכ .הלוכ ץראבו םילשוריב םישנאו םיפונ ,םיעוריא

הביד לש םילשורי
תותדה שולשל םנמא השודק איה .תבבלמ ריע הניא ףלרגל המלס לש םילשורי
םידוהיה .תורצנל - דבלב תחא תדל טעמכ תובקע םנשי רפסב םלוא ,תויטסיאותונומה
יכ ,רבס יאדו םירשעה האמה תליחת לש יפוריאה ארוקהו ,יארקאב קר םירכזנ םימלסומהו
םילשוריב םייחה ,רפוסמה יפ לע .םירצונ םה םילשורי יבשותמ זוחא םיעשת וא םינומש
המלס תבתוכ ךכו .דמעמ םיקיזחמ םינתיאו םיקזח םישנא קרו ,אושנמ םישק הפוקת התואב
הלא םגו ,םילשוריב םייחה תא תאשל ליבשב ידמ םיקזח םה םדאה ינב לכ אל ..." :ףלרגל
םיענכנ םימעפל םתוא םיאור ,םהב תוקבדתמ תולחמ ןיאו ,םילקאה תא תאשל םילוכיה
יא .םתוא התיממ םג איה ,ןכ .םיפרוטמ וא םוי ישק םתוא השוע השודקה ריעה .םילפונו
תמש ינומלא וא ינולפ לע םירמוא םישנאה תא עומשל ילב ,תועובש המכ םש רוגל ללכ רשפא
.'ותוא התימה םילשורי ':םואתפ

לע תבתוכ איה ,חוכשל אל אנו) לובג לכ תרבוע ,ףלרגל המלסד אבילא םילשוריב תואנקה
דרחה םחלנ הפ ,תואלפנה-השועב הזוהה דשוח הפ ,ךלהתת לפואב האנקה הפ" :(דבלב םירצונ
איה הפ ...םיהולא לש הלענה ודובכל םדא לכ םיאנוש הפ ,םימחרו הנינח ןיא הפ ,רקופב
הבידה ,םיבזכה לש םילשורי ,ערה ןושל לש םילשורי איה הפ ,תושפנה דיצ לש םילשורי
תגרוהה םילשורי יהוז .ןיז ילכ ילב םיחצור הפ ,ףרה ילב םיפדרמו םיפדור הפ .ףוריחהו
ףלרגל תעדלו ,הלא לכ םע דדומתהל תבייח התיה תינקירמאה תידבשה הצובקה ."םדא ינב
.תולשכההו םיישקה לכ ףרח החלצהב תאז התשע איה

רושימב וא ,זאד ילאוטקאה רושימב רבודמ ןיא םלוא ,רפסב ישאר דיקפת תאלממ םילשורי
'הטמ לש םילשורי'-ו 'הלעמ לש םילשורי' לש קתרמ בוליש רפסב שי .יפרגואיגה ירוטסיהה
םיצע םע תחחושמ ןודרוג 'בג .ןירותסמ טעמ אלו םיפונ ,םישנא ירואית :ןהיניבש המ לכו
,םיככתהו .הלאב אצויכו ,םילשורי ירעשל ופימ 'ךרדה תציפק'ל םיכוז םישנא ;םינבא םעו
םה םינקירמאהו םידבשה ללכ ךרדב םירפוסמה םירופיסבו .רפסה ידומעמ םיבר םיאלממ הלא
.'םיער'ה תא םיגציימ ,םילוסנוקהו תויסנכה ישאר רקיעבו ,דסממה וליאו 'םיבוט'ה

זאד םילשוריב רויס
התארנ ךיא תעדל ןתינ ,תישאר .םירבד המכו המכ ?זאד םילשורי לע רפסהמ דומלל רשפא המ
לשו המוחה לש ,הקיתעה ריעה לש םירואית רפסב םיעיפומ .השדחה ןהו הקיתעה ןה - ריעה
המלס תבתוכ ,לשמל ,ךכו .םיריית ךירדמ ןיעמ אוה רפסה ,ולש םידחא םיקלחב .םיבר םירתא
הזיא ,ברעמ דצלו הברעמ-הנופצ ךלוהו הנופ (לייטמה) אוהשכ לבא" :השדחה ריעה לע ףלרגל
םינויסמה ילכיה ,תומוחל ץוחמ ץצש ,ריעה לש שדחה קלחב םיססונתמ הפ !הז אוה יוניש
שרגמ) םיסורה יניינב לש ףקיהה תובר תוצובקה תואצמנ הפ .םילודגה ןולמה-יתבו םיהובגה
תחא תבב טלקמ םיאצומ ובש ,יקנעה םיחרואה-תסנכה תיבו םילוח-תיבו הייסנכ :(םיסורה
לגר ילוע םיכלהתמ הפ .תופי תוליווח םירמכו םילוסנוק םינוב הפ ;לגר ילוע ףלא םירשע
הפ .םיבחרו םיריהב תובוחרו תורדשו םינג םיאצמנ הפ .השודק יצפח תואלמה תויונח ןיב
תוערתשמ הזה דצב .תועיסנה ידרשמו םיקנבה ,רחסמה יתב לש םמוקמ הפ ,תולגע תועסונ
תונוכשה יכ ,הרבס ףרלגל המלס ,ןכ יכ הנה "...םידוהיה לש תובושחה תויאלקחה תובשומה
תובשומ ןה ,('םיננאש תונכשמ') 1860 זאמ תונביהל ולחהש ,ריעה ברעמב תושדחה תוידוהיה
.ץראה לש םיבר םיקלחב תופלוחה םינשה םירשעב םידוהיה ומיקהש יפכ ,תויאלקח

