תודידב לש םינש האמ

תדחוימ הקיטאופ לאו הקוחר היצזיליוויצ לא בנשא

למרכ תריט ,ןמפיש ש"ע ףיקמ ןוכית ,רומדת היחבוזאו םיבוקר םילולבש הסוכמ היה הניפסה ףוג"
תודידבה בחרמ תא אלממכ המדנ ולוכ הנבמה .ךר
."םירפצה ילגרהמו ןמזה יעגפמ ןגומ החכשהו
15 'ע תודידב לש םינש האמ


החיתפ

המלעיה דעו התמקהמ ודנוקמ לש היתודלות תא ללוגמ 1 תודידב לש םינש האמ ןמורה
לחה ,תורוד השימח ךשמב הידנאוב תחפשמ ינב לש םהיתורוקב תדקמתמ הלילעה .יפוסה
םוקמ שפחל םיפסונ םישנא תייוולב ואציש ,הלוסרוא ותשאבו הידנאוב וידקרא הסוחב
ינבו םהינינ ,םהידכנ ,םהינב ותמו ויח ,ודלונ םש ,ודנוקמ תא ומיקה םה .וב בשייתהל
לש הפוס תא הווחו ריזחה בנז לעב דליה תא דילוה רשא ,הינוליבב ונאילרואאל דע ,םהינינ
ןיעמ השממתה ךכב .םיאצאצה ןורחא ,ולש ותומ םע דחי ןורכיזה ןמ התקיחמ תאו ודנוקמ
ריזחה בנז לעב קוניתה תדיל איהו - וינפל תורודה לכ ודחפ הינפמש - הללק וא ,האובנ
תומד לכ .םיליווגב הנפצוהו שארמ הבותכ התייה תינכתה .תוירע יוליג אטחמ האצותכ
.המלשה תינכתב הקלח תא תעד ילבב האלימ

תיתוברת הירוטירט ךותל הסינכ איה ילארשיה ארוקה רובע תודידב לש םינש האמב האירק
וב ריתוהל םג היושע איה ךא ,ארוקה תא יאדווב קתרי רשא םסק הב שי .הקוחרו הלודג
םיארוקה ונא ,תודידב לש םינש האמ לא הז ךותבו ,השדח הריצי לכ לא .תוהימתו תולאש
הירוגטק וזיאל םיעודי םינוירטירק תועצמאב םיקדובו םדוקמ ונל רכומש המ ךותמ םישגינ
תא תודידב לש םינש האמב קודבנ ןושאר דעצ רותב .השדחה הריציה תא ךיישל ןתינ
יטסילאירה ןמורל האוושהב הז לכו - עקרו הלילע ,תויומד - תרופיסה לש םיביכרמה תשולש
.םילגרומ ונא וילאש ,יפוריאה

תויומדה

ןה ,הלילעה תא תועינמ תויומדה .הנשמ תויומדו תיזכרמ תומד שי יטסילאירה ןמורב
תומד ןאכ .תודידב לש םינש האמ ןמורב ןכ אל .טופיש תונב ךכיפלו ןהישעמל תויארחא
לש םינש האמב ןיא .המצע תא תלפכשמ וא המע תפלחתמ ,התוער לש המוחתל תשלופ תחא
תויומדה לש ןלרוגו ןייפוא .תיפצת תדוקנו העדות זכרמ ןיעמ תשמשמש ,תחא תומד תודידב
הנא תא םיטפוש ונא .טופיש תונב הז ןמורב תויומדה ןיא ךכיפל .ןמש םג ומכ שארמ עבקנ
םיאורקהש ןמזב" :וילע רמאנש ימ תא אל ךא ,ירבוב המא תא וא קאיניטסר תא ,הנינרק
ויה ,ריהב לכש ילעב לבא ,דדובתהל םיטונו םמצעב םיסנוכמ ויה 'ונאילרואא'
םתוחב םיעובט ומכ לבא ,המזי ילעבו םייביסלופמיא 'וידקרא הסוח' םיאורקה
.(167 'מע) "תויגארטה

ילגעמה ןמזהו יווקה ןמזה - הלילעה

.ןמזב תויראנילו בטיה תונחבומ תולילע ןה תוליבקמ תולילע שישכ םג ,יטסילאירה ןמורב
תירוטסיהה הייארב הרושק תיראנילה הלילעה .דיתעה לא רבעה ןמ ליבומ יווקה ןמזה
דוסיב איהש תויתביסה תא םג שיגדמ יגולונורכה ךלהמה .תימיטפוא םלוע תפקשה לע תדמלמו
,רפומ יגולונורכה רדסה - םירבדה ינפ םינוש תודידב לש םינש האמב .יטסילאירה ןמורה
תובר םינש" :ןמורה תא חתופה טפשמה לשמל אוה ךכ .תיתדיחו המותס םירבדה תביסו
ותואב רכזיי ,םירויה תתיכ לומ הידנאוב ונאילרואא לנולוקה דומעישכ ,ךכ רחאל
רפוסי םידומע םישימח רובעכ קר .(5 'מע) "חרק תוארל ויבא ותוא חקלש קוחר ברע
" :ןפוא ותואב אוה ףא ליחתמ ירישעה קרפה .םירויה תתיכ לומ ותדימעב רושקה עוריאה
,ינוי שדוח לש םושגה ברעה תא ינשה ונאילרואא רוכזי ותומ שרע לע םינש רחאל
לע רפוסי ךשמהב .(167 'מע) "ול דלונה ורוכב ונב תא תוארל הנישה רדחל סנכנ ובש
.ותומ דעו ותודלימ ינשה ונאילרואא לש וייח

