תאמ רצקה רעשהו ךוראה רעשה לע הדלב
1 יחימע הדוהי

רישה תארוהל העצה

הילצרה ,'םינושארה' ןוכיתה רפסה תיב ,ץייוכוב תירונוהנבמו רישה אשונ


תואיצמ ימרוגב הצוענ ךכל הביסה .הרענל רענ ןיב תענמנ יתלב הדרפ אוה רישה אשונ
איבתש ןיעל תיארנ הביס ןיאב) התייהש יפכ תראשנ הרענהש דועב .אבצל סויגה - םיינוציח
לע עיפשהל היושעש תודדומתה ,השדח תואיצמ םע דדומתהל ץלאנ רענה ,(הב יוניש ללכל
:הכודקניס לע יונב הדרפה ךילהת תא ראתמה רישה .הביבסה םע ויסחי תכרעמ לעו ותוישיא
רעשה לש הנושה וכרוא רואית .םיקחרתמה גוזה ינב תא גציימ הרענה לשו רענה לש רעשה
לע דיעמ ,"ךורא ראשנ"ש ,הרענה לש הרעש .גוזה ינב ןיב הנתשמה הברקה רואית תא ריממ
ידי לע תגצוימ םתוקחרתה .הזל הז םיבורק ויה םג זאו ,המוד םרעש ךרוא היה רבעבש ךכ
רעפה תא המיצעמו הטילבמ יכודקניסה טפשמה לע הרזחה .וכרואב הזמ הז הנושה םרעש
טסקטה יטרפ רעפה תא םיטילבמ דוע .הדרפה תמרגנ ויטעבש רעפ ,הרענל רענה ןיב רצונש
,דחא הנקב תולוע ןניאש - עבטה לש וזו אבצה לש וז - רשקהה תורגסמ יתש תא םיגציימה
רסוח תא תפקשמ וז תודיכל יא .טסקטה לש תודיכלה יא תא טילבמ ןהיניב ינושלה רעפהו
.גוזה ינב ןיבש תרושקתה

ינרוצ יוטיב ידיל האב וזו ,הדרפ תארקל תומדקתה לש תיראניל תינבתב יונב רישה
.ןורחאה תיבב תעמתשמו שרופמב ןושארה תיבב העיפומה "רבוגה שערה" לש הרופאטמב
םירבוגו םיכלוהה םישער לש םיחנומב תראותמ גוזה ינב ןיב תרושקתה יישק לש םתליחת
ינב ןיבש תרושקתה רסוחו הדרפה םישחמומ ןורחאה תיבב .וז תא הז עומשל םצעב םיענומו
עומשל םהמ ענומ ירופאטמה שערה .הרענה לשו רענה לש ינטלומיסה רובידה תועצמאב גוזה
"?רמוא התא המ ?תרמוא תא המ" :וז תא הז

הארוהה ךרדל


יחימע לש ורישב קוסעל ןתינ .טרס ךותמ עטק תנרקה תללוכ רישה תארוה ךרדל העצהה
ןומזפהו גולאידה - רתוי םירורבה םיביכרמה ונודיי ןושארה רועישב :םירועיש ינש ךלהמב
.תיביטרוגיפה ןושלה לש רושימב רישה ןודיי ינשה רועישבו ,רזוחה

