הדנא לאכימ תאמ רמגנ וניאש רופיסה

1 טרסל רפסה ןיב האוושהל תורעה המכ

תוינכתל ףגאה ,מ"מה ידוסיה ס"היבב ינושל ךוניחל תווצה ,ןיקדרפ הרינ
,ןילי דוד ש"ע ךוניחל הללכמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,םידומיל
םילשורי:רפסה
.ביבא לת ,'ירודל' תאצוה ,ץלפ הוח המגרת ,רמגנ וניאש רופיסה ,(1980) הדנא לאכימ


טרסה
.(1984) ןוסרטפ גנאגפלוו :יומיב
.לגייו ןמרהו ןוסרטפ גנאגפלוו :טירסת
.סטייז ןו'ג :הכירע
.ןוסנו'ג ןאירב :םידחוימ םיטקפא לש יומיב
;הראטאה חונ - וירטא ;רבילוא טראב - ןאיטסב :םיישאר םינקחש
.קנורטס ימת - תיתודליה תירסיקה


המגוד םה ויתובקעב ושענש םיטרסה ינשו רמגנ וניאש רופיסה הדנא לאכימ לש ורפס
םיגוסמ םירשקב ןיחבהל םיגהונ .עונלוקל תורפס ןיב ןילמוגה יסחי תייגוסל תניינעמ
לככ ןמאנ דוביעב לחה :ינויזיוולטה וא יעונלוקה ןדוביעל תורפס תוריצי ןיב םינוש
תויטירבה תורדסה ןה הלאכ - האירקל ףילחת לאכ טעמכ וילא םיסחייתמה שיש ,רשפאה
,ירמגל ישפוח דוביעב הלכו - (טסיוט רבילוא ,לשמל) סנקיד לש וירפס יפל ודבועש
םירובס םיבר עונלוק ישנאש ךרד) רופיסב תונויער המכ לע וא הריציה םש לע ססבתמה
ןמאנ תויהל לדתשמה ,ינויזיוולט וא יעונלוק דוביעב םג ,םוקמ לכמ .(רתויב הבוטה איהש
רפסמ דוביעב :הנוש הפשבו השדח הריצי דילומ רחאל דחא תונמא גוסמ רבעמה םצע ,רוקמל
םיילמס םיגציימ ןהש ,םילימ םוקמב - םילמסה תונמא תא הפילחמ תיתוזחה תונמאה עונלוקל
.'וכו םיפונ ,םישנא םיאור ,םיגשומ לש

רשפאה לככ הבר תונמאנל הייטנ שי רמגנ וניאש רופיסה רפסה יפל ןכוהש טרסבש רחאמ
.ורחבנש תונורתפה םהמ קודבל ןיינעמ ,רוקמל


רפסה לע
עוקש ויבא ,הרטפנ ומא - דדובו ללמוא דלי ,ןאיטסב לש ורופיס אוה רמגנ וניאש רופיסה
.רגפמ אוה םידומילב ףאו ,וב םיללעתמ וליג ינב םידליה ,ומויקב שח וניא טעמכו ונוגיב
ץרא לע ונימב דחוימ רפס םש אצומו םיקיתע םירפס תונחל עלקנ אורקל בהואה ןאיטסב
דע ,ץרא התוא תורוקב בלתשמו ךלוה ,ותאירקב עקוש אוה .המויק לע תמייאמ הנכסש היסטנפ
ןושארה קלחב .םיטלוב םיקלח ינש רפסה תלילעל .הלילעה ןמ דרפנ יתלב קלחל ךפוה אוהש
עיגמ הז קלח .היסטנפ ץרא תא ליצהל אציש וירטא לש ויתואקתפרה לע רופיס ארוק ןאיטסב
קר אלו רופיסב ליעפ ןאיטסב ינשה קלחב .רופיסה תלילעב ןאיטסב לש ותובלתשה םע ואישל
:ןכל םדוק היה אלש המ לכל ךפוה אוהו ,םייוניש ןאיטסבב םילח רופיסה ךלהמב .וב ארוק
ויפוא תתחשהל םרוג שכרש חוכה ,םיבר םירקמב ומכ .המצע לעבו טילש ,ץימא ,ראות הפי
לע רתוומו תמדוקה ותרוצל רזוח אוה ,םירחאלו ומצעל םרג המ ול ררבתמ רשאכ .בר סרהלו
ומצע לש תרחא הנבה תארקל ותיבל רזוח אוה .וב הנתשה תאז לכב והשמ ךא .ברה וחוכ
רופיסה ."תרחא םעפב רפוסיו רחא רופיס והז לבא" - ויבא םע השדח םיסחי תכרעמ בוציעלו
.הבוציעלו תוהזה יוליגל עסמ ,ימצע יוליגל עסמ אופא אוה

