יארב 50 -ה תונשב םיטלוקו םילוע
1 ןושיק 'א לש ותריצי

תוברתהו ךוניחה דרשמ ,ךרכב ןתנהמדקה


שארב םיעבונ ונרודב םייטסירומוהה םירפוסה ילודגמ דחאכ ןושיק םירפאל ואציש ןיטינומה
רבכ .םוי םויה ייחב ןטקה חרזאה תא םידרוטה םינטקה םיכפה תא ורואית יכרדמ הנושארבו
הלעמה ,הנושאר הגרדממ ןקיריטאסכ דואמ ריעצ ליגב םסרפתה ,ואצומ ץרא ,הירגנוהב
,תירוביצה הרובחתה ,לקלקתהש ןוזמה ,ברברשל םלשל המכ :ןוגכ ,'םיינגרוב-ריעז' םיאשונ
אצמש שדחה יווהל 'וריוג' םהמ םיבר .'דכו ,אוצמל םיחילצמ ןיאש האירק יפקשמ ,הבלכה
לכל םירכומה םיבצמבו םיאשומ"ב קסוע ןושיק יכ םיעטמ דקש ןושרג . 2 ץראב
תא וב האור ,בירעמ לש ןושארה וכרוע ,ךבילרק לאירזע . 3 (!)"יביבא-לת ינגרוב-ריעז
לע אלא ,הנימב תדחוימ איה םהבש םירבדה לע" בתוכ וניא ןכש ,תוילמרונה איבנ
לע אלא ,ןאכ הרושה לודגה ןוזחה לע אל ...תוליגרבש הליגר איה םהבש םירבדה
(הקירפ) ץנרפ :ירוקמה ומשב וא ,ןושיק םירפא ,תאז םעו . 4 "ןאכ םג ץרושה ןטקה םדאה
תינומהה היילעה לש הרשבמ רשב היה ,1949 יאמב הצרא הלעש 1924 דילי ,ןמפוה טנושיק
לע תמא ןמזב בתכש טעמכ דיחיה רפוסה אוה . 5 הנידמה םוק רחאל ץראה תא הפטשש
תישיאה ותוסנתה ךמס לע ויניעל תפקתשמה תילארשיצראה תואיצמה לעו שדח הלועכ ותייווה
'םייחה תוטוז' רואיתל ותודימצו ותביתכ ןונגס אקווד ,ילסקודרפ חרואב .הטילקבו היילעב
הזרפרפב .הווהתמ הרבח לש םיטטור םייח יחתנ יטנתוא חרואב ונינפל םישרופ איהה הפוקתב
תדחוימ ןיא ךא ,הנממ תודחוימ שיש תואיצמ ראתמ ןושיקש ,רמול ןתינ ןמרתלא לש ריש לע
רשפא יא" :ךכ תאז חסנמ ומצע ןושיק .ללכ 'תילמרונ' הניאש םינפ תבר תואיצמ - הומכ
. 6 "יתא דחיב ילארשי השענ הצרא יאובב רז היהש המש ינפמ ,'רז התא' יל דיגהל
םלוא ,היתוקוצמו תינומהה היילעה תא תוראתמה תורפס תוריצי תע התואב ובתכנ םנמא
יתמרדהו ירוטסיהה ערואמל םיביוחמ םמצע ואר הלא .םיקיתו םירפוס ויה ןהירבחמ
תוחילש תשוחתבו ינויצ סותפב תולובט ויה תוריציה ןמ רכינ קלח .םהיניעל ללוחתמה
ןמיז 1949 סרמב רבכ . 7 תילארשיה הרבחה לש 'ךותיהה רוכ'ב םבולישלו םילועה בוריקל
ץוביקמו הנידמה תמקהמ עמתשמב ןוידל םירפוס תשיגפ ,הלשממה שאר ,ןוירוג ןב דוד
אלא התומכב קר אל הנושה היילע ינפב םידמוע ונא" :ןייצ וירבד חתפב .תויולגה
;דבכיו טאוי ימואל גוזימו ךותיה לש ךילהתהו ...לדגי תונושלה לילב ...התוכיאב
ועמשנ .תיטסיאורטלא הריווא התרש ןוידה ללחב ."...עגפיהל לולע בושיה לש ונויבצ
ךלכולמה ידוהיה ותוא לא" תוביוחמלו ,םעה לא הכילהל ,לארשי תבהאל תואירקו תורהצה
תרזעל' המצע םורתל התאר תורפסה םגו ,תסיוגמ הפוקת התייה תאז .הצרא אבה "רעוכמהו
רזחשל 50 -ה תונש לש םישדחה םילועה יריעצ םיליחתמ ךליאו 60 -ה תונשמ קר . 8 'םעה
,(1964) סלב ןועמש לש הרבעמה :ןוגכ םירפסב הצרא םתיילע תוקוצמ תא תיתורפס ךרדב
,(1980) דלפלפא ןורהא לש רואה תווכמ ,(1974) לאכימ ימס לש רתוי םיוושו םיווש
תוריצי לש תויטנתואה תטלוב הז עקר לע .דועו ,(1983) רימע ילא לש תורפכ לוגנרת
.ונמז ןב ךמסמכ אלא ,תקולחמב םיתעל יונשה יתורפסה ןכרעב קר אל ,תונושארה ןושיק

תורוקמה


םימוחת לע שרפתה ותיילע זאמ . 9 םיהדמ - םינשה ךרואל ןושיק לש הקופתהו הריציה בצק
יתלוכי אלש םירבדה עבטמ .םיטרסו תוזחמ ,םינוכרעמ ,תוכוראו תורצק תומישר : םינווגמ
בתכש םדקומה רמוחהמ קלח לע ססבתהל וז הדובעב יתלדתשה .ויתוריצי לולכמ תא ףיקהל
לעו שחרתמה לע המצע תא הדיעמה תעבעבמ הירלקפסא ןיעמ ,תונושארה םישימחה תונשב
הלועה : וירוכיב רפס לע ךמתסהל יתיברה .שדח הלועכ וטבמ תדוקנמ ץראב שדחתמה
וב וסנוכ .הגימ הגיא םשה תחת 1951 -ב רבכ תירגנוהב רוא הארש ,ונייחל דרויה
-ב תירבעל םגרות רפסה .טלק יוא : תירגנוהה הפשב ילארשיה ןותיעב ןושיק בתכש תומישר
וב םיאור תורפס ירקוח םלוא ,תוקסרומוהה רפס םשב הז רפס הנכמ ןושיק . 10 1952
השדחה ץראב יקסרקיפ עסמ ןיעכל שדחה הלועה אצוי ותועצמאבש ,יריטאס ןמור לש תודיכל
םירז םייח תוחרוא םע דדומתהל סונא אוהשכ ,היגהנמל עדוותהל ,היתוכילהב ברעתהל
קשמ תא אטבל ביטימ ,ונכותמ רתוי רכומ ילמסה ומשש ,הז םדקומ רפס ,יתעדל . 11 הרואכל
תוננובתה ירפב רבודמש רוכזל שי ,תאז םע .םיפלחתמ םיבצמבו םינוש םירזגמב ןמזה יפנכ
אידג ףלא : וירפסב יתרזענ ןכ .'תיגרובסבאה' המורא תלעב תיפוריא ץראמ אבה הלוע לש
:ויתוזחמבו ,'בירעמ'ב ומסרופש ולש םינוטילפה רחבמ וסנוכ םהבש ,םישמאה דחאבו ,אידגו
םילועה לש יטירקה שגפמה דחוימבו ,הרבעמב היילעה תטילק תראותמ ובש ,יתבש חלאס
אשונב הירוגלא - ןבל יבג לע רוחש ; םיזנכשאהו םיקיתווה םע חרזמה תוצרא יאצוי
תותיחשב ,יטרקורויבה ןונגנמב ןדה - וינפל ךלוה ומש ; םיזנכשא-םייחרזמ ןועטה
ותקופת ףרח יכ תולגל עתפומ ןושיק לש ויתוריציב קסועה .היילעלו םילועל תוסחייתהבו
וילע ובתכנ אל ,םלוע תונידמב םג ליבומ ןטסירומוהכ ודמעמ ףרחו םינש ךרואל הלודגה
האר ) רואל ןדו ןלוג ןורי ,דקש ןושרג קר .םיקימעמ םייתורפס םיחותינ וא רקחמ תודובע
רנא'זה ילוא .רתוי תופיקמ רקחמו סוניכ תודובעב םידומע המכ ול ושידקה ( היפרגוילביב
תלבקלו תינונקה תורפסה ילושמ ותלואגל ןיידע ןיתממ ןושיק לש דחוימה יטסירומוהה
בתוכה ינפב הדימעמ ןושיק תוריציב תקסועה תיתטיש הדובע ,וז הניחבמ . 12 הב היצמיטיגל
.תוינושאר לש חוחינ הפידמ ךא ,םייגולודותימו םיינבמ םיישק

