םוקמלו ןמזל ןהיסחיב ןושל תורוגיפ

תונחבהה לש םיינשרפ םיטביה

ןליא רב תטיסרבינוא ,ואדנל בד 'פורפא

תיביטרוגיפה ןושלה לש המלש הירואת גיצהל לכוא אל הז רצק רמאמ לש תמצמוצמה תרגסמב
אוה הז רבד .הימינוטמה לש וא הכודקניסה לש ,הרופטמה לש הירואת אל וליפאו ,הלוכ
לש תוירואתב ןאכ ןודא אל םג הז םעטמ .יתבתכ רבכש הזל ףסונב שדח רפסל ןיינע ןבומכ
םיבורקה תודוסי וב ףאש ,םולחל תושיגב אל ףאו 2 קחשמה לש תוירואתב אלו 1 סותימה
ינולימבש לופרעה חכונו הלא לכ םוקמב . 3 תיביטרוגיפה ןושלה לש היתודוסימ םידחאל
וז הנחבה .הימינוטמלו הכודקניסל הרופטמה ןיב הנחבהל ןויסינ רוציקב עיצא 4 תורפסה
:ןתמגדהבו תורדגהב חתפנ .ללחלו ןמזל ולא תורוצ לש ןהיסחיב םילדבה לע הרקיעב היונב

הכודקניס
הימינוטמ
הרופטמה
ךותב םוחת ,ללכנ קתעמ
.םוחת
םימוחת ןיב עגמ קתעמ
.םיבורק
םימוחת ןיב גזממ קתעמ
.םיקוחר


תואמגוד
7 "רשב לכל םחל ןתונ"
םירוחש םיסוס גוז שי"
. 6 "תועשה תחאבלא ךתוא חלשא הליא"
םג /םה רעיב אל םיבאזה
יסונת תוכרדמ לע ריעב
. 5 "םהינפמ


םירבסה
,ןוזמ םוקמב ןאכ אב םחל
ומצע אוה םחלו ליאוה
ומוחת ךותב לולכה ןוזמ
הזל המודב .ןוזמה לש
לש םוחתב טוהיר לולכ
ללכ ךרדב לולכ ןיינב ,םיצע
ןכו םינבא לש םמוחתב
םוחתה ךותב לולכ עבטמ
ףסכה ירהש ,ףסכה לש
היושע ונממש רמוחה אוה
.עבטמהםירוחשה םיסוסה
םוקמב ןאכ םישמשמ
םימוחתה ינש .תוומה
םיסוסה .שממ םיקישמ
םוקמב םיעיפומ םירוחשה
ןמזב תוומה עיפוה םשש
הזש ןבומ) .ותעפוהל בורק
,םינוטמה יגוסמ דחא קר
םיססבתמה םיגוס םנשיו
רבדה .(םירחא םיסחי לע
ןומזפ ידי לע הפי שגדומ
:םישולשה תונשמ יפוריא
גוז ומאמ שקבמ דלי
,הביכרל םינטק םיסוס
םיעיפומ דחא םויש דע
גוזו הבכרמ תיבה ינפל
ידכ ואבש םירוחש םיסוס
הכרדל םאה תא תחקל
דליה רמוא זאו ,הנורחאה
םיסוסב אל ,ימא" :יכבב
."יתצפח הלאכ

ןהו הריעצ הרענכ הלייא ןה
םיינפקות םירבגכ םיבאז
םימוחת םיגזממ (םיפרוט)
םה יכ ,םיקוחר (תומוקמ)
הרענל הלייא ןיב םירשגמ
.הזמ רבגל באז ןיבו הזמ
הסיפתה לע ססובמ רבדה
ןיב םילדבהה יכ תרמואה
ןאכ שי .םילודג היחל םדא
,םוקמב קחרמל םג יוטיב
םיבאזו תולייא ירהש
תורענ וליאו ,רעיב םמוקמ
הארנ .ריעב םיבשוי םירבגו
היחל םדא ןיב הז קחרמש
ןיבש קחרמה ןמ תוחפ וניא
טשפומה בצמל 'לחנה יבא'
.'תישפנ הוולש' לש


תונקסמ

,רונטל לקיהווה ןיבש הקיזה יוליג לע רתויב השקמ םיביכרמה ןיב לודגה קחרמה :הרופטמה
לע והשלכ יגולנא רשק הפוכ הז ישוק .םירבגל םיבאזה ןיב וא הרענל הלייאה ןיב
הבש הדימב לדג הז ךרוצ .םהיניב יוהיזל הזיחא תדוקנ לכ ןיא ,ןכ אל םאש ,םיביכרמה
,םוקמב םימוחתה ןיב קחרמה הבש הדימב לדג הז ינוש םאו ,רתוי לודג םימוחתה ןיב קחרמה
- םילפרועמ היגולנאה לש הזו םימוחתה לש הז ,םירשקה ינש םאו ,רתוי לודג תוהמבו ןמזב
יל הארנ היגולנאה דגנ יטסילרוטקורטסה ןועיטה .תרכונמו תלפרועמ הרופטמה םג תישענ
ןוימד אלא ,אלמ ןוימד הניא היגולנא (א :תאז קר רמוא התע טרפל תורשפא ןיאמ ךא ,ךרפומ
ראש לכב רורב ןפואב םינוש עקרהו ןיינעה רשאכ ,דבלב והשלכ ןטק טרפב וא הדוקנב ,וקב
אקפנ יאמ ןיבהל השק יכ ןייצל יילע ,ץעה סוס ןיינעב ךירבמוג לש ותנעט יבגל (ב םיטרפה
ץע לקמ .דוקפתב וא הלועפב םא ,תינרוצ תילאוזיו הנוכתב איה ןוימדה תדוקנ םא הנמ
אוה לוכי ,וילע בוכרל ויד ךורא אוה דוע לכ לבא ,סוסל המוד וניא ןפוא םושבו תמאב
,היגולנאה לש דקומה תדוקנ איה הביכרה לש היצקנופה .וב קחשמה דליה יניעב סוס בשחיהל
.חרפ אברוע אלא וניא סוסל לקמה ןיב רשק לכ ,ןכ אל םאש

