בשחמה תועצמאב תורפס תארוה

(hypertext) טסקט-רפיה תריצי תועצמאב תרקוח הדימל

,הקיטקדיד ;תעפי ,'יברעמה קמעה' ב"הטח ,תורפס תזכר ,סיופ לעי
הפיח תטיסרבינואאובמ .א

לש םידומילה תינכת יפ לע תורפסה תארוהל תודמול וחתופ אל הכ דעש ךכל תוביס המכ
.םיבותכ םיטסקטל הבוגתב תקסוע רפסה יתבב תורפסה תארוה (א :ידוסי לעה רפסה תיב
בל איה וירסמ לעו ויתולובחת לע ,וילע החישה .היווחלו דומילל ,ןויעל דקומה אוה טסקטה
יטננימוד ילכ וניה ןוידהו ,יגולאיד יפוא תורפסה תארוהל ,רמולכ ;תורפסה רועיש לש ובל
םימוחת רבע לא םייביטינגוק םימוחתמ תוגרוח תורפסה תארוה לש היתורטמ (ב .םירועישב
לש ןטופישל וא תירסומ תיכרע הסיפתל תוכנחמה תודמול חתפל השק . 1 םיישוגירו םייכרע
.תישפנ היווח תונקמה תודמול וא תוירסומ תויכרע תודמע

ררועמ שגפמל ףסונ יעצמאכ תורפסה ירועישב בשחמה בולישל תינכת סורפל שקבמ הז רמאמ
ןונכת תרשפאמה ,הנימזו תרכומ ,החותפ הנכת לע תססובמ תינכתה .יתורפס טסקט םע הבישח
טסקטהש םינוויכ לא בותכה טסקטהמ גורחל תרשפאמש הנכת וניה טסקטרפיהה .טסקטרפיה
'רבכע'ה תועצמאב הציחלבש אוה וסיסבבש ןורקיעה .הבישח לשו עדימ לש םינוויכ - ןמזמ
רשא ,עדימ ,הלאש ,רגתא הלגמה 'ןולח' חתפנ טסקטב תמיוסמ הלימ לע שקמ תועצמאב וא
דבעל דמולל רשפאמ טסקטרפיהה .הריציה תנבהב ףסונ בלש לא המידק דימלתה תא םידיעצמ
רשפאמ אוהש וא ,יפרגו ילולימ ןפואב ויתולאש לשו ויתובשחמ לש םושיר בגא טסקטה תא
. 2 םיילאוטסקטרטניא םירשק רוציל ול

לוכי וזכ הנכתל ףילחת .תירבעב תיתודידיו הלק טסקטרפיה תנכת םויה ונידיב ןיא ,ונרעצל
- םיבר םידימלת לש םהיתבבו רפסה יתבב אצמנה - WORD םילילמתה דבעמ תויהל
. 3 'ספוט הדש' היצקנופה תועצמאב


?WORD-ה תועצמאב דימלתה ידי לע תנווכמה דומיל תדיחי תונבל רשפא דציכ .ב

.םנונכת אלא ,אקווד ויתונולח לשו טסקטה לש הדלקה וניא דימלתה ינפב דמועש רגתאה
תא תונבל ןתינ אל .תולאש תליאש לע תססבתמ הדימלה .טסקטה לש הדימל בייחמ ןונכתה
שקבל וילע ,תולאשה תא דימלתה ביצהש רחאל .תונוכנה תולאשה תבצה אלל בשחמב טסקטה
ןוידב ןקלח תאו םינוש עדימ ירגאמבו תוירפסב שפחל וילע ןקלח תא .תובושת ןהילע
תולאש תבצה לש דומילב ךמותה ילכ אוה בשחמה ,רמולכ .הדובעה תווצל וירבח םע יתורפס
הבישח תדובע וביבס זכרמה ילכ אוה בשחמה ןמזב וב .יתורפסה טסקטה תנבהל תויטנוולר
תועצמאב תובושת תגשהל םג רזע יעצמא תווהל ילוא לכוי אוה דיתעב .םידימלת יתווצ לש
. 4 ורשעתיו וכליש עדימה ירגאמ


טסקט-רפיה תנכה תועצמאב גרבדלוג האל תאמ סואסידוא תניק רישה תארוה

,היורט תמחלמ ,סואסידוא לש ותומד .'ט תותיכב 'סותימה' אשונמ קלחכ תירשפא רישה תארוה
ריבעהל הריחבה .תובר תויתורפס תוריציל תיתשת םיווהמ הלא לכ - תרחואמה הבישה ביטומ
לעו המחלמב תוומה לע ילסרבינוא רסמ סואסידוא לש תיגולותימה ותומד תועצמאב
לש הבוגתב ןהו תויתוברת תויתשתל תורפסה לש התקיזב ןה בושח ןויד תנמזמ הב תוירזכאה
.תבבוסה תואיצמל תורפסה