הצרא תינומהה היילעה - טסקטנוקה


ברע הנמש ,ידוהיה בושייה . 13 שפנ ףלא תואמ עבש הצרא ולע 1952 ףוס דעו 1948 תנשמ
היילעה בצק .םינש עברא-שולש ךות ומצע ליפכה ,שיא ףלא םישימחו תואמ ששכ הנידמה תמקה
-ב התושדחתה דע היילעב הגופהו הטאה ולח ןכמ רחאל .1951-1949 םינשב ואישל עיגה
,האושה ילוצינ - דחאה :וז הפוקתב היילעה תא וסנרפ םילודג םיזוכיר השולש .1955
- ינשה ;ןיסירפקב רצעמה תונחמבו הפוריאב םירוקעה תונחמב וזכרתהש ,הטילפה תיראש
;אלמהו ידיימה םיוניפ הבייחו םהילע הפחיר םייח תנכסש ,קריע ידוהיו ןמית ידוהי
חרזמבו (סרפ) היסאב םג ךא ,הקירפא ןופצב רקיעב ,םידוהי לש םילודג םירוביצ - ישילשה
אצומה תוצראמ םיאבה ןיב ןוזיא רמשנ היילעל תונושארה םייתנשב .(הינמור) הפוריא
תינויצה היילעה תודלותב הנושארלו ,תירוטסיה תינפת הלח 1951 -מ לחה םלוא .תונושה
.הפוריאמ םילועה רפסמ לע היסאמו הקירפא ןופצמ ,םלסאה תוצראמ םילועה רפסמ הלע
יאצויל הרוכבה תרבוע 1952 -מ לחהו ,ןושארה םוקמה תא היסאמ םילועה וספת וז הנשב
. 14 50 -ה תונשב התלעש רתויב הלודגה אצומה תצובקל וכפהש ,הקירפא ןופצ

חוכ לע ועיפשה םה .תילארשיה הרבחה לש יפרגומדה הנבמב הכפהמל ואיבה הלא םייוניש
ףקיה .דועו רוידה תופיפצ לע ,החפשמה לדוג לע ,םיליגה בכרה לע ,הקוסעתה לע ,הדובעה
ןיבל םילועה לש םאוב דעומ ןיב םינש לש רעפ רצונ םיתעלש ,ךכל ומרג הבצקו היילעה
םינותנ ויה םישנא יפלא תואמ .םיתואנ םיירוביצ םיתוריש תלבקבו ןוכישב ,הדובעב םתטילק
,הקיתווה הרבחה ןמ ילטנמו יסיפ קותינבו ,דחא דצמ ,םיבר םימוחתב תויערא לש בצמב
,היילעה ילג לש רידאה ףטשה תא קיבדהל ולכי אל הטילקה תויושר .ינש דצמ ,תטלוקה
תוהש םהל תתל המגמ ךותמ םילועל םידחוימ תונחמ ומקוה .סולכאה םוחתב אל דחוימבו
שיח תונחמה ואלמשמ .תוטלקיהל םיילמרופה םידעצה תא םמע ךורעל ידכו ,תולגתסהל הרצק
ומקוה ,תולעל םידקהש ימ ידיב םיברעה לש םישוטנה םיבושייהו םיתבה ושפתנשמו ,לק
,םילועה תונחמב השעמ ספאב םתבישימו םדודיבמ םילועה תא איצוהל ודעונ הלא .תורבעמ
,תורבעמה .םיינוריעה הייסולכואה יזוכירבו תולודגה םירעב הדובעה קושל םתוא ףושחלו
םינש ךשמל עבק תעפותל וכפה לעופב םלוא ,רצק ןמז קרפל ןמשכ וננכות ,רבעמ ןושלמ
תודובע ךרד ,תונחמב הלטב הבישימ :הקוסעתה לע םג ועיפשה הלא הטילק יסופד .תובר
תוסנרפ' ללוכ ,תשורחבו תואלקחב ,ינוריעה הדובעה קוש ילושב תיטיא תובלתשהל ,תומוזי
יאצויל הפוריא יאצוי ןיב םיילטנמהו םייתוברתה םילדבהה םג .םירעב ריעז רחסמו 'ריווא
דימתהל םאה :המליד םיטלוקה ינפב וביצה ,םילועה ןיבל םיקיתווה ןיב ,םלסיאה תוצרא
וא ,הווהתמה תילארשיצראה תוברתה יסופדב םילועה תא תללובמה 'ךותיהה רוכ' תשיגב
תוברת יורקש המש התייה היעבה .לארשי תודעל תוינייפואה תונושה תורוסמה לע רומשל
יוטיבכ אלא ,םזילרולפכ וא םיירוקמ םיכרע גציימכ םילועה ידי לע ספתנ אל תילארשי
הלא תויתמרד תויושחרתה . 15 םהילע המצע תא תפכואה תינתרקו תינורטפ תוברתל
הישער םידהדהמ ,הפוקתה תפקשנ םכרד .ריבכמל םיימוק םיבצמ דימעהל ןושיקל תורשפאמ
תללוכ תרוקיבכ ספתיהל הלולע תיריטאסה ותביתכש ששוח ןושיק ,תאז םע .התומד תלטרעתמו
לכ" יכ תינחלס המינ םידקמ אוה ךכיפל ,תושקה םהיתועשב ינויצה לעפמה לעו הנידמה לע
. 16 "הבש בויחה לע חבש רישמ תיב אוה ץראב הלילשה לע קרפו קרפ

ןושיק לש רומוהב םינייפאמ


עוגפל ,ץוקעל ,גלגלל ודעונש םייריטאסו םיינוריא תודוסי לע ססובמ ןושיק לש רומוהה
יריטאסה ורודמ תא חתפ ןושיק .תיביטקורטסנוקו הנותמ תרוקיב תחיתמ ךות ,הפרות תודוקנב
תוביוחמ ,לוכיבכ ,ול ןיא .סוזנצנוק לש הריטאסל החטבהב 1952 יאמב 14 -ב בירעמב
תא רקיעב ףיקתמ" אוה םלוא .םישדוקמ םיימואל םיכרעלו היגולואידיאל
לש וייח תא םירמרממה םינטק םיאת םתוא ...דסממה לש םינושה 'םיטנמורטסניא'ה
אוה .תויפיטוארטס ןה תוראותמה תויומדה . 17 " דסממה לע רערעמ וניא...ןטקה חרזאה
הרבחה לש םדאה תוגהנתה לש םייללכה םיסופדה תא ,סופיט-באה תא רתאלו ראתל הסנמ
םישיא לש םהיתומשב בוקנלמ םיתעל ענמנ אוה ןיא ,תאז םע .תוגציימ תויומד תועצמאב
ותוא ןדו םיגעלנ םיבצמ םע תרוקיבה אשומ תא שיגפמ אוה הריטאס לכבכ . 18 םייטילופ
,וז הניחבמ .קיספהל שיש חקלל םירקמה תיברמב הפופכ הלילעה םלוא .תינצקוע ןושלב
תנווכמ יכ םא ,תנסורמ תרוקיב וז .םמדמ הנברוק תא הריתומ הניאו תינלטק הניא הריטאסה
ןב אוה רפסמהו ןושאר ףוגב ללכ ךרדב תובותכ תוקסרומוהה . 19 תיביטקפא םיתעלו בטיה
) שבכמכ וילע ורבעש תויווחה לעו 'ויניע וארש המ לע' בתכ אוה .ןושיק לש ותומד
לוכי םיבר םירקמב ןרובידו ,םיימוק םיבצמב תוגצומ תויומדה .(182 'ע ןושיק-ןודנול
תועמשמה וד תא םיניבמה םיארוקל רחא ןפואבו ,תומד לכ יבגל הנוש ןפואב שרפתהל
,היומסה םתנווכ ןיבל םירבדה לש המימתהו היולגה תועמשמה ןיב הז קחשמ .תיטסירומוהה
,האווסה ומכ םינוש ןושל ילולעפב הז טקפא קזחמ ןושיק .ינוריאה טקפאה תא הנוב ,הרואכל
לש בוליש איה ןושיק לש תוטלובה תוקינכטה תחא .לותיהו יוקיח ,המזגה ,תוממתיה ,תוזחתה
ראתמ אוה וז ךרדב .היופצ יתלב הטנאופב ותריבשו לוכ יקבוח םידממל דרוסבאה תמצעה
קלח םהש הרבחה יאולחת תאו םהיתושלוח תא םישיחממה םיבצמל םיעלקנה םינוש םיסופיט
םהיתושלוח תא תווסהלו שטשטל םיסנמש יממ ןוגימה תא תפלקמ וז תיטסירומוה ךרד .הנממ
. 20 ץוח יפלכ םיניסח תויהלו םתוינונטק תאו