הימינוטמה לש לקיהוול הקינעמ םירחא םיסחיב וא םוקמב ,ןמזב הברה הברקה :הימינוטמה
ןיב תפתושמ תיגולנא הנוכת לכ ילב (תועמשמה תאו רונטה תא) ואשונ תא גצייל תלוכיה תא
הנוכת לכ ןיאש ינפמ ,ןפוא םושב תוומל םייגולנא םניא םירוחש םיסוס .הלא םיביכרמ ינש
ןיעמ אוה רוחשה עבצהש --- םיסונמ אל םידימלת םימעפל םינעוטש המ .םהיניב תפתושמ
ברעמה תוברתב שמשמ רוחשש ילוא רשפא .סיסב לכ רסחו לבה הז ירה --- תפתושמ הנוכת
תוומה תא הארש ןועטל לכוי אל שיא לבא ,תוומל תינשמ תיוויטטונוק תיוולנ תועמשמ ןיעמ
הקשמה םוקמב 'תיסוכ' הלימה האב 'תיסוכ יתיתש' יוטיבב ,הזל המודב .רוחש אוה הנהו
.לזונ אוה ינשהו ילכ אוה ןושארה .םיינשה ןיב ןוימד תדוקנ לכ ןיאש יפ לע ףא ,ףירחה
רואיתה תועמשמ .ותלוכת םוקמב שמשמ ילכהו ,םוקמבו ןמזב וידחי םינמוזמ םה ללכ ךרדב
.סוקופ וא תפתושמ הנוכת םיאצומ ונא ןיא ,הרופטמל דוגינב ,הימינוטמבש איה הזה

ומוחת ךותב דחאה וליפא וא ,םוחת ותואב ןאכ םייוצמ ןמוסמהו ןמסמהו ליאוה :הכודקניסה
,תופורתה ללכ ךותב רודכ וא ףירח הקשמ ךותב הרמ הפיט ,ןוזמ ךותב םחל ןוגכ ,ותלוז לש
איהש תוהז לכ וא אלמ ןוימד וליפא אצמנ םימעפלו ,תואיצמה חרוכב היגולנא ןאכ היוצמ
ןיב גוזימ ןאכ ןיא יכ ,הרופטמל המוד וז הרוצ ןיא הזה ןוימדה ףא לע .םיביכרמה ןיב
.הזמ הז םינושו םיקוחר םימוחת

לובג הרקמ אוה םלשה ןמ קלחה הז רבסה דוסיב תחנומה הירואתה יפ לע :םלשה ןמ קלחה
,רחאל בורק אוה תורחאבו ,דחאל בורק אוה תודחא תואמגודב .הכודקניסל הימינוטמה ןיב
גג תרוק ןוגכ ,תוקהבומ תואמגודב .וללה םיגוסה ןיב לובלבל םרגש רבדה הז יתעד תוינעלו
ןמ קר אל םתוהמב םינושה ,ללח יסחי (תיב) םלשה םע רצוי (גג תרוק) קלחה ,תיב םוקמב
םיכפוה הברקה וא עגמה ןאכ .הימינוטמבש םיסחיה ןמ ףא אלא ,הרופטמב םיררושה םיסחיה
דוגינב םלואו .הכודקניסל טעמ המודב ,תיבב גג תרוק ןוגכ ,םוחתה ךותב תיקלח תואצמיהל
וא סוקופ) היגולנא אל ףאו ,ללכו טרפ יסחי אל ןאכ ןיא הימינוטמל המודבו הכודקניסל
ינעהו ןטקה דיקפל תרדאה ןיב וא הניפסל שרפמ ןיב לשמל ומכ ,ןמוסמל ןמסמה ןיב (דקומ
ןוגכ ,הכודקניסל רתוי םימוד םלשהו קלחה ירשק תורחא תואמגודב .לולוג לש ורופיסב
תופתושו ,תורעשו רוע ,רשב ,תומצע יושע רקבה ףוג ומכ שארה ףא הז הרקמב .'רקב שאר'ב
יביכרמ ןיבש רשקל טעמ המודה ,הז רשק ףא לע םלואו .היגולנאל סיסב תשמשמ תאז
אלא אוה ןיאו ,המלשה הרפל יגולנאכ וא ,ללכה ןמ טרפכ שארה תא תוארל השק ,הכודקניסה
.הכודקניסל הימינוטמה ןיב םלשה ןמ קלחה ןכ םא יוצמ םוקימה תניחבמ .םלשה ןמ קלח
םלשה ןמ קלחל ,הימינוטמל הרופטמה ןיבש םילדבהה תא תוריהבב םיגדת ונינפלש המכסה
:הכודקניסלו

