- סיאול לורק תאמ תואלפה ץראב הסילע

'י התיכב - הקיסיפו תורפס - בלושמ רועיש

ןושאר ,תילאיר היסנמג ,(הקיסיפ) רטניו שוש ,(תורפס) ינורהא תיריא
ןויצלבולישה תורטמ


לחה וז תרגסמב םידמולה ,םיננוחמ םידימלתל לולסמ םינש הנומש הזמ םייק ונרפס תיבב
,תורפסה עוצקמב תידוחיי םידומיל תינכת התנבנ וז תרגסמב .ב"י התיכל דעו 'י התיכמ
םידומילה ךלהמב .תימוחת ןיב השיג לעו (לבוקמכ ירנא'ז אלו) יאשונ ןורקע לע תתתשומה
,תונמאו תורפס ,הירוטסיהו תורפס :ןוגכ ,םינושה דומילה תועוצקמ ןיב םישגפמ םימייקתמ
םה ,הרואכלש ,תועוצקמ ינש ןיב רשקה תא קודבל ןויסינ השענ הנשה .דועו הקיסומו תורפס
תאיצמו םימוחתה ןיב שגפמה התייה רועישה תרטמ .הקיסיפו תורפס - הזמ הז דואמ םיקחורמ
היולת יתלבו החותפ הבשחמל םידימלתה תא תורגל ידכ ,תעד ימוחת ןיב הקשה תודוקנ
לורק תאמ תואלפה ץראב הסילע הריציה היה ןמזמה םרוגה .ךשמהב םירגתא רחא שופיחלו
הריציה תא וארק םידימלתה .'תורפסב היסטנפה' אשונה תרגסמב הדמלנ הריציה . 1 סיאול
תרטמ .תועוצקמה ינשל ףתושמה רועישה היה הריציב וב ונדש ןושארה רועישהו ,תיבב
יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,ןוימדל תואיצמ ןיבש סחיה תא קודבל התייה ףתושמה רועישה
םידימלתב ררועל .א :תופסונ תוידוחיי תורטמ ויה הקיסיפל הרומל .תעדה ימוחת ינשב
איבהל .ב תואיצמב תושחרתמהו תורפסב תוראותמה תוילקיסיפ תועפות יבגל הבשחמו ןיינע
.ג םידחוימ םילכ אלל הקיסיפב םיטושפ םייוסינ עצבל רשפאש ,הנבה ללכל םידימלתה תא
תורטמ ויה תורפסל הרומל םג .תוילקיסיפ תועפותל םדאה לש ימוימויה רשקה תא שיגדהל
לש רשקה תא שיגדהל .ב תורפסב יודבה םלועה לש ובוציע תובישח לע דומעל .א :הלשמ
תיתרגש יתלב הריצי םע םידימלתה תא שיגפהל - לוכמ רתוי .ג םיפסונ םימוחת לא תורפסה
ןיב ולא שגפמ תודוקנ לע םמצעמ ודמעי םידימלתהש התייה הנווכה .םייתרגש אל םיעצמאב
ןויעה .הז ןיעמ שגפמב תידדהה הרשעהה לעו וז הריצי לש הרשקהב הקיסיפל תורפסה
הריציב תפסונ תוננובתהל םיוסמ ןפ אלא ,יטקדיד יתורפס וא יתורפס וניא ונינפלש
ןוידל וא ,תונרקסה יוריגל ,לשמל ,החיתפ תדוקנ ,(דומילה יוצימ ךכב ןיאש יאדוובו)
לע חוויד והז .םתוא ריאמ וא םתוא ררועמ ימוחת ןיבה בולישהש ,הריציה ךותמ םיאשונב
לכ תא תוצמל ןתינ אל וכלהמבש ,לוכה ךסב תוקד 90 - לבוקמ לופכ ירפס-תיב רועיש
תורפסב םיפסונ םירועישל האלה תאצלו היווח ריאשהל ,הבשחמה תא תורגל אלא ,םיאשונה
.הקיסיפבו

תבלשמה הארוהה יבלש


ווחש תוינושארה תויווחה תא רפסל ושקבתנ םידימלתה .תורפסל הרומה החתפ רועישה תא
ולעה םידימלתה .התיכב הריוואה תא שוחלו תושגר 'זקנל' התייה הרטמה .האירקה ךלהמב
םידמולש ךכל הביסה יהמ :הלאש ןושלב ועבוה ןקלח רשא ,תוסיפת לשו תושוחת לש ןווגמ
םייומס םידבר הב שי אמש וא ,הטושפכ הריציב ןנובתהל שי םאה ?םידליל דעוימה רפס
הביסה יהמ ?םינש רחאל םג הריציה תאירקמ םינהנ ונא עודמ ?תורתסנ תויועמשמו
הלאשה לע ?התיכב הקיסיפל הרומה םג תחכונ עודמ ?הריציה הל התכזש הברה תוירלופופל
םיאשונ םג םיצבושמ הריציב יכ ,ונייצ םידימלתה .בישהל םידימלתה ושקבתנ הנורחאה
םידימלתה ועיצהש טוריפה .תורפסה םלועמש הלא דבלמ ,םירחא םייח ימוחתמו תעד ימוחתמ
:ךכ חולה לע םשרנ

םידימלתה .רועישה תא להנל הלחה הקיסיפל הרומהו ,םידיקפת תורומה ופילחה הז בלשב
םיבצמ ומגדוה .הקיסיפב ,םתעדל ,רושק רופיסב המו ,הקיסיפה םוחת תא וריכזה עודמ ולאשנ
,הריתסב םידמועה םיבצמ ,רקיעבו םהל םירכומה םיילקיסיפ םיקוח םימאותה ,רופיסה ךותמ
תונרע לש בצמב ויה אל תויושחרתההש ךכל םיעדומ ויה םידימלתה .הלא םיקוחל ,םתעדל
ןיבש םייניב תזאפ ןיעמב אלא ,ינש דצמ ,שממ תולת לש בצמב אלו ,דחא דצמ ,תטלחומ
:חולה לע ומשרנ םימגדומה םיבצמה .םולחל תואיצמ