םנוויגב םיעיתפמ תירבעה הפשב ןיגפמ ,שדחה הלועה ,ןושיקש םיינושלה םישומישה
רנא'זל ותמורת .ול םיידוחיי ןונגסו ןושל רצק ןמז ךות שבגל חילצה אוה .םתוירוקמבו
לע גשומה רבדמ יסאקלה ונבומב .םזיגולואינ גשומל רקיעב הרושק ץראב הווהתמה ינושלה
ןושיק .השדח תינושל תינבת רצוי הז רוביח .היופצ יתלב הרוצ לא ירוקמ בינ ףוריצ
איבא .םילובכ םיבינ ורבשש תועיתפמ תוינבת בציעו םיפוריצה לש ימוקה דצה לע תייבתה
יסנכממ יתדרי' ;(272 'ע וינפל ךלוה ומש) 'סחו הלילח רוזחו בושו ךולה' :תואמגוד המכ
,'דגא דעו ןדמ ץראה לכ' ;(294 'ע אידגו אידג ףלא) ,'הדידמה ליגב רבג' ,'םיאלפ
,102 'ע ונייחל דרויה הלועה) ,'יחרזמה בטוקה שיא' ,'חרזמה תודעו םע לבק ריהצהל'
,ונימיב םג תולבוקמה ןושל תועבטמ חיצנה םישדח םייוטיב לש הז 'רוציי-ספ' .(48 ,214
חיכוה ןושיק .דועו ,'תינוכית-םי תוברת' ,'םישמאה דחאב' ,'זומגל' ,'ונרמגו גנבז' :ןוגכ
הפשל שיגרש ימ .הפשב תטלחמו האלמ הטילשב חרכהב תינתומ הניא םוי םויה ןושל תרשעהש
רובכ םוי םויה ייחב יממעה רובידה תרגש ךותמ הרישעהל לוכי ותוא תבבוסה היווהלו
תאז ריבסמ ומצע ןושיק . 21 הלודג הלעמ ןושיק השע ינושלה רסחה ןמ .ותיילוחמ אלמתמה
יתנחבה ,ןרקס ריית לכ ומכו , הפשב ריית תובר םינש ךשמב יתייה" :וכרדב
ביטימ ךבילרק לאירזע .(189 'ע ןושיק-ןודנול) "םהיפלכ םישידא םידיליהש תועפותב
תומכסומה ןמ גורחל ותלוכימו תירבעב ןושיק לש םיינושלה וירושיכמ ותולעפתה עיבהל
שח וניאש ,שיגרמ וניאש שיגרמ וניא וליפאש ,ךומכ 'ץגייש קר" :הב ללפתלו הפשבש
ףצחתהל לוכי - הגהו גת לכ לע תוצבור תורודה תשרומ לש תואתנכשמ המכ ללכ
רבד תירחא ,ךבילרק) "הכלהכ אלש תושדח םינפ הב תולגלו , םימשה תב וז לא תשגלו
:ומכ ,וירוביגל םיקיחצמ תומש תקנעה איה ןושיק לש תוימוקה תולובחתה תחא .(293 'ע
רוגש הז ימוק סיסכת ,הדובעה ןוירפ 'בג ,באה ןוידפ רמ ,תוינלכ 'בג ,עוציב-רב ר"ד
דחא יכ ןיחבה ותיילע םע .הפוקתה םתוח תא וב עבוט ןושיק םלוא ,תיטסירומוה הביתכב
םיירבע תומשב םייתולג החפשמ תומש ףילחהל הייטנה איה השדח תוברת תריציל םייוליגה
'בג' םשה תריציל ורבסה תא איבנ המגודכ .ןווכמ דרוסבאל וז העפות שימגה אוה .ןירדהמל
דעב רצואה רש' - תרתוכ ןותיעב ארק םילשוריב ןויצע ןפלואב ותויהב :'הדובעה ןוירפ
רשה ןיבש ימיטניאה רשקה דוס לע תוהתל ידכ הברה עגייתה אוה .'הדובעה ןוירפ תרבגה
ביתכב עייתסנ אוה ןאכש רורב .ימוקה שומישל ותוא ליבוה חונעפה .תרבג התוא ןיבל
.(228 'ע ןושיק-ןודנול) תורקובמ תונבה יא 'איצמה'ל ול רשפאמה דוקינה לוטנ ירבעה
היטה םהב שי וליפאש ,םיינוגסס םיעבצב הפוקתה תא רייצל םירשפאמ הלא רומוה יעצמא
היילעה תשרפתמ ךכ .חטשה ןמ םייטנתוא םינווג םיגציימ םה ןיידע ,המזגההו הזרפהה דצל
.ירוטסיה דועיי לש לעופב המשגהכ אלו תישיא תודדומתהכ ץראב שחרתמה לכו הטילקהו
תואשילקלו תחפונמ הקירוטירל ולצא םימגרותמ םיימואלה םיכרעהו היגולואידיאה
עקרק לע להנתמ תימוי-םוי תודרשיהל 'יתימאה' קבאמה .ףירחה היילעה רבשמל תובטוקמה
.םייגולוקאו םייתוברת ,םייסיפ םירגתא ביצמה ספסוחמ םלועב תואיצמה

השדח ץראב 22 יקסרקיפ עסמ


שדח הלועכ ישיאה ונויסינמ הילאוטקא ירמוח עבק ךרד ןושיק באש תמדקומה ותביתכב
ןיעכל ןבורב תופרטצמ תומדקומה ויתוריצי .םישדחה םילועה - ולש תוכייתשהה תצובקמו
וירחא בוקענ וז הדובעב .הייח תוחרואלו היגהנמל ,היבשותל ,השדחה ץראל תועדוותה עסמ
.תונחת המכב ויתובוגת תא ןחבנו

תואיצמל הקירוטרמ - ץראה םע שגפמה .א
הלועה ,יופצכ אלש םלוא .ושפנב ךפהמ ללוחמ השדחה ץראה םע שדחה הלועה לש שגפמה
םיתעל ,ותושי תא תספות םויקה תמחלמ ,רומאכו ,םיבגשנה םיימואלה םילאידיאהמ ןקורתמ
גצומ ,ןושיק לש ויתוריציב ינשה טוחכ תרבועה ,וז השיג לש יתיצמת םוכיס .םנובשח לע
םצעב וא הרמגהו המדקה' :התרתוכ .ונייחל דרויה הלועה ורפס תא תחתופה הקסרומוהב
תדרחב יורשה הלועה .הצרא היילעה עסמב םייוצמ ונא החיתפה דמעמב .'רפסה לש ותיצמת
תואמססהו םישודקה לכ םשב עבשיהל ,רבוג המיאה ףסשכ ,ןוכנ הפוריאב תולובגה תייצח
עיגא םא" :רחא םוקמבו ."הציחר תנותוכב ..ץראל עיגא םא יל תפכיא אל" :תולענה
םא" :המודמה ןוכיסה אישב ,ףוסבלו "...גניליש םיפלא תרשע בדנא ...גרובצלאזל םולשב
הזיא ...קלחא ישוכר תא ...וללה םיעגרב םג ינליצת תימואלניבה לארשי תודחא
,הלא םירדנ .(8-7 'ע) "שדוקה ץרא ןעמל לכ רסוחבו םוריעב טלמיהל אוה רשוא
תשחרתמה הירחאלש הניצסה םע תינוריא הרוצב םיתמועמ ,תרזוח יתלב תובייחתהכ םידהדהמה
תשרבמ" יכ הלגמ אוה ובל תניגמל .הצרא איבהש םיצפחה 'טפיל' תא קרפמ הלועה :ץראב
חרוצ אוהו םילאידיאה םיגומנו םירשונ וליאכ זאו ,המלענ ולש "הקוריה םיינרופצה
!לארשי תנידמ יהוז !הלואגה יהוז ...!םירבק ידדוש !םיבנג ...תונכוס ךל ירה" :דגבנכ
.ןושיק לש ויתוריצי תורוזש הזה רפתה וק לע . 23 "!יניעב לכתסהו אוב ןוירוג-ןב תעכ -