ןיב - ןאכ) הלש ןעמנל תונמאה תריצי ןיב סחיה :תוטשפומ תויפוסוליפ תולאשב ןד רפסה
הריצי השעמל איה הילע הרזח לכו תימעפ דח איה תונמא תריציש הדבועה ;(ארוקל רפסה
םתנומא תא ודביא םדאה ינבש ששחה ;ןוימדו ןוידב ןיבל םירקש ןיב הנחבה ;השדח
ןעמנה לש ותוברועמ איה רופיסב תובושחה תודוקנה תחא .ונייחב תונמאה לש התובישחב
ותבוגת ןיב בוליש לש האצות איה תיתונמאה היווחהש שיגדהל ידכ .תונמאה תריציב ימינפה
ארוק ןאיטסב תא םיראתמה רפסב םיעטקה ,הווח אוהש הריציה ןיבו ןעמנה לש תישיאה
רפסה הנבמ .קורי עבצב םיבותכ ארוק אוה המ םיראתמה םיעטקה וליאו ,םודא עבצב םיבותכ
תונוש תויומד םכרדב םישגופ םירוביגה .רמגנ וניאש רופיסב רבודמש ריהבמ אוה םג
הרקי המ רמוא ,תורוש המכ דועב הלא תויומד רופיסה הוולמ הדרפה תעשב .ןהמ םידרפנו
ךרואל רזוח הז טפשמ ."תרחא םעפב רפוסיו רחא רופיס הז לבא" :םילימב םייסמו דיתעב ןהל
ןאיטסב ןיבו טרפב ויבאל ןאיטסב ןיב םיסחיה תכרעמל וסחייתהב ותוא םייסמ םגו רפסה
.ומויסב קר ךא ,טרסב םג עיפומ המוד טפשמ .ללכב וביבסש םלועל


טרסל רפסה דוביע

.יתוזחה םוידמל דואמ םיאתמה אשונ - תועסמו תואקתפרה רפס אוה רמגנ וניאש רופיסה
:תיעונלוק הריציל רפסה ידבעמ ינפל ובצינ רתויב תושק תויעב המכ םלוא
.דואמ ךורא רפסה .א
ןיב .ועבטמ טשפומ אוהש ,ילולימ ןוידל םימיאתמה םייפוסוליפ םיאשונב קסוע רפסה .ב
ץרא תא עלובה (ןולדיחה) םולכ אלה :םיטשפומ םיגשומל תוסחייתה רופיסב שי ראשה
,ריוואמ בכרומה לזמ ןוקרד םע השיגפ ;(בצעה תוציב ,לשמל) םשיחמהל השקש םירתא ;היסטנפ
.הרוהט הוודחמו תומימחמ
- ומע הנמנ ומצע רפסהש תונמא גוסב ,רמולכ ,תואיצמל תורפס ןיב םיסחיב קסוע רפסה .ג
.ירמגל רחא גוסמ תונמא תריצי אוה טרסה וליאו .תורפסב

רפסה לש ןושארה וקלחב קר ושמתשה םה .םיעצמא המכ טרסה ישוע וטקנ הלא תויעב תריתפל
ןהמ תחא לכש תודרפנ תודוזיפאמ בכרומ רפסהש רחאמ .ןאיטסב לש ותובלתשהב םייתסמה
קלחה יקרפב תודוזיפאה ןמ קלחב קר רוחבל ישוק םוש היה אל ,טעמכ תיאמצע הדיחי איה
.רפסה לש ינשה וקלח תא המ תדימב ףקשמ ,2 רמגנ אלש רופיסה ,ךשמהה טרס .ןושארה
וא ןושארל ךשמה טרסכ הייפצל ןתינ אוה :הייפצ יכרד יתש רשפאמ הז טרס לש ודוביע
סחייתהלו הניבהל ןתינש המלש הדיחיכ אופא יונב הלא םיטרס ינשמ דחא לכ .יאמצע טרסכ
,םה םג ופלחוה תווצה ישנא בורו ,םינוש םיאמב ידיב ומיוב םיטרסהש רחאמ .דרפנב הילא
םושמ ,ןושארה טרסל קרו ךא סחייתת וז הריקס .תחא הריצי לש םיקלח ינשכ םהב ןודל ןיא
ןמ ןיינעמו בוט אוה יתעדלו ,רפסה לש ןושארה וקלח תא רתוי הבר תונמאנב ףקשמ אוהש
(CREDITS) םימרותה תמישרמ םידקפנ ורפסו הדנא :וריכזהל יוארש טרפ) .ינשה טרסה
.(רפסל תוחפ ןמאנה ,ינשה טרסה לש וזב םיאצמנו ,ןושארה טרסב