האנשה לעו הניטה לש - ונימיב םג םלועה ןמ ספ אלש רבד - רפסה ןמ דומלל ןתינ ,תינש
תידבשה הצובקה .הז ןיינעל רפסה ידומעמ רכינ קלח השידקמ תרפוסה .גירחלו הנושל
.ךכ לשב דאמ ולבס הישנאו ,םילשוריב ירצונה ףונב תובר םינש הגירח התיה תינקירמאה
הלוכי יכ ,ןיבהל וצר אל ףאו ,וניבה אל תושקונה תוירלוסנוקהו תויתייסנכה תורגסמה
לע דיבכהל ידכ ולכיש המ לכ ושע ןה .םהל תרכומ אלו השדח תיתד העפות חומצל
רשאכ .ללכב ץראהמו םילשורימ םשוריג ידכ דע ,רפסב םינוכמ םהש יפכ ,'םיטסינודרוג'ה
,וללה םיבשייתמל תוניועה לע ,םילשוריב הרקיבש רחאל תובר םינש ,ףלרגל המלס הלאשנ
ירחושו םינמאנ ,םייתוברת םישנאכ ריעה ישנא דצמ רתויב הלודג הכרעהל וכז םה " :הבישה
תויברע ,תויטרקוטסירא תוחפשמ ינב .םילשורי יינע יבגל קר אל ןוכנ הז רבדו .םולש
אל תוירצונ תוליהקל ,םלואו .םהידידי ויהו םיבשייתמה לש םהיתבב רקבל וברה ,תוידוהיו
הלא לש ןהישנא .תקולחמ עלסל הלחתהה ןמ הכפה הבשומה ללכב חרזמבו םילשוריב תוטעמ
ידגנתמ ברקב םידידי תשפחמו תירנויסימ הלועפ תללושה ,תיתדה םתסיפת תא וניבה אל
עוגפל תונויסנ ושענו ,םיירסומ יתלב םייח לוהינב ומשאה םיבשייתמה .םילשוריב תורצנה
."חרזמב םייחה תא םהמ עונמל ידכ ,םהב

,םיטסילאידיא םישנא לש הלודג הצובק ריכהל ןיינע ונתכרעהל שי - תישילש הדוקנ
ודשח ידכב אל .סרפ לבקל תנמ לע אלש ,םילשוריב ללכל רוזעלו םמצע תא ןקתל םישקבמה
םג ומכ ,םיינע םיברע םידלי ךוניחל םתורסמתה ;תינקירמאה הבשומה ישנאב ךכ לכ םיבר
םינוגראהמו םיללוכהמ יהשלכ הרזעל וכז אלו ןמיתמ ועיגהש םינושארה םידוהיה םילועל
,םישבכ רועב םיבאזל תידוהיה היסולכואה יניעב ובשחנ םה .תויתמיזמכ הספתנ ,םיידוהיה
ןוקית ךכב ואר םינקירמאה - רוזעל דאמ וצר םה רבד לש ותמאל .ורקיעמ העטומ היהש רבד
לש רתויב תולענה תווצמה יולימ תא ךכב ואר םידבשהו ;םתנווכל םיעדומ ויהו םמצעל
.תומימתב ולעפו תירוקמה תורצנה

המ :ירטנמוקוד טרס ןיעמ וניניע דגנל דימעמ םילשוריב םייחה רואית - תיעיבר הדוקנו
,המגודל ךכ .ישיאה ןוחטיבה תדימ התיה המ וליפאו ,תובוחרה וארנ ךיא ,ושבל המ ,ולכא
,הדבל ,ילגר לויטל ששח אלל תאצויה ,הריעצ וא תרגובמ ,השא לש תראותמה העפותה תרזוח
.םיתיזה רהב וא םוניה ןב איגב

ףלרגל המלס התשעש יפכ קוידב ,ךורעל םילגוסמ ונא םילשורי רפסה לש ותועצמאב ,םוכיסב
.םהה םימיב התיהש יפכ ,םילשורי לאו ונלש האמה תישאר לא 'ךרד תציפק' ןיעמ ,הרפסב