ומצע יניעב הלועה .ב
,יתרבחהו ישיאה םדמעמ תוחיפו תויולגה לכמ םילועב תשבושמה השדח ץראב השקה תואיצמה
םתוא םיררועמ ,תישיא הריחבכ םתיילע תא דבעידב קידצהל םילוע לש חרוכה םצע ילואו
אוה .הלא תורימא לש יריטאסה לאיצנטופב ןיחבמ ןושיק .ל"וחב םדמעמ תא רידאהלו םיצעהל
,(םיתעל תשקבתמהו) העיתפמה הטנאופה תכיס תא ןהב ץעונ ףוסבלו הגרדהב ןתוא חפנמ
יכ ןושיק םיעטמ תוננואתהה תרות הקסרומוהב .תואיצמה עקרקל הרזח ןתוא התימצמה
םש' ריאשה אוה המו ,היה אוה ימ םיעדוי ןיאש איה הלועה לש תידוסיהו הנושארה הנולתה
תכרב םע תומוק שש תב הליווח" :לכורכ הנומ אוהו .(תיב ןיידע הניא ץראה) 'תיבב
לכב םניח דובכ יונמ סיטרכ ...םידמב םיתרשמ תוקהלו וקוקור-וקסרפ תרקתב הייחש
גשומ יתייה ינא ...הנוילעה הרבחב םירשק ...סובוטוא לכבו ,ןורטאית לכב ,עונלוק
- תירקיעה ותנולת איהש - הטנאופל 'ןבאתמ' קר אוה הז רואיתש אלא .(33 'ע) ."תיבב םש
הרקמבש" הזוניפש בוחר תניפב םיניערגו לפאלפ רכממל תונח ...תחיתפל ותשקב וחדש לע
קסעה תמרל ל"וחב הלועה 'סוטאטס' ןיב רעפה .(34 'ע) "ימא דצמ יבס דוד יבא היה
תא ריבגמ תבחרומה החפשמל בוחרה םש 'חופיס' .ימוק טקפא רצוי םייניע אשונ אוה וילאש
רבועה וירנצסה .ותריציב יוטיב ול ןתינש היצקטורפה אשונ תא זמרב םירטמו טקפאה
םינורב הקסרומוהב .הצרא םילועה תא הטישמה היינאב רבכ שחרתמ תאז תימצע תורדהתהל
םדמעמב הזב הז םירחתמה םילוע השולש ןושיק ראתמ ,התמגמ לע דיעמ המשש ,םינזואהכנימ
,ימוטא טמולפידכ ומצע גיצמ ינשה ;ם"ואה ןכשמ תא הנבש עדונ סדנהמכ ההדזמ דחא :גלפומה
לע דוקיפה תא לבקל ידכ הצרא חלשנה יסור ל"כטמר - ישילשה ;ןמורט אישנה לש וחיש ןב
םרופ ןושיק םלוא .תימוק היצאוטיס לע המצעל הדיעמ השולשה םיגצומ הבש ךרדה .ל"הצ
יכורש ,השעמל ,רכמ טשפדובב יכ הדומ 'סדנהמ'ה ובש עיתפמ םויסב תאז םינפ תדמעה
תא רשוקו יטסירומוהה םוילווה תא ךימנמ ןושיק המוגעה אפיסה ללגב ילוא .םיילענ
םתשולשו םילוע םתשולש .םולחו היזה לע רקש רוסיא ןיא" :םילוע םתויהל םתובילע
רבעה יומיד לע הניא םמצע ןיבל םילועה ןיב תורחתה .(26-22 'ע) "הז תא הז םיניבמ
.הריגה תטלוק ץרא תנייפאמו השיגר המינ לע טרופ ןושיק .היחמ בחרמ לע םג אלא ,דבלב
םא .ואב בורקמ םישדחה ידי לע םיואמו 'יל עיגמ' לש הקזח לעב ומצע שח םדוקה לכ
םילועה ,ןושיק יפל ,הנה ,היילעב היצקלס לע תקולחמ תשטינ ןיידע תונותיעבו הלשממב
ותסינכ םע יתבש חאלס רמזחמב םירבד יפוליחב בטיה ףקתשמ רבדה .הדעב ועירכה םמצע
סנכיהל דחא לכל רבכ םינתונ :תיחחרפ" - :האבסמב תשחרתמ הניצסה .הרבעמל חאלס לש
- קוידב (םימיכסמ) :לוכה - ...םילוע ןוילמ ןאכל וסינכה ,םכל תרמוא ינא ...הפל
ףאל םוקמ דוע ןאכ ןיאש :שישק - .הרוסא הסינכהש רעשב בותכל ךירצ :תיאקדנופ
םירבדה . 24 "לזאזעל םכתא חלש ימ :בול'ז - ...?םיאב דוע ,הז המ :חחרפ - רתוי דחא
םזיטוירטפלו םילוע ןיב תוירדילוסל ךופה בטוק .ינמחר גולגלבו בל יוליגב םירמאנ
.ולש ורועל גאוד דחא לכ .םהלתמ

םיקיתוו םיבורק - םיטלוקה תומד .ג
תיפיטוארטסה ,הבושתה יהוז ?ץראב התא ןמז המכ'
62 הז ינא ...!ךיפ תא םותס שוריפ ...הנעט לכ לע
'ץראה ןיינבמ לבוס הנש
(221 'ע ,ןיסמח)

.םתוקיתו ךרע חופיטבו םתונורטפב ,םתונצמקב ,םתועיבצב םירכינ ,ןושיק יפל ,םיקיתווה
תטילקב קרפ הקסרומוהב . 25 ויבורק תועצמאב םג ,הדח הינוריאב תרייטצמ םתומד
םילועה ,ל"וחב םדועב .הרואכל תיתחפשמ הווחא לש היצאוטיס בצעמ ןושיק היילעה
קחרה םתוא בשייל םיממוזה הטילקה ידיקפל תותפתהל אלש ץראב םהיבורק ידי לע םיכרדומ
םיסמעמ הצרא םאוב םע ,ןכאו .ריעב ןוכיש שורדלו ןגראתהל םהל םיצעיימו טהולה רבדמב
תולטלטיה לש םייתעש רחאל."ןורחאה ברקל םינכומ ונייה רבכו" :תויאשמ יבג לע םילועה
םה זאו תדוכלמ וזש וניחבה הנתומ סקלפרב ומכ .םינטק םיתב לש רוזאל ועיגה םיכרדב
- :גהנה ןורג תא יתספת ינאו יכבב וצרפ םידליה" :םיבורקה לש ךירדתה יפל םילעופ
והז - גהנה רמא ,יאוולה - !הפ התא רוגת - וינפב יתקרש ,םדא ינב ליבשב םוקמ הז
הטילקה ימרוג יכ רבתסמ .היופצה תינוריאה הטנאופל ימורט בלש והז ."...והירמש רפכ
עגר'ב םהיניב שגפמה .םהיבורק םיררוגתמ םש ,והירמש רפכל םילועה תא ןווכתמב ועיסה
רשוי יצילמל עיתפמב םתוא ךפוהו תומדוקה 'תויטקרפ'ה םהיתוצע םע ,ןבומכ ,תמועמ 'תמאה
םילבלובמ וליאכ" םהלש הלודגה הליווה ןמ םיאצוי םיבורקה .טלוקה דסממה לש םידסחתמ
- :ותומכ יתיאר םרטש הנושמו ןמאנ דחפב ונב הטיבה הקליא ...החמש בורמ טעמ
םכל שי םאה - גהנה הנע ,רוקיב םתס - ?הפ םישוע םתא המ ,דעור לוקב הלאש ,המ
תודגנתה - ןוגא דודה ךייח ?תודגנתה - ?תליאל האלה םכיבורק תא חקינש תודגנתה
?םילגה קושקש םע תלכתה ימש םיקשנתמ הב םירהה תרוטע םורדה תנינפל ?תליאל
תליאש רוכזל שי) "!וצור !הז אלפומ םוקמב םכמוקמ תא והשימ סופתי ןפ ייריקי ושוח
תועיבצ תא ףשוחה ינוריאה חקלה תא הלילח ץימחנ אלש ידכו .(טעמכ הרזג ץרא הבשחנ זאד
רשי - היינאה ןמ' הטישה תא תונכוסה הגיהנה זאמו" :גולגלב ןושיק םכסמ ,םיבורקה
דודה תא הדודה הריהזמ וינפל ךלוה ומש הזחמב .(12 'ע םישמאה דחאב) "'םיבורקה לא
תא אצמי רקיה ךיחא ןב" ןכש ,שדחה הלועה ונייחא יפלכ יידמ יתודידי תויהל אלש
הקסרומוהה םויסבש אלפיי אל .(256 'ע) ."ךלש סיכב - רתויב בורקה םוקמב ותסנרפ
לצב ריתסהל ןכומ ,בל בוטו םכח ימ" :םינותיעב העדומ הלועה םסרפמ יבורק תשולש
בקעי דודה ראותמ רכזנה הזחמב .(32 'ע) ."ויביטימ ינפמ ןוגהו ריעצ הלוע ונופירצ
הלועה לש הנעט לכ לע הנועה קיתווה לש ונקויד תיצמת יהוז ."הסונמה גוסה ןמ קיתו
דגנ" םינעוטה יפ תא םותסל התילכתש הבושת - הלאש ןיעמ ?"ץראב התא ןמז המכ"-ב
ונצראבש םיגהנהו םידיקפה דגנ :רוציקב .םירוסייהו תולבסה ,תורצה ,םימגפה
...ץראה ןיינבמ לבוס הנש 62 הז ינא ,שוריפ "?ץראב תא ןמז המכ" וא ..."תנוריעצה
".םילשורי תוציב תא יתשבייו יתדמע ןושארה ינויצה סרגנוקה ינפל דוע ,שוריפ
תא ,דחא דצמ ,ריבגמ - 'םילשורי'ו 'תוציב' - ירשפא יתלבה ףוריצה .(221 'ע ןיסמח)
.קיתווה לש תללוכה ותונימא תא ,ינש דצמ ,רערעמ ךא ,ימוקה טקפאה

