קחצי / "תירפכ העיקש" תארוהל העצה
רנ ןב

ביבא לת ,א"י ינוריע ןוכית ,יקסנירק הביבאהעצהמ קלח םה רנ ןב קחציל "תירפכ העיקש" לש הארוהה ךרדל תאזב םיעצומה תונויערה
דמלל יתדמעשכ ,ינפב וררועתהש תויעב רפסמל הבושת אוצמל יתיסינ הבש ,רתוי תללוכ
.הז ץבוק
תבוח ידי תאצל רשפא םאה :הלא ומכ ,תויטקדיד תויעב ררועמ וביט םצעמ םירופיס ץבוק
?ולוכ רפסה יגציימכ תיביסנטניא הרוצב וכותמ םירופיס רפסמ תארוה ידי לע ץבוק דומיל
םינבמ ,ןנויפא יכרד ,תויומדה גוס תניחבמ ץבוקה ירופיסל ףתושמה תא הרומה שיגדי םאה
רשפא דציכ ?תיביסנטניא הרוצב דחא רופיסב קר קוסעיו 'וכו םיפתושמ םיביטומ ,םימוד
ץבוק ליכהל השדחה םידומילה תינכת יפל האירקה ירפסל םישדקומה םירועישה תרגסמב
?רופיס לכבש דוחייה לע חוספל ילב ,םלש
הריצי אורקל ונידימלת תא הרגנ םיעצמא וליאב :תורחאבו הלא תולאשב תעגונ תאז העצה
.תויתריצי דדוענו הארוהה תא ןווגנ םיעצמא וליאבו תיתורפס
יאדו ,ליעל תוניוצמה תורטמה תגשהל תוירשפאה םיכרדהמ תחא קר איה ,ןבומכ ,תאז העצה
.םידעי םתוא תגשהל תופסונ תוליעי םיכרד שי
העצההו ,ןוכית רפס תיבב ב"יו א"י תותיכב םידימלת ינפב וגצוה תאזב םיעצומה םירועישה
.התיכב םידימלתה תובוגתל םג תסחייתמ

*

.רפסה תא אורקל םידימלתה תא תורגל ןתרטמש תולועפל שדקוה דחא רועיש
לש תימצע האירקל היצביטומכ הלצונו "ריעז ןמור" רופיסה תחיתפ החתונ ןושארה רועישב
.רופיסה
לע הפוצו דצהמ וליאכ דמוע םג ךא ,תולועפ לעופ ומצע אוהש רוביג גצומ החיתפב
"ינא" טפושה הובג "ינא" ןיעמ שי .ןויגיה תורסחו תויביאנכ ןתוא טפושו דעכ ויתולועפ
.ינוריא רעפ רצונ .ךומנ
,רוביגה תומד יבגל הלאש ינמיס הברה הריאשמ איהש רחאמ ,הז רופיסל החיתפב יתרחב
ןויפאב רסחה תמלשהל הייפיצ תוררועמו הרהבה תושרודה ,ותוגהנתהב תוריתס הטילבמ
.תיבב רופיסה תא אורקל ךישמהל םידימלתה תא תורגל ידכ ולצונ הלא .הרואתבו תומדה

לטוה םידימלתה לע ."ריעז ןמור" לש החיתפה אוהש ,ןושארה עטקה ובו ףד קלוח רועישב
.וירחאש תולאשה לע תונעלו החיתפה עטק תא אורקל
תניחבמ רוביגה לע עטקב תרסמנה היצמרופניאה תא קודבל םידימלתה תא ונוויכ תולאשה
ףוסא :הלא תולאש תועצמאב תאז .יוצמ אוה ןהבש תישפנה היצאוטיסהו תינוציחה היצאוטיסה
רפסמ ןיב סחיה לע דומע ;םגוסלו םילעפה ןמזל בל םיש ;תומש ,םילעפ :עטקב ןושל ירמוח
תוירוטר תורזחל ,םידוגינל תואמגודו היצאיצוסא תונועט םילמ ףוסא ;עטקב תומשל םילעפה
ולאשנ ףוסבלו .'וכו רוביגה יוצמ ובש ,םוקמה ירואית םייוצמ תינבת וזיאב בל םיש ;עטקב
עטקב תגצומה תומדה תנבהל תומרות ןה המ ,וללה תועפותה לכ תועמשמ המ ,םידימלתה
.החיתפה