הקתפרה רופיסכ רפסהו טרסה

םירכומ םיביטומ לע ססובמה תועסמ רופיס אוה ,טרסהו רפסה ,רמגנ וניאש רופיסה
המישמ תגצומ רוביגה ינפל .יממעה רופיסבו תואקתפרהה תורפסב דחוימבו ,םלועה תורפסב
קר ;היסטנפ ץרא לש תיתודליה תירסיקה לש התלחמל הביסה תא אוצמל וילע :תנכוסמו השק
תועסמב הכורכ תוחילשה .היסטנפ ץרא לכ תא אלא ,התוא קר אל ליצתש הפורת אצמי ךכ
הדיחי איה ןהמ תחא לכו ,הקתפרהל הקתפרהמ רבוע רוביגה .םינכוסמו םיכרפמ ,םיכורא
תוחילשה תא עצבמ ןושארה קלחב .רוביגה לש ותוהזב ןיינעמ קחשמ שי טרסבו רפסב .המצעל
.רפסב ויתולילע תא ארוקה ,ןאיטסב עסמב ףתתשמ ותא דחי .ץימאו ריעצ רענ ,וירטא
םעה ירופיס רנא'זבו תואקתפרהה רנא'זב לבוקמכ - תסרהנו תכלוה היסטנפשכ ,אישה תדוקנב
ןאיטסב וז הדוקנב .דחא ריגרג אלא הנממ רתונ אל - אישל דימת םירבדה תא םיאיבמה
היסטנפ יליצמכ וירטא לשו ןאיטסב לש םהיתורוק .היסטנפ לש הליצמכ המצע הלילעב בלתשמ
ולרוגב טולשל קקותשמה שלחה רוביגה ןוחצינ - םעה ירופיסב םיחיכש םיביטומל יוטיב םה
ךילהת . 2 תמייקתמ וירטאכ ץימאו קזח תויהל שלחה ןאיטסב לש ותלאשמ .ויתולאשמ יולימו
םע השדחה םיסחיה תכרעמו ,היסטנפ תלצה רחאל וב שחרתמה ימצעה יוליגה ,יוניש לש הז
.(תואנ יוטיב םהל ןיא ינשה טרסב םג השעמלו) ןושארה טרסב ללכ םיראותמ םניא באה


הילארל הרזחו היסטנפ ,הילאר

הביבסב תחתופ הלילעה - םיטרסבו םירופיסב - היסטנפ לש םלוע תובצעמה תובר תוריציב
םסוקהב סזנקב התיבב יתורוד :תיטסטנפ ץראל תויתמרד תוביסנ בקע העיגמו תיטסילאר
ץראל קיתע ןורא ךרד םירבועה ,ןודנולמ םינופמה םידליה ;םואב קנרפ לש ץוע ץראמ
,ןפש ירחא תפדורה הסילע ;סיאול ס"ק תאמ םידגבה ןוראו הפשכמה ,היראהב הינראנ
לש וירפסב תוארמה ץרא לא רתוי רחואמו תואלפה ץרא לא העיגמו הבקנ ךות לא תלפונ
ביטומב שמתשמ רמגנ וניאש רופיסה . 3 רופיסה ףוסב םתיבל םירזוח םלוכ - לורק סיאול
התוהמב לבא ,תואיצמה םלועמ קלח איה םנמאש ,םירפס תונחב חתפנ רפסה .וכרד יפל הז
- היצקיפ איה הביט םצעמש ,תורפס) היסטנפה םלוע לע תזמרמ איה םירפס תונחכ
ףיסונ .(היסטנפ לע :רמולכ - רקש ונניא תאז לכב לבא ,היה אלש המ לע תרפסמ ,FICTION
ץראל רבעמ בלש ןיעמ אוהש םוקמ ונל ירהו ,תונחה לעב לש תירטנצסקאה ותוהז תא ךכל
ראשה ןיב רפסיש ,רמגנ וניאש רופיסה אלפומה רפסה תא ןאיטסב אצומ תונחב .היסטנפ
םוקמ ,ולש גגה תיילעלו רפסה תיבל רופיסה רבוע םשמ .ותא רפסה תא חקולו ,ומצע וילע
.תויסטנפבו תוישעמב תורושקה תויצטונוק ול שיו ,תובורק םיתעל ותוא םידקופ ןיאש
תיילעל היסטנפ ץרא ןיב רופיסה להנתי התעמ .רפסה תא אורקל ןאיטסב בשי וז גג תיילעב
.התיבה הבישב םייתסיו גגה