,ןמורה לש םלשה הנבמב םייק ילגעמה ןמזה .ילגעמה ןמזה רצונ ודצל וא יווקה ןמזה םוקמב
הספילקופא דעו תישארבמ םלוע רואית .התדחכה דעו התמקהמ ודנוקמ לש הרופיס תא רפסמה
תומשה .רוד לכב םירזוחה תומשב םג תאטבתמ תוילגעמה .ךשמה ול ןיאש ,רוגס ךלהמ רצוי
ומכ ,תומדקתה רסוח וז הרזחב שיו ,תויומדה לש ןלרוג תא םגו ןייפוא תא םג םיררוג
בוש םידמוע ונחנאו לגעמב בבותסמ ןמזה וליאכ הז" :החפשמה םא הלוסרוא תנייצמש
וא יגולונורכה ךלהמה ןמ םלעתמה ,םיטפשמה לש יריבחתה םקרמב ףא .(178 'מע) "הלחתהב
" :רפסמה רמוא הרנרט ראליפ לע .תוילגעמה תא רוריבב תוארל ןתינ ,ןווכתמב ותוא רפמ
תורזח לש ןונגנמ ויה החפשמה תודלותש ,הודמיל ןויסינו םיפלק לש םינש האמ יכ
לש הנקת ילבל תדמתמה הקיחשה אלמלא ,םיחצנ חצנל רזוח היהש לגלג .ןענומל ןיאש
.(351 'מע) "ריצה

.יתימה ןמזה תא השיגדמ ,ילגעמה ךלהמה לש ותיינבו ,ירוטסיהה ,יווקה ךלהמה לש ותריבש
תא תוריבעמ תויומדה םיחילש ץורימב ומכ .תימיספו תיטסינימרטד הז הרקמב איה הייארה
וזב וז תורזתשמ תולילעה .תרחא הבהאב הרחתמ תחא הבהאו רוד ףדור רוד .אבה רודל לקמה
ןתינו לגעמה רגסנ רשא דע ,עובק םגד לע םצעב תרזוח תומד לכ .וז תא וז תופילחמו
וילא רשאו לוכמ רתוי וששח וינפמש ,רבדה .היאצאצ ןורחאל דע תלשושה לע ףיקשהל
הענמנ רשא ,החפשמה ינב ןיב תינימה הכישמה .שממתמ ,תוירעה יוליג ,לוכמ רתוי וקקותשה
,ותדודל הינוליבב ונאילרואא ןיב התע תרשפאתמ ,םינושארה תורודב תרחא וא וז הרוצב
.הלוסרוא-הטנרמא איה ,ומא תוחא

עקרה

תומוקמב םישחרתמ םירבדה .רכומ יפרגואיג ירוטסיה עקר אוה יטסילאירה ןמורב עקרה
ברק ,גרובסרטפבו הווקסומב ,סירפב תובוחר) תירוטסיהה תואיצמב םתוהזל ןתינש םירכומ
יכ דע ,הז רכומ םלוע ךותב תולעופ תויודבה תויומדה .(היצניבורפב הדש ריע ןכו ונידורוב
לש התיב ןוויכב בוקינלוקסר ול דעוצ ,'ק בוחרב ,1865 לש גרובסרטפב םנמאש המדנ
,יודב םוקמ אוה ונינפלש ןמורב ודנוקמ ,תאז תמועל .ןזרג יובח וליעמל תחתמו ,תיאנוכשמה
עקרהו תירוטסיהה תואיצמה לש םירוטנוקה .ילאיר םוקמכ ותוהזל תורשפא לכמ קמוחה
לבא - תיניטלה הקירמא לש הירוטסיהה וז - הריציה תיתשתב םנמא םייוצמ יפרגואיגה
תוערואמ גצייל םייושעהו ןמורב םירסמנה םיעוריאה .ןווכתמב םישטשוטמ הלא םירוטנוק
םירסמנ ,םילעופה תתיבש וא תינקירמאה העפשהה ,םינרמשל םילרבילה ןיבש תומחלמ ןוגכ
תודידב לש םינש האמב ארקנ ונחנא .םזגומו ידרוסבא ,יטסטנפו ילאיר לש בוברע ךותמ
םלועה םע דחי האיבמו הנושו הקוחר היצזיליביצ לא בנשא ונינפב תחתופש הריציבכ
.הנושו תדחוימ הקיטאופ םג ראותמה

