תאמ "ךלוה ינאש ומכ הככ" רישב ןויע
1 עובלג רימא

םידומיל תוינכתל ףגאה ,תורפסל תווצה ,בריש הנינפ.הכלמה תבש ינפ לבקל הצור ינא ךלוה ינאש ומכ הככ
ללכב קזח ונניא ,ללכב םא ,יפוגו םוי םוי לש םידגב יפוגל
.אל שפנה םגו
הכלמה תבש ינפ לבקא םא ךלוה ינאש ומכ הככ
השגרמ רתוי שלח רשפא יפוגו םוי םוי לש יפוגל םידגבה ויהו
.אל שפנה לבא
ינפ תא הכלמה תבש לבקת םא ךלוה ינדוע ינאש ומכ הככ
.יהת שפנב תבשהו קזחי יפוגו םוי םוי תבש יפוג שבלי

.הכלמה תבש ינפ לבקל םוי םוי הלכ יאצ ישפנ יכל


תבש - םוי םוי
,הנעמל הלק הכ דימת הניא ,רחא וא הז ריש ,רישה אשונ והמ ,השודנהו תידוסיה הלאשה
.וננמז-תב הרישב רבודמהשכ דחוימב ,יעמשמ-דח הנעמל אל יאדוובו
?ונינפלש רישה אשונ והמ תאז לכבו

הכל" חסונ ,תבשה יטויפ תרוסמב תבש ריש והז יכ םשרתהל רשפא ,יחטש ,יללכ טבמב
םילמ רישב םייוצמ ןכאו .תבשה ליל תוחוראב רישל םיגהונ םתואש תבש תורימזו , 2 "ידוד
יוויצה וליפאו ,"הלכ" ,"הכלמה תבש ינפ תא לבקל" ןוגכ ,וז תרוסממ םיחוקלה םיפוריצו
,"הקלתסנ תונליאה שארמ המחה" ולש תבשה ריש תא רבחל ואובב ,קילאיב נ"ח םג . 3 "יאצ"
רישב רבודה עיבמ הבש החיתפה םע הפי תבשייתמ הניא וז תומשרתה ,םלוא .וז תרוסממ באש
ופוגלו ,"ךלוה ינאש ומכ הככ" :תודחוימ תונכה אלל הכלמה תבש ינפ תא לבקל ותלאשמ תא
אלא , 4 תבשה ןוליחל הפיאש לע אקווד זמרל הלוכי וז הרימא ."םוי םוי לש םידגב"
אלא ,רבודמ תבשה ןוליחב אל ,ןוכנה אוה ךפיהה יכ ררבתמ ,ופוס תארקלו ,רישה ךלהמבש
.ןילוחה שודיקב

תבשה קילאיב לצא .תבשו לוח םיגשומה לש םתועמשמב יוניש םג המע תאשונ וז תוכפהתה
תרגסמב םירושק תויהל םיקסופ לוחו תבש עובלג לש ורישב .עובשב יעיבשה םויה ןיידע איה
תא ריבסהל לוכי הז יוניש .םיישיא שפנ יבצמל םיכפוהו ,ירוזחמו עובק ןמז לש תיתרוסמ
:"הכלמה תבש ינפ לבקל םוי םוי הלכ יאצ ישפנ יכל" :םייסמה רוטב ילסקודאראפה טפשמה
לכ לוחל תבש הלוכי ,תושדקתה וא שפנה תומלעתה לש תישיא היווחכ ,השדחה התועמשמב
לילק ןומזפב הלעומה ןויערהו ,("םיששג"ה םירשו) רמש ימענ הבתכ "גח םוי םוי יל שי" .םוי
תוחמשהמ המכ תטרפמ רמש ימענש אלא ,עובלג לש ורישב עבומה הזמ הנוש הכ וניא הז
םצעב אלא תוביסב זכרתמ וניא עובלג רימא וליאו ,םיימוימויה היגחל תושמשמה תונטקה
ימינפ ןיינע איה הלוכ לכו רבודה לש ונוצרב הרוקמש תושחרתה - תבשל לוחה לש ותכיפה
.תוינוציח תוביסנמו ןמזמ ,םוקממ קתונמה טשפומו
יהמ ךא ,קפס אלל תישיא היווח יהוז .המומע תראשנ תאזה "תבשה" לש התועמשמ םג ןכל
.תיעמשמ-דח תחא הבושת הנימזמ הניא וז הלאש ,הנכות המו וז היווח