(12 'מע) הסילע לש התליפנ
(66 ,65 ,60 'מע) ךויחה לש ותוראשיהו ךייחמה לותחה לש ותומלעיה
(41 'מע) הבוראב ליט לש ועסמ
(16 'מע) ?רנ ומכ םלעית איה םאה - הסילע לש התוצווכתה
(72 ,71 'מע) םירזומה םינועשה תדיחו ןמזה תלאש
.(29 'מע) 'הבישי ץורימ' :םילימה ףוריצ תא הרומה הפיסוה וז המישרל

םיקוחה תא תוששאמה תועפותב רבודמש ,קודבל ןכא ןתינ דציכ ולאשנ םידימלתה
םאה - קודבלו םייוסינ עצבל העצה התייה תובושתה ןיב .םתוא תורערעמ וא םיילקיסיפה
שמחכ ובצקוהו ,תוצובק ששל הקלוח התיכה ?רופיסב ראותמה תא תוששאמ ןכא תואצותה
םלוצמ עטק הבו ,הכרע הלביק הצובק לכ .תונקסמה תקסהלו םייוסינה עוציבל תוקד הרשע
.דויצו תולטמ ףד ,רפסה ןמ

'א הצובק

.41-40 'מע ,תואלפה ץראב הסילע :האירק עטק
הסילע הרמא "?המ .הבוראב תדרל ךירצש הז אוה ליט ןכ םא !וה"
אל !ליט לע םידיקפתה לכ תא םיליטמ םהש םשור יל שי" .הבלב
,רצו ןטק הזה רונתה .ןפוא םושב ומוקמב תויהל הנכומ יתייה
"!תצק טועבל לכואש תבשוח ינא לבא ,קפס אלל
התכיחו הלכיש לככ קחרה הבוראה תיתחת לא הלגר תא החלש איה
(וז איה היח ןימ וזיא שחנל לכותש אלב) הנטק היח העמשש דע
המצעל הרמא זאו ;הילעמ בורק האצמנש דע הבוראב תררוג-תדרוי
הרקי המ תוארל התכיחו ,הרצקו הדח הטיעב החלשו "!ליט והז"
.התע
"!ליט אב הנה" :תיללכ הלהקמ לש הלוק היה העמשש ןושארה רבדה
וספת ,רדגה דיל ,םש םתא" :בנראה לש ןלוסה לוק עמשנ ךכ-רחאו
תא ומירה" :תולוק תלהקמ בוש הירחאו .הממד הלפנ ךכ-רחא "!ותוא
הרק המ ?דלי ,היה ךיא - !ותוא וקנחת לא !רקיל ואיבה ..ושאר
"!לוכב לוכה ונל רפס ?ךל
:(הסילע השחינ ",ליט והז") שולח ינצייצ לוק עמשנו הלע ףוסבל
רבכ שיגרמ ינא .הדות ,קיפסמ ...הרק המ עדוי ישוקב ינא ,בוט"
...םכל רפסל לכואש ידכמ לבלובמ ידמ רתוי ינא לבא ...בוט רתוי
יתפע ינאו ץיפק ומכ ילע קניז והשמש אוה עדוי ינאש המ לכ
."יתימא ליט ומכ הלעמל
.םירחאה תולוקה ורמא "!דלי ,היה הז הככ"
הסילעו .בנראה לש ולוק רמא "!שאב תיבה תא תולעהל םיחרכומ"
םכב חלשא ,הז תא ושעת םא" :הלכיש לככ םר לוקב םהילא הארק
"!הניד תא
:הבלב הרמא הסילעו .ביבסמ תוומ תיימוד הלפנ עגרב וב
לכש תצק םהל היה םא ?ושכע תושעל םילולע םה המ עדוי ימ"
".גגה תא םיקרפמ ויה


:הצובקה תולטמ
.תואלפה ץראב הסילע ךותמ ףרוצמה עטקה תא וארק .א
.םכינפלש רואיתה יפ לע יוסינה תרטמ תא וחסנ .ב
.ותוא ועצבו יוסינה תא וננכת .ג
?אל וא תירשפא העפותה םאה - יוסינה ןמ םכיתונקסמ תא ובתכ .ד

.שימג רודכו םירמסמ 2 ;ץוויכל ןתינה ץיפק ;מ"ס 15 ךרואב ןוטרק לילג :דויצ

והשמ" :טפשמב תראותמה העפותה תא קודבל ,םידימלתה התוא וחסינש יפכ יוסינה תרטמ
."יתימא ליט ומכ הלעמל יתפע ינאו ץיפק ומכ ילע קניז

והצקב ףסונ רמסמ תועצמאבו לילגה תיתחתב רמסמ תועצמאב קזחומ ץיפקה :יוסינה ךלהמ
האצותכ .ץיפקה רורחשל םרוגו רמסמה תא טיסמ ,הלעמלמ לפונ רודכ .ץווכמ אוהשכ ,ןוילעה
.הלעמ יפלכ רודכה ףע ךכמ

רפסה ךרואל 'קחשמ' רפסמה יכ הנקסמל םידימלתה ועיגה היצאוטיסב ןוידה ידכ ךות :ןויד
עיפוה עטקב .ךכל םיעצמאה דחא איה 'ומכ' הלימהשכ ,ןוימדל תואיצמ ןיבש םייניב יבצמב
ןתינ אוה דציכ ,ירשפא הז ךילהת םא :םידימלתה וקדב תילקיסיפ הניחבמ .ךילהת רואית
הניחבמ ירשפא וא ןוכנ אוה עצבתמה ןכא םא - תיתורפס הניחבמו .ויתונקסמ ןהמו עוציבל
תמא לכ םהב ןיאש םיבצמ רואיתב שמתשהל תורפסה לש היתולוכי ןהמ - אל םאו ,תילקיסיפ
םלוע רוציל ידכ תוילקיסיפ תודבוע תוועל רפסמה יאשר םאה - תורחא םילמב . 2 תילקיסיפ
.תורפסב ינוידב