תירבעה הפשה .ד
'תירבע עדי אל םלועל ילמרונ םדא'
95 'ע תירבעה הפשה תודלות)
(221

םא ףא .חכומ שואייל המודמ הווקת ןיב תלהנתמ תירבעה הפשה םע הלועה לש ותודדומתה
הב ףילצמו בש אוה ,ההובג עדי תמרל עיגהו תירבעה הפשה דומילב םדקתהש רובס אוה
:ותוא ףקות שואייש ,תירבעה דומילב וזכ הגרדמל עיגה רבכ שדחה הלועה" :ומצעבו
תירבעה לילצ םג .(262 'ע םינשלב ןחוב ינא) "םלועל תעדל רשפא יא וזה הפשה תא
תירבע םידמול ונא) "...דורצ רצרצ רוצרצכ ...דולח רושמ תקירחכ" וינזאב עמשנ
ילוא אלא ,ןיטולחל הרז הפשב תולקתיה רואיתכ קר אל תעמשנ תאז תמזגומ הדוהת .(37
יתלבה םתייגה לע הירגנוהמ םילועה תא בילעמו גלגלמה קיתווה בושייה דגנ הפקתמכ
ותוא הכזמ חרוא רבוע לא היינפ לכש ,ךכמ ונובלע תא עינצהל לוכי וניא ןושיק .תירשפא
ויתויווח .(םש) "הגילפ הד פאה הגימ-הגיא" - ואצומל ותוא תימצמה ץחומ ילארשי הנעמב
ןיב לבב לדגמ הנבנ םזכרמבש ,םייריטאס םידמעמל בחרנ רכ תושמשמ ןפלואב ןושיק לש
ךוסיממ םילבוסה םידימלת ןיבל "תוירבעה םילימה לש ןסיסע ןיימ םירוכישה" םירומ
:ןפלואב רועיש ,המגודל ,הנה .ינורכ ינושל
'אבינ'ב הז תא בברעל ןיא ךא ,ךילא ךלוה ינא ושוריפ ,אב ינא"
ףילחהל ןיא איבנה תאו ...אבינ איבנה ...שארמ הזח אוה ,ושוריפש
?איבל הז המ ... 'רפסה תא איבנ ונא' :ושוריפש ,'איבנ' הלימב
:הרומה


ןאכמו ,דחא הפ ונא םינוע !םיינרק תלעב הדש תייח הז איבל
:לודגה דיצה ליחתמ
:םידימלת

?יבצ הז המ ,ןכ םא
:הרומה
...םצע לש תנותכ ...הל שיש וזכ הנטק היח הז יבצ
?בצ הז המ ןכ םא ...הרומה רמוא !אהא -
!בצ הז :הוואגב רמואו ינמיה ידצ לע הארמ ינא -
?דצ המ ...ןכ םא -
.הדוקפ הז דצ ... -
?וצ ...הז המ ןכ םא ,שואיב הרומה רמוא ?הדוקפ -
.םדאה לש ירוחאה דצה ...והז וצ -
?בג הז המ -
-
.הרומה קעוצ ?וק הז המ ,ןכ םא -
.תאזה הפידרה לכל ץק םישל ידכ ,ינא קעוצ !ידוהי רמוכ הז וק -
:םידימלת


תא ואיצוהש ןפורגאכ ,הכר הפשב רמוא אלא רתוי לאוש אלו ותעיז חנקמ הרומה
.(38-9 'ע םש) "שדחמ לוכה ליחתמו ,בר ,בר הז :ותמשנ

תאז ראתל ביטימ ןושיק .םדומלתמ םיתועיב שי ןפלואה ידימלתלש אלפיי אל הלא תוביסנב
ןיא הזחמ ,םויא הזחמ יתיארו יניע תא יתמצע" :הרואכל יטפילקופא ,יריטאס עטקב
שיבכה לע ,לפשומ שארב ,םיאכודמ םידעוצ ,םידורמ ,םיפייע ,םידדונ םילוע לש ףוס
,םיבחתסמ ,םיכלוה .תיפוס ןיאה תירבעה הפשה לש םיצוקו םיתחתח אלמ ,שיבכ אל
,אה-דמל ,דוי ,אפ ,ואו ,ןיע :םמצעל םילמלממו ףוס ילב ,הווקת ילב םיטבלתמ
ןושיק ךרוע םירוסייה תכסמ תא םכסל ידכ .(96 'ע תירבעה הפשה תודלות) "...ענ-אווש
הלחש לככש - תדמלמ וז 'שואיי תלבט' .תירבעה הפשה דומיל יבלש לש תינוריא היגולונורכ
הפוקת'ב הליחתמ היגולונורכה .ותמשאב אלש ,הלועל הרז הפשה ןיידע ,תומדקתה
הבש ,'הווקתה תפוקת'ב הכישממ ;"םייניש קירחהל םיטוידיא" םלוכ הבש ,'תירוטסיהה
הלועה ליחתמ הבש ,'דונה תפוקת' ךרד ;"חרבו םולש" :ומכ םילימ תורצונו בברעתמ לוכה
וניאש עדוי אוה הבש ,'רקפהה תפוקת'ל רובע ;"?תירבעב םירמוא ךיא" :וירכמל דנדנל
םידומ םניא ךא ,םיעדוי םניא תירבעה הפשה יחמומ םגש הלגמ אוה תילותיהה הטנאופב .עדוי
תדמול אמאה םא תפש רותב" ירהש ,קירבמ קודיצ ןושיק ךכל אצומ ינחלס רומוהב .ךכב
.(262-4 'ע ,םינשלב ןחוב ינא) 26 "הידלי יפמ התוא

םיסומינו תוכילה - םיברה תושר .ה
ול הנוע !הפצוח :ינשל רמואו רותב םדא דמוע"
ךכו !הפצוח :ארוק רתויב ףצוחמה ...!הפצוח :ינשה
"!הפצוח :םיארוק םלוכ
'ע הפצוחה-רות)
.(90

היגולוקאה .הייח תוחרואב הרזומ םג איה אלא ,שדחה הלועל הרז איהש דבלב וז אל ,ץראה
לבקתמ תיתוברת ץרא לכב לבוקמש המ .םהל תנבומ יתלב היסהרפבו םיברה תושרב תיתוברתה
דציכ המת שדחה הלועה .וינפל ךלוה ומש הזחמב תאבומ תיסופיט המגוד .לארשיב גירחכ
,'יל רתומ םא' :ןמזה לכ רמוא התא" :ול ריהבמ התה קלחמש דע ,הלועכ ותוא םיהזמ
סמונמ היהת לא .ץראב םימי המכ התאש יתשגרה דימ .הלאכ םירבדו ,'תודות בור'
םייוליג לע בכעתמ יקסרקיפה ועסמב ןושיק .(54 'ע) "ונלצא תאז ךירעמ אל שיא ,ךכ-לכ
:תואמגוד המכ ירהו .דחוימב ותוא םידירטמה

ןואג הקסרומוהב .תינחורה הטילאה םג תערוכ בוחרה ןוטלש לומ - הטילאה לש התובילע
רחאל .סובוטוא יעסונ ןיבל ,עדונ תועד הגוה ,רפוס ןיב יארקא שגפמ ראותמ סובוטואב
ןיבל וניב רעפהש לאוטקלטניאה חכונ ,םיעסונה תולהצמ לוקל ,תולפשהו תונובלע לש הרדס
הנכמ שופיח ידי לע םיעסונה תא תוצרל סונא אוה ,דרשיהל ידכ .רושיגל ןתינ וניא םעה
גפסנ לאוטקלטניאהו ,םהיניעב ותוגעלנ תא ריבגמ ןבומכ הז .רשפאה לככ ךומנ ףתושמ
.(75-7 'ע אידגו אידג ףלא) בוחרה תוברתב

:תוארוהל תויצ יא לש ימואל יפוא ףקשמ סובוטואב ןושיעה ,ןושיק תעדל - ןושיע
םינואימה ןוימ) "ןשעל רוסאש שוריפב בותכש םושמ םינשעמ לכה סובוטואב"
םכחתהל תרחא הלתמא םהמ דחא לכל .סובוטואב םינשעמ לש היגולופיט ךרוע ןושיק .(243-5
תחפטמ בוחרה תוברת :ימואלה יפואב ףסונ דבור ןושיק גיצמ ךכ .ודגנ סירתהל וא קוחה םע
.תוירבה תושיגרב תובשחתה רסוחו קוחה תוליז

תדימ איה םילועה תומלקאתהל דדמה םא יכ ןושיק עבוק ינוריא הינתה טפשמב - חור תוסג
ןושיק הז רשקהבו .(100 'ע תססגה תלחמ) לק שיח וטלקנ םילועהש ירה - םהלש חורה תוסג
,םירמוא שי .םיסמונמ םניא וניחרזא עודמ עדוי שיא ןיא" :יגולוטואט טפשמ עבוט
לש וחור ריצי ,םיסומינל יתלשממה דרשמהש ,אופא אלפיי אל .(םש) "םיסג םהש םושמ ,טושפ
וז הזולנ תוגהנתה ץלחל לותיהב רמייתמ ושיק .(105 'ע םש) 'הפ-צוחה' דרשמ יורק ,ןושיק
שקבא" :דיגהל םוקמב .רוציקב ךרוצה איה ,לוכיבכ ,הל הביסה :ילנויצקנופ רבסה תועצמאב
ךל - ישפנל ינבזעל ינודא ליאוי" :םוקמבו ,"בש" :ילארשיה רמוא - "תבשלו ליאוהל
.(םש) "לזאזעל