יכ ,וניחבה םידימלתה .הלש רואיתה יעצמאבו תינוציחה היצאוטיסב הליחת זכרתה ןוידה
תוחכונ הל שיש תואיצמ ראתמו ונינזואב הדוותמה ,ומצע רוביגה םע ונתוא שיגפמ רפוסה
לש הרישיה הגצהה :ארוקה לע תאזכ הריסמ ךרדל שיש העפשהב ונקסע .טסקטב דואמ הקזח
,המצע תומדה הלעמש טקילפנוקה םע שגפמה ,םיטרפב תואלמה ,שחרתמ הווה ןושלב םירבדה
,המידק ענ ינוידב הווה לש השגרה םירצוי הלא לכ - רוביגה לע תצחולה תואיצמה תשגרה
"וישכע"הו "ןאכ"ה םע ארוקה תוהדזהל םימיאתמ םיאנת תורצוויהו רואיתב תויטמרדה ןאכמו
.הריציה לש

תישפנה היצאוטיסל בלה תמושת תא םינפמה עטקהמ םיטרפה תללכהב ןוידה זכרתה ןכמ רחאל
ומכ םידוגינו "רוק" ,"לפרע"כ תויצאיצוסא תונועט םילמ ופסא םידימלתה .רוביגה יורש הבש
- איה ,רוקב ,ץוחב - אוה ;רואב - איה ,ךשוחב - אוה ;המינפ תיבב - איה ,תינוכמב - אוה
לש תינבתה לע ודמע םידימלתה .'וכו תורחא םישנ לומ "איהה ותשא" ;םוחב ,הנישה רדחב
יובירל בל ומש ,"הוורפה ליעמב" ,"תינוכמב" ,"רקה םשגב" :םירואיתב המינפ תומצמטצה
ומכ תוירוטרה תורזחל ,תומש לש תועמשמ ילעב םה םגש ,הווהב םילעפלו עטקב תומשה
"זובזב"ל ;"...םינש שמח ...םינש עבש... ,םינש הנומש" :םינשה תיינמ לעו "יתשא" לע הרזחה
.'וכו םהיניבש תוקתניהה ינמזל םירושקה ,הלא םיכיראת יבגל םילמב

שוריפכ ,ינוציח םלוע ירואית :הלאכ תונויער ולעוה ;תועפותה תועמשמב זכרתה ןוידה
,ךרדה עצמאב ,דדוב רוביג ;הקעומה ,המיאה תא םישיגדמ ,רוביגה לש ישפנה ובצמל יטויפ
,"איהה ותשא"ל ןותנ ימינפה ומלוע ,ותוא תוניינעמ ןניא תורחא םישנ ,תיב רסח ,שולת
השחמהכ תינוציחה היצאוטיסה לש םירואיתב המינפ תומצמטצה .ול הצוחמ םה הווהב םייחה
םיברה תומשה ;אצומ אלל םייח לגעמ ;ימינפה ינאל תוסנכתהו םלועהמ החירב ךילהת לש
8) םינשה תיינמ ;"רוביג יטנא" ;םזיטיפד ,םינוא רסוח תשוחת ,תויטאטס תשגרה םינקמה
ישרושל עיגהל תונויסינ ,ותשאל םיעוגעג ,תונורכיזב םייח לע תזמרמה ('וכו םינש 7 ,םינש
תא השוע ןמזה - זמר ילואו ;ספאה תעשל - רוחאל הריפס ;ובצמל םימרוגה תא אוצמל ,ובצמ
תוביסנ"ה .תרחואמ היהת הבישח .הרזח ךרד היהת אל ילוא ,שידאה וכלהמב ולש
ולעוה ןכ ומכ .הרזח ךרד לכ וענמי (הלעבמ תבל םאו האושנ איהה ותשא) "תויביטקייבואה
.'וכו עטקב םידוגינהו תופסונה תורזחה תועמשמל רשקב תונויער

דצמ :עטקב תויומשרתה יתש תומייק יכ ,ושיגרה לילכהל וסינו תולאשל םידימלתה ונע רשאכ
לש תודוסי ינש דצמו ,הבהאלו תוכייתשהל ,ןוחטיבל ,םוחל ההימכו הייפיצ לש תודוסי דחא
.הצמחהו לשכ לש השגרהו הבזכאה ,ערה תייפצ