גרבדלוג האל / סואסידוא תניק

הלואש בשה סואסידוא דרי םידודנ עבש
.ברח יפל םיגורה םידידי םולשב שרדל
,רעשב והוכרב םיללח םיער יללצ
- תרכוז ונזא םיכבו םתומ תקעז
!םירובג ולפנ ךיא

.לטקה הדשב ולפנ וסוסו שיא
.וכפשנ רוחש יגלפ - םדאו המהב םד
.תכתמ לוצלצו הנמלא תניק לוק
.תסרהנ המוח ץפנו םימותי יכב
,תומה תארקל תומק םיניעל יוא
"!םימ ינוקשה" - תומלא םיתפשל יוא
!םירובג ולפנ ךיא

.טיעה ףועמ בקרו הנחצ לע
.םיתעבש יחה דדוב םיתמה ןיב
,הלואש יתאב שקב םכתחילס תא
.ונטלמנ ונחנאו חפה ץפנ ,רבשנ יכ

.ער לש ותומ יחצמ לע ןולקה תוא
,דגנמ ייח יחצמ לע ןולקה תוא
.תרכוז ינזא םכתומ תקעז לוק
!םירובג ולפנ ךיא


תובושת שופיח תועצמאבו תולאש תליאש תועצמאב רישה תנבה :ןושאר בלש

רישב ןויעה ידכ ךות .םידימלת העברא - השולש לש הדובע יתווצל התיכה תא קלחל ץלמומ
תוליעפ .תינכתה לש תיפוס הכירעל דע ןתא ודעציו ןתוא וניימי ,תונוש תולאש ולאשי םה
תובושתה תא .עדי קפס וניא הרומה .תוינגומוה וא תוינגורטה תוצובקב ךורעל רשפא וז
לכ .ןווכמכו החנמכ דקפתי הרומה .םהיניב החישב וא היירפסב םידימלתה וגישי תולאשל
םע שגפמבש קפס ןיא .תינכתבש ןורתיה תאו רגתאה תא גיפי תובושתו עדי קינעהל ןויסינ
תונוכנה תולאשה לא הנווכהבו היחנהב רתוי ליעפ קלח לוטיל הרומה שרדיי ןושארה טסקטה
םיטסקט םע שגפיהל םידימלתה ובריש לככ ךא .םינושה עדיה תורוקמ לאו 5 לואשל יאדכש
.םתואמצע לדגת ןכ


הזילנא לשו הנבה לש ,עדי לש המרב תועפות יוהיזל תולאש .א
סואסידוא השוע המ ?סואסידוא והימ ?תררושמה יהימ :תויביטמרופניא תולאש
?(רישבו היגולותימב) לואשב
.דועו ;חפ ;לטק ;הנחצ ;תומק םייניע ;לואש :םיגשומ תרהבהו םילימ רוריב
ולפנ ךיא" טפשמה רזוח םימעפ המכ :ןדיקפת תרהבהו רישב תורזח רותיא
?תיב לכ רגוס אוה עודמ ?רישב "!םירוביג
? 6 ןורחאה תיבב םיימעפ "יחצמ לע ןולקה תוא" ףוריצה תעפוהב םעטה המ
?םהמ - המחלמ ישערו באכ ,יכב ןלילצש םילימבו ברק תוארמב סלכואמ רישה
םיכלוה םיתבה - ?רישב תוטלובה תוינבמה תועפותה ןהמ :תוינבמ תועפות יוהיז
.הזירח ןיא .טפשמ ותואב םירגסנ םיתבה .םיכראתמו
ונייצ ?םהב עיפומ יטננימוד לילצש םיעטקה םהמ :תוילילצ תועפות יוהיז
.םייוטיב לעו םילימ לע תורזח
רובידל רבעמ ונשי ישילשה תיבב - ?רישב רבודה תא ההזנ דציכ :רבודה יוהיז
.ןושאר ףוגב

בל םישל םישרדנ םידימלתה .עדי לשו ןומיס לש ,יוהיז לש תולאש ןה וללה תולאשה
ןכמ רחאלש בלשב .ןתועמשמב קוסעל ןיידע םישרדנ םניא הז בלשב ךא ,ןנמסלו תועפותל
לע ןמשורלו טסקטה לש יללכה גראמב תועפותה לכ לש ןדיקפתל ותעד תתל דימלתה שרדנ
.יתורפסה קוסיעה לש רתוי הובג בלשמ והז .ארוקה