הקיזומב םיוולמ הלא .םינווגהו תורוצה לכב םיננע ימוליצ לש יטסטנפ הארמב חתפנ טרסה
ומולח היה הזש ררבתמשכ הילארל וליאכ ךפוה הז יטסטנפ הארמ .החיתפה תורתוכבו המיענ
תומייקתמ ןכמ רחאלש תוניצסה .(ותטיממ םמורתמ ותוא םיאור הנומתל ךשמהכ) ןאיטסב לש
םוח רואב תראומ וז .םירפסה תונח לא ןאיטסב חרוב ונממש ,ןיועה בוחרבו תיבה חבטמב
תונחה לעב לא העיגמ איהש דע ,םיקיתע םיארנה םירפסה ךרואל הענ המלצמה .ילולפא בוהצ
לא םשמו - הילארה - רפסה תיב לא םירבוע וז תונחמ .ןירותסמ לש הריווא םירשמ הלא לכ -
םירחא םיצפחו םידלש ,שיבכע ירוק האלמ איה .רופא לוחכ רואב תראומ וז .גגה תיילע
בוחרב םייתסמ טרסה .היסטנפ ץראל רבעמ ,הנוש םלועל החיתפ - םש ןסחאמ רפסה תיבש
.חצנמ וב שיגרמ ןאיטסב התעו ,טרסה תליחתב ןיוע היהש


םייתוברת םירוכזא
ולאפאב דיצמ סנרפתמה טבש :םיבר םייתוברת םיביטומ לש בוליש שי טרסבו רפסב
םידמועה עשרה תוחוכ ;(םירצמו ןווי) סקניפסה ךרד וילא עיגהל שיש לקארוא ;(םינאידניא)
שומיש שי ,ןכ ומכ .(ןיקלוט לש ורופיס תא תמיוסמ הדימב ריכזמ םרואית) םלועה תא תולכל
בצכ הלגתמה העבג לע סופיט ,תוצלפמ ,ןוקרד :תובר תודגאמו תוישעממ םירכומה םיביטומב
טרסל דוביעב .(תידוהיה תוברתב ונל רכומ) תירסיקה לש המש יוניש תועצמאב יופיר ,יקנע
םסרופמה סקניפסל םימוד םניאו םימוד םיסקניפסה ינש :הלאה םיביטומה ןווגמל יוטיב ןתינ
טרסב .םהיניב רובעל הסנמ ,םייניבה ימימ ריבאכ הארנה ,ןוירש שובל שרפו ,םירצממ
תא ריכזמה ףונב וסוס לע בכור וירטא :םינוש םייעונלוק םירנא'זל םירוכזא םג םיבלושמ
ףוסב .םינוברעמב לבוקמכ אלש ,ונימיל ןרקאה לאמשמ בכור אוה םלוא .עורפה ברעמה יטרס
תומיובמ היסטנפ ץרא לש ןברוחה תוניצס .ךופה ןוויכב בכור עגרל ותוא הארנ טרסה
;תונופטישו תופרש ,המדא תודיער םיארמה המיא יטרס םיריכזמ תונונגסה .םינוש תונונגסב
רוחש עקר לע תופע המדא תוסיפ ,םיקרב - םיבכוכה תומחלמ תא םיראתמה ינוידב עדמ יטרס
םימש עקר לע לקארואה לא הפוצה ןקזה דמגה .תויווז יפוליחבו םיריהמ םיכותיחב הז לכ -
.ללחל האיציב םירושקה םיטרס לע הריטסכ וירישכמ םע דחי הארנ םיבכוכ יאלמ םירוחש
רבודמ ןאכ יכ ףא ,תובובחה תרדסמ םינקזה תא תמיוסמ הדימב םיריכזמ ותשאו אוה
תיתמרד הריוואב םלוצמ תיתודליה תירסיקה לש בהנשה ןומרא .תובובב אלו שממ םינקחשב
םיריהמ םירבעמ שי .וקלח וא ולוכ ,הטמלמ ,הלעמלמ ,קוחרמ ,בורקמ :םינוש םינוויכמ דואמ
דואמ םיריהמ םיכותיחב םלוצמ לוכה .הלילח רזוחו וילא תוברקתמה תויומדה לא ןומראהמ
הבש הדוזיפאה תא הז ןונגסב ללכ ךרדב םימלצמ תועסמ יטרסב .המיאתמ הקיזומ תייוולבו
- המע הנמנ אוהש תונמאה לש היעצמאב דחא לכ - טרסהו רפסה .םדעיל םיברקתמ םיעסונה
.תישונאה ללכה תוברתה ןמ םיביטומב םישמתשמ


םיפסונ םיעצמא - עונלוקב היסטנפ
םירופיסה לכ ץרא איהש ,היסטנפ ץראב ונאש השוחתה תא םיקזחמ ןכא ורכזוהש םיעצמאה לכ
:םיפסונ םייעונלוק םיעצמא ופסונ ךכל .ונארקש

םילדומ ,(תירסיקה ןומראב תונושמה תויומדה) תוכסמ ישבול םינקחש ,םינקחש לש בוליש .א
.(םיצורמה ןוזלח ,לזמה ןוקרד ,הקיתעה הבצה הלרומ ,םיעלסה לכוא)

