הדוהי תאמ ברק הדשב םשג רישב ןויע
יחימע

הרדג ,ירוזאה ידוסי לעה רפסה תיב ,ינש ימענ1 יחימע הדוהי / ברק הדשב םשג


ימתכמה ןפה לע ןלהל דומענ .םתכמה יפואמ וב שי ,לפנש רבחל שדקומה ,יחימע לש הז ריש
.וב יוטיב ידיל תואבה םירשעה האמה תריש לש תויזכרמ תולוגס רפסמ לע םג ומכ רישה לש
2 תינוויה היגלאה ךותמ החתפתהש המודקה תיתוגהה הקירילה תורוצמ תחא אוה םתכמה
תואמה ןמ) םילפונ רכזל תובצמ לע תורצק תובותכ ךרד ,(הריפסה ינפל תיעיבשה האמה)
יריטאס ויפואו םיבחרתמ ויאשונש ןונשו רצק ריש לא (הריפסה ינפל תישימחהו תישישה
דעו תורודה לכב המייקתה וז תיריש הרוצ .(תימורה הרישב הריפסה ינפל הנושארה האמה)
םוצמצב יוטיב ידיל תואבה תוגהו תויביסקלפר ,םייח תמכח אוה םתכמה לש וניינע . 3 ונימי
שוריפ" :ריהבמ ואדנל בדש יפכו . 4 ומויסב טרפב ,תופירחבו תונינשב ,(תורוש 6-2) יברימ
לעב ,קירבמ ,רצק ריש איה המרגיפאה םויה ...השדקה וא תבותכ איה המרגיפא הלמה
. 5 "יתוגה וא יריטאס תויהל לוכיש ןכות לעב ,ףירח ןויערב םייתסמה ,ישיא יפוא
- זכורמו יתיצמת ,רצק ,דואמ הנבומ יתוגה יריל ריש והז .השדקה ריש אוה יחימע לש וריש
הנומת הלעמה הבשחמב ילוא וא תללכומ הרימאב רישה לש ותישאר .דוח לא ךילומה
םיערה םה ימ - הלאשל היצאוטיסה ןיערג והז .(1 הרוש) "יער ינפ לע דרוי םשג" :תיטסלפ
לש יתיצמתה יגולה הנבמה תיתשת םה טוריפו הללכה :ןאכמ .דרוי םשגה םהילעש וללה
.ותוהמב ירוטר הנבמ אוהש ,רישה

ביטומ .וב ךורכה רעצהו המחלמב םדא ייח ןדבא :אוהו יחימע תרישב חוור רישה אשונ
'םייחה' ראותה םשו 'ברק הדש' תרתוכה תולימ :יומסב םא םג ,הליחתכלמ רישב ןומט תוומה
ןיידע תרכזנ הניא וז הלימ יכ ףא ,םיתמ לש היצאיצוסא לא חרכהב םיליבומ (2 הרוש)
לש וז היצאיצוסא .םייח םניאש םיער םג שי - עמשמ ,םייח םיער שי םא ירהש .ולא תורושב
.ידוגינ סחיב תדמוע איה 'םייחה' ראותה םש לא וליאו ,תרתוכה לא רשי סחיב תדמוע םיתמ
יוסיכ לש היצאיצוסא הלעמ (2-3 תורוש) "הכימשב םהישאר םיסכמ רשא" תיטסלפה הנומתה
תנווכמ ףא איה רישיהו יולגה דבורב .םייחה םיערל ןיידע תסחוימ התויה ףא לע תאזו ,תמה
םה (5-4 תורוש) "דוע םיסכמ םניא רשא" םיתמה םיערה .םשגה ינפמ תוננוגתה ראתל
יתיצמתה ירוטרה הנבמה ,וז הנונש הטנאופ .ולוכ רישה ליבומ הילא רשא הפירחה הטנאופה
םבולישב הלא לכ - םיתמהו םייחה לע תוגההו השדקה לש יריל ריש ותויה ,רישה לש דואמ
.רישה לש ימתכמה ויפואל םימרות וידחי

