החנמ לש חוויד - רמג תודובע תייחנה

ןויצל ןושאר ,ירדק םש לע תילאיר היסנמג ,ינורהא תיריאתודובע תביתכב ,הקימו ןח , 1 ייתודימלתמ םייתש יתיחנה ,ג"נשת - ב"נשת ,יצחו הנשכ ךלהמב
התייחנה .יתוא םיוולמ םידבכ תוששחשכ וז ךרדל יתאציש רמאיהל תמאה תנתינ .תורפסב רמג
רמוחו לק ,ץמאמו הבר העקשה החנמה ןמ תשרוד איהו ,הלק הניא תחא רמג תדובע לש
םילוקישה .תובוט תורבח םג ןהש ,םידומילה לספסל תופתוש ,תודימלת יתש לש ןתייחנה
,הנמאנ ןתכאלמ הנישעת רשא ,תובוט תודימלת ןהיתשש ,ויה ףכה תא רבד לש ופוסב ועירכהש
הדובעה ךלהמב .תורפסב קוסעל ןדעב עייסל שיו ,שפנבו בלב תורפס תובהוא ןהיתש יכו
,רבשמ יעגרב וז תא וז ודדוע ,הבר תוניצרב ודבע ןחו הקימ .םינוכנכ םילוקישה ולגתנ
.ןתדובע לע םיהזו םיהובג םינויצ לבקל וחילצה ףא ,הברה יתחמשלו

תמאב ,קסוע דימלתה הבש הדיחיה תרגסמה איה רמג תדובע ?רמג תדובע בותכל עודמ
.הנבהו עדי דצב הדובע תוקינכטו םושיי ,הבישח ,תואמצע תבלשמ איה .הדימלב ,םימתבו

יכ ,רוכזל שי ,תישאר ?רמג תודובע םיבתוכ םלוכ אל המל זא ,בוט ךכ לכ הז םא
ךרוצל ול שרדייש ןמזהמ רתוי המכו המכ יפ ,דימלתה ןמ בר ןמז תלזוג רמגה תדובע תביתכ
,םירחא תועוצקמ לש םנובשח לע האב הדובעה תביתכ ,תינש .עוצקמב תורגב תניחבל הנכה
קומינה .םיבושח תוחפ אלו ,םירחא םיקוסיע לש םנובשח לע האב הדובעה תביתכ ,תישילשו
אוהש ןויצ ,הדובעב ךכ לכ םיבר םיצמאמו ןמז םיעקשומ רשאכ - םלוכמ בושחהו ,יעיברה
אוה םאה ,טילחהל דימלתה לע .ןולשיככ לבקתמ (10-מ ךומנ אוה רשאכ - בורלו) 9-מ ךומנ
יכ ,קפס לכל רבעמ רורב .תורגבה תניחבל 'חוטב לע' ךלוה וא ,הדובעה ןויצ לע רמהמ
ףאו ,דובכב הלטמב דומעל וחילצי רשא ,רתויב םיבוט םידימלתל תדעוימ רמג תדובע תביתכ
.םירכשנ הנממ ואצי

:םיבלש המכ םנשי היחנהה ךילהתב ?הביתכה ךילהתב החנמה לש ומוקמ והמ
.'א בלש
בושח בלש והז .החנומל החנמה ןיב תוידדהה תויפיצהו הדובעה תרגסמ תרהבה
דצב .ךרדה ךשמהב הנוכנו הניקת הדובעל סיסבה תא רצויה ,והומכ ןיאמ
ורדגוה ,ינושאר םינמז חולל רשאב ךוניחה דרשמ תושירד לש ןתרהבה
העבקנ ,ליבקמב .ייתודמע ןהל ורהבוהו ,החנמכ ינממ תודימלתה לש ןהיתויפיצ
.אשונה תרדגה יבגל 'תיב ירועיש' ונתינו ,תינושאר האירק תמישר
.1
לש םתניחבמ אשונה לש ויתורגסמ תעיבק ;וחוסינו אשונה לש יפוסה ושוביג
המזגה היהת אלש תגאודו 'םלב' תשמשמ ינא רשאכ ,תוריציה לשו םירצויה
.אשונה לש ופקהב
.2
.תינושאר היפרגוילביב שופיחו םיקרפה ישאר דוביע
.3
ךרד ,תוירפסב רמוח רותיא ךרד ,רמוחה ןומיס תרוצ - הדובע יכרד תרהבה
ןמ תחא לכל תומיאתמה הביתכ תוקינכט תאיצמ ,וזוכירו רמוחה ףוסיא
.תודימלתה
.4