דחא לכו ,םייקנע םירוציו םיליגר םדא ינב ,םידמג - םינוש םילדגב תויומד לש בוליש .ב
השיגפה איה תטלובה המגודה .םילדגב לדבהה תא תוארהל ידכ תונוש תויווזמ םלוצמ םהמ
תטלקב טרסה תליחתמ תוקד 13 -כ) העבג לדוגכ הלדוגש הקיתעה הלרומל ריעצה וירטא ןיב
;וירטא - הנטק תומד הילעו המלש התוא םיאורו ,קוחרמ םיתעל תמלוצמ הלרומ .(ואדיו
ודילו ןרקאה לכ תא טעמכ הסכמ השאר - הנממ קלח קר םיאורו ,בורקמ תמלוצמ איה םיתעלו
לזמה ןוקרד םע איה ןכמ רחאלש וירטא לש השיגפה .קדה השאר ךרואכ והבוגש וירטא הארנ
.םידמגה גוז דיל לודגו ןוקרדה דיל ןטק אוה - םידמגה גוז םעו

םיגשומל אלמ יוטיב וב ןיא ךא ,היסטנפ ץרא תא גיצהל םיניינעמ תונורתפ םנמא אצמ טרסה
לשמל םולכ אלה .טשפומ יוטיב םהל תתל תורשפא ןיא יתוזחה םוידמב ירהש ,םיטשפומה
הרעסכ וא המדא תדיערכ תגצומ היסטנפ תא ותעילב .םירוחש םיננעכ וא םיקרב תרעסכ הארנ
וינפ ,םימיענ םילגועמ םיווק תלעבו דואמ תיטפמיס תומד אוה ןוקרדה .לוכה תפחוסה הארונ
ישחומ אוה לבא ,(דדוחמו יתיווז ושארש ,עורה גיצנ ,באזל דוגינב) בל בוטו רומוה םיעפוש
.רופיסבש םירחאה םיטשפומה םייוטיבב םג ןידה אוה .שאמו ריוואמ בכרומה רוצי ונניאו


טרסבו רפסב - דחופמה ןאיטסב
רכונמ ,דדוב ומצע שיגרמ ,ללמוא ןאיטסב הבש וז ומכ העובק היצאוטיס םילימב םכסמ רפסה
תוסחייתה שי רפסב .המע דדומתהל חילצמ וניאש המילאו תמייאמ הביבסב יחו ויבאמ
וניאש ךכ ידכ דע םאה תומ רחאל ולבאב עוקשה באה לע וירוהרהב ןאיטסב לש ותוללמואל
תועצמאב עובק בצמ לע רפסל לוכי טרסה .(דועו 26,9,8 'מע) ונבל הרוקש המל רע
לוחיש יונישל תוסחייתה ןיא טרסבש רחאמ .עובק בצמ לש םשור ונב תוררועמה תואמגוד
ויבא םע וליפאו ,דדובו ללמוא ןאיטסבש תוארהל אוה שרדנש המ לכ ירה ,באה םע םיסחיב
תוללמוא לש התמגדהל תשדקומ (תוקד רשעמ הלעמל) טרסה תחיתפ לכ .תפתושמ הפש ול ןיא
דליב רבודמ רפסב .ומולחמ ררועתמ אוהשכ הנושארל ןאיטסב תא םישגופ ונא טרסב .וז
םיפוצה ןכמ רחאלש הניצסב .הפיו דמחנ דלי אוה רבילוא טראב ןקחשה םלוא ,ןמשו םשוגמ
תנצנצ חותפל הסנמו ןחלושה דיל בשוי ןאיטסב .ויבא םע דחי חבטמב ןאיטסב תא םישגופ
בבותסמ ,םיקלח השולש תפילחב שובל ,באה .תוחוטב ןניא ויתועונתו םיבוצע וינפ .הביר
תא וידימ חקול ,ןאיטסב לא שגינ אוה וישעמ בגא .תוחוטבו תוצרמנ ויתועונת ,חבטמב
ןכמ רחאל .םשוגמה ןבה יפלכ תונלבס רסוח םיעיבמ וינפו תולקב התוא חתופו הבירה תנצנצ
שמתשמ באה .ומא לע םלחש רפסמ ןבה .ומע רבדמו ונב לא ובג ,לברעמה דיל דמענ באה
תובוחהמ םלעתהל הביס וניא לבאש רמוא אוה .ןבל רסומ תפטהל החיתפכ וז הרעהב
לא ובגב דמוע אוה ןמז ותוא לכ .(התמ םאהש הפוצל ררבתמ ךכ) םהמ דחא לכ לע תולטומה
םייתניב .םייתש וא הלימב םיתעלו תורבהב םיתעל ול בישמ ןאיטסב .לברעמה לא וינפו ןבה
הייפיצה) התושו ץימ הכותל גזומ .וילעמש ןוראהמ תחא סוכ איצומ ,לברעמה תא הבכמ באה
תפטהב ךישממו ןבה דיל בשייתמ אוה הייתש בגא .(םהינשל הקשמה תא ןיכמ אוהש איה
(DISCUSSION תילגנאב) תניינעמ החיש התייה וזש הרעהב םייסמ אוה וירבד תא .רסומה
ויהש ןותיעה תאו םיבתכמה תא חקול באה ,'החיש'ה םות רחאל .וחחושיו וכישמי דוע םהו
וניא באה - טרסב .רפסה תיבל רחאי אלש ןאיטסבל ריכזמ אוה ותאצב .ןחלושה לע םיחנומ
לכ עוקש באה - רפסב .םיטרסה ינשב ותומדל רפסב באה תומדב לדבהה ןיינעמ) .דוע עיפומ
.(הזה לבאל יוטיב ןיא םיטרסה ינשב וליאו ,ןבה לש ומויקב שח אוה ןיאש דע ,ולבאב ךכ
לומ םינוא רסח בוחרב ותוא םישגופ ונא ,ןאיטסב לש ותודידב לע ונדמעש רחאל - טרסב
.םירפסה תונח לא חרוב אוה םשמ .הפשא חפל ותוא םיקרוזו וב םיללעתמה ,וליג ינב םידלי
.קפס אלל וב לשכייש ןחבמ ,ןובשחב ןחבמ שי ותתיכבש הלגמו רפסה תיבל עיגמ אוה ךכ רחא
םויסה תניצס .היסטנפ ץרא לא ,ןוימדה לא ,גגה תיילע לא חרוב אוה המ ינפמ רורב וישכע
םהש יפכ ,וירבחב ללעתמ ןאיטסב (רוכופ - רפסב) רוקלאפ לזמה ןוקרד תרזעב .בוחרב איה
תויעבל הנעמ ןאכ ןיא .תוחפ בושחה ,וייח לש דחא אשונב קר הלילע תריגס יהוז .ול ושע
.(רפסב שיש יפכ) וייח לש תוירקיעה