תירנא'ז הרדגה

תירנא'זה הרדגהכ (MAGICAL REALISM) 'םוסק םזילאיר' לע ועיבצה םירקוחה בור
ילאירה ןיבש שוטשטה תא תאטבמ איה יכ ,תודידב לש םינש האמ ןמורל רתויב המיאתמה
לש וז ןיעמ השילפ .יפוריאה םזילאירב בטיה םידרפומו םינחבומ םימוחת ינש - יטסטנפל
תויומד םע תרשקתמו ןמורה ךלהמב תובר םימעפ תשחרתמ ראותמה םלועה ךות לא יטסטנפה
וזיזהל ידכ ;תיניטל רבדל עתפל ליחתמ אוה הידנאוב וידקרא הסוח לש וימי בורעב :תונוש
הפיה סוידמר ;ותומ ירחא םג תויחל ךישממ אוה ;םירבג השישו םישולש םיצוחנ ומוקממ
לש ותיב חתפמ אצויה םדה טוח ;םיקחשב תמלענו שובייל הלות איהש םינידסה םע תפפועתמ
לכל הינוליבב ויסירואמ תא םיוולמ םיבוהצ םירפרפ ;וחצריה לע ומאל עידומ וידקרא הסוח
תחא המישנב םירסמנ םייטסטנפה םיעוריאה .ותומ רחאל םג הלא תומוקמ םידקופ םהו םוקמ
?ילאירה םע יטסטנפה לש וזה תינתווארה הכתהה לא סחייתנ ךיא .תוילאירה תויושחרתהה םע
עברא ןנשי ?םוסקה םזילאירה תא ילנויצר ןפואב ריבסהל ןתינ ךיא ,תורחא םילימב
:הריציב 'םוסקה םזילאירה' תנבהל תויורשפא

םותה תא השיגדמ וז האוושה .םהיניב לידבהל ילבמ הלא םימוחת םירבחמ םקחשמב םידלי .א
תויטילופה תויזולאה תא ריבסהל השק היהי הז ןפואבש אלא ,וז הריצי לע םנמא הרושה
.ןמורב תומייקה תוירוטסיההו

וליכיש ךכ ,ילאירה לש תוירוגטקה תבחרהכ 'םוסקה םזילאיר'ה תרדגה תא תוארל רשפא .ב
.'יפוריאה םזילאיר'ב וללכנ אלש תוירוגטק ןתוא ,יטסטנפה תאו יגאמה תא ,יתימה תא םג
.תיניטלה הקירמא לש הדיתע יבגל תימיספה הייארה תא שיגדת וז ךרד

ןמ םלעתהל שי ךכ םשל .תורופאטמ לש היצזילאירכ לבקתהל לוכי 'םוסקה םזילאירה' .ג
לע םאל עידומה םדה טוח :הריציה םלועב םייביטמרונל םתוא ךופהלו ,דרוסבאה ןמו המזגהה
.(123-122 'מע) 'םד רשק' הרופאטמה לש היצזילאיר אופא היהי הנב לש וחצריה

תויובש תויומדה .תואיצמה תא תואור תויומדה ובש ןפואה תא אטבמ 'םוסקה םזילאירה' .ד
הכתהה חכונל ףירח יטתסא טקפא רצונ וז ךרדב .ארוקה אלו רבחמה אל ךא ,וז ןיעמ הייארב
,תומדה יפלכ היטפמיס ארוקה שח הז הרקמב .העידי םע םות לש ,היזטנפ םע תודבוע לש וזה
.תומדב הובגמ תוננובתהמ תעבונה תמיוסמ תונוילע ,תאז םעו

רפסמה ראתמ הליחת .חרקה םע השיגפב וז הייאר ןפוא לע דומעל ןתינ ןושארה קרפב רבכ
ףוג הארנ םינפב .רוק לש לבה זגראה ןמ עקב הסכמה תא קנעה םירהשכ" :חרקה תא
ללשב םיבכוכל םייברעה רוא רבתשנ םהבו וכותב םיטחמ ףוס ןיא םע ,ףוקש יקנע
תא תומדה םע קולחל ארוקל רשפאמה רבד יביטקייבוא קוחיר ךותמ ראתמ רפסמה ."םינווג
לע הידנאוב וידקרא הסוח לש ותומימת תא טילבמ רפסמה ךשמהב .העפותה ןמ התולעפתה
םידליהש ,עדי יכ תוצע דבוא היה הידנאוב וידקרא הסוח" :ארוקה לש ותעידי עקר
רתויב לודגה םולהיה והז' :למלמל זעה אוהו ,דימ רבסה ויפמ עומשל םיפצמ
וידקרא הסוח לש ודובכ תארי .(20-19 'מע) "'חרק הז' ינעוצה ןקית ,'אל' .'םלועב
לש רתויב הלודגה תילגתה' הל ארוק אוהו ,המוגפ יתלב תראשנ חרקה תילגת חכונל הידנאוב
וידקרא הסוח לש הנבהה יא .תויווחה תא ומע קולחל דוע לוכי וניא ארוקה ךא ,'ונימי
תועמשמ .ןחוב ןבאכ ולש ונויסינ תא דימעהל בייח ארוקה לבא ,בלל םנמא תעגונ הידנאוב
רבחמה ןיב ןיע תצירקב ןכ םא תעבקנ ,םוסקה םזילאירה תועצמאב ארוקל תשגומה ,היסטנפה
,ונתוא המיסקמש ,וז תומימת .ןתומימתב תולבגומ תורתונה תויומדה לש ןבג ירוחאמ ארוקל
רתויב תיטסטנפה המגודב םג תמייק וז ןיעמ תיטסירומוה תובכרומ .ענכשל תנווכתמ הניא
ודנוקמ יבשות םאו .םינבלה הינידס ןיב הפיה סוידמר לש התפיחר - םוסקה םזילאירה לש
טסקטב רסמנ אוהש הדבועה ,ארוקה רובע ירה ,תואיצמב שחרתהש עוריאכ הלבקל םילוכי
לשב הלש הקיטסימה תא תדבאמ ףא העפותה ,הברדא .תילאיר תמאל ןיידע ותוא תכפוה הניא
םוסק םזילאיר ,הז יפל .תויומדה לש וזמ הנוש ארוקה לש ומלוע תסיפתש תמדקומה החנהה
תא ריגסמה רבחמה לש ןודז תנווכ תעדה לע הלעמ אוהו ,דבלב תויומדה לש ןקלח תנמ אוה
תוסנתהה תא הדימעמה הקיטקלאיד אופא עיצמ סקראמ היסראג .ארוקה ידיל תוזוהה תויומדה
.ןוידבל ץוחמש ומלועמ ארוקל תרכומה תוסנתהה לומ היודבה הריציה ךותבש םלועב