ךילהת וב ןיא .הריעצה תינרדומה הרישב תינייפא העפות יהוז - היצאוטיסב זכרתמ רישה
תידוגינ האוושה םשל) וכלהמ לעו ברקה יפוא לע רבד םיעדוי ונניא .ףוסו עצמא ,הלחתה לש
םיגשומב תדדמנ הניא ףא ברקה תאצות .(יקסבוחינרשט לואשל עובלג ירה לע ,לשמל ,האר
- םידוגינ לע היונבה היצאוטיסה םצע לע אוה שגדה .וב ןוחצינ לש וא ברקה ןולשיכ לש
םוקמ .הזמו הזמ ישונאה םויקה לש םיבטקה ינש לומ דמועה 'רשה ינאה'ו םיתמה לומ םייחה
רבודהש יאדוול בורק .תועמשמ רב אוה םג תראותמה היצאוטיסב ירישה רבודה לש ואצמיה
רישב רבודה לש הז םוקימ .ויער ינפ לע ומכ וינפ לע דרוי םשגו ,ברקה הדשב יורש ומצע
םלועל ךייש אוה ןיידע .תוומל םייחה ןיב םחותה לובגה וק ןיבל וניב תדחוימ הברק רשפאמ
םלועה לא הזה םלועה ןמ רבעמה אוה 'לק' המכ דע ןיבהל לוכי אוה וחורב ךא ,םייחה
םצעמש ,('ברק הדש') המחלמבש תוידרוסבאה תאו תוירזכאה תא שיחמהל ידכ ךכב שי .רחאה
.הלאכש םירבעמ היתובקעב תררוג העבט

ןיא ומצע רישב .תינרדומ הרישב איה םג תינייפוא העפות ,שגרה קופיא רישב רתויב טלוב
ררושמה ןתונ אופיא דציכ .באכ יוור רישה תאז לכבו ,רישי חרואב שגר תואטבמה םילימ
םיכרד שולשב טקונ יחימע ?ארוקה תא םהב ףתשמ ךכבו רישב רבודה תושגרל יוטיב
:ןמקלדכ

רבודהש םידמל ונא התועצמאב ."יקיד רכזל" :השדקה הנשי רישה שארב :הללכהו טסיה .א
םניא רשא הלא" - הנומתהש ןיבמ ארוקה .רישה בותכ ורכזל רשא ,ול רקי רבח דביא רישב
דבלב השדקהב ורבח לש ומש תא ריכזמ יחימע רשאכ .יקיד לא םג תסחייתמ "דוע םיסכמ
שגרה קופיא רצונ ,םיתמה ללכ לרוגב ולרוג תא עילבמ אוה רשאכו ,רישה ףוגב אלו
.הללכההו טסיהה תועצמאב

םשג" תרתוכל תוכימסב "יער ינפ לע דרוי םשג" יטסלפה רואיתה 6 :היומס הרופאטמ .ב
הלימה יכ ףאו .ברק הדשב יפרוח ףונ תנומת בוציע לש םשור הליחתב רצוי "ברק הדשב
לש תישיא העיגנ וז הלימב שי יכ ףאו ,ישונאה םרוגה תא ףונה ךות לא הרידחמ 'יער'
ירואית םניא תינרדומה הרישב ףונה ירואית בור םלוא .וטושפכ ספתנ םשגה ןיידע ,רבודה
אב אוה ןכ םא אלא ,ףונ ןיא וירישבש ,ותריציב יטאופ וק יקסנולש עבק רבכו .םיימתס ףונ
םשגה לש וביט .וירחא ואבש םיררושמ יבגל םג תשפות וז העיבק . 7 םדאה לע המ רבד רמול
םניא / רשא ,םיתמה יער ינפ לעו" :תונורחאה תורושה יתש תאירק םע ונל רהבתמ
לש תרזוח האירקב ,התע .שרופמב תוומה אשונ תא רישל תורידחמ ולא םילמ ."דוע םיסכמ
רבודה הצר ןתוא ,תועמדל היומס הרופאטמל ךפוה אוה :השדח תועמשמ םשגה לבקמ ,רישה
המודבו .דוע םייחה ןיב םניאש ויער לש םתומ לעו יקיד ורבח תומ לע דירוהל ירישה
יוטיבה ןאכ םג (ליעל ןודנש) רישל השדקהב הללכההו טסיהה לש יעצמאב השענש שומישל
.יכבל החסה יעצמא שמשמ םשגה .רישי וניא יכבלו באכל