ןעמנו ןעומ ,ארוקו רפס
תונמאה ןיב - תואיצמל ןוידב ןיב םיסחיה תוהמ אוה וב קסוע רפסהש םיאשונה דחא
תויווחה איה הלא םיסחיב תובושחה תודוקנה תחא .הלש ןעמנל תונמאה ןיב ,תואיצמל
.וז ןיעמ היווח לש שומימ טעמכ שי הז רופיסב .'תכוותמ היווח' ןיעמ ,ןהב הסנתמ ארוקהש
וא ןזרטל ךפוה התא ,םהב ארוק התא רשאכ" :טרסב םירפסה רכומ דרנוק רמואש יפכ
ךכ לע ."?טלמיהל לכות אלש תששחו - ומנ ןטיפק םעפ תייה" :ךישממ אוהו ,"וזורק ןוזניבורל
,רופיס ןאכ שיש ונל חיכוהל ידכ הב שי הלוכ הריציה ."רופיס קר הז לבא" :ןאיטסב הנוע
.'רופיס קר' אל לבא


ארוקה ןאיטסב
ונחנא .יתוזח יוטיב ךכל ןתונ טרסה וליאו .רופיס ארוק ןאיטסבש ריכזמו רזוח רפסה
.רופיסב בלתשמ ןאיטסב דציכ ארוקה ןאיטסב לע וא ,רופיסה תא ארוקה ןאיטסב לע םיארוק
תא םכסל הסנמה) טרסב .(134 'מע) 'האובב ךותב האובב' לע תרבדמ תירסיקה - רפסב
רופיסב קלח חקול אוהש עדוי וניא אוה" :תרמוא איה - (רתוי ןבומו טושפ חסונב םירבדה
-כ) "ולש רופיסה אוה ארוק אוהש רופיסה .ולש תואקתפרהב םיפתתשמ םירחא ...רמגנ וניאש
.(טרסה תליחתמ תועש 1.15

תונווגמ האירק תוחונתב םלוצמ ארוקה ןאיטסב .הלילעה ןיבל ארוקה ןאיטסב ןיב ענ טרסה
תעשב חופת לכוא אוה ,םיילגר בולישב בשוי אוה ,בכוש אוה :םיארוקו םידלי לצא תוחיכשו
,ורובע יתמרד עגרב .הביבסהמ וילע ןגמה להוא הז וליאכ הכימשב ףטעתמ אוה ,האירקה
,(טרסה תליחתמ תועש 1.15 -כ) היסטנפ תא ליצהל דעונש םדאה דלי אוהש ול ררבתמשכ
יתמרד יללכה םשורהו ,הלעמל תומרומ וילגרו רפסב תולכתסמ תומהדנה ויניע תא םיאור
תירסיק לש התאירקמ ומצע לע ןגהל וליאכ ,הכימשב ףטעתמו רזוח אוה ןכמ רחאל .דואמ
ןאיטסבב םיטיבמ ונא .ארוקה ןאיטסב לומ המלצמה - תחא דימת םוליצה תיווז .היסטנפ
דלי לש תונומת םיאור ונא טרסב וליאו ,רפסב ארוקה דלי לע ונארק רפסב .רפסב טיבמה
.רפס ארוקה