םוסקה םזילאירהו תוירעה יוליג

םג ךכ ,יטסטנפל ילאירה ןיב הנחבא אלל תגזממש הייארמ עבונה םוסקה םזילאירל המודב
הנחבה ,רחאל ימצעה ןיב הנחבהה .תונוש תוירוגטק לש הגיזמב הכורכ תוירעה יוליג תעפות
םישגדומ םניא החפשמה ינב ברקב םילדבה רשאכ .שלחנ ,יתוברת יתרבח רדסה סיסבב איהש
םידיחיה תא תכשומה ,תילטפירטנצ היגרנא לש סוקופל החפשמה תכפוה ,םיאתמ ןפואב
ןיב תויבטוקהש יפ לע ףא .תקלוחמ יתלב תירנג תוהז ,תחא תוהז לא הרזח התוא םיביכרמה
תויומד לש םרצוי ירה ,תינאידנאובה היווהב תיזכרמ איה ורוסיא ןיבל תוירע יוליגל ףחדה
דסומה אוה תוירעה יוליג ובאט .ללכב תישונאה הרבחה תודוסיב ךכב עגונ הלא םיבצמו
- םיוסמ ןבומבו ,תוברתה לש ןתפמה אוה ,סוארטש יול ירבדכ וא ,ןושארה ילסרבינואה
לע תרזוג הלוסרוא - תוענמיהה ןמ ליתמ טסצניאה תארקל ןושארה ףחדה .המצע תוברתה
הידנאוב וידקרא הסוח .רליגא ויסנדורפ חצר ידי לע ותוא רפמ הלעבש דועב ,ובאט המצע
.השדח הלחתהכ הארנ לוכה .רבעמש היצזיליביצה לא רבחתהל ידכ ,הי'צאוהיר תא בזוע
עצבמו דלי ומכ תויעדמ תוילגתמ םסקומ אוה .םיעדמה תרכהב תנייפאתמ היצזיליביצה
המדאה ןמ בהז איצוהל ידכ טנגמה יליטמ תא םינעוצה ןמ הנוק :םייעדמ ןיעמ םייוסינ
לעו הידנאוב וידקרא הסוח לע ןגהל יושע עדמה .ותוא קתרמ עדמה .פוקסלטב םתוא ףילחמו
תודוא תויביטקייבוא תודבוע יוליגל הנותנ ותגאדש ןמז לכ .טסצניאה םויא ינפמ ותחפשמ
עבונה תוירעה ףחדב קבאנ אוה ךכ .תויביטקייבוסה תאו המנפהה תא ענומ אוה ,רמוחה םלוע
וידקרא הסוח ישופיח לבא .םדאה ןוצרל רבעמ םהש עור תוחוכ ינפמ םיילנויצר יא םידחפמ
ויתועידיש יאמיכלא ןיעמ אוה ,סדאיקלימ ,ולש ךירדמה .ותוא םילכסתמ תיעדמה הנבהה רחא
תאצמנ ודנוקמש ,ותוא ענכשמ הביבסה יוליגל עסמ .םייניבה ימי חסונ םידומילב תושרשומ
- םכסמ אוהו ,וידודנב ךישמהלמ ענמנ אוה ותשא ץחלב .היצזיליביצל רשק ונממ ןיאש םוקמב
ונייח לכ בקריהל ונילע ןאכ" ,"םוקמ םושל עיגנ אל םלועל" :הלוסרוא ינזאב ןנולתמ
.(15 'מע) "עדמה יגשיהמ ללכ תונהל ילב

,וז החנהל םאתהב .ודנוקמ לש התעיקשל חתפמל הידנאוב וידקרא הסוח ךפוה וז המלשהב
לשב אלו ,ותזועת דוביא םעו םדאה לש תישפוחה ותריחב םע ליחתמ היצרנגדה ךילהת
.שארמ עודיה ףוסה לא ירותסימ ןפואב הידנאוב ינב תא ףחודה ,לרוגה חוכ לש ותוטלתשה
תושעל רשפא יא ובש בצמ ,עדמ אלל םייח הידנאוב ינב לע תרזוג החפשמה בא לש וז הטלחה
לש תויביטקייבוס (תוכלשה) תויצקייורפ ןיבל תויביטקייבוא תודבוע ןיב תורורב תונחבה
ונמזמ ורקע והשמ" :וידקרא הסוח לש ןמזה גשומ לע םג תוקומע העיפשמ הטלחהה .הקושתה
'מע) "תונורכזה והודקפ אל ןיידעש ,זוחמל וליטהו ךרד אל ךרדב וכילוהו ומוקממו
ןמ חרוב אוה .דיתעה לש תואדווה יאמ ענמנ ,תונורכיזל ומצע תא ריקפמ אוה .(17
תחפשמב בר חוכ תלעב השוריל ךופהת וז החירבו ,היגלטסונ לש לגעמ ךותל הירוטסיהה
.הידנאוב

