ןוראב הרובד לש "םירירבש" תארוה
ןביגה"ל האוושהב םיפקש תועצמאב
ןוזוורבה"ו "תיכולכל" ,"םאדרטונמ
1 "רעוכמה

החנמ הרומ ,"למע" תשר םע ףותישב הירהנ ףיקמ ןוכית ,סקופ האל
ןופצה רוזאב ב"הטחל תורפסבןוזוורבה"ל ,וגוה 'ו לש "םאדרטונמ ןביגה"ל ןוראב 'ד לש "םירירבש" רופיסה ןיב וז האוושה
םידקמתמה םיפקש יבג לע תינגורטה 'ח התיכב הגצוה "תיכולכל" תדגאלו ןסרדנאל "רעוכמה
םהינייפאמ אשונב התיכב וכרדוה םידימלתה .תומגדומה תוריציה לש יטאמת-יתלילעה ןוימדב
.יוטיב ידיל ןאכ םיאבה םינושה םירנא'זה לש


םידימלתה י"ע דבוע "םאדרטונמ ןביגה" רשאכ ,תיבב תוריציה תאירק רחאל הכרענ האוושהה
דחא רועיש יתשדקהש ןייצל שי .היזיוולטב הייפצ וא/ו תיחנומ האירק תרגסמב םתלוכי יפל
.רפסה תנבה תא התיכה לע לקהל ידכ רכזומה ןמורה לש תיתלילע הריקסל

ךלהמב ופצ םידימלתה .רצקה רופיסה אשונ תרגסמב "םירירבש" רופיסה דמלנ ךכל ליבקמב
:יפיצפסה אשונב יתתיכ ןויד םייקתה ףקש לכ רחאל רשאכ ,םיפקשב םירועישה

.תוריציה לכ ךלהמב םינואה רסח רוביגל םרגנה ילאיצוס לווע .א
.ילילש ימצע יומיד ;ויפלכ הרבחה סחימ עפשומ ומצעל רוביגה סחי .ב
.ול םייתועמשמו םיבוהא תויחלו םיצפחל רוביגה סחי .ג
ול םייתועמשמ םישנאל רוביגה סחיו שי) וילע םיבוהא םדא ינבל רוביגה סחי .ד
.("םירירבש"ב ומכ ,בויחל וא ,"םאדרטונמ ןביגה"ב ומכ ,הלילשל הנתשמ
הלענה ותליחמב יוטיב ידיל ןאכ האבה ,ןמורבו רצקה רופיסב רוביגה תלואג .ה
יפה) הדגאה רופיסב וירוסימ רוביגה תא לאוגה בוטה ףוסה תמועל ,(ותמזיב) הרבחל
.(דנא
תולאשל הבושתכ םהלשמ םיפקש תכרעמ וא הלבט רבחל םידימלתל רשפאל ןתינ
.התיכב םיגצומ םיפקשל םתבוגתכ וא תואבה

:תולאשל תואמגוד
.תוריציה ךרואל רבועה לבסה ביטומ לע דומע
.1
?ויפלכ הרבחה סחימ האצותכ ומצע לא רוביגה סחי והמ
.2
2 .תונוש תוריציב םירזוח םיביטומ
.3
?ובצמ תא תונשל ידכ המזי רוביגה טקונ ןכיה
.4
.רוביגה לש תויביסאפ תבוגת ןיבו בצמה יונישל תישיאה תוברועמה ןיב הוושה
!קמנ ?תיטסילאטפ תוליבס ומצעל רשפאל רוביגה לוכי ןכיה
.5
ףוס"ל "םירירבש" רצקה רופיסב םויסה ןיב ןחבה ;םינושה םימויסה ןיב הוושה
.הדגא רופיס ןייפאמה "בוטה
.6

ךרדו ,םלועה תורפסמ תוריצי ןווגמ תרכה ידיל םידימלתה תא האיבמ וז דומיל ךרד
םייתורפס םירנא'זו תוברת יבחרמב םיעיפומה םירזוח םיביטומ השיגדמ האוושהה
3 .םיפקשה ןלהל .םינוש