הרופטמ


ותוא הלישכמה המוחכ והשימ ינפב דמוע ינועה ובש הרקמ הפי המיגדמ וז תירופטמ תכרעמ
םימוחתה הימינוטמב .המכסב הפי םיטלוב (ללח וצרת םא וא) םוקמה יסחי .ויתורטמ תגשהב
הז םיקוחר םימוחת הרופטמב וליאו ,הז ךותב הז םייוצמ םה הכודקניסב .הזל הז םיבורק
.סוקופה תועצמאב םיגזמתמ הזמ


ב

רתויב תויתועמשמ תוכלשה שי ןמזלו ללחל ןהיסחיב הימינוטמל הרופטמה ןיב הז לדבהל
תא הזל הז הוושנ ,שוריפה השעמ לע לעופב עיפשמ לדבהה דציכ תוארל ידכ .תונשרפה יבגל
.קילאיב נ"חל 9 לזלז ול חנצו 8 ידבל םירישה

לזלז ול חנצ
ידבל
- םניו רדג-לע לזלז ול חנצ
:יכנא ןשי הכ
,יעזגלו יל-המו - ירפה לשנ
?יכושלו יל-המו

- חכשנ רבכ חרפה ,ירפה לשנ
- םילעה ודרש
ולפנו - רעסה דחא םוי זגרי
.םיללח הצרא

,העוזה תוליל וכשמנו - רחא
,יל-תנשו החונמ אל
ץצראו לפאב טבחתא דדב
.ילתכ-לא ישאר

ידבל יכנאו ,ביבא חרפי בושו
- הלתא יעזג-לע
חרפו ול ץיצ אל ,חרק טיברש
.הלע-אלו ירפ-אל

א"ערת ,לולארואה ףחס םלכ ,חורה אשנ םלכ
:הנינרה םהייח-רקב תא השדח הריש
בלמ יתחכתשנ ,ךר לזוג ,ינאו
.הניכשה יפנכ תחת

איה-ףא הניכשהו ,יתראשנ דדב ,דדב
.הדיערה ישאר-לע הרובשה הנימי ףנכ
,ילע הדרח דרח :הבל תא יבל עדי
.הדיחי-לע ,הנב לע

דוע-קר ,תויוזה לכמ השרגתנ רבכ
- הראשנ הנטקו הממוש רתס-תנפ
יהאו ,לצב סכתתו - שרדמה-תיב
.הרצב דחי המע

,רואל ..ןולחל יבבל הלכשכו
- הפנכל תחתמ םוקמה יל רצשכו
ףד-לע התעמדו ,יפתכב השאר השבכ
.הפטנ יתרמג

,ילע קפרתתו ילע התכב שרח
:ידעב הרובשה הפנכב הכש ומכו
.םהל וחרפ םלכ ,חורה אשנ םלכ"
."...ידבל ,ידבל רתואו

,דאמ הקיתע הניק - לש םויס ןיעכו
,תחאכ הדרחו השקב ,הליפת ןיעכו
איהה תישירחה היכבב ינזא העמש
.תחתורה איהה העמדבו

.ב"סרת ,זומת


אוה קותינהש רתוי רורב ידבל רישבש אלא ,םירישה ינשב ליעפ זכרמ הווהמ קותינה ביטומ
ןושלה ןיגבו הניכשה לא רשקה ןיגב רורב רבדה .תיתדה ותוברתמ ידוהי ריעצ לש אקווד
שרדמה תיב .לארשי תוברת לש רצה םוחתהמ אוה הרקיע לכש ,רישה לש תיביטרוגיפה
ארמגה ףדו השקבה ,הליפתה ,הקיתעה הניקהו ,תודהיה םלועל הימינוטמ שמשמ לצב הסכתמה
ףרטצמ ,"הדיחי לע הנב לע" יוטיבב ,הדקעל לבומה קחציל זמרה ףא .הזה רשקה תא םיקזחמ
ןכ לעו התוברת חבזמ לע םידקענכ םמצע םיאור הירענש ,תודהיה בוציע לש לוכה ךסל
תימיטיגל הניאש ךרד --- ןולחה ךרדב הלכשהה לש רואה םלוע לא תאצלו קתניהל םיפאוש
דוסיה ןיגב ,םוקמ לכמ .קותינה ביטומל םיזמרמ התפמה רואהו תפחוסה חורה ףא .אקווד
תיב ןיב םוקמבו ןמזב הברקה ןיגב ונייהד ,שרדמה תיב אוהש יזכרמה למסה לש ימינוטמה
אוה אלא ,שרדמה תיב דצב ןמזב וב םייק הז םלועש דבלב וז אלש --- תודהיה םלועל שרדמה
רבעמ אוהש והשמ הז רישב תוארל דואמ השק --- ול דומצו ותריוואב יוצמ ולוכ לכ
לש ומוחתל לקיהווה לש ומוחת ןיב הברקה .תירבעה תוברתה ןמ ידוהיה רעונה תוקתניהל
.ןודנה ןמ קחרה תועמשמה תא גילפהל תרשפאמ הניא רונטה