ובאטה תוילטנמ

ידי לע קר ענמיהל לוכי תוירעה יוליג ,עדמה רחא וישופיח לע רתוומ וידקרא הסוחש ירחא
רדסל סיסב קפסמ הלש רטשמה .ובאטה תוילטנמ ידי לע רמולכ ,הלוסרוא לש םירוסיאה
,הזה רדסה לש ריצ רותב ,הלוסרוא .תוידימת תוננוכו תורע שרודש רטשמ והז לבא ,יתרבח
היתוחוכש הדימבו ,םיילגלה םירשקה תא הרידגמ ,תחקפמ ,הקנמ איה .ףרה ילב הקוסע
.ליעי יתלבכ ררבתמ ובאטה רטשמ ךא .רודל רודמ םירבדה תא הריבעמ איה ,תאז םירשפאמ
היהיו רוד לכב דיתעב הז םויא עיפוי ,ינפקות השעמ ידי לע הלעב ותוא רפה רבעבש ומכ
הלש הטישה יכ ,טסצניאל ףחדה תא שרושה ןמ רוקעל הלוכי הניא הלוסרוא .לוכסתב הוולמ
יגוס ןיב הנחבה לש תורשפא לכ ןובשח ללכמ איצומ רבדה .הנבה לע אלו דחפ לע תססובמ
הדבעמב ותוניינעתה תאו ונאילרואא הנב לש תעדה ןואמיצ תא האור איהשכ .םינוש הקושת
הלרוג רמ לע תננוקמ" :טסצניאה ינפמ ומכ שממ הז ינפמ תדחופ איה ,ויבא לש
הקושת לכ .(40 'מע) "ריזח-בנז ותואכ תומויאו תודירחמ הידלי תויורזש תענכושמו
ףא הלוסרוא לש רטשמב .טסצניאל ףחדל תשופחת תויהל הלוכי איהש ינפמ ,היניעב הדושח
תא עיבשמ הרוכב הנב וידקרא הסוח .ףלחמ הקושתה טקייבואש אלא ,תקפוסמ תחא הקושת אל
הארו ,איהה לש הינפב רכזיהל הסינ םשו" :הרנרט ראליפ לש היתועורזב ומאל ותקושת
םלוא ,רבכמ ותושעל הוואתנש רבד השוע אוהש םעמועמב עדיו ,הלוסרוא לש הינפ תא
אשומ םימיה תוברב היהת ראליפ .(28 'מע) "ותושעל רשפאש ושפנב רייש אל םלועמ
ותדודב קשוח ,הסוח ונאילרואא ,הרנרט ראליפ לש ינשה הנב וליאו ,וידקרא הנב לש ותקושת
הסוח 'היחא'ל תאשינ ,תצמואמ תב ,הקבר .ןורחאה רודל הארשה שמשמ הז לדומו ,הטנרמא
רודב האלימש הז ומכ ,םיחא ינשל שגליפה דיקפת לע סטוק הרטפ תרזוח רחא רודב .וידקרא
.הרנרט ראליפ ןושארה

לכב בנגתמ טסצניאה ףחד תא םיאצומ ונא ובאטה תרפה ינפמ הלוסרוא לש התדרח תורמל
רשקה לש חטשה ינפל תחתמ רתתסמ ,הקושת לש תשר רצויו תורוד הצוח ,החפשמה םורטקפס
תגשומ הדלוה לכ .ילאיצנטופ תוירע יוליג לש תדוכלמל םיכפוה םיינימ םיעגמ .ילגלה
גוזה תב האב תקשחנה שגליפה םוקמב ,םישגליפה תואב םד יבורק םוקמב :םיפילחת תועצמאב
רומאכ תנווכמ ותקושתש העשב ,דדייפ הל הד היפוס הטנס םע םידלי דילומ וידקרא .תילגלה
םע וידלי תא דילומ לבא ,סטוק הטפ תא בהוא ינשה ונאילרואא .הרנרט ראליפ ומא לא
םיפיקמ הלאו - תויעבט תוהמא ,םישגליפ ,םירזממ לש םלש טבש איה האצותה .הדננרפ ,ותשא
םינורחאה הידנאוב ינב ינשל רשפאמש ,ךיבמה בצמה רצונ ףוסבל .תירוקמה החפשמה תא
ןיב הנחבהה שוטשט .םהיניב הברקה תדימ תא אלמ ןפואב ןיבהל ילבמ ,טסצניאה תא עצבל
ףחדה לע הטילש לש ךרדכ ובאטה רטשמב תלעותה יא לע עיבצמ ימיטיגל אלל ימיטיגל
םהו ,םיללמוא הידנאוב ינב םישיגרמ ,הקושתה תקתעה לשב וא ,יוכיד לשב .תוירע יוליגל
םיעוקש םהשכ םהימי תא םיאיצומ םה םייתפא םיכפוה םהשכ .תלכסתמ תודדובתהל םיטונ
תא אכדמ ובאטה רטשמש ןמז לכ .ירוטסיהה ןמזה ןמ םתוא תקתנמה תישיא היגלטסונב
גישהל םילגוסמ יתלב םתויהב .תוישיאה לש דוחייה תא גישהל תויומדה ןמ ענמנ ,םהיתוקושת
וז .עזגה לש םיירנגה םיווקה תא םילבקמ םה ,יתרכה ןפואב םייחה תא עינמה ,יאמצע יפוא
הרזחה ידי לע תגצוימ איהו ,תילנוסרפמיא היגולופיט תלעב ,תונחבומ תויומד אלל החפשמ
החפשמ ןליאב .סוידמר ,הלוסרוא ,הטנרמא ,ונאילרואא ,וידקרא הסוח תומשה לע תיפוס איה
.ילאודיבידניאה דוחייה לע תוסכמ תויגולנאה הז