האל תאמ היולה רישב ןנובתהל יאדכ רישב ודיקפת לשו םשגה לש וז הנבה קוזיח םשל
:גרבדלוג

8 גרבדלוג האל / היולה


תרבוע ישארה בוחרב
.הרוחש םיתמ-תבכרמ
תרווע השא תכלוה
...הרובקה בכר ירחא

- הידדצל תודלי יתש
- םירויחו םינידע ןהינפ
הידי תא תוכמוס תוריהזב
םירוחש תושובל תודלי

תעסופ איה הפוקזו הרשי
,תוחוקפו תולודג היניעו
טהבה ןבאכ תונבל
.תוכוב ןניא היניע

הלעמלמ ומכ .ףטפטמ קד םשג
המחנ אללו הנובתב
הל העמד תחלוש םימש-ןיע
.אמוסה ,אגה הלבא לע

תבכרמ" :תורושב 'היולה' תרתוכה תועצמאב ותישארמו תורישי הז רישב עיפומ תוומה אשונ
שובלבו (8-1 תורוש) היוולה עסמ רואיתב ,(4 הרוש) "הרובקה בכר"ו (2 הרוש) "הרוחש םיתמ
היניעו" :ןיב לוכיבכ הדגנה העיפומ רישה םויס תארקל .(8 הרוש) תודליה לש רוחשה לבאה
ומכ .ףטפטמ קד םשג" :ןיבל ,(12-10 תורוש) "תוכוב ןניא היניע.../תוחוקפו תולודג
.המודמ הדגנה ,השעמל ,יהוז ךא .(15-13 תורוש) "הל העמד תחלוש םימש ןיע / ...הלעמלמ
הלבא :ןאכ םג לח שגרה קופיא .ורצעו ורצא השיאה יניעש תועמדה תא םידירומה םה םימשה
(9 הרוש) "הפוקזו הרשי" תעסופ איה .תוכבל הל רשפאמ וניא השיאה לש (16 הרוש) אגה
רדעה .יכבמ תומודא אלו (11 הרוש) "תונבל" ןה ךכיפלו ,(12 הרוש) "תוכוב ןניא היניע
ונינפל .וררחשל אב - תועמדכ - םשגהש באכ ,השיאה לש רוצעה באכל זע עבמ קינעמ יכבה
;אלכנש השיאה יכבל ימינוטימה יוטיבה אוה םמשגש ,םימשה לא ישגרה עבמה לש טסיה אופיא
תא הריבסמה ,רישב תרבודה לש (15-13 תורוש) הרורב תונשרפב הוולמ הז טסיהש אלא
.ודיקפתו םשגה תועמשמ

וילע) יכבל םשג לש שרופמ יומיד וב ןיא .רתוי ההובג קופיאה תדימ יחימע לש ורישב
ןיפיקעב הלעמ םינפה לע דרויכ םשגה רואית ךא ;(ליעלד גרבדלוג 'ל לש רישב ונעבצה
תמר ןיבל םירישה ינשב קופיאה תגרד ןיב היצלרוק הנשי .יכבו תועמד לש היצאיצוסא
"ומכ") גרבדלוג 'ל לש רישב םייקה יומידה םוקמב :םהב עיפומה ינושלה רויצה לש הטשפהה
הנשי ,(15 הרוש - "הל העמד תחלוש םימש ןיע") הרופאטמב בלושמ אוהשכ (13 הרוש -
לש וזמ ןה ההובג הל תינייפואה הטשפהה תגרדש ,היומס הרופאטמ יחימע לש ורישב
הלמ לשו תילולימ הלימ לש ףוריצמ היונבה) תלבוקמה הרופאטמה לש וזמ ןהו יומידה
.תושרופמ הז רישב םירכזומ םניא יכבה וא תועמדה .(6 הרעה ,ליעל ןבא 'י האר - תלאשומ
.רישב תראותמה היצאוטיסה ךותמ יכבל הלאשהכ םשגה תא ןיבהל ארוקה לע

לש יתמרד יעצמא אוה רישב שגר לש קפואמ בוציעל םרותה ישילש םרוג :יתמרד יעצמא .ג
היגולנא .םיתמה הלא ןיבל םייחה םיערה ןיב המצע תלעב תידוגינ היגולנא רישב שי .הדגנה
:הרוצל ןכות ןיב יחימע רצויש חתמה תועצמאב דחוימב הפירחמ וז תידוגינ