'ב הצובק

.73-70 'מע ,תואלפה ץראב הסילע :האירק עטק

,הריעה "!קיחצמ ןועש הזיא" .המ תונרקסב ופתכל לעמ הציצה הסילע
"!העשה המ הלגמ אל ךא .שדוחב םויה תא הארמ אוה"
"?הנשה המ ךל הלגמ ךלש ןועשה םאה" ,ןעבוכה ןטר "?הלגיש המלו"
אוהש ינפמ קר הז לבא" .סוסיה םוש אלב הסילע התנע ",אלש יאדו"
".ןמז ןומה ןומה הנש התואב ראשנ
.ןעבוכה רמא ",ילש ןועשב םג רבדה ךכ קוידבו"
העמשנ ןעבוכה לש וז ותרעה .דואמ דע הכובנו ההות המצע השח הסילע
.םדא-ינב ןושלב הרמאנש יפ-לע-ףא ,תועמשמ לכ תרסח
.הלכיש לככ הבר תובידאב הרמא ",יתנבה ךכ-לכ אל"
.הסילע הרמא ".ןווכתמ תא המל קוידב יתנבה אל"
קפס יל ןיא" .זובב ושארב ןהנהו ןעבוכה רמא "!תנבה אלש יאדו"
"!ןמזה לא תרביד אל םג םלועמש
םימעפל הכירצ ינאש תעדוי ינא לבא" ,תוריהזב הסילע התנע ",אל ילוא"
".םיליגרתבו םירועישב ותוא בוקנל
.ותוא םיבקונש לבוס אל אוה" .ןעבוכה רמא ",רורב לוכה וישכע !אה"
לכ טעמכ ןועשב השוע היה אוה ,וילא הדמחנ רתוי תצק תייה וליא לבא
תעש ,רקובב הנומש איה העשהש ,לשמל ,רמאנ .ונממ תשקבמ תייהש המ
דימו - ןמזל המסיס שוחלל אוה תושעל ךילעש לכ :םידומילה תלחתה
ןמז .יצחו תחא !ןיע-ףרהכ ןועשה יגוחמ םיבבותסמ-םיצא
"!םירהצה-תחורא
(.השיחלב ומצעל ביבאה-בנרא רמא ",היה ךכש יאוולה")
- ינש דצמ לבא" ,רהרוהמ לוקב הסילע הרמא ",ןבומכ ,םוצע היהי הז"
"?ןוכנ ,הבער זא היהא אל ינא
תחאב ןמזה תא רוצעל ילכות לבא" ,ןעבוכה רמא ",הלחתהב אל ילוא"
".יצרתש המכ לכ יצחו
.הסילע הלאש "?גהונ התא הבש ךרדה תאזו"
.בישה "!ינא אל" .בצעב ושאר עינה ןעבוכה

:הצובקה תולטמ
.םיפרוצמה םירמאמה תאו םכינפלש עטקה תא וארק .א
לא תרשקתמהו םירמאמה ןמ תרזגנה הנקסמ ,ןמזה יבגל תיתועמשמ תחא הנקסמ וחסנ .ב
.ןעבוכל הסילע ןיבש החישה
?החישב העבוהש וז ןיבל םירמאמב תגצומה הסיפתה ןיב לדבה שי םאה :ונוד .ג

תורבוח ךותמ םירמאמ השולש , 3 שריק םרוי תאמ ,טושפ ןיינע תוסחיה תרות רמאמה :דויצ
.יסחי גשומכ ןמזב םינד םירמאמה . 4 תובשחמ

הז םינושה םיבצמב םיאצמנה םישנא ינש יבגל הווש תועמשמ לעב אוה ןמזה םאה :ןוידל זמר
?הזמ

עטקב ןויעה תובקעב .יסחי גשומכ 'ןמז'ב םינד אורקל םידימלתה ושקבתנש םירמאמה :ןויד
המכ ולעהו ןעבוכה לשו הסילע לש תושיפתה ןיבש םילדבהל םידימלתה וסחייתה םירמאמבו
לע ןעבוכה ירבדמ הסילע הכובנ עודמ :המגודל תולאש .תוצובקב ןוידה ידכ ךות תולאש
אל" .בצעב ושאר עינה ןעבוכה .הסילע הלאש "?גהונ התא הבש ךרדה תאזו" :וא ?ןמזה
ןעבוכה עודמ .ב - ?ןמזה תלאש יבגל םהמ דחא לכ לש אצומה תדוקנ יהמ .א - ."בישה !ינא
תייעב תא רתוי בוט ןיבהל רזוע יוסינה םאה .ד - ?הבושת הסילע הלביק םאה .ג - ?בוצע
הבשחו הרזחשכ) "!ארונ רחאמ ינא ...יובאו יוא" :12 'מעב רמאנל האוושה .ה - ?ןמזה
"...יתימא ןועש בנראה איצוהשכ לבא (...אלפתהל ...ךכ לע