לש םינש האמב תוהזל ןתינ ,ילגעמל ךפוה ,יראניל תויהל רומאש ,ירוטסיהה ףצרה יכ םא
האצותכ תיגולופיטה הרזחל דוגינב םידמועש ,םיירוטסיה םיעוריא לש הרוש תודידב
רוד לכב .תוירעה יוליג ינפמ דחפה ,קתשמה דחפה דגנכ דורמל תונויסנ שי .ובאטה רטשממ
לבקל םינכומ םה .הטירוטואל תודגנתה ידי לע םימסקה לגעמ תא רובשל תוסנמש תויומד שי
ךותב םינותנ םה וז תודידבב .תודידבה לא םישרופו םיסבומ םה לבא ,הירוטסיהה תוחכונ תא
ושקיבש םילרבילה םידרומה שארב .ונאילוראא לנולוקה ,ןכפהמה ךכ .תוינמז-לע לש הילשא
ושקיבש םינרמשה דגנ המחלמל אצי אוה םייקוחה םינבל שיש תויוכזה ןתוא םירזממל קינעהל
רעובה ,הסוח ונאילרואא יקוח יתלבה ונב .החפשמה רסומ לעו רדסה תרימש לע ןגהל
תאשל לכוי םדאש ,ךכ לע תשטינ המחלמהש םילייחה דחא יפמ עמש ,הטנרמא ותדודל הקושתמ
תויגולנא ןהו ילאוטסצניא יפוא תולעב ןה ןמצע תומחלמה .ומא תא וליפאו ותדוד תא
ןיב םתחנ ,ןוטלשה לע קבאמל תכפוה המחלמהשכ ,ףוסבל .תינימ הקושת לש תוצרפתהל
לע ביגמ ,ויבאל המודב ,ונאילרואא .םילרבילה לש העינכ םצעב אוהש ,םכסה םידדצה
אוה .רבעה תונורכיז רואל םמחתהל ודנוקמל וריזחמ ןולשיכה .שעמ תרסח הבישיב ןולשיכה
יגיגד לש קוריפבו רוצייב ומצע תא עיקשמו תירוטסיהה תואיצמה ןמ גוסנ ,ויריש תא ףרוש
תפלחמ תיטילופה הכפהמה .ןוצרה תועיבש יא תאו תורירמה תא וכותב רמשמ אוה ךא ,בהזה
חתפה דיל בשוי היה" ינוהמתו רגתסמ .תויניצב אטבתמה יטננמרפ יגולוכיספ דרמב
המ - .ותודידבמ ודירחהל והשימ הסינ םעפ .םישותיה ול וחינהש לככ ,בוחרל הנופה
"ילש היוולה רובעתש ןיתממ ,הנע ,ינא ןאכ - .וינפ לע רבעשכ רמא ?לנולוק ,ךמולש
.(183 'מע)