רשקה יעצמאכ רובידה לש ומוקמ תא וטילבי רזוחה ןומזפבו גולאידב ןוידה :ןושאר רועיש
לע םידימלתה ודמעי ילולימה רשקה תקידב לשו םינכתה תרהבה לש םתועצמאב .ישיאניבה
העיצמ ינא ,ןושארה בלשב .םירסמה תרבעהבו רישה הנבמב הדיקפת לעו הכודקניסה גשומ
רעש ןמרופ שולימ לש טרס ךותמ (תוקד 20 -כ וכרואש) עטקב הייפצ רישב ןויעל םידקהל
םימי הילא חפתסה הירבחמ דחא .םיפיה תרובח לע רפסמ טרסה .(1979 ,תיבה תוצרא)
,םשמ וררחשל םישקבמ הרובחה ינב .יאבצ הנחמב אצמנו אבצל סיוג ךא ,ןכל םדוק םירופס
רחא רבחב ותפלחה תועצמאב ,המרעב תאז תושעל םיננכתמ םה .ותרבח םע שגפיהל לכויש ידכ
םיפיהה תרובח לש םהיתוכילה םיגצומ הייפצל עצומה עטקב .רדגומ ןמז קרפ ךשמל םהיניבמ
םידע הז עטקב .ינש דצמ ,תיניצרה תשראה ילעב םילייחה לשו ,דחא דצמ ,תוגאדה ילוטנ
.לייחל תוזחתהל שקבמה יפיהה לש ךוראה ורעש זזגנ הבש תוהדזה תררועמ הניצסל םיפוצה
יתש ןיב ינושה תא תילאוזיו שיחממ אוה .ונניינעל יטנוולר רעש טרסה ךותמ הז עטק
דחמ ,םיפיהה לש הלועפ שפוחו שאר תולק :הלשמ תוגהנתה ינייפאמ ןהמ תחא לכלש ,תוצובקה
יללכ תוצובקה ןמ תחא לכל .אסיג ךדיאמ ,םילייחה לש תעמשמהו שארה דבוכ לומ ,אסיג
ןמסכ עיפומו אבצל רבעמה תא טרסב םג למסמ שארה רעש חוליג ,ףסונב .םירחא קחשמ
קוסעיש רצק ןוידב חותפל התרטמ ,התיכב הניצסה תנרקה .תוגהנתה יוניש לש ינוציח
רענה םאה ;תושקה ויתויווח ,ותורגבתה - טרפה רובע אבצל סויגה תועמשמ :ומכ תולאשב
ןוידהו הייפצה .המודכו הרענה השיגרמ ךיא ;וסויג םדוק היהש המ תויהל ךישמהל לוכי
תואיצמב .שדחה בצמה לש ותליחת תא תוראתמה רישב תונושארה תורושה יתשל ליבקמב ואבוי
וכרואב אטבתה הגוציי רשאו ,רענל הרענה ןיב הררשש תינומרהה תומלשה תרפומ התנתשהש
.'הנעמ אלל' תרתונש הרענה לש םינואה רסוח לע בכעתהל רשפא .רעשה לש הוושה

םיטנמלאה דחא לע ססבתת רישה תארוה .טרסה לש הריוואב ךישמהל רשפא ינשה בלשב
ןפואב טירסתכ חולה יבג לע גולאידה תא בותכל רשפא .גולאידה - רישה תא םינגראמה
:אבה

רבוגה שערב ךתוא תעמוש ינניא :הרענ .א
רחא יתייה לבא ךילא יתרזח :רענ .ב
.רהמ התיבה אוב ,דרוי םשגה :הרענ .ג
?רזוח התא יתמ ,ינועש יתנוויכ :הרענ .ד
?רמוא התא המ :הרענ ?תרמוא תא המ :רענ .ה