תבש ןושלו ןילוח ןושל
םינבמ םיעיפומ ירוביד ןונגס לש ודיצל .תבשל לוח ןיב דוגינה תא בטיה תפקשמ רישה ןושל
רבכ ךכ .תבש תורימזמו םיטויפמ ,רומאכ ,םיחוקלה םייגיגח םיפוריצו םייארקמ םיינושל
טויפה ךותמ םירוכזיא לש בוליש אוה ינשה וקלחו ירוביד ןושארה וקלח רשא ,ןושארה רוטב
.תבש תורימז ךותמו "ידוד הכל"

.הגרדהב טלתשמ הובגה ןונגסהש אלא ,תונונגס לש המוד בוריע שגרומ רישה ךשמהב םג
דיתעה לש תדחוימה הרוצב שומישה ,"יפוגל םידגבה ויהו" ,ךופיהה ו"וב יארקמה שומישה
ןושל ידבורלו ההובג ןונגס תמרל םיכייש הלא - (היהת :אלו) "יהת" ,(קזחתי :אלו) "קזחי"
ןושלל רכז דוע ןיא םייסמה רוטב ."...ש ומכ הככ" החיתפל ללכ םימוד םניאו םיקיתע
רוטה ןעשנ ,רתוי ינכדע לוצלצ לעב אוהש ,"םוי םוי" ףוריצל טרפו ,תירובידה החיתפה
.ליעל רכזוהש טויפה לע טלבומב

םיליבקמ "םוי םוי לש םידגב" .רישב עבומה ןויערה תא תרשמ ברועמה ןונגסהש ,רמול ןתינ
ףא וא יתריציה בצמל ,הארשהל הרופאטמ איה תבשה ,ךכל םאתהבו .םוי םוי לש םילמל
הכלמה תבש תא לבקל :טויפה תונמא לע דגיהכ ולוכ רישה תא ןיבהל רשפא ךכ .המצע הרישל
אלא , 5 "...ש ומכ הככ" חסונ ,תוטושפ םילמב הריש בותכל ,ךכ םא ,ושוריפ ןילוח ידגבב
ומוקמ הנפמ ימוימויה ןונגסה רהצומלו הפוצמל דוגינב ןכש ,יעמשמ-דח וניא דגיההש
רבודה לש תויתלחתהה תונווכה תרהצהל הריתסב תולעופ םילמה .יגיגחה ןונגסל הגרדהב
.דואמ תויגיגח םילמבו - ולש תבשה תא - תבשה תא לבקמ רבד לש ופוסב רשא

רישה ירוט ןיבש םיסחיב םג תרכינ ,תויצנוונוק יתש ןיב ,תווצק ינש ןיב וז החיספ
ןפואב תיפארגהו תיריבחתה הדיחיה ןיב הפיפח תמייק םייסמה רוטבו חתופה רוטב .ויטפשמו
השולש וא םיינש ינפ לע םישלוג רישה ירוט ראש .רורבו םלש ןויער ליכמה טפשמ אוה רוטש
םיעצמא לש םרדעה ןכו ,םירוטהמ קלח לש יסחיה םכרוא ,וז השילג .םינתשמ םיכרואב ,םירוט
תא םיברקמ ,הזירחו לקשמ ןוגכ ,ירישה רוטה לש ותואמצע תא םישיגדמה םייתרוסמ םייטויפ
.הזורפה לובג לא ירישה עבמה
םינוש םיבלשב ושטנ רשא ,ורוד ינב םירחא םיררושממ הנוש וניא עובלג רימא וז הניחבמ
ירישב תרכינ ,ךז לש ותרישב ומכו .רידס לקשמו העובק הזירח יסופד ןוגכ םייטויפ םיעצמא
,םילמ תוצובק לע תורזחל תסחוימה הברה תובישחה "םינשי יתפש בותכל יתיצר" ץבוקה
. 6 ןהיניבש תועמשמה יסחיב אליממו ,רוטב ןמוקימבו ןתעפוה רדסב םייוניש תסנכה