תא םיאיבמ םירזהו ,תבכרה ידי לע םלועה לא רבכ תרבוחמ ודנוקמ רשאכ ,רתוי רחואמ
תלוטנ איהש ררבתמ ,(תוננבה תיישעתו ןופומרג ,ןופלט ,עונלוק) םייגולונכטה םישודיחה
םינהנ רשא ,םירז ידיב לוצינה דגנכ איה הדירמה םעפה .דורמל ךרוצ שי בוש .הנגה תלוכי
הסוח לש וקלחב לפונ לוצינה דגנכ דרמה .ודנוקמ יבשות םינותנ ובש םוסקה םזילאירה ןמ
רכיכב אבצה ידי לע םיחבטנ םיתבושה .ןולשיכב תמייתסמ וז הדירמ םג .ינשה וידקרא
הנבנש רדח ,סדאיקלימ לש ורדחל גוסנ אוה .ןולשיכה לומ דומעל בייח וידקרא הסוח .ריעה
לע סדאיקלימ בתכ םש .תיביטקינומוק יתלב תודידבל גוסנ רשאכ ינעוצה גאמה רובע
גצייל לוכי סדאיקלימ לש ורדח .הידנאוב תחפשמ לש הירוטסיהה תא טירקסנסב םיליווגה
הסוח תא ובשח לוכהש יפ לע ףא" :םוסקה םזילאירה רוקמ תא ירופאטמ ילמס ןפואב
דמיל אוה .תיבב רתויב יופשה שיאה הפוקת התואב אוה היה ,ףרוטמל ינשה וידקרא
דרמה .(311 'מע) "םיליווגה לש םנכות תא ודמיל ,בותכו אורק ןטקה ונאילרואא תא
תבהאתמ איה .הדננרפו ינשה ונאילרואא לש םתב ,הממ ידיב חילצמ ובאטה דגנכ ימינפה
הברמל .סוחייה תניחבמ ןיאושינל םיאתמ וניא רשא ,הינוליבב ויסירואמ ,ריעצ יאנוכמב
שי תינימ הקושת לכ .הלועפל סנכנ ,ובאטה רטשמ תא קיזחמה ,יטרוורפה קוחה ,הינוריאה
לע תאלכנ ,םייתניב התרהש, הממ וליאו ,הדננרפ תדוקפב הרונ הינוליבב ויסירואמ .אכדל
,הינוליבב ונאילרואא .התומ םוי דע תמליא הקיתש ךותל הגוסנ איה םש .רזנמב המא ידי
וגרוהל ,הדננרפ ,ותבס תונויסנ .יפוסא דליכ םירדחה דחאב רוגס לדג ,הממ לש רזממה הנב
לס ךותב אצמנש יפוסא דלי אוהש ךכב ומויק תא הריבסמ הדננרפ .םילשכנ וקיחרהל וא
לש ורדחב םיברה םירפסהו ,ינשה וידקרא הסוח ,ודוד תכרדהב .םימה ינפ לע טשה ,םירצנ
חוכב ןחינ אוה .וימדוק לכמ רתוי ליכשהלו אורקל הינוליבב ונאילרואא הכוז ,ינעוצה
ותוא הליבומ והימ תעדל הפיאשה .הרידנ תילאוטקלטניא תלוכיבו הבר תונרקסב ,יסיפ
ןכו ,שחרתהל דיתעה תאו ואצומ דוס תא עדוי אוה ךכו .טירקסנס םיבותכה םיליווגה חונעפל
רוציב ןנובתמ אוה .הנתינ אל תושרהו ,בותכ היה לוכה יכ ,יופצ היה לוכהש ,אוה עדוי
ותוא תובחוס םילמנהש ,הלוסרוא-הטנרמא ,ומא תוחאל ותבהא ירפ ריזחה בנז לעב דיחפמה
ינפ לעמ תקחמנו ודנוקמ םג תדחכנ םילמנה וטלש ובש ןמזה לא וז הגיסנ ךות .םניק לא
.המדאה

ןמ תדדובמ .סרק הלוסרוא לש ובאטה רטשמו ,ענכוה דרמל ףחדהש רחאמ ,תמייקתמ האובנה
תא ירמגל תדבאמו ןויפר לש בצמל ודנוקמ תעקוש הנברוחל םיאיבמה םימשגה ידי לע םלועה
הסנמ ,תופוצר םינש שמח םיכשמנה ,םימשגה םותב .תירוטסיהה תואיצמה לא סחייתהל תלוכיה
ודנוקמו תבזוע תוננבה תרבח .תיבה ןוקית ידי לע רדסה תא ריזחהל תפסונ םעפ הלוסרוא
יכ ,דבלב הילשא וז התייה רבד לש ותמאל ךא ,הרבעב תמדוק הדוקנל תרזוחכ תיארנ
הלוסרוא-הטנרמא ףאו היפוס הטנס ,הדננרפ .התמ איהו הלש היגרנאה לובגל העיגמ הלוסרוא
תא םקשל הסנמו הפוריאמ תרזוח הלוסרוא-הטנרמא .תיבה ןברוח תא עונמל תולגוסמ ןניא
,תולפט תונומא ןכו םיגונ תונורכיז תקלסמ איה" :תשרבמו אטאטמ תרזעב תיבה
םירופיצה לבא .ובזעש םירופיצה םוקמב םירופיצ יבולכ האיבמ איה ."הניפ לכב ומרענש
לש תינרמשה הטישהש עגרמ .היגלטסונה םסק ךותל הלפנ ותשאש ןיבמ הלעב .ודנוקממ תוטלמנ
ונאילרואא .טלחומ שפוחב םייח םירתונה החפשמה ינב ,הרבשנ תוירע יוליג ינפב הנגה
.םתקושת לע םירבגתמ םניא הלוסרוא-הטנרמאו הינוליבב