רדעיהל פוקסואידלק שמשמ ,ןושיק לש תוקסרומוהה תחא תרתוככ ,'עונ-לעוג'ה - עונלוק
יריחמב תורספס - עונלוקל ץוחמ שחרתמש המ לע ףסונ .םיברה תושרב תוגהנתה תומרונ
םה הלא - הדחה ונושלב .הדורי םיטרסה תוכיא םג - תונובלעו תופיחד ,םירות ,םיסיטרכה
:עונלוקה ךותב תשחרתמ תיתוגהנתהה היגולותפה רקיע םלוא . 27 (151 'ע) 'הליפ תוזחמ'
הריש ךות םיניערג חוציפ ,שרשרמ תוירכוס ריינ תחיתפ ,טרסה לש ומוציעב תוינקעצ תוחיש
.(154-7 'ע הזגרהה תווצמ) .דועו ,אישה יעגרב תומיכחמ תורעה ,המר

ןושיק .תילארשיה היסהרפב ללכ םירכומ םניא הילע הדפקההו הנייגיה גשומה - הנייגיה
םלועה לכב :לארשיב םעה לש ותורישילו ובל יוליגל ,לוכיבכ ,אימחהל תינוריא ךרדב רחוב
לארשיב .הנבל תיפמב היינמחלה תא םיפטוע ךא ,תוכלכולמ םידיב קצבה תא םיפואה םישל
אלש ימל הרכומו דצב ינוונחה התוא םש ,הצרא היינמחל תלפונ ל"וחב םא .דיב התוא םישיגמ
חכונה חוקלל דיימ התוא םירכומ תלפונ היינמחלה םא .םינפ תדמעה םילבוס אל ונלצא .האר
חרזמה יבובזל יזכרמ הפועת הדש" :שמשמ הדעסמב ןחלושה .(18 'ע הנייגהה הלזא)
ול ןיא םא הדעסמה לעב תא לאוש אוה המהוזהמ הלועה לש ושפנ תעקונשכ .(םש) "בורקה
קושב הנוק אל ינא ...תאזכ הרוחס קיזחמ אל ינא" :הנענ אוה ךכ לע .הנייגיה תצק
לעבש איה הבוצעה הטנאופה .(םש) "היינבל ךל תתל לוכי ינא הצור התא םא .רוחשה
.טרדנטסה והז ותניחבמ ,יהמ הנייגיה ריכמ וניא הדעסמה

:המגודלו ,ןושיק ידי לע 'תולפוטמ'ה תויתביבס תויורזומ הנהכו הנהכ דוע ףיסוהל רשפא
.וירבחבו ומצעב עגופ חרזאה ותועצמאבש םושמ דחוימבו ,ספתנ יתלב אוה התיבשה דסומ
תתיבש) קושב םיציב ויהי אלו ותבשי תולוגנרתה אמש ,ינוריא ששח ןושיק תא הוולמ ךכיפל
ההות ןושיק .הרזומו תיתביבס עבט תעפות םה ותוגהנתהו 'רבצ'ה םג .(110 'ע תותיבשה
ךל הלוע ,רבצה ונבב ךכ-רחאו ...ויבאב טיבמ התאשכ" :ארפה לודיג חמצ דציכ
אל לבא .(158 'ע הרבצ) 28 "?ןאכ הרק המ ?םצעב הזה דליה אוה ימ לש :...הבשחמ
הלועל לבסנ יתלב אוה יסיפה םילקאה ףא אלא ןושיק תא שיתמ דבלב יתרבחה םילקאה
לש בצמל םיסנכנ םהו תוירבה לש ןתעד תשטשטימ ארונה םוחב .ןיסמחה דחוימבו ,שדחה
ילטנמהו יתוברתה ,ישונאה ,יסיפה םילקאה ,ןושיקד אבילא .תויפש יא לשו םישוח לופרע
יארהו ביבחה רומוהה תורמל .שדחה הלועה לש ותוטלקיהל םילושכמ ביצהל ידכ דחאכ ורבח
ירפ םה הלאה םימגפה ןמ תצקמש ,םשורה ןמ ררחתשהל השק ץראה תפקשנ וכרד םוקעה
.טנאבלה לש תוברתהמו םילקאהמ דרפנ יתלב קלחכ לארשי לש התסיפת

רבד ףוס


םינשב םילודגה האיפופאה תורטש תא טרופ םינושה וייוליגב ןושיק לש רומוהה
םוקמב .הביאכמ תישיא תודדומתה לש םינטק תועבטמל לארשי תמוקת לש תויביטמרופה
דימעמ אוה ,דיחיה לש ולבס דמגתמ ורואלש ,ינויצה הלואגה סותימל תואיצמה תא ףיפכהל
הבוטה ןיידע איה - ויצחל הרטמ תשמשמש ףא ,לארשי ,תאז םע .היווהה זכרמב דיחיה תא
ביוחמ היה אל ךכיפל .ינויצ וא ידוהי עקר אלל הצרא הלע ןושיק . 29 תומלועה לכבש
תומולח .יבושייה רבעה ןמ תורטמ םישגהל הפיאשל וא תרחא וא וז תיגולואידיא תרגסמל
איה ולש אצומה תדוקנ .םריכה אלש םושמ טושפ , 30 וילע ודיבכה אל תונויצה לש םירוענה
ץראב תויחל' ידכ וייח יאנת תא הדמתהב רפשלו ןותנ בצמל לגתסהל ךירצה שדח הלוע לש
ןניק סומע .ונמז ינב םירחא םיטסירומוה לשמ תונוש ולש הדימה תומא ,וז הניחבמ .'תאזה
,םהב 'הדגב'ש םילאידיא םשב תמייקה הרבחה תא תופירחב םיפקות ,המגודל ,זומת ןימינבו
,תמייק הנידמ לש 'היצזילמרונה' יכרע םשב הרבחה תא רקבמ ןושיק ,םתמועל .לוכיבכ
תנגוהמ ,תנקותמ הנידמ לש טרטרופ תנומת תפקשנ ויניע דגנל .טעמכ 'תינויצ-טסופ'
לש הזל הב םימדוק טרפה לש ותלעותו וניינעש ,(המגודל ,תירגנוה-ורטסוא) תילרבילו
תוימויק תולאש השעמל םה תע התואב ןושיק ראתמש 'םינטק םיכפ'ה ,תאז םע . 31 ביטקלוקה
ללכבש ןבומ .םהייח תא הב תונבל םיסנמו השדח ץראל לוכ רסוחב םיאבה םישנא לש
רומוה לע שגד שי ,וז הדובע לש ןמזה תרגסממ תוגרוחה הלאב דחוימבו ,ןושיק לש ויתוריצי
תעדל ונחכונ ,וז הדובעב אבוהש רמוחב םלוא .םוקמ לכלו ןמז לכל הפיה ילסרבינוא
תא דקממ רואב הריאמ ףא םיתעל אלא ,הליפאמ הניאש קר אל ,לוכיבכ ,'תוילמרונה'ש
תומדקומה ויתוריצימ ןאכ אבוהש רמוחב .הנמז תב הילאוטקאה תאו םייחה תויושחרתה
םיירוטסיה םירזע אלל יכ יאדוול בורקש דע ,םנמזל םירושקו םייטנתוא הכ םירבדה
םוידמה .םצקועמ קלח ץימחהל ,הנידמהו בושייה תודלותב יקב וניאש ,ארוק לולע םיינשרפ
דרוסבאב ,תנווכמה המזגהב .םעינצהל םיטונש םיאשונ טילבהל רשפאמ יתרוקיבה יטסירומוהה
לש דודיחה רכשב אצוי הלא לש 'םדספה' םלוא ,תוויעו היטה םנמא שי העיתפמה הטנאופבו
השדע שמשל םילוכי םה דחי םפרטצהב .םהב בלה תמושת דוקימבו םינטקה תואיצמה ירבד
רחואמ אטבתתש הרומת ןושיק לש ונושלו ותסיפת םירשבמ תיתורפס הניחבמ .םתפוקתל תלדגמ
תובא לש םנושל לע תוכמתסה םוקמב תימוי-םויה רובידה ןושל ץומיאב ,םישישה תונשב ,רתוי
.יתורפסה םקרמה זכרמב ומלוע לשו דיחיה לש םינטקה ויניינע תדמעהבו תורפסה

לד - תורפסב םידומילה תינכתב ןושיק לש גוצייה יכ גלזמה הצק לע םיעטהל יואר ,ףוסבל
םוקמ שיש רובס ינא .שומיש בורמ קחשנ וקלחש ,ולש ילסרבינואה רומוהה לע רקיעב ךמתסמו
ןיא .ןתפוקת לע םג ,ןכרדב ,ודיעיש ידכ תינכתב ויתוריצי רחבמ לש ןונערל תורשפא קודבל
- רומוהה לש לילקה ויפוא ללגב אקווד .תיתורפסה הנילפיצסידב העיגפ םושמ ,יתעדל ,ךכב
ץבשל ןבומכ רשפא .ונלש הבורקה הירוטסיהל עדוותהל םידימלתל יוריגו ץירמת וב שי
.לארשיב הרבחה לש היגולויצוסהו הירוטסיהה תארוהב םג םירחבנ םיעטק