הזתניס תמרב תולאש .ב
המ ?רישב ,יגולותימה תוברקה רוביג ,סואסידוא לש ותומד תרייטצמ דציכ
?רישב תומדה לש הנושה הבוציע בקע רצונש םשורה
שרדנ ןאכ ?דבלב וז תוישיא לע םירבד רמול אב סואסידוא לע רישה םאה
.רישב סואסידוא לש ודיקפת תא רידגהל ידכ 'למס' גשומב שמתשהל דימלתה
?הייארה שוחבו העימשה שוחב יביסמה שומישה דיקפת המ
?וירבד תועמשמ המ ?ןורחאה תיבב קר סואסידוא רבוד עודמ
?רישל - ןיק רופיסו ןתנוהיו לואש לע דוד תניק - תויזולאה תוקינעמ המ
?ארוקה לש ובל תמושת דוקימב םירזוחה םילילצה לש םקלח והמ
?םיתבה לכ תא רגוסה טפשמה לש ודיקפת המ

בשחמב עוציבה ןונכת :ינש בלש

:בשחוממה טסקטה תא ןנכתל םידימלתה םילוכי וללה םיטביהה רוריב רחאל
.עדימ ןולח תחיתפל דוקה תולימ תויהל וכפהי םילימ וליא טילחהל םהילע
רצק ,קיודמ חוסינב 'א בלשב ולאשש תולאשל תובושתה תא חסנל םהילע
.יתיצמתו
ידכ םירחא תונולח לא םיוסמ ןולחבש טסקטה רשקתי דציכ לוקשל םהילע
.רישה לש המלש הנומת רוציל
.בשחמ ירדח םיבייחמ םניא ינשהו ןושארה םיבלשה


הדלקה :ישילש בלש

.קלח וב חקול םידימלת לש דבלב טעומ רפסמש בלש והז .טסקטה תא םידילקמ ישילשה בלשב
.רפסה תיבב וא ותיבב - הדלקהה תא עצבמ תווצ לכמ דחא דימלת


םיבשחמ רדחב תוליעפ - םייתתיכ בושמו הבוגת :יעיבר בלש

תווצ לכ .םיתווצה ןיב םירבוע םידדובה םיתווצה לש םתדובע תא םיפקשמה םיטקסידה
תרזוחו ךמסמה ךות לא תדלקומ הבוגתה .ביגמו רחא תווצ ןיכהש טסקטה תא ארוק הדובע
.תרצויה הצובקה לש הנויעל

."םירוביג ולפנ ךיא" :הרושה לע םישיקמ רשאכ חתפנש ספוטל המגוד ןלהלהכרעהו בושמ :ישימח בלש

.תינכתה תריצי לש יתצובקה בלשה (א :תומר המכבו םיבלש המכב םייונב הכרעההו בושמה
לכ ,ןכ ומכ .ויניע לומ תינבנו תכלוהה ותדובעמ קופיס לשו גשיה לש תושוחת רבוצ דימלתה
.הדובעה ידכ ךות תווצל וירבחמ הצובקל ותמורת לע הבוגתל הכוז םידימלתה ןמ דחא
םיתווצה ןיב תפסונ הבישח תורבוע תונושה תוינכתה רשאכ עצבתמש יתווצ-ןיבה בלשה(ב
םיווש לש הכרעה יהוז .ותדובע לע רחא תווצמ הבוגתל הכוז תווצ לכ .התיכב םינושה
תועצמאב ךירעמ הרומה .1 .הרומה תכרעה לש בלשה (ג .םיישק םתוא םע ודדומתהש
תא ,דומילה קמוע תא - ןהמ תחא לכ השביגש תינכתה תא תוצובקה וקיפהש םיטקסידה
תא ךירעמ הרומה .2 .טסקטה םע עגמה תאו הנבהה תא ,תוירושיקה תמר תא ,הדובעה תוניצר
.ןחבמ תועצמאב דרפנב דימלת לכ לש ותדובע


טסקט-רפיהה תועצמאב הארוה ךילהת תיינבל תונוש םיכרד .ג

לע עדימ םידימלתל תתל ידכ ,הרומה ןיכהש דבועמ טסקט םע שגפמב ךילהתה לש ותישאר
לע םהלש טסקטרפיהה תא םידימלתה ורציי ןכמ רחאלש םיבלשב .םירתוח םה וילאש רצותה
קפסי רוגס דוביע :חותפ דוביעו ריש לש רוגס דוביע רוציל רשפא .ימצעה םדוביע יפ
,יחרכה יסיסב עדימ ןתניי חותפ דוביעב .ותדובע ךלהמב תווצה הלעהש תולאשה לכל תובושת
רצוויי ךכ .רחא תווצ לש הדובעלו הבישחל תוחותפ הכרעה לשו הזתניס לש תולאש ודצלו
.םיתווצ השולש-םיינש ןיב גולאיד