רוביגהש יפכ ,הרישי הרוצב ןה ,עטקב תועיפומה ,תויומשרתהה יתש תא ולעה םידימלתה
עדוי יניא םינש 8 רבכ יכ ףא" - - - "...הל ארוק ..ןנובתמ ...הפוצ ...בשוי" ינא :חסנמ ומצע
הפיקע הרוצב ןהו ,"איה רחא רבג תשא םינש 5-ו יתשא איה ןיא םינש 7 רבכו התוא
,ומכ ,תודבוע תרצוי םג איהש ,שגרומ אלא ,דבלב תיביטקינומוק הניאש ,ןושלה תועצמאב
.עובירה תרוצ לע הרזחה תועצמאב ,לשמל

:תאזכ הרוצב חולה לע ונגרוא תויומשרתהה יתש

ב תומשרתה

א תומשרתה

עטקהמ היצמרופניאה
:עובירה תרוצ לע הרזחה
תושקונ לש יומיד עובירל
ןוחטיב לש יומיד עובירל
"ןנובתמ ינא עובירב"
.תובייחמ תורגסמה
רודחל השק היהי רוביגל
.המינפ ץורפלו
.לשכ תשגרה .ערה תייפצ

לע הניגמה תומצמטצה
.םייחה
.תונכס אלל ןוזיא לש םייח
.םהילא המכ רוביגהש ,הארנ

"...הסינכב רשא ןוכישב"

ינמיס החיתפה הריאשה רועישה םויסבו ,תויומשרתהה יתשל עטקהמ תופסונ תואמגוד ופסאנ
?וישעמ לע הטילש אלל ףחסנ אוה םאה ?ירטנצוגא תורגסמ ץרופ רוביגה םאה :םיבר הלאש
תייפצ תמאתת םאה ?תמאתתש תומשרתהה יהמ ומכ) תורחא ןכו תומדה יפוא יבגל הלא תולאש
תדמעה תועצמאב .תומדה רואית תמלשהל תויפיצ וררוע (?תוכייתשהל ההימכה םשגתת וא ערה
ארוק לכ ךכ תושעל עבתנש יפכ ,םהלשמ הדמע עובקל םידימלתה וארקנ תודגונמ תודמע
.ארוקו
.תיבב רופיסה תא אורקל ךישמהל םידימלתה ושקבתה רועישה םויסב

*

תא תורגל ידכ ,ל"נה החיתפה עטקב םירסחה םירחא םיטרפ לצנל יתיסינ תרחא התיכב
יבגל עטקב היצמרופניאה רסוח תא םעפה יתלצינ .רופיסה ךשמה תא אורקל םידימלתה
.תויושחרתהה

ברועמב םיאב םירושימה ינש .רבעל םירושקה םירצק םיטפשמו שחרתמ הווה :םינמז ינש עטקב
םיטרפה יבגל תונרקס ררועל הלצונ וז .תמדקומ היצמרופניא יבגל רסח תשגרה םירצויו
.םירסחה

םידימלתהו ,"ריעז ןמור" רופיסל החיתפה עטק ובו ףד קלוח .תרחא הדובעב יתרחב םעפה
הנוע רופיסה רשא ,עטקה ארקמל תולועה תוהימתו תולאש תולעהלו עטקה תא אורקל ושקבתנ
עודמ ,"איהה ותשא" תא רוביגה בהוא םא :הלאכ תולאש ולעה םידימלתה .ךשמהב ןהילע
שי "איהה ותשא" איה תאז השא םא ?תורחאה לכמ רתוי התוא בהוא אוה עודמ ?הנממ שרגתה
ותשא ?וכרד ןדבאב השיגרמ איה םאה ?תרחאל ןותנ ובלשכ השאל האשנ עודמ ,תרחא השא ול
ולעה םידימלתה ?רוביגל ןותנ וניאו סופת רבכ הבל אמש וא ,היפב קר "ילעב" םאה - איהה
םאה ?המע שגפיהל הסני םאה ,הל "ברוא" אוה םא :ירופיסה דיתעהו הווהה יבגל תולאש םג
ונב הלא תולאש ?האושנ רבכ איהש רחאל ,וילא היסחי ויהי המ ,ושגפיי םאה ?רשקה שדחתי
.הלילעה תוחתפתה ךשמהל תויפיצ

םילשהל תיבבו םיקרפ ישארב תולאשה לע תונעל תוסנל םג םידימלתה ושקבתנ הז רועישב
תא אורקל םידימלתה ושקבתנ ןכמ רחאלו ,ופסאנ םירופיסה .םהלשמ רופיס ןיעמל תאז
םילדבהה תא חסנל תוסנלו וארקש רופיסל םרופיס תא תוושהלו "ריעז ןמור" רופיסה
.םהיניב