לשו םיקרפה ישאר לש הקידב הכרענ .ורושיא ךרוצל ךוניחה דרשמל רמוחה תשגה .'ב בלש
.תונשנו תורזוח תוהגה ,ןבומכו ,תיפרגוילביבה המישרה

לש הבורמ האירקב וקסע תודימלתה .הרוחשה הדובעה - הדשה תדובע הליחתמ .'ג בלש
ימצעל תמשור ינאש ךות ,תוריציה תא תפסונ םעפ יתארק ,ןהילא ליבקמב ,ינאו ,רמוחה
םיריהמ םיחוויד וללכ ןה .דואמ תופוטח ויה הז בלשב וניניב תושיגפה .ןוידל תודוקנ
ךרוצל תורצק תושיגפ ,םידחוימ תונויער ,םישדח םייוליג לע הקספהה ןמזב תוקרוב םייניעב
תוניחב לש םישק םימי ולא ויה תונבה תניחבמ יכ חוכשל ןיא) אל ותו - יניינע חוויד
םידחוימ םירבד לע התיכל חוודל הקיממו ןחמ יתשקיב ,תאז םע דחי .(א"י התיכב תורגב
.ילוכו וליגש םידחוימ םירפס ,תוטודקנא ןוגכ ,ןתדובע ידכ ךות ואצמש

לש חורה יבצמב םילודג םייונישב ןייפוא הז בלש .ב"נשת ץיק - הביתכה בלש .'ד בלש
הגומנ ,ךכ לע ףסונו (םייוליב ,הכירב ,םי) םיבר םירותיו ןהמ עבת אוה ןכש ,תודימלתה
הכז ותביתכ המייתסנש קרפ לכו ,םידחא םיקרפ ץיקה ךלהמב ובתכ תונבה .יוליגה תוודח
,ההגה לשו הכירע לש ינושאר ךילה םג ללכ ךא ,ורקיעב יטמית היה ןוידה .ףיקמ ןוידל
.תוחנמ תורעהב הוולמ

לש תוהובג תומרע תורבטצמ ילש הביתכה ןחלוש לע .1992 רבוטקוא - רבמטפס .'ה בלש
תוררבתמה ,תושלח תוילוח רותיא ,םינורחא הכירע ייוניש ,תויפוס ןיא תוהגה - הדובעה יפד
לע יתחקלש לע תרעטצמ ינא ובש ,בלשה םג והז) .תומלשב ידיב יוצמ רמוחהש רחאל קר
.(תודובע יתש לש ןתייחנה ימצע

תקידב ,תומוקמה יארמ לע הדפקה - תודובעה לש םיינוציחה םידדצב לופיט .'ו בלש
.ילוכו ,רעשה תקידב ,היפרגוילביבה