'ג הצובק

.14-12 'מע ,תואלפה ץראב הסילע :האירק עטק

ךכ לע הבשחו הרזחשכ) "!ארונ רחאמ ינא !יובאו יוא !יובאו יוא"
הארנ העש התואב לבא ,אלפתהל הכירצ התייה יכ התעדב הלע ,ךכ-רחא
סיכמ יתימא ןועש בנראה איצוהשכ לבא ;(טלחהב יעבט לוכה הל
לע הסילע הצפק ,האלה ול ץר ךכ-רחאו ,וב טיבהו ,ולש ןרוטקמה
התאר אל הדועמ יכ ,הבשחמה החומב הקירבה עגר ותואב יכ ;הילגר
,סיכה ןמ איצוהל רשפאש ןועש וא ,ןרוטקמב סיכ ול שיש בנרא םדוק
הקיפסה לזמה הברמלו ,הדשה ינפ לע וירחא הצר תונרקס בורמ תרעובו
דוע .הכושמל תחתמ הלודג םיבנרא-תרואמ לש היקמעמ לא קנזמ ותוארל
,םיהולא םשב ,ךיא עגרל םג בושחל ילב ,וירחא השלג הסילעו - עגר
.םשמ אצתו בושת

העקש ךכ-רחאו .הרהנמ ןימכ ,רשי וקב בנראה-תרואמ הכשמנ המ-קחרמ
הל יאדכש בושחל םג הקיפסה אל הסילעש דע םואתפ ךכ-לכ ,הטמ םואתפ
רשפא .דואמ הקומע ראב ךותל תלפונ המצע תא האצמ זאו - רוצעל
ךכ וא ךכ .טאל טאל הלפנ איה ילוא וא ,דואמ הקומע התייה ראבהש
המ המצע תא לואשלו תלפונ איה דועב הביבס טיבהל ןמז ןומה הל היה
איה ןאל תולגל ידכ הטמ טיבהל התסינ לוכ םדוק .עגר דועב הרקי
לא הטיבה ךכ רחא .והשמ תוארל לכותש ידכמ ךושח םש היה לבא ,העיגמ
התאר םשו הפ .םירפס יפדמו תורגמ םיאלמ םה יכ הניחבהו ראבה תונפד
דחאמ תנצנצ המצעל החקל הרבעש תעב .םיוו לע תויולת תונומתו תופמ
הברמל ךא ,'םיזופת תביר' בותכ היה הילעש תיוותה לע ;םיפדמה
ןפ ששחמ ,תנצנצה תא טומשל התצר אל איה .הקיר התייה איה התבזכא
הפלחש תורגמה תחאל התוא סינכהל הרהמ ןכ לע ,הטמל והשימ גורהת
.הינפ לע

קוחצמ ץצופתא טושפ תאזכ הליפנ ןימ ירחא" .הבלב הסילע הבשח "!והז"
,המ !תיבה ינב יניעב האריא הצימא המכו !תוגרדמב םואתפ לגלגתא םא
םתסה ןמ היהש רבד) "!גגהמ לופא םא וליפא ,הלימ יצח םג איצוא אל
.(דואמ ןוכנ
הצור יתייה" ?הפוס לא הליפנה עיגת אל םלועל םאה ,הטמ ,הטמ ,הטמ
חטב ינא ".םר לוקב הרמא ",ושכע דע יתלפנ םירטמוליק המכ תעדל
לש קמוע והז :הארנ ואוב .ץראה-רודכ זכרמ לא רבכ תברקתמ
"...תבשוח ינא ,רטמוליק םיפלא-תשש

:הצובקה תולטמ

.םייוסינ ינש לש םעוציב תורשפאמה תוכרע םכינפל
.םייוסינה תורטמ תא ורידגה .א
.רופיסב ראותמל ומיאתיש ךכ ,םתוא ועצבו םייוסינה תא וננכת .ב
= (בצק) תוריהמ :זמר .םייוסינה תואצות רואל עטקב ראותמה יבגל םכיתונקסמ תא וקיסה .ג
.ןמז / ךרד

,ןיפוליח םרזב 6.3 V לש חתמ רוקמל רבוחישכ הז רישכמ" - וילע םושרש ,ןמז םשר :דויצ
הנחבמ ;לילג ;ריינ טרס ;(ודוקפתל זמרמ הז ןויצ) "היינשב םעפ םישימח לש בצקב קתקתי
.תולוג יתש ;רפוטס ;ןירצילג ןמש הבו

,עטקב ראותש יפכ ,הליפנה בצק םא קודבל :הצובקה ידי לע הרדגוהש יפכ ,םייוסינה תרטמ
.הכ דע הקינכמב יוסינ לכ ועציב אל םידימלתהש ןייצל שי .תואיצמב םייקתהל לוכי

:םייוסינה ךלהמ
היהש לילגל רשפאו ריוואב הובג ןמזה םשר תא קיזחה דימלת .ריוואב תישפוח הליפנ .א
.תישפוח הליפנ לופיל טרסל רבוחמ
םיקחרמ רבעמל ושרדנש םינמז ודדמנו ,ןירצילגב האלמה הנחבמה ךותל ולפוה תולוג .ב
.םיווש םיחוורמ העברא םידימלתה ונמיס הנחבמה לע .םיווש

העונתה תעשב יכ ,דב תסיפ הרסח יוסינה לש ןיקת עוציב ךרוצל יכ וריעה םידימלתה :ןויד
הז ןיא יכ םא ,הפי התייה האוושהה .חנצמ לש וזכ העפשה הסילע לש התלמשל התייה ריוואב
העפשה הל היהתש ידכמ הנטק הלמשה לש דבה תעוצר יכ - תילקיסיפ הניחבמ ןיטולחל קיודמ
:ומכ םיאשונב תורפסה לשו הקיסיפה לש תושיגה ןיבש םילדבהב ונד םידימלתה .חנצמ לשכ
תוננובתה ןיבל תייוסינ תוננובתה ןיב לדבהה ,הליפנה תועמשמ ,הסילע לש התליפנ רואית
.תישפנ-תיתורפס