.םיסכמ םניאש לומ הכימשב םהישאר םיסכמה םיתמה לומ םייחה תבצה ונינפל - ןכותב

יריבחתה הנבמה םיתב ינש םישדקומ םיער תצובק לכל :ליבקמ הנבמ ונשי - הרוצב
."רשא ...ינפ לעו ;רשא ...ינפ לע" :ההז

רערעתמה ,הז ןויווש םלוא .ןויווש - ךכיפלו ,תויכשמה תרצוי רוביחה וו הז הנבמב
לע תחא םעפ :ינכותה רושימב םיימעפ ץפנתמ ,3 הרוש ףוסבש דירפמה וקה לשב הליחתכלמ
תא תצפנמ ךכבו (2 הרוש) 'םייחה' הלימל הדגנהב האבה (4 הרוש) 'םיתמה' הלימה ידי
םיסכמ םניא' םילימה ידי לע תרחא םעפו ;(4 ,2 תורוש) 'ינפ לע' לש יריבחתה ןויוושה
הלימה ירחאש היהשהה .(4 ,2 תורוש) רשא לש יריבחתה ןויוושה תא תוצפנמה (5 הרוש) 'דוע
תא רצונש ןיע ףרהה חוורמל תקצוי ,הרוש םויס לש ללחה ףקותמ תרצונה ,(4 הרוש) 'רשא'
יריבחתה הנבמה :רמולכ .ילולימ יוטיב ול ןיאש רעצ ,רישב רבודה לש ימוהתה רעצה תשוחת
םיסכמה ,םיתמל םייחה ןיבש דוגינה זוע רתיב ץפנתמ הילעש תיגול תיתשת הווהמ ההזה
הפיקע ךרד םה םג םישמשמו םירזוח הפוסבש היהשההו תמצעמה הדגנהה .דוע םיסכמ םניאשו
ןיבו היומסה הרופאטמה תועצמאב ןיב ,הללכההו טסיהה תועצמאב ןיב .רישב שגר יוטיבל
קופיא לח ךכמ האצותכו ,רישי ילולימ ןפואב עבומ וניא שגרה - יתמרדה דוסיה תועצמאב
.רישב שגרה

ןיא .תוירטנצומוהה לש המוקמ םג דקפיי אל ,ובש ןפ לכב ךכ לכ ינרדומ אוהש ,הז רישב
:םיכרד יתשבו ,רישה לש וניינע זכרמב דמועה אוה םדאהש קפס

םיכרדב אטבתמה רעצ ,ויער לשו וער לש םתומ לע רבודה לש ורעצ תא עיבמ רישה
,רישב ראותמב תוננובתהל אצומה תדוקנל רבודה ךפוה ךכ ידי לע .ליעל ןהילע ונעבצהש
לככ ,רבודל שי רשאב ,תטשפומ תיפצת תדוקנ וז ןיא ךא ;רישב תיפצתה תדוקנל - רמולכ
יפוא רישל קינעמש המ ,הבש תויומדה לא תישיא הקיזו היצאוטיסב שממ לש תוחכונ ,הארנה
.(1 'מע ,ואדנל בד תרדגה ואר) דחוימ ישיא

.המחלמב ולפנש םירחא םירבחו יקיד ערה - רבודה לש ורעצ אשומ תא הלעמ רישה
יד .יחימע תרישב רזוח אשונ אוה ,םדא ידי השעמ ,תומחלמה ןמ הלועה ינסרהה תוומה
רישב וא ,םימחר אלמ לא ,ןגה ידלי לע םחרמ םיהולא : 9 םיעודיה םירישב ןנובתהל
.ךכב חכוויהל ידכ ,הדשב ללח תוחפ עודיה