(הלרדניס) תיכולכל
םירירבש

לע הליטה תגרוחה םאה"
לכ תא הנכסמה המותיה
תוערה תויחאה ,תיבה תודובע
...התוא זיגרהל וקספ אל
לש הייח ויה םיבוצע
היתויחאש דועב .הלרדניס
ןנמז תא וליב תוגרוחה
תוטשוקמ ישמ-תולמש תדידמב
התיה ,תינועבצ המקרב
לכ הקוסע הנכסמה המותיה
יאנפ הל רתונ אלש ,ךכ
"...הארמב ץיצהל
המוקעה המורפ היח הנה-"
םידליה הירחא וארק -
לא) הילא תלחוז תא המל-
ךלש ץעה ילובב (שמשה תב
היחל שמשה תשא) הארק -
".(המורפ
הרבחה סחי
רוביגלויה יכ רבכ החכש הלרדניס-"
תתרשמ התיה אל םהב ,םימי
אלו הנטר אל הלרדניס-
".הננולתההקיתשה םלאב הרוביד"
ךשמב םעמועמו דבכ השענ
ףצקמ ,הלוכ איה ,ןמזה
ימו םיסבכה לבה ,ןובסה
הבחטנו הכלה ,הצחרה
,הז בוזע אתל המודב ,טעמ
רגסמ לע רוגס אוהש
".והאלמת ןוממשה תכשחו
רוביגה סחי
ומצעל

,םיזוורבהו םיזוואה"
הליכאמ התיה הלרדניסש
םלוכ ויה ,רקוב-רקוב םתוא
וליפאו .םיבוטה הידידיל
ויהו התוא ובהא םירופיצה
םויה לכ תורתנמו תוצפקמ
תא חמשל ידכ ,ןולחל ןולחמ
םיצפוק ויה םירבכעה ...הבל
.הביבס םידקורו
דחייתהל הל היה בטומ"
תניפב וא רדחה הצקב
םימצעה םע חבטמה
תחלקה ןכש ,םיממודה
הינפל התלעה החצחצש
(...) .בוט רדס לש קרב
השארב תבבלמ הרפה
תוהוגנב הרועו ,ןטקה
ןוגב ןרוק העיקשה
".בהזה
רוביגה סחי
םיצפחל


דחוימ סחיל הכוז הלרדניס
טרפ ךא ,היפלכ היפה לש
,הלרדניס דצמ הדות תרכהל
הסחי לע םיעמוש ןיא
.היפל דחוימה


ויתוחורא תא הז םויב הפ לכא יכ"
בר הרותה שיא - רוהנה-יגס ןקזה
ונורוועב ול שבכ רשא ,הנובתה
לש השפנ יכשחמל רוא לש ליבש
איה רשא ,הז היה ונממו .השאה
תעשב תסנכה יתבב רקבל הליחתה
םילדל הדי החתפ םגו הליפתה
".םוקמב םיכרצנו
רוביגה סחי
םישנאל
םייתועמשמ
ולךיסנה ושגפנ בושו"
ןשודמ ,ךלמהו ,הלרדניסו
הנותח דימ ךרע ,גנוע
םלוכ ויח זאו ,תראופמ
ןומראב החמשו רשואב
".הפיה
התדרב הואר רשא הלאו"
לא הלש הקדצה ישעמ םשל
לש רדוס הפוטע ,איגה
וב ןיא הכוליהו ,םיצימא
,העילצה ןמ םולכ טעמכ
"?המורפ-היח תאזה :והמת
הנישה ילבח םע דחיבו"
אבו עפשש דוא התוא ףפל
אל שמש-תחירזמ וליאכ
ורהוז יפל רשאו ,תיארנ
אוה יכ הניבה אלפומה
ןקזה ירבדלש הז והנה
הלאל אוה ןמוזמ רוועה
י"ע הז םלועב וקרמתנש
".םירוסיה
םויס

רעוכמה ןוזוורבה
םאדרטונמ ןביגה

לודג ןוזוורב הז ירה"
ןיא .דיחפהל ידכ דע רעוכמו
!דחי ונתא רוגיש םיצור ונא
(ויפלכ ויחא ירבד)
,והוכשנ םיזוורבהו
הרענהו והורקנ תולוגנרתה
הפחד תופועה תא הליכאמש
."הדיצה ותוא
תחשומ ףוק ,דלי הז ןיא"
ןביגה ,ודומיזאווק ..אוה
,ודומיזאווק !םאדרטונמ
!תחאה ןיעה לעב
םוקע ,ודומיזאווק
ורועיכ תדימכ םיילגרה
".ותועשר תדימ
הרבחה סחי
רוביגל