שקבמ םהבש ,"םוי םוי לש םידגב"כ שרפתהל אוה ףא לוכי הזורפה לא ירישה ריבחתה בוריק
אל ,םילמה רצוא יבגל ומכ ,תאז הדוקנ יבגל םג ךא .הרישה תא וא תבשה תא לבקל רבודה
רוטב אקווד תמחותמ המצע "תבשה תלבק" ןכש ,ויתונווכ תרהצהב דמוע רבודה םא רורב
תאז ,תינויערהו תיפארגה ,תיריבחתה ותואמצע ללגב ,וימדוקמ רתוי "יריש" בוש לצלצמה
.ליעל ןייוצש יפכ ,ויתולימ רצואל ףסונב

תבשה תלבק ךילהת
"םיתב השולש יומד" חוסינה .תמייסמ הרושו םיתב השולש יומד הנבמב ןיחבה ל ןתינ רישב
ןיא ,"םינשי יתפש בותכל יתיצר" ץבוקה יריש תיברמב ומכ ,הז רישבש ךכ לע עיבצהל אב
ךא ,תותחנתא רשפאמ וניאש דחא ףצרכ םייונב ןכא הלא םירישמ םיבר .םיתבל תיפארג הקולח
הקולח תנמתסמ ,תיבל תיב ןיב לבוקמה חווירה רדעיה תורמל ,"ךלוה ינאש ומכ הככ" רישב
.החיתפה טפשמ לש ןושארה וקלח לע תשלושמה הרזחהמ רקיעבו ,יריבחתה הנבמהמ האצותכ

תמייסמ הרושב שומישה .ראשהמ תמייסמה הרושה תקתונמ םיתבה ןיב חווירה רדעיהל דוגינב
תדחוימ בל תמושת חרכהב תכשומ וזכ הרוש .עובלג 'א לש ותרישב דואמ חוור תקתונמ
.רישב הל םדק רשא לכ לא התקיזל רשאב הקידב הנימזמו המצעל

ראש וליאו תיפארגהו תיריבחתה הדיחיה ןיב הפיפח תמייק םויסהו החיתפה ירוטב ,רומאכ
ירוטש ,רמול ןתינ ךכל םאתהב .םירוט השולש וא םיינש ינפ לע םישלוג רישה יטפשמ
,בר םהיתויועמשמב לדבההש םגה ,תרמגומו החוטב הרימא לש םשור םירצוי םויסהו החיתפה
.ותווהתהב ךילהת םיפקשמ רישה ירוט ראשש דועב
תא ,ןבומכ ,תוקזחמ ,"רשפא" הלמה ןכו ,םייעצמאה םיטפשמה לכב העיפומה "םא" יאנתה תלמ
.טלחומו יפוס וניא ראותמה ךילהתהש םשורה

.תכשוממ הכילהב רבודמש םשורה לבקתמ "ךלוה ינאש ומכ הככ" םילמה לע תשלושמה הרזחהמ
תצובק לש תישילשה התעפוהב ,"ךלוה ינדוע" הנטקה תפסותה תועצמאב קזחתמ דוע הז םשור
,עיבצמ םיטפשמה לש םכשמה ןכש ,תוינוטונומ תרמוא הניא תכשוממה הכילהה םלוא .וז םילמ
. 7 ךילהת לש ותווהתה לע ,רומאכ

תשולש לש םתעפוה רחא בקעמ .שפנהו ףוגה ,םידגבה :םימרוג השולש קלח םילטונ הז ךילהתב
םידגבה םדוק) םינושארה םיינשה לש תיתגרדה תומלעיה לע עיבצמ רישב וללה םימרוגה
. 8 ("שפנה תוראשיה" רמול שקבתמ טעמכ) ישילשה לש ותוראשיה לעו (ףוגה ךכ רחאו

הביטחב .ןולדיח ןיעמ לש בצמב שפנהו ףוגה םייורש (3-1 םירוט) רישה לש הנושארה הביטחב
הניא וז השגרל הביסה .אל שפנה לבא השגירמ שלחנ ילוא ףוגה (6-4 םירוט) היינשה
תשוחתל םינושאר םינמיס םה ףוגה תשלוחו השגירהש קיסהל ןתינ רשקהה חוכמ ךא ,תנייוצמ
3 רוט) םידרפנ םירוטב גצומ שפנה בצמ היפ-לעש ,רישה לש תיפרגה הקולחה ."תבש תלבק"
.תונוש תויושי יתשכ תוספתנה ףוגהו שפנה ןיבש הדרפהה תא הטילבה ,(6 רוטו

םיבלושמ םעפהו שפנהו ףוגה בצמ ןיב ןוימד רצונ בוש (8-7 םירוט) תישילשה הביטחב
יפוג שבלי" הרופאטמה ."יהת שפנב תבשהו" ,קזחתמו "תבש שבול" ףוגה .דחא רוטב םיינשה
תוגרדב ןיחבהל ןתינ תאז לכב .םמוקמב האב תבשה .ומלענש םידגבל תרוכזת ןיעמ איה "תבש
איה שפנה ,ןכאו .תגזמתמ איה שפנב ךא ףוגל תוסכ איה תבשה .שפנה בצמו ףוגה בצמ ןיב
.הכלמה תבש ינפ תא לבקל ,םייסמה רוטב ,ךילהתה לש ואישב תנמזומה תאז

לא (רישב םימעפ שולש) "שפנ" הלמב עדוימה שומישהמ רבעמה בל תמושתל יואר הז רשקהב
תפסותב םימעפה לכב אוה שומישה ףוגה יבגל ."ישפנ" :ןיינקה תיוות תפסותב הב שומישה
תא אצמ רשא ,רישב רבודה לצא תוחתפתה הלח שפנה יבגלש הארנ ."יפוג" ןיינקה תיוות
.הכלמה תבש תארקל הכילה ידכ ךות ולש ושפנ לא רשקה

איה טויפב וליאו ,"ישפנ" היינפל תפדרנו הליבקמ ,םויסה רוטב העיפומה ,"הלכ" היינפה
,הארנ ,ךא .("הלבקנ תבש ינפ / הלכ תארקל ידוד הכל") תבשל וא לארשי תסנכל תסחוימ
יפכ ,"יהת שפנב תבשה/" - תבשל שפנה ןיב הנחבא דוע ןיא "תארקל הכילהה" לש האישבש
.התארקל תאצל תארקנ םג שפנה ךא שפנב םנמא תבשה :ץוחהו םינפה ןיב לדבה דוע ןיאש

יוויחב תחסונמ הנושארה הביטחה .תוחתפתה םיפקשמ תונושה תוביטחב םילעפה ינמז םג
יטפשמכ תוחסונמ תישילשהו היינשה תוביטחה .ונוצר תא רבודה אטבמ התליחתבו הווהבו
.אושנו אשונ תבלצה ןהיניב תמייקו יאנת

הכלמה תבש ינפ לבקא םא
.ינפ תא הכלמה תבש לבקת םא

םייסמה רוטב .תבשב ןהו רבודב ןה יולתו חוטב וניא ושומימש ,יאנת רדגב ןיידע לכה
תספתנו הבורק תורשפא לע העיבצמ וז הרוצש הארנו "...הלכ יאצ ישפנ יכל" - יוויצה עיפומ
.תמדוקה הביטחב עבוהש יאנתה שומימ לש

ףוריצה לע םירבועה םילוגלגה אוה רישב ראותמה ךילהתב ןושלה תופתתשה לש ףסונ יוליג
יתשב ךכ - "םידגב"ל יאוולכ "םוי םוי" םילמה תודקפתמ רישה תליחתב :רישב "םוי םוי"
לש הבחרה רבכ שי (6-4 םירוט) היינשה הביטחב יכ םא (6-1 םירוט) תונושארה תוביטחה
רשפאמ הז םילמ רדס ."םוי םוי לש יפוגל םידגבה ויהו" :"םידגב" םצעה םשמ הלא םילמ
םילמ תונשמ בוש תישילשה הביטחב .םידגבל קר אלו ףוגל םג "םוי םוי" ףוריצה תא סחייל
."םוי םוי תבש יפוג שבלי" :ןמז רואיתל תוכפוה ןהו ןדיקפת תא םג םעפהו ןמוקימ תא הלא
."תבש" - ודוגינל "םוי םוי" תא תברקמ וז הזזה

דקפתמ אוהו (וירחא עבראו וינפל םילמ עברא) זכרמב "םוי םוי" ףוריצה םקוממ םויסה רוטב
"םוי םוי הלכ"ו "םוי םוי תבש" םילמה תוצובק יתש ."הלכ" הלמל ךומס אוה ןאכ .ןמז רואיתכ
תישיא תועמשמב תונועט ןהו םילמה לש לבוקמה ילולימה ןבומב תוירשפא יתלב ןה
.רישה ךלהמב התנבנו הכלה רשא תירופאטמו

הארוה יכדל תועצה

'א העצה
דומילב ןודל םיטביה וליאב הרירבהו הריחבה תא םידימלתה ידיב הריאשמ האבה העצהה
.רישה
םיצור םה ןהילעש תועפות ולעי םידימלתה ?עודמ ?ביגהל הצור התא הז רישב המ לע
ןביבסש תועפות לש ,רתוי וא תוחפ תמכסומ המישרל עיגהל וסניו ,םתריחב תא וקמני ,ביגהל
.ןוידה ךרעיי
לא תוסחייתה ךות הנחבא תלוכיו תושיגר חותיפב תיזכרמ תובישח תלעב איה תאז הלאש
םיטביה לש העובקו הנותנ המישר יפ לע רישל תיטסינאכמ השיג עונמל התמגמ .דדובה רישה
.('וכו ןושל תונומת ,הזירח ,תרתוכ ,רסמ)
םתריחב ובש םייניב בלש םידקהל שי ,םידימלתה ידיל רבוע "רודכה" ובש הז בלשלש ,ןכתיי
:לשמל .הנותנ המישר ךותמ השעית
.המלו הז רישב ןוידה תא זכרל םיעיצמ םתייה תואבה תודוקנהמ וליאב
םילמס ,תולאשה ,םייומיד :ןושל תונומת
ריבחת תורוש
תורתוס תוילילצ תעפותו הזירח
תולבקה ,םידוגינ ,תויצאיראו ,תורזח
םתועמשמ לע הדימעו רישב םינוש תונונגס רותיא
.רישב םירוכזיא

'ב העצה
הפצמ תייה אל הז רישב םיעיפומה םיטפשמ יקלח וא םייוטיב ,םילמ יפוריצ וליא
?המל ?ריש ךותב אוצמל
?רישב םיצבושמ םהשכ הלאכ םיפוריצו םייוטיב םירצוי םשור הזיא
.1


:וא
?דיחא ןונגסב בותכ רישה םאה
.2
.ןונגס לש םינוש םיגוס יפ לע םייוטיב ,םילמ יפוריצ ,םילמ גווסל הסנ ,אל םא
.ןונגס לכ לש ויפוא תא תרתוכ תועצמאב ןייפאל הסנ

?תילמס ?תינוימד ?תישממ איה רישב תראותמה היצאוטיסה םאה
.3
?רישב רבודה שקבמ המ
.4
?ושקובמ תא גישמ אוה םאה
.5
?רבודה לש ותומד ךנוימדב תרייטצמ דציכ
.6
.רישהמ תואבומ לע ךמתסה ?הז ריש יפ לע תבשה יהמ
.7
.רישב םירוטו םיטפשמ ןיב המאתה-יאו המאתה לש תועפות קודב
.8
ירוט ינפ לע םיכשמתמה םיטפשממ רצונ םשור הזיא ?אל ןכיה ?הפיפח הנשי ןכיה
?םידחא ריש

.תבש תארקל הכילהב םהמ דחא לכ לש ומוקמ רחא בוקע - שפנהו ףוגה ,םידגבה
.9
תיפארגה המגדהה תועצמאב עצבל ןתינ וללה םימרוגה תשולש רחא בקעמה תא
:האבה

םידגבה
"םוי םוי לש םידגב יפוגל" :(3-1 םירוט) הנושאר הביטח
"םוי םוי לש יפוגל םידגבה ויהו" :(6-4 םירוט) היינש הביטח
..................... :(8-7 םירוט) תישילש הביטח
....................... :תמייסמ הרוש

ףוגה
"ללכב קזח וניא ,ללכב םא ,יפוגו..." :הנושאר הביטח
"השגרמ רתוי שלח רשפא יפוגו..." :היינש הביטח
"קזחי יפוגו םוי םוי תבש יפוג שבלי" :תישילש הביטח
.......................... :תמייסמ הרוש

שפנה
"אל שפנה םגו" :הנושאר הביטח
"אל שפנה לבא" :היינש הביטח
"יהת שפנב תבשהו ..." :תישילש הביטח
"...הלכ יאצ ישפנ יכל" :תמייסמ הרוש

.תודחא םימעפ רישב עיפומה "םוי םוי" ףוריצה לש ותעפוה רחא בוקע
.10
?הלא םייוניש לש םתועמשמ יהמ ?םעפ לכב ודיקפתו ומוקימ והמ

וא קילאיב נ"ח תאמ "הקלתסנ תונליאה שארמ המחה" ןוגכ רישל הז ריש הוושה
תאמ "גח יל שי" ןוגכ רישל וא (תבש תלבק ,הליפתה רודיס) "ידוד הכל" טויפל
.(בהז רפס ,רוויחה ששגה :ךותב וא ,ישילשה רפסה ,רמש 'נ יריש :ךותב) רמש ימענ
.11םיילוש תורעה
.91 'מע ,ח"כשת ,ביבא לת ,דבוע םע תאצוה ,םינשי יתפש בותכל יתיצר :ךותמ
.1
.תבש תלבק רדס ,הליפתה רודיס
.2
,הכולמ ריע ךלמ שדקמ" ןכו "הלבקנ תבש ינפ ,הלכ תארקל ידוד הכל" :םש שאר
."...הכפהה ךותמ יאצ ימוק
.3
ץבוקב ,"תחא םעפ תאז יתישע םעפ לכ" עובלג לש וריש תא ארק האוושה םשלו
אל תבשו לכמ קיר יתרתונש יתיארו" :37 'מע ,"םינשי יתפש בותכל יתיצר"
."...לוח תבש יתישעו לוחל / לוחמ יתכלהו..." ןכו "לוח אל לוחו תבש
.4
,"תוטושפה םילמל יתאב" רישה ןיבו וניב האוושה הנימזמ רישה לש וזכ האירק
תרתוכב העיפומה הרהצהה שומימ וב םג רשא ,"םימודאו םילוחכ" ךותמ
ךכ לכ ינא..." :ןוגכ ,רישב תורחא תויואטבתה חכונ קפסב ןותנ םויסה תרושבו
לע ךירבד ורשי ךיא אנ יניאר .רבה תולילמ .רבה תולמ / רב - ךיתולממ רובש
."ינדא
.5
אקווד עובלג לש ותריש לע ךז לש ותעפשה לע דמוע קנבדנז ןועמש 'פורפ
רישה ורפסב ,"םי יתייהש רחאל ,רה יתייהש רחאל" ותמישרב ,ל"נה ץבוקב
.74-73 'מע ,1982 ,םילעופ תיירפס ,ןוכנה
.6
תירוצ הדיא ךכ לע תרמוא .עובלג 'א לש וירישב דואמ חיכש הכילהה ביטומ
,1972 ,דבוע םע ,ותריצי לע םירמאמ רחבמ ,"עובלג רימא תריש" הרמאמב
,דנו ענ ררושמה תויהב ,ישחומ בצמ לכ םדוק איה וז 'הכילה'" :57-53 'מע
לכש עבטה ןודא - העשב הבו ,םיישפנה ויסכנ דבלמ לכ רסח ,תיב ילב ןב ,ןפחי
,תדמתמה תישפנה המירזה לש הלמיס םג איה 'הכילה'ה ךא / ... / 'ולש האירבה
.העדותה-תת תכלממב הדידנהו תימינפה החונמה יא
.7
.ךשמהב הארוה יכרדל תועצהב העפותה תמגדה הארו
.8