.רוביגה יורש הב תישפנה היצאוטיסה תא ךכ רחא בטיה הטילבה תאז ךרד יכ ,ןייצל שי
הנפמ רנ ןב לש ורופיס וליאו תינוציח הלילעל רקיעב סחייתה םרופיסש ,בל ומש םידימלתה
.תימינפה הלילעל בלה תמושת תא

,םהל ררבתה רופיסל האוושהה ךותמו ,רוביגה ישעמל תוקדצהו םיקומינ ולעה םידימלתה
,םולחה תועצמאב תשרפתמה) רוביגה ישעמב תויתייפכ שי .םירבדל תוקמנה ןיא רופיסבש
םדאה ןמ םיקזח תושגר ,םירורב יתלב בל ירצי רחא תנבומ יתלב תוכשמיה ,תוילרוג .(לשמל
.וייח ךלהמ תא םיעבוק

ךרד לע םג והשמ ודמל םידימלתהו ,םיפסונ םילדבה םג וררבתה םירופיסה תאוושה ךות
,('וכו ןטהנמב חרפ ןתנוי) רופיסב תומייקה תויהשהל בל ומש םידימלתה .רופיס תיינב
םידימלתה תודובעב תורסח ויה הלא תויהשה .דיתעב יופצה יבגל חתמה תא תוריבגמה
ריעזה ןמורה לע בסומכ רופיסה םש תא הליחתב וניבה םג םידימלתה .בל תמושת וררועו
וניחבה רנ ןב לשל םהלש םירופיסה תאוושה ידכ ךות ךא ,הרוא םע רוביגה להינש
דצה ןאכמו ,איהה ותשא םע רוביגה להנמש ריעזה ןמורל םג תבסומ תרתוכה יכ ,םידימלתה
.הלילעבש ינוריאה

םידימלתהו ,וייח לרוגו רופיסב ישארה רוביגה יורש ןהב תויצאוטיסה ומכוס ןויד ידכ ךות
.רוביגה טפשיי דציכ ,הלאשב ונדו תומדה יפוא יבגל הדמע ועבק

*

גוסו יפוא ,תומד לש םייח לרוג ,היצאוטיס םידימלתה וריכה "ריעז ןמור" רופיסה תועצמאב
ןויפאה יכרדמ קלח םג ."תירפכ העיקש" ץבוקב םירחאה םירופיסבש הלאל םימודה רוביג לש
רחאל ןכל .םירחאה וירופיסב םירזוח ,הז רופיס םיביכרמה ,םיירופיס תודוסיו תומדה לש
.תוצובקב הדובעל ,תרחא הדובע תטישל יתרבע דחא רופיסב הלא םיניינע תרהבה

תוצובקב הדובעה
דחא רופיס לע הדבע הצובק לכ .ץבוקב םירופיסה רפסמכ הדובע תוצובקל הקלוח התיכה
ינשכ דועל ונקקדזה תיבב תוצובקב הדובעה רחאל .םיאשונ םתוא ולביק תוצובקה לכ .דבלב
ךא ,םירופיסל םיפתושמה םיווקה וטלבוה רועישב .םתאוושהלו םימוכיסה תאירקל םירועיש
עקר ,הנוש ןכות :רופיסו רופיס לכ דחיימהו םינושה םירופיסה ןיב םילדבהה וטלבוה םג
םיבצמלו םיאשונל תונוש תואר תודוקנו םירוביגל תמאתומ רוביד ןושל ,תרחא הפוקת ,הנוש
.םימוד

תוצובקב הדובעל םיאשונ רחבמ
לש עקרב םידימלתה וקסע הז אשונב :םירופיסב יביטקייבוא-יתואיצמה דוסיה
דה :םילגנאב ילארשיה בושייה קבאמ תפוקת - "ףרוחב םיקחשמ" .םירופיסה
.'וכו ל"צא ידי לע קוקיזה יתב ץוציפ ,םיטסירורט רחא םילגנאה ישופיחל
תדעו ,תונגפה ,םירדענ ,לדחמה :םירופיכה םוי תמחלמ - "םישדחה רשע הנומש"ב
תולועה ,תויעבב םג וקסע םידימלתה .תורחא תואחמו היטבמאה תכלמ ,טנרגא
יחילש ,הדירי תויעב ומכ ,לארשיב רוביצה תא םויה םג תוקיסעמו םירופיסב
םיפוסיכ :םשפנב םילצופמ םידרוי ,ל"וחב תונויצ ,תידוהי תוהז תויעב ,היילע
.'וכו ...תוצמשה םהיפבו ץראל הרזחל תוינכתו םהיניעב