לע הז םיכמסנ םהשכ םידדמ םירוויע לש הרוש םיאור ונא ,באה לכיורבל םירוויעה רויצב
,וירחא םיאבה ףא םילפונ ,רובל לפנו לושכמב לקתנ ,ךילומה ,ןושארה רוויעהו ליאוה .הז
רצונ רויצהש הרבס שי .הינפל שממ וא הליפנה לש םיוסמ בלשב תאצמנ הרושה לכ טעמכו
ךירצ ןיא ."רובל םלוכ םילפונ ,םירוויע םיכילומ םירוויע רשאכ" העודיה הרמאה תובקעב
תא שמשל הלוכי תאזה הרמאה יפלש ,הנומתה לש תיטילופה הילאוטקאה תא דחוימב שיגדהל
לע שנוע איה הליפנהש ןעוט לכיורב תפוקתל בורק שוריפ םלואו .םייטילופה םיגלפה לכ
.םהירוחאמ תצק ,רפכה הצקב ,עקרב תדמועה הייסנכה תא םיאור הלא םירוויע ןיאש
ונניינעל .םתליפנל םימרוגה םה הייסנכה ןמ םכרד תוקחרתהו תורצנה רואל סחיב םנורוויע
הייסנכה לש ינחורה המלועל הימינוטמ לכיורב לש וירויצב שמשמ הייסנכה ןיינבש בושח
.טרבוא תייסנכ ךוג-ןאו לש ותנומת איה קילאיב תרישל רתוי הבורקו הזל המוד .תירצונה
.היטרפבו הב ןנובתהל ונל יאדכש דע ונניינעל הבושח וז הנומתתמגמש הארנ התכילה ןוויכמו ,הייסנכה דצבש ליבשב תרבוע השיא םיאור ונא וז הנומתב
לש םירוויעה ומכו קילאיב לש ורישב ידוהיה רעונה ומכ .האלהו הייסנכה ןמ איה הינפ
וז הנומת .תרבוע איה היכרד ידצבש הייסנכה ןמ ידמל תקתונמ וז השיא םג ךכ ,לכיורב
ידיב שרדמה תיב בוציעל (ןבומכ םילדבהה ףא לע) התועמשמבו התוינוציחב רתויב הבורק
ידומע .ותסירקל ואיבה םידבכהו םיהכה םימשה וליאכ ,רועק הארנ הייסנכה גג .קילאיב
וליאכ ,םירוחש םה תונולחהו ,לופיל םה םידמוע וליאכ םשור םירצוי ןיינבה לש ךוותה
לכ לע ףסונב .ןיינבה לש רחאה דצב תונולח ןיא וליאכו ,ןיטולחל ךושח ונה הייסנכה םינפ
ביבסמו ,רה עולבל תולולעה םיעלות תמרעכ ביבס תשחורה המדאב עוקש הארנ ןיינבה הז
וז הנומת לש האוושהה .ושקנל חרט אל שיאש שביו בוהצ בשע שי םהילעו םיליבשה ידצב
ךילתכ" ,"בקר רשא ךפס" ןוגכ םייוטיב .אילפמ ןוימד הלגמ שרדמה תיב ףס לע רישל
לש ותנומת תא ףא רתויב םימלוה "שיבכעה גרא"ו "הרקתה חיפ" ,"ךעקרק יחס" ,"ןשעכ םיחלמנה
םייוטיבה ,תאז תמועל .ישממ ןפואב הנומתב םימלגתמ הלא םייוטיב ןיאש יפ לע ףא ,ךוג ןאו
דמוע ךלוכ ,ןוצלפתי ךידומע" ףאו ,"ערקנה ךגג לע" ןכו ,"ואשד ךיליבשו ךתליסמב ריצח הלע"
םיראתמ םה וליאכ לבקתהל םייושע ,"םירוחש םיללצ וטת" ינשה תיבב יוטיבה םגו ,"םיסנב
םולצתל ךוג ןאו לש ורויצ תאוושה יכ ,ריעהל ילוא יאדכ .ךוג ןאו תנומתב הייסנכה תא
תא ללכ אוצמל ןיא המוקמב תמייק איהש יפכ הייסנכבש הלגמ הנודנה הייסנכה לש
ולא תויצמרופדש דבלב וז אל איה רבדה תועמשמ .ךוג-ןאו הב ליטהש תוברה תויצמרופדה
לש ינחורה המלועל רתוי תונווכמ ןהש וז ףא אלא ,רצויה לש וחורמ רקיעב תועבונ
קימעהל ךרוצ ןיא .תיטרקנוקה טרבוא תייסנכ לש ןבאה הנבמל רשאמ תילותקה הייסנכה
ףוסב הטנ ךוג ןאוש הדבועל רבעמש תוארל ידכ ,קילאיב לשו ךוג ןאו לש תויפרגויבב
.תוריציה יתש תא תדחאמ לומתא םוי תוברת לש הלרוגל הגאדה ,תורצנב הרתי תוקידאל וימי
ןמסמה ובש ,ימינוטמה בוציעה ךותמ הרורב תונודנה תויוברתה יתש לש תיתדה ןתוהמ
שרפל תורשפא לכ ןיאש רוריבב הארנ .םוקמב ןהו ןמזב ןה הזל הז ךכ לכ םיבורק ןמוסמהו
.לשמל ,םזילאיצוסה לש ןוויכל יוטיב םהב תוארלו שרדמה תיב ירישמ ריש וא וז הנומת
.תונשרפה לש היתויורשפא תא רתויב םצמצמ ימינוטמה יוטיבה