'ד הצובק

.16 'מע ,תואלפה ץראב הסילע :האירק עטק

ומכ וישכע תצווכתמ חטב ינא" .הסילע הרמא "!הרזומ השגרה ןימ וזיא"
".תפקשמ-הנק
הבשחמל וחרז הינפו ,דבלב רטמ עבר וישכע היה ההבוג :היה תמאב ךכו
.םוסק ןג ותוא לא הנטקה תלדב רובעל םיאתמה לדוגב התע איה יכ
.האלה םג ץווכתהל ףיסות אמש תוארל תודחא תוקד התכיח הליחת לבא
םלעיאש ךכב רמגיהל לולע דוע הז יכ" :ךכל רשקב לק דחפ השח איה
"?זא יל היהת הרוצ וזיא ,ןיינעמ" .הבלב הסילע הרמא ",רנ ומכ .ירמגל
הבכ ומצע רנהש רחאל רנ תבהלש תיארנ דציכ ןיימדל התסינ איהו
.םעפ יא הזכ רבד התאר יכ הרכז אל איה ןכש ,םלענו

:הצובקה תולטמ

.םייוסינ ינש עוציבל תומיאתמה תוכרע םכינפל
.םייוסינה תרטמ תא ונייצ .א
.םכינפלש עטקב תראותמה העפותה רואיתל ומיאתיש ,ךכ םייוסינה תא וננכת .ב
.תומיאתמה תודידמה תא וכרע .ג
.םהיתואצות תאו םייוסינה תא וראת .ד
.םייוסינה תואצות רואל עטקה ןמ םכיתונקסמ תא וחסנ .ה

.םימ וב שיש ילכ ;סוכ ;ןזנוב רעבמ ;םירורפג ;רנ :דויצ

.רמוח לש תומלעיה ןכתית םאה קודבל :םידימלתה תרדגה יפ לע יוסינה תרטמ
תומלעיהב ופצ םידימלתה - רעוב רנ .א :הלא םה הצובקה ידימלת ידי לע ועצובש םייוסינה
.רנה
.םימה תומלעיהב ופצ םידימלתה - םימ תחיתר .ב

הקיסיפה ןיבש ינושל הבוט המגוד תגצומ יוסינל יתורפסה עטקה ןיבש האוושהב :ןויד
יפוסוליפ ןויד הצובקב םייקתה יוסינה תובקעב ,ןכאו .יתורפסה םלועה ןיבל (הילאירה)
יצח) ילקיסיפה ןמ ןאכ הנוש יטמיתמה בושיחה םג ?הסילע םלעית םאה :ולא תודוקנב קסעש
לותחה ךויח ומכ) םלענו הבכ ומצע רנהש רחאל רנ תבהלש תיארנ דציכ :וא ;(...יצחמ יצחמ
.ב ?הסילע ןיידע היהת םאה ?רנ ןיידע היהי םאה .א - ?(םלענ רבכ לותחהש רחאל
- םייגולוכיספ םיטביה .ג ...הסילע דוע היהת אל רשאכ הסילע לע הסילע לש התוננובתה
.הסילע לש הששח

'ה הצובק

.66 'מע ,תואלפה ץראב הסילע :האירק עטק
טאל םלענ תאזה םעפהו ;לותחה רמא ",רדסב"
,ךויחב םייסמו בנזה הצקב ליחתמ אוהשכ ,טאל
םלענש רחאל המ-ןמז םג ריוואב ףחרל ףיסוהש
.ראשה לכ
םימעפ הברה יתיאר" ,הבלב הסילע הרמא "!וווי"
והז !לותח ילב ךויח לבא :ךויח ילב לותח
."!ייח ימי לכב יתיארש הנושמ יכה רבדה


:הצובקה תולטמ
?םכתושרבש דויצה תועצמאב רופיסב תראותמה העפותה תא ששאל ולכות םאה :וקדב .א
ראותמה רואלו תואצותה רואל ןהילא םתעגהש תונקסמה תא ומשרו םייוסינה תא ועצב .ב
.עטקב
וכויח דוס רמאמה ;םינבל םיפד ;קבד ;םיירפסמ ;ךייחמה לותחה םולצת ;לותחה םולצת :דויצ
5 .ץיברוה הילד תאמ לותחה לש

תבשייתמ הניא העפותהש ,ונעט םידימלתה לש םקלח .םייתשל הקלחנ וז הצובק :יוסינה ךלהמ
.הייאר יעותעתב םינדה םירמאמב ונייעו היירפסל ונפ וז הצובק ירבח .הקיסיפה יקוח םע
האריי ובש ,םגד תונבל התסינ היינשה הצובקה-תת .יוסינ עצבל םוקמ שיש ואצמ אל םה
ירויצב ומכ) לותחה לש וכויח קר האריי תרחא תיווזמו ,ואולמב תמיוסמ תיווזמ לותחה
.(םגא בקעי רייצה

הז םאה ?תואיצמ יהוז םאה :ולא תודוקנ םידימלתה ולעה הצובקב םייקתהש ןוידב :ןויד
:הבושח תיגשומ הנחבה ?יוסינה הלעמש תויורשפאל רבעמ תועמשמ ךכל שי םאה ?ןוימד
,ןוימדה לש טשפומה גשומל קוידב תוליבקמ ןניא המודמה הנומתה וא הקיטפואב הנומתה
רחאל םג 'הנומת'כ וא 'הארמ'כ העדותב ךויחה הארמ ראשנ ךכ .תונויער ,תובשחמ ,תושגר :ומכ
.המלענ תילקיסיפה העפותהש