ןמסל התועצמאבו רישה ךותמ 'תקעז' הלימה תא ןמסל ורחב םידימלתה :רוגס דוביעל המגוד
:'תקעז' הלימה לע םיצחול רשאכ חתפנה ספוט ונב ןכל .העפות

תקעז
.באכ עיבמה הקעצ לוק איה הקעז
תוזכורמ ןבור .המחלמ תולוק ןכו ,באכ ,הקעצ ,יכב תועיבמש םילימ יוביר רישב שי
םילימה .תסרהנ המוח ץפנ ,םימותי יכב ,תכתמ לוצלצ ,הנמלא תניק לוק :ינשה תיבב
שער לש יחה ומשור תא ארוקה לצא רוציל תושקבמו העימשה שוח לא תונופ וללה
תולוק םה הלא .תוברקה םות רחאל םג םש דהדהמו םחולה לש ונורכיזב תרחנש ברקה
.הרובג לכ וא יפוי לכ םהב ןיא .באכ לשו סרה לשוהמ םיארוקל ריהבהלו תויטנוולרה םילימה לכ תא איבהל ופידעה םיננכתמה םידימלתה
.רישב ןדיקפת

סואסידוא רופיס תא איבהל אלש דבעמה תווצה ףידעה וז ךרדב :חותפ דוביעל המגוד
דמולה-ארוקה ןמ שרדנ ,ךכל ףסונב .עדימה רפס לא םיארוקה תא חולשל אלא ,ותומלשב
?רישב סואסידוא לש ודיקפת והמ :הלאשה םע ומצעב דדומתהל

סואסידוא
ינוויה ררושמה לש 'האסידוא'ב רפוסמ ורופיסש יגולותימ רוביג וניה סואסידוא
ותיבל הרזח וכרדב ךא ,היורט תמחלמ לש םילודגה הימחולמ היה סואסידוא .סורמוה
יבחרמב תופסונ םינש רשע דדנ אוהו םיה לא ןודיסופ לש ומעז וילע ץפק הקתיאב
תכשומה תונריסה תריש לע רבג ,וישנא תא ףורטל הצרש פולקיקב םחלנ ויעסמב .םיה
.םיריזחל םירבג תכפוהה יקריק הפשכמה ןמ טלמיהל חילצהו תולוצמה לא םיחלמ
תומחלמב וינפל ותמ ויער בור .תובר םימעפ תוומ הארו תובר תומחלמ הווח סואסידוא
היגולותימ הרפסב ןוטלימה תידיע לצא אוצמל ולכות תומדה לע ףסונ עדימ .תונושה
.(199-182 'מע)

רזענ אוה אמש וא ,דבלב סואסידוא לע רישל ןווכתמ רישה םאה - הלאשה תלאשנ
תא ומשר ,וז הלאשב ונוד ?רתוי הבחר תועמשמ ילעב םירבד רמול ידכ וז תומדב
.ןתוא וקמנו תונושה תועדהיתווצ לש םתדובע תועצמאב דומיל תוינכת לש רגאמ גיצהל לוכי רפס תיב לכ ,םוכיסל
תא דמלמה הז אוה ןכש ,רתוי לודגה רגתאה אוה ןונכתה אקוודש ןיוצי לבא .םידימלת
קיודמו ןוכנ ןפואב ויתונויער תא חסנלו תובושתה תא שפחל ,תולאשה תא לואשל דימלתה
.וירגתא לאו טסקטה לא םיבר םיברקמה םישידח םייגולונכט םילכ לש םתרזעב

םיילוש תורעה
.6-5 'מע ,ב"נשתה ,בה"טחל תורפסב םידומילה תינכת
.1
Wilhelm J.D. Creating the Missing Links: Student-Designed on Hypermedia,
English Journal, 84/6: 34-40.
.2

.316-305 'מע ,טפוסורקמ לש שמתשמל ךירדמה
.3
לבא .טנרטניאה תועצמאב עיגהל ןתינ םהילאש תילגנאב םיבר עדימ ירגאמ שי
םג ולו ,םידימלתה תיברמל חותפ וניא ןיידע הז עדימ ץורע רפסה יתב בורב
.תילגנאב הברה האירקהמ העיתרה לשב
.4

ריכהל ידכ ,'ריש' גשומה יופימ לש תוליעפ דומילה ךלהמל םידקהל דואמ יוצר
לא םהיתולאש תא ןווכל םידימלתל רוזעי יופימה .רישה לש םינושה ויביכרמ תא
.ירישה טסקטה לש םיביכרמה
.5

רשאכ ךא ,היזולאה תא והזי אל םידימלתהש ןכתיי הדובעה לש הז ינושאר בלשב
.םייוטיבה רוקמל םג ועיגי ,םהיתולאשל תובושת ושפחי
.6