יכ חכוויהל ןתינ .גולאידה ךותמ הלוע אוהש יפכ ,הדרפה ךילהתב דקמתת התיכב החישה
וז תא הז עומשל םיחילצמ םניא םה) שבתשהל ליחתמה רשקה תא ךישמהל ןוצר ונשי הליחתב
תמלעתמ הרענה .(ב) "רחא" אוהש ומצע לע דיעמ ךא ,רזוח םנמא רענה .(א) "רבוגה שערב"
,"התיבה" תיביטסיגוסה הלימה תועצמאב שגדומ רבעב היהש תא רמשל הנוצר .יונישה דמממ
,'םשג' הלימה םג .יפיצפס םוקמ ןויצל רבעמ ,תיב גשומה לש ויתויועמשמ אולמב הנועטה
לשו הפישח לש תילמס תועמשמ הנועט איה ףא ,יטרקנוק יסיפ בצמ תנייצמ ןיע תיארמלש
,רהמל הרענה ונממ תשקבמ ,ךכל ףסונב .רענה לע ןנוגל הרענה הסנמ וינפמש בצמ ,תועיגפ
תיטרקנוק הנומת ,תילרטיל ,טפשמה רצוי הרואכל .תונלבס רסוח לש הדימ רבכ ךכב שיו
הצור איה ,התניחבמ .הרענה לש התדמע תא וכותב רצוא אוה ,ילמסה דבורב ,םצעב ךא ,דואמ
רענה דוע לכ .'התיבה' הלימב למתסמה בצמ ,רבעב ויה םה ובש בצמל םירבדה תא ריזחהל
תוברואה תונכסה ללש ןנשי ,הרענה לש תיפצתה תדוקנמ ,ץוחבו ,ץוחב אוה וב אצמנ וניא
הפוצמל דוגינב ,ןכמ רחאלש הרימאה .'םשגה' הלימה תלמסמ תונכסה תא .םהיניבש רשקל
רצוק לע הרימאה הדיעמ תפסונ םעפ .(ד) הרענה לש ,בוש ,םא יכ ,רענה לש הניא ,גולאידמ
הקילפרה .דעל הכחת אל איה - תניחב ,ונמז תא רענל תבצוק איה - ךלוהו םצעתמה החור
תועצמאב הרענל רענה ןיבש קותינה תא השיחממו היתומדוקמ הלש הנבמב הנוש הנורחאה
ינטלומיסה רובידה .וזל הז ןיזאהל ילבמ ליבקמב םירבדמה םיינשה לש ינטלומיסה רובידה
" ותוא .(ה) דחא אוה םוקימהו דחא אוה ןמזה :המצע הרוש התואב םהירבד תאבהב שגדוי
,שערה .לילכ ותוא קתינו תרושקתה ץורע לע טלתשה הנושארה הקילפרב עיפוהש "רבוג שער
תירופאטמ םג ספתנ ,תרושקת ענומה יסיפ שערכ ילרטיל שומימל ןתינש ,וקה לע תוערפהה
הדבועה ןויצל היואר .םיסחיב ישוקל יוטיב םה וקה לע םישערה ;םהיניב תרושקת תוערפהכ
ןיב יתימא חיש לש ורדעיה תא רתוי ףא הטילבמ חיש וד לש תינבתב רישה השועש שומישהש
גולאידה ןאכ :היצקינומוק רצויכ גולאידה לש היצזינוריא ןאכ תרצונ םצעבו .הרענל רענה
עיפומה רזוחה ןומזפה ,החיתפב ןיוצ רבכש יפכו .היצקינומוק רדעהו קותינ אקווד ףקשמ
הרענל רענה ןיב רעפנש ענמנ יתלבה רעפה תשוחת תא םיצעמ תיב לכ לש תמייסמה הרושב
.םייוניש רבעש רעשה ךרוא לע רופיסה תועצמאב