'ו הצובק

.29 'מע ,תואלפה ץראב הסילע :האירק עטק

ליעיה רבדהש ,אוה" ,בלענ לוקב ודודה ךישמה ",רמול יתשקיבש המ"
".הבישי - ץורימ וניה ונתוא שבייל לכויש רתויב
,תעדל דאמ התצרש ינפמ אלו ,הסילע הלאש "?הבישי - ץורימ הז המ"
רוצי םושו רבדל בייח והשימש בשח וליאכ קתתשה ודודהש םושמ אלא
.והשמ רמול הארנכ הטנ אל הדבלמ
ןויכו) ".השעמה םצע אוה ךכל רתויב בוטה רבסהה" ,ודודה רמא ",ןכבו"
להינ ךיא םכל רפסא ,םכמצעב רבדה תא תוסנל ילוא וצרת םתא םגש
לוגיע ןימכ ,םיצורימ-לולסמ ןמיס אוה לוכ םדוק (.קסעה תא ודודה
הלוכ הרובחה הבצוה ךכ-רחאו .(רמא ",הבושח הניא תקיודמה הרוצה")
אלא ,"ץור - שלש םיתש תח" תאירק העמשנ אל .םשו הפ .לולסמה ךרואל
אל ןכלו ,םהל קשחתהשכ וקלתסהו םהל קשחתהשכ ץורל וליחתה םלוכ
יצח וצרש רחאל ,םוקמ לכמ .ץורימה םייתסה יתמ תעדל לקו טושפ היה
:םאתפ ודודה ארק ,ירמגל םישבי בוש ויהו ,רתוי וא תוחפ ,העש
לבא" :ולאשו תודבכב םימשנתמ וביבס ופפוטצה םלוכו "!רמגנ ץורימה"
"?חצנ ימ

:הצובקה תולטמ
.'בו 'א תא םתעציבש רחאל קר וחתפ הכרעב תויוצמה תופטעמה תא :הרעה
ןכתיי םאה ?'הבישי ץורימ' :םשל ץורימה הנוע םאה .םכל תרכומה ךרדב ץורימ ונגרא .א
?'הבישי ץורימ'
.הבישי לולכיש ץורימ וננכת .ב
?רופיסב ראותמל סחייתהב םיצורימה ןמ םכיתונקסמ ןהמ :ומכס .ג

אלל ובש :(םיבשויל ,םידמועל) םיחיינל .א :םיזמר ןהבו תופטעמ יתש דויצה תספוקב :דויצ
,םיצר) םידיינל .ב ?ענ ימ .העונת תמייק םא וקדבו םכלומ העובק הדוקנב וננובתה !הזוזת
םדאה םאה ?םכילא סחיב םמוקמ םינשמ םכירחאש םדאהו םכינפלש םדאה םאה :(םיכלוה
?םכילא סחיב ומוקמ הנשמ זכרמב

,דחא יוסינב ,םיווש םיקחרמב וענ םיצרה .תיסחי העונת שיגדהל התייה יוסינב הנווכה
תא ושיחמהש תונוש תועונת המימוטנפב גיצה דחא םדאו הבשי הצובקה ,ינשה יוסינב וליאו
.תיסחיה העונתה

:יוסינה ךלהמ
.(ןבשיה לע) הבישיב ץורימ ונגרא םידימלתה .א
.םהילא סחיב התיכב ופצו דצל דצמ תויטיאב שארה תא ועינהו ודמע םידימלתה .ב
תא לאש אוה .הרוחאו המידק השורפה ודי ףכ תא עינהו הצובקה ינפל דמע דחא דימלת .ג
"?דיה לא םיברקתמ םתא וא ,םכילא תברקתמ דיה םאה ?ענ ימ" :ומצע תאו הצובקה

תוצובקה תונקסמ
ןמ דחא לכ יבגל םהיתונקסמ תא וגיצהו וננכתש םייוסינה תא םידימלתה ומיגדה האילמב
ואבוה ,יגולונורכה ורדסכ היהש יוסינה ךלהמ לע חוויד רסומ רמאמהש ןוויכמ .םייוסינה
דיימ עיפות הנקסמ לכש ,ילוא ,שקבתמכ אלו ,התיכב םיכלהמה רדס יפ לע האילמב תונקסמה
.יוסינה רואית רחאל

עגרב ,הלעמ יפלכ ףע רודכה .יוסינה תואצותל טלחהב םיאתמ רופיסבש רואיתה - 'א הצובק
.וב ףוגה תעיגפ בקע ררחתשה ץיפקהש

השקיב וז הצובק .הפוצה לש ותרדגהל ןותנו הפוצה יבגל יסחי גשומ אוה ןמזה - 'ב הצובק
.ןמזה תויסחי לע ףסונ רזע רמוח רועישה םויס םע

העצובש יפכ ,ריוואב ףוג לש הליפנ :רבסה .תירשפא רופיסב תראותמה העונתה - 'ג הצובק
תדידמ יפ לע) דואמ ריהמ יוסינב העונתה בצק יכ ,רופיסב ראותמה תא תמאות הניא ,התיכב
עטקהמ .העובק תוריהמל העיגמ ףאו רתוי תיטיא ןמש ומכ 6 ךוותב העונתה .(טרסב םיקחרמ
הסילע לש התלמש תא ןובשחב איבהל שי ,ןכ ומכ .הסילע הלפנ ובש ךוותה והמ רורב אל
.תישפוח הליפנ התייה אל התליפנ ךא ,הלפנ הסילע ,רמולכ .חנצמכ השמישש

ילבמ םלענ וניא רמוח לבא ,וטעמתהו וחתר םימה ,ןטקו ףרשנ םנמא רנה - 'ד הצובק
םלעיהל לוכי אוהש וא ,םידאל וכפהש םימה ומכ ,ובצמ תא תונשל לוכי אוה .תובקע ריאשהל
ידא ורצונ םמוקמבו ,ריוואבש ןצמחה םע הוועשה הביגה הפירשב .רנה ומכ ימיכ ךילהתב
. 7 םלעית יכ הסילע לש התבשחמל רחש ןיא ןכל .ינצמח-וד ןמחפו םימ