רופיסכ הארנ רופיסה טרסה תליחתב .םינווגמ םה םג הלילעה לא ארוקה ןאיטסבמ םירבעמה
.(טרסה תליחת רחאל תוקד 10 -כ) ארוק אוהש רופיסל רבוע םוליצהו ארוק ןאיטסב .תרגסמ
,ארוקה ןאיטסבל רבוע טרסהו ,הנושארה םעפב וירטא לש ומש רכזומ ןכמ רחאל תוקד רשעכ
לש רויצ לע לכתסמה ןאיטסב לא רבוע טרסה .ולאפאב דייצ אוהש ריכזמו וירטא לא רזוח
התעמ .תנכוסמה המישמה תא ומצע לע לבקמה וירטא לא רזוחו ולאפאב דיצב ינאידניא
לא ,ארוקה ןאיטסב לא תוקד המכ לכ תרבוע המלצמה ,ןיגוריסל ,ולוכ טרסה ךרואל האלהו
ןעמנה אוה ןאיטסב הלחתהב .םהינש ןיב רשקה שגדומ ךכ .וירטא לא בושו ןאיטסב לא ,וירטא
עבוט ,וירטא לש וסוס ,סקארטא :האירקה ךילהתב ויתויווח תא הווחו וירטא לע ארוקה
ושאר תא םירמ אוה .וסוס תא הכבמ וירטא תא םיאור .(טרסה תליחתמ תוקד 30 -כ) הציבב
הלאל רישי ךשמהכו ,הב עבט סוסהש הציבה תא םיאור תועמדל ךשמהכ .תועמד יפוטש וינפו
דירומ ןאיטסב .וירטא לש וזל המוד תיווזב ושארו תועמד יפוטש וינפ ,ןאיטסב תא םיאור
ךישממ וירטא ןכמ רחאל .העונתה ךשמהב וליאכ ,ושאר תא דירומ וירטא םג ,ושאר תא
.וכרדב

.תיקנעה הבצה הלרומ לע ארוק אוהש העשב הלהבב קעטצמ ןאיטסב תוקד עברא שולש רובעכ
התע .םש םג ותוא ועמשש ןכתיי אל :אלפתמ ןאיטסבו ,הלרומ לא רבוע טרסהשכ תעמשנ ותקעז
לש ומלועב םימערו םיקרב תרעס הליחתמ עתפל .הלילעהמ קלח תויהל ןאיטסב ליחתמ
ןברוחה תולוקבו ץפנה תולוקב בלתשתש הרעס ,(טרסה תליחתמ תוקד 38 -כ) ןאיטסב
אל וירטא" לבא ,ןאיטסב תא םיליהבמ םיקרבה תולוק .היסטנפ ץרא לש הנברוח תא םיוולמה
אוה יונישה רפסב) האירקה תובקעב ןאיטסב לש ויפואב לחה יונישל זמר שי ןאכ ."דחפי
לבקמ ארוק אוה וילעש וירטא ןיבו ארוקה ןאיטסב ןיב רשקה .(יתגרדהו בכרומ רתוי הברה
54.35 -ה הקדב ;רפסב 27 'מע) לקארואה ירעש תא רבוע וירטא רשאכ יתמרד יוטיב
םהינש תא םיאור םיפוצה ונא .ארוקה ןאיטסב תא האורו הארמ לא ברקתמ וירטא .(טרסב
לאכ וא יוקיח לאכ תורפסה לא תוסחייתהב קחשמ ןיעמ ןאכ שי .הז לומ הז ,וידחי םימלוצמ
םיאטבמ ,ותושרל םידמועה תונמאה יעצמאב דחא לכ ,יאמיבהו רפוסה .תואיצמה לש תופקתשה
.ארוק אוהש רופיסה לא ארוקה ןאיטסבמ םירבעמל תורופס תואמגוד ויה הלא .תאז

לכב - תופקתשהכ וא יוקיחכ תורפסה לש התוהמל תופסונ תויוסחייתה שי טרסבו רפסב
.ובתוכו רזוחו ורופיס תא בתוכה רהה ןמ ןקזה לע ארוק ןאיטסב - רפסב .היפוא יפל תונמא
- טרסב .(136-134 'מע) ורפסב םדאה דלי ברעתי אל דוע לכ תאז תושעל ךישמי אוה
לע האור אוה עתפל .התוא סרוהו ךלוה םולכ אלהש העשב ,תסרהנה ריעב בבותסמ וירטא
טרסב הדיחיה םעפה וז .(טרסה תליחתמ תועש 1.05 -כ) ורופיס תא םיראתמה םירויצ ריקה
.ןאיטסב אלו ןנובתמה אוה וירטא הבש