ינאש םושמ יל אב הז לכ-"
ובלב רמא - ךכ לכ רעוכמ
,םהילא ףועא םא - ןוזוורבה
,הלאה תוכלמה תופוע לא
םירזגל ירה - ומצע לא רמא
ינא ,זעא הז דציכ ,ינוערקי
ברקתהל ,רעוכמה ןוזוורבה
"...?םהילא
תא ועקיפ לוקה ילג"
,וינזוא לש ףותה םורק
...שרחתה ךכמ האצותכו
הדימב והתכפה ותושרח
ןכש ,םליאל םג תמיוסמ
עמשה שוח תא דבאש עגרב
לש םתנינשמ ענמיהל רחב
,הקיתש תועצמאב םירחא
אלא הנמיה גרח אלש
הרמה ...ודבל ותויהב
שנרבה לש הרוחשה
והתכפה ללמואה
".הנקת-רסחל
רוביגה סחי
ומצעל

ותמשנ תא ררועש המ"
היפנכ שרפל העינהו
ול בסהש המ ,תולומאה
.םינומעפה ויה רשוא
םלועב :היסנכל רשקה
םמע םירבד ינש קר ורתונ
םאדרטונ :רשק ןיידע םייק
".ולורפ דולקו
רוביגה סחי
םיצפחל
לע הזוורב אמא לש הירוגנסה ירבד
,ךכ לכ הפי וניא אוהש ןוכנ" :הנב
ותייחשו ,בל-בוט רוצי אוהש ףא
,םירחאה ידלי לש םתייחשכ הפי םימב
רשאכ םימיה תוברב יכ ,ינא הנימאמ
"...ףייו םג ךלי ,לדגיו ךלי
לש דחוימ סחי לע םיעמוש ןיא)
תומדל וא ומאל רעוכמה ןוזוורבה
.(תרחא


לש ותדות תרכה"
,הקומע התיה ודומיזאווק
ףא ;תלבגומ יתלב תשגרנ
היה וצמאמ-ויבא רתסלקש
ףא ,רידת הגונו רדוק
הרצק ורוביד ךרדש
הנה ,תשגונו הסג ,ליגרב
הבוטה תרכה הלדח אל
יפלכ) .עגרל וליפא ולש
".(היסנכה שיא - וצמאמ
:הדלרמסיאל ותבהא
וב הנניק תחא הבשחמ קר"
ומצע ךילשהל - תעכ
"ליצהש וז ילגרל
:ארק הרמ החנא וחנאהבו"
"!ידועמ יתבהאש לכ הנה
רוביגה סחי
םישנאל
םייתועמשמ
ול


!םלוכבש הפיה אוה שדחה רוברבה"
!דמחנ ךכ לכו ריעצ ךכ לכ אוה
בל יכ ,האגתה אל ךא ,היה רשואמ
אוה .הוואג םלועל עדוי וניא בוט
געלנ המ רכז ,ולבס ימי תא רכז
יכ ,לוכה םירמוא הנהו .היה ףדרנו
,םירדהנה תופועה לכמ רדהנה אוה
ךוראה וראווצ תא טעמ ףיקזה אוה
ןוזוורב יתייה רשאכ :ובלב רמאו
"!הזכ רשוא לע יתמלח אל ,רעוכמ


לש וללה םידלשה ןמ דחא"
וילעמ ואצמנ ןיידע ,הבקר
היהש שובל ירייש המכ
רשא ,ינשה ...םעפ-יא ןבל
ןושארה קבחנ ויתועורזב
.רכז דלש היה ,הקזחב
הרדשה דומע יכ ןיוצ
בוחת שארה ,היה לקועמ
תחא לגרו םייפתכה ןיב
רשאכ ...התרבחמ הרצק
תא ואצמש הלא וסינ
הזמ ןקיתהל ,ודלש
ררופתה ,וידי ןיב קיזחהש
".קבאל
םויסתונקסמ
רוביגל הרבחה סחי
:תינוציחה ותרוצב גירחו (תומתי) הנגה-רסח ותויה לשב רוביגל םרגנ ילאיצוסה לוועה
םייאמהו םצעתמה ,הלרדניס לש היפוי תמועל ,ןוזוורבהו ןביגה ,המורפ-היח לש םרועיכ
.תוגרוחה היתויחאו המא לש ןרשואו ןתוולש לע ךכיפל