ולביק אל הייאר יעותעתב וקסעש הלא .תחא הנקסמל ועיגה אל הצובקה ירבח - 'ה הצובק
תא וחיכוה םה .תומדה תא שטשטמ (םילע) עקרהש ונעט אלא ,םלענ לותחהש תורשפאה תא
ףוגה קלח יכו ,ירשפא ראותמהש הנקסמל ועיגה םירחאה .ואצמש םירמאמ יפ לע םהירבד
.ונלש הייארה תיווזב יולת םיאור ונאש

שומיש ךות ,תיסחיה העונתה גשומ תא המיסקמ הרוצב ומיגדה הצובקה ירבח - 'ו הצובק
תולאש וררוע םהו 'תיסחי העונת' לש גשומ םייקש התייה םתנקסמ .המימוטנפבו ףוג תפשב
.ותועמשמל רשקב

ןוידה םוכיס
איהש יפכ תואיצמה תא ראתל םתרטמש ,םיקוח םיחסנמ ונא הקיסיפב" :םשרנ חולה לע
תורכומה תועפותה ללכל המאתהה ןחבמב דומעל הלא םיקוח לע .ונידי לע תטלקנ
תא םתועצמאב ןיבהל םיסנמו הלא םיקוח לש םתופקת תא םיקדובו םירזוח ונא .ונל
תועפות תנבהב םיקסוע ונא הקיסיפב :ולאשנ םידימלתה ".היתועפות ללכ לע תואיצמה
הילשא תכרעמ םהינפל הגצוה ?וז תואיצממ קלח אוה םג ןוימדה םאה .תואיצמב תושחתרמה
.םיפוג וחנוה 'ילכ'ה תיתחתב .םוטק הסיסבש הרועק הארממו הרועק הארממ היונבה ,תיטפוא
םאה .וחילצה אל ,ןבומכו ,םימצעה תא 'סופתל' וסינ םידימלתה .'ילכ'ה 'לעמ' הרצונ םתנומת
?אל וא תיתואיצמ הנומתה

:רבסה .התוא םיאור ןיא םא םג ,תמייקה תואיצמה ןמ קלח איה הימדהה :םידימלתה תנקסמ
תומד תא יתיאר .תומייק יינפ לבא ,הארמב םתנומת תא האור ינא ,יינפ תא האור ינניא
תלאשב קסעש ןויד ררועתה וז הדוקנב .םייק עבטמה ךא ,ומצע עבטמה תא אלו הרעקב עבטמה
הילאיר ןיב ,תורפסב ןוימד ןיבל הקיסיפב ןוימד ןיב ,תורפס ןיבל הקיסיפ ןיב הנחבאה
וא הקיטפואב הנומתה .המדמה חוכל הבישח ןיב ,הימדה ןיבל השיח ןיב ,האובב ןיבל
,תושגר :ומכ ,טשפומה ןוימדה לש טשפומה גשומל קוידב תוליבקמ ןניא המודמה הנומתה
.תונויער ,תובשחמ
.ןוידה תא הכישמה תורפסל הרומהו ,תינש תורומה ופלחתה הז בלשב
:ןה הז בלשב חולה לע תומישרה
תורפס
הקיסיפ
הקיסיפ

?
ןמ קלח אוה ןוימדה
ןיא םא םג תואיצמה
התוא םיטלוק
תופקת תקדבנ הקיסיפב
.תשפתנה תואיצמב םיקוחה

תואיצמה יכ התייה הבושתה .תיתורפסה הריציה לש תואיצמה יהמ ולאשנ םידימלתה
ותטלחהל םינותנ וז תואיצמ לש היקוחו ,רפוסה אוה הרצוי ,היודב תואיצמ איה תיתורפסה
ףקותב - היודבה תואיצמה תריציב תויולבגומ שי רפוסל םג יכ ושיגדה םידימלתה .רצויה לש
ולחה ינטנופס ןפואב .תמייקה תואיצמה ןמ קלח ךכ לשב ותויה ףקותבו םדא ותויה
.היודבה תואיצמה ינייפאמ תא ןהב אוצמל ידכ ,םהל תורכומה תוריצי קודבל םידימלתה

:ךכ חולה הארנ רועישה םויסב

תורפס
הקיסיפ
,היודב תואיצמ הגיצמ תורפסה
אוה ןוימדה .רצויה יקוח םה היקוחש
אוה םג ךא ,רצויה תא עינמה
.םיישונאה תולובגב לבגומ
תופקת תקדבנ הקיסיפב
.תשפנתה תואיצמב םיקוחה
וז תואיצממ קלח אוה ןוימדה
.התוא םיטלוק ןיא םא םג

בושח ונל הארנ .םידימלתה ידי לע ולעהש תויזכרמה תולאשה ויה חולה לע ובתכנש תולאשה
:ויה םתיבל םידימלתה תא ווילש תולאשה .הלאש ינמיסב - ונלחתהש ומכ רועישה תא םייסל
?םירחא םימוחתב ןוימדה לשו תואיצמה לש םמוקמ והמ
?ןוימדמו תואיצממ םיעבונה םיימוחת ןיב םירשק םירצונ דציכ
?ותובישח יהמו םדאה ייחב ןוימדה לש ומוקמ והמ

ןיב הנחבהל .תורפסב ןהו הקיסיפב ןה - םיאבה םירועישה ךלהמב ולעה תופסונ תולאש
תיטסטנפ הריציב היודבה תואיצמה תולובגלו תינוימד וא תיטסטנפ תורפסל תיטמימ תורפס
.ךשמהב ומצע ינפב דחוימ רועיש שדקוה םידימלתה ןושלב 'םתס' הריציבו

:םוכיסל
,םיקחורמ תעד ימוחתב תוקסועה תורומכ .דחוימב קתרמ היה רועישה תנכה ךילהת .א
.םימוחתה ןיב יטויבמיסה רשקה תא וניליג ,לוכיבכ