היסטנפ תסרהנ עודמ
באזה .(תורפסב הב םינדש יפכ ,היצקיפל וא) היסטנפל םירקש ןיב הנחבה שי רופיסב
ןוימדה יריצי - היסטנפ ןיב לדבהה תא וירטאל ריבסמ (רפסב ףולרוו ;טרסב קורומג)
ינבש םושמ רקשל יטסטנפה תא ךפוה ארונה םולכ אלה .םירקש ןיבל - תויטויפ תואצמהו
החיש .םיינשה ןיב הכורא החיש תלהנתמ רפסב .ןוימדב הנומאה תאו הווקתה תא ודביא םדאה
הרימא ןיב ,המוקמב .טרס לש ויפואל המיאתמ הניא םיטשפומ םיאשונ לע וז ןיעמ הכורא
,דואמ תיתמרד הניצסה .היסטנפ לש הנברוח תא םישיחממה םימוליצ גיצמ טרסה ,הרימאל
בלה תמושת תא םיספות םולכ אלה ןמו באזה ןמ וירטאל תברואה הנכסהו תויתמרדהש ןכתייו
.הנברוח לעו היסטנפ לע םירבסהה ןמ רתוי הברה


םשומימו םיטשפומ תונויער
יוטיב ול שיש טשפומ ןוידו קתרמו יטתסא יתוזח שומימ לבקמה תואקתפרה רופיס ונינפל
ילוא תוליפאמ תויתמרדהו הקיטתסאה - וריבעהל טרסה חילצה המכ דע איה הלאשה .יתוזח
,טרסב דואמ יתמרד אוה הלילעב ןאיטסב לש בולישה םנמא .תוטשפומה תויגוסב ןוידה לע
.(רפסב גצומ אוהש יפכ) ןאיטסבב לוחיש יונישב רושק אוה ןיא םלוא

יפנכ לע ופחרת" :ראשה ןיב ,וב רמאנש ריש עמשנ ,תויבותכה תנרקה תעב ,טרסה תחיתפב
תופסונ תויגוסב קסוע רפסה ,תאז תמועל ."...םשגתי ,וארת רשא לכו /םולח ומלחת /ןוימדה
ארוקל תוסחייתהה אוה טרסל רבעש דיחיה טשפומה אשונה .אדירג תולאשמ תומשגתהל רבעמ
םנמא חסונמה ןויד ,הלש םינעמנל תונמאה תריצי ןיבש סחיב הבר הדימב ןד רפסה .האירקלו
ןיבו ,היסטנפ לשו תואקתפרה לש טרס הבר הדימב אוה טרסה ,ותמועל .תואקתפרה רופיסכ
ןוידהו ,ויפואב טשפומ רפסה .הלש םינעמנל תונמאה תריצי ןיב רשקה לע וב רבודמ ראשה
ירבעה םוגרתבש הדבועה) .וניבהל תוחפ לק ןכלו ,הלילעה לע םיתעל טלתשמ ובש יפוסוליפה
,קתרמ ,ןיינעמ טרסה (.האירקה יישק לע הפיסומ האירקל תוחונ ןניאו תופופצ תויתואה
המכ ןרקוה אוה .ואדיו תוטלקבו עונלוקה יתבב טרסכ ץופנו החלצהל הכז אוה .דואמ יטתסא
אוה םהמ דחא לכ לבא ,הז תא הז םנמא םיפקשמ רפסהו טרסה .לארשיב היזיוולטב םג םימעפ
.המצעל הריצי

לע תובר דוע רמול רשפא .טרסל רפסה ןיבש םירשקב דבלב תודוקנ המכ ןאכ קודבל יתיסינ
- טרסב הקיזומה לע ,וירטאל ןאיטסב ןיב סחיה לע ,טרסה לש הקיטתסאה לע ,רפסה הנבמ
.תרחא םעפב (הווקמ ינא ךכ) ןודייש רחא ןויד והז לבא

םיילוש תורעה
תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,24-23 האירק ילגעמב העיפוה הנושאר הסרג
.1995 הפיח
.1
ירופיס :ךותמ ,'סניפופ ירמ - םידדושו םימסוק ,תוכיסנ ,תונמוא' תלייא ,ןהכ
ףגאה ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,(הייפצ אשונב הרומל ךירדמ) ךסמ
.24-16 'מע ,ה"נשת םילשורי ,םידומיל תוינכתל
.2
(3) תוחיש ,'היסטנפ ץראל עסמ - ארקנה התאו ארוקה התא' ,(1993) תירוד ,פוה
.233-227 'מע ,1993
.3