םינש רשעכ ךשמב ובתכנ שרדמה תיב יריש בור .לזלז ול חנצ רישב בצמה הזמ הנוש
ובתכנ אל ידבל רחאל .(1902 תנשב בתכנ רישה) ידבל רישה תביתכל המדקש הפוקתב
םירפסה ןורא ינפל רישה בתכנ 1910 תנשב .םינש הנומשכ ךשמב הז אשונ לע םיריש
רישה םש .לזלז ול חנצ רישה בתכנ -1912ב וא -1911ב הנהו .הפוקת לש םוכיס תניחב
ןאכ שי ידבל רישב ומכ לבא ,קותינה ןיידע אוה יסיסבה ביטומה תיטמת הניחבמ יכ דיעמ
ןאכ ןיינעמ ונתוא םלואו .לזלזה לא עזגה ןמ וא ,לזוגה לא שרדמה תיבמ זכרמה לש החזה
שרדמה תיב וליאו ,עבט תנומתב הרוקמש הקירופטמ לע ןאכ ךמוס קותינה בוציע .רחא רבד
עזג ןיב קחרמה .הז רישב םוקמ לכ ואצמ אל תירבעה תוברתב וא וב םירושקה םיטרפ וא
תוקפסלו תוישפנה תולבגמל רדגה ןיב וא רעונל לזלזה ןיב קחרמה ןכו ,הרבחל וא המואל
רעפו ןמוסמל ןמסמה ןיב םוקמב לודג רעפ ןאכ רצונ עתפל .רתויב לודג אוה ,הז רעונ לש
תויורשפא לש עפש םיאצומ ונא עתפל .שוריפה תויורשפאל סחיב הבר תוחיתפ רצוי הז
שיו דואמ ישיא קותינ םירמוא שי --- קותינ תאטבמה הנומתל תיטרקנוק תועמשמ קינעהל
רישב םיאור םירחאו יתרבח קותינל םינעוט םירחא .שרדמה תיב ירישב ומכ ימואל םירמוא
תודוה תוחותפ תוירשפאה לכ טעמכ .ימסוק וא ילסרבינוא ףקיהב םלועל 'ינא' ןיב קותינ
תלימ ףא לע ירופטמכ תוארל שי רישה תא .הרופטמבש רונטל לקיהווה ןיבש ברה קחרמל
וא ואשונל עזגה ןיב ןוימד תלימ לכ ןאכ ןיא ,םוקמ לכמ .'ינא'ל 'לזלז'ה ןיבש 'הכ' ןוימדה
שח םינשה רובע םעש ןכתיי .םהיאשונל ,םילעהו חרפה ,ירפה ןוגכ ,הנומתה יטרפ ראש ןיב
הפוקתה לש הדומהש םג רשפאו ,ימינוטמה יוטיבבש םוצמצה ןמ ןוצר תועיבש רסוח קילאיב
ירופטמה בוציעל ימינוטמה בוציעה ןיבש יתועמשמה לדבההש הארנ ,םוקמ לכמ .העיפשה
.םיררובמו םירורב התע םה ללחל םהיסחיב ולא תורוגיפ לש תולתהו


ג

המשנל ךאלמה רמואש טפשמה עודי .דחאכ םיללחו םינמז גזמל הלוכי ןושל תרוגיפש םימעפ
."ןואפיק רוא םרואו ...םה תורק תוירב םיבכוכהו" : 10 ץרפ לי תאמ תונתמ שולש רופיסב
רוא' יוטיבה לש ויביכרמ לשו ויבלש לש הזילנא רשפאמה ,יתמכס רואית לש העצה םכינפל
:'ןואפיק


דגונמ אוה הזבו םוחה ןמ וב שי רואה ירהש , ןורומיסקוא הרואכל אוה 'ןואפיק רוא'
ןמ היה ,תטלחומ תימינפ הריתס לעב ,קיודמ היהי ןורומיסקואהש ידכ .רק אוהש ןואפיקל
.'תמליא הקעז' יוטיבה ומכ םלשומ סקודרפ רצויה 'ךושח רוא' יוטיבב שמתשהל יוארה
.רחא שוחב ספתנ ףא אוה אלא ,'רוא' לש קיודמה וכופיה וניאש דבלב וז אל ןואפיק םלואו
םידחוימה םישוחב רתוי ןוכנ וא שושימה שוחב --- ןואפיק וליאו הייארה שוחב ספתנ רוא
דוסיב ותוא ברעמ אוהו ,יטתסניס דוסי םג שי יוטיבלש עמשמ .רוקה תשוחת לש
םיררועמ םהש תושגרה לש םייפוא יבגל ולא תורוצ בוריעמ עמתשמה לכ לע ,ינורומיסקואה
רופיסה לש טסקטנוקבו ,םיבכוכה לש םרוא אוה הז רואש רוכזל דוע יאדכ התע .ארוקב
םישמשמ םדצמ םימשהו ,םיעובק םה םהבש םימשל הימינוטמ םישמשמ הלא םיבכוכ ןודנה
ןפואב הלגתמ ,ארובל הפיקע הימינוטמ אוהש ,הז רוא הנהו .ילטנדנצסנרטה םלועל הימינוטמ
הז ןואפיקו הז רוק .רק רואכ ונייהד ,ןואפיק רואכ הצחמל ירופטמו הצחמל ינורומיסקוא
רק סחי ,ץרפ לש ורופיס יפל ,אוהש ,םדאה לא ילטנדנצסנרטה לש וסחיל תורופטמ םדצמ םה
תא הרואכל .איהש הרזע לכל תופצל הלוכי המשנה ןיא ונממ רשאו ,םימחר רסחו
לכב אלא ,לארשי תרוסמב קר אל רבדה לבוקמ ךכ .רואה תנוכת אקווד תמלוה ילטנדנצטנרטה
תא ונל תנתונו לבוקמה לכ תא ןאכ תכפהמ ןואפיק לש תוכימסה תפסות .תישונאה תרוסמה
.ויקולא ידי לע בוזעה ינרדומה םדאה תנומת