תליחת םע םהל המרגנש ,העתפהה .םידימלתל םג ונל םג דואמ המיענ היווח היה רועישה .ב
.'דוע םיצור' לש השוחתב ואצי םידימלתהו ,רועישה לכ ךרואל ונתבוטל הקחיש ,רועישה

גשומ לע תיפוסוליפ המרב ןוידל ונפחסנ םש .טעמ הנוש ךרדב רועישה להנתה א"י התיכב .ג
.תוישיא תויצטרפרטניא ךותמ תוסחיה תרותל ונעגה ונממו ,ןמזה

אשונב וקסע תואלפה ץראב הסילע לע ךשמהה ירועיש ינש :הארוהה ךילהת ךשמה .ד
ושדקוה םירועישה .םדאה לע םירבועה םיכילהתה לש םתועמשמבו םינושה םיליגב תורגבתהה
תא תונייפאמה תודוקנה וקדבנ םירועישה ךלהמב .תורגבתהו הכינח תריציכ הריציה חותינל
תומרונ םע תודדומתה ,םיימויקה הלאשה ינמיס ,ןוחטיבה רסוח - ומכ תורגבתהה ליג
.תיתרבח הייאר תיווז ךרד םג הדמלנ הריציה .דועו ,םירגובמ םע םיסחיה תכרעמ ,תויתרבח
,ןאכמ .הריציה תא דילוהש יתרבחה םקרמה לעו תינאירוטקיווה הילגנא לע ודמל םידימלתה
הסילעב רומוהה רשאכ ,הינייפאמ לע תיתרבחה הריטאסב קוסיעל ךרדה התייה הרצק ,ןבומכ
תמגדהל תיבב ושרדנ םידימלתהו ,הינייפאמו הריטאסה יעצמא וקדבנ .יריטאס רומוהכ ספתנ
רבילוג יעסממ םג תונהל וניכז ךכו .תורחא תוריצי תועצמאב תיתרבחה הריטאסה תונורקע
.תושגפנ תורפסהו הקיסיפה ןהבש תוריצי דועו ןזואהכנימ ןורבה תועסממו

תוריציב רויאה תובישח תמגדהלו הריציב םתועמשמלו םירויאה אשונל שדקוה דחא רועיש
אשונב הכורעת המייקש ,ןמלדנמ לכימ תרייצה םע םייתעש ןב שגפמ םייקתה ,םויסל .תופסונ
הריציה יכילהתב םידימלתה תא הפתישו היתודובע תא האיבה לכימ .תואלפה ץראב הסילע
התוא וליבוהש תוביסה תא הריבסה איה .הריציל הלש תישיאה היצטרפרטניאבו הילע ורבעש
.תואלפה ץראב הסילע תועצמאב התורגבתה ךילהת לע הרבידו אקווד וז הריציב רוחבל
?םדאה ייחב תורגבתה יכילהת רפסמ םימייק םאה - הלאשב עגנ רועישה לש ומויס

וארה םה .הסילעמ םיטוטיצל תואמגוד םידימלתה ואיבה רתוי רחואמ םייקתהש ףסונ רועישב
וקדבו םהיכרצל 'הסילע סותימ'ב םישמתשמה בשחמ יקחשמו םיריש ,םירפס םיטרס ,תומוסרפ
השדקוהש תמצמוצמה תרגסמבש ,ןייצל ונילע .הריצי לכב הז סותימב ושענ םישומיש ולא
תארוה בלשל ןתינ ,המגודל .תויורשפאה לכ וצומ אל תירנילפיצסידרטניא הארוהב הז יוסינל
הארוהב השיגה תא רישעהל וא ,םירחא תורפס יעטק ןכו ,זילעה ןוימדה הדלז לש הריש
.תודגא לש ןמסק - םייהלטב ונורב לש ורפס תועצמאב

םיילוש תורעה
תורבחמ תאצוה ,קפוא לאירא :םוגרת ,תואלפה ץראב הסילע ,לורק ,סיאול
.1989 ,ביבא לת ,תורפסל
.1
םלועה לש תונימאה תלאשל עגונב ודוהל הבישהו עשוהי ב"א לע חוכיווה האר
.תורפסב ראותמה יאופרה
.2
.1976 ,םירמאמ 3 תב הרדס ,9-6 תורבוח ,'ה ךרכ ,תעדל :ךותמ
.3
;74 ץרמ ,'םלוע יטנאו םלוע' 39 'סמ ;8-4 'מע ,3 'סמ IBM תאצוה ,תובשחמ
.80 רבוטקוא ,49 'סמ
.4
.1993 רבמבונ ,רפו'צ םידליה ןותיע ךותמ
.5
השק ךכ רתוי גימצ ךוותהש לככ .והשלכ ףוג וב אצמנש םוקמ ,םוידמ - ךוות
.וכותב עונל רתוי
.6
תישונאה תוסחייתההו תילקיסיפה תוסחייתהה .רמוחב אלו םדאב תקסוע תורפסה
רותב הסילע לע םג לח ןכא 'רמוחה רומיש קוח' .ןיטולחל םינוש םידממב ןה
היבגל ושחרתה וליא .הסילע תא דיחפמש אוה רמוחה יוניש לבא .'רמוח'
לש הדחפ .תמלענ התייה ןכא הסילע רותב הסילע ,םיראותמה םיכילהתה
תלאשב ןויד חותפל םילויכ יוסינהו עטקה .רמוחל אלו יח ףוגל סחייתמ הסילע
.תישונאהו תינחורה ,תיסיפה תויועמשמב ,תוומהו םייחה
.7
לע ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הקיסיפל תווצה תזכרמ ,הסט לחרל הדות
.(ןולעה תכרוע) .רמאמה תכירעב התוברועמ
*