היפרגוילביב
טסקט חותינ) 'םירגהמ תרבחב ףתושמ הנכמכ רומוהה' ,אריע ,ןמנהכו הנדע ,קפא
1986 ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,21 תונשרפו תרוקיב ,('רוויחה ששגה' לש
הנידמה תונשב תירבעה תורפסב "אשונו ןכות"כ תינומהה היילעה' ,ןד ,רואל
1989 ,ביבא לת תטיסרבינוא ,ד"י ףסאמ ,תונויצה ,'תונושארה
1993 ,בירעמ תיירפס ,יפרגויב חיש וד ,ןושיק ,ןורי ,ןודנול
תונשב הלודגה היילעה תפוקתב גויתו םיפיטואירטס - םילוע יומיד' ,השמ ,קסיל
.1987 ,יבצ-ןב די תאצוה ,43 לארשי-ץרא תודלותל ארדתק ,'50 -ה
םיינוגרא םיטביה המכ - 50 -ה תונשב היילעה תוינידמ' ,השמ ,קסיל
ןאנש רודגיבא ,םימעבו לארשיב תובשייתהו הריגה ,'תויתרבחה םהיתוכלשהו
ב"משת ,ר"זש ןמלז זכרמ תאצוה ,(ךרוע)
הביטקפסרפב םירוהרה המכ :50 -ה תונש לש הלודגה היילעה' ,השמ ,קסיל
ביבא לת תטיסרבינוא ,'די ףסאמ ,תונויצה ,'תירוטסיה
,'תיממעה החידבה לש תודחא חיש תונוכת' :"תרושקתב הנואת" ,לחר ,ואדנל
1986 ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,21 תונשרפו תרוקיב
1984 ,היינש הספדה ,ןמפנורב תאצוה ,אידגו אידג ףלא ,םירפא ,ןושיק
ג"כשת ,יקסרבט 'נ תאצוה ,תוקסרומוה ,םישמאה דחאב ,םירפא ,ןושיק
הרודהמ ,יריאמה רודגיבא :םוגרת ,ונייחל דרויה הלועה ,םירפא ,ןושיק
1952 ,ביבא לת ,רדנסכלא תאצוה ,הנושאר
,תוידמוק עבש :ךותב ,הלודגה היילעה לע רמזחמ ,'יתבש חלאס' ,םירפא,ןושיק
1989 ,בירעמ תיירפס
ל"נכ ,תוידמוק עבש :ךותב ,הידמוק ,'ןבל יבג לע רוחש' ,םירפא ,ןושיק
ל"נכ ,תוידמוק עבש :ךותב ,הידמוק ,'וינפל ךלוה ומש' ,םירפא ,ןושיק
1978 ,םילעופ תיירפס ,תורפסל ןוחנומ ,רשא ,ןילביר
1988 ,169 הזורפ ,'רבד םושל םוקמ םושמ ,יתבש חלאס' ,הלא ,טחוש
ץוביקה-רתכ 'צוה ,'ג ךרכ ,1980-1880 תירבעה תרופיסה ,ןושרג ,דקש
1993 ,דחואמה
,תילארשי תרופיסל היגולותנא ,ץקה וק לע םייח ,ןורי ,ןלוגו ןושרג ,דקש
ב"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,'א קלח
,ןוויס ,הירקה ,27.3.1949 -ב הלשממה שאר ןמיזש השיגפב - םירפוס ירבד
ט"שת
תכירעב ,הארקמ - לארשיב םילוע :ךותב 'לארשיב םילוע תטילק תונש 16'
1969 ,ןומדקא ,םירחאו ,השמ ,קסיל