דצמ לבא ,'ךשוח' לש דוגינ אוה 'רוא'ש רוכזל שי גוליד ךות םיקוחרה רוביחל עגונש המב
,רחא דצמ .'ךורא םוי' ןימ םצעב אוהש ,'ץיק'ל ליבקמ ודצמ 'םוי' .'םוי'ל ליבקמ אוה רחא
דגונמ 'םוח'ו 'םוח'ל ליבקמ 'ץיק' המוד ןפואב .'ףרוח'ל דגונמ 'ץיק'ו 'הליל'ל דגונמ 'םוי'
,'הליל'ו 'ךשוח'ש ןאכמ אצוי .'ןואפיק'ל דגונמ 'טהל'ו 'טהל'ל ליבקמ 'םוח' ףוסבלו ,'רוק'ל
שי טושפ רעפ אלש ררבתמ עתפל .הזמ הז םיעבונו הזל הז םיליבקמ ,'ןואפיק'ו 'ףרוח' ןכו
לשו 'ףרוח'ה לש ,'הלילה' לש ,'ךשוח'ה לש םיבלשב רבעמ אלא ,'ןואפיק'ל 'רוא' ןיב ןאכ
תא וא הנוכתה תא קר אל רונטל לקיהווה ןמ ריבעהל היושע הרופטמהש הארמ הז לכ .'רוק'ה
םירעפה תא םיאלממה תודוסיה תא ףא הריבעמ איהש אלא ,םהמ דחאב תויוצמה תונוכתה
,ימינוטמ ,ירופטמ) םהיניב םיסחיה לש תודחוימה תונוכתה תא ףאו לקיהוול רונטה ןיבש
ןיב יביטרוגיפה יוטיבה רשגמ םיברה םיבלשה לש הז גוזימב .(ינורומיסקוא ,יטתסניס
:ןוגכ ,ןמזבש םיקחרמ ןיבו ,ילטנדנצסנרטה םלועהו םימשה ,םיבכוכה :ןוגכ ,ללחב םיבחרמ
--- תונושה תויצטונוקה תא הלא םירבדל ףיסונ םא .ףרוחל ץיק ןיב וא הלילל םוי ןיב
ונילע תולעופו םילימה לא תוולנ תויועמשמכ תוקבדש --- תויפרגואגה וא תוירוטסיהה
תפסונ ךרדב תרשגמ וז ןושלש אצמנ ,תיביטרוגיפה ןושלב תושמשמ ולא םילימ רשאכ רקיעב
םדא ינב תצובקל הרופטמ ושמשב ,'םיארפ' יוטיבה .ןמזה יקחרמ לעו םוקמה יבחרמ לע
םע םתוא גזממו םיקוחרה היסא ייאמ וא הקירפאמ תויפרגואג תויצטונוק ותא ךשומ ,ונברקב
.תוירוטסיהה תויצטונוקה ןה רתוי תורורב .הדובעל םירבח יפלכ וא םינכש יפלכ וניסחי
לע ףא ,האושה תפוקתל תורורב תוירוטסיה תויצטונוק שי ,ןשע ,תובכר ,םיספ ןוגכ םילימל
שומישהש םשכ הנהו .ןהלש תויצטונוקל זמר לכ ןיא ולא םילימ לש תינולימה תועמשמבש יפ
תוליגר תובכר ןיב 'תובכר' הלימה תגזממ ךכ ,םיקוחר תומלוע םע גוזימ רצי 'םיארפ' הלימב
.םהה םימיה לש ןוסאה תורהו תוילרוגה תועיסנב ושמישש תובכרל


ד

םיאב ,הרופטמב ומכ ,יומידב םג .יתוהמ ינוש ףא וב שיו הרופטמל ןוימדה ןמ יומידב שי
יומידה הנוש ,תאז תמועל .גוסב וא ןמזב ,םוקמב הזמ הז םיקוחר םימוחתמ םיביכרמה ינש
התוהמ םצעמ תרצוי הרופטמה .תימניד איה הרופטמהש העשב ,יטטס ותויהב הרופטמה ןמ
המ קוידב םיעדוי ונאש םירובס ונלוכ .לוכל תרכומ 'רהנ' ומכ הלימ .הפשב (יוניש) העונת
לבוקמה ינולימה שוריפהש עתפל ררבתמ ןותנ טסקטנוקב ,הנהו .וז הלימ לש התועמשמ
תא אל ןייצמ אוהו רהנ וניא רהנהש ררבתמ .ןודנה תא םלוה וניא םלועמו זאמ ונל עודיהו
ינש םידמוע יומידב .יומידב ןיא הזה גוסה ןמ תוימניד .ןמזה תמירז תא אלא ,םימה תמירז
ירה ,ההז םוחתמ וא דואמ בורק םוחתמ םיאב םה םא) םיקוחר םימוחתמ םיחוקלה םיביכרמה
תועצמאב הז תא הז םירישעמ ףא םהו הז תמועל הז (יומיד אלו דבלב האוושה ונינפל
ותועמשמ לע רמוש םיביכרמה ןמ דחא לכ .הפשב העונת לכ םירצוי םה ןיא לבא ,האוושה
יומידהש השוריפ תירוקמה תועמשמה לע וז הרימש .םהיניב הוושמ קר יומידהו ,תירוקמה
ןאכ שי םא .שדח ןיינעל םיביכרמה תא גזממ אוה ןיא ךא ,(ללחב) םוקמב קחרמה לע רמוש
םידחא םינקיטרואת ונעט הז םעטמ .דואמ ךוראו דואמ רצ רשגב רבודמש ירה ,המ רושיג
תוהמ לש וז הסיפת ללגב .תישגרה ותמצעל עגונש המב הרופטמה ןמ דודר ונה יומידהש
לע ףא ,יומידכ אלו הרופטמכ קילאיב לש ורישב 'לזלז' יוטיבה תא יתשריפ תיטטסכ יומידה
.ירילה 'ינא'ל לזלזה ןיב ותאוושהב 'הכ' הלימב םש שמתשה קילאיבש יפ

