ןוטיב זרא לש ןורוויעה יריש

דרשמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה 'קרפה לע ךוניח' ךרוע ,קקח רופלב
טרופסהו תוברתה ,ךוניחהאובמ

דול וירוגמ ריעב קחיש רשאכ ,רשע ןב ותויהב ותודליב רוועתה ('ש 52) ןוטיב זרא ררושמה
'םירוויע ךוניח תיב'ב וידומיל רחאל :הכורא ךרד רבע אוה זאמ .הדשב אצמש ץפנ רמוחב
הדובעב קסע אוה .היגולוכיספב ינש ראות םילשה אוה םילשוריב 'ץישפיל רנימס'בו
תוקיתע תנוכשמ הייספלא הרהז לע וריש רוכז םיברלו) ןולקשאב םינש המכ ךשמב תילאיצוס
יושנ ,ןורשה תמרב ררוגתמ אוה םויכ .םירבעה םירפוסה תדוגא ר"וי םג שמישו (ןולקשאב 'ג
ורפסב 'ןורוויע יריש רוזחמ'כ םיעיפומ ןאכ םיאבומה םירישה תשולש .תבלו ןבל באו
. 1 תושבי ןיב רופיצ ןוטיב זרא לש הכ דע ןורחאה


לקמה ריש .א

שיבכה תא יתא םיצוח םידליהשכ
,םהל רמוא ינא
,תוכר שיא ינא
ידיבש לקמה
,תוכהל ליבשב אל
יתוא םיבזוע םהשכו
,לקעתמה בוחרב
.לקמה ןמ דחופ דלי ראשנ ינא קר


םישנאה .םירחא יניעבו ומצע יניעב ויומיד םע דדומתמ רוויעה ררושמה ונינפלש רישב
תפשל םיכנה םע םעגמב הז םסחי םגרתימ םעפ אלו ,תוכנה ינפמ םיששוח םיאירבהו םימלשה
,ןורוויעב םיכרכנה םיפיטוארטסה םע דדומתהל רוויעה לע .תוששחו תוגייתסה תרדשמה ףוג
,תוולנ תונוכתל ןורוויעה םעפ אל רשקנ םייממעה םיסותימב .רוויע תויהל ישוקה לע ףסונ
תלוכי ,תינחור הייאר לש תדחוימ הלוגס ןורוויעל ופריצש שי .תוילילש וא תויבויח
לש תוזחמב סאיזרט תא יאדווב םירכוז םיבר) תוזחל םילגוסמ םניא םירחאש םירבד תוזחל
ררושמה .תוינטש לשו תוינומד לש דממב ןורוויעה תא םירשוקה שי ,תאז תמועל .(סלקופוס
םיבשוח םה .םיבשוח םהש המ עמתשמ ,רמוא אוהש המ ללכמ ."תוכר שיא ינא" :ורישב רמוא
הייארה תא ללכ ךרדב םיגציימ םידלי ...םידליה ?'םה' הז ימו .םייאמו השק שיא אוהש
.םהלש תינומרהה םלועה תסיפת לע םייאמ אוהו ,הכנ םיאור םה :ןויסינ לכמ הפחה ,המימתה
םאות וניאו םרוצ אוה ,סננוסיד םתניחבמ רצוי אוה יכ (הכנה ןמו) רוויעה ןמ םיגייתסמ םה
ראש לע דחאה םומה ןמ םיכילשמ םידלי .םתא םיאשונ םהש ילאדיאה םלועה לש תומלשה תא
םרותכ רוויעה לש רזעה רזיבא םג עיפומ ןאכו .('רוזיפה טקפא') םומה לעב לש תונוכתה
אוה :תרחא םידליה יניעב ספתנ ,יבויח ילכ אוה ודוסיבש ,הייחנה לקמ .לקמה - םויאל
.האכה לש לקמ אלא ,הייחנ לש לקמ אל ;תומילא םרובע גציימ

םייאמ וניא (הכנה) רוויעהש ךכב יד אל :תונורחאה תורושה שולשב הנופצ רישה לש הטנאופה
,ומצע םע דבל ותויהב .הב דוכלו ותוכנ ידי לע םיואמה הז אוה אלא ,םירחאה לע ותוכנב
ררושמה .ןכוסמ םוקמל הסינכ ,עודי-אלה ינפמ הדרח אטבמ לוקיעהו ,"לקעתמה בוחרב" - אוה
תא תוצחל ול ועייסש םידליה םע חיש וד אוה רישה ."לקמה ןמ דחופ"ש הז אוה רוויעה
אל ."לקמה ןמ דחופ דלי ראשנ ינא קר" :ומצע אוה הז דליה הטנאופב - ונתעתפהלו ,שיבכה
...דלי רתונ אוה םצעבו ,"תוכר שיא" אוה אלא ,םייאמ וניאו ינומד וניאש ךכב יד


רוכב ןב םע רדסה .ב

דמלתשכ
םירכמ םישרגמב ומכ יניע תפש לע קחשל
תולפא תורעמ לש דחפה ילב
הרומתב ךתוא דמלא
םידידי םע ומכ ךשחה םע ךלהתהל
,רעטצת אלו
.ינב