.הייפיצו השגה .'ז בלש

תכרעמ לע העיפשה םינש שולש הזמ ןח לשו הקימ לש תורפסל ןתרומ יתויה יכ ,קפס יל ןיא
ךא ,הבר התיה הדובעה לש םיישעמה םידדצב ילש תוברועמה תדימ .וניניב הרצונש םיסחיה
ןהל ררבתהש לככ .רבשמ יעגר ורבע תונבה .םיישגרה םידדצב םג תברועמ יתייה - הזמ רתוי
לש ןפקה םג .הבר הכ העקשהב םעטה המ ןמצע ולאש ןה ,הדובעה לש בכרומהו לודגה הפקה
הניחבמ רתויב השקה בלשה .תוטעמ ויה אל ןהו ,ךרדה ךשמהב ררבתה תויפסכה תואצוהה
תא ושח דבב דבו ,תובר הכ רמוח תומלשהל ושרדנ תונבה - הדובעה םויס םע היה תישגר
ועבת ולא לכ .הזכ לדוג רדסב טקייורפ תשגה הוולמה תונקירה לשו הליפנה לש השוחתה
.תיעוצקמה תוברועמה ןמ ךורע ןיאל השק התיהש ,תישגר תוברועמ החנמכ ינממ

:רמג תודובע תייחנהב תוכורכה תושק תויעב המכל בלה תמושת תא תונפהל ינוצרב
,ןבומכו ,ונידימלת לש תויאמצע תומזוי לע םיחמש ,ךוניח ישנאו םירומ ,ונלוכ
דציכ ?ךכל לגוסמ דימלת לכ אלו ,תושעל המ ךא .תודובע ובתכיש םיניינועמ
ונחנאש תוברועמה תדימ יהמ ?זע ונוצר ךא ,הכומנ ותלוכיש דימלתל ברסל
,הדובעה לש לעופב הביתכ םג השוריפ היחנה םאה ?היחנה תעשב הל םישרדנ
?הכומנ התמרש הדובע תכירכ לע םיחנמכ ונמש תעפוהב תוזבתהל אלש ידכ
וא הז ןפואב יוטיבל תואב תויצפואה לכש ,תעדוי ינא חטשב םיחנמ םע תורכהמ
.רחא
.1
ךרדה תליחתב הארנש המ .םילק אל םיעגר םידימלתה םירבוע הדובעה ךילהתב
הדובע דימלתהמ עבותה ,בכרומו השק ךילהתכ ךשמהב ררבתמ ,ןיינעמ ךילהתכ
?םצעב אל המו ,עוצקמ שיאכ ,רבחכ ,ךירדמכ ,ץעויכ דקפתל רומא החנמה .הבר
?תופרהל יתמו ץוחלל יתמ ?תופיטה ןיב תכלל דציכ
.2
םויה םלשמ ךוניחה דרשמ .רכשה אשונ איה ,תיתועמשמ אל ילואו ,הנטק הדבוע
וזיא .הנשמ הלעמל לש היחנה רובע (וטורב) ח"ש 90 ךס רמג תדובע החנמל
וז הדבוע ?םידימלת תייחנהב הבר הדובע עיקשהל יניצר החנמל שי הביס
.תועוצקמה לכב רמג תודובעל םיחנמ לש םטועימל הביסה תא ,בגא ,הריבסמ
.3

םידימלת תוריהזמ ןהש יפ לע ףא ,ןתדובע תביתכמ ונהנ הקימו ןח ,רבד לש ופוסב ,םוכסל
םישדח םינכתב יתרשעתה ינא .רמגה תדובע לא םכרדב םידמועה םיישקה יבגל ןהמ םיריעצ
לע םייתשה לש ןהיתואצרהמ ונהנ ןויצל ןושארב תילאירה היסנמגה ידימלת .בר עדיבו
תודובע 30-כל ףסונב) תובושח תודובע יתשב הרשעתה היסנמגה תיירפסו ,ןתדובע יאשונ
ןיאמ בושח ןויסינ התיה הדובעה יכ ,תונעוט םייתשה .(םירחא םיאשונב הנשה ובתכנש רמג
.םייאמדקאה ןהידומיל תארקל והומכ

םיילוש תרעה
.הז ןולעב תללכנ ןג ןח לש התדובע
.1