סקראמ לש וזו סדאיקלימ לש היסרווה

היהת הידנאוב תחפשמ לע סקראמ היסראג לש היסרווה :תויסרו יתשב אורקל רשפא רפסה תא
וניא ןמורה ,םייגאמה םיליווגה ומכ אלש .סדאיקלימ ידי לע םיליווגה לע הבתכנש וזמ הנוש
םלועה ,סדאיקלימ תסרג יפל .אבינ סדאיקלימש המ תא רוצעל הסנמ אוה .ומצע תא סרוה
םולג רומאכ היהש ,יטפילקופאה ןברוחל דעו תישארב בלשמ ומצע סותימה ךותב רוגס ארבנש
לע ונבנש ,ארפ ינקו רמוח יתב םירשעכ לש רפכ םהה םימיב היה ודנוקמ" :שארמ הב
םיציבכ םייקנעו םינבל ,לחנ יקולח לש ץורעב ומרז םיפוקשה וימימש ,רהנ תדג
:(5 'מע) "...םשב וארוק םרט םירבד הברהש ,שדח הכ היה םלועה .תוירוטסיה םורט
הפוסה לש התרבע חוכב הגחש ,םייעו קבא לש המויא תלוברעמ התייה רבכ ודנוקמ"
.(369 'מע) "םדאה ינב לש םנורכיזמ חצנל דבאתו הרעס חורב החמית ...תיכנתה
תחפשמ לש הירוטסיהל רשאב סדאיקלימ לש הארמה דגנכ הארמ ביצמ סקראמ היסראג
.תינוריא תוליפכ ותריצי לע סקראמ הרשמ הלא תוארמ יתש ןיב תומיעה ידי לע .הידנאוב
רדיס אל סדאיקלימ" :סדאיקלימ תסרגבש תירוטסיה-אה היצטרפרטניאה תמייק ,דחא דצמ
םיימוי םירקמ לש םינש האמ םצמצ אלא ,םדאה ינב לע לבוקמה ןמזב תוערואמה תא
לש הסיפתה תמייקתמ ,ינש דצמו .(368 'מע) "דחא עגרב דחי םימייק ויה םלוכש ןפואב
לע רותיוובו הידנאוב וידקרא הסוח לש ותעינכב תישיא הערכה האורה סקראמ היסראג
,םיתבושה םילעופה חבט ,הלוסרוא לש רטשמה ,ךכל המודב .היצזיליביצהו עדמה רחא שופיח
לש תורשפא תמייק התייהש םיחיכומ הלא לכ - דחפה ינפמ ינשה וידקרא הסוח לש ותעינכ
ותוירוקמ .תירוטסיהה תמאל תוביוחמ ןיבל הילשאה לא הגיסנו המלשה ןיב הריחב - הריחב
.הלא תואירק יתשב הרושק סקראמ היסראג לש

הלוכי איה םש ,החכשה לא התגיסנו הירוטסיהה ינפמ ודנוקמ לש הלדגו תכלוהה תוקמחתהה
,החכשה לא התופחסיה עגרב ךא .קירה ךות לא התוא תופחוס ,המצע לש תויסטנפה תא גישהל
רבחמה לא סחייתמ רפסמה .המצע לא היצראנה תסיייתמ ,הריציה לש יפוסה בלשה ינפל עגר
לש בורקה ודידי אוהו ,תויומדה ראש ןיב תומד לאכ ,סקראמ היסראג לאירבג ,יפרגויבה
" :רבעה לא םהלש סחיה לע ססובמ םירבחה ינש ןיב רשקה .הינוליבב ונאילרואא
אל שיאש תודבוע לע ססובמה ,רבדל תופתוש ןימב םירושק לאירבגו ונאילרואא
ץוח םיפחסנ םמצע תא ואצמ םהינשש דע ,ךכ לכ םהייח לע ועיפשה לבא ,םהב ןימאה
דמולמה .(346 'מע) "דבלב םיעוגעגה ונממ ורייתשנש ,ברח םלוע לש םרזב ,ביתנל
אטבתמה םוסקה םזילאירה ינפמ םתוא ריהזמ ,םיריעצה תרובח לש ינחורה םרומ ,ינולטקה
ץעיימ אוה .ינושארה םותה לא ,םיעוגעגה לא ,תונורכיזה לא הירוטסיהה ןמ תוטלמיהב
אוה .הינוליבב ונאילרואא רובע יידמ רחואמ העיגמ וז הרהזא ךא ,ודנוקמ תא בוזעל םלוכל
תילאוטקלטניאה ותונמאנ תא הנפהו הלוסרוא-הטנרמא ותדוד לא ותקושתב עוקש היה רבכ
ךכבו ,ודנוקממ אצויו ינולטקה תצע תא לבקמ לאירבג ורבח ,ול דוגינב .סדאיקלימ רבעל
ידכ ,ודנוקממ טלמיהל היה בייח סקראמ היסראג לאירבג .הידבה םוחתמ ףא אצוי
ררחושמ ,ךכו .היגלטסונה לש התשרב לפונ אוהשכ ותוא לולכת אל ודנוקמ לש הירוטסיההש
תא בותכלו הווחש המ לע הרוחא טיבהל היה לוכי ,הידנאוב ינב לש תיגאמה הייארה ןמ
.סדאיקלימ לש תונשרפה םע תמעתהל ףאו ודנוקמ לש הרופיס

לש ותאובנ ףקות תא קודבל ,הירוטסיהה לאו הילאירה לא רוזחל ןמזומ ארוקה ףא
תא ונדש ןה - תויומדה .תויומדה ורציש אווש םסקמ יטפילקופאה ףוסב תוארלו ,סדאיקלימ
ונאילרואא לש וחור הרצק ןאכ" :תפסונ תונמדזה ןיא ןרובע ,םוסקה םזילאירל ןמצע
.(369-368 'מע) "המדאה לע היינש תונמדזה ול תנתינ הניא ...ולש ואצומ תא תעדל

םיילוש תרעה
,ןדירטסוא והיעשי :םגרת ,סקראמ היסראג 'ג תאמ תודידב לש םינש האמ
.1980 ,דבוע םע תאצוה
.1