ןורוויעה ,ןבה יניעב .ויבא ןורוויעמ ןבה לש וידחפ םע רוויעה ררושמה דדומתמ הז רישב
סורהל ידכ ןבה םע חיש וד להנמ באה ."ךשוח"ו "תולפא תורעמ" ,"םירכומ אל םישרגמ" אוה
לש ךילהתכ םיראותמ םהיניב ןילמוגה יסחי .ןורוויעה יפלכ ןבה לש יגולוכיספה םוסחמה תא
תרצויו הדרחה תא תככרמ קחשמה תשוחת ."קחשל דמלתשכ" :ףתושמ קחשמ לש בצמכ ,הדימל
דע ,הלודג הכ איה תרצונה הברקה .ונבל בא ןיב ילמרופ אל עגמ לש תעשעושמ הריווא
תירבעב 'ןיע' הלמהש רוכזל ונילע .באה לש ויניע ...תפש לע ןבה לש קחשמב רבודמש
לע עבטה קיחב קחשל ןבה תא ןימזמ באהש המדנ .םימ רוקמו הייארה רביא :הלופכ התועמשמ
רבודמ .באה לש ימינפה ומלועל בורק ףתוש תויהל ןמזומ אוה :איה אלו ...ןייעמה תפש
ךפוה באה לש ןורוויעהש דע תימיטניא הכ הברק ,תיעצמא יתלב הברק הב שיש תוהבאב
:תואיצמה תא הלטיב אל וז הברק ."ךשוח"מו "תולפא תורעמ"מ דחפה אלל ,"םירכומ םישרגמ"ל
םעו ךשוחה םע המלשה רוציל - חיש ודה לש ורקיע .ךשוחה םגו וראשנ תולפאה תורעמה
.םייחה ןמ קלח באה לש ןורוויעב תוארל ,תומייאמה תורעמה

םניאו דוע םישקמ םניאש קר אל תוכנהו ןורוויעה ."ינב ,רעטצת אלו" :ןה תומייסמה םילימה
.ונבל באה ןיב הברקה תא םיקזחמ םה אלא ,םימייאמ


תרחואמ הדימל .ג

ילא תומדהל ידכ
תויובכ םיניע לש קחשמ ךל ץמאל ןכומ התא
םינכשה ידלי לכל דיל דימ רסומ התא לקמה תאו
,תימואתפ האיצמ ומכ
.םינוי חירפמש הטמ ומכ
ליבש אצמל דמלא ילוא ךממ
.םידבכה ישושגב


ביטומ עיפומ ןאכ םג .באה לש וישרגמ תא ריכהל באה לש ותעצהל ןבה הנענ ישילשה רישב
קחשמל םתרנ ןכא ןבה הז רישבו ("קחשל דמלתשכ") קחשל ונימזמ באה ינשה רישב :קחשמה
:תומוצע םייניעב ךלוה דליה ,באה םע היתפמאל עיגהל ידכ .("קחשמ ךל ץמאל ןכומ התא")
ונל םג הרק םימעפ המכ :רכומ הכ ונל הארנ הזו '...רוויע תויהל הז ךיא' תווחל הצור אוה
.ךשוחה ןמ ונדרחנו ןורוויע והמ תעדל ידכ םייניע ונמצע ,רוויע וניאר רשאכ - ונתודליב
לש רזעה לקמ תאו ,רוויע אוה וליאכ קחשמ ןבה :עושעשל ךפוה ןורוויעה קחשמ ןאכ הנהו
הב שיש המוסק תואיצמל ,ןורתיל ןורסחמ ןאכ ךפוה ןורוויעה .קחשמ לקמל ךפוה אוה רוויעה
לש והטמ םע דליה לש ונוימדב רשקתמ לקמ .("םינוי חירפמש הטמ") תועתפהו עושעש ,םיקחשמ
ול שי :ןורתי ןאכ שי דליל .םיטהל וב תושעל ףא ילואו וב עשעתשהל ןתינ ,ןכ םאו ,םסוקה
לקמ .(רישב םירכזנה) "םינכשה ידלי"ל ותומכ ןיא הארנכו ,רוויעה ויבאמ לביקש םיאלפ לקמ
ןיאו דליל שיש ירוקמ קחשמ ילכל ,"תימואתפ האיצמ"ל ןכ לע ךפוה ,באה לש ולקמ ,הזכ
םלועל ברקתמ באה לש ונורוויע םעו באה םע היתפמא שפיחש דליה .הנוכשב וירבחל
אוה ןורוויעה קחשמ תועצמאב .עושעשו קחשמ וב שיש םימת טבמב ןורוויעה לש ירותסמה
חיטבמש החטבהה תשממתמ ךכב .םיטהללו םימסקל הייפיצ הב שיש תרחא תואיצמ ומצעל בצעמ
.("ינב ,רעטצת אל") הרומתב הכזי אוה ,באה לש וישרגמל ןבה ברקתי רשאכש ,ינשה רישב באה
אל אצי באה לש ומלועל ןבה לש הברקה ןמ :עיתפמ ןפואב ישילשה רישה תא םייסמ ררושמה
רתוי סיופמ ,רתוי לילק טבמב הכז אוה - הכז רוויעה באה םגש רבתסמ .רכשנ ןבה קר
ליבש" ילוא ול שמשי הז חוורו .ותוא שמשמה רזעה לקמ לעו ןורוויעה לע רתוי עשעושמו
."םידבכה ישושיגב

םיילוש תרעה
.1990 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה תאצוה
.1