ומצעל רוביגה סחי
.ילילש ימצע יומידל םג םרוג ילאיצוסה לוועה

םיצפחל רוביגה סחי
םהל תתל קוקז אוהו ,םדא לכב םירוצא םיישונא תושגר .םיצפחלו ח"עבל רשקנ רוביגה
.והשלכ ןקרופ

ול םייתועמשמ םישנאל רוביגה סחי
.ישונא רשקל קוקז רוביגה .תרחא תומד םע ישגר רשקב ךרוצ
המורפ-היח :םינתשמו םיימאניד אלא םייטאטס םניא ול םייתועמשמה םישנאה םע רוביגה יסחי
ויבא תא יכבב גרוה ודומיזאווק וליאו התודליב הל ולכנתה הכש הרייעה ישנאל תרזוע
.התומל הדלרמסיא תחילשב אטחש וצמאמ

םויס
תויטסילאירה תוריציה ,קהבומ "דנא יפה" והז תודגאב .לבסה לע יוציפ רוביגל קינעמ םויסה
.רוביגה לש ותומב תומייתסמ

םיילוש תורעה
.1969 ,םירפוסה תדוגאו וידחי ,א"ת םירופיס טוקלי ,ןוראב הרובד
.1
.1978 ,רתכ ,רבנע לטיבא המגרת ,םייחה יבולע ,וגוה רוטקיו
.ו"טשת ,ץיבוקלז 'א ,א"ת "רעוכמה ןוזוורבה" ,ןסרדנא
:"יארה ביטומ" אשונב "היגלש"ל "םירירבש" ןיב םתמזיב וושה םידימלתה
.2
המורפ-היח תאשונ וילא םדאה .א :ימינוטמה ומויק יא וא יארה דוקפית יא
אבש י א ר ה םוקמב אצומ דחאהש ,קלח ריקל לשמ" :ביגמ הרזעל היניע
."וב לכתסהל
יארב ישונא ךרוצ .הדי לע תחצחוצמ הרדקמ תטבינ האובב :יארל ףילחת
.והשלכ
תחלצה :הדי לע תחצחוצמה הרדקה ןמ תכייחמ הל תרזחומ ה ת א ו ב ב
."בוט רבס לש ק ר ב " הינפל התלעה החצחצש
.ג .ינחור-ירוקמ רוא רצוי אלא ,האובבב קפתסמ וניאש דחוימ יאר לש ותריצי
ןתציחמב ןהל היהי תוללפתמהש ידכ" םישנה תרזע רובע םינק תרונמ תיינק
."םישנאה תרזעמ האבה ה א ו ב ב ה אלו ,ןהלשמ רוא
דימת רמא - לכה תא עדיו רבדל עדיש י א ר היה תאזה הכלמלו" :היגלשבו
."תמאה תא
:ותוא הלאשו י א ר ה לא הכלמה השגינ תיביטקייבוס תמא תטלשהב ןוצר
"?ינממ הפי השא שיה / יננע רומא , ם י א ל פ - י א ר"
ךא / תרבגו הכלמ הפי ךנה : ה ל ה נ ע י א ר ה ו" תיביטקייבוא תמא
"!תרדהנ ךממ היגלש
לש םילא יונישב יארה י"ע הל תרדגומה תמאה תא תונשל הסנמ הכלמה
הדמעמ תא הנשמ המורפ-היח וליאו ,תלשכנו (היגלש תא גורהל ןויסנ) תואיצמה
"יאר" תריצי ךות ,יארב התופקתשה תא - אליממו הלש תימצעה תימדתה תאו
.חצנמ קדצה תוריציה יתשב .החילצמו ,ולשמ רוא לעב
ןתינ םיפקשה תא ,דבלב תואמגוד רדגב ןה םיפקשה תלבטב תואבומה תוטטיצה
.תוטטיצ תועצמאב אקווד ואל אלמל
.3