לש תורשפא שי הנהו .הרופטמה ךותב ןמזב וא םוקמב םיקחרממ תודוסי גוזימב ונד התע דע
םייומידב ןיב ,ןושל תורוגיפ יתש תועצמאב שחרתיש םיקוחר םינמז ןיבו םימוחת ןיב גוזימ
םיאב םהש םימעפ ,יומידו הרופטמ וא םייומיד ינש וא תורופטמ יתש .תורופטמב ןיבו
רישה ,לשמל ,ךכ .םהיתויועמשמ ןיב גוזימ וא בוריע םירצויו םיקחורמו םינוש תורוקממ
ךילהת ,היביכרמ ,היתודוסי ןיבש תכרעמל ןמזה תאו ללחה תא רבחמ 11 ךתוא חלשא הליא
.(הזומסוא לש וא) היזופיד לש ךשמתמ


עובלג רימא / ךתוא חלשא הליא

םה רעיב אל םיבאזה לא ךתוא חלשא הליא
תלוהב םהינפמ יסונת תוכרדמ לע ריעב םג
ךיא ךתוארל יב ואנקי תופי ךיניע
ךתמשנו תדחפנ תחרופ תא

חלשא הקזחה ינפ לומ לא ךתוא ינא
דוע יליבשב אל המחלמה

תפטוש רחשב םד תעוצפ ךארמל הליא יבל

החלשנש המודא הפיכ לע רופיסה אוה דחאה .םיירקיע תורוקמ ינש שי רישה תיתשתב
ליבשה ןמ המודא הפיכ התטס םאה תורהזא ףא לע .אתבסה לא רעיה ךרד םאה תוחילשב
ידצבש םיחרפה לש יפויה ייותיפ ,ןויסינ תורסחו תוריעצ תורענ לש תונקתפרהה רצי .רשיה
הרענה .ןוסא תורה ויה תואצותה ,םוקמ לכמ .וז הייטסל ומרג תרחא הביס אמש וא ךרדה
לש ותעפוה קר .דחי םג אתבסה תאו התוא עלב רבד לש ופוסבש ,באזה ידי לע התתפתנ
המודא הפיכ תא ידמל תילסקודרפ ךרדב הליצה ,ינוציח חוכ תוברעתה תניחב ,בוטה דייצה
12 שוריפ לש םוגרת ןלהלו ,םינשב תואמ ינפל רבכ וז ךרדב ןבוה רופיסה .התבס תאו
.יתפרצה תודגאה ןפסא ,ורפ ידי לע רופיסל ףרוצש


,םימיה ילוע תא דמלי הזלה רופסה
ראשה ןמ רתוי ףא תוריעצה תונבה תאו
(םיפיעצו תולמשב םידומח םירוצי)
.רז לכ לש תונושל תקלחל ןימאהל אלש

ןמזה אובב םידחא םימימתש אלפתנ לאו
.ןדמחה באזל הואת לכאמ םישענ

.באזל המוד באז לכ אל ךא ,באז ונרמא
,ברע הכ םלוקו תוברת ינב םיארנה שי
םינידע םיריבא תפומל םיבידא
,םינוחנח יעפוש םכנימיל םידעוצ
תיבה חתפ לא דע המלעה םיולמ
.תיז ןמש - רגנה םלוקו

רתוהל םייחב המלעה התכז םא םג לבא
.רתויב ןכסמה אוה הז גוסמ באז יכ התלג שיח

עובלג רימא ררושמה בלשמ םיבאזה לשו הלייאה לש תורופטמ לש תאז תכרעמ ךותל ,הנהו
םירבדהש רורב "דוע יליבשב אל המחלמה חלשא הקזחה ינפ לומ לא" יוטיבה ןמ .ףסונ רוקמ
לאומש) "הקזחה המחלמה ינפ לומ לא" ךלמה דוד תווצמב דמעוהש יתחה הירוא הרקממ םיאב
ךכ לע ידמל רורב רעצ עיבמה חלושה אוה בתוכהו ,ןושאר ףוגב בתכנ רישה .(ו"ט ,א"י ב
ינפמ הרהזוהו אתבסה לא החלשנ המודא הפיכ .תונכסה לא הלייאה תא חולשל ץלאנ אוהש
םבוריע .תונכסה לא רשי ונייהד ,'םיבאזה לא' רשי תחלשנ ונרישב הלייאה וליאו ,תונכסה
ינש לש םינושה תומוקמה ןיב ןה גוזימ רצוי םהלש ןושלה תורוגיפ לשו תורוקמה ינש לש
הירוטסיהה יקחרמב הזמ הז םיקוחרה םינמזה ןיב ןהו (לארשי ץראו הפוריא) תורוקמה
.ילסרבינואהו ףיקמה ויפוא תא רישל קינעמ םינמז לשו תומוקמ לש הז בוריע .תישונאה
םדאה לש ,חלושה לש השק השוחת הלוע תויוברתה לשו תומוקמה לש ,םינמזה לש םגוזיממ
התלעוהש הקיטמלבורפ התוא איה הקיטמלבורפה .םירחא לש םלרוגל יארחא ומצע האורה
ידי לע תונכס לא תוחפל וא תוומ לא חלשנ ריעצה רודה .ןיול ךונחל היטבמאה תכלמב
המשאה אל ןאכ םיאצומ ונא היעבה לש ילסרבינואה יפואל ףסונב םלואו .םירגובמה רוד
לש באכו ןופצמ תופיקנ אלא ,םירגובה רוד דצמ האנה תובוט רחא שופיחבו דובכ תפידרב
תיטסיאוגאה ,תיחטשה ,תידממ דחה ,הטובה המשאהה .הררב רסוח לש השוחת ןיעמו הבהא
םיילסקודרפ םיסחי לש יוליג ןאכ אב םמוקמב .ונרישב היוצמ הניא רעונה לש תיטסיליהינהו
.ירילה בוציעה ךילהתב בר ןודיעל וכזש םיקומע