םיילוש תורעה
םיילושה תורעהב .רתוי הפיקמ הדובע ךותמ םיקרפ םה ןאכ םיאבומה םיקרפה
דרויה הלועה :רפסה לע יתכמתסה רשאכ ,דבלב דומעה רפסמ תא יתנייצ
תא וא רפסה םש תא יתנייצ רזעה תורפסמו תורוקמה ראשמ תואבומב .ונייחל
עבש ץבוקה ךותמ - תוזחמהמ טוטיצה .דומעה רפסמ ףוריצב םירבחמה תומש
.תוידמוק
.1
.םש עיפומ 'רייגל' לעופה םשב שומישה םג .230 -ו 164 'ע ןושיק-ןודנול
.2
.'יאטשפדוב' וא 'יאניו' ומכ 'יביבא-לת' .213 'ע תירבעה תרופיסה ןושרג ,דקש
.3
.295-6 'ע ,ןושיק לש אידגו אידג ףלא ךותב ,'רבד תירחא'
.4
ץוביקל - םשמ .הפיח דיל ,'היילעה רעש' לודגה םילועה הנחמל רבעה הליחת
לפנ ןויסינב ףתתשה הנש רובעכ .הירגנוה יאצוימ ויה וירבחש שרוחה רפכ
דמלו טלקיואב הליל ךרוע שמיש ןכמ רחאל .הנח סדרפב תכתמ לעפמ םיקהל
ךשמב םסרפ זאמו ,בירעמ ןותיעב טלקנ 1952 -ב .םילשוריב 'ןויצע' ןפלואב
תביתכב ודי חלש ץוביקב ותויהב דוע .'אידג-דח' ורודמ תא הנש 30 -כ
,תירגנוהה הפשב טלק יוא ןומויב ומסרופ ןבורש תויטסירומוה תומישר
םג םינוכרעמ בותכל הברה ןושיק .רמוא םילועל דקונמה ןותיעב - ןתצקמו
תומיב לע ולעוהש תוידמוקו ,תורחאו 'לחנה תקהל' ,'קורי לצב' ןוגכ ,תוקהלל
.(ץקה וק לע םייחב םג האר) .'המיבה'ו ,'להאה' ,'ירמאקה'
.5
ויגרטקמ דגנכ תיטגולופא המינ םג וז הרימאב שי .201 'ע ןושיק-ןודנול
םויכ ןתינ םא קפס ,ןכ לע רתי .הפוריא לש הקילפר לארשימ השעש םינעוטה
לע ינשרפ ןונגנמב רזעיהל ילבמ ןושיק לש םיבר םינוטילפ הכלהכ ןיבהל
.היעוריאו הישיא ,איהה הפוקתה לש יטילופהו ילכלכה ,יתרבחה הנבמה
.6
;ןמרתלא ןתנ לש הנויה ריע ירישמו יעיבשה רוטהמ םיריש ריכזהל ןתינ
שש ;(ץרווש) אבש המלש לש םש ול ןיאש םוקמ ;זזה םייח לש יוטנ קפוא
.דועו ,להא אלימ לש רשג ;בוטרב ךונח לש דחאל םיפנכ
.7
האל לשמ איה םירפוסה ירבדמ האבומה .8 ,3 'ע ,םירפוס ירבד תרבוח
.גרבדלוג
.8
הנשה 20 -ב .בירעמב ,'אידג-דח' :ורודמ תא הנש 30 ךשמב בתכ ןושיק
היציבמאה .תורחאה ויתוריציל ףסונב תאז ,םוי ידמ רודמה תא בתכ תונושארה
ןותעב יתופתתשה תא הנתמ היה ךבילרק ר"דה םא" :ותוא וליעפה היצוויטומהו
.(200 'ע ןושיק-ןודנול) "םיכסמ יתייה הזל םג ,םויב םיימעפ בותכאש ךכב
.9
יאצוימ ,ונמזב עודי רפוס ,יריאמה רודגיבא ידי לע תירגנוהמ םגרות רפסה
רודגיבא לש ומוגרתמ תחנ הוור אל ,המ םושמ ,ןושיק .םיקיתווה הירגנוה
היה יריאמה לש ומוגרת :הטעמה ןושלב עיבמ אוה ותוגייתסה תא .יריאמה
םיתעל וב םיצבושמש םגה - םוגרתה ,יתעדל .(182-3 'ע םש) "ידמל ישפוח"
תא יידמל הנמאנ הרוצב בצעמ ףא ילואו רמשמ ,ןיינעמ אוה - תונשוימ םילימ
תאו םילימה יקחשמ תא םג ,הז ללכבו ,ןושיק לש יתריציהו דחוימה ונונגס
םינוטילפהש ןוויכ ,תאז םע .ויתוריצי םע ךכ לכ םיהוזמה םיינושלה םיפוריצה
שי - היתוביבסו הירגנוה יאצוי םידוהיל :ונייהד - 'יובש להק'ל רוקמב ונווכ
םהלש תויטנתואה ךא .םהלש דיתעה תנומתלו םתטילק יפואל רתי גוציי םהב
ב עובק רודמ חתפש רחאל ןכש .רתוי הבר םתפוקת תא םיראתמה םיכמסמכ
ובש ,בירעמ לש לודגה םיארוקה להקל ותוביוחמ הבחרוה ,1952 -ב בירעמ
.לארשי םע לכ טעמכ גצוי
.10
םיעטהל שי .172-3 'ע רואל ןד ןכו 294-5 'ע דקש ןושרגו ןלוג ןורי :האר
ומסרפתהו ושבוגש תויומדל ירבוע ןיערג קר אצמנ ולש םדקומה רמוחב יכ
ןושיק ,תאז םע .אקניבראו םייהטלוש :ןוגכ ,ןושיק לש תורחואמה ויתוריציב
חרובה עגושמ לע יתיצמתה רופיסה ,המגודל ,ךכ .ויתוריצימ קלח רזחממ
דקונמה ןותיעב םסרופ ביבא לת תובוחר תא רוסרפמוקב חלופו וזופשאמ
הקסרומוהה םג ךכ .ךלימואלב תלעת הידמוקל רתוי רחואמ בחרוהו ,רמוא
.וינפל ךלוה ומש - תחלצומה הידמוקל הכפה הגימ הגיא ורפסב וליפא הדוהי
.11
לש וטרס לע תעה יבתכבו תונותיעב תוברה תובוגתה תא הלא ללכב יתינמ אל
יוארה ומוקמ תא אצמ אלש הדבועה תא סחיימ ןושיק .יתבש חלאס ןושיק
,תאז םע ."תורפס וניא קיחצמש המ לכ" וליאכ ,הימדקאב המודק העדל רקחמב
לש טסקט חותינ :ןוגכ ,תויטסירומוה תוריצי לע תויעדמ תודובע ומסרפתה רבכ
ןליא-רב תטיסרבינוא 'צוהב 21 תונשרפו תרוקיב :תעה בתכב ,רוויחה ששגה
לש ונבו ,ךחוגמ רפס :בינ יבוקו עבג ודוד לש סקימוקה ירפס לע ןכו ;1986
תמרהב רוטפל רשפא הז ןיינעב .1986 18 האירק ןמיס תעה בתכב ,ךחוגמ
ויתועד ללגב ונממ ומלעתה וליאכ ןושיק לש תיזכרמה ותנעט תא הבג
הבושתב .'ינלאמש'ה יתורפסה דסממה לע תולבוקמ ויה אלש תוינמיה תויטילופה
?דציכה :הנוע אוה ,'לארשי סרפ' תא לבקל הצרי םא ןודנול ןורי לש ותלאשל
.(192 'ע ןושיק-ןודנול) "ילארשי-ורפ ינא ירה"
.12
ףוס דע .הפוקת התואב המשרנש 'הדירי' םהמ תוכנל שיו םיימלוג םה םירפסמה
.(255 'ע היילעה תוינידמ - קסיל) שיא 51,000 -כ 'ודרי' 1954
.13
.256 'ע ,םש
.14
תונכוסה תריקס לע ןכו ,קסיל השמ לש םירמאמ השולש לע תססובמ וז הריקס
האר .רבחמ םש ןיא) םילוע תטילק לש םינש הרשע שש לע תידוהיה
ודמע הנידמה תמקה םע יכ בתכנ ל"נה תונכוסה ח"ודבש ןיינעמ .(היפרגוילביבב
ףסונ םילוע תיבו ביבא לתבו הפיחב םילוע יתב ינש הטילקה תקלחמ תושרל
.לאומש תיירקב
.15
.ונייחל דרויה הלועה :ורפסל חיתפכ בתכנ
.16
אל בירעמ יכ םיעטמ דקש .213 ,211 'ע 'תירבעה תרופיסה' ,ןושרג ,דקש
לע ךויח הלעתש המיענ הריטאס אלא ,ימואלה לארומב עגפיש 'יסרא קבאמ' שפיח
.רירמ ךויח הז היהי םימעפל יכ ףא ,םייתפשה
.17
אוהו ,ןקיריטאסל תוינייפוא הלא תונוכת ןושיק תעדל .109 'ע ןודנול ןורי
...יתיסינ" :ןכו ."םיוסמ ףונ וא םיוסמ םדא ראתלמ יעבט ןפואב יתענמנ" :ףיסומ
תורפ ירדע תטיחשב תוחמתהל יתפדעה .םידדוב םישנא עוצפל ...ענמיהל
.(230 'ע םש) "תושודק
.18
שטנ ,הלשממה ידרשמב תותיחשבו היצקטורפב תקסועה ,וינפל ךלוה ומש הגצהב
םשה רכזוה רשאכ יתנגפה ןפואב םלואה תא ,זאד תסנכה ר"וי ,קצנירפש ףסוי
.ןוירוג-ןבל איה הנווכהש רורב היהו ,יתלשממה ןונגנמל יארחאש ימכ 'דוד'
.19
.ץקה וק לע םייח םג האר
.20
תוריצי לע רתוי טרופמ יתורפס-יגולויצוס חותינ אוצמל ןתינ םש .227 'ע דקש
.ןושיק
.21
תשר לע ססובמ אוהו 16 -ה האמב ורוקמש הלילע רופיס אוה יקסרקיפ רופיס
.ישונאה ספיספהו יתרבחה הנבמה םיפקשנ וכרדש ,רומוהו חתמ תולילע לש
הינשמל תחא היצאוטיסמ רבועה ,אקווד קהבומ קידצ וניאש ,דוונ אוה רוביגה
.םיעשורמל חקל דמלמו
.22
תשרבמ' ומכ חינז טירפ םג יכ ןושיק שיגדמ תינוריא ךרדב .9 'ע ,םש
וניב זירט עוקתלו שדחה הלועה לש ותעד ךסכסל לגוסמ 'הקורי םיינרופיצ
.םילודגה םילאידיאה ןיבל
.23
םיסחייתמ םיגולאידהש יאדוול בורק ,טסקטנוקה יפל .308-9 'ע יתבש חאלס
תיעבטה הדרחה לע עיבצמ ןושלה לפכש ,קפס ןיא םלוא .ומצע םילועה הנחמל
.תויואכז לש הגוע התוא לע םירחתמכ םישדחה וירבח ינפמ הלועה לש
.24
הפוקתב תמיוסמ הדימב םהב רזענ אוהו ,ץראב החפשמ יבורק ויה ןכא ןושיקל
שי םא ,'יסופיט'ה הלועה תא ךכ לכ ןייפאמ אוה ןיא תאז הניחבמ .הנושארה
גולגללו םיקיתווה לש יפואה תנבהל רישע םלג רמוח םיווהמ םיבורקה ךא .הזכ
.ונייחל דרויה הלועה רפסב תוחפל ,םתודוא יריטאס
.25
ןושיק טלוש םנמא םא קפס ליטמו הז םוחתב ןושיקב חלתשהל הסנמ ןודנול ןורי
האר .ףסה לע תאז החוד ,ץצולתמ קפס בלענ קפס ,ןושיק .תירבעה הפשב םויכ
הפשה לע טלתשהל חילצה םנמא ןושיקש שיגדהל שי .191 'ע ןושיק-ןודנול
םידברב בוט שומיש ןיגפמ אוה .יביסנטניא דומיל ידי לע תוריהמב תירבעה
שומיש ףידעה ,תאז לכב .םימכח ןושלו ארקמה ןושל תוברל ,הפשה לש םינוש
.יטסירומוהה רנא'זה תא ותסיפתל המיאתהש ,תיסיסבה ןושלב
.26
.'סקרוב יטרס' יוטיבה רזגנ הז רוקממ ילוא
.27
ויתודימב :ותוינוציחב יוגל המוד 'רבצ'ה .'ויתוכמ' תא 'רבצ'ב אילפמ אוה
.ול עיגמ לוכהש ןוחטיבבו תויתוברתה ויתודימ רסוחבו ויעבצב ,תוינפוגה
םיסנמה וירוה לש תינשדחה תיכוניחה השיגל הז יכוניח ןולשיכ 'ףקוז' ןושיק
.תצלפמ םילדגמ םצעבו ,המגודל שדח םדא תומד אורבל
.28
אידגו אידג ףלא) שפנ תלצה :תחאה .דחוימב תאז תושיגדמ תוקסרומוה יתש
,ןושיק שקעתמ דציכ ,תיטקלאיד תויטוירטפבו תיריטאס ךרדב ,תדמלמ (166
:היינשה .הדנקל 'תדר'ל ודוד ןבמ עונמל ,ץראה תביד תאצוה ריחמב וליפא
הלועה ודוהמ שדח הלוע תראתמ (280 'ע ,םש) הטורפהברדא תויהל השק
ומכ ןיאש תעדל חכונש דע ,הלילח רזוחו ודוהל לארשימ םימעפ המכ דרויו
.םידוהיה רובע לארשי
.29
היה יכ ..תרחא םילוכי ונניא ..ונחנא" :297 'ע ,אידגו אידג ףלא ,'רבד תירחא'
םולחב תאזה הנידמה תא תיזח אל .-.. ךירשא התא וליאו ..םעפ-יא םולח
.(ךבילרק) ...ךירוענ
.30
ערה ןושל תא החוד אוה .1981 -מ לחה ץייוושב ןושיק ררוגתמ ךכ םושמ ילוא
יכ לארשיל ץייווש ןיב ונמז קלחמ אוה ,ותנעטל .ץראה ןמ 'הדירי' ול תסחיימה
ומצע הוושמ אוה ךכב .רקיעב תינמרג תורבוד תונידמב וישכע םיזכרתמ ויקסע
.(213 'ע ןושיק-ןודנול) םיובנרב לאינד וא לופוט םייח ומכ םינמאל
.31