.ותנבהבו רישה ןוגראב יזכרמ טנמלא ותויה לשב רועישב הכודקניסה גשומ תא ריבסהל יאדכ
ילוא רשפא ,ודמלנש םימדוק םיטסקטמ הימינוטמה גשומ תא םיריכמ םידימלתה םא םלוא
,הימינוטמה לש הצובק תת איה הכודקניסהש רחאמ .הימינוטמכ הרוגיפה תרבסהב קפתסהל
- ןוכיתה רפסה תיב תרגסמב תורוגיפה ייוניכב קדקדל חרכה ןיא ,רתוי ץופנהו בחרה גשומה
.רישה תא ןגראמה ןורקיעה תא ריכהל רתוי בושח

.תיביטרוגיפה ןושלבו ונודנ םרטש רישה יביכרמב ןוידה םלשוי הז רועישב :ינש רועיש
רחבמש םיירשפא תועמשמ תודש תוהזל םהילע היהי .רישה ןושל רחא םידימלתה םע בוקענ
.הריבש ,חוכ ,םינומיא - אבצ (ב חור ,ץע ,המדא ,םיחרפ - עבט (א :ןהילא זמרמ םילימה
,ןכ ומכ .םינוש תועמשמ תודשל תוכייתשמה םילימה תוצובק תא םינוש םיעבצב ןמסל רשפא
.םתוא ונמסיו ישימחהו יעיברה םיתבב רישב םיעיפומה םייומידה תא םידימלתה והזי
תורגסמ .וזמ וז ןתוהמב תונושה ולאה רשקהה תורגסמ יתש ביבס רישב תונגראתמ םילימה
ןכותב תוליכמ רישב תויריבחתה תודיחיה .גוזה ינבמ דחא לכל תוכיושמ תויהל תויושע ולא
איבמ הזל הז םירזה םיטנמלאה ןיב שגפמה .רשקהה תורגסמ יתשמ םיחוקלה םיטנמלא
ןפואב תועמשמה תודש תא םיבלשמ םניאש םיירופאטמ םיטפשמ איה ןתאצותש ,תויושגנתהל
תודכלתהה יאל תיגולנא טסקטה לש תילרטילה המרב תודכלתהה יא ,ןכ לע רתי .ינומרה
,גוזה ינבמ דחא תא ןייפאמ םהמ דחא לכש ,תומלועה ינש ןיב תושגנתהה ןכש ,תיטמיתה המרב
וזב וז רשקהה תורגסמ יתש תושגנתמ ,המגודל ,ינשה תיבה תחיתפב .ירשפא יתלב רבד תרצוי
תיגול הניחבמ ןיקת וניאש טפשמב תחסונמה הרופאטמ איה האצותה .בלתשהל תוחילצמ ןניאו
רחא ןפואב הרופאטמה תא שרפל תורשפא תמייק .חוכ םירבוצו חורפל םינמאתמש םיחרפ -
- ואוב םע התחירפל חוכ תרבוצו רענל תונלבסב הכחמ הרענה :םידדצה ןמ דחא לכ יבגל
איה תפתושמ תחא תועמשמ ,םוקמ לכמ .תילרטיל - חוכ רבוצו ןמאתמ רענה וליאו ;תירופאטמ
קבאמ לש תירופאטמ היצאוטיסב רשקהה תורגסמ תושגנתמ ישילשה תיבב םג .תירשפא יתלב
רענה ןיב ,תרושקתב ישוקה תא ,תרושקתה יפוא תא המיגדמה היצאוטיס ,ץעל חורה ןיב
הברה םהל ויה" :טפשמב הצמתמ םיניינעה בצמ .רשפתמ וניא דצ ףא הז קבאמב .הרענל
םייוצמ םהבש םידגונמ םיבצמ םיגציימ טפשמה יקלח ינש ."חונל ןמז טעמו ,תויורשפא
תבייחמה תרגסמה דגנכ הרענה תושרל םידמועה תויורשפאה בחרמו שפוחה :רענהו הרענה
רחבמ .ירשפא יתלב אוה תומלועה ןיב שגפמה ,ןכאו .רענה לע םירגוסה ןמזה רסוחו
החישב .רשק רדעה לש תועמשמה תא קימעמ - םיקחרתמ םידעצ ,רישי אל רוביד - םייומידה
הרענה לשו רענה לש םהיתומלוע ןיב תודכלתהה רסוח - תונקסמה ונודיי התיכה תאילמב
תרושקת רוציל תונויסינב םיקסוע םינורחאה םיתבה ינש .םהיניב תרושקת רשפאמ וניא
" - תרחא תורשקתה ךרד םיסנמ םה ,קפסמ וניא עגמה יחכונה בצמבש ןוויכ .תיביטנרטלא
השוחתה תעבומ ןורחאה תיבב .תענמנ יתלב איה הקיתשה יכ רבתסמ לבא ,"רישל ולחה טאל
."םיקוח ירפס ורגסנ" - המוקת ול ןיא בושו רבד לפנ - רשקה םויס לש

םא אלא ,המצע ינפב תדמועכ תורופאטמה ןמ תחא לכ לש התונשרפ ףוסל תדרל ןיא ,יתעדל
ךות תרושקת רדעה לש בצמ םיגציימ םתוללכב טסקטה יטרפ .ירשפא יתלב בצמ תופקשמ ןה
,עמשמ רישה ירוביגל תדבעשמ תבצועמה םלועה תנומת .תדכלתמ יתלב םלוע תנומת תגצה
.אבצל סויגה בקע םידרפנה גוזה ינבמ דחא לכ לש ותעדותב םייק אוהש תומכ בצועמ םלועה
תודוסי ליכמ ןכא אוהש הדבועה ףרחו ,'הדלב' תושרופמ הנוכמ רישהש ףא יכ ,ריעהל יואר
רישה תארוה ,יתעדל .רישב הזה טקפסאה תא תללוכ וז הארוה תדיחי ןיא ,םיקהבומ םיידלב
אוהש ,ינבמה ןוויכל רישה תארוה תא הטת הדלבה ינייפאמ לכ לע תרמוש הניאש הדלבכ
יבגל רבדה ןוכנ דחוימב .וב םולגה יביטומאה לאיצנטופה תא ץימחמו רתוי ינשבוי
טקפסאה תא ריכזהל רשפא .ללכו ללכ הרז תויהל אלש היושע וז היצאוטיס םהלש ,םירגבתמ
2 .רישה תארוה תכאלמ תא וביבס תונבל ןיאש יאדווב םלוא ,הזה

םיילוש תורעה
.ג"כשת ,ביבא לתו םילשורי ,1962-1948 םיריש ,הדוהי ,יחימע :ךותמ
.1
.(ומסרפל םתושר תא ונתנ אל תויוכזה ילעבו רחאמ רמאמב אבומ וניא רישה)
לש 'ידלב'ה יפואה תא ריבגמ ןחלה .רישל רבוחש ןחלל םג סחייתהל תורשפא שי
.רישה
.2