,גרובסרטש תייסנכב .רויצהו לוסיפה תויונמאב ףא םיאצומ ונא םימוחת ןיב המוד בוריע
לש המלש הירוטסיה תתל לכירדאה לש המגמה תרכינ ,ינשה ףלאה תישארמ יתוג הנבמ איהש
תומקוממ ,ןיינבה לש והבוג לכ ךרואל ,םיינוציחה ןיינבה יווק לכב .תירצונה הנומאה
לש תואמ .השדחה תירבה יעוריא תאו ארקמה יעוריא תא םיגיצמה םינולספ תויושע תונצס
ןיעמ ונינפל .םיקוחר תומוקמ ןיבו םינוש םינמז ןיב תוגזממו וז רחא וזב תואב תונצס
תועצמאב תובקוע תויושחרתה לש תכרעמ ,עונלוקב ומכ וא ןורטאתב ומכ ,דימעהל ןויסינ
.ןתועמשמבו ןביטב ןיחבהל השק תפקשמ אלל .םינולספ

ושחרתהש תונצס ורייצש םייניבה ימי ירייצ תא השמיש ,רתוי תמצמוצמ ךא ,וז ןיעמ הטיש
רותיו ךות ,וז הטיש הרזח תינרדומה הפוקתב .לואשבו תומדא ילע ,םימשב :תומוקמ השולשב
השולש הנומתב שי .הקינרג הנומתה תא ו ס א ק י פ רייצ ךכו ,הנומתה לש התופיצר לע
הטישב .הכובה רושה לש הזו רוקדה סוסה לש הז ,תקעוזה השיאה לש הז :תוחפל םיזכרמ
ביצה ,ישאר למסכ ,זכרמב .ןבלה בולצה הנומתה תא לגאש רייצ תוחפ אל המישרמו המוד
םיקזוק םיאור ונא וז הנומתל ביבסמ .ירוקמה בלצל המודה ץע לע בולצ ןטק תילטב ידוהי
רפסו תסנכ תיב - דגנכש דצב .םתוא םיפרושו םהירפכ תא םיכפוה ,םידוהי ירחא םיפדור
,הלא לכמ הלעמל .הרות רפס ,הרונמ ןוגכ םילמס םע םידוהי םיטילפ - הטמל .תובהלב הרות
עבצב ,תיחשמה ךאלמה רשאכ ,םיפחרמ ונמא לחר תאו תובאה תשולש תא םיאור ,םימשב וליאכ
תומוקמו םיקוחר םינמז םיגזממה םילמס לש המלש תכרעמ ונינפל בוש .םהילעמ ףחרמ ,םודא
.תידוהיה היגולוריטרמה לש תוילסרבינואל םלוה יוטיב תתל ידכ ,םינוש

םיילוש תורעה
.דועו יירפ 'כ ,סוארטש-יול 'ק ,ררוש 'מ ,רריסק 'א
.1
.םירחאו ןרב 'א ,הגניזיוה 'י
.2
.(1591 רוקמ) םילשורי ,ןייטשניבור 'א תאצוה ,החכשנש הפשה ,םורפ ךירא
.3
קרוי וינ ,םואניתא תאצוה ,תרוקיבה לש הימוטנא יירפ לש ורפסב וליפאו
.1966
.4
'מע ,ג"לשת ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,ךתוא חלשא הליא ,רימא ,עובלג
.5
.5
.ט"י 'מע,ח"פרת ,'רבד' תאצוה ,ןובצעה בטק לע ןואירקנא ,צ"א ,גרבנירג
.6
.52 קוספ ,ו"לק םיליהת
.7
.אמק מע ,ו"כשת ,ביבא לת ,ריבד תאצוה ,םיריש ,קילאיב נ"ח
.8
.חיר 'מע ,ו"כשת ,ביבא לת ,ריבד תאצוה ,םיריש ,קילאיב נ"ח
.9
.ו"ל--ו"כ 'מע ו"טשת ,ביבא לת ,ריבד תאצוה ,םעה יפמ ,'תונתמ שולש' ,ל"י ,ץרפ
.10
'מע ,ג"לשת ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,ךתוא חלשא הליא ,רימא ,עובלג
.5
.11
,ביבא לת ,ריבד תאצוה ,םייפגמב לותחה לש תיכוכזה לדנס ,'א ,קפוא :ךותמ
.100 'מע ,1981
.12