הוושמה , 10 םשגה :(ליעל 2 'מע וארו) תיפוסוליפה טבמה תדוקנ םג הז רישמ תרדענ אל
לומ םדאה ףולח תא ןייצמ ,הוושב הווש םהינפ לע ודרויב םיתמל םייחה ןיב רבד לש ופוסב
,םיידרוסבאו םילפת םיאצמנ םדאה ינב לש 'המחלמה יקחשמ' ,ךכיפל .עבטה תלועפ דמתה
יפל גהנתמה עבטה לומ וא חצנה לומ ןיע ףרהכ יכה ואלב םניה ,רפע םפוסש ,םהייח ירהש
ויערו וער תומ לע ןה ,'רשה ינאה' לש ורעצ .האחמ רשאמ רעצ תעבה רתוי ןאכ שי .ויקוח
.רישה תא תמייסמה הדוקנה רחאל ללחב יולת ראשנ ,םמחליהב םדאה ינב לש םתולפת לע ןהו
ויפוא תא המילשמ ישיאה ןפה םע דחיו ,תוגה רישכ רישה תא הדימעמ וז טבמ תדוקנ
הלש השדקה לש תונועטו תורצק ריש תורוש שמח ךותב תסחדנ המלש םלוע תפקשה .ימתכמה
.ונימיב םתכמה לש וכרדכ - ףירח םויסו תיתיצמתו תזכורמ תיתוגה הקיריל ,ישיא יפוא

םיילוש תורעה
ג"כשת ,ביבא-לתו םילשורי ןקוש תאצוה ,1962-1948 םיריש ,הדוהי ,יחימע
םילשורי ןקוש תאצוה ,םיריש רחבמ ,הדוהי ,יחימע :ןכו ;21 'מע ,(1962)
.6 'מע ,1981 ,ביבא-לתו
.1
.(ומסרפל םתושר תא ונתנ אל תויוכזה ילעבו רחאמ רמאמב אבומ וניא רישה)
.הניק ריש איה הרקיעמ היגלאה
.2
ברעמ תורפסב ןכו ,הלכשהה תפוקתבו םייניבה ימיב תירבעה תורפסב ללוכ
הילגנאב ,תפרצב ,הילטיאב רקיעב) ונימי דעו הרשע שמחה האמב הפוריא
תירבעה השדחה תורפסה ןולימ ,ןנאש םהרבא :יפ לע .(הינמרגבו
,ינמכוא לאירזע ;983-982 'מע ,1959 ,ביבא לת ,הנבי תאצוה ,תיללכהו
.54 'מע 'ב ךרכ ,1978 ,ביבא לת ,םילעופ תיירפס תאצוה ,תורוצו םינכת
.3
תאצוה ,תורפסל ןוחנומ ,ןילביר 'א רשא .םש ,ינמכוא לאירזע :ואר
.34 'מע ,1978 ,ביבא לת ,םילעופ תיירפס
.4
,ביבא לתו םילשורי ןקוש תאצוה ,הרישה לש םיימתירה תודוסיה ,בד ,ואדנל
.195 'מע ,ל"שת
.5
הנניא רבכ ןתועמשמש ,םילימ תצובקמ וא הליממ" תבכרומ היומס הרופאטמ
ןתוא דימעמה ילולימה ןגוז ןב ןדיל יוצמש אלב (.ש.נ - תינולימ) תילולימ
,םילשורי ,ןומדקא תאצוה ,תרופיסה יחנומ ןולימ ,'י ,ןבא) ".דחוימה ןמוקמב
.(131-130 'מע ,ם"שת
.6
?ילצא םומ הז ילוא ...הלאל ךייש יניאש יל המדנ ...םיקהבומ ףונ יררושמ שי"
לע היצאיצוסא ילב ףונ ,םדא-ינב וב ןיאש ףונב בהאתהל לוכי יניא ךא ,ןכתיי
;13.3.1970 ,תונורחא תועידי ,'םיעבשה ןב - יקסנולש םהרבא םע') "םדא-ןב
.314 'מע 1974 יאמ-לירפא ,6-5 'בוח ח"ל ךרכ םיינזאמב ןכו
.7
.59 'מע ,1970 ,וידחי תאצוה ,םיריש טוקלי ,האל ,גרבדלוג
.8
ב"כשת ,ביבא-לת םילשורי ,ןקוש תאצוה ,1962-1948 םיריש ,הדוהי ,יחימע
.69 ,68 ,14 'מע ,(1962)
.9
איה תירישה הפשה לש תוידבר-ברה .םידבר ינשב הז רישב אופיא שמשמ םשגה
.הללכב הרישה ןושל תא תונייפאמה תולוגסה תחא
.10