םירופיסב ןודינש אשונכ המחלמה אשונ טלבתה תודובעה תאוושה ידכ ךות
,ינלאמש דרוי לש ,אשונל לוכש בא לש תוסחייתה :תונוש טבמ תודוקנמ
לארשי ץרא ול הנבש ,ירכנ לע וטבמ תדוקנו ל"הצמ חדוהש םדא לש תוסחייתה
.תרחא

תואיצמה יפלכ רפסמה תדמע םג הקדב "םישדחה רשע הנומש"ב הקסעש הצובקה
.לוכשהו תומחלמה ןיינעב תילארשיה

ןיב בולישה :תודובעה תאוושה ןמזב םיפסונ םיפתושמ םיניינע םג ואצמנ
,"םישדחה רשע הנומש" ,"לוקינ" םירופיסב ומכ) ימואלה רושימל ישיאה רושימה
ןויסינל ליבקמה ישיא לווע ןקתל ןויסינ :לשמל ."ריעז ןמור"ו "ומ וק וק"
לש םימדוקה םילעבה ,תיברע החפשמל תעקפומ המדא תרזחה :רחא ןוקית
.(המדאה

.1
םירופיסה ךותמ ולעה םידימלתה :םבוציע תרגסמ וא תואיצמ - םדא יסחי
תרגסמ לכ וא תיתד וא תימואל תרגסמ ,תצחול ,הפוכ תרגסמ לש תומגדה
ולעה םה .טרפה לע המצע הפוכה ,הלשמ םיווצו םיקוח תלעב תרחא תיתרבח
- קבאמה לש ופוס .הרבחב וקבאממ לבוסו תאז תואיצמב דרומה טרפל תומגדה
ןדבא ןיעמב םויסו ,תומולח לע םיימוי םוי םירותיו ךות םייח ,תואיצמל העינכ
.תורגסמ ןיבל תוישיא תויטנ ןיב טקילפנוקב ןולשיכמ האצותכ תעדה תויפש

.2
,תושממתה דחפ ,ףילחת ייח ,תרחא תואיצמ לע םולח :תומדה לש םייחה לרוג
.ץמחומ רשוא - תרחואמ הביש

.3
.הידגרטל רשקה

.4
.םתועמשמו םיפתושמ םיביטומ

.5
.םתועמשמו םינשנ םילגעמו תוירוזחמ

.6
הנומש"בו "ריעז ןמור"ב םיאמדקא םילארשי ןושל ומכ םירוביגל תמאתומ ןושל
"ומ וק וק"ב הקירמאב םידוהי ןושלו ,"לוקינ"ב עבק ילייח ןושלו ,"םישדחה רשע
.'וכו

.7
םוניהגה" ,"...יל הפצמ ...המיאהו") םירחא תומש ול עצהו ,ץבוקה םש תא קודב
.('וכו "תלוזה אוה

.8
?תחא םייח תשרפ ראתמה ןמורל םירופיסה תא ףרצל לכות ךיא

.9
יבגל וא) ?ץבוק חתופ רופיסכ "ףרוחב םיקחשמ" רופיסה רחבנ ,ךתעדל ,עודמ
.(?ץבוק םייסמכ רחבנ עודמ ,לואשל רשפא ןורחא רופיס
.10

תרחבנ היפרגוילביב
תרבוח ,ג"מ ךרכ ,םיינזאמ ,"ונממ דחפהו ירשפא יתלבל ההימכה" ,דוהא רזע ןב
.ו"לשת זומת ,2
.1
.1979 ,וידחי ,"ייוהה רופיסה - הווהה תירופיסב תומגמ" ,ללה לזרב
.2
.1976 ראורבפ ,5 האירק ןמיס ,"םידרז טקלל תורחה" ,םייח זנג
.3
,מ"שת לולא / תורפסל םיגוחה / 9 חיש ילע ,"לוקינ תשרפל" ,הידידי קחצי
.1980
.4
ירשת ,1979 רבוטקוא ,7 / 8 חיש ילע ,"רנ ןב קחציל עונלוק" ,ילינ ןדס
.מ"שת
.5
יאמ ,7 האירק ןמיס ,"רנ ןב קחצי ירופיסב דוסי יבצמ לע" ,הליג ךואר-זרמר
.1977
.6
,תורפסה ,"ישלבה רופיסהו יתלילעה ןיינעה ,הייהשהה הנבמ" ,ריאמ גרבנרטש
.(164-18) 1974 רבמצד ,18/19 